Tài liệu Các dịch vụ của công ty cổ phần viễn thông fpt

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A. Lêi më ®Çu. Trong bèn chøc n¨ng cña qu¶n lý th× kiÓm tra lµ mét chøc n¨ng cã tÇm quan träng kh«ng nhá vµ cã liªn quan ®Õn mäi cÊp qu¶n lý ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng. V× kiÓm tra lµ mét nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc quyÕt ®Þnh hiÓu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh. Nã lµ kh©u then chèt cña qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý vµ lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶, kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh tæ chøc kinh doanh. §Æc biÖt lµ ®èi víi doanh nghiÖp, dï lµ doanh nghiÖp nhá võa hay lín th× kiÓm tra lµ mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu. NÕu kh«ng cã kiÓm tra th× sÏ kh«ng ph¸t hiÖn ra ®îc nh÷ng sai sot, lÖch l¹c, nh÷ng ¸ch t¾c cña hÖ thèng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®Ó ®a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc, chñ ®éng ng¨n chÆn c¸c nhÇm lÉn, sai sãt ®Ó tÝm kiÕm c¬ héi, nguån lùc cã thÓ khai th¸c, tËn dông, thóc ®Èy nhanh chãng sím ®¹t tíi môc tiªu ®· ®Þnh. §ång thêi kiÓm tra còng lµ nhiÖm vô quan träng cña c¸ nh©n ngêi l·nh ®¹o hÖ thèng, l·nh ®¹o mµ kh«ng kiÓm tra th× coi nh kh«ng cã l·nh ®¹o. ChÝnh v× vËy, kiÓm tra lµ mét kh©u träng t©m trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Víi tÇm quan träng cña kiÓm tra nh trªn nªn em ®· chän ®Ò tµi “Chøc n¨ng cña kiÓm tra vµ vËn dông trong qu¶n lý doanh nghiÖp ViÖt Nam”. Do thêi gian vµ viÖc nghiªn cøu cha ®îc ®Çy ®ñ bµi viÕt cña em cßn cã nhiÒu sai sãt, rÊt mong ®îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó bµi tiÓu lu©n cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! B. Néi dung I KiÓm tra vµ vai trß vña kiÓm tra. 1. Kh¸i niÖm cña kiÓm tra. Nh chóng ta ®· biÕt, kiÓm tra lµ mét trong n¨m chøc n¨ng cña qu¶n lý. Nã cã vai trß rÊt quan träng, dùa vµo kÕt qu¶ kiÓm tra chóng ta cã thÓ tiÕn hµnh c¸c ®iÒu chØnh cho kÕ ho¹ch phï hîp nhÊt, Vµ tÝnh chÊt quan träng cña nã cßn thÓ hiÖn ë hai mÆt.Mét mÆt, kiÓm tra lµ c«ng cô quan träng ®Ó nhµ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 qu¶n lý ph¸t hiÖn ra nh÷ng sai sãtvµ cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh. MÆt kh¸c, th«ng qua kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng sÏ ®îc thùc hiÖn tèt h¬n vµ gi¶m bít nh÷ng sai sãt cã thÓ n¶y sinh. Th«ng thêng ngêi ta chØ nhÊn m¹nh tíi ý nghÜa thø nhÊt cña kiÓm tra v× cho r»ng mäi ho¹t ®éng sÏ kh«ng t¸ch khái nh÷ng nhÇm lÉn vµ kiÓm tra lµ bíc cuèi cïng ®Ó h¹n chÕ t×nh tr¹ng nµy. §iÒu ®ã ®óng nhng cha ®ñ, v× trong thùc tÕ kiÓm tra cã t¸c ®éng rÊt m¹nh ®Õn c¸c ho¹t ®éng. Mét c«ng viÖc, nÕu kh«ng cã kiÓm tra ch¾c ch¾n sÏ x¶y ra nhiÒu sai sãt h¬n nÕu nã kh«ng ®îc theo dâi, gi¸m s¸t thêng xuyªn. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh r»ng kiÓm tra kh«ng chØ lµ giai ®o¹n cuèi cïng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng hoÆc lµ kh©u sau cïng cña chu kú qu¶n lý. Nã ®îc thùc hiÖn trong suèt qu¸ tr×nh kinh doanh. KiÓm tra còng kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng ®an xenmµ l¸ mét qu¸ tr×nh liªn tôc vÒ thêi gian vµ bao qu¸t vÒ kh«ng gian. §ã lµ yÕu tè thêng trùc cña nhµ qu¶n lý ë mäi lóc, mäi n¬i. Tõ nhËn ®Þnh trªn cã thÓ kh¸i qu¸t r»ng: KiÓm tra lµ qu¸ tr×nh xem xÐt x¸c ®Þnh thµnh qu¶ ®¹t ®îc trªn thùc tÕ, so s¸nh nã víi nh÷ng tiªu chuÈn ®· x©y dùng nh»m môc ®Ých lµm cho c¸c ho¹t ®éng ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n. Trªn c¬ së ®ã ph¸t hiÖn ra cac sai lÖch vµ nguyªn nh©n cña sù sai lÖch ®ã. §ång thêi ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p cho mét ch¬ng tr×nh hµnh ®éng nh»m kh¾c phôc sù sai lÖch ®Ó ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ®¹t ®îc môc tiªu ®· ®Þnh. ChÝnh v× tÇm quan träng kÓ trªn, ngêi ta nãi kiÓm tra lµ kh©u then chèt cña qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý vµ lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ hiÖu qu¶ kinh doanh ®Ó nh×n nhËn l¹i, tæng kÕt kinh nghiÖm, hoµn thiªnh c¸c c«ng viÖc thuèc chøc n¨ng qu¶n lý. 2. Vai trß cña kiÓm tra. Tõ kh¸i niÖm trªn ta thÊy kiÓm tra rÊt cÇn thiÕt. Vëy t¹i sao kiÓm tra l¹i cÇn thiÕt nh vËy? ®Ó tr¶ lêi c©u hái nµy cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n lµm cho kiÓm tra trë thµnh chøc n¨ng tÊt yÕu cña qu¶n lý kinh doanh. Theo H. Fayol: “ trong kinh doanh, kiÓm tra lµ viÖc kiÓm chøng xem mäi viÖc cã ®îc thùc hiÖn theo nh÷ng kÕ ho¹ch ®· v¹ch ra, theo nh÷ng chØ thÞ, nh÷ng nguyªn t¾c ®· ®îc Ên ®Þnh hay kh«ng. Nã cã nhiÖm vô v¹ch ra nh÷ng khuyÕt ®iÓm vµ sai lÇm ®Ó söa ch÷a, ng¨n ngõa sù vi ph¹m. Nã ®èi phã víi mäi sù gåm cã sù vËt, con ngêi vµ hµnh ®éng”. Nh vËy, mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n lµm cho c«ng t¸c kiÓm tra trë nªn cÇn thiÕt lµ v× nh÷ng kÕ ho¹ch tèt nhÊt, còng cã thÓ kh«ng ®îc 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thùc hiÖn nh ý muèn. C¸c nhµ qu¶n lý còng nh cÊp díi cña hä ®Òu cã thÓ m¾c sai lÇm vµ hÖ thèng kiÓm tra cho phÐp ph¸t hiÖn söa ch÷a nh÷ng sai lÇm ®ã, tríc khi chóng trë nªn nghiªm träng ®Ó mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®îc thùc hiÖn theo ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. KiÓm tra lµ nh»m chñ ®éng ng¨n chÆn c¸c nhÇm lÉn, sai ph¹m cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh qu¶n lý hÖ thèng. NÕu lµm mµ kh«ng tiÕn hµnh kiÓm tra, khi thùc hiÖn xong míi ph¸t hiÖn c¸i sai th× nhiÒu khi kh«ng cßn kh¶ n¨ng cøu v·n ®îc t×nh thÕ. ChÝnh nhê kiÓm tra mµ nhµ l·nh ®¹o hÖ thèng ng¨n ngõa ®îc c¸c kh¶ n¨ng ®a ho¹t ®éng cña hÖ thèng ph¹m sai lÇm. KiÓm tra gióp danh nghiÖp ®èi phã víi nh÷ng thay ®æi cña m«i trêng. Thay ®æi lµ thuéc tÝnh tÊt yÕu cña m«i trêng. ThÞ trêng lu«n biÕn ®éng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh liªn tôc giíi thiÖu nh÷ng s¶n phÈm vµ dÞch vô míi ®Ó thu hut kh¸ch hµng. Chøc n¨ng kiÓm tra gióp c¸c nhµ qu¶n lý cã ®îc nh÷ng ph¶n øng thÝch hîp tríc c¸c vÊn ®Ò vµ c¬ héi b»ng c¸ch gióp hä ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng thay ®æi ®ang vµ sÏ ¶nh hëng ®Õn s¶n phÈm vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp. KiÓm tra ®¶m b¶o thùc thi quyÒn lùc qu¶n lý cña nh÷ng ngêi l·nh ®¹o hÖ thèng. Nhê kiÓm tra, c¸c nhµ qu¶n lý cã thÓ kiÓm so¸t ®îc nh÷ng yÕu tè sÏ ¶nh hëng ®Õn sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. §iÒu nµy rÊt quan träng vµ mÊt quyÒn kiÓm so¸t cã nghÜa nhµ qu¶n lý ®· bÞ v« hiÖu ho¸, hÖ thèng cã thÓ bÞ l¸i theo híng kh«ng mong muèn. KiÓm tra t¹o ra chÊt lîng tèt h¬n cho ho¹t ®éng. Qu¶n trÞ chÊt lîng ngµy nay dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn cña kiÓm tra vµ còng lµm thay ®æi nhiÒu quan niÖm, th¸i ®é vµ c¸ch thøc ®Ó ®¹t tíi kiÓm tra cã hiÖu qu¶. Nhê kiÓm tra, nh÷ng sai lÇm trong ho¹t ®éng ®îc ph¸t hiÖn vµ söa ch÷a kÞp thêi. KiÓm tra cßn ®Ó ®¶m b¶o g¾n hÖ thèng víi m«i trêng th«ng qua c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i víi c¸c quan hÖ kh¸c. Thêi ®¹i ngµy nay, khi mèi quan hÖ ®a ph¬ng më cöa lµ mét quan hÖ tÊt yÕu th× dï mçi hÖ thèng cã quy m« to lín ®Õn ®©u còng kh«ng thÓ nµo kh«ng duy tr× c¸c mèi quan hÖ bªn ngoµi. Bíi vËy râ rµng kh«ng mét hÖ thèng nµo l¹i kh«ng cã nhu cÇu phat huy ¶nh hëng, më réng hÖ thèng, thÇm chÝ bµnh tríng hÖ thèng, chi phèi c¸c hÖ thèng kh¸c.C¸c ho¹t ®éng truyÒn th«ng ®èi ngo¹i, c¸c mèi quan hÖ c¹nh tranh, tiªu diÖt lÉn nhau lµ ho¹t ®éng kh«ng thÓ bá qua. ChØ cã thÓ th«ng qua chøc n¨ng kiÓm tra mµ c¸c hÖ thèng cã bøc tranh toµn c¶nh vÒ chç ®øng mµ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 m×nh sÏ ph¸t triÓn tíi, tõ ®ã hoµn thµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý ®èi ngo¹i ®èi víi hÖ thèng. KiÓm tra cßn lµ mét nhu cÇu nh»m hoµn thiÖn c¸c quyÕt ®Þnh vÒ nh÷ng mÆt, nh÷ng lÜnh vùc cña hÖ thèng ph¶i kiÓm tra ®Ó kh¼ng ®Þnh ®îc sù ®óng sai cña ®¬ng lèi sù phï hîp hay kh«ng cña môc ®Ých hÖ thèng, c¸c vÊn ®Ò vÒ c¬ cÊu qu¶n lý, ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc vµ chiÕn thuËt, viÖc bè trÝ nh©n sù, c¸c chÝnh s¸ch thùc thi, c¸c môc tiªu cÇn ®¹t. §ång thêi kiÓm tra t¹o ra chu kú ®Çu t nhanh chãng h¬n nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch víi hiÖu qu¶ cao. §ång thêi kiÓm tra còng gãp phÇn t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm th«ng qua qu¸ tr×nh xem xÐt nguyªn nh©n dÉn tíi nh÷ng thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. Nh vËy kiÓm tra ®ãng mét vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý kinh doanh. Nhê kiÓm tra mµ doanh nghiªp míi ph¸t hiÖn ra ®îc nh÷ng nhÇm lÉn, sai sãt lÖch l¹c, nh÷ng ¸ch t¾c cña hÖ thèng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®Ó ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc, chñ ®éng ng¨n chÆn c¸c nhÇm lÉn sai sãt ®ã. §ång thêi ®Ó t×m kiÕm c¬ héi, nguån lùc cã thÓ khai th¸c ®Ó tËn dông vµ thóc ®Èy nhanh chãng sím ®¹t ®îc môc tiªu ®· ®Þnh. II. Møc ®é cÇn thiÕt cña kiÓm tra. Qua nghiªn cøu vÒ vai trß cña kiÓm tra ta thÊy kiÓm tra lµ rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Nh trªn thùc tÕ, thuËt ng÷ kiÓm tra thêng lµm cho ta kh«ng tho¶i m¸i v× nã dêng nh liªn quan ®Õn quyÒn tù do cña mçi c¸ nh©n. Vµo thêi ®¹i mµ tÝnh hîp ph¸p cña quyÒn lùc bÞ ®Æt nhiÒu c©u hái vµ xu thÕ híng tíi quyÒn tù do s¸ng t¹o cho c¸c c¸ nh©n ®ang ®îc ®Èy m¹nh. Kh¸i niÖm kiÓm tra lµm cho nhiÒu ngêi khã chÞu. MÆc dï vËy, kiÓm tra lµ cÇn thiÕt ®èi víi mäi hÖ thèng. Nhng kiÓm tra ph¶i tuú thuéc vµo tõng t×nh huèng, hoµn c¶nh, giai ®o¹n… mµ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p vµ møc ®é kiÓm tra phï hîp. NÕu kiÓm tra qu¸ møc sÏ cã h¹i ®èi víi doanh nghiÖp còng nh víi c¸c c¸ nh©n v× nã t¹o ra bÇu kh«ng khÝ c¨ng th¼ng, thiÕu tin tëng lÉn nhau trong tËp thÓ, h¹n chÕ vµ thËm chÝ lµm triÖt tiªu kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña con ngêi. Nhng nÕu kiÓm tra láng lÎo, doanh nghiÖp sÏ r¬i vµo t×nh tr¹ng rèi lo¹n, kh«ng tù biÕt m×nh ®ang vµ sÏ ë ®©u, nh vËy kh«ng thÓ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Do ®ã mµ ta cÇn ph¶i chän nh÷ng møc ®é kiÓm tra thÝch hîp. Ch¼ng h¹n, mét c«ng ty qu¶ng c¸o cã thÓ sÏ cÇn mét hÖ thèng kiÓm tra chÆt chÏ h¬nviÖc nghiªn cøu triÓn 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khai. Hoµn c¶nh kinh tÕ còng cã thÓ ¶nh hëng tíi møc ®é kiÓm tra ®îc c¸c nh©n viªn cña doanh nghiÖp chÊp nhËn. Trong giai ®o¹n khã kh¨n khñng ho¶ng, phÇn lín mäi ngêi sÏ b»ng lßng víi sù kiÓm tra chÆt chÏ nhng khi doanh nghiÖp ®ang lµm ¨n ph¸t ®¹t th× sù kiÓm tra nh vËy l¹i ®îc coi lµ kh«ng phï hîp. V× tæ chøc con ngêi, m«i trêng, c«ng nghÖ lu«n biÕn ®æi th× kiÓm tra hiÖu qu¶ ®ßi hái qu¸ tr×nh xem xÐt vµ ®æi míi liªn tôc. NÕu c«ng nh©n cña doanh nghiÖp lµ ngêi cã tay nghÒ thÊp, ý thøc kû luËt kh«ng cao th× cÇn mét hÖ thång cho phÐp thêng xuyªn kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt lao ®éng. Nhng khi c«ng nh©n cña doanh nghiÖp ®· ®îc n©ng cao tay nghÒvµ cã ý thøc cao h¬n th× sè ®iÓm thiÕt yÕu cña kiÓm tra cã thÓ gi¶m ®i, ngêi c«ng nh©n ®îc trao quyÒn tù chñ cao h¬n trong c«ng viÖc. Râ rµng viÖc kiÓm tra lµ rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt nhng chóng ta ph¶i kiÓm tra phï hîp vµ ®óng møc. Sù kiÓm tra qu¸ møc cßn g©y t¸c h¹i cho doanh nghiÖp v× tèn nhiÒu nguåin lùc mµ lîi Ých thu ®îc th× cã thÓ kh«ng phï hîp víi chi phÝ. §«ng thêi cÇn ph¶i lu ý r»ng viÖc gi¶m møc ®é kiÓm tra kh«ng ®ång nghÜa viÖc t¨ng quyÒn tù chñ cña c¸c c¸ nh©n. Trong thùc tÕ, lóc ®ã hä cµn mÊt ®i quyÒn tù chñ v× kh«ng thÓ tiÕn hµnh dù b¸o ®îc vµ ph¶i phô thuéc vµo hµnh ®éng cña ngêi kh¸c. H¬n n÷a viÖc thiÕu mét hÖ thèng kiÓm tra cã hiÖu qu¶ cã thÓ buéc c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i gi¸m s¸t cÊp díi cña m×nh chÆt chÏ h¬n vµ nh vËy quyÒn tù chñ cña nh÷ng ngêi nµy bÞ gi¶m ®i. Do ®ã, nhiÖm vô cña c¸c nhµ qu¶n lý khi thiÕt lËp hÖ thèng kiÓm tra lµ x¸c ®Þnh sù c©n ®èi tèt nhÊt gi÷a kiÓm tra vµ quyÒn tù docña c¸ nh©n, gi÷a chi phÝ cho kiÓm tra vµ lîi Ých do hÖ thèng nµy ®em l¹i. V× vËy kiÓm tra cÇn ph¶i phï hîp vµ tu©n thñ theo c¸c nguyªn t¾c kiÓm tra. III. VËn dông trong qu¶n lý doanh nghiÖp ViÖt Nam. Nh ®· ph©n tÝch tÇm quan träng cña kiÓm tra ë phÇn trªn, kiÓm tra kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®äng kinh doanh cña toµn x· héi nãi chung vµ doanh nghiÖp nãi riªng. Nhng trong ®iÒu kiÖn bµi viÕt cã h¹n, nªn em chØ nªu vÒ vÊn ®Ò kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm trong qu¶n lý doanh nghiÖp ViÖt Nam. B¶o ®¶m chÊt lîng s¶n phÈm lµ yªu cÇu hµng ®Çu ®èi víi nhµ qu¶n lý. §Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay khi mµ nÒn kinh tÕ níc ta ®ang trªn ®µ ph¸t 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 triÓnvµ héi nhËp th× doanh nghiÖp kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc b¸n ®îc s¶n phÈm mµ cßn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm víi nh÷ng s¶n phÈm “®îc coi lµ tèt ®· ®îc b¸n ra”. ChÝnh v× vËy mµ kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm ®èi víi doanh nghiÖp níc ta hiÖn nay lµ rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng. C«ng t¸c kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm nh»m ®¶m b¶o viÖc chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c tiªu chuÈn vµ quy ®Þnh cña chÊt lîng, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ c¶i thiÖn s¶n phÈm. Nh vËy c«ng t¸c kiÓm tra chÊt lîng ®Æt ra ë ®©y lµ mét ho¹t ®éng cã hÖ thèng g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh chuÈn bÞ s¶n xuÊt vµ s¶n xuÊt. Lµ ho¹t ®éng nh»m ®¶m b¶o môc tiªu chÊt lîng ®· quy ®Þnh (tiªu chuÈn b»ng theo dâi, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh chÊt lîng vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ng¨n chÆn hoÆc lo¹i bá nh÷ng sai sãt). Trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm thêng liªn tiÕp diÔn ra c¸c giai ®o¹n sau ®©y mµ c«ng t¸c kiÓm tra trong mét doanh nghiÖp Ýt nhiÒu ®Òu ph¶i theo: - Giai ®o¹n nghiªn cøu t×m hiÓu nhu cÇu thÞ trêng, x¸c ®Þnh quan ®iÓm vµ yªu cÇu cô thÓ vÒ chÊt lîng. - Giai ®o¹n nghiªn cøu vµ thiÕt kÕ s¶n phÈm: cô thÓ ho¸ nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt lîng b»ng nh÷ng th«ng sè kü thuËt, nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ – kü thuËt tæng hîp…, sau ®ã lµ viÖc s¶n xuÊt thö cã phï hîp víi c¸c chØ tiªu dîc thiÕt kÕ hay kh«ng. - ChuÈn bÞ cung øng nguyªn vËt liÖu, phô tïng, phô kiÖn, mua ngoµi hoÆc hîp t¸c s¶n xuÊt thap ®óng nhu cÇu vÒ quy c¸ch vµ chÊt lîng. - ChuÈn bÞ dông cô g¸ l¾p, gia c«ng, kiÓm nghiÖm. - TiÕn hµnh s¶n xuÊt trong c¸c c«ng ®o¹n tõ ®Çu ®Õn giai ®o¹n hoµn chØnh. - Ch¹y thö vµ tæng kiÓm tra tríc khi xuÊt xëng. - Bao gãi. - Híng dÉn l¾p ®Æt, sö dông s¶n phÈm söa ch÷a, cung cÊp phô tïng thay thÕ (tr¸ch nhiÖm cña xÝ nghiÖp ®èi víi ngêi sö dông s¶n phÈm). 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¥ mçi giai ®o¹n trªn ®Òu cã thÓ x¶y ra nh÷ng sai sãt ¶nh hëng tíi chÊt lîng s¶n phÈm, ®Òu cã yªu cÇu ph¶i kiÓm tra. §¬ng nhiªn néi dung vµ yªu cÇu kiÓm tra ë mçi giai ®o¹n lµ kh¸c nhau. Tuy nhiªn trong giíi h¹n cña c¸c giai ®o¹n chuÈn bÞ s¶n xuÊt vµ s¶n xuÊt, doanh nghiÖp cÇn tËp trung nhiÖm vô cô thÓ nh sau: KiÓm tra chÊt lîng cña nh÷ng yÕu tè t¹o thµnh s¶n phÈm ë giai ®o¹n tríng lóc s¶n xuÊt hµng lo¹t. Néi dung cÇn kiÓm tra ë ®©y lµ kiÓm tra hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®Æc trng cho tÝnh n¨ng kü thuËt hay gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm. KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt kü thuËt b¶o ®¶m s¶n s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®¹t chÊt lîng quy ®Þnh trong nghiªn cøu, thiÕt kÕ. KiÓm tra nh÷ng biÖn ph¸p ®Ò phßng sù biÕn ®éng s¶n xuÊt vµ t¸c dông khi s¶n xuÊt hµng lo¹t. Còng cã thÓ xem xÐt c¸c vÊn ®Ò gi¸ c¶, møc ®é t¬ng øng cña giÊ c¶ víi møc ®é chªnh lÖch gi÷a c¸c møc chÊt lîng Êy. KiÓm tra chÊt lîng nguyªn vËt liÖu vµ c¸c s¶n phÈm mua ngoµi hoÆc s¶n phÈm c¸c xÝ nghiÖp hîp t¸c s¶n xuÊt cung cÊp cho phï hîp cã phï hîp víi quy c¸ch chÊt lîng ®Ò ra kh«ng, cã nh÷ng sai sãt g× cÇn ph¶i ®îc söa ®æi, bæ sung cho “hîp c¸ch” tríc khi ®a vµo quy tr×nh s¶n xuÊt. ¥ níc ta, vËt t cung cÊp kh«ng ®óng quy c¸ch, chÊt lîng, kh«ng kÞp thêi lµ nguyªn nh©n chñ yÕu, kÐo dµi, khã kh¾c phôc, g©y ra sù mÊt c©n ®èi trong s¶n xuÊt vµ biÕn ®éng lín vÒ chÊt lîng. V× vËy, kiÓm tra chÊt lîng nguyªn vËt liÖu, s¶n phÈm mua ngoµi lµ yªu cÇu cÊp b¸ch ph¶i ®îc tiÕn hµnh chÆt chÏ nh»m võa ph¸t hiÖn c¸c sai sãt ®Ó cã biÖn ph¸p söa ch÷a kÞp thêi, h¹n chÕ sù l·ng phÝ tµi s¶n vµ sù suy gi¶m vÒ chÊt lîng. KiÓm tra lµ c¬ së quan träng ®Ó gióp c¶i tiÕn c«ng t¸c cung øng vËt t. KiÓm tra chÊt lîng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Néi dung chÝnh cña kiÓm tra ë ®©y lµ kiÓm tra chÊt lîng c¸c b¸n thµnh phÈm, c¸c chi tiÕt, bé phËn ®îc s¶n xuÊt t¹i c¸c c«ng ®o¹n vµ cuèi cïng lµ kiÓm tra chÊt lîng l¾p r¸p hoÆc chÕ biÕn ra thµnh phÈm tríc khi xuÊt xëng. §iÒu ®¸ng chó ý cña giai ®o¹n nµy lµ ®èi chiÕu c¸c chØ tiªu kü thuËt vµ chÊt lîng cña b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt, bé phËn qua gia c«ng chÕ biÕn víi c¸c yªu cÇu vµ thiÕt kÕ hay c«ng thøc pha chÕ quy ®Þnh, ®èi chiÕu gi÷a chóng víi nhau vÒ mÆt ®¶m b¶o yªu cÇu l¾p r¸p vÒ kÝch thíc, tÝnh n¨ng khi sö dông. Qua c¸c tiÕn trinhd kiÓm tra trªn, tõ ®ã doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh c¸c d¹ng sai lçi vµ nguyªn nh©n g©y ra c¸c sai lçi ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh¾c phôc nh»m ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. CÇn ph¶i nh×n kh¸i qu¸t toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó cã sù ®¸nh gi¸ kh¸ch quan ®óng møc t×nh h×nh chÊt lîng s¶n phÈm. *Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn kh©u kiÓm tra trong doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay: KiÓm tra ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp, mét doanh nghiÖp nhá cÇn viÖc kiÓm tra kh¸c doanh nghiÖp lín, mét doanh nghiÖp cã d©y chuyÒn s¶n xuÊt hµng lo¹t cã d©y chuyÒn kiÓm tra kh¸c h¼n mét doanh nhgiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm ®¬n chiÕc. KiÓm tra ph¶i kh¸ch quan vµ chÝnh x¸c, dôa trªn c¸c tiªu chuÈn râ rµng, tr¸nh c¶m tÝnh, dù kiÕn. KiÓm tra phair cã träng ®iÓm, lµm s¸ng tá nguyªn nh©n vµ nh÷ng sai lÖch ®Ó ®iÒu chØnh. KiÓm tra ph¶i ®îc thiÕt kÕ theo kÕ ho¹ch, ph¶n ¸nh c¸c kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp. Qua ®ã ngêi qu¶n lý n¾m ®îc diÔn biÕt cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. KiÓm tra cÇn linh ho¹t thÝch øng víi c¸c biÕn ®æi kh«ng lêng tríc. KiÓm tra cÇn phï hîp víi v¨n ho¸ doanh nghiÖp. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C. KÕt luËn. Qua bé m«n khoa häc qu¶n lý vµ bµi tiÓu luËn nµy, em thÊy kiÓm tra lµ mét chøc n¨ng rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt ®èi víi bÊt kú mét hÖ thèng qu¶n lý nµo, hay ®èi víi tÊt c¶ nh÷ng ngêi lµm qu¶n lý, vµ ch¾c ch¾n r»ng kiÓm tra lµ vÊn ®Ò ®îc quan t©m vµ ®Æc biÖt chó träng. HiÖn nay vÊn ®Ò kiÓm tra, nhÊt lµ c¸c lý thuyÕt hiÖn ®¹i cÇn ®îc lµm râ, ph©n tÝch vµ ¸p dông trong qu¶n lý doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy kiÓm tra lµ mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Qua bµi tiÓu luËn nµy, em ®· thÊm nhuÇn vµ hiÓu râ c¸c vÊn ®Ò vÒ kiÓm tra: kiÓm tra lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh, nã còng lµ c¬ së ®Ó ph¸t hiÖn sù sai lÖch, nguyªn nh©n cña sù sai lÖch ®ã. Tõ ®ã ®Ò ra mét gi¶i ph¸p cho mét ch¬ng tr×nh hµnh ®éng nh»m kh¾c phôc sù sai lÖch ®Ó ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ®¹t ®îc môc tiªu ®· ®Þnh. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phô lôc 1. Lêi më ®Çu ....................................................................................... 2. Néi dung ....................................................................................... I. KiÓm tra vµ vai trß cña kiÓm tra............................................ a. Kh¸i niÖm kiÓm ra....................................................... b. Vai trß cña kiÓm tra..................................................... II. Møc ®é cÇn thiÕt cña kiÓm tra............................................... III. VËn dông trong qu¶n lý doanh nghiÖp ViÖt Nam .................7 3. lêi kÕt .............................................................................................11 10
- Xem thêm -