Tài liệu Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2648 |
  • Lượt tải: 2
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

CHUYÊN ĐỀ 1: SỐ CHÍNH PHƢƠNG I. ĐỊNH NGHĨA: Số chính phƣơng là số bằng bình phƣơng đúng của một số nguyên. II. TÍNH CHẤT: 1. Số chính phƣơng chỉ có thể có chữ số tận cùng bằng 0, 1, 4, 5, 6, 9 ; không thể có chữ số tận cùng bằng 2, 3, 7, 8. 2. Khi phân tích ra thừa số nguyên tố, số chính phƣơng chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn. 3. Số chính phƣơng chỉ có thể có một trong hai dạng 4n hoặc 4n + 1. Không có số chính phƣơng nào có dạng 4n + 2 hoặc 4n + 3 (n  N). 4. Số chính phƣơng chỉ có thể có một trong hai dạng 3n hoặc 3n + 1. Không có số chính phƣơng nào có dạng 3n + 2 (n  N). 5. Số chính phƣơng tận cùng bằng 1 hoặc 9 thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn. Số chính phƣơng tận cùng bằng 5 thì chữ số hàng chục là 2 Số chính phƣơng tận cùng bằng 4 thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn. Số chính phƣơng tận cùng bằng 6 thì chữ số hàng chục là chữ số lẻ. 6. Số chính phƣơng chia hết cho 2 thì chia hết cho 4. Số chính phƣơng chia hết cho 3 thì chia hết cho 9. Số chính phƣơng chia hết cho 5 thì chia hết cho 25. Số chính phƣơng chia hết cho 8 thì chia hết cho 16. III. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ SỐ CHÍNH PHƢƠNG A. DẠNG1: CHỨNG MINH MỘT SỐ LÀ SỐ CHÍNH PHƢƠNG Bài 1: Chứng minh rằng với mọi số nguyên x, y thì A = (x + y)(x + 2y)(x + 3y)(x + 4y) + y4 là số chính phương. Ta có A = (x + y)(x + 2y)(x + 3y)(x + 4y) + y4 = (x2 + 5xy + 4y2)( x2 + 5xy + 6y2) + y4 Đặt x2 + 5xy + 5y2 = t ( t  Z) thì A = (t - y2)( t + y2) + y4 = t2 –y4 + y4 = t2 = (x2 + 5xy + 5y2)2 V ì x, y, z  Z nên x2  Z, 5xy  Z, 5y2  Z  x2 + 5xy + 5y2  Z Vậy A là số chính phƣơng. Bài 2: Chứng minh tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng 1 luôn là số chính phương. Gọi 4 số tự nhiên, liên tiêp đó là n, n + 1, n+ 2, n + 3 (n  N). Ta có n(n + 1)(n + 2)(n + 3) + 1 = n.(n + 3(n + 1)(n + 2) + 1 Gv: Nguyễn Văn Tú 1 Trường THCS Thanh Mỹ = (n2 + 3n)( n2 + 3n + 2) + 1 (*) Đặt n2 + 3n = t (t  N) thì (*) = t( t + 2 ) + 1 = t2 + 2t + 1 = ( t + 1 )2 = (n2 + 3n + 1)2 Vì n  N nên n2 + 3n + 1  N Vậy n(n + 1)(n + 2)(n + 3) + 1 là số chính phƣơng. Bài 3: Cho S = 1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + . . . + k(k+1)(k+2) Chứng minh rằng 4S + 1 là số chính phương . 1 1 k(k+1)(k+2).4 = k(k+1)(k+2).[(k+3) – (k-1)] 4 4 1 1 = k(k+1)(k+2)(k+3) - k(k+1)(k+2)(k-1) 4 4 1 1 1 1 1  S = .1.2.3.4 - .0.1.2.3 + .2.3.4.5 - .1.2.3.4 +…+ k(k+1)(k+2)(k+3) 4 4 4 4 4 1 1 k(k+1)(k+2)(k-1) = k(k+1)(k+2)(k+3) 4 4 Ta có k(k+1)(k+2) = 4S + 1 = k(k+1)(k+2)(k+3) + 1 Theo kết quả bài 2  k(k+1)(k+2)(k+3) + 1 là số chính ph ƣơng. Bài 4: Cho dãy số 49; 4489; 444889; 44448889; … Dãy số trên được xây dựng bằng cách thêm số 48 vào giữa số đứng trước nó. Chứng minh rằng tất cả các số của dãy trên đều là số chính phương. Ta có 44…488…89 = 44…488..8 + 1 = 44…4 . 10n + 8 . 11…1 + 1 n chữ số 4 n-1 chữ số 8 n chữ số 4 n chữ số 8 n chữ số 1 = 4. n chữ số 4 10 n  1 10 n  1 4.10 2 n  4.10 n  8.10 n  8  9 4.10 2 n  4.10 n  1 . 10n + 8. +1= = 9 9 9 9 n 2  2.10  1   =  3   Ta thấy 2.10n +1=200…01 có tổng các chữ số chia hết cho 3 nên nó chia hết cho 3  2.10  1     3   n n-1 chữ số 0 2  Z hay các số có dạng 44…488…89 là số chính phƣơng. Bài 5: Chứng minh rằng các số sau đây là số chính phương: A = 11…1 + 44…4 + 1 2n chữ số 1 Gv: Nguyễn Văn Tú n chữ số 4 2 Trường THCS Thanh Mỹ B = 11…1 + 11…1 + 66…6 + 8 2n chữ số 1 n+1 chữ số 1 n chữ số 6 C = 44…4 + 22…2 + 88…8 + 7 2n chữ số 4 n+1 chữ số 2 n chữ số 8  10 n  2   3   Kết quả: A =  2 ;  10 n  8   3   B =  2 ;  2.10 n  7   3   C =  2 Bài 6: Chứng minh rằng các số sau là số chính phương: a. A = 22499…9100…09 n-2 chữ số 9 n chữ số 0 b. B = 11…155…56 n chữ số 1 n-1 chữ số 5 a. A = 224.102n + 99…9.10n+2 + 10n+1 + 9= 224.102n + ( 10n-2 – 1 ) . 10n+2 + 10n+1 + 9 = 224.102n + 102n – 10n+2 + 10n+1 + 9= 225.102n – 90.10n + 9 = ( 15.10n – 3 ) 2  A là số chính phƣơng b. B = 111…1555…5 + 1 = 11…1.10n + 5.11…1 + 1 n chữ số 1 n chữ số 5 = n chữ số 1 n chữ số 1 10 n  1 10 n  1 10 2 n  10 n  5.10 n  5  9 . 10n + 5. +1= 9 9 9  10 n  2  10 2 n  4.10 n  4  = =  9  3  2 là số chính phƣơng ( điều phải chứng minh) Bài 7: Chứng minh rằng tổng các bình phương của 5 số tự nhiên liên tiếp không thể là một số chính phương Gọi 5 số tự nhiên liên tiếp đó là n-2, n-1, n , n+1 , n+2 (n  N , n ≥2 ). Ta có ( n-2)2 + (n-1)2 + n2 + ( n+1)2 + ( n+2)2 = 5.( n2+2) Vì n2 không thể tận cùng bởi 3 hoặc 8 do đó n2+2 không thẻ chia hết cho 5 2  5.( n +2) không là số chính phƣơng hay A không là số chính phƣơng Gv: Nguyễn Văn Tú 3 Trường THCS Thanh Mỹ Bài 8: Chứng minh rằng số có dạng n6 – n4 + 2n3 + 2n2 trong đó n  N và n>1 không phải là số chính phương n6 – n4 + 2n3 +2n2 = n2.( n4 – n2 + 2n +2 ) = n2.[ n2(n-1)(n+1) + 2(n+1) ] = n2[ (n+1)(n3 – n2 + 2) ] = n2(n+1).[ (n3+1) – (n2-1) ]= n2( n+1 )2.( n2–2n+2) Với n  N, n >1 thì n2-2n+2 = (n - 1)2 + 1 > ( n – 1 )2 và n2 – 2n + 2 = n2 – 2(n - 1) < n2 Vậy ( n – 1)2 < n2 – 2n + 2 < n2  n2 – 2n + 2 không phải là một số chính phƣơng. Bài 9: Cho 5 số chính phương bất kì có chữ số hàng chục khác nhau còn chữ số hàng đơn vị đều là 6. Chứng minh rằng tổng các chữ số hàng chục của 5 số chính phương đó là một số chính phương Cách 1: Ta biết một số chính phƣơng có chữ số hàng đơn vị là 6 thì chữ số hàng chục của nó là số lẻ. Vì vậy chữ số hàng chục của 5 số chính phƣơng đã cho là 1,3,5,7,9 khi đó tổng của chúng bằng 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 52 là số chính phƣơng Cách 2: Nếu một số chính phƣơng M = a2 có chữ số hàng đơn vị là 6 thì chữ số tận cùng của a là 4 hoặc 6  a  2  a2  4 Theo dấu hiệu chia hết cho 4 thì hai chữ số tận cùng của M chỉ có thể là 16, 36, 56, 76, 96  Ta có: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 52 là số chính phƣơng. Bài 10: Chứng minh rằng tổng bình phương của hai số lẻ bất kỳ không phải là một số chính phương. a và b lẻ nên a = 2k+1, b = 2m+1 (Với k, m  N) 2 2 2 2 2 2  a + b = (2k+1) + (2m+1) = 4k + 4k + 1 + 4m + 4m + 1 = 4(k2 + k + m2 + m) + 2 = 4t + 2 (Với t  N) Không có số chính phƣơng nào có dạng 4t + 2 (t  N) do đó a2 + b2 không thể là số chính phƣơng. Bài 11: Chứng minh rằng nếu p là tích của n số nguyên tố đầu tiên thì p - 1 và p + 1 không thể là các số chính phương. Vì p là tích của n số nguyên tố đầu tiên nên p  2 và p không chia hết cho 4 (1) a. Giả sử p+1 là số chính phƣơng . Đặt p+1 = m2 (m  N) Vì p chẵn nên p+1 lẻ  m2 lẻ  m lẻ. Đặt m = 2k+1 (k  N). Ta có m2 = 4k2 + 4k + 1  p+1 = 4k2 + 4k + 1 2  p = 4k + 4k = 4k(k+1)  4 mâu thuẫn với (1)  p+1 là số chính phƣơng b. p = 2.3.5… là số chia hết cho 3  p-1 có dạng 3k+2. Gv: Nguyễn Văn Tú 4 Trường THCS Thanh Mỹ Không có số chính phƣơng nào có dạng 3k+2  p-1 không là số chính phƣơng . Vậy nếu p là tích n số nguyên tố đầu tiên thì p-1 và p+1 không là số chính phƣơng Bài 12: Giả sử N = 1.3.5.7…2007. Chứng minh rằng trong 3 số nguyên liên tiếp 2N-1, 2N và 2N+1 không có số nào là số chính phương. a. 2N-1 = 2.1.3.5.7…2007 – 1 Có 2N  3  2N-1 không chia hết cho 3 và 2N-1 = 3k+2 (k  N)  2N-1 không là số chính phƣơng. b. 2N = 2.1.3.5.7…2007 Vì N lẻ  N không chia hết cho 2 và 2N  2 nhƣng 2N không chia hết cho 4. 2N chẵn nên 2N không chia cho 4 dƣ 1  2N không là số chính phƣơng. c. 2N+1 = 2.1.3.5.7…2007 + 1 2N+1 lẻ nên 2N+1 không chia hết cho 4 2N không chia hết cho 4 nên 2N+1 không chia cho 4 dƣ 1  2N+1 không là số chính phƣơng. Bài 13: Cho a = 11…1 ; b = 100…05 Chứng minh 2008 chữ số 1 ab  1 là số tự nhiên. 2007 chữ số 0 10 2008  1 Cách 1: Ta có a = 11…1 = ; b = 100…05 = 100…0 + 5 = 102008 + 5 9 2008 chữ số 1 2007 chữ số 0 số 0  ab+1 = ab  1 = 2008 Ta thấy 10 2008 2 chữ  10 2008  2  (10 2008  1)(10 2008  5) (10 2008) 2  4.10 2008  5  9  +1= =  3 9 9    10 2008  2    3   2 10 2008  2 = 3 10 2008  2 + 2 = 100…02  3 nên 3  N hay ab  1 là số tự nhiên. 2007 chữ số 0 Cách 2: b = 100…05 = 100…0 – 1 + 6 = 99…9 + 6 = 9a +6 2007 chữ số 0 2008 chữ số 0 2  ab+1 = a(9a +6) + 1 = 9a + 6a + 1 = (3a+1)  ab  1 = (3a  1) 2 = 3a + 1 Gv: Nguyễn Văn Tú 2008 chữ số 9 2 N 5 Trường THCS Thanh Mỹ B. DẠNG 2: TÌM GIÁ TRỊ CỦA BIẾN ĐỂ BIỂU THỨC LÀ SỐ CHÍNH PHƢƠNG Bài1: Tìm số tự nhiên n sao cho các số sau là số chính phương: a. n2 + 2n + 12 b. n ( n+3 ) c. 13n + 3 d. n2 + n + 1589 Giải 2 a. Vì n + 2n + 12 là số chính phƣơng nên đặt n2 + 2n + 12 = k2 (k  N) 2 2 2 2  (n + 2n + 1) + 11 = k  k – (n+1) = 11  (k+n+1)(k-n-1) = 11 Nhận xét thấy k+n+1 > k-n-1 và chúng là những số nguyên dƣơng, nên ta có thể viết (k+n+1)(k-n-1) = 11.1  k+n+1 = 11  k = 6 k–n-1=1 n=4 2 2 2 2 b. Đặt n(n+3) = a (n  N)  n + 3n = a  4n + 12n = 4a2 2 2 2  (4n + 12n + 9) – 9 = 4a  (2n + 3) 2 - 4a = 9  (2n + 3 + 2a)(2n + 3 – 2a)= 9 Nhận xét thấy 2n + 3 + 2a > 2n + 3 – 2a và chúng là những số nguyên dƣơng, nên ta có thể viết (2n + 3 + 2a)(2n + 3 – 2a) = 9.1 2n + 3 + 2a = 9  n = 1  2n + 3 – 2a = 1 a=2 2 c. Đặt 13n + 3 = y ( y  N)  13(n – 1) = y2 – 16  13(n – 1) = (y + 4)(y – 4)  (y + 4)(y – 4)  13 mà 13 là số nguyên tố nên y + 4  13 hoặc y – 4  13  y = 13k  4 (Với k  N) 2  13(n – 1) = (13k  4 ) – 16 = 13k.(13k  8) 2  n = 13k  8k + 1 Vậy n = 13k2  8k + 1 (Với k  N) thì 13n + 3 là số chính phƣơng. d. Đặt n2 + n + 1589 = m2 (m  N)  (4n2 + 1)2 + 6355 = 4m2  (2m + 2n +1)(2m – 2n -1) = 6355 Nhận xét thấy 2m + 2n +1> 2m – 2n -1 > 0 và chúng là những số lẻ, nên ta có thể viết (2m + 2n +1)(2m – 2n -1) = 6355.1 = 1271.5 = 205.31 = 155.41 Suy ra n có thể có các giá trị sau: 1588; 316; 43; 28. Bài 2: Tìm a để các số sau là những số chính phương: a. a2 + a + 43 Gv: Nguyễn Văn Tú 6 Trường THCS Thanh Mỹ b. a2 + 81 c. a2 + 31a + 1984 Kết quả: a. 2; 42; 13 b. 0; 12; 40 c. 12; 33; 48; 97; 176; 332; 565; 1728 Bài 3: Tìm số tự nhiên n ≥ 1 sao cho tổng 1! + 2! + 3! + … + n! là một số chính phương . Với n = 1 thì 1! = 1 = 12 là số chính phƣơng . Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phƣơng Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 32 là số chính phƣơng Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phƣơng . Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3. Bài 4: Tìm n  N để các số sau là số chính phương: a. n2 + 2004 ( Kết quả: 500; 164) b. (23 – n)(n – 3) ( Kết quả: 3; 5; 7; 13; 19; 21; 23) 2 c. n + 4n + 97 d. 2n + 15 Bài 5: Có hay không số tự nhiên n để 2006 + n2 là số chính phương. Giả sử 2006 + n2 là số chính phƣơng thì 2006 + n2 = m2 (m  N) Từ đó suy ra m2 – n2 = 2006  (m + n)(m - n) = 2006 Nhƣ vậy trong 2 số m và n phải có ít nhất 1 số chẵn (1) Mặt khác m + n + m – n = 2m  2 số m + n và m – n cùng tính chẵn lẻ (2) Từ (1) và (2)  m + n và m – n là 2 số chẵn  (m + n)(m - n)  4 Nhƣng 2006 không chia hết cho 4  Điều giả sử sai. Vậy không tồn tại số tự nhiên n để 2006 + n2 là số chính phƣơng. Bài 6: Biết x  N và x>2. Tìm x sao cho x(x-1).x(x-1) = (x-2)xx(x-1) Đẳng thức đã cho đƣợc viết lại nhƣ sau: x(x-1) 2 = (x-2)xx(x-1) Do vế trái là một số chính phƣơng nên vế phải cũng là một số chính phƣơng . Một số chính phƣơng chỉ có thể tận cùng bởi 1 trong các chữ số 0; 1; 4; 5; 6; 9 nên x chỉ có thể tận cùng bởi 1 trong các chữ số 1; 2; 5; 6; 7; 0 (1) Gv: Nguyễn Văn Tú 7 Trường THCS Thanh Mỹ Do x là chữ số nên x ≤ 9, kết hợp với điều kiện đề bài ta có x  N và 2 < x ≤ 9 (2) Từ (1) và (2)  x chỉ có thể nhận 1 trong các giá trị 5; 6; 7. Bằng phép thử ta thấy chỉ có x = 7 thỏa mãn đề bài, khi đó 762 = 5776 Bài 7: Tìm số tự nhiên n có 2 chữ số biết rằng 2n+1 và 3n+1 đều là các số chính phương. Ta có 10 ≤ n ≤ 99 nên 21 ≤ 2n+1 ≤ 199. Tìm số chính phƣơng lẻ trong khoảng trên ta đƣợc 25; 49; 81; 121; 169 tƣơng ứng với số n bằng 12; 24; 40; 60; 84. Số 3n+1 bằng 37; 73; 121; 181; 253. Chỉ có 121 là số chính phƣơng. Vậy n = 40 Bài 8: Chứng minh rằng nếu n là số tự nhiên sao cho n+1 và 2n+1 đều là các số chính phương thì n là bội số của 24. Vì n+1 và 2n+1 là các số chính phƣơng nên đặt n+1 = k2 , 2n+1 = m2 (k, m  N) Ta có m là số lẻ  m = 2a+1  m2 = 4a (a+1) + 1 4a(a  1) m2 1 = = 2a(a+1)  n= 2 2  n chẵn  n+1 lẻ  k lẻ  Đặt k = 2b+1 (Với b  N) 2  k = 4b(b+1) +1  n = 4b(b+1)  n  8 (1) Ta có k + m = 3n + 2  2 (mod3) Mặt khác k2 chia cho 3 dƣ 0 hoặc 1, m2 chia cho 3 dƣ 0 hoặc 1. Nên để k2 + m2  2 (mod3) thì k2  1 (mod3) m2  1 (mod3) 2 2  m – k  3 hay (2n+1) – (n+1)  3  n  3 (2) Mà (8; 3) = 1 (3) Từ (1), (2), (3)  n  24. Bài 9: Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho số 28 + 211 + 2n là số chính phương . Giả sử 28 + 211 + 2n = a2 (a  N) thì 2n = a2 – 482 = (a+48)(a-48) 2p.2q = (a+48)(a-48) Với p, q  N ; p+q = n và p > q  a+48 = 2p  2p – 2q = 96  2q (2p-q -1) = 25.3 a- 48 = 2q  q = 5 và p-q = 2  p = 7  n = 5+7 = 12 Thử lại ta có: 28 + 211 + 2n = 802 2 2 C. DẠNG 3: TÌM SỐ CHÍNH PHƢƠNG Gv: Nguyễn Văn Tú 8 Trường THCS Thanh Mỹ Bài 1: Cho A là số chính phương gồm 4 chữ số. Nếu ta thêm vào mỗi chữ số của A một đơn vị thì ta được số chính phương B. Hãy tìm các số A và B. Gọi A = abcd = k2. Nếu thêm vào mỗi chữ số của A một đơn vị thì ta có số B = (a+1)(b+1)(c+1)(d+1) = m2 với k, m  N và 32 < k < m < 100 a, b, c, d  N ; 1 ≤ a ≤ 9 ; 0 ≤ b, c, d ≤ 9 A = abcd = k2  Ta có B = abcd + 1111 = m2 2 2  m – k = 1111  (m-k)(m+k) = 1111 (*) Nhận xét thấy tích (m-k)(m+k) > 0 nên m-k và m+k là 2 số nguyên dƣơng. Và m-k < m+k < 200 nên (*) có thể viết (m-k)(m+k) = 11.101 Do đó m – k == 11  m = 56  A = 2025 m + k = 101 n = 45 B = 3136 Bài 2: Tìm 1 số chính phương gồm 4 chữ số biết rằng số gồm 2 chữ số đầu lớn hơn số gồm 2 chữ số sau 1 đơn vị. Đặt abcd = k2 ta có ab – cd = 1 và k  N, 32 ≤ k < 100 Suy ra 101cd = k2 – 100 = (k-10)(k+10)  k +10  101 hoặc k-10  101 Mà (k-10; 101) = 1  k +10  101 Vì 32 ≤ k < 100 nên 42 ≤ k+10 < 110  k+10 = 101  k = 91 2  abcd = 91 = 8281 Bài 3: Tìm số chính phương có 4 chữ số biết rằng 2 chữ số đầu giống nhau, 2 chữ số cuối giống nhau. Gọi số chính phƣơng phải tìm là aabb = n2 với a, b  N, 1 ≤ a ≤ 9; 0 ≤ b ≤ 9 Ta có n2 = aabb = 11.a0b = 11.(100a+b) = 11.(99a+a+b) (1) Nhận xét thấy aabb  11  a + b  11 Mà 1 ≤ a ≤ 9 ; 0 ≤ b ≤ 9 nên 1 ≤ a+b ≤ 18  a+b = 11 Thay a+b = 11 vào (1) đƣợc n2 = 112(9a+1) do đó 9a+1 là số chính phƣơng . Bằng phép thử với a = 1; 2; …; 9 ta thấy chỉ có a = 7 thỏa mãn  b = 4 Số cần tìm là 7744 Bài 4: Tìm một số có 4 chữ số vừa là số chính phương vừa là một lập phương. Gọi số chính phƣơng đó là abcd . Vì abcd vừa là số chính phƣơng vừa là một lập phƣơng nên đặt abcd = x2 = y3 Với x, y  N Gv: Nguyễn Văn Tú 9 Trường THCS Thanh Mỹ Vì y3 = x2 nên y cũng là một số chính phƣơng . Ta có 1000 ≤ abcd ≤ 9999  10 ≤ y ≤ 21 và y chính phƣơng  y = 16  abcd = 4096 Bài 5: Tìm một số chính phương gồm 4 chữ số sao cho chữ số cuối là số nguyên tố, căn bậc hai của số đó có tổng các chữ số là một số chính phương. Gọi số phải tìm là abcd với a, b, c, d nguyên và 1 ≤ a ≤ 9 ; 0 ≤ b,c,d ≤ 9 abcd chính phƣơng  d  { 0,1,4,5,6,9} d nguyên tố  d = 5 Đặt abcd = k2 < 10000  32 ≤ k < 100 k là một số có hai chữ số mà k2 có tận cùng bằng 5  k tận cùng bằng 5 Tổng các chữ số của k là một số chính phƣơng  k = 45  abcd = 2025 Vậy số phải tìm là 2025 Bài 6: Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng hiệu các bình phương của số đó và viết số bởi hai chữ số của số đó nhưng theo thứ tự ngược lại là một số chính phương Gọi số tự nhiên có hai chữ số phải tìm là ab ( a,b  N, 1 ≤ a,b ≤ 9 ) Số viết theo thứ tự ngƣợc lại ba 2 2 Ta có ab - ba = ( 10a + b ) 2 – ( 10b + a )2 = 99 ( a2 – b2 )  11  a2 - b2  11 Hay ( a-b )(a+b )  11 Vì 0 < a - b ≤ 8 , 2 ≤ a+b ≤ 18 nên a+b  11  a + b = 11 2 2 Khi đó ab - ba = 32 . 112 . (a - b) Để ab 2 - ba 2là số chính phƣơng thì a - b phải là số chính phƣơng do đó a-b = 1 hoặc a - b = 4  Nếu a-b = 1 kết hợp với a+b = 11  a = 6, b = 5, ab = 65 Khi đó 652 – 562 = 1089 = 332  Nếu a - b = 4 kết hợp với a+b = 11  a = 7,5 ( loại ) Vậy số phải tìm là 65 Bài 7: Cho một số chính phương có 4 chữ số. Nếu thêm 3 vào mỗi chữ số đó ta cũng được một số chính phương. Tìm số chính phương ban đầu ( Kết quả: 1156 ) Bài 8: Tìm số có 2 chữ số mà bình phương của số ấy bằng lập phương của tổng các chữ số của nó. Gọi số phải tìm là ab với a,b  N và 1 ≤ a ≤ 9 , 0 ≤ b ≤ 9 2 Gv: Nguyễn Văn Tú 10 Trường THCS Thanh Mỹ Theo giả thiết ta có : ab = ( a + b )3  (10a+b)2 = ( a + b )3  ab là một lập phƣơng và a+b là một số chính phƣơng Đặt ab = t3 ( t  N ) , a + b = l 2 ( l  N ) Vì 10 ≤ ab ≤ 99  ab = 27 hoặc ab = 64  Nếu ab = 27  a + b = 9 là số chính phƣơng  Nếu ab = 64  a + b = 10 không là số chính phƣơng  loại Vậy số cần tìm là ab = 27 Bài 9: Tìm 3 số lẻ liên tiếp mà tổng bình phương là một số có 4 chữ số giống nhau. Gọi 3 số lẻ liên tiếp đó là 2n-1, 2n+1, 2n+3 ( n  N) Ta có A= ( 2n-1 )2 + ( 2n+1)2 + ( 2n+3 )2 = 12n2 + 12n + 11 Theo đề bài ta đặt 12n2 + 12n + 11 = aaaa = 1111.a với a lẻ và 1 ≤ a ≤ 9  12n( n + 1 ) = 11(101a – 1 )  101a – 1  3  2a – 1  3 Vì 1 ≤ a ≤ 9 nên 1 ≤ 2a-1 ≤ 17 và 2a-1 lẻ nên 2a – 1  { 3; 9; 15 }  a  { 2; 5; 8 } Vì a lẻ  a = 5  n = 21 3 số càn tìm là 41; 43; 45 Bài 10: Tìm số có 2 chữ số sao cho tích của số đó với tổng các chữ số của nó bằng tổng lập phương các chữ số của số đó. ab (a + b ) = a3 + b3 2 2 2  10a + b = a – ab + b = ( a + b ) – 3ab  3a( 3 + b ) = ( a + b ) ( a + b – 1 ) a + b và a + b – 1 nguyên tố cùng nhau do đó a + b = 3a hoặc a + b – 1 = 3a a +b–1=3+b a+b=3+b  a=4,b=8 hoặc a=3,b=7 Vậy ab = 48 hoặc ab = 37. Gv: Nguyễn Văn Tú 11 Trường THCS Thanh Mỹ Thanh Mỹ, ngày 23 tháng 7 năm 2012 Chuyên đề 2: CỰC TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC I/ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT ,GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦẢ MỘT BIỂU THỨC Gv: Nguyễn Văn Tú 12 Trường THCS Thanh Mỹ 1/ Cho biểu thức f( x ,y,...) a/ Ta nói M giá trị lớn nhất ( GTLN) của biểu thức f(x,y...) kí hiệu max f = M nếu hai điều kiện sau đây đƣợc thoả mãn: - Với mọi x,y... để f(x,y...) xác định thì : f(x,y...)  M ( M hằng số) (1) - Tồn tại xo,yo ... sao cho: f( xo,yo...) = M (2) b/ Ta nói m là giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức f(x,y...) kí hiệu min f = m nếu hai điều kiện sau đây đƣợc thoả mãn : - Với mọi x,y... để f(x,y...) xác định thì : f(x,y...)  m ( m hằng số) (1‟) - Tồn tại xo,yo ... sao cho: f( xo,yo...) = m (2‟) 2/ Chú ý : Nếu chỉ có điều kiện (1) hay (1‟) thì chƣa có thể nói gì về cực trị của một biểu thức chẳng hạn, xét biểu thức : A = ( x- 1)2 + ( x – 3)2. Mặc dù ta có A  0 nhƣng chƣa thể kết luận đƣợc minA = 0 vì không tồn tại giá trị nào của x để A = 0 ta phải giải nhƣ sau: A = x2 – 2x + 1 + x2 – 6x + 9 = 2( x2 – 4x + 5) = 2(x – 2)2 + 2  2 A = 2  x -2 = 0  x = 2 Vậy minA = 2 khi chỉ khi x = 2 II/ TÌM GTNN ,GTLN CỦA BIỂU THƢC CHỨA MỘT BIẾN 1/ Tam thức bậc hai: Ví dụ: Cho tam thức bậc hai P = ax2 + bx + c . Tìm GTNN của P nếu a  0. Tìm GTLN của P nếu a  0 Giải : P = ax2 + bx +c = a( x2 + Gv: Nguyễn Văn Tú b b 2 b2 x ) + c = a( x + ) +c- 2 4a a 2a 13 Trường THCS Thanh Mỹ Đặt c - b2 b 2 =k . Do ( x + )  0 nên : 4a 2a - Nếu a  0 thì a( x + -Nếu a  0 thì a( x + b 2 b )  0 , do đó P  k. MinP = k khi và chỉ khi x = 2a 2a b 2 ) ` 0 do đó P ` k. MaxP = k khi và chỉ khi x = 2a - b 2a 2/ Đa thức bậc cao hơn hai: Ta có thể đổi biến để đƣa về tam thức bậc hai Ví dụ : Tìm GTNN của A = x( x-3)(x – 4)( x – 7) Giải : A = ( x2 - 7x)( x2 – 7x + 12) Đặt x2 – 7x + 6 = y thì A = ( y - 6)( y + 6) = y2 - 36  -36 minA = -36  y = 0  x2 – 7x + 6 = 0  x1 = 1, x2 = 6. 3/ Biểu thức là một phân thức : a/ Phân thức có tử là hằng số, mẫu là tam thức bậc hai: Ví dụ : Tìm GTNN của A = Giải : A = 2 .= 6x  5  9x2 2 . 6x  5  9x2 2 2 = . 9x  6x  5 (3x  1) 2  4 2 Ta thấy (3x – 1)2  0 nên (3x – 1) 2 +4  4 do đó  b thì 1 1 theo tính chất a  2 (3x  1)  4 4 1 1 2 2  A  với a, b cùng dấu). Do đó   2 a b (3x  1)  4 4 minA = - 1 2  3x – 1 = 0  x = - 1 2 1 . 3 Bài tập áp dụng: 1 HD giải: x  4x  9 1 1 1 1 A 2   . max A=  x  2 . 2 x  4x  9  x  2   5 5 5 1. Tìm GTLN của BT : A  Gv: Nguyễn Văn Tú 2 14 Trường THCS Thanh Mỹ 1 HD x  6x  17 1 1 1 1 Giải: A  2   . max A=  x  3 2 x  6x  17  x  3  8 8 8 2. Tìm GTLN của BT : A  2 3. (51/217) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A  3 2   x 2  2x  7 b/ Phân thức có mẫu là bình phƣơng của nhị thức. 3x 2  8 x  6 Ví dụ : Tìm GTNN của A = 2 . x  2x  1 Giải : Cách 1 : Viết A dƣới dạng tổng hai biểu thức không âm A =    2 x2  2x  1  x2  4x  4 x2  2x  1  = 2 + ( x  2) 2 ( x  1) 2  2 minA = 2 khi và chi khi x = 2. Cách 2: Đặt x – 1 = y thì x = y + 1 ta có : A = 3( y  1)2  8( y  1)  6  y  1 2  2  y  1  1  2 1 1 3y2  6 y  3  8 y  8  6 3 y2  2 y 1  = 3 - + 2 = ( -1)2 + 2 2 2 y  2 y 1 2 y  2 1 y y y y minA = 2  y = 1  x – 1 = 1  x = 2 Bài tập áp dụng: (Bồi dƣỡng HSG toán đại số 9 TRẦN THỊ VÂN ANH) 1, (13/200) Tìm GTNN và GTLN của bt: P  2, (36/210) Tìm GTNN của bt : B  x2  1 x2  x  1 x 2  2 x  2006 x2 3, ( 45/ 214) Tìm GTNN và GTLN của bt: C  x2 x2  5x  7 x2  2x  2 4, ( 47, 48 /215) Tìm GTNN của bt : a, D  2 x  2x  3 x2  2 x 1 b, E  2 2x  4x  9 c/ Các phân thức dạng khác: Ví dụ : Tìm GTNN và GTLN của A = 3  4x x2  1 Giải Để tìm GTNN , GTLN ta viết tử thức về dạng bình phƣơng của một số : A = x2  4x  4  x2  1 ( x  2) 2 = - 1  -1 x2  1 x2  1 Gv: Nguyễn Văn Tú 15 Trường THCS Thanh Mỹ Min A= -1 khi và chỉ khi x = 2 Tìm GTLN A = 4x2  4  4x2  4x  1 (2 x  1) 2 = 4 x2  1 x2  1  4 Bài tập áp dụng: (Bồi dƣỡng HSG toán đại số 9 TRẦN THỊ VÂN ANH) 1, (42, 43/ 221) Tìm GTLN của bt: a, A  3, (35, 36 / 221) Tìm GTNN của bt: a, C  x2 x 2 x 2 b, B  x2  4 x  4 Với x > 0; x b, D  x5  2 Với x > x3 2 với x > 0; x3 b, F  x3  1 Với x > 0 x2 x 2 2  3 0 4, (34, 36/ 221) Tìm GTNN của bt: a, E  x 2  6, (68/28 BÙI VĂN TUYÊN) Tìm GTNN của bt: Q  x 2  2 x  17 Với x > 0 2  x  1 7, (69/28 BÙI VĂN TUYÊN) Tìm GTNN của bt: R  x  6 x  34 Với x > 0 x 3 x3  2000 8, (70/28 BÙI VĂN TUYÊN) Tìm GTNN của bt: S  Với x > 0 x III/ TÌM GTNN, GTLN CỦA BT CÓ QUAN HỆ RÀNG BUỘC GIỮA CÁC BIẾN Ví dụ : Tìm GTNN của A = x3 + y3 + xy biết rằng x + y = 1 sử dụng điều kiện đã cho để rút gọn biểu thức A A = (x + y)( x2 –xy +y2) + xy = x2 – xy - y2 + xy = x2 + y2 Đến đây ta có nhiều cách giải Cách 1: sử dụng điều kiện đã cho làm xuất hiện một biểu thức có chứa A Mà 2 2  x + 2xy + y = 1 (1) (x – y)2  0 Hay: x2 - 2xy + y2  0 (2) x+y =1 Cộng (1) với (2) ta có 2(x2 + y2 )  1  x2 + y2  minA = 1 2 1 1 khi và chỉ khi x = y = 2 2 Cách 2: Biểu thị y theo x rồi đƣa về tam thức bậc hai đối với x. Thay y = x – 1 vào A Gv: Nguyễn Văn Tú 16 Trường THCS Thanh Mỹ A = x2 + (1 – x)2 = 2(x2 – x) +1 = 2(x2 minA = 1 2 1 1 ) +  2 2 2 1 1 khi và chỉ khi x = y = 2 2 Cách 3/ Sử dụng điều kiện đã cho để dƣa về một biến mới Đặt x = 1 + a thì y = 2 x2 + y 2 = ( 1 - a . Biểu thị x2 + y2 ta đƣợc : 2 1 1 1 + a)2 + ( - a)2 = +2 a2 2 2 2  1 1 1 => MinA =  a = 0  x=y = 2 2 2 Bài tập 1: Tìm Min A = a2  ab  b2  3a  3b  2014 Cách 1 Ta có: A= a2  2a  1  b2  2b  1  ab  a  b  1  2011 = a 2  2a  1  b2  2b  1  ab  a  b  1  2011 =  a 1  b 1   a  1 2 2 1  a  b  1   b  1  2011 =  2  a  1  b  1   b  1 2 2  4 3  b  1 4 2  a 1  b 1   a 1b 1  2011 2 2 3  b  1 b 1    2011 =  a  1   2011  + 2  4  2 2 b 1  0 a  1   Min A = 2011 khi   a  b 1 2  b  1  0 Cách 2:   2A  2 a 2  ab  b 2  3a  3b  2014 = a 2  2a  1  b 2  2b  1  a 2  2 ab  b 2  2.2  a  b   4  4022 =  a 1   b 1   a  b  2   4022 2 1 2 a  1  0   a  b  1 => Min A = 2011  Min 2A = 4022 khi b  1  0 a  b  2  0  BÀI TẬP TỰ LUYÊN TƢƠNG TỰ: Bài 1 CMR : Min P = 0 Với P = a2  ab  b2  3a  3b  3 Bài 2 CMR: không có giá trị nào của x, y, z thỏa mãn ĐT: x2  4 y 2  z 2  2 x  8 y  6 z  15  0 Hướng dẫn Ta có: VT  x2  2 x  1  4 y 2  8 y  4  z 2  6 z  9  1=  x-1   2 y  2    z  3  1  1 2 Gv: Nguyễn Văn Tú 17 2 2 Trường THCS Thanh Mỹ Bài 3: Có hay không các số x,y,z thỏa mãn mỗi đẳng thức sau: 1) x2  4 y 2  z 2  4 x  4 y  8z  22  0 2) x 2  4 y 2  9 z 2  2 x 12 y 12 z  1994 Hướng dẫn Ta có: 1) VT  x 2  4 x  4  4 y 2  4 y  1  z 2  8 z  16  1 =  x+2    2 y  1   z  4   1  1 2 2 2 2) VT = x 2  2 x  1  4 y 2  12 y  3  9 z 2  12 z  4  1986 =  x  1   2 y  3   3z  2   1986  1986 2 2 2 Bài 4: CMR: Min A=2 Với A = m2  4mp  5 p2  10m  22 p  28 Hướng dẫn Ta có: A = m2  4mp  4 p 2  p 2  2 p  1  10m  20 p  27 =  m  2 p   2.5  m  2 p   25   p  1  2 2 2 =  m  2 p  5    p  1  2  2 2 2 Bài 5: CMR: Max B = 4 Với B  a2  5b2  2a  4ab  10b  6 Hướng dẫn Ta có:     B  a2  4ab  4b2  b2  6b  9  2a  4b 1  4 = 4 -  a 2  4ab  4b2  b2  6b  9  2  a  2b   1 2 2 2 2 = 4 -  a  2b   2  a  2b   1   b  3  = 4 -  a  2b  1   b  3   4     Bài 6: Tìm GTNN của a) A=a 2  5b2  4ab  2b  5 ( Gợi ý A =  a - 2b    b  1  4 ) b) B = x 2  y 2  xy  3x  3 y  2029 ( Gợi ý B =  x-y    y  3   x  3  2011 ) c) C  x2  4 y 2  9 z 2  4 x  12 y  24 z  30 ( Gợi ý C =  x+2    2 y  3  3z  4   1 ) d) D= 20x 2  18 y 2  24 xy  4 x 12 y  2016 ( Gợi ý D=  4x-3y    2 x  1  3 y  2  2011 ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Bài 7: Tìm các số a, b, c, d thỏa mãn : a2  b2  c2  d 2  a b  c  d  (*) Gv: Nguyễn Văn Tú 18 Trường THCS Thanh Mỹ a 2  b 2  c 2  d 2  ab  a  b  c   a 2  b2  c2  d 2  a  b  c  d   0 Ta có :  a 2  b 2  c 2  d 2  ab  ac  ad  0    4 a 2  b 2  c 2  d 2  ab  ac  ad  0  a 2  4ab  4b 2  a 2  4ac  4c 2  a 2  4ad  4d 2  a 2  0   a  2b    a  2c    a  2d   a 2  0 2 2 2 Dấu “=” sảy ra khi : a  2b  2c  2d  0  a  b  c  d  0 BÀI TẬP VỀ NHÀ: Bài 1: Tìm các số a, b, c, d, e thỏa mãn : 2a2  b2  c2  d 2  e2  a b  c  d  e  Bài 2: Tìm các số a, b, c, thỏa mãn : a2  b2  1  ab  a  b Bài 3: Tìm các số a, b, thỏa mãn : 4a2  4b2  4ab  4a  4b  4  0 Bài 4: Tìm các số x, y, z thỏa mãn : x2  4 y 2  z 2  2 x  8 y  6 z  14 Bài 5: Tìm các số m, p, thỏa mãn : m2  5 p2  4mp 10m  22 p  25 IV Các chú ý khi giải bài toán cực trị : 1, Chú ý 1: Khi tìm bai toán cực trị ta có thể đổi biến Ví dụ : Tìm GTNN của ( x – 1)2 + ( x – 3)2 ta đặt x – 2 = y, biểu thức trở thành (y + 1)2 + (y – 1)2 =2y2 +2  2  minA= 2  y=0  x=2 2 Chú ý 2, Khi tìm cực trị của biểu thức , nhiều khi ta thay điều kiện để biểu thức này đạt cực trị bởi điều kiện tƣơng đƣơng là biểu thức khác đạt cực trị chẳng hạn : -A lớn nhất  A nhỏ nhất 1 lớn nhất  B nhỏ nhất với B > 0 B Ví dụ : Tìm GTLN của A  x4  1 1 (Chú ý A> 0 nên A lớn nhất khi nhỏ nhất và 2 2 A ( x  1) ngƣợc lại) Ta có : ( x 2  1)2 x 4  2 x 2  1 2 x2 1 1   1  = .Vậy  1 4 4 4 x 1 x 1 x 1 A A Gv: Nguyễn Văn Tú 19 Trường THCS Thanh Mỹ min 1 = 1 khi x = 0 .Do đó maxA =1 khi x = 0 A 3,Chú ý 3 Khi tìm GTLN, GTNN của 1 biểu thức ,ngƣời ta thƣờng sử dụng các BĐT đã biết Bất đăng thức có tính chất sau a ) a > b , c > d với a, b, c, d > 0 thì a.c > b. d b) a > b và c > 0 thì a.c > b.c c) a > b và c < 0 thì a.c < b.c d) a > b và a, b, n > 0 thì an > bn BĐT Cô si: a + b  2 ab ; a2 + b2  2ab ; (a + b)2  4ab ; 2( a2 + b2)  ( a+ b)2 Bất đẳng thức Bu- nha -cốp –xki : (a2 + b2) ( c2 + d2)  (ac + bd)2 Ví dụ Cho x2 + y2 = 52 . Tìm GTLN của A = 2x + 3y Giải :Áp dụng BĐT BCS ta có ( 2x + 3y )2  ( 22+32 ).52  ( 2x + 3y )2  13.13.4 2 x  3 y  2x + 3y  26. Vậy maxA = 26   2 x  3 y  0 Thay y = 3x vào x2 + y2 = 52 ta đƣợc 4x2 + 9x2 = 52.4  x2 = 16  x=4 hoặc x= -4 2 Với x = 4 thì y =6 thoả mãn 2x +3y  0 x = -4 ,y = -6 không thoả mãn 2x +3y  0 Vậy Max A = 26  x =4 , y = 6 3/ Trong các bất đẳng thức cần chú ý đến các mệnh đề sau - Nếu 2 số có tổng không đổi thì tích của chúng lớn nhất khi 2 số đó bằng nhau - Nếu 2 số dƣơng có tích không đổi thì tổng của chúng nhỏ nhất khi 2 số đó bang nhau Ví dụ: Tìm GTLN, GTNN của tích xy, biết x,y  N thoả mãn x + y = 2005 Giải : Ta có 4xy = (x + y)2 – (x – y)2 = 20052 - (x – y)2 xy lớn nhất  x – y nhỏ nhất ; xy nhó nhất  x – y lớn nhất giả sử x > y ( không thể xảy ra x = y) Do 1  y  x  2004 nên 1  x-y  2003 Ta có min(x –y) = 1 khi x = 1003 ; y =1002 max(x –y) = 2003 khi x =2004 , y = 1 Do đó max(xy) = 1002.1003 khi x = 1003 , y = 1002 Min ( xy) = 2004 khi x = 2004 , y = 1 Gv: Nguyễn Văn Tú 20 Trường THCS Thanh Mỹ
- Xem thêm -