Tài liệu Bồi dưỡng toán 6 học kì 2

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 589 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Bồi dưỡng toán 6. Ngày soạn: 19/1/2013 Ngày giảng: 21/1/2013 Tiết :13+14 CHỮA BÀI TẬP BéI Vµ ¦íC CñA MéT Sè NGUY£N I. MôC TI£U 1. kiến thức: - H/S bieát caùc khaùi nieäm boäi vaø öôùc cuûa moät soá nguyeân , khaùi nieäm “chia heát cho” - Hieåu ñöôïc ba tính chaát lieän quan vôùi khaùi nieäm “ chia heát cho “. 2. kỹ năng: Bieát tìm boäi vaø öôùc cuûa moät soá ngueân . 3. Thái độ: Cẩn thận khi làm bài II. CHUẨN BỊ Gv: thước thẳng có chia khoảng, phấn màu. Hs: thước thẳng, bút. III. NéI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV Bµi 1: T×m c¸c sè nguyªn a biÕt: a/ a + 2 lµ íc cña 7 b/ 2a lµ íc cña -10. c/ 2a + 1 lµ íc cña 12 HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1 hs đọc đề bài Gv hướng dẫn: Hs cả lớp làm vào vở 3 hs lên bảng làm, mỗi em làm một câu a/ tìm ước của 7 rồi xét từng trường hợp các 1 hs khác nhận xét ước của 7 câu b và câu c làm tương tự như vậy Bµi 2: Chøng minh r»ng nÕu a � Z th×: 1 hs đọc đề bài 25 Nội dung Bài 1: a/ C¸c íc cña 7 lµ 1, 7, -1, -7 do ®ã: +) a + 2 = 1 � a = -1 +) a + 2 = 7 � a = 5 +) a + 2 = -1 � a = -3 +) a + 2 = -7 � a = -9 b/ C¸c íc cña 10 lµ �1, �2, �5, �10, mµ 2a lµ sè ch½n do ®ã: 2a = �2, 2a = �10  2a = 2 � a = 1  2a = -2 � a = -1  2a = 10 � a = 5  2a = -10 � a = -5 c/ C¸c íc cña 12 lµ �1, �2, �3, �6, �12, mµ 2a + 1 lµ sè lÎ do ®ã: 2a+1 = �1, 2a+1 = �3 Suy ra a = 0, -1, 1, -2 Bài 2: a/ M= a(a + 2) – a(a - 5) - 7 = a2 + 2a – a2 + 5a -7 = 7a -7= 7(a - 1) lµ béi cña7 b/ N= (a -2)(a+3) - (a -3)(a+2) Bồi dưỡng toán 6. a/ M = a(a + 2) – a(a - 5) - 7 lµ béi cña 7. b/ N =(a - 2)(a + 3) - (a - 3)(a +2) lµ sè ch½n. 2 hs lên bảng làm, mỗi em làm một câu Hs cả lớp làm vào vở 1 hs khác nhận xét Bµi 3: Cho c¸c sè nguyªn a = 12 vµ b = -18 a/ T×m c¸c íc cña a, c¸c íc Tríc hÕt ta t×m c¸c íc sè cña cña b. b/ T×m c¸c sè nguyªn võa lµ a lµ sè tù nhiªn Ta cã: 12 = 22. 3 íc cña a võa lµ íc cña b C¸c íc tù nhiªn cña 12 lµ: Gọi lần lượt 2 Hs lên ¦(12) = {1, 2, 4, 3, 6, 12} bảng làm Tõ ®ã t×m ®îc c¸c íc cña 12 Gv cùng hs cả lớp nhận xét lµ: �1, �2, �3, �6, �12 Bµi 4: TÝnh c¸c tæng sau: T¬ng tù ta t×m c¸c íc cña -18 a/ [25 + (-15)] + (-29); b/ 512 – (-88) – 400 – 125; c/ -(310) + (-210) – 907 + 107; d/ 2004 – 1975 –2000 + 2005 Bµi 5. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc =(a2 + 3a -2a -6) - (a2 +2a- 3a -6) = a2 + a - 6 - a2 + a + 6 = 2a lµ sè ch½n víi a�Z. Bài 3: a/ ¦(12) = { �1, �2, �3, �6, �12} Ư(18) = { �1, �2, �3, �6, �9 �18} b/ C¸c íc sè chung cña 12 vµ -18 lµ: �1, �2, �3, �6 Bài 4: a/ -19 b/ 75 c/ -700 d/ 34 Hs nhắc lại thứ tự thực hiện phép tính. 4 hs lên bảng làm Bài 5: A=3 Hs cả lớp làm vào vở hs khác nhận xét A = -1500 - {53. 23 – 11.[72 – 5.23 + 8(112 – 121)]}.(-2) hs nhắc lại thứ tự thực hiện phép tính. 1 hs lên bãng làm Hoạt động 3: dặn dò Làm lại các bài tập trong sgk Xem lại bài khái niệm phân số và hai phân số bằng nhau IV. Rút kinh nghiệm Ngày soạn: 19/1/2013 Ngày giảng: 21/1/2013 Tiết :15+16 CHỮA BT ÔN TẬP CHƯƠNG 2 26 Bồi dưỡng toán 6. I. Mục tiêu 1. kiến thức: - Cuûng coá quy taéc nhaân hai soá nguyeân , chuù yù ñaët bieät quy taéc daáu - Hieåu caùc tính chaát cô baûn cuûa pheùp nhaân : giao hoaùn , keát hôïp , nhaân vôùi soá 1 , phaân phoái cuûa pheùp nhaân ñoái vôùi pheùp coäng 2. kỹ năng: - Reøn luyeän kỹ naêng thöïc hieän pheùp nhaân hai soá nguyeân, bình phöông cuûa moät soá nguyeân - Bieát tìm daáu cuûa tích nhieàu soá nguyeân . - Böôùc ñaàu coù yù thöùc vaø bieát vaän duïng caùc tính chaát trong tính toaùn vaø bieán ñoåi bieåu thöùc . - Söû duïng maùy tính boû tuùi ñeå thöïc hieän pheùp nhaân . - Thaáy roõ tính thöïc teá cuûa pheùp nhaân hai soá nguyeân . 3. Thái độ: rèn tính cẩn thận II. Chuẩn bị: Gv: thước thẳng có chia khoảng, phấn màu. Hs: thước thẳng, bút. III. Tiến trình dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GV Bµi 3: T×m x biÕt: a/ 11x = 55 b/ 12x = 144 c/ -3x = -12 d/ 0x = 4 e/ 2x = 6 HOẠT ĐỘNG CỦA HS x là thừa số chưa biết trong mỗi biểu thức d/ vì bất kì số nào nhân với 0 cũng bằng 0 Gv: xác định thành phần của x trong mỗi biểu thức Bài 4: T×m x biÕt: a/ (x+5) . (x – 4) = 0 b/ (x – 1) . (x - 3) = 0 c/ (3 – x) . ( x – 3) = 0 d/ x(x + 1) = 0 1 hs đọc đề bài 4 hs lên bảng làm, mỗi em làm một câu Gv hướng dẫn: Ta cã a.b = 0 � a =0 hoÆc b = 0 Hs cả lớp làm vào vở 1 hs khác nhận xét Gọi 4 hs lần lượt lên bảng 27 Nội dung Bài 3: a/ x = 5 b/ x = 12 c/ x = 4 d/ kh«ng cã gi¸ trÞ nµo cña x ®Ó 0x = 4 e/ x= 3 Bài 4 a/ (x+5).(x - 4) = 0 � (x+5) =0 hoÆc (x - 4)=0 � x = 5 hoÆc x = 4 b/ (x - 1).(x - 3) =0 � (x - 1) =0 hoÆc (x- 3) = 0 � x = 1 hoÆc x = 3 c/ (3 -x).( x- 3) = 0 � (3 - x) =0 hoÆc (x -3) = 0 � x = 3 ( trêng hîp nµy ta nãi ph¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp lµ x=3 Bồi dưỡng toán 6. d/ x(x + 1) = 0 � x = 0 hoÆc x = - 1 làm Gv nhận xét Bµi 5: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: a/ A = 5a3b4 víi a = - 1, b = 1 b/ B = 9a5b2 víi a = -1, b = 2 Bµi 6: . TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: a/ ax + ay + bx + by biÕt a + b = -2, x + y = 17 b/ ax - ay + bx - by biÕt a + b = -7, x - y = -1 Bµi 7: TÝnh mét c¸ch hîp lÝ gi¸ trÞ cña biÓu thøc a/ A = (-8).25.(-2). 4. (-5).125 b/ B = 19.25 + 9.95 + 19.30 Hs: ta thay giá trị của a, b vào biểu thức, rồi sau đó tính giá trị biểu thức 2 hs lên bảng làm Hs: biến đổi biểu thức có dạng a + b, và x+y. Sau đó, ta thay giá trị của a + b , và x+ y vào biểu thức, rồi sau đó tính giá trị biểu thức Bài 5: a/ A = 5.(-1)3. 14 = 5.(-1).1 = -5 b/ B = 9.(-1)5 . 22 = 9.(-1).4 = -36 Bài 6 a/ a(x + y) + b(x + y) = (a +b).(x + y) = (-2).17= -34 b/ a(x - y) + b(x - y) = (a +b).(x - y) = (-7).(-1) = 7 Bài 7 a/ A = -1000000 b/ B = 1900 b/ CÇn chó ý 95 = 5.19 ¸p dông tÝnh chÊt giao ho¸n, kÕt hîp ®Ó tÝnh Hoạt động 3: dặn dò Làm lại các bài tập trong sgk IV. Rút kinh nghiệm Ngày soạn: 2/3/2013 Ngày giảng: 4/3/2013 Tiết :17 CÁC BÀI TẬP VỀ PHÂN SỐ I. MôC TI£U 1/ kiến thức: Häc «n tËp kh¸i niÖm ph©n sè, ®Þnh nghÜa hai ph©n sè b»nh nhau. 2/ kỹ năng: LuyÖn tËp viÕt ph©n sè theo ®iÒu kiÖn cho tríc, t×m hai ph©n sè b»ng nhau 3/ Thái độ: RÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh to¸n. 28 Bồi dưỡng toán 6. II. CHUẨN BỊ Gv: thước thẳng có chia khoảng, phấn màu. Hs: thước thẳng, bút. III. NéI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV Bµi 5: T×m x biÕt: a/ x 2  5 5 Hs: a c  b d 3 6 b/  8 x b.c  a d 1 x c/  9 27 d/ 4 8  x 6 e/ 3 4  x5 x2 f/ x 8  2 x HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hs đọc đề bài b.c  d  a a.d  b c a.d  c b Lần lượt 6 Hs lên bảng làm Gv hướng dẫn: áp dụng HS khác nhận xét bài làm của bạn định nghĩa hai phân số bằng nhau để làm bài tập này. Hs đọc đề bài Bµi 6: a/ Chøng minh r»ng Hs: a c a a �c  th×  b d b b �d b/ T×m x vµ y biÕt Áp dụng định nghĩa hai phân số bằng nhau. x y  vµ 5 3 1 hs lên bảng làm x + y = 16 Bµi 4: T×m sè nguyªn x ®Ó c¸c ph©n sè sau lµ sè nguyªn: 29 Nội dung Bồi dưỡng toán 6. a/ 13 x 1 b/ x3 x2 Gv hướng dẫn: Câu a: tiên là tìm ước của 13, sau đó xét từng trường hợp các ước của 13. Câu b làm tương tự như vậy Bµi 4: 13 � Z khi vµ chØ x 1 khi x – 1 lµ íc cña 13. C¸c íc cña 13 lµ 1; -1; 13; -13. Suy ra: x-1 x b/ -1 0 1 2 -13 -12 13 14 x3 = x2 x25 x2 5 5    1 x2 x2 x2 x2 � Z khi vµ chØ khi x – 2 lµ - íc cña 5. x-2 x Bµi 5: -1 1 1 3 a/ x 2 5.2  �x 2 5 5 5 b/ 3 6 8.6  �x  16 8 x 3 c/ 1 x 27.1  �x 3 9 27 9 30 Bồi dưỡng toán 6. d/ 4 8 6.4  �x 3 x 6 8 e/ 3 4  x5 x2 � ( x  2).3  ( x  5).(4) � 3 x  6  4 x  20 �x2 f/ x 8  2 x � x.x  8.(2) � x 2  16 � x  �4 Bµi 6: a/ ta có: a c  a.d b.c  b d  a.d  a.b b.c  a.b  a.(b  d ) b.(a  c ) Suy ra: a a �c  b b �d b/ Ta cã: x y x  y 16    2 5 3 8 8 Suy ra x = 10, y = 6 Hoạt động 3: hướng dẫn học ở nhà Làm lại các bài tập trong sgk Xem lại bài tính chất cơ bản của phân số - rút gọn phân số IV. Rút kinh nghiệm Ngày soạn: 2/3/2013 Ngày giảng: 4/3/2013 Tiết :18 31 Bồi dưỡng toán 6. . I. MôC TI£U CÁC BÀI TẬP VỀ PHÂN SỐ 1/ kiến thức: HS ®îc «n tËp vÒ tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè 2/ kỹ năng: LuyÖn tËp kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc c¬ b¶n cña ph©n sè ®Ó thùc hiÖn c¸c bµi tËp rót gän, chøng minh. BiÕt t×m ph©n sè tèi gi¶n. 3/ Thái độ: RÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh to¸n hîp lÝ. II. CHUẨN BỊ Gv: thước thẳng có chia khoảng, phấn màu. Hs: thước thẳng, bút. III. NéI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV Bµi 3. Gi¶i thÝch v× sao c¸c ph©n sè sau b»ng nhau: 22 26 a/ ;  55 65 b/ 114 5757  122 6161 Bµi 4. Rót gän c¸c ph©n sè sau: 125 198 3 103 ; ; ; 1000 126 243 3090 HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hs đọc đề Ta áp dụng tính chất cơ bản của phân số hoăc dùng định nghĩa hai phân số bằng nhau để giải thích. 1 hs lên bảng làm Hs đọc đề. Bµi 5. Tæng cña tö vµ mÉu cña ph©n sè b»ng 4812. Sau khi rót gän ph©n sè ®ã ta ®îc ph©n sè 5 . H·y t×m ph©n sè 7 cha rót gän. Bµi 6. MÉu sè cña mét ph©n sè lín h¬n tö sè 14 ®¬n vÞ. Sau khi rót gän ph©n sè ®ã ta 993 ®îc . H·y t×m ph©n sè 1000 ban ®Çu. 1 hs lên bảng làm Hs khác nhận xét Hs: theo đề bài ta có 5 5. x = 7 7. x mà 5x +7x = 4812  x = 4812 : 12 1 hs lên bảng làm Hs: theo đề bài ta có 32 Nội dung Bồi dưỡng toán 6. 993 . x 993 .= 1000 . x 1000 Bµi 7: a/ Víi a lµ sè nguyªn a nµo th× ph©n sè lµ tèi 74 gi¶n. b/ Víi b lµ sè nguyªn nµo th× ph©n sè b lµ tèi gi¶n. 225 c/ Chøng tá r»ng 3n (n �N ) lµ ph©n sè tèi 3n  1 gi¶n mà 1000x - 993x = 14  x = 14 : 7 1 hs lên bảng làm Hs đọc đề. a/Ta phân tích mẫu 74. Sau đó xét a lá các số nguyên không phải là bội của các thừa số dưới mẫu b/ tương tự c/ ta chứng tỏ ¦CLN(3n + 1; 3n) = 1 Áp dụng tính chất chia hết của 1 hiệu 1 hs lên bảng làm Hs khác nhận xét Bài 3: a/ 22 21:11 2 ;   55 55 :11 5 26 13 2   65 65 :13 5 b/ HS gi¶i t¬ng tù Bài 4: 125 1 198 11 3 1 103 1  ;  ;  ;  1000 8 126 7 243 81 3090 30 Bµi 5: Tæng sè phÇn b»ng nhau lµ 12 33 Bồi dưỡng toán 6. Tæng cña tö vµ mÉu b»ng 4812 Do ®ã: tö sè b»ng 4811:12.5 = 2005 MÉu sè b»ng 4812:12.7 = 2807. VËy ph©n sè cÇn t×m lµ 2005 2807 Bài 6: HiÖu sè phÇn cña mÉu vµ tö lµ 1000 – 993 = 7 Do ®ã tö sè lµ (14:7).993 = 1986 MÉu sè lµ (14:7).1000 = 2000 V¹y ph©n sè ban ®Çu lµ 1986 2000 Bài 7: a/ Ta cã a a  74 37.2 lµ ph©n sè tèi gi¶n khi a lµ sè nguyªn kh¸c 2k vµ 37k với k  Z b/ b b  2 2 lµ ph©n sè 225 3 .5 tèi gi¶n khi b lµ sè nguyªn kh¸c 3k vµ 5k với k  Z c/ Ta cã ¦CLN(3n + 1; 3n) = ¦CLN(3n + 1 – 3n; 3n) = ¦CLN(1; 3n) = 1 VËy 3n (n �N ) lµ 3n  1 ph©n sè tèi gi¶n (v× tö vµ mÉu lµ hai sè nguyªn tè 34 Bồi dưỡng toán 6. cïng nhau) Hoạt động 3: hướng dẫn học ở nhà Làm lại các bài tập trong sgk Xem lại bài quy đổng mẫu nhiều phân số. IV. Rút kinh nghiệm Ngày soạn: 2/3/2013 Ngày giảng: 4/3/2013 Tiết :19 CÁC BÀI TẬP VỀ PHÂN SỐ I. MôC TI£U 1/ KIến thức:- ¤n tËp vÒ c¸c bíc quy ®ång mÉu hai hay nhiÒu ph©n sè. 2/ Kỹ năng: - Phối hợp rút gọn và quy đồng mẫu, quy đồng mẫu và so sánh phân số, tìm ra quy luật dãy số 3/ Thái độ: Cẩn thận quan sát, nhanh nhen khi tính toán II. CHUẨN BỊ Gv: thước thẳng có chia khoảng, phấn màu. Hs: thước thẳng, bút. III. NéI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV Bµi 4: Rót gän råi quy ®ång mÉu c¸c ph©n sè: a/ 25.9  25.17 vµ 8.80  8.10 HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nội dung Bài 4: Bài này ta đi rút gọn, rồi mới quy đồng các 35 a/ 25.9  25.17 125 = ; 8.80  8.10 200 48.12  48.15 32 = 3.270  3.30 200 Bồi dưỡng toán 6. 48.12  48.15 3.270  3.30 phân số sau khi rút 5 5 4 6 b/ 25 .72  25  28 ; 34 .5  3 4  22 2 .5  2 .3 gọn 5 5 4 6 b/ 25 .72  25 vµ 34 .5  3 4 2 .5  2 .3 3 .13  3 Bài 5: so sánh các phân số sau rồi nêu nhận xét: a/ 12 23 b/  3434 4141 và 1212 2323 3 7 và 2 5 ab cd và , bạn Liên và 2 5 lớn hơn ab cd = abab cdcd . ab .101 cd .101 15 35 3 7 và lớn hơn lớn hơn 14 35 2 5 =  34 41 14 35 Bài 6: Liên giải thích đúng theo Oanh giải thích sai. chỉ cần đưa ra cách so sánh hai phân đồng mẫu thì = = 12 23 tiểu học. nhưng mỗi 1 hs đọc đề bài 2 5  3434 :101 4141 :101 = quy tắc so sánh cùng mẫu đã học ở Liên cho rằng: “khi quy 1 hs khác nhắc lại 15 35 = 1212 :101 2323:101 = ngưòi giải thích một khác. 3 7  3434 4141 = 77 abab cdcd Oanh đều đi đến kết quả là 3 7 b/ 3 .13  3 thì bằng nhau vì: Bài 6: khi so sánh hai phân số nhận xét: các phân số có dạng  34 41 và 1212 2323 Bài 5 a/ 77 số cùng mẫu đã học ở mà tiểu học một ví dụ: 3 100 và 1 2 , rõ ràng 3 > 1 và 100 > 2 nhưng 3 100 < 50 3 hay 100 100 < 1 2 . nên ”. Còn Oanh 3 lại giải thích: “ 7 lớn hơn 2 5 Bài 7: phân số phải tìm có dạng vì 3 lớn hơn 2 và 7 lớn Theo đề bài ta có: hơn 5”. 5x 35 Theo em , bạn nào giải Quy đồng mẫu: thích đúng? Vì sao? Suy ra 5x = x + 16 Bài 7: Tìm phân số có mẫu 4x = 16 36 x 7 = = x 16 7 .5 x 16 35 x 7 Bồi dưỡng toán 6. bằng 7, biết rằng khi cộng Hs: gọi phân số cần tìm tử với 16, nhân mẫu với 5 thì giá trị của phân số đó không thay đổi. có dạng x 7 thử: Theo đề bài ta có: Gv: gọi phân số cần tìm có dạng như thế nào? Theo đề bài ta có điều gì? x=4 x 7 4 7 = 4 16 7 .5 = = vây phân cần tìm là 20 35 4 7 . x 16 7 .5 1 hs lên bảng làm tiếp phần còn lại Hoạt động 3: hướng dẫn học ở nhà Làm lại các bài tập trong sgk Xem lại bài so sánh phân số. IV. Rút kinh nghiệm Ngày soạn: 2/3/2013 Ngày giảng: 4/3/2013 Tiết :20 CÁC BÀI TẬP VỀ PHÂN SỐ I. MôC TI£U 1/ KIến thức: Học sinh biết cách vận dụng qui tắc cộng hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu. 2/ Kỹ năng: Có kỹ năng cộng phân số nhanh và đúng. Có kỹ năng vận dụng các tính chất cơ bản của phép cộng phân số để tính được hợp lý. 3/ Thái độ: Có ý thức quan sát đặc điểm các phân số để vận dụng các tính chất cơ bản của phép cộng phân số. II. CHUẨN BỊ Gv: thước thẳng có chia khoảng, phấn màu. Hs: thước thẳng, bút. 37 Bồi dưỡng toán 6. III. NéI DUNG Bài 4: Tính nhanh: 1 1 1 1 1 1 1 1         2 3 4 5 6 7 8 7 1 hs đọc đề 1 1 1 1 1      6 5 4 3 2 Hs trả lời: kết 4/ (1 +  1 ) 2  1 ) 4 +(5 + 2 hợp 2 phân số đối nhau làm thành một nhóm. Bµi 5: TÝnh nhanh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau: A= B= = 2 5 6 (  ) 15 9 9 1 5 + 3 12  1 ) 5  1 ) 3 1 +(1 + +(6 + 4  1 ) 6 +  1 )+ 1 7 8 1 8 5/ -7 1  (1  ) 21 3 C= (  3 1 (1 + 7 +(1 + )+  3 4 1 hs đọc đề A=( -7 1  ) 1  0 1  1 21 3 B=( 2 6 5 24 25 1  )    15 9 9 45 45 15 C= ( 3 hs lên bảng làm. 3 3 1 1 1 5 2 7  )      12 4 5 2 5 10 10 10 Bài 6: tìm tập hợp các số x  Z, biết rằng: 6/  5 6 + 8 3 +  x  1 2 + 2+ 5 2 29 x   6 Bài 7: Ba người cùng làm một công việc. nếu làm riêng, người thứ nhất phải -3  x  4  {-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4}. 1 hs đọc đề Hs trả lời: thu gọn các biểu thức rồi tìm x mất 4 giờ, người thứ hai 3 7/ Số phần công việc mà cả ba người làm chung trong mỗi giờ là: 1 4 giờ, người thứ ba 6 giờ. Hỏi nếu làm chung thì mỗi giờ cả ba người làm được 1 hs đọc đề mấy phần công việc? Hs trả lời: ta đi tìm số 38 1 3 + 1 6 Đáp số: 3 4 công việc + = 3 4 công việc. Bồi dưỡng toán 6. phần công việc của 1 11 Bài 8: cho S = 1 13 1 + 14 + 1 + 18 + 1 19 1 15 + + 1 1 12 + 1 + 16 + 17 1 20 Hãy so sánh S và mỗi người làm trong một giờ, rồi mới tìm số phần công việ mà cả ba người làm chung trong một giờ. đều lớn hơn Do đó S > 1 2 1 1 ; 11 12 8/ mỗi phân số 1 20 1 20 Hs nghe Gv hướng dẫn. Hoạt động 3: hướng dẫn học ở nhà Làm lại các bài tập trong sgk IV. Rút kinh nghiệm 39 1 19 . 1 1 + 20 +....+ 20 (có 10 phân số)  S > 1 hs đọc đề ;....; 10 20 1 =2
- Xem thêm -