Tài liệu Bộ đề kiểm tra toán 7 giữa kì 1

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 638 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Hướng dẫn ôn tập HKI Quang Duy(093.50.30.798) KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn : TOÁN - Lớp: 7 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề --------------------------------------------------ĐỀ SỐ 01 Bài 1. Thực hiện phép tính: 12 a).  :  6  5 Bài 2. Tìm x biết: 3 � �1 � �1 8. � � 33 �. b) � � �2 � �9 c). 7 � �8 � 45 � � � � � 23 � �6 � 18 � 2 3 4 c). 1 x   3 7 5 Bài 3. Một hộp đựng ba loại bi màu khác nhau. Số lượng loại bi màu xanh, bi màu vàng và bi màu đỏ tỉ lệ với các số 5, 7, 9. Tính số bi mỗi loại, biết số bi màu xanh ít hơn số bi màu vàng 4 viên. a). 5 1 4 x  2 3 3 b). 2 x  0,5 8,5 B A Bài 4. Cho hình vẽ, biết AB//DE a). Chứng minh rằng ACD=BAC+CDE b) Tính góc ACD biết góc ABC = 600, góc CDE =320 C E D Bài 5. Chứng tỏ: 8n+2 – 5n+2 + 8n – 5n chia hết cho 65 và 120 với mọi số n nguyên dương KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn : TOÁN - Lớp: 7 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề --------------------------------------------------ĐỀ SỐ 02 Bài 1. Thực hiện phép tính: a). 2 3 � 4�  .�  � 3 4 �9� 2 23 �2 � 1 b). � � 5 .  4,5  2,5   4 �5 � 2 3 2 5 5 1 2 5 5 2 7 5 10 c). 4 :  1 :   Bài 2. Tìm x biết: a). x 60  15 2 1 x  6 : 0,3 3 4 b). 4 : c). 3 1 1 1  x   3 1 4 2 2 2 Bài 3. Tìm các số x, y, z biết: a) x y  và x  y  3 3 2 b). x y y z  ;  và x  y  z  24 3 4 4 5 x A A Bài 4. Cho hình vẽ: Biết Oz // Ax; Ax // By; góc OAx = 350; gócOBy = 1400 z a). Chứng minh: Oz //By b/ Tính góc AOz; AOB? y Bài 5. So sánh : a). 2300 và 3200 b). A = 1  7  7 2  73  ...  7100 với B = 7101. 1 O B Hướng dẫn ôn tập HKI Quang Duy(093.50.30.798) KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn : TOÁN - Lớp: 7 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề --------------------------------------------------ĐỀ SỐ 03 Bài 1. Thực hiện phép tính: 3 2 �3 � 1 �1 1 � a).  �  � b).  . � � 2 �3 10 � 5 5 �4 � Bài 2. Tìm x biết: 3 4 a). x   b). (2x – 3)2 = 9 5 15 Bài 3. Tìm các số x, y, z biết: x y z a).   và x  2 y  3z  35 3 4 5 Câu 3. (1 điểm) 2 2 �1 � c).  6. � � 3 �3 � c). x  b). Bài 4. Cho hình vẽ: a). Vì sao a // b? b). Tính số đo góc M1 1  Bài 5. Tìm x, y biết:   2 x  3  3 1  4 2 x y  và xy  60 10 6 A a b 102  3 y  x 104 N 0 68 1 B M 0 KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn : TOÁN - Lớp: 7 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề --------------------------------------------------ĐỀ SỐ 04 Bài 1. Thực hiện phép tính: 2 1 7 3 1 3 1 a).   b). .19  .33 8 3 8 3 3 3 15 Bài 2. Tìm x biết: 1 2 3 1 a). x   b). x   7 3 2 4 c). 273 : 38 c). 4 1 2  x  5 6 3 A 6 Bài 3. Tìm các số x, y, z biết: x 1 y  2 z  3   a). và x  2 y  3 z  14 2 3 4 x 2  và x + y = 9 b). y 4 Bài 4. Cho hình vẽ: biết d // d’ // d’’ và hai góc 700 và 1200. Tính các góc E1; G2; G3; D4; B5; A6 Bài 5. Tìm x 3x + 3x+2 = 270 2 C 700 1 E 5 B d 0 4 D 120 d’ 4 3 2 G d’’ Hướng dẫn ôn tập HKI Quang Duy(093.50.30.798) KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn : TOÁN - Lớp: 7 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề --------------------------------------------------ĐỀ SỐ 05 Bài 1. Thực hiện phép tính: 1 1 1 �6 9 � a). :  �  � 5 10 2 �5 4 � Bài 2. Tìm x biết: b). 3 �8 � 3 . � � : ( 6) 5 �3 � 4 c). 1 �4 2 � 3 �8 16 � �  � �  � 2 �3 5 � 4 �9 3 � 1 � 1 � 1 3  �x  � 2� 3� 2 4 Bài 3. Ba lớp 7/1, 7/2, 7/3 đi lao động trồng cây. Biết rằng số cây trồng của 7/1, 7/2, 7/3 lần lượt tỉ lệ với các số 4; 3; 2 và lớp 7/1 trồng nhiều hơn lớp 7/3 là 20 cây. Tính số cây trồng của mỗi lớp. Bài 4. Hãy phát biểu định lí hai góc đối đỉnh. Vẽ đường thẳng xx’ cắt đường thẳng yy’ tại O và góc xOy = 450. Tính góc x’Oy’. 2003 2005 Bài 5. So sánh hai số: và 2004 2003 a). x – 1,5 = 2 b). 3x.2x = 216 c). KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn : TOÁN - Lớp: 7 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề --------------------------------------------------ĐỀ SỐ 06 Bài 1. Thực hiện phép tính: a), 2 1 7   3 3 15 b). 3 1 .3 8 3 c). ( 3) 2 .( 3)3 Bài 2. Tìm x biết: 13 43 9  .x  4 5 16 1 3x  1  5 3 Bài 3. Số bi của ba bạn Hà, Bảo, Chi tỉ lệ với 3; 4; 5. Biết số bi của Bảo nhiều hơn số bi của Hà 15 viên bi. Tính số bi mà mỗi bạn có. Bài 4. Cho hình vẽ. Biết d // d’ và hai góc 610 và 1000. Tính các góc D1; C2; C3; B4 a). c). 2 3x  1  b). 3x – 5 =4 Bài 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A =x – 2014 + x – 2015 + x – 2016 3 Hướng dẫn ôn tập HKI Quang Duy(093.50.30.798) KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn : TOÁN - Lớp: 7 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề --------------------------------------------------ĐỀ SỐ 07 Bài 1. Thực hiện phép tính: �7 3 �2 5 a). �  �:  �12 4 �9 8 Bài 2. Tìm x biết: a). 3 x   1   13 4 2 2 b). 1  2 5     6  3 18 b). x  0, 25 1,75.3 8 c). 0,4. 0,25  1 4 c). 2 x  1   5 3 0,6 Bài 3. Tìm các số x, y biết: x y  và x + y = 16 3 5 x2 y 2 và x 2  y 2  100  9 16 Bài 4. Cho tam giác ABC có A = 400, B = 1000. Từ B, kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại H. a). Tính C? b).Chứng tỏ rằng BH là tia phân giác của góc ABC c). Trên nửa mặt phẳng không chứa điểm B và có bờ là đường thẳng AC, vẽ các tia Ax và Cy cùng song song với BH. Tính xAB + ABC + BCy Bài 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: x – 1 + x – 2 + x – 3+ x – 4 a). b). KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn : TOÁN - Lớp: 7 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề --------------------------------------------------ĐỀ SỐ 08 Bài 1. Thực hiện phép tính: 13 �8 9 � 5 : �  � 16 �4 2 �11  �: a). 45 �9 10 � 2 b). 3, 2. 64  � c). (– 3,75).( –7,2) + 2,8.3,75 �5 3 � 3 Bài 2. Tìm x biết: 2 1 5 2 3 � 12 � 1 4 :1  a). x  x  b). �x  � c).  x  1  3 3 12 5 4 � 7 � 5 7 Bài 3. Ba lớp 7A1, 7A2, 7A3 trường Hai Bà Trưng đã thu nhặt được 120kg giấy cũ để làm Kế hoạch nhỏ. Số giấy cũ mỗi lớp 7A1, 7A2, 7A3 thu được lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 8. Hỏi mỗi lớp đã thu nhặt được bao nhiêu kg giấy cũ? Bài 4. Cho hình vẽ: a). Chứng minh xx’ // yy’; xx’ // BC; b).Tính các góc BAC, ACB. Bài 5. Tính nhanh: 1 + 2 + 22 + … + 22015 – 22016 4 Hướng dẫn ôn tập HKI Quang Duy(093.50.30.798) KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn : TOÁN - Lớp: 7 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề --------------------------------------------------ĐỀ SỐ 09 Bài 1. Thực hiện phép tính: 3 3 1 3 1 �-1 � a). 9. � � 6 b). .37  .13 4 2 4 2 �3 � Bài 2. Tìm x biết: a) (3x –1)3 = 27 b).2x – 0,4–0,8 = 3,2 c). 6 21 4 –1,456 : + 4,5 . 1 25 50 5 c). 3 � 1� 4  �x  � 4 � 2� 5 Bài 3. Một lớp 7 có 45 học sinh gồm ba loại Giỏi, Khá, Trung bình. Biết số học sinh trung bình bằng 1/2 số học sinh khá và số học sinh khá bằng 4/3 số học sinh giỏi. Bài 4. Cho hình vẽ: aa' // bb' ; aAO = 300 ; OBb' = 1200 Hãy giải thích vì sao ta có góc AOB là góc vuông? a Bài 5. Tính: 1  7  13  19  ...  1801 A 0 30 KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I b Môn : TOÁN - Lớp: 7 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề --------------------------------------------------ĐỀ SỐ 10 Bài 1. Thực hiện phép tính: � 7 �4 11 5 5 11 1,75 : � � a). � b). � 4 2 � 2 �5 2 3 3 2 � Bài 2. Tìm x biết: 32.38 a). x  1  3  4,5 b).  3x 3 27 a’ O 1200 B b’ 9 � � 0, 75  : 0,1 c). � 20 � � � 6 � 1 �x 4  �:  c). � � 3 �4 0,3 Bài 3. Tính độ dài các cạnh của một tam giác biết chu vi của tam giác là 72cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 3;4;5 Bài 4. Cho mOn = 600. Trên tia Om lấy điểm D . Kẻ tia Dt sao cho mDt = 600 (tia On và tia Dt cùng nằm trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Om). a) Chứng minh On // Dt. b) Từ điểm E trên tia Dt kẻ tia Ex sao cho xEt = 1200. Chứng minh Ex// Om. c)Tia ExOn=R. Kẻ DQ On; (QOn); RKDt(K  Dt). Chứng minh DQ//KR. Bài 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của A = x  2015  x  2016 5 Hướng dẫn ôn tập HKI Quang Duy(093.50.30.798) KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn : TOÁN - Lớp: 7 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề --------------------------------------------------ĐỀ SỐ 11 Bài 1. Thực hiện phép tính: 3 1 5 � 2� 1 1  �   a). b). 1, 6 : � c). 4 6 8 � 3� 2 Bài 2. Tìm x biết: 3 � 2 � 5 7 2 x  �  a).  � b). 1,5 – (x + ) = 27 : 25 4 � 3� 6 2 2 2 � 1� 4 7 �1�  �.  . �  � � � 3 � 11 11 � 3 � 3 1  c).  12  3 x   2   16   46 Bài 3. Một hình chữ nhật có tỉ số giữa 2 cạnh là 0,75 và 3 lần chiều rộng lớn hơn 2 lần chiều dài là 10m. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật. x A 0 35 Bài 4. Cho hình vẽ: a). Chứng minh Ax//By. b). Chứng minh By //Cz c). Có kết luận gì về Ax và Cz? Vì sao? � 1� � 1� � 1 � 1 � 1 � ..... � 1 Bài 5. Tính: � � � � 2� � 3 � � 2011 � 100 C y 1450 0 B z 650 KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn : TOÁN - Lớp: 7 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề --------------------------------------------------ĐỀ SỐ 12 Bài 1. Thực hiện phép tính: a). 5 3 9   8 10 12 b). Bài 2. Tìm x biết: 1 3 5 x   a). 4 10 6 Bài 3. Tìm các số x, y, z biết: x y a).  và xy = 567 7 9 2 1 �3 7 � 7  �  �: 7 29 �8 9 �18 �2 7 � 2 3 :1  b). �  x � �5 10 � 3 4 b). c). 36.454  1513.59 27 4.253  456 c). 7 �x 9 � 5 : �  � 1  0 16 �4 2 � 6 x y y z  ;  và x + y +z = 92 2 3 5 7 Bài 4. Cho hình vẽ: Cho a//b//Ox. Chứng minh Ox là tia phân giác của AOB. 2 2 2 � 1 5 �  25  49   � Bài 5. Tính: � �3 6� 362  382 A a 300 x O 1500 B 6 Hướng dẫn ôn tập HKI Quang Duy(093.50.30.798) KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn : TOÁN - Lớp: 7 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề --------------------------------------------------ĐỀ SỐ 13 Bài 1. Thực hiện phép tính: 2 2 1 2 1 � 1 � �3 1 � a). .5  .3 b). � 2  �: �  � 7 4 7 4 2� � 2 � �4 Bài 2. Tìm x biết: 15  x x  23  a). b). 5.3x = 8.39 + 7.273 8 10 c).  3 : 0  3  1 2010 1� �4 5 � 2 .2  6 � 6� � 9 11 2 1 2 �1� 0 c). 2 x  1  3  �  �.  2015  2 5 � 2� Bài 3. Số kg giấy vụn 3 lớp 7a; 7b; 7c thu đươc tỉ lệ vời 5; 3; 4 biết tổng số giấy thu được của 2 lớp 7a và 7c nhiều hơn 7b là 24 kg . Tính số giấy mỗi lớp thu được. a A 350 Bài 4. Cho hình vẽ: Cho a// b// c .Chứng minh OA  OB � 1� � 1� � 1� � O 1 � 1 � 1 � 1 � ....... � 1 Bài 5. Tính: � � � � � 2� � 3� � 4 � � 2015 � B 550 c b KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn : TOÁN - Lớp: 7 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề --------------------------------------------------ĐỀ SỐ 14 Bài 1. Thực hiện phép tính: 2 2 2 3 4 1 7 3 4 � 1� 5 � 2� 3� � 1 � 1 � 1� �    a). b). : �  � 6 : �  � c). �0,5  �: � �  � �:  2  9 6 12 4 9 � 7� 9 � 3� 5� � 2� 3 � 6� � Bài 2. Tìm x biết: 2 5 �7 1 17 � 1 x  10 � 0,75  a).  . �  x � 0 b). 0,5 � 3 7 � 15 3 5 � Bài 3. Tìm các số x, y, z biết: 7x =10y = 12z và x + y + z = 514 Bài 4. Cho góc xOy = 500. Vẽ tia Ox’là tia đối của tia Ox. a) Tính góc yOx’? b) Trên nữa mặt phẳng đối của nữa mặt phẳng chứa tia Oy bờ xx’vẽ tia Oy’ sao cho góc xOy’ = 1300. Chứng tỏ rằng xOy và x’Oy’ là hai góc đối đỉnh Bài 5. Cho x = 2010. Tính giá trị của biểu thức: A = x 2010  2009.x 2009  2009.x 2007  ...  2009.x  1 7 Hướng dẫn ôn tập HKI Quang Duy(093.50.30.798) KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn : TOÁN - Lớp: 7 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề --------------------------------------------------ĐỀ SỐ 15 Bài 1. Thực hiện phép tính: 2 5 17   a). 9 6 24 2 2 1 2 � 2�  1, 2.1  1  �  � c). 3 3 15 � 3 � 6 �5 11 � 11 b). : �  � 49 �7 98 � 59 Bài 2. Tìm x biết: 2 7 11 x 1 a). 3 6 15 5� 5 3 �4 b). � x  �:    6 � 30 4 �9 Bài 3. Ba kho có tất cả 710 tấn thóc. Sau khi chuyển 1 1 1 số thóc ở kho I; số thóc ở kho II và số 5 6 11 thóc ờ kho III thì số thóc còn lại ở 3 kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu thóc? Bài 4. Cho hình vẽ. Biết gócABC = 600; gócBCy = 1320; xAB = 720. Chứng minh rằng xx’//Cy Bài 5. Cho tỉ lệ thức: a c  chứng minh rằng: b d a 2011  c 2011  a  c    b 2011  d 2011  b  d  2011 x A 72 x' 0 C y 132 0 60 0 B KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn : TOÁN - Lớp: 7 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề --------------------------------------------------ĐỀ SỐ 16 Bài 1. Thực hiện phép tính: a). 13 5 17   18 8 36 2 1 �1 � 3 9 b) 1  � 1 �:   4 �4 � 6 14 2 b) 9 � 1� 2 19 �  � 1   10 � 2 � 5 40 Bài 2. Tìm x biết: a) 8 9 5 x  15 24 6 2 b). 4 1 � 2 � 9 x �  �: 7 9 � 3 � 14 Bài 3. Tìm các số x, y, z biết: 3x =4y = 6z và x + y + z = 14 2 x 1 2,5 3  c). 2 40 x 1 A 3 z Bài 4. Cho hình vẽ: Biết Oz // Ax; Ax // By; góc OAx = 450; gócOBy = 1300 y a). Chứng minh: Oz //By b/ Tính góc AOz; AOB? 8 x A O B Hướng dẫn ôn tập HKI Quang Duy(093.50.30.798) Bài 5. Tính x: 2 2 2 2 2009    ........   2.3 3.4 4.5 x(x  1 ) 2011 9
- Xem thêm -