Tài liệu Binh chiến tập (lục nhâm quyển 7)

  • Số trang: 132 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 620 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Binh chiến tập (Lục nhâm quyển 7)
Lôc nh©m QuyÓn 7 Binh chiÕn tËp NguyÔn Ngäc Phi NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Lêi tùa T rong c¸c së tr−êng cña m«n Nh©m ph¶i kÓ thiªn: “Chiªm binh” (Binh chiÕn tËp) nµy lµ mét. Thêi cËn ®¹i, chiÕn thuËt cã biÕn ®æi, nh−ng thiªn ch¼ng biÕn, §¹o ch¼ng ®æi. Thiªn §¹o vÉn nh− vËy, cho nªn thuyÕt x−a vÉn l−u truyÒn, vÞ tÊt hoµn toµn v« dông. HÔ biÕn th× th«ng ®−îc, Êy lµ biÕn th«ng vËy. HÔ ®Õn ®−îc chç thÇn diÖu ¾t tinh minh, Êy lµ thÇn minh vËy. Sù ®−îc ®ã t¹i ë chç häc cña m×nh ®ã. V¶ l¹i biÕt biÕn th«ng sù viÖc th× phÐp chiªm binh kh«ng chØ dïng trong viÖc hµnh qu©n, chiÕn trËn mµ còng ®−îc ¸p dông vµo ®êi, n¬i x· héi ë c¸c c«ng viÖc th«ng th−êng mét c¸ch linh tiÖp vµ øng nghiÖm. LÊy vµi thÝ dô ¸p dông: Nh− ë §Ö 2 Thñy lôc c¸t hung lµ tªn chän ®−êng thñy hay ®−êng bé ®Ó hµnh qu©n, nh−ng trong viÖc xuÊt hµnh ®i mua b¸n còng cã thÓ dïng bµi ®ã ®Ó biÕt ®−îc sù may m¾n ë ®−êng bé hay ®−êng thñy. HoÆc nh− ë §Ö 31 Mª lé cÇu th«ng, ngoµi sù hµnh qu©n còng ®−îc dïng khi m×nh ®i l¹c trªn rõng, trªn nói hoÆc n¬i nµo ch¼ng biÕt ®−êng ra lèi vÒ, hoÆc nh− ë §Ö 42 §å nh©n thiÖn ¸c, ngoµi sù hµnh qu©n còng ®−îc dïng ®Ó biÕt kh¸ch l¹ tíi nhµ m×nh hoÆc ng−êi m×nh gÆp däc ®−êng lµ h¹ng ng−êi lîi h¹i hung hiÒn thÕ nµo... Binh ph¸p nãi: biÕt ng−êi biÕt m×nh, tr¨m trËn tr¨m th¾ng. Nh−ng biÕt m×nh th× dÔ, cßn biÕt ng−êi tÊt khã. DÇu biÕt râ mÆt mµy kÎ ®Þch còng ch−a h¼n lµ biÕt, huèng chi ch−a tõng râ t©m t−íng nã. ThÕ nªn c¸c danh t−íng thêi x−a ngoµi Lôc thao tam l−îc ®Òu ph¶i dïng ®Õn Nh©m ®én mét c¸ch thËn träng. VËy ng−êi thêi nay ch¼ng nªn dïng ®Õn sao? QuyÓn 7: Binh chiÕn tËp 2 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Sè ®Ö chiªm binh §Ö 1: Thêi sù h−u c÷u .............................................................................................. 5 §Ö 2: Tróc ®µi tuyÓn t−íng........................................................................................ 8 §Ö 3: LuyÖn binh phßng ngù ................................................................................... 10 §Ö 4: §Þch quèc ®éng tÜnh ...................................................................................... 13 §Ö 5: XuÊt s− quyªn c¸t........................................................................................... 18 §Ö 6: XuÊt sÜ tr¹ch m«n........................................................................................... 24 §Ö 7: Hµnh tr¹ch c¸t ®¹o........................................................................................ 25 §Ö 8: Thñy lôc c¸t hung .......................................................................................... 27 §Ö 9 : D· tóc an dinh .............................................................................................. 29 §Ö 10: §¹i t−íng c− ph−¬ng ................................................................................... 30 §Ö 11 : Tr÷ sóc l−¬ng th¶o..................................................................................... 33 §Ö 12: TiÒm phôc sÜ tèt ........................................................................................... 34 §Ö 13: S¸t tÆc së t¹i ................................................................................................ 36 §Ö 14: Th¸m tÆc tiªu tøc ......................................................................................... 38 §Ö 15: Du ®« s¸t tÆc ............................................................................................... 39 §Ö 16: Lai binh hµ thª............................................................................................. 42 §Ö 17: TÆc binh ®a qu¶........................................................................................... 44 §Ö 18: TÆc thÕ c−êng nh−îc.................................................................................... 46 §Ö 19: Binh t−íng dòng khiÕp ................................................................................. 47 §Ö 20: Qu©n t©m thuËn nghÞch ............................................................................... 48 §Ö 21: TÆc thÈm h×nh h¹i........................................................................................ 49 §Ö 22: Kim nhËt chiÕn phñ ..................................................................................... 50 §Ö 23: QuyÕt ®Þnh chiÕn phñ................................................................................... 51 §Ö 24: Chñ kh¸ch th¾ng phô................................................................................... 52 §Ö 25: L−ìng qu©n ®èi trËn .................................................................................... 59 §Ö 26: CÊp xuÊt tßng thÇn ...................................................................................... 62 §Ö 27: Chiªm tÆc khø l−u........................................................................................ 63 §Ö 28: Ph©n binh truy tËp....................................................................................... 64 §Ö 29: Phôc binh tiÒn hËu....................................................................................... 65 §Ö 30: §é quan chiªm tÆc....................................................................................... 67 §Ö 31: Mª lé cÇu th«ng ........................................................................................... 70 §Ö 32: Trung ®å phßng tiÖt ..................................................................................... 72 §Ö 33: Y mÞch thuû cÇu l−¬ng ................................................................................. 73 QuyÓn 7: Binh chiÕn tËp 3 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m §Ö 34: TiÒm binh kiÕp l−îc ..................................................................................... 75 §Ö 35: C«ng thµnh b¹t Êp ....................................................................................... 78 §Ö 36: KhiÓn sø nhËp ®Þch ...................................................................................... 80 §Ö 37: Sai ñy ®Ých phñ ............................................................................................ 83 §Ö 38: DÞch sø thµnh nguþ...................................................................................... 84 §Ö 39: §Þch −íc v·ng phñ....................................................................................... 86 §Ö 40: T−íng t©m bÊt ninh...................................................................................... 87 §Ö 41: Hµnh qu©n kiÕn dÞ ....................................................................................... 89 §Ö 42: §å nh©n thiÖn ¸c ......................................................................................... 96 §Ö 43: C¬ qu©n bÞ vi ............................................................................................... 97 §Ö 44: §ét vi xuÊt sø............................................................................................... 98 §Ö 45: Trõu qu©n tþ khÊu ..................................................................................... 100 §Ö 46: §é giang, qu¸ nª ....................................................................................... 102 §Ö 47: Thñy chiÕn quan phong ............................................................................. 104 §Ö 48: Biªn di ph¹m giíi....................................................................................... 108 §Ö 49: D·ng b×nh quÇn khÊu ................................................................................ 110 §Ö 50: Toµn kh¶i v¨n chiÕu .................................................................................. 112 QuyÓn 7: Binh chiÕn tËp 4 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m §Ö 1: Thêi sù h−u c÷u ViÖc x¶y ra tèt xÊu Bμi 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. Th¸i tuÕ qu¸ nguyÖt kiÕn: dÜ v·ng sù VÞ qu¸ nguyÖt kiÕn t¹i tuÕ tiÕn ChÝnh trùc KiÖn thÇn sù th−êng tuÕ TuÇn c¸t t¸c c¸t, hung lËn nghiªn (ng«n) Kh«i C−¬ng nh−îc gia Th¸i tuÕ th−îng Së chñ ph¶n phóc t©m bÊt yªn Phãng dÞch: C©u 1: Phµm quÎ thÊy Th¸i tuÕ ®· qua khái NguyÖt kiÕn ®Þa bµn råi th× sù viÖc ®· x¶y ra råi. ThÝ dô chiªm nh»m n¨m Tý vµ trong vßng th¸ng 7 (tøc lµ th¸ng Th©n) mµ quÎ thÊy Tý thiªn bµn gia lªn DËu ®Þa bµn th× gäi lµ Th¸i tuÕ qua khái NguyÖt kiÕn. Tý lµ Th¸i tuÕ, Th©n lµ NguyÖt kiÕn. Nay Tý gia DËu tøc Th¸i tuÕ võa qua khái NguyÖt kiÕn, bëi tÝnh theo chiÒu thuËn th× tõ cung Th©n b−íc qua lµ cung DËu. L¹i thÝ dô chiªm vµo n¨m Mïi vµ th¸ng 9 lµ th¸ng TuÊt mµ quÎ thÊy Mïi thiªn bµn gia lªn Hîi ®Þa bµn tøc lµ Th¸i tuÕ Mïi ®· qua khái NguyÖt kiÕn TuÊt nªn Mïi gia lªn Hîi. Th¸i tuÕ: lµ tªn cña n¨m hiÖn t¹i tÝnh theo thiªn bµn. Nh− n¨m Tý th× gäi Tý thiªn bµn lµ Th¸i tuÕ, n¨m Söu gäi söu lµ Th¸i TuÕ... NguyÖt kiÕn: lµ tªn cña th¸ng hiÖn t¹i tÝnh theo ®Þa bµn, nh− th¸ng giªng gäi lµ th¸ng DÇn, th¸ng 2 gäi lµ M·o... C©u 2: Th¸i tuÕ thiªn bµn ch−a qua khái NguyÖt kiÕn ®Þa bµn th× sù viÖc ch−a x¶y ra vµ sÏ x¶y ra. ThÝ dô n¨m Ngä th× Ngä lµ Th¸i tuÕ vµ chiªm vµo th¸ng 2 lµ th¸ng M·o mµ quÎ thÊy Ngä thiªn bµn gia lªn DÇn ®Þa bµn th× gäi lµ Th¸i tuÕ ch−a tíi mµ còng ch−a qua khái NguyÖt kiÕn, bëi DÇn råi míi tíi M·o. C©u 3: Nh− Th¸i tuÕ gia lªn ngay NguyÖt kiÕn th× sù viÖc x¶y ra trong n¨m hiÖn t¹i. ThÝ dô chiªm nh»m n¨m Ngä vµ th¸ng 2 M·o mµ quÎ thÊy Ngä gia M·o th× gäi lµ Th¸i tuÕ gia lªn ngay NguyÖt kiÕn. C©u 4: ë c©u 1,2,3 th× luËn sù viÖc ®· x¶y ra råi, viÖc ch−a x¶y ra vµ viÖc ®ang x¶y ra. Nh−ng muèn biÕt viÖc Êy xÊu hay tèt th× ë c©u 4 b¶o ph¶i xem t¹i Th¸i tuÕ. Nh− Th¸i tuÕ ®−îc V−îng T−íng khÝ, thõa c¸t thÇn, c¸t t−íng th× sù viÖc Êy l¹i tèt, b»ng bÞ H−u Tï Tö khÝ, thõa hung thÇn, hung t−íng th× sù viÖc Êy tÊt xÊu. C¸t thÇn nh− Can ®øc, Can léc, Phóc tinh, Sinh khÝ, Chi ®øc...C¸t t−íng lµ nh− Quý nh©n, Thiªn hîp, Thanh long, Th¸i th−êng...Hung thÇn nh− §¹i s¸t, Kim thÇn, N÷ tai, Chi h×nh, Chi h¹i, Can mé...Hung t−íng nh− §»ng xµ, C©u trËn, B¹ch hæ...ThÝ dô Ngä lµ Th¸i tuÕ mµ chiªm vµo mïa Xu©n H¹ th× Ngä ®−îc V−îng T−íng khÝ vµ nh− cã thõa Quý nh©n lµ ®iÒm cã bËc Vua chóa ngo¹i quèc viÕng th¨m cïng gióp ®ì. ThÝ dô Ngä lµ Th¸i tuÕ chiªm vµo mïa Thu §«ng th× Ngä bÞ Tï Tö khÝ vµ nh− cã thõa B¹ch hæ lµ ®iÒm cã sù s¸t ph¹t, tang tãc, b¹i th−¬ng. Cø häc kü tÝnh chÊt QuyÓn 7: Binh chiÕn tËp 5 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m cïng sù øng cña 12 Thiªn t−íng, 12 Thiªn thÇn cïng c¸c thÇn s¸t...®Ó luËn ra mµ ®o¸n mu«n vµn sù viÖc tèt hay xÊu. Dïng sù häc nhiÒu, ®ñ mµ nhËn xÐt vµ nhê t©m linh míi tãm qu¸t ®−îc c¬ huyÒn bÝ, chø dïng giÊy mùc mµ luËn ra th× dï tr¨m ngµn quyÓn s¸ch còng ch−a ®ñ. C©u 5 vµ 6: Nh− thÊy Hµ kh«i hay Thiªn c−¬ng gia lªn Th¸i tuÕ ®Þa bµn th× lßng d¹ t¸n lo¹n, kh«ng yªn, tù thay ®æi nghÞch l¹i dù kiÕn hay ®iÒu ®· ®Þnh. Lêi bµn BËc thñ lÜnh ®¹i t−íng hay Vua chóa ®Õn chiªm hái thêi sù cña quèc gia th× dïng bµi nµy mµ ®o¸n. Nh−ng nÕu lµ ng−êi th−êng d©n ®Õn hái vËn may hay rñi th× m×nh còng nh©n ®ã mµ ®o¸n viÖc ®·, ®ang vµ sÏ x¶y ra trong gia ®×nh, nh−ng lµ viÖc trong mét n¨m, v× Th¸i tuÕ øng trong mét n¨m. BËc chóa tÓ cã phËn sù ®èi víi toµn d©n th× m×nh ®o¸n viÖc lín trong mét n−íc, cßn th−êng d©n cã phËn sù trong mét gia ®×nh th× m×nh ®o¸n viÖc nhá ë trong mét nhµ. ThÝ dô thÊy sao Th¸i tuÕ thõa HuyÒn vò vµ nh− ®o¸n viÖc trong mét n−íc tÊt cã phiÕn lo¹n c−íp l−¬ng thùc, v× sao HuyÒn vò chñ sù trém c−íp, b»ng nh− ®o¸n viÖc trong mét gia ®×nh lµ cã sù trém c¾p tµi vËt. L¹i thÝ dô nh− quÎ thÊy Th¸i tuÕ thõa Th¸i ©m, nÕu bËc ®¹i t−íng chiªm hái th× ta ®o¸n cã gi¸n ®iÖp bªn ®Þch ngÇm ho¹t ®éng trong qu©n c¬, bëi sao Th¸i ©m chñ vÒ ©m m−u, b»ng th−êng d©n chiªm th× ®o¸n cã kÎ ©m m−u chiÕm ®o¹t cña c¶i hoÆc lµm chuyÖn ¸m muéi, tµ d©m... MÉu quÎ: ngµy MËu DÇn, nguyÖt t−íng Th×n, giê Th©n, th¸ng 7, n¨m TÞ. N¨m TÞ th× TÞ lµ Th¸i tuÕ, th¸ng 7 tøc Th©n lµ NguyÖt kiÕn. QuÎ nµy Th¸i tuÕ gia DËu ®Þa bµn lµ ®· qua khái Th©n ®Þa bµn cho nªn gäi lµ Th¸i tuÕ ®· qua khái NguyÖt kiÕn, øng viÖc ®· x¶y ra råi. TÞ lµ Th¸i tuÕ cã thõa Th¸i th−êng lµ sao øng vÒ lÔ nh¹c, luËn vÒ nh©n vËt lµ hµng ®¹i quan chøc nh− bËc thñ t−íng, phã tæng thèng, tæng th− ký...QuÎ nh− vËy th× ®o¸n ®· cã cuéc quèc lÔ t«n th−îng nh− viÖc bÇu cö, hoÆc cã cuéc lÔ tiÕp ®¹i t©n lµ tiÕp quan kh¸ch ngo¹i quèc. TÞ cã thõa Can ®øc, Can léc th× c¸c nh©n vËt kÓ trªn lµ hµng cã t©m ®øc, yªu d©n, yªu n−íc, ®em lîi léc cho quèc gia. Vµ TÞ háa tÊt sinh can MËu thæ lµ ®iÒm lîi Ých cho ng−êi ®Õn hái quÎ, hoÆc lîi Ých cho n−íc nhµ. Bμi 2 1. 2. 3. 4. §¹i s¸t, Kim thÇn: Tai häa thËm, to Can Chi bÊt phïng ph©n 8 d· tÇm §øc Hîp v−íng t−íng nh−ng phong æn Nh−îc kiÕn H×nh Xung: thËn ®ao binh Phãng dÞch C©u 1: Phµm chiªm viÖc cïng th«ng trong mét quèc gia mµ quÎ thÊy t¹i Can Chi cã ®ñ §¹i s¸t vµ Kim thÇn lµ ®iÒm bÊt lîi to, quyÒn nhiÕp n¸o lo¹n hoÆc giÆc c−íp quÊy nhiÔu, mïa mµng thÊt b¸t... C©u 2: Nh− §¹i s¸t vµ Kim thÇn kh«ng cïng l©m Can Chi mµ l¹i cïng gÆp nhau ë mét cung ®Þa bµn th× tai häa giÆc c−íp sÏ x¶y ra ë t¹i ph−¬ng h−íng thuéc vÒ cung ®Þa bµn Êy. ThÝ dô: chiªm quÎ cho n−íc ViÖt nam mµ thÊy §¹i s¸t vµ Kim QuyÓn 7: Binh chiÕn tËp 6 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m thÇn cïng gÆp nhau ë cung Tý ®Þa bµn tÊt giÆc lo¹n khëi t¹i miÒn B¾c v× Tý thuéc chÝnh B¾c. Cïng gÆp ë cung DËu ®Þa bµn th× giÆc d· lµm quÊy ë miÒn T©y xø ViÖt nam... Sau ®©y lµ 12 cung øng vµo 8 ph−¬ng: Cung Tý thuéc chÝnh B¾c. Söu DÇn thuéc ph−¬ng §«ng B¾c. M·o thuéc chÝnh §«ng. Th×n TÞ thuéc §«ng Nam. Ngä thuéc chÝnh Nam. Mïi Th©n thuéc T©y Nam. DËu thuéc chÝnh T©y. TuÊt Hîi thuéc T©y B¾c. NÕu §¹i s¸t vµ Kim thÇn kh«ng ë cïng mét cung, nh−ng ë hai cung kÕ nhau còng cã thÓ x¶y ra häa ho¹n ®−îc. Cßn nh− ë c¸ch xa nhau th× kh«ng ®¸ng kÓ v× c¸i ¸c khÝ cña hai sao Êy kh«ng kÕt tô l¹i ®−îc. C©u 3: l¹i còng lÊy 12 cung mµ ph©n lµm 8 ph−¬ng nh− ë c©u 2, hÔ cung nµo cã §øc thÇn ®−îc v−îng t−íng cïng víi ®Þa bµn, Can, Chi hay cïng Th¸i tuÕ t¸c Lôc hîp, Tam hîp th× miÒn thuéc vÒ cung Êy ®−îc yªn æn nh− cò, mïa mµng sung tóc, d©n c− l¹c nghiÖp, ®−îc chÝnh phñ më mang kiÕn thiÕt, hoÆc thu lîi nhiÒu h¬n c¸c n¬i kh¸c. §øc thÇn lµ nãi chung Tø ®øc: Thiªn ®øc, NguyÖt ®øc, Can ®øc, Chi ®øc. ë bµi nµy chó träng vÒ Chi ®øc nhiÒu h¬n hÕt. §øc thÇn t¸c Lôc hîp: thÝ dô TÞ thiªn bµn lµ §øc thÇn. Nh− TÞ gia Th©n hoÆc chiªm vµo n¨m Th©n hay ngµy Th©n...th× gäi lµ §øc thÇn t¸c Lôc hîp. T¸c Tam hîp còng vËy. C©u 4: Tr¸i l¹i ë n¬i nµo cã TuÕ h×nh, TuÕ xung, Chi h×nh, Chi xung hoÆc ch÷ thiªn bµn víi ch÷ ®Þa bµn t¸c Tam h×nh hay t¸c Lôc xung th× miÒn thuéc vÒ cung Êy ph¶i thËn träng v× cã ®éng ®ao binh. Cã thªm §¹i s¸t Kim thÇn th× häa h¹i to. Ch÷ thiªn bµn h−u-tï-tö còng vËy. MÉu quÎ: ngµy MËu Tý, nguyÖt t−íng Hîi, giê Tý, th¸ng giªng, n¨m Th×n. QuÎ ngµy MËu nªn Can ®øc t¹i TÞ mµ Can léc còng t¹i TÞ. L¹i ngµy Tý th× Chi ®øc t¹i TÞ vµ th¸ng giªng NguyÖt ®øc còng t¹i TÞ. Mïa Xu©n méc th× TÞ háa ®−îc v−îng t−íng khÝ. TÞ háa sinh can MËu thæ vµ còng sinh Th¸i tuÕ Th×n, Êy lµ quÎ ®em lîi Ých cho ng−êi vµ cho trong N¨m hiÖn t¹i. Tãm l¹i quÎ øng nhiÒu ®iÒm tèt lµnh. VËy TÞ gia Ngä ®Þa bµn vµ Ngä thuéc chÝnh Nam cho nªn ë miÒn Nam ®−îc yªn æn, rÊt sung tóc trong N¨m hiÖn t¹i. Vµ TÞ víi Ngä ®ång thuéc háa, tøc TÞ ®em sù thÞnh v−îng ®Õn cho ph−¬ng Ngä (Tû hßa vi v−îng khÝ). Chiªm cho mét quèc gia th× Can lµ quèc gia cã thõa Thanh long c¸t tinh, Êy lµ chÝnh phñ ®−îc bËc tµi n¨ng phô gióp. Thanh long lµ v¨n quan l©m TÞ ®Þa bµn gäi lµ Long phi thiªn, chñ sù tiÕn hãa vÒ v¨n häc, më mang ®−îc nhiÒu tr−êng häc cao ®¹i. ë n−íc ta cã tôc lÖ ngµy ®Çu n¨m chän h−íng xuÊt hµnh, chän h−íng ®i th¨m th©n b»ng quyÕn h÷u hoÆc chän h−íng ®i h¸i léc tøc lµ ®i mua mét vËt liÖu chi ®Ó lÊy may...NÕu chiªm gÆp quÎ mÉu nµy th× nªn ®i vÒ h−íng chÝnh Nam lµ tèt nhÊt cã ®ñ §øc Léc. Lêi bµn Kh«ng cø g× chiªm hái sù viÖc trong mét quèc gia mµ ta cã thÓ chiªm hái viÖc trong mét thÕ giíi, trong mét tØnh hay trong mét lµng. Khi biÕt Trung t©m råi cø lÊy 12 cung ®Þa bµn trong quÎ mµ ph©n lµm 8 ph−¬ng ®Ó hiÓu ph−¬ng nµo b×nh an hay lo¹n. Nh− vËy tÊt do theo lêi hái cña vËn nh©n mµ biÕt ®Þa phËn bao xa: mét quËn hay mét thÕ giíi... QuyÓn 7: Binh chiÕn tËp 7 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m §Ö 2: Tróc ®μi tuyÓn t−íng X©y ®μi tuyÓn t−íng Bμi 1 1. TuyÓn t−íng chinh ph¹t nghiÖm t−íng tinh 2. Tam hîp trung t− thÞ t−íng qu©n 3. Gi¶ nhËt Th©n Th×n: Tý vi T−íng 4. V−îng t−íng h−u tï kh¸n phñ n¨ng 5. Quû, §øc thõa Th−êng, sinh TuÕ NhËt 6. Vâ môc Tµo B©n t¸i phôc sinh 7. Nh−îc thõa NhËn, Hæ th−¬ng Can, TuÕ 8. §æng Tr¸c, A Mang ®Ých thÞ ch©n 9. Häa ho¹n yÕu tri hµ nhËt kh¾c 10. H−u tï v−îng t−íng quyÕt niªn ph©n Phãng dÞch C©u 1: Khi cã binh n−íc ngoµi x©m l¨ng, hoÆc qu©n phiÕn lo¹n dÊy khëi tÊt chÝnh phñ ph¶i tuyÓn chän mét vÞ t−íng ®Ó ®em binh dÑp lo¹n, vËy chiªm mét quÎ cho biÕt vÞ t−íng ®−îc tuyÓn sÏ nh− thÕ nµo trung hay nÞnh, cã tµi hay bÊt tµi ®Ó mµ liÖu ®Þnh. C©u 2 vµ 3: Xem Chi cña ngµy chiªm quÎ thuéc vÒ bé Tam hîp nµo vµ gäi ch÷ gi÷a cña bé Tam hîp Êy lµ t−íng tinh, tøc vÞ t−íng qu©n ra dÑp giÆc. Nh− quÎ chiªm nh»m ngµy Th©n hay ngµy Tý hay ngµy Th×n ®Òu thuéc vÒ bé Tam hîp Th©n Tý Th×n tÊt dïng ch÷ gi÷a lµ Tý lµm t−íng tinh. LËp thµnh nh− sau: - Ba ngµy Th©n Tý Th×n ®Òu dïng Tý lµm t−íng tinh. - Ba ngµy DÇn Ngä TuÊt ®Òu dïng Ngä lµm t−íng tinh. - Ba ngµy Hîi M·o Mïi ®Òu dïng M·o lµm t−íng tinh. - Ba ngµy TÞ DËu Söu ®Òu dïng DËu lµm t−íng tinh. C©u 4: Phµm t−íng tinh ®−îc V−îng khÝ hay T−íng khÝ th× vÞ t−íng qu©n ®−îc tuyÓn chän Êy cã tµi n¨ng. B»ng T−íng tinh Êy bÞ H−u khÝ, Tï khÝ, Tö khÝ th× vÞ t−íng qu©n Êy bÊt kham, ®©u mong dÑp ®−îc lo¹n. Trong bµi kh«ng luËn ®Õn ®Þa bµn, nh−ng T−íng tinh cïng ®Þa bµn còng cÇn t−¬ng sinh, t¸c Tam hîp, Lôc hîp, hoÆc t−íng tinh gia Tr−êng sinh, §Õ v−îng míi ch¾c ®−îc thËt tèt. NÕu t−íng tinh cïng víi ®Þa bµn t−¬ng kh¾c, t¸c Tam h×nh, Lôc h¹i, hoÆc l©m Mé, TuyÖt, Tö...th× dï vÞ t−íng qu©n cã tµi n¨ng song bÞ mÊt ®Þa lîi kÐm thÕ. C©u 5 vµ 6: Phµm T−íng tinh sinh Can hoÆc sinh Th¸i tuÕ l¹i thõa §øc thÇn cïng c¸t t−íng nh− Quý nh©n, Th¸i th−êng...th× vÞ t−íng qu©n Êy cã tµi giái vµ lßng ¸i quèc ch¼ng ai b»ng, t©m trung, ý chÝnh, quyÕt trõ h¹i cho d©n, cho n−íc, ®¸ng s¸nh víi bËc Vâ Môc, Tµo b©n lµ nh÷ng ng−êi trung qu©n, ¸i quèc, cã c«ng trËn thêi x−a. QuyÓn 7: Binh chiÕn tËp 8 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m C©u 7 vµ 8: Nh− t−íng tinh kh¾c Can hay kh¾c Th¸i tuÕ, l¹i thõa D−¬ng nhËn vµ hung t−íng nh− B¹ch hæ th× vÞ t−íng Êy lµ h¹ng §æng Tr¸c, A Mang ch¼ng sai, vµ sÏ lµm ph¶n lo¹n hoÆc thõa lÖnh mµ nhiÔu nh−¬ng d©n chóng. Nh− vËy kh«ng nªn dïng vÞ t−íng Êy. C©u 9 vµ 10: NÕu dïng ph¶i vÞ t−íng qu©n kh«ng tèt th× cø xem S¬ truyÒn mµ biÕt lóc nµo vÞ t−íng Êy g©y ra häa ho¹n. VËy ph¶i biÕt sè cña Can Chi: Gi¸p Kû Tý Ngä sè 9, Êt Canh Söu Mïi sè 8, BÝnh T©n DÇn Th©n sè 7, §inh Nh©m M·o DËu sè 6, MËu Quý Th×n TuÊt sè 5, Tþ Hîi sè 4. Nh− S¬ truyÒn V−îng khÝ th× nh©n cho 10, T−íng khÝ nh©n víi 2, H−u khÝ dïng y nguyªn sè, Tï khÝ vµ Tö khÝ th× bít ®i ph©n nöa. Tïy theo tr−êng hîp hay sù viÖc cïng hoµn c¶nh mµ cã khi V−îng khÝ víi T−íng khÝ th× thªm 10 chí kh«ng ph¶i nh©n 10, nh− 4 thªm 10 lµ 14 (xem l¹i VËt lo¹i qu¸i). L¹i còng tïy theo hoµn c¶nh vµ thêi ®îi mµ ®o¸n sè cña S¬ truyÒn lµ sè N¨m, sè Th¸ng, hay sè Ngµy. M×nh cÇn suy nghiÖm. VÝ dô S¬ truyÒn lµ TÞ tö khÝ cßn sè 2, tÊt trong 2 N¨m n÷a hoÆc 2 Th¸ng n÷a vÞ t−íng qu©n ®ã sÏ ph¶n phóc g©y nªn téi lçi. Phô lôc: Kh¸n t−íng phÈm Nh− muèn biÕt phÈm h¹nh cña vÞ t−íng qu©n ®em qu©n dÑp giÆc th× xem xÐt ë Tam truyÒn. Nh− S¬ truyÒn lµ Kim (Th©n DËu) hoÆc Tam truyÒn lµ Kim côc tÊt vÞ t−íng Êy cã quyÒn n¨ng, −a kiÓm so¸t, thÝch ®æi míi (thay ®æi), vµ chinh phôc. Nh− S¬ truyÒn lµ Méc DÇn M·o hoÆc Tam truyÒn lµ Méc côc th× vÞ t−íng Êy nh©n tõ, lÊy ¬n mµ ®·i kÎ d−íi. Nh− S¬ truyÒn lµ Thñy Hîi Tý hoÆc Tam truyÒn lµ Thñy côc th× vÞ t−íng Êy th«ng minh, trÝ tuÖ, trong tÝnh nhu thuËn cã sù c−¬ng quyÕt, nh−ng nÕu cã thõa HuyÒn vò, Thiªn hîp lµ ng−êi h¸o s¾c, phßng bÞ mü nh©n kÕ. Nh− S¬ truyÒn lµ Háa TÞ Ngä hay Tam truyÒn lµ Háa côc th× vÞ t−íng Êy t¸o b¹o, cã t×nh, nãng n¶y, c−¬ng liÖt. Nh− S¬ truyÒn hay Tam truyÒn lµ Thæ Th×n TuÊt Söu Mïi th× vÞ t−íng Êy thuÇn hËu, dÌ dÆt, kh«ng hÒ coi th−êng sù chi, kh«ng chÞu lµm cµn bËy. Nh− Can th−îng thÇn víi Chi th−îng thÇn t−¬ng sinh hay Tû hßa (®ång lo¹i) th× vÞ t−íng víi binh sÜ ®ång t©m d¹ víi nhau. B»ng t−¬ng kh¾c hay t¸c Tam h×nh, Lôc h¹i, Lôc xung th× vÞ t−íng víi binh sÜ kh«ng ®ång lßng. Lêi phô Theo bµi nµy th× dïng ch÷ cña 4 bé Tam hîp lµm T−íng tinh, song thêi x−a còng cã Nh©m s− l¹i dïng NguyÖt t−íng ®Ó lµm T−íng tinh, hoÆc dïng §¨ng minh Hîi thiªn bµn ®Ó lµm t−íng tinh, hoÆc dïng TuÕ xung lµ ch÷ thiªn bµn xung víi tªn N¨m hiÖn t¹i, hoÆc dïng thiªn t−íng C©u trËn. Theo t«i th× dïng Chi Tam hîp, hay lµ dïng sao C©u trËn v× C©u trËn øng vÒ chiÕn trËn cã tµi bé ®¹o cÇm v−¬ng, ®uæi b¾t Vua, xua b¾t giÆc. Vµ nÕu dïng C©u trËn th× lÊy C©u trËn thõa thÇn mµ luËn ®o¸n nh− ch÷ gi÷a cña Tam hîp. QuyÓn 7: Binh chiÕn tËp 9 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m §Ö 3: LuyÖn binh phßng ngù RÌn luyÖn binh sÜ ®Ó ng¨n ngõa chèng giÆc Bμi 1 1. 2. 3. 4. LuyÖn binh chinh th¶o h÷u hµ danh Th¶o b¹n ph¹t nghÞch, phiÕn lo¹n sinh NhËt vi chñ t−íng, Th©n vÞ tèt T−¬ng sinh huÊn luyÖn kh¶ thuÇn tinh Phãng dÞch C©u 1 vµ 2: Phµm muèn gi÷ g×n ®Êt n−íc cho bÒn v÷ng tÊt ph¶i cã mét Chñ t−íng ®Ó huÊn luyÖn binh sÜ hÇu chèng víi n−íc ngoµi x©m l¨ng, hoÆc ®¸nh kÎ ph¶n lo¹n, ph¹t kÎ nghÞch, dÑp phiÕn lo¹n... C©u 3 vµ 4: Muèn biÕt chñ t−íng cã ®ñ tµi n¨ng huÊn luyÖn binh sÜ kh«ng th× ph¶i xem ë NhËt thÇn, mµ NhËt lµ Can vµ ThÇn lµ Chi. Can øng cho chñ t−íng vµ Chi øng cho sÜ tèt. VËy Can víi Can th−îng thÇn t−¬ng sinh hay Tû hßa lµ chñ t−íng cã tµi n¨ng, b»ng t−¬ng kh¾c lµ chñ t−íng kÐm tµi huÊn luyÖn. Cßn Chi víi Chi th−îng thÇn t−¬ng sinh hay Tû hßa th× sÜ tèt sÏ trë nªn hïng c−êng, giái dang, b»ng t−¬ng kh¾c th× sÜ tèt kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng theo kÞp sù huÊn luyÖn. Nh− thÊy B¹ch hæ, BÖnh phï l©m Can, chñ t−íng nhiÒu bÖnh ho¹n, b»ng l©m Chi th× sÜ tèt nhiÒu bÖnh ho¹n. Bμi 2: 1. 2. 3. 4. 5. 6. LiÖt sÜ t−¬ng c«ng ph©n chñ kh¸ch Th−îng quèc chinh hÇu s¸t §øc H×nh §øc th¾ng H×nh thêi th−îng quèc tiÖp H×nh ph¶n kh¾c §øc: ngo¹i biªn hµnh Can kh¾c Chi th−îng: t−íng chÕ ngo¹i Chi kh¾c Can th−îng: ngo¹i x©m thµnh C©u 1 vµ 2: Phµm trong mét n−íc mµ cã nhiÒu ng−êi ph©n tranh, c«ng kÝch nhau, nh− thêi ThËp nhÞ sø qu©n ë n−íc ta x−a kia, th× ng−êi cö binh ®¸nh tr−íc lµ Kh¸ch, cßn ng−êi chèng ®èi l¹i sau lµ Chñ. Nh− Th−îng quèc chinh ph¹t Ch− hÇu (n−íc thuéc ®Þa), kÎ Th−îng quèc lµ Chñ vµ Ch− hÇu lµ Kh¸ch, hoÆc nh− ChÝnh phñ lµ Chñ vµ phiÕn lo¹n lµ Kh¸ch. Êy lµ viÖc ph©n chñ kh¸ch. C©u 3 vµ 4: Can ®øc ®−îc V−îng-T−íng kh¾c Chi h×nh th× bªn Chñ th¾ng bªn Kh¸ch. Tr¸i l¹i nÕu Chi h×nh V−îng-T−íng kh¾c Can ®øc th× bªn Kh¸ch th¾ng bªn Chñ. C©u 5 vµ 6: Nh− Can th−îng thÇn kh¾c Chi th−îng thÇn lµ ®iÒm chñ t−íng chÕ trÞ ®−îc giÆc ngoµi. B»ng Chi th−îng thÇn kh¾c Can th−îng thÇn th× giÆc ngoµi th¾ng Chñ t−íng mµ x©m lÊn thµnh ®«. QuyÓn 7: Binh chiÕn tËp 10 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Nh− Can kh¾c Chi th−îng thÇn vµ Chi còng kh¾c Can th−îng thÇn tÊt hai bªn ®Òu cã th¾ng cã b¹i. Bμi 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. ThÇn ©m chÕ NhËt nghi kiÕn thñ NhËt ©m kh¾c ThÇn nghi tÊn binh C©u trËn trî NhËt, phñ chÝnh quèc Trî ThÇn cÈn thñ, th©n d−¬ng tinh Th¸i tuÕ t¸c C©u, thõa c¸t, M· Ngù gi¸ th©n chinh: tø h¶i ninh Phãng dÞch C©u 1 vµ 2: ThÇn lµ Chi vµ NhËt lµ Can. ThÇn ©m lµ Chi ©m thÇn tøc ch÷ trªn cña khãa 4. NhËt ©m lµ Can ©m thÇn tøc lµ ch÷ trªn cña khãa 2. Phµm trong thêi chinh chiÕn, ®èi víi giÆc cÇn nªn biÕt lóc nµo c«ng vµ lóc nµo thñ. Can ¸m chØ vÒ bÒ trªn tøc ng−êi cÇm chÝnh quyÒn, cßn Chi ¸m chØ hµng giÆc lo¹n. VËy quÎ thÊy Chi ©m thÇn kh¾c Can lµ quÎ thÕ lùc cña giÆc ®ang m¹nh, nÕu ra qu©n tÊt chÝnh quyÒn bÊt lîi, vËy nªn ë t¹i dinh tr¹i mµ ®ãng cöa thµnh gi÷ thÕ thñ. Tr¸i l¹i nÕu thÊy Can ©m thÇn kh¾c Chi lµ chÝnh quyÒn th¾ng thÕ vËy nªn mau tiÕn binh ph¸ giÆc, giÆc sÏ tan. C©u 3 vµ 4: C©u trËn lµ T−íng tinh, lµ vÞ Chñ t−íng. Nh− C©u trËn thõa thÇn sinh Can hay tû hßa víi Can tøc lµ C©u trËn phï trî chÝnh quyÒn ®¸nh th¾ng giÆc. Tr¸i l¹i nÕu C©u trËn thõa thÇn sinh Chi th× nªn cÈn thËn cè thñ, chí tù ®¾c d−¬ng cê tiÕn binh, e sÏ thÊt b¹i vËy. C©u 5 vµ 6: nh− thÊy Th¸i tuÕ V−îng T−íng thõa C©u trËn cïng C¸t thÇn vµ sao DÞch m· lµ ®iÒm lµnh cña n−íc nhµ: ng−êi l·nh ®¹o hoÆc bËc Vua chóa ngù gi¸ th©n chinh, dÑp tan ®−îc giÆc, bèn bÒ ®Òu yªn lµnh. MÉu quÎ: ngµy Nh©m TuÊt, nguyÖt t−íng Th©n, giê Hîi, n¨m Hîi, th¸ng 4. - Gi¶i ®o¸n theo bµi 1: Can Nh©m lµ thñy vµ Can th−îng thÇn lµ Th©n kim t−¬ng sinh, Êy lµ chñ t−íng cã tµi n¨ng, ®ñ søc luyÖn rÌn binh sÜ. Chi TuÊt víi Chi th−îng thÇn lµ Mïi tû hßa, binh sÜ trë nªn hïng c−êng, l¹i cã thõa Th¸i th−êng lµ t−îng vâ quan cho nªn vÒ sau cã binh sÜ lËp ®−îc chiÕn c«ng vµ th¨ng quan. B¹ch hæ cã t¸nh s¸t, l©m Can lµ vÞ t−íng Êy cã tÝnh s¸t ph¹t, ®èi víi giÆc th× hay cßn ®èi víi binh sÜ th× qu¸ kh¾c. ThÝ dô chiªm nh»m n¨m DËu th× Th©n lµ BÖnh phï gÆp B¹ch hæ ®ång l©m Can tøc vÞ t−íng Êy hay bÖnh ho¹n vµ sù luyÖn tËp tÊt trÔ n¶i. - Gi¶i ®o¸n theo bµi 2: ngµy Nh©m th× Hîi lµ Can ®øc vµ ngµy TuÊt th× Söu lµ Chi h×nh. Th¸ng 4 thuéc vÒ mïa H¹ háa tÊt Hîi thñy bÞ Tï khÝ mµ Söu thæ ®−îc T−íng khÝ, vµ Söu tÊt kh¾c Hîi thñy. Tãm l¹i Chi h×nh ®−îc t−íng khÝ kh¾c Can ®øc bÞ tï khÝ lµ ®iÒm kh¸ch th¾ng, nhá th¾ng lín. - Can th−îng thÇn lµ Th©n vµ Chi th−îng thÇn lµ Mïi, mµ Th©n kim víi Mïi thæ t−¬ng sinh nªn kh«ng luËn. - Gi¶i ®o¸n theo bµi 3: Chi ©m thÇn lµ Th×n thuéc thæ kh¾c Can Nh©m thñy, Êy lµ thÕ lùc cña giÆc ®ang m¹nh mÏ, m×nh nªn cè thñ thµnh tr× chø ch¼ng nªn xuÊt qu©n chiÕn ®Êu. QuyÓn 7: Binh chiÕn tËp 11 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m - C©u trËn thõa thÇn lµ Hîi vµ Can lµ Nh©m mµ Hîi víi Nh©m ®ång thuéc thñy tû hßa tÊt vÞ t−íng Êy lµm lîi cho chÝnh quyÒn, thÕ nµo råi còng dÑp yªn ®−îc giÆc. - QuÎ chiªm nh»m n¨m Hîi nªn gäi Hîi lµ Th¸i tuÕ vµ th¸ng 4 th× Hîi còng lµ DÞch m·. VËy quÎ nµy Th¸i tuÕ tøc Hîi thõa C©u trËn vµ DÞch m·, nÕu bËc Vua chóa hay bËc l·nh ®¹o mµ ®Ých th©n ®i dÑp lo¹n tÊt sÏ thµnh c«ng, thiªn h¹ sÏ sèng trong c¶nh th¸i b×nh. V¶ l¹i Hîi lµ Th¸i tuÕ cã thõa Can ®øc, Can léc vµ Chi nghi lµ nh÷ng c¸t thÇn chñ sù phóc ®øc, lîi léc vµ nghi mÉu, thµnh ®¹t...cho nªn bËc cao c¶ ®i chinh ph¹t Êy ®Çy ®ñ phóc h¹nh mµ thu nhËp ®−îc ®Êt ®ai cïng lîi léc. QuyÓn 7: Binh chiÕn tËp 12 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m §Ö 4: §Þch quèc ®éng tÜnh N−íc bªn ®Þch ®éng binh hay yªn tÜnh Bμi 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. DÞch tri ®Þch quèc h÷u ®éng tÜnh Tiªn dÜ Niªn khãa thÈm kú ky D−¬ng niªn §¹i c¸t gia TuÕ can ¢m niªn tiÓu c¸t gia TuÕ chi Quý nh©n: ¢m D−¬ng ph©n thuËn nghÞch Khãa truyÒn hung c¸t kh¶ dù tri ThËp nhÞ quèc trung tri tai dÞ Ph¸p qu¸n ch− m«n m¹c chÊp nª TuÕ kÓ hîp thÇn gia NguyÖt kiÕn ¢m D−¬ng khãa ph¸p nhÊt ®ång suy Hung thÇn, hung t−íng së l©m ®Þa Thö quèc tÊt nhiªn binh ph¹m chi C¸ch lµm ra ë bµi nµy kh¸c h¬n lÖ th−êng, sau dÉn gi¶i râ, cßn tr−íc th× cÇn dÞch s¬ qua lu«n mét lo¹t 12 c©u trªn nh− sau: 1. Muèn biÕt n−íc ®èi ®Þch víi n−íc m×nh ®éng hay tÜnh, tøc lµ yªn hay ch¼ng yªn nh− thÕ nµo... 2. Tr−íc dïng Niªn khãa tøc lµ lÊy Can Chi cña N¨m thay thÕ cho Can Chi cña ngµy mµ lµm ra quÎ ®Ó xem xÐt c¬ sù. 3. HÔ N¨m thuéc D−¬ng th× dïng §¹i c¸t lµ Söu thiªn bµn gia lªn TuÕ can lµ Can cña N¨m (còng an nh− Can cña ngµy). 4. HÔ N¨m thuéc ©m th× dïng TiÓu c¸t lµ Mïi thiªn bµn gia lªn TuÕ chi lµ Chi cña N¨m (còng an nh− Chi cña ngµy). 5. An sao Quý nh©n th× an theo Can cña n¨m, nh−ng ph¶i ph©n ra ©m d−¬ng mµ an theo chiÒu thuËn hay nghÞch. Tõ sau khÝ §«ng chÝ th× thuéc D−¬ng côc tÊt an 12 sao Quý nh©n theo chiÒu thuËn. Cßn sau khÝ H¹ chÝ th× thuéc ¢m côc an theo chiÒu nghÞch. 6. Råi theo Can Chi cña N¨m mµ lÊy Tø khãa vµ Tam truyÒn, tõ ®ã mµ cã thÓ biÕt lµ tèt hay xÊu. 7. L¹i 12 cung ®Þa bµn lµ 12 n−íc xung quanh, cã thÓ tõng cung mµ biÕt n−íc nµo häa phóc kh¸c nhau nh− thÕ nµo. 8. PhÐp xem ph¶i th«ng suèt c¶ c¸c m«n, c¸c c¸ch, chø ®õng cã cè ®Þnh mét lèi nµo. V× cßn cã mét c¸ch kh¸c ®Ó lµm ra quÎ nh− sau ®©y: 9. Dïng TuÕ hîp mµ gia lªn NguyÖt kiÕn (th¸ng) ®Þa bµn ®Ó lËp quÎ. 10. Råi còng lÊy Tam truyÒn, Tø khãa, ph©n ¢m D−¬ng mµ an vßng sao Quý nh©n nh− phÇn trªn vµ còng theo nh− trªn mµ suy ®o¸n. 11. Nh− thÊy hung thÇn cïng hung t−íng cïng tô l¹i ë mét cung ®Þa bµn nµo... QuyÓn 7: Binh chiÕn tËp 13 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m 12. Th× tÝnh ra xem hÔ n−íc nµo ë vÒ ph−¬ng cña cung ®Þa bµn Êy tÊt bÞ ch¹m ®ao binh, khãi löa. Tãm l¹i: bµi nµy cã hai c¸ch lµm quÎ ®Ó biÕt sù ®éng tÜnh cña n−íc ®Þch, mµ còng ®Ó biÕt n−íc nµo bÞ ®éng ®ao binh...nh− ®· dÞch qua nghÜa, b©y giê cÇn dÉn gi¶i râ rµng nh− sau ®©y: - Niªn khãa: lµ lÊy Can Chi cña N¨m hiÖn t¹i mµ lµm ra Tø khãa, Tam truyÒn, chø kh«ng theo lÖ th−êng lµ lÊy Can Chi cña ngµy chiªm quÎ nh− ®· häc ë Tr−¬ng qu¸i tËp. - D−¬ng niªn: lµ nh÷ng n¨m Gi¸p BÝnh MËu Canh Nh©m. ¢m niªn lµ nh÷ng n¨m Êt §inh Kû T©n Quý. - Theo bµi nµy th× n¨m D−¬ng dïng Söu lµm NguyÖt t−íng råi b¾t ®Çu gia lªn TuÕ can. Cßn chiªm n¨m ©m th× dïng Mïi lµm NguyÖt t−íng råi gia lªn TuÕ chi. - TuÕ can: lµ Can cña Th¸i tuÕ, tøc lµ Can cña N¨m hiÖn t¹i, khi lµm quÎ còng an nh− Can cña ngµy. ThÝ dô n¨m Êt th× an Êt t¹i Th×n ®Þa bµn... - TuÕ chi: lµ Chi cña Th¸i tuÕ, tøc lµ Chi cña N¨m hiÖn t¹i, khi lµm quÎ còng an nh− Chi cña ngµy. - ¢m D−¬ng ph©n thuËn nghÞch: D−¬ng côc th× an 12 sao trong vßng Quý nh©n theo chiÒu thuËn, cßn ¢m côc th× an theo chiÒu nghÞch. Mét n¨m th× cã 12 tiÕt vµ 12 khÝ chia ra lµm D−¬ng côc vµ ¢m côc. Tõ khÝ §«ng chÝ cho ®Õn cuèi tiÕt Mang chñng gåm 6 khÝ vµ 6 tiÕt ®Òu thuéc D−¬ng côc. Cßn tõ tiÕt H¹ chÝ cho tíi cuèi tiÕt §¹i tuyÕt còng gåm cã 6 tiÕt vµ 6 khÝ th× thuéc vÒ ¢m côc. Nªn nhí: an vßng Quý nh©n theo Can cña N¨m chø kh«ng theo Can cña Ngµy. - Phµm muèn biÕt n−íc ®Þch ®éng tÜnh, may rñi nh− thÕ nµo th× xem N¨m hiÖn t¹i lµ D−¬ng niªn hay ¢m niªn. D−¬ng niªn th× dïng §¹i c¸t Söu gia lªn TuÕ can, tøc lµ dïng Söu gia lªn cung ®Þa bµn ®· an Can cña N¨m ®Ó lËp thiªn bµn vµ ®Þa bµn. Cßn ¢m niªn th× dïng TiÓu c¸t gia lªn TuÕ chi, tøc lµ dïng Mïi thiªn bµn gia lªn cung ®Þa bµn ®· an Chi cña N¨m ®Ó lËp thiªn bµn vµ ®Þa bµn. Khi lËp thiªn bµn vµ ®Þa bµn råi th× lÊy Tø khãa vµ Tam truyÒn vµ an 12 sao vßng Quý nh©n theo Can cña N¨m chø kh«ng theo Can cña ngµy. Vµ lóc chiªm quÎ thuéc vÒ D−¬ng côc th× an theo chiÒu thuËn, cßn thuéc vÒ ¢m côc th× an theo chiÒu nghÞch. - Tãm l¹i dïng Can Chi cña N¨m thay thÕ cho Can Chi cña Ngµy. N¨m thuéc D−¬ng th× dïng Söu lµm NguyÖt t−íng mµ khëi ®Çu gia lªn cung cã an Can cña n¨m. Cßn ¢m niªn th× dïng Mïi lµ NguyÖt t−íng mµ gia lªn cung cã an Chi cña N¨m. Quý nh©n an theo Can cña n¨m vµ lóc chiªm thuéc D−¬ng côc th× an thuËn 12 Thiªn t−íng, cßn thuéc ¢m côc th× an nghÞch hµnh 12 Thiªn t−íng. - Khi ®· lËp xong thiªn bµn vµ ®Þa bµn, an 12 Thiªn t−íng råi th× còng do 2 n¬i cã an Can vµ Chi cña n¨m mµ lÊy Tø khãa vµ Tam truyÒn. L¹i do khãa thÓ vµ Tam truyÒn tèt xÊu mµ biÕt ®Þch quèc lµ may hay rñi, hoÆc x¶y ra ®iÒu g×. ThÝ dô chiªm ®−îc quÎ NhÞ phiÒn khãa vµ S¬ truyÒn lµ Hîi thõa sao Chu t−íc tøc lµ ®Þch quèc bÞ n¹n b·o lôt, bëi NhÞ phiÒn khãa øng vÒ tai häa, Chu t−íc lµ phong thÇn øng vÒ giã, Hîi thuéc thñy øng vÒ n−íc. Êy lµ n¹n giã n−íc (b·o lôt)...§¹i kh¸i gÆp BÜ khãa, Tam truyÒn thõa hung thÇn, hung t−íng th× ®Þch quèc suy vi. B»ng gÆp c¸t khãa, Tam truyÒn thõa c¸t thÇn, c¸t t−íng th× ®Þch quèc c−êng thÞnh. Nh− quÎ øng ®iÒm xÊu mµ S¬ truyÒn hoÆc Tam truyÒn lµ Háa th× kh« h¹n, thÊy Thñy lµ m−a lôt, thÊy Kim lµ lo¹n ®ao binh, thÊy Méc lµ giã b·o, ®ãi vµ mÊt mïa mµng, thÊy Thæ th× QuyÓn 7: Binh chiÕn tËp 14 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m bÖnh ho¹n, bÖnh dÞch trµn lan. M¹t truyÒn vµ Can Chi cã cøu thÇn cßn kh¸, ch¼ng vËy ®Þch quèc cã thÓ suy vong...Sù ®o¸n v« cïng kÓ, ph¶i häc cho bao qu¸t th× luËn lÏ míi s©u xa. BÜ khãa lµ khãa toµn øng ®iÒm suy bÜ. C¸t khãa lµ khãa øng ®iÒm tèt lµnh. Nh÷ng bÜ khãa vµ c¸t khãa ®Òu cã nhiÒu vµ lÉn lén trong 65 bµi ë Khãa kinh tËp. MÉu quÎ vÒ niªn khãa: N¨m MËu TuÊt, th¸ng 10, tiÕt LËp ®«ng, giê M·o. LuËn ®o¸n: N¨m MËu lµ D−¬ng niªn nªn dïng Söu thiªn bµn gia lªn cung ®Þa bµn TÞ cã an can MËu (TuÕ Can). N¨m MËu chiªm ban ngµy nªn Quý nh©n t¹i Söu thiªn bµn. QuÎ chiªm vµo tiÕt LËp ®«ng thuéc ¢m côc nªn an 12 thiªn t−íng theo chiÒu nghÞch. L¹i do 2 cung an Can MËu lµ TuÕ Can vµ Chi TuÊt lµ TuÕ Chi mµ lÊy Tø khãa vµ Tam truyÒn. Theo vÝ dô nµy th× Tam truyÒn lµ DÇn TuÊt Ngä lµ Háa côc, mµ Ngä lµ ch÷ chÝnh côc. Chiªm nh»m vµo mïa §«ng nªn Ngä bÞ Tö khÝ l¹i thõa B¹ch hæ lµ hung tinh chñ s¸t h¹i, tang th−¬ng...vµ th¸ng 10 th× Ngä lµ Thiªn quû vµ lµ Tang xa, B¹ch hæ gÆp Thiªn quû th−êng cã bÖnh «n dÞch, B¹ch hæ chñ sù chÕt ch«n l¹i gÆp Tang xa lµ c¸i xe tang, tÊt trong n¨m cã Quèc tang (ng−êi cã chøc vô lín trong n−íc chÕt). Víi nh÷ng sù øng trªn th× ®Þch quèc ph¶i bÞ häa ho¹n, binh chiÕn, tang th−¬ng...nh− ®· kÓ. Lêi bµn C¸ch lËp quÎ tõ c©u 1 tíi c©u 5 th× trong mét N¨m chØ cã hai quÎ kh¸c nhau mµ th«i. V× trong 12 tiÕt khÝ (6 th¸ng) thuéc vÒ D−¬ng côc lóc nµo chiªm th× còng vÉn lµ mét quÎ, vµ trong 12 tiÕt khÝ (6 th¸ng) thuéc vÒ ¢m côc th× lóc nµo còng vÉn lµ mét quÎ. §Êy lµ kh«ng luËn c¸c thÇn s¸t theo tõng Th¸ng vµ tõng Ngµy. Bëi vËy nªn hµng hËu häc cã ng−êi lËp quÎ b»ng mét lèi kh¸c: lËp ®Þa bµn vµ an thiªn bµn, an Quý nh©n thuËn nghÞch th× kh«ng ®æi kh¸c, mµ chØ kh¸c lµ dïng 2 chç an Can Chi cña ngµy hiÖn t¹i mµ lÊy Tø khãa vµ Tam truyÒn, chø kh«ng do 2 chç an Can Chi cña n¨m mµ lÊy Tø khãa vµ Tam truyÒn. Theo c¸ch sau nµy th× mçi ngµy cã mét quÎ kh¸c nhau vÒ Tø khãa vµ Tam truyÒn. Nh− vËy th× dïng c¸ch nµo ®óng h¬n? Dï cho häc mét ngµnh nµo hay mét m«n nµo còng cã khi gÆp ph¶i c¸i khã chän dïng nh− thÕ, vËy ta nªn cè suy nghiÖm. C©u 7: NÕu nh− m×nh kh«ng nhÊt ®Þnh ®o¸n cho mét quèc gia nµo, nh−ng l¹i muèn biÕt chung sù ®éng tÜnh cho mçi n−íc trong toµn cÇu th× cø xem xÐt t¹i 12 cung ®Þa bµn mµ luËn tèt xÊu cho 12 Quèc gia thuéc vÒ ph−¬ng h−íng cña 12 cung ®Þa bµn. L¹i nªn nhí: Tam truyÒn lµ chç cèt yÕu, lµ chç ®éng, ®¸ng luËn ®Õn h¬n hÕt, v× ®Êy lµ n¬i øng ra cña quÎ. VËy xem Tam truyÒn lÊy ë cung ®Þa bµn nµo th× øng cho Quèc gia ë vµo ph−¬ng thuéc vÒ cung ®Þa bµn Êy. Vµ lÏ dÜ nhiªn TruyÒn nµo tèt th× Quèc gia Êy b×nh yªn, cßn TruyÒn nµo xÊu th× quèc gia Êy häa ho¹n. §¹i kh¸i TruyÒn tèt lµ nh− ®−îc V−îng-T−íng thõa c¸t thÇn, c¸t t−íng. Cßn TruyÒn xÊu nh− bÞ H−u Tï Tö, thõa hung thÇn hung t−íng. (Cø lÊy b¶n ®å ®Þa cÇu mµ ph©n 12 cung ®Þa bµn th× biÕt Quèc gia nµo thuéc vÒ cung ®Þa bµn nµo). C©u 8: VÒ phÐp xem, thø nhÊt lµ trong viÖc binh th−, ®å trËn, cÇn th«ng hiÓu ®Ó bá hay lÊy hoÆc ®Ó dung hßa, nÕu m×nh c©u nÖ mµ chØ dïng mét c¸ch nµo th× phÐp ®o¸n ch¼ng thÓ tinh vi. Cßn thªm mét c¸ch lËp quÎ nh− bèn c©u sau: C©u 9, 10, 11, 12: theo bµi Ngò hæ ®én ®Ó tÝnh trong N¨m hiÖn t¹i, t×m cho biÕt th¸ng nµo cã Can hîp víi Can cña Th¸i tuÕ vµ dïng tªn Th¸ng ®ã lµm NguyÖt QuyÓn 7: Binh chiÕn tËp 15 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m t−íng gia lªn NguyÖt kiÕn, tøc lµ gia lªn cung Th¸ng hiÖn t¹i ®ang chiªm quÎ. (Ngò Hæ lµ 5 con Hæ, ¸m chØ vµo 5 tªn cña 5 th¸ng giªng cã c¶ Can Chi, v× th¸ng giªng lµ th¸ng DÇn thuéc hæ). LËp thµnh biÓu nh− sau: - C¸c n¨m Gi¸p Kû th× th¸ng giªng lµ th¸ng BÝnh DÇn. - C¸c n¨m Êt Canh th× th¸ng giªng lµ th¸ng MËu DÇn. - C¸c n¨m BÝnh T©n th× th¸ng giªng lµ th¸ng Canh DÇn. - C¸c n¨m §inh Nh©m th× th¸ng giªng lµ th¸ng Nh©m DÇn. - C¸c n¨m MËu Quý th× th¸ng giªng lµ th¸ng Gi¸p DÇn. HÔ biÕt Can cña th¸ng giªng råi tÝnh thuËn tíi tÊt biÕt Can cña mçi Th¸ng trong n¨m chiªm quÎ ®Ó t×m Th¸ng nµo cã Can hîp víi Can Th¸i tuÕ. ThÝ dô: n¨m Gi¸p Th©n th× cã th¸ng Kû TÞ lµ th¸ng cã Can hîp víi Can cña Th¸i tuÕ, bëi Gi¸p Kû lµ Can hîp. VËy dïng TÞ gia lªn NguyÖt kiÕn mµ lµm quÎ. Dïng tªn Th¸ng nµo cã Can hîp víi Can cña Th¸i tuÕ lµm NguyÖt t−íng gia lªn cung ®Þa bµn NguyÖt kiÕn, råi an Can Chi cña NguyÖt kiÕn, tøc lµ an Can Chi cña Th¸ng hiÖn t¹i mµ lµm quÎ gäi lµ: NguyÖt khãa, chø kh«ng dïng Can Chi cña Th¸i tuÕ mµ lµm quÎ gäi lµ Niªn khãa nh− tõ c©u 1 ®Õn c©u 8. Duy an Quý nh©n theo D−¬ng côc hay ©m côc nh− Niªn khãa, vµ còng theo lÖ th−êng: chiªm quÎ ban ngµy th× dïng Trø quý vµ chiªm quÎ ban ®ªm th× dïng D¹ quý. Khi lËp quÎ xong th× cø theo b¶n ®å ®Ó biÕt vÞ trÝ nh÷ng quèc gia chung quanh m×nh, ph©n vÞ trÝ cho mçi quèc gia thuéc cung ®Þa bµn nµo trong quÎ. Tõ ®ã mµ biÕt quèc gia nµo thuéc vÒ cung cã c¸t t−íng, §øc, Hîp, thõa V−îng khÝ, T−íng khÝ...th× quèc gia ®ã ®ang h−ng thÞnh. Cßn quèc gia nµo thuéc vÒ cung cã hung t−íng, hung thÇn, ¸c s¸t, thõa H−u Tï Tö khÝ...tÊt sÏ bÞ thiªn tai hay c¸c tai häa kh¸c. §¹i kh¸i lµ gÆp hung t−íng ë chung víi Kim thÇn vµ §¹i s¸t lµ chç bÞ nguy h¹i nhÊt vÒ ®ao binh. HoÆc nh− cã hung thÇn cïng hung t−íng mµ gÆp lo¹i Háa th× bÞ h¹n h¸n, gÆp lo¹i Kim th× bÞ binh chiÕn ®ao g−¬m, gÆp lo¹i Thñy bÞ n−íc lôt, gÆp lo¹i Méc bÞ n¹n giã b·o, n¹n ®ãi, gÆp lo¹i Thæ th× bÞ bÖnh ho¹n truyÒn nhiÔm... Sau ®©y lµ quÎ thÝ dô vÒ NguyÖt khãa: n¨m Êt Söu th¸ng 4, vµo tiÕt khÝ TiÓu m·n thuéc D−¬ng côc nªn an sao Quý nh©n thuËn hµnh vµ chiªm ban ngµy nªn dïng Trø quý. N¨m Êt tÊt cã th¸ng Canh Th×n lµ th¸ng cã Can hîp víi Can Th¸i tuÕ. VËy lËp quÎ dïng Th×n gia lªn gia lªn NguyÖt kiÕn lµ TÞ ®Þa bµn v× quÎ chiªm trong th¸ng 4 lµ th¸ng TÞ. Vµ còng ®én theo Ngò hæ ®én mµ biÕt NguyÖt kiÕn lµ th¸ng 4 lµ th¸ng T©n TÞ cho nªn an Can T©n vµ Chi TÞ vµo quÎ råi theo th−êng lÖ mµ lÊy Tø khãa vµ Tam truyÒn vµ an 12 thiªn t−íng. Theo quÎ vÝ dô nµy, quèc gia nµo thuéc vÒ cung M·o ®Þa bµn (chÝnh §«ng) th× sÏ bÞ tai häa, v× cã C©u trËn l©m M·o ®Þa lµ hung tinh thÊt ®Þa øng t−îng chiÕn ®Êu mµ rÊt bÊt lîi. L¹i còng lµ t−îng nhËp ngôc, nÕu cã x¶y ra chiÕn tranh ¾t t−íng sÜ cña n−íc ®ã sÏ bÞ giam cÇm (C©u trËn thõa DÇn thiªn bµn, mµ th¸ng 4 th× DÇn lµ Thiªn ngôc vµ Thiªn vâng rÊt hîp víi nhËp ngôc). Th¸ng 4 th× DÇn còng lµ BÖnh s¸t vµ Mé m«n ®Òu øng vÒ BÖnh ho¹n, chÕt nhiÒu. L¹i DÇn còng lµ Phi hoµnh cïng víi N÷ tai hîp øng vµo tai häa bÊt ngê. Hung b¹o h¬n n÷a lµ quèc gia nµo ë vµo cung Tý ®Þa bµn sÏ bÞ l¾m tai häa: häa binh chiÕn g©y nhiÒu nçi tang th−¬ng (v× Tý ®Þa bµn thõa Hîi, mµ th¸ng 4 th× Hîi lµ Binh s¸t, B¹ch hæ s¸t), häa chiÕn b¹i chÕt chãc (v× Hîi thõa B¹ch hæ, l¹i lµ ChiÕn th−, TuyÖt khÝ v·ng vong), häa b·o lôt lµm ch×m ®¾m thuyÒn tµu (v× Hîi thuû thõa Phong s¸t lµ giã, thõa Chóc ch©u lµ ghe thuyÒn ch×m)…C¸c ¸c s¸t võa kÓ thuéc vÒ NguyÖt thÇn s¸t trong th¸ng 4 ®ang QuyÓn 7: Binh chiÕn tËp 16 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m chiªm quÎ vµ ®éng ë cung Hîi thiªn bµn. Ngoµi ra cßn c¸c Quèc gia ë vÒ cung Mïi ®Þa bµn cã thõa Quý nh©n, thuéc vÒ cung Th×n ®Þa bµn cã thõa Thiªn hîp, thuéc vÒ cung Hîi ®Þa bµn cã thõa Th¸i th−êng, thuéc vÒ cung DÇn ®Þa bµn cã thõa Thanh long…§¹i kh¸i lµ nh÷ng Quèc gia thÞnh v−îng tèt. Nh− lµm chñ t−íng ®· chiªm ®o¸n biÕt Quèc gia nµo ®ang suy nh−îc tÊt nªn dÉn binh ®Õn ®¸nh ¾t th¾ng, hoÆc Quèc gia ®ã chÞu ®Çu hµng. B»ng biÕt Quèc gia nµo thÞnh v−îng th× nªn giao h¶o. Êy lµ ®iÓm rÊt quan träng trong binh ph¸p vËy. Lêi bµn Chç dïng cña bµi 1 thuéc ®Ö 4 nµy lµ ®Ó biÕt c¸c sù thÞnh suy, häa phóc, ®éng tÜnh cña 12 Quèc gia lín kh¸c víi n−íc m×nh. Cßn c¸i chç dïng cña bµi 3 ®Ö 1 lµ ®Ó biÕt sù häa phóc trong 12 miÒn cña mét Quèc gia, hoÆc sù ®éng tÜnh tèt xÊu cña 12 ph−¬ng h−íng trong mét TØnh hay mét QuËn. Cã ®iÒu ch¼ng xÐt thÊu ®−îc lµ trong bµi tuy cã ®Ò cËp ®Õn c¸ch lÊy Tø khãa cïng Tam truyÒn cho Niªn khãa vµ NguyÖt khãa, song kh«ng thÊy chØ dÉn c¸ch luËn ®o¸n tèt xÊu cho Tam truyÒn. QuyÓn 7: Binh chiÕn tËp 17 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m §Ö 5: XuÊt s− quyªn c¸t Chän ngμy tèt ®Ó xuÊt qu©n ra trËn Bμi 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tr¹ch c¸t Thiªn c−¬ng gia Ngo¹t kiÖn KhÈn kú thÇn phóc dông kú qu©n TuÕ ®èi: §¨ng minh, ThÇn hËu h¹ TuÕ tiªn xung phôc DËu kiªm Th©n Hµ kh«i l©m xø vi Thiªn phñ TuÕ hËu tu tri ng−ìng kiÕn DÇn Thiªn th−¬ng §¹i c¸t gia kham dông D− ngo¹i t−¬ng phïng bÊt lîi nh©n Phãng dÞch C©u 1 vµ 2: Phµm muèn chän ngµy tèt ®Ó ®em qu©n ra trËn th× dïng Thiªn c−¬ng gia NguyÖt kiÕn, tøc dïng Th×n thiªn bµn mµ khëi ®Çu gia lªn cung Th¸ng ®Þa bµn (th¸ng hiÖn t¹i) råi còng lËp ®Þa bµn, an thiªn bµn vµ tÝnh ra TuÕ ®èi, TuÕ tiªn, Thiªn phñ, TuÕ hËu vµ Thiªn th−¬ng lµ tªn cña nh÷ng ngµy nªn ®em qu©n ra trËn nh− sau ®©y: C©u 3: Phµm hai cung ®Þa bµn cã thõa §¨ng minh vµ ThÇn hËu (tøc lµ Hîi Tý thiªn bµn) th× gäi lµ TuÕ ®èi. Nh− chiªm nh»m th¸ng 6 lµ th¸ng Mïi th× dïng Th×n gia Mïi ®Þa bµn, råi gia l©m tíi 2 cung ®Þa bµn DÇn M·o cã thõa Hîi Tý thiªn bµn. VËy gäi DÇn M·o lµ TuÕ ®èi vµ nªn ®îi ngµy DÇn M·o ra qu©n. C©u 4: TuÕ tiªn lµ hai cung ®Þa bµn cã thõa Th©n DËu thiªn bµn. VÝ nh− muèn xuÊt qu©n trong th¸ng 5 lµ th¸ng Ngä th× dïng Th×n gia lªn Ngä ®Þa bµn, råi cø gia thuËn tíi th× hai cung ®Þa bµn TuÊt Hîi tÊt cã thõa Th©n DËu thiªn bµn. VËy gäi TuÊt Hîi lµ TuÕ tiªn, vµ ®îi ®Õn ngµy TuÊt Hîi th× nªn ®em qu©n xuÊt trËn. C©u 5: Thiªn phñ lµ cung ®Þa bµn cã thõa Hµ kh«i (TuÊt thiªn bµn). Nh− trong th¸ng 2 lµ th¸ng M·o th× dïng Th×n thiªn bµn gia lªn M·o ®Þa bµn, råi gia thuËn tíi th× cung DËu ®Þa bµn tÊt cã thõa TuÊt thiªn bµn. VËy gäi DËu lµ Thiªn phñ, vµ nªn xuÊt xø nh»m ngµy DËu. C©u 6: TuÕ hËu lµ cung ®Þa bµn cã thõa DÇn thiªn bµn. VÝ nh− trong th¸ng 7 lµ th¸ng Th©n th× dïng Th×n gia lªn Th©n ®Þa bµn, råi gia thuËn tíi…th× cung ®Þa bµn Ngä cã thõa DÇn thiªn bµn. VËy gäi Ngä lµ TuÕ hËu, vµ nªn xuÊt qu©n nh»m ngµy Ngä. C©u 7: Thiªn th−¬ng lµ cung ®Þa bµn cã thõa §¹i c¸t, tøc lµ cã thõa Söu thiªn bµn. VÝ dô muèn xuÊt s− trong th¸ng 11 lµ th¸ng Tý th× dïng Thiªn c−¬ng Th×n gia lªn Tý ®Þa bµn, råi thuËn tíi…th× cung ®Þa bµn DËu cã Söu thiªn bµn. VËy gäi DËu lµ Thiªn th−¬ng vµ nªn xuÊt s− vµo ngµy DËu. C©u 8: Phµm ngoµi 7 ngµy ®· kÓ trªn th× kh«ng cã ngµy nµo lîi tèt cho ng−êi ®em qu©n ra trËn chiÕn. MÉu quÎ: Chän ngµy tèt ®Ó xuÊt s− trong th¸ng 5 (tøc th¸ng Ngä). QuyÓn 7: Binh chiÕn tËp 18 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Theo quÎ mÉu nµy chiªm vµo th¸ng 5 lµ th¸ng Ngä nªn ph¶i dïng Th×n gia lªn Ngä ®Þa bµn vµ nªn xuÊt s− trong c¸c ngµy TuÊt Hîi Tý Söu DÇn M·o Th×n th× ®−îc nhiÒu thuËn lîi. Phô lôc Cßn 2 c¸ch kh¸c ®Ó tÝnh Thiªn th−¬ng nh− sau: 1. Dïng Söu gia lªn Th¸i tuÕ ®Þa bµn, råi gia thuËn tíi…vµ Thiªn th−¬ng lµ cung ®Þa bµn cã thõa Tý thiªn bµn. ThÝ dô n¨m Mïi th× dïng Söu thiªn bµn gia lªn Mïi ®Þa bµn, råi gia thuËn tíi th× cung Ngä ®Þa bµn cã thõa Tý thiªn bµn. VËy gäi Ngä lµ Thiªn th−¬ng, nªn chän ngµy Ngä xuÊt qu©n, ¾t sÏ cã nhiÒu th¾ng lîi. 2. Cø th¸ng giªng th× khëi Thiªn th−¬ng t¹i DÇn, råi tÝnh thuËn tíi th¸ng 2 t¹i M·o, th¸ng 3 t¹i Th×n …th¸ng 12 t¹i Söu. Nh− vËy NguyÖt kiÕn tøc lµ Thiªn th−¬ng. Phµm Th¸ng hiÖn t¹i tªn g× th× chän ngµy cïng tªn Êy. Nh− th¸ng 4 lµ th¸ng TÞ, vËy tÊt TÞ lµ Thiªn th−¬ng vµ nªn xuÊt qu©n vµo ngµy TÞ. Lêi bµn Sù häc uyªn th©m cÇn cã nguyªn do vµ ph−¬ng ph¸p ®Ó biÕt râ nh÷ng danh tõ (danh chÝnh ng«n thuËn), v× vËy nªn tiªn th¸nh míi lËp phÐp tÝnh nh− trong bµi 1 trªn. Kú thËt ta còng cã mét c¸ch tÝnh gi¶n dÞ nh− sau: Cø kÓ 1 t¹i NguyÖt kiÕn lµ tªn Th¸ng hiÖn t¹i, råi ®Õm thuËn tíi Chi thø 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dïng nh÷ng ngµy thuéc vÒ 7 chi nµy mµ xuÊt qu©n. Nh− ë quÎ mÉu trªn chiªm vµo th¸ng 5 tøc lµ th¸ng Ngä, vËy kÓ mét t¹i Ngä råi ®Õm thuËn tíi th× 2 t¹i Mïi, 3 t¹i Th©n, 4 t¹i DËu, 5 t¹i TuÊt, 6 t¹i Hîi, 7 t¹i Tý, 8 t¹i Söu, 9 t¹i DÇn, 10 t¹i M·o vµ 11 t¹i Th×n. VËy chän nh÷ng ngµy TuÊt Hîi Tý Söu DÇn M·o Th×n mµ xuÊt qu©n. C¸i kÕt qu¶ y nh− trong bµi 1. Hay râ rµng th× Chi thø 5 vµ 6 gäi lµ TuÕ tiªn, Chi thø 7 gäi lµ Thiªn phñ, Chi thø 8 vµ 9 gäi lµ TuÕ ®èi, Chi thø 10 lµ Thiªn th−¬ng, Chi thø 11 gäi lµ TuÕ hËu. Bμi 2 1. Êt MËu Kû T©n Nh©m: ngò NhËt 2. Tø träng t−¬ng gia: Cöu xó thÇn. 3. T−íng qu©n thö nhËt h−u xuÊt m· 4. Chi khñng nan ®µo, huyÕt nhiÔm trÇn 5. Êt TÞ, BÝnh Th×n, §inh TÞ nhËt 6. Quý Hîi bÊt t−êng, vËt trËn binh 7. KiÕn DÇn phïng lôc, M·o ®−¬ng thÊt… 8. Luü sè gia Chi: TuyÖt khÝ thÇn 9. C¸nh h÷u V·ng vong tu tþ kþ 10. BÊt kþ tiªn ®å, th−¬ng h¹i nh©n 11. M¹c ph¹m Ch−¬ng quan, Tö tuyÖt nhËt 12. VËt dông Kh«ng vong, Ngò ®Ó th©n QuyÓn 7: Binh chiÕn tËp 19 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Phãng dÞch C©u 1, 2, 3, 4: phµm ngµy nµo ®óng vµo 5 can Êt MËu Kû T©n Nh©m hîp víi Tø träng lµ 4 chi Tý Ngä M·o DËu th× t−íng qu©n ch¼ng nªn ra trËn chiÕn ®Êu, v× e khã tr¸nh khái bÞ th−¬ng m¸u ch¶y ®Ém ®Êt. Céng 5 Can vµ 4 Chi Êy cho nªn gäi lµ Cöu xó (9 c¸i xÊu). Cöu xó nhËt cã tÊt c¶ 10 ngµy sau: Êt M·o, Êt DËu, MËu Tý, MËu Ngä, Kû M·o, Kû DËu, T©n M·o, T©n DËu, Nh©m Ngä, Nh©m Tý. C©u 5 vµ 6: Trong 4 ngµy Êt TÞ, BÝnh Th×n, §inh TÞ, Quý Hîi còng chí nªn dµn qu©n chiÕn ®Êu. Bëi 4 ngµy Êy øng ®iÒm bÊt t−êng (ch¼ng lµnh) cho nªn còng gäi lµ BÊt t−êng nhËt. C©u 7 vµ 8: Cã tÊt c¶ 12 ngµy lµm tiªu døt c¸i thÕ lùc, ch¼ng nªn ra trËn. Êy lµ TuyÖt khÝ nhËt. Khëi th¸ng giªng ngµy mïng 6, råi tÝnh dÇn lªn mçi th¸ng mét sè, tøc lµ th¸ng 2 ngµy 7, th¸ng 3 ngµy 8, th¸ng 4 ngµy 9, th¸ng 5 ngµy 10, th¸ng 6 ngµy 11, th¸ng 7 ngµy 12, th¸ng 8 ngµy 13, th¸ng 9 ngµy 14, th¸ng 10 ngµy 15, th¸ng 11 ngµy 16, th¸ng 12 ngµy 17. C©u 9 vµ 10: nh÷ng ngµy V·ng vong øng ®iÒm qua mÊt, gäi lµ V·ng vong nhËt. NÕu xuÊt trËn ¾t gÆp l¾m ®iÒu trë ng¹i däc ®−êng vµ l©m trËn ¾t bÞ h¹i ®Õn th©n chiÕn t−íng. V·ng vong nhËt cã 12 ngµy: th¸ng giªng ngµy DÇn, th¸ng 2 ngµy TÞ, th¸ng 3 ngµy Th©n, th¸ng 4 ngµy Hîi, th¸ng 5 ngµy M·o, th¸ng 6 ngµy Ngä, th¸ng 7 ngµy DËu, th¸ng 8 ngµy Tý, th¸ng 9 ngµy Th×n, th¸ng 10 ngµy Mïi, th¸ng 11 ngµy TuÊt, th¸ng 12 ngµy Söu. C©u 11: Nh÷ng ngµy Ch−¬ng quang s¸t còng kþ xuÊt qu©n, cã tÊt c¶ lµ 3 ngµy: th¸ng 1, 4, 7, 10 kþ ngµy Êt Söu. Th¸ng 2, 5, 8, 11 kþ ngµy BÝnh Th©n. Th¸ng 3, 6, 9, 12 kþ ngµy Gi¸p Tý. L¹i còng kþ 4 ngµy Tø tuyÖt nhËt, Êy lµ ngµy cuèi cña khÝ §¹i hµn, ngµy cuèi cña khÝ Cèc vò, ngµy cuèi cña khÝ §¹i thö, vµ ngµy cuèi cña khÝ S−¬ng gi¸ng. C©u 12: XuÊt qu©n còng ph¶i tr¸nh nh÷ng ngµy Kh«ng vong. Ngµy Kh«ng vong cã 2 thø lµ: tÝnh theo Th¸ng vµ tÝnh theo TuÇn gi¸p. Kh«ng vong tÝnh theo Th¸ng: Th¸ng giªng ngµy Th×n, th¸ng 2 ngµy Söu, th¸ng 3 ngµy TuÊt, th¸ng 4 ngµy Mïi, th¸ng 5 ngµy DËu, th¸ng 6 ngµy Tý, th¸ng 7 ngµy M·o, th¸ng 8 ngµy Ngä, th¸ng 9 ngµy DÇn, th¸ng 10 ngµy Hîi, th¸ng 11 ngµy Th©n, th¸ng 12 ngµy TÞ. Kh«ng vong tÝnh theo TuÇn gi¸p: Êy lµ nh÷ng ngµy thuéc vÒ TuÇn kh«ng, néi trong mét th¸ng nµo ®ã mµ m×nh muèn xuÊt qu©n. Mçi th¸ng nµo còng ®Òu chøa 3 TuÇn gi¸p vµ mçi TuÇn gi¸p nµo còng cã hai ngµy TuÇn kh«ng. VËy, mçi th¸ng cã 6 ngµy TuÇn kh«ng, còng gäi lµ 6 ngµy Kh«ng vong. LËp thµnh TuÇn Gi¸p Tý th× TuÊt Hîi lµ Kh«ng vong. TuÇn gi¸p TuÊt th× hai ngµy Th©n DËu lµ Kh«ng vong. TuÇn Gi¸p Th©n th× hai ngµy Ngä Mïi lµ Kh«ng vong. TuÇn Gi¸p Ngä th× hai ngµyTh×n TÞ lµ Kh«ng vong. TuÇn Gi¸p Th×n th× hai ngµy DÇn M·o lµ Kh«ng vong. TuÇn Gi¸p DÇn th× hai ngµy Tý Söu lµ Kh«ng vong. L¹i còng ph¶i tr¸nh Ngò ®Õ nhËt, c¸ch tÝnh nh− sau : th¸ng 1, 5, 9 ngµy M·o. Th¸ng 2, 6, 10 ngµy Ngä. Th¸ng 3, 7, 11 ngµy DËu. Th¸ng 4, 8, 12 ngµy Tý. QuyÓn 7: Binh chiÕn tËp 20
- Xem thêm -