Tài liệu Bctt (thuong) - tai san co dinh

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp L¬ng thÞ Thêng Lêi nãi ®Çu Trong xu thÕ héi nhËp, sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc kü thuËt ®· ¶nh hëng s©u s¾c ®Õn mäi nÒn kinh tÕ trong ®ã cã nÒn kinh tÕ cña ViÖt nam. ViÖt nam trong thÕ kû 21 víi quyÕt t©m v¬n lªn, tiÕp tôc con ®êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®· ®Ò ra tõ ®¹i héi §¶ng lÇn thø 6 ®a ®Êt níc trë thµnh mét níc cã nÒn c«ng nghiÖp tiªn tiÕn, ph¸t triÓn, d©n giµu níc m¹nh. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã, §¶ng ta còng ®· thùc hiÖn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt, trong ®ã kinh tÕ nhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o, nßng cèt lu«n ph¶i lµ ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.Nhµ níc còng lu«n hoµn thiÖn dÇn c¸c chÝnh s¸ch vÒ kinh tÕ, tiÒn tÖ, hÖ thèng ph¸p luËt.Thùc tÕ cho thÊy, khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ nµy ®· lµm cho nÒn kinh tÕ t¨ng tríc tèt, tèc ®é t¨ng trëng t¨ng dÇn lªn mét c¸ch râ rÖt, c¸c doanh nghiÖp ph¸t huy cao tÝnh chñ ®éng, n¨ng ®éng h¬n. §Ó t¨ng tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ trêng cña s¶n phÈm c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt , c«ng nghÖ hiÖn ®¹i bao giê còng t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, ®a d¹ng vÒ h×nh thøc mÉu m·, l«i cuèn ngêi tiªu dïng. C«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh còng lµ mét viÖc lµm hÕt søc quan träng, nhÊt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, TSC§ chiÕm tû träng lín. Lµm tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh th«ng qua viÖc ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh, theo dâi chÝnh x¸c TSC§ t¨ng gi¶m, ®¶m b¶o cho viÖc trÝch khÊu hao mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®óng chÕ ®é, còng ®ång nghÜa víi viÖc qu¶n lý chi phÝ gi¸ thµnh mét c¸ch cã hiÖu qu¶, mÆt kh¸c t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. §iÒu nµy còng cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i hay kh«ng tån t¹i cña doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng, vai trß cña kÕ to¸n ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghÞªp . Tõ ho¹t ®éng thùc tÕ kh¸ch quan cña qu¶n lý vµ chøc n¨ng kÕ to¸n cña c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n ®· sö 1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp L¬ng thÞ Thêng dông kÕ to¸n nh mét c«ng cô ®¾c lùc ®Ó qu¶n lý vèn , tµi s¶n cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . Nh ph©n tÝch ë trªn ,Tµi s¶n cè ®Þnh lµ mét trong c¸c t liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, v× vËy tæ chøc kÕ to¸n TSC§ lµ phÇn hµnh kÕ to¸n träng yÕu . Qua thêi gian häc tËp lý luËn t¹i trêng , kÕt hîp víi thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n . §îc sù gióp ®ì tËn t×nh c« gi¸o cïng c¸c anh chÞ em nghiÖp vô trong c«ng ty, víi nhËn thøc cña m×nh, t«i xin ®îc ®i s©u tr×nh bµy kiÕn thøc c¬ b¶n nhÊt vÒ lÝ luËn vÒ TSC§ . Thùc tÕ vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ë c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n. Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn chÝnh: PhÇn I LÝ luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ë doanh nghiÖp SXKD. phÇn II: Thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ ë c«ng ty xi m¨ng bØm s¬n phÇn III NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh ë c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n MÆc dï rÊt cè g¾ng song do thêi gian thùc tËp h¹n hÑp vµ kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ cho nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt cha nªu lªn ®îc. KÝnh mong c¸c thÇy, c« gi¸o trong bé m«n kÕ to¸n cña trêng TH vµ DN C¬ ®iÖn XD n«ng nghiÖp vµ ptnt chØ dÉn gióp cho chuyªn ®Ò thùc tËp: “Tæ chøc kÕ to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh” t¹i c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n cña t«i ®¹t kÕt qu¶ tèt. T«i xin tr©n träng c¶m ¬n! 2 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp L¬ng thÞ Thêng PhÇn I LÝ luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n kÕ to¸n tµis¶n cè ®Þnh ë doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm vÒ TSC§ trong danh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh C¸c doanh nghiÖp lµ c¸c ®¬n vÞ chñ lùc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña x· héi, n¬i s¶n xuÊt tËp trung chñ yÕu cña c¶i vËt chÊt cho x· héi. §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ph¶i bá ra c¸c yÕu tè s¶n xuÊt, bao gåm t liÖu lao ®éng vµ ®èi tîng lao ®éng. Bé phËn quan träng nhÊt trong c¸c t liÖu lao ®éng sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®ã lµ tµi s¶n cè ®Þnh. Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi, tiªu chuÈn vÒ thêi gian sö dông cña TSC§ ®îc nhµ níc quy ®Þnh tuú theo ®iÒu kiÖn kinh tÕ, yªu cÇu tr×nh ®é qu¶n lý trong tõng thêi kú. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh nh÷ng t liÖu lao ®éng cã ®ñ ®iÒu kiÖn sau ®©y ®îc coi lµ tµi s¶n cè ®Þnh: - Cã thêi gian sö dông trªn 1 n¨m - Cã gi¸ trÞ ®¬n vÞ tõ 5 triÖu ®ång trë lªn Nh÷ng t liÖu lao ®éng vµ c¸c tµi s¶n kh¸c nÕu thiÕu mét trong 2 tiªu hcuÈn trªn th× chØ ®îc xÕp vµo c«ng cô lao ®éng, hoÆc phô tïng. Tuy nhiªn, cã mét sè tµi s¶n tuy cha ®¶m b¶o vÒ gi¸ trÞ hoÆc thêi gian sö dông nhng xuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ quan träng cña chóng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , nÕu ®îc sù ®ång ý cña Bé tµi chÝnh th× vÉn ®îc coi lµ tµi s¶n cè ®Þnh. Tµi s¶n cè ®Þnh cã ®Æc ®iÓm lµ: -Tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kh¸c nhau, chÞu sù hao mßn h÷u h×nh hay v« h×nh nhng vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i hiÖn vËt ban ®Çu cho ®Õn khi h háng vµ bÞ lo¹i bá. - Gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn dÇn vµ ®îc chuyÓn dÞch vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú díi h×nh thøc khÊu hao. 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp L¬ng thÞ Thêng Trong nÒn s¶n xuÊt x· héi ngµy nay cµng ph¸t triÓn cïng víi sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt, TSC§ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n kh«ng ngõng ®îc ®æi míi hiÖn ®¹i ho¸ sÏ gãp phÇn quan träng ngµy cµng t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2. C¸ch ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo nh÷ng tiªu thøc sau:  Ph©n lo¹i TSC§ theo quyÒn së h÷u Theo tiªu thøc nµy TSC§ cña doanh nghiÖp chia thµnh 2 lo¹i TSC§ cña c«ng ty vµ TSC§ ®i thuª. TSC§ cña c«ng ty lµ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh thuéc së h÷u cña c«ng ty do c«ng ty x©y dùng chÕ t¹o hoÆc mua s¾m hoÆc do gãp vèn. TSC§ ®i thuª lµ nh÷ng TSC§ doanh nghiÖp thuª l¹i cña c¸c ®¬n vÞ tæ chøc c¸ nh©n kh¸c sö dông trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh nµy kh«ng thuéc quyÒn së h÷u cña c«ng ty. C¨n cø vµo thêi gian, h×nh thøc thuª mµ ngêi ta chia thµnh tµi s¶n cè ®Þnh thuª ho¹t ®éng hoÆc tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª ho¹t ®éng lµ nh÷ng TSC§ doanh nghiÖp ®i thuª cña doanh nghiÖp kh¸c ®Ó qu¶ lý sö dông trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång vµ thuª ho¹t ®éng ®îc ph¶n ¸nh chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. TSC§ thuª tµi chÝnh lµ nh÷ng TSC§ c«ng ty thuª cña ®¬n vÞ kh¸c, c«ng ty cho thuª tµi chÝnh nÕu hîp ®ång thuª tho¶ m·n Ýt nhÊt mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: - HÕt h¹n cho thuª theo hîp ®ång ®¬n vÞ thuª ®îc quyÒn chuyÓn quyÒn së h÷u tµi s¶n thuª hoÆc tiÕp tôc thuª theo tho¶ thuËn cña hai bªn. - Thêi gian thuª Ýt nhÊt ph¶i b»ng 60% thêi gian íc tÝnh sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh. - Hîp ®ång thuª cho phÐp ®¬n vÞ thuª ®îc quyÒn lùa chän mua TSC§ thue víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh thuª t¹i thêi ®iÓm mua l¹i. 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp L¬ng thÞ Thêng - Tæng sè tiÒn thuª mét lo¹i tµi s¶n quy ®Þnh t¹i hîp ®ång thuª Ýt nhÊt ph¶i t¬ng ®¬ng víi gi¸ trÞ víi gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®ã trªn thÞ trêng vµo thêi ®iÓm ký hîp ®ång. Gi¸ trÞ TSC§ thuª tµi chÝnh ®îc thÓ hiÖn trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n.  Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo h×nh th¸i biÓu hiÖn vµ ®Æc trng kü thuËt Tµi s¶n cè ®Þnh ®îc chia thµnh TSC§ h÷u h×nh vµ tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh Tµi s¶n cè dÞnh h÷u h×nh lµ nh÷ng tµi s¶n cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gia sö dông l©u dµi, th¹m gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh bÞ hao mßn dÇn nhng vÉn gi÷ ®îc h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu vµ ®îc chia thµnh: - Nhµ cöa vËt kiÕn tróc - M¸y mãc thiÕt bÞ ®éng lùc - Ph¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn - ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý - M¸y mãc thiÕt tbÞ c«ng t¸c - Dông cô ®o lêng thÝ nghiÖm - Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh lµ nh÷ng tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín, thÓ hiÖn mét lîng gi¸ trÞ ®Çu t cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt gåm: - QuyÒn sö dông ®Êt - Chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp - B»ng ph¸t minh s¸ng chÕ - Chi phÝ nghiªn cøa ph¸t triÓn - Chi phÝ lîi thÕ th¬ng m¹i - QuyÒn ®Æc nhîng - QuyÒn khai th¸c - Nh·n hiÖu th¬ng m¹i - TSC§ v« h×nh kh¸c Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo nguån h×nh thµnh Theo nguån h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ®îc chia thµnh: 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp L¬ng thÞ Thêng - Tµi s¶n cè ®Þnh thuéc nguån vèn ng©n s¸ch - Tµi s¶n cè ®Þnh thuéc nguån vèn bæ sung - Tµi s¶n cè ®Þnh nhËn liªn doanh gãp vèn - Tµi s¶n cè ®Þnh h×nh thµnh tõ nguån vèn vay - Tµi s¶n cè ®Þnh thuéc nguån kh¸c Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo t×nh h×nh sö dông Theo t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ®îc ph©n thµnh: - Tµi s¶n cè ®Þnh ®ang sö dông - Tµi s¶n cè ®Þnh cha sö dông - Tµi s¶n cè ®Þnh ®· hÕt khÊu hao - Tµi s¶n cè ®Þnh chê thanh lý Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo môc ®Ých sö dông Theo môc ®Ých sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ®îc ph©n thµnh: *Tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho môc ®Ých kinh doanh: Gåm c¸c TSC§ c«ng ty dïng vµo môc ®Ých kinh doanh. TSC§ thuéc lo¹i nµy chia thµnh: - Tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho s¶n xuÊt - Tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý - Tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho c«ng t¸c b¸n hµng *Tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho môc ®Ých phóc lîi *Tµi s¶n cè ®Þnh b¶o qu¶n gi÷ hé 3. §¸nh gi¸ l¹i TSC§ 3.1 Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh lµ toµn bé chi phÝ thùc tÕ chi ra ®Ó cã tµi s¶n cè ®Þnh cho tíi khi ®a tµi s¶n cè ®Þnh vµo sö dông, bao gåm: gi¸ mua thùc tÕ, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì,chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö, chi phÝ l·i tiÒn vay ®Çu t tµi s¶n khi cha ®Çu vµo sö dông, thuÕ, lÖ phÝ chíc b¹... 3.2 Gi¸ trÞ cßn l¹i Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch kÕ to¸n, ®îc x¸c ®Þnh b»ng hiÖu sè gi÷a nguyªn gi¸ TSC§ vµ sè khÊu hao luü kÕ cña TSC§ tÝnh ®Õn thêi ®iÓm x¸c ®Þnh. 6 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 4. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh L¬ng thÞ Thêng Theo chÕ ®é hiÖn hµnh viÖc h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ®îc theo dâi trªn TK sau: - TK 211: Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña toµn bé tµi s¶n h÷u h×nh cña doanh nghiÖp theo nguyªn gi¸. - Bªn nî: + Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh theo nguyªn gi¸( Mua s¾m, x©y dùng, cÊp ph¸t) + §iÒu chØnh t¨ng nguyªn gi¸ cña TSC§ do x©y l¾p trang bÞ thªm, do c¶i t¹o n©ng cÊp + §iÒu chØnh t¨ng nguyªn gi¸ tµi s¶n do ®¸nh gi¸ l¹i - Bªn cã: + Nguyªn gi¸ gi¶m do ®iÒu chuyÓn cho ®¬n vÞ kh¸c do nhîng b¸n, thanh lý hoÆc ®em gãp vèn liªn doanh. + Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m do th¸o bít mét sè bé phËn. - Sè d bªn nî: Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh hiÖn cã cña c«ng ty. TK 211 chi tiÕt thµnh 6 tiÓu kho¶n: 2112: Nhµ cöa vËt kiÕn tróc. 2113: M¸y mãc thiÕt bÞ. 2114: Ph¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn. 2115: ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý. 2116: C©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc vµ cho s¶n phÈm. 2118: Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c. T¹i c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n cã ®ång chÝ kÕ to¸n theo dâi riªng tµi s¶n cè ®Þnh, h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh cña c«ng ty ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n 211 theo nguyªn gi¸. HiÖn t¹i, c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n ®îc sö dông 4 tµi kho¶n: 7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp L¬ng thÞ Thêng 1. TK2112 - Nhµ cöa vËt kiÕn tróc. 2. TK2113 - M¸y mãc thiÕt bÞ. 3. TK2114 - Ph¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn. 4. TK2115 - ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý. Mua s¾m b»ng nguån vèn chñ së h÷u Ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§: Nî TK211: nguyªn gi¸ TSC§ Nî TK 133(1332) ThuÕ VAT ®ù¬c khÊu trõ Cã TK 331: Tæng sè tiÒn cha thanh to¸n Cã TK 111,112 : Tæng sè tiÒn thanh to¸n ngay KÕt chuyÓn t¨ng nguån t¬ng øng Nî TK 414: NÕu dïng quü ®Çu t ph¸t triÓn ®Ó mua s¾m Nî TK 431 NÕu dïng quü phóc lîi ®Ó mua s¾m. Nî TK 441: §Çu t b»ng quü XDCB Cã TK 411: NÕu TSC§ dïng hco ho¹t ®éng SXKD Cã TK 4313: NÕu TSC§ dïng cho phóc lîi Mua s¾m TSC§ b»ng nguån vèn vay dµi h¹n Nî TK211: nguyªn gi¸ TSC§ Nî TK 133(1332) ThuÕ VAT ®ù¬c khÊu trõ cã TK341: sè tiÒn vay dµi h¹n ®Ó mua s¾m TSC§ Khi thanh to¸n tiÒn vay dµi h¹n, tuú theo kÕ ho¹ch sö dông nguån vèn ®Çu t, kÕ to¸n míi ghi bót to¸n kÕt chuyÓn nguån vèn nh trªn. 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp L¬ng thÞ Thêng Mua s¾m TSC§ ph¶i th«ng qua l¾p ®Æt trong thêi gian dµi TËp hîp chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt ( gi¸ mua, chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö vµ c¸c chi phÝ kh¸c tríc khi dïng) Nî TK 241(2411) TËp hîp chi phÝ thùc tÕ Nî TK 133(1332) ThuÕ VAT ®ù¬c khÊu trõ Cã TK liªn quan(331,341,111,112...) Khi hoµn thµnh ®a vµo sö dông: Ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§ Nî TK 211(Chi tiÕt tõng lo¹i) Cã TK241(2411) KÕt chuyÓn nguån vèn ®Çu t b»ng nguån vèn chñ së h÷u Nî 4141, 441,4312 Cã TK411(hoÆc 4313) T¨ng do x©y dùng c¬ b¶n bµn giao TSC§ do bé phËn XDCB tù lµm bµn giao: Nguyªn gi¸ lµ gi¸ thùc tÕ cña c«ng tr×nh cïng víi c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c cã liªn quan vµ thuÕ tríc b¹( nÕu cã) Chi phÝ ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n tËp hîp riªng trªn tµi kho¶n 241(2412) chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh. Khi hoµn thµnh ®Çu vµo sö dông ph¶i ghi t¨ng nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh vµ kÕt chuyÓn nguån vèn gièng nh trêng hîp t¨ng TSC§ do mua s¾m ph¶i qua l¾p ®Æt ch¹y thö. Trêng hîp do c¸c ®¬n vÞ tham gia liªn doanh gãp vèn : C¨n cø vµo gi¸ trÞ vèn gãp do hai bªn tho¶ thuËn, kÕ to¸n ghi t¨ng vèn gãp vµ nguyªn gi¸ TSC§: Nî TK 211; Nguyªn gi¸ Cã TK 411 ( chi tiÕt vèn liªn doanh)Gi¸ trÞ vèn gãp Trêng hîp gãp vèn liªn doanh víi ®¬n vÞ kh¸c C¨n cø vµo gi¸ trÞ cßn l¹i t¹i thêi ®iÓm nhËn vèn kÕ to¸n ghi c¸c bót to¸n: Ph¶n ¸nh vÒ nguyªn gi¸ nhËn vÒ: Nî TK 211 Cã TK 128,222 Chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ vèn gãp vµ gi¸ trÞ cßn l¹i: 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp L¬ng thÞ Thêng Nî TK liªn quan(111,112,152,153...) Cã TK 222,128 Trêng hîp t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n do chuyÓn tõ CCDC thµnh TSC§ NÕu c«ng cô cßn míi cha sö dông Nî TK 211: Nguyªn gi¸ Cã TK 1531 NÕu ®· qua sö dông: Nî TK 211: Nguyªn gi¸ Cã TK 214: Gi¸ trÞ ®· ph©n bæ Cã TK 153: Gi¸ trÞ cßn l¹i cha trõ vµo chi phÝ T¨ngTSC§ do ®¸nh gi¸ l¹i Ph¶n ¸nh phÇn chªnh lÖch do t¨ng nguyªn gi¸ Nî TK 211 Cã TK 412 Ph¶n ¸nh phÇn chªnh lÖch hao mßn( nÕu cã) Nî TK 412 Cã TK 214 Trêng hîp ph¸t hiÖn thõa do kiÓm kª C¨n cø vµo nguyªn nh©n thõa cô thÓ ®Ó ghi sæ cho phï hîp theo mét trong c¸c trêng hîp ®· nªu nÕu do ®Ó ngoµi sæ s¸ch cha ghi sæ . NÕu TSC§ ®ang sö dông cÇn trÝch bæ sung khÊu hao: Nî c¸c TK liªn quan(627,641,642..) Cã TK 2141 NÕu TSC§ thõa lµ cña ®¬n vÞ kh¸c th× b¸o cho ®¬n vÞ chñ TS biÕt. NÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chñ tµi s¶n th× b¸o cho c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn vµ c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp xö lý. Trong thêi gian chê xö lý, kÕ to¸n theo dâi ë TK 338(3381) Nî TK 211: Nguyªn gi¸ Cã TK 214 Cã TK3381 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp L¬ng thÞ Thêng Nhîng b¸n TSC§ : Xo¸ sæ tµi s¶n nhîng b¸n Nî TK 214(2141) Nî TK 821: Gi¸ trÞ cßn l¹i Cã TK 211: Nguyªn gi¸ Doanh thu do nhîng b¸n TSC§ Nî TK liªn quan(111,112,131): Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 33311 Cã TK721 C¸c chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn tµi s¶n thanh lý nh chi phÝ søa ch÷a, chi phÝ m«i giíi ... ®îc h¹ch to¸n chi phÝ thanh lý: Nî TK 821 Cã TK 331,111,112... Thanh lý tµi s¶n nhîng b¸n C¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n ghi c¸c bót to¸n : Xo¸ sæ TSC§ thanh lý Sè thu håi vÒ thanh lý Nî TK 111,112: thu håi b»ng tiÒn Nî TK 152,153: thu håi vËt liÖu, dông cô nhËp kho Nî TK138,131..: Ph¶i thu cña ngêi mua Cã TK 33311 Cã TK721 TËp hîp chi phÝ thanh lý Nî TK821 Cã TK liªn quan(111,112,131...) Gi¶m do chuyÓn thµnh c«ng cô dông cô nhá KÕ to¸n c¨n cø vµo gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ ®Ó ghi c¸c bót to¸n cho phï hîp NÕu gi¸ trÞ nhá, kÕ to¸n sÏ ph©n bæ hÕt vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Nî TK 214: Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ Nî TK 627, 641,642 11 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp L¬ng thÞ Thêng Cã TK211: nguyªn gi¸ TSC§ VËy ë C«ng ty xi m¨ng BØm s¬n c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n TSC§ tiÕn hµnh nh thÕ nµo? ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n ra sao? chóng t«i xin ®Ò cËp ®Õn ë phÇn thø hai. 12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp L¬ng thÞ Thêng phÇn II thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ë c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n A) §Æc diÓm c¬ b¶n vÒ c«ng ty xi m¨ng bØm s¬n 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty . Xi m¨ng ®îc ph¸t minh c¸ch ®©y h¬n mét thÕ kû. Tõ khi ra ®êi nã ®· lµm thay ®æi h¼n bé mÆt cña nÒn kiÕn tróc hiÖn ®¹i trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi . NhÊt lµ khi bª t«ng cèt thÐp ra ®êi th× viÖc s¶n xuÊt xi m¨ng ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ . Xi m¨ng thùc sù trë thµnh l¬ng thùc cña ngµnh x©y dùng . §Êt níc ta sau khi hoµn toµn thèng nhÊt do tr¶i qua 2 cuéc chiÕn tranh liªn tôc vµ kÐo dµi nªn phÇn lín c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng nh nhµ ë, n¬i lµm viÖc ... cña nh©n d©n bÞ ph¸ huû . V× thÕ nhu cÇu xi m¨ng cho x©y dùng lµ rÊt cÊp thiÕt, trong khi ®ã níc ta míi chØ cã hai nhµ m¸y lµ nhµ m¸y xi m¨ng H¶i phßng ë miÒn B¾c vµ nhµ m¸y xi m¨ng Hµ tiªn ë miÒn Nam nay lµ nhµ m¸y xi m¨ng Hµ tiªn I . Tríc nhu cÇu cÊp thiÕt cho x©y dùng Nhµ níc ta ®· chó träng ®Õn viÖc x©y dùng c¸c nhµ m¸y xi m¨ng .§· cã nhiÒu ®Þa ®iÓm ®îc kh¶o s¸t vµ cã kh¶ n¨ng x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng nh Hoµng mai (NghÖ an), BØm s¬n, Nghi s¬n (Thanh ho¸), Bót s¬n (Nam hµ) ... Song ®iÒu kiÖn kinh tÕ níc ta lóc ®ã kh«ng ®ñ søc ®Ó x©y dùng tÊt c¶ c¸c nhµ m¸y nªn §¶ng vµ chÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh tËp trung søc ®Ó x©y dùng nhµ m¸y xi m¨ng BØm s¬n . Sau mét qu¸ tr×nh th¨m dß kh¶o s¸t kÐo dµi tõ n¨m 1968 ®Õn n¨m 1976 c«ng tr×nh xi m¨ng BØm S¬n ®· b¾t ®Çu thi c«ng . Nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n n»m t¹i thÞ x· BØm S¬n _ mét thÞ x· phÝa b¾c cña tØnh Thanh Ho¸ c¸ch thµnh phè Thanh Ho¸ 30 Km vÒ phÝa b¾c c¸ch Hµ Néi 130 Km vÒ phÝa nam . Tæng diÖn tÝch mÆt b»ng cña nhµ m¸y chiÕn kho¶ng 50 ha n»m trong mét thung lòng ®¸ v«i vµ ®¸ sÐt víi tr÷ lîng lín - ®©y lµ hai nguyªn liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt xi m¨ng. Sau mét thêi gian dµi x©y dùng tõ n¨m 1976 ®Õn n¨m 1980 chÝnh phñ ®· ra quyÕt ®Þnh sè 334/BXD_TCCB ngµy 04/03/1980 thµnh lËp nhµ m¸y xi m¨ng BØm s¬n . L¹i thªm gÇn hai n¨m thi c«ng n÷a, vµo ngµy 22/12/1981 mét d©y chuyÒn cña nhµ m¸y chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng.Còng ph¶i nãi thªm r»ng nhµ m¸y xi m¨ng BØm s¬n do Liªn x« (cò) thiÕt kÕ vµ trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ ®ång bé hiÖn ®¹i (so víi thêi ®iÓm lóc bÊy giê) víi hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ 1,2 triÖu tÊn n¨m. D©y chuyÒn II ®i vµo s¶n xuÊt tõ n¨m 1982 . Víi môc ®Ých ®¶m b¶o cho phï hîp víi sù thay ®æi cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña toµn ®Êt níc. Th¸ng 08/1993 nhµ níc ®· cã quyÕt ®Þnh s¸t nhËp hai ®¬n vÞ lµ Nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n vµ C«ng ty cung øng vËt t vËn t¶i sè 4 thµnh C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n thuéc Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt nam víi tæng sè c«ng nh©n viªn lµ 2864 ngêi, trong ®ã nh©n viªn qu¶n lý lµ 302 ngêi. 13 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp L¬ng thÞ Thêng Tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn 20 n¨m, C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n ®· gãp mét phÇn quan träng trong c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc . C«ng ty kh«ng nh÷ng cung cÊp xi m¨ng cho nhu cÇu x©y dùng d©n dông phæ biÕn cña nh©n d©n mµ cßn phôc vô cho nhiÒu c«ng tr×nh quan träng mang tÝnh chÊt quèc gia nh thñy ®iÖn Hoµ b×nh, CÇu th¸ng long, b¶o tµng Hå ChÝ Minh, ®êng d©y 500 Kv B¾c _ Nam ... Tuy ra ®êi sau c¸c nhµ m¸y kh¸c nh H¶i phßng, Hµ tiªn, kinh nghiÖm s¶n xuÊt cha nhiÒu nhng nhê d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®ång bé vµ hiÖn ®¹i h¬n (vµo thêi ®iÓm ®ã) cïng víi sù nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, nhµ m¸y xi m¨ng BØm s¬n ®· ®a s¶n luîng s¶n xuÊt tõ 151.438 tÊn xi m¨ng n¨m 1982 lªn 819.000 tÊn n¨m 1989 vµ ®Õn n¨m 1994 lµ 1.285.043 tÊn vît c«ng suÊt thiÕt kÕ. N¨m 1995 s¶n lîng s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ 1.254.142 tÊn ; N¨m 1996 lµ1.205.838 tÊn , n¨m 1997 lµ :1247217, n¨m 1998 lµ: 1219535 vµ n¨m 1999 lµ: 1119019 tÊn. Nh÷ng con sè trªn qu¶ lµ thµnh tÝch lín cña c«ng ty, ®ång thêi nã còng thÓ hiÖn sù lao ®éng s¸ng t¹o cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty cïng víi sù quan t©m chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt nam, Bé x©y dùng, Nhµ níc vµ chÝnh phñ . Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 22 n¨m qua, c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i. §Ó ®øng v÷ng ®îc c«ng ty ®· ph¶i tr¶i qua nhiÒu lÇn chÊn chØnh l¹i bé m¸y qu¶n lý, s¾p xÕp l¹i c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®Ó cã mét c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý, phï hîp víi c¬ chÕ kinh tÕ vµ phôc vô tèt nhÊt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ . Do vËy c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n ®· v÷ng vµng tríc nh÷ng thö th¸ch vµ sù thay ®æi cña c¬ chÕ kinh tÕ ®Ó n©ng cao sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu x©y dùng cña ®Êt níc . S¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®îc cÊp giÊy chøng nhËn cña Nhµ níc vµ ®¹t nhiÒu huy ch¬ng trong c¸c cuéc triÓn l·m vÒ vËt liÖu x©y dùng cña ViÖt nam còng nh quèc tÕ, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt nam. HiÖn nay, C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n ®ang ®Çu t c¶i t¹o hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn c«ng nghÖ chuyÓn s¶n xuÊt xi m¨ng tõ ph¬ng ph¸p ít sang ph¬ng ph¸p kh« n©ng s¶n lîng giai ®o¹n I lªn 1,8 triÖu tÊn/n¨m vµ sau khi kÕt thóc giai ®o¹n c¶i t¹o sÏ ®a c«ng suÊt lµ 3,5 triÖu tÊn/n¨m. 14 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp L¬ng thÞ Thêng 2) Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty xi m¨ng bØm s¬n a) Chøc n¨ng: C«ng ty xi m¨ng BØm s¬n víi chøc n¨ng s¶n xuÊt xi m¨ng bao PC30, PC40 chÊt lîng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn cña nhµ níc víi th«ng sè kü thuËt hµm lîng th¹ch cao SO3 n»m trong xi m¨ng ®¹t 1,3% ®Õn 3%. b) NhiÖm vô: _ C«ng ty xi m¨ng cã nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ cung cÊp xi m¨ng cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong níc vµ xuÊt khÈu ra níc ngoµi( HiÖn t¹i ®ang xu¸t khÈu sang níc céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo, t¹i ®Þa bµn nµy tuy viÖc cung øng xi m¨ng gÆp rÊt nhiÒu khã kk¨n song v× viÖc chiÕm lÜnh thÞ trêng l©u dµi vÉn quyÕt t©m ®¸p øng tho¶ m·n nhu cÇu thÞ trêng. _ Ngoµi ra c«ng ty cßn cã 1 nhiÖm vô chÝnh trÞ lµ cung cÊp xi m¨ng cho c¸c ®Þa bµn theo sù ®iÒu hµnh tiªu thô cña Tæng c«ng ty XM ViÖt nam ®Ó tham gia vµo viÖc b×nh æn gi¸ c¶ trªn thÞ trêng. 3 - Qui m«, c¬ cÊu s¶n xuÊt cña cña C«ng ty xi m¨ng BØm s¬n Mét doanh nghiÖp muèn s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× viÖc bè trÝ c¬ cÊu s¶n xuÊt cã tÇm quan träng ®Æc biÖt . Lµ mét doanh nghiÖp cã qui m« lín víi tæng sè tµi s¶n (t¹i thêi ®iÓm 30/6 n¨m 2000) 592.447.147.108 ®. C«ng ty xi m¨ng BØm s¬n bè trÝ c¬ cÊu s¶n xuÊt nh sau: a. Tµi s¶n cè ®Þnh: - Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh: §· khÊu hao: * Gi¸ trÞ cßn l¹i: Trong ®ã: + §Êt ®ai: + Nhµ cöa vËt kiÕn tróc: + M¸y mãc thiÕt bÞ: + Ph¬ng tiÖn vËn t¶i: + Dông cô qu¶n lý: b. §Çu t tµi chÝnh: Tµi s¶n lu ®éng: s¬n 969.189.089.015 ® 854.851.072.034 ® 114.338.016.981 ® 2.968.938.155 ® 68.906.544.169 ® 29.919.491.827 ® 9.784.653.700 ® 2.758.389.130 ® 24.028.300.000 ® 454.080.830.127® 4. T×nh h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty xi m¨ng BØm 15 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp L¬ng thÞ Thêng Trong mçi doanh nghiÖp th× t×nh h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý hay kh«ng cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã . ë c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n thêi kú ®Çu khi míi ®i vµo ho¹t ®éng c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty bao gåm : 9 phßng ban vµ9 ph©n xëng s¶n xuÊt . Nhng do qui m« lín vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt ngµy cµng nÆng nÒ nªn hiÖn nay c¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®· bao gåm 17 phßng ban vµ 12 ph©n xëng ( bao gåm c¶ c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt phô trî ) vµ 6 chi nh¸nh ®îc ®Æt díi sù chØ ®¹o cña 1 gi¸m ®èc vµ 3 phã gi¸m ®èc . Quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm cña c¸c thµnh viªn trong ban gi¸m ®èc nh sau : _ Gi¸m ®èc c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊtkinh doanh cña c«ng ty, trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c kinh tÕ- kÕ ho¹ch, tµi chÝnh, tæ chøc lao ®éng, v¨n phßng vµ ®Çu t - x©y dùng. _ Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh : Gióp gi¸m ®èc c«ng ty trùc tiÕp chØ ®¹o ®iÒu hµnh c«ng t¸c cung øng vËt t vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty, b¶o ®¶m ®¸p øng yªu cÇu vËt t cho s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. _ Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ s¶n xuÊt: Gióp gi¸m ®èc c«ng ty c«ng t¸c chØ ®¹o, ®iÒu hµnh vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªn tôc, an toµn, ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm, ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng th¸ng, quý, n¨m. _ Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch chung : Gióp gi¸m ®èc c«ng ty qu¶n lý, chØ ®¹o, ®iÒu hµnh c«ng t¸c hµnh chÝnh, b¶o vÖ qu©n sù, c«ng t¸c ®êi sèng, an toµn lao ®éng vµ y tÕ cña c«ng ty . Nh×n vµo s¬ ®å cã thÓ thÊy c«ng ty ®· ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm chÝnh cho 3 phã gi¸m ®èc : Mçi phã gi¸m ®èc phô tr¸ch mét tæ hîp, phßng ban, 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp L¬ng thÞ Thêng ph©n xëng cã chøc n¨ng t¬ng tù vµ cã liªn quan ®Õn nhau . §iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ®· cã sù nghiªn cøu chÊn chØnh s¾p xÕp bé m¸y qu¶n lý, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt mét c¸ch hîp lý ®Ó mçi phã gi¸m ®èc phô tr¸ch mét lÜnh vùc riªng võa ®¶m b¶o n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh mét c¸ch cô thÓ, võa tr¸nh ®îc sù chång chÐo trong qu¶n lý . 4.1 C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh a. Khèi s¶n xuÊt chÝnh: Khèi s¶n xuÊt chÝnh gåm cã : Xëng má, xëng « t«, xëng t¹o nguyªn liÖu, xëng lß nung, xëng nghiÒn xi m¨ng, xëng ®ãng bao. c¸c xëng nµy cã nhiÖm vô khai th¸c ®¸ v«i, ®¸ sÐt vµ vËn chuyÓn tõ n¬i khai th¸c vÒ nhµ m¸y. Sau ®ã nghiÒn ®¸ v«i, ®¸ sÐt ®Ó t¹o ra hçn hîp nguyªn liÖu díi d¹ng bïn. TiÕp ®ã chuyÓn sang lß nung ®Ó nung hçn hîp nguyªn liÖu díi d¹ng bïn thµnh Klinker ë díi d¹ng h¹t, tõ klinker chuyÓn sang m¸y nghiÒn cïng víi mét sè phô gia kh¸c ®îc nghiÒn ra thµnh xi m¨ng bét. Tuú theo tõng chñng lo¹i xi m¨ng ngêi ta dïng c¸c chÊt phô gia vµ tû lÖ pha kh¸c nhau. Xi m¨ng ra khái m¸y nghiÒn dïng hÖ thèng nÐn khÝ ®Ó chuyÓn vµo c¸c xi l« chøa sau ®ã chuyÓn sang ®ãng bao lóc ®ã thu ®îc thµnh phÈm lµ xi m¨ng bao PC30, PC40. b) Khèi s¶n xuÊt phô: Bao gåm xëng söa ch÷a thiÕt bÞ, xëng may bao, xëng söa ch÷a c«ng tr×nh, xëng ®iÖn tù ®éng, xëng cÊp tho¸t níc _ nÐn khÝ, xëng c¬ khÝ. C¸c xëng nµy cã nhiÖm vô cung cÊp lao vô phôc vô cho s¶n xuÊt chÝnh nh: Söa ch÷a kÞp thêi c¸c thiÕt bÞ háng hãc, cung cÊp vá bao phôc vô cho ®ãng bao, cung cÊp ®iÖn, níc, nÐn khÝ phôc vô cho s¶n xuÊt. c) Khèi tiªu thô : Gåm cã 6 chi nh¸nh vµ 1 trung t©m tiªu thô _ Trung t©m tiªu thô cã nhiÖm vô ký kÕt hîp ®ång mua b¸n s¶n phÈm trùc tiÕp víi c«ng ty , hîp ®ång vËn t¶i cña c«ng ty víi c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ bªn ngoµi ®Ó vËn chuyÓn xi m¨ng ®Õn c¸c ®Þa bµn tiªu thô, viÕt ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho b¸n xi m¨ng cho tÊt c¶ c¸c ®èi tîng mua xi m¨ng ®Çu nguån, ®iÒu ®é nguån hµng hîp lÝ ®Õn c¸c ®Þa bµn t¹i tõng thêi ®iÓm. _ C¸c chi nh¸nh ( Chi nh¸nh Th¸i B×nh; Chi nh¸nh Nam §Þnh; Chi nh¸nh Ninh B×nh; Chi nh¸nh Thanh Ho¸; Chi nh¸nh NghÖ An vµ chi nh¸nh Hµ TÜnh )cã nhiÖm vô b¸n xi m¨ng trªn ®Þa bµn cña m×nh phô tr¸ch, chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi sè hµng b¸n ra còng nh c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc b¸n hµng vµ theo dâi c¸c ®¹i lý thuéc lÜnh vùc cña chi nh¸nh qu¶n lý. 4.2 Quy tr×nh c«ng nghÖ: S¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n lµ xi m¨ng bao PC30 vµ PC40, s¶n phÈm ®ù¬c s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®ång bé do Liªn x« (cò) cung cÊp. §©y lµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt xi m¨ng theo ph¬ng ph¸p ít nghiÒn hë víi ®Æc ®iÓm lµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ chÕ biÕn kiÓu liªn tôc, cã thÓ tãm t¾t c¸c c«ng ®äan cña d©y chuyÒn nµy nh sau: 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp L¬ng thÞ Thêng Qui tr×nh c«ng nghÖ nµy cã thÓ biÓu diÔn theo s¬ ®å : Khai th¸c Nguyªn liÖu nghiÒn nguyªn liÖu nung klinker NghiÒn xi m¨ng ®ãng bao thµnh phÈm Nh vËy nh×n vµo qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng cña c«ng ty chóng ta cã thÓ thÊy ®©y kh«ng ph¶i lµ qui tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p. Song ®èi víi c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n do c«ng suÊt thiÕt kÕ lín, qui tr×nh c«ng nghÖ mang tÝnh liªn tôc nªn viÖc ®Çu t cho m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®ßi hái mét lîng “vèn” lín c¶ vÒ tiÒn tÖ vµ con ngêi. 4.3 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý _ Phßng c¬ khÝ: Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ vµ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ khi háng, chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ thay thÕ. _ Phßng c«ng nghÖ: Cã nhiÖm vô theo dâi ®iÒu ®é s¶n xuÊt, phô tr¸ch c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh vµ phô, theo dâi kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm. _ Phßng n¨ng lîng: cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh liªn quan ®Õn viÖc cung cÊp n¨ng lîng cho s¶n xuÊt . _ Phßng qu¶n lý xe m¸y: Cã nhiÖm vô theo dâi toµn bé c¸c lo¹i xe « t«, thiÕt bÞ ®éng lùc. _ Phßng kÕ to¸n - thèng kª - tµi chÝnh : cã nhiÖm vô gi¸m s¸t b»ng ®ång tiÒn ®èi víi tµi s¶n vµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . _ Phßng cung øng vËt t thiÕt bÞ : cã nhiÖm vô cung øng vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt . _ Phßng kÕ ho¹ch : Cã nhiÖm vô lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, tiªu thô cña c«ng ty . Trªn ®©y lµ vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n . Cã thÓ nãi c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh nh vËy lµ phï hîp thÝch øng víi tr×nh ®é qu¶n lý cña c«ng ty vµ tr¸nh ®îc sù chång chÐo trong kh©u qu¶n lý, ®ång thêi cã thÓ n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong toµn c«ng ty mét c¸ch cô thÓ chÝnh x¸c, kÞp thêi . 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp L¬ng thÞ Thêng Qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong 20 n¨m C«ng ty xi m¨ng BØm s¬n ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt. §îc ph¶n ¸nh qua vµi n¨m gÇn ®©y, cô thÓ: kÕt qu¶ cña c¸c chØ tiªu chñ yÕu ( N¨m 1999,2000 vµ 9 th¸ng ®Çu n¨m 2001 ) Sè T.T 1 2 3 4 5 ChØ tiªu N¨m §VT SL s¶n xuÊt TÊn SL tiªu thô TÊn D/ thu tiªu thô 1.000® Lîi nhuËn 1.000® Nép ng©n s¸ch 1.000® 1999 2000 1.109.677 1.119.019 757.945.450 82.423.520 86.317.230 9 th¸ng n¨m 2001 1.387.950 910.444 1.391.234 909.343 909.373.615 605.391.140 85.920.833 65.497.330 96.444.290 69.440.720 Song ®Ó cã ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®ã c«ng ty ®· ph¶i tËn dông tèi ®a c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®ã lµ : * Nh÷ng thuËn lîi : Thø nhÊt: Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng n»m ngay t¹i khu nguyªn liÖu (®¸ v«i vµ ®¸ sÐt) víi tr÷ lîng lín. ChÝnh v× vËy viÖc vËn chuyÓn nguyªn liÖu lµ mét lîi thÕ ®èi víi c«ng ty , ®iÒu ®ã cho phÐp gi¶m ®îc chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn liÖu dÉn ®Õn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thø hai: Nhµ m¸y xi m¨ng n»m gÇn ®êng quèc lé 1A (c¸ch kho¶ng 3Km) nh vËy vÊn ®Ò giao th«ng ®èi víi c«ng ty trë nªn dÔ dµng h¬n, viÖc vËn chuyÓn s¶n phÈm ®i tiªu thô ë c¸c ®Þa bµn lµ rÊt thuËn lîi. §©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn gióp c«ng ty më réng thÞ truêng tiªu thô. Thø ba: Thêi kú võa qua c«ng ty lµ doanh nghiÖp Nhµ níc duy nhÊt s¶n xuÊt xi m¨ng ë miÒn Trung céng víi s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt t¹o ®îc uy tÝn víi kh¸ch hµng nªn c«ng ty ®· cã ®îc mét thÞ trêng truyÒn thèng. C«ng ty cã mét u thÕ trong viÖc c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. * Nh÷ng khã kh¨n: Thø nhÊt: Do m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña c«ng ty lµ do Liªn x« cung cÊp, tr¶i qua 17 n¨m ho¹t ®éng ®· hao mßn nhiÒu vµ trë nªn l¹c hËu. NhiÒu lo¹i thiÕt bÞ ®· ë t×nh tr¹ng h háng, ®ång thêi møc tiªu hao vËt t, nhiªn liÖu, n¨ng lîng cao cho nªn ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm. §©y 19 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp L¬ng thÞ Thêng chÝnh lµ mét khã kh¨n c¬ b¶n nhÊt ®èi víi c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n trong viÖc s¶n xuÊt vµ c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Thø hai: HiÖn nay cµng ngµy cµng cã nhiÒu nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng ®îc x©y dùng trªn ph¹m vi c¶ níc víi nh÷ng d©y chuyÒn thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Do vËy c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n ph¶i ®èi phã víi mét ¸p lùc c¹nh tranh lín. Trªn ®©y lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khã kh¨n c¬ b¶n cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nh÷ng ®iÒu kiÖn ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Nhng víi sù nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n vÉn thu ®uîc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng. HiÖn nay sè c«ng nh©n cña toµn c«ng ty lµ 2864 ngêi. PhÇn ®a sè c«ng nh©n ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng chuyªn m«n cña Bé x©y dùng vµ Liªn hiÖp xi m¨ng (tríc ®©y). Mét sè kh¸c ®îc cö tõ nhµ m¸y xi m¨ng H¶i phßng ®Ó lµm c¬ së ban ®Çu cho nhµ m¸y khi míi ®i vµo ho¹t ®éng. Nh vËy cã thÓ nãi r»ng lùc lîng lao ®éng cña c«ng ty ®· ®îc ®µo t¹o kh¸ qui cñ, tr×nh ®é tay nghÒ cao cã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña s¶n xuÊt. 5. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty vµ h×nh thøc kÕ to¸n. a. Nguyªn t¾c tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n: §Ó phï hîp vµ ®¸p øng víi yªu cÇu qu¶n lý míi, viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty ®· tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c: + Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ®óng víi nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n nhµ níc, phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc. + Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n phï hîp víi chÕ ®é, chÝnh s¸ch tû lÖ v¨n b¶n ph¸p quy vÒ kÕ to¸n cña nhµ níc ban hµnh. + Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh ho¹t ®éng qu¶n lý, quy m« vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng vµ yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty. + Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty phï hîp víi tr×nh ®é vµ nghiÖp vô, chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý c¸n bé cña kÕ to¸n. + Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ®¶m b¶o nguyªn t¾c tiÕt kiÖm hiÖu qu¶cao. 20
- Xem thêm -