Tài liệu Báo cáo về công tác tổ chức quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của công ty xây lắp và sản xuất vật liệu kênh cầu

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Lêi nãi ®Çu PhÇn I: ®Æc ®iÓm chung cña C«ng ty x©y l¾p vµ vËt liÖu kªnh cÇu - h-ng yªn I. Mét sè ®Æc ®iÓm vÒ C«ng ty X©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu H-ng Yªn ..................................................................................................... 4 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ............................................................ 4 2. §Æc ®iÓm h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ........................................................... 5 II. T×nh h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ....................................................... 6 1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý .................................................................. 6 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu cña c¸c phßng ban ..................................... 7 PhÇn II: thùc tr¹ng t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn t¹i C«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu I. Vèn l-u ®éng .............................................................................................. II. Vèn cè ®Þnh ............................................................................................. 8 III. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vèn......................................................... 8 1. Qu¶n lý vèn cè ®Þnh .................................................................................. 9 2. Qu¶n lý vèn l-u ®éng .............................................................................. 14 3. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vèn cña C«ng ty X©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu................................................................................................ 20 PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý vèn t¹i C«ng ty X©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu I. §Þnh h-íng ho¹t ®éng cña C«ng ty trong thêi gian tíi...................... 21 1. §Þnh h-íng ho¹t ®éng chung .................................................................. 21 2. §Þnh h-íng sù ph¸t triÓn cña C«ng ty .................................................... 21 II. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý vèn t¹i C«ng ty X©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu ................................. 22 B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ....................................................... 23 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n .................................................................................. 23 KÕt luËn 1 Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn ®-îc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ ph¶i cã mét l-îng vèn nhÊt ®Þnh. NÕu kh«ng cã vèn th× kh«ng thÓ nãi ®Õn bÊt kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo. H¬n n÷a, môc ®Ých cña s¶n xuÊt kinh doanh lµ thu ®-îc lîi nhuËn cao. Do vËy nhiÖm vô ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i tæ chøc huy ®éng vµ sö dông vèn sao cho hiÖu qu¶ nhÊt trªn c¬ së t«n träng c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý tµi chÝnh vµ chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña nhµ n-íc. Tõ ®ã viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Tæ chøc huy ®éng vèn vµ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh cã ý nghÜa hÕt søc quan träng, lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ®Ó c¸c doanh nghiÖp kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh vµ t×m ®-îc chç ®øng v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. ChÝnh v× thÕ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh lµ vÊn ®Ò bøc xóc ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp nhµ n-íc nãi riªng. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ hiÖn nay, ®Ó cã ®-îc c¸c yÕu tè cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét l-îng tiÒn vèn nhÊt ®Þnh. Cã ®-îc tiÒn vèn doanh nghiÖp míi cã thÓ ®Çu tmua s¾m c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng kinh doanh, còng nh®Ó tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng. Sau khi thiªu thô s¶n phÈm thu ®-îc tiÒn coi nh- kÕt thóc mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh . §Ó tæ chøc huy ®éng vµ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ lµ vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. Tõ nh÷ng hiÓu biÕt vµ nh÷ng kiÕn thøc ®· ®-îc häc ë nhµ tr-êng ®ång thêi qua thêi gian ®i s©u t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ t¹i c«ng ty, em ®· nghiªn cøu vÒ "B¸o c¸o vÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu". 2 PhÇn I §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu- H-ng Yªn I. Mét sè ®Æc ®iÓm vÒ c«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu: 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: C«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu cã trô së ®Æt t¹i th«n Kªnh CÇu - x· §ång Than- huyÖn Yªn Mü- tØnh H-ng Yªn. C«ng ty ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 708 Q§UB ngµy 15/9/1995 cña UBND tØnh H-ng Yªn. TiÒn th©n c«ng ty lµ xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Yªn Mü, s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng c«ng nghÖ thñ c«ng do søc lao ®éng vµ c«ng cô th« s¬ t¹o ra. Ngµy 18/07/1978 xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Yªn Mü ®-îc s¸t nhÊp víi xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Long An ®ãng t¹i Kim §éng- H-ng Yªn lÊy tªn lµ ph©n x-ëng g¹ch ngãi Kªnh CÇu. Nh-ng do sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt n-íc nãi chung vµ cña ph©n x-ëng nãi riªng, n¨m 1981 t¸ch ra khái xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Long An lÊy tªn lµ xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Kªnh CÇu Víi sù thay ®æi tõ nÒn kinh tÕ quan liªu bao cÊp sang kinh tÕ thÞ tr-êng ph¸t triÓn cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc. N¨m 1994 c«ng ty ®· thay ®æi c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi, ®ã lµ s¶n xuÊt b»ng d©y truyÒn m¸y mãc hiÖn ®¹i cña Italia thay ®æi c«ng nghÖ s¶n xuÊt thñ c«ng vµ c¸c lo¹i m¸y th« s¬, s¶n xuÊt ra g¹ch Tuynel cã chÊt l-îng cao; s¶n phÈm t¹o ra nhiÒu. Víi sù thay ®æi nµy, theo quyÕt ®Þnh s« 111/Q§-UB ngµy 27/02/1997 cña UBND tØnh H-ng Yªn ®æi tªn xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Kªnh CÇu thµnh c«ng ty g¹ch H-ng Yªn. Víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña c«ng ty vµ ngµy mét chuyªn m«n ho¸ d©y truyÒn s¶n xuÊt, theo quyÕt ®Þnh sè 725/Q§UB ngµy 23/4/1998 cña 3 UBND tØnh H-ng Yªn ®æi tªn c«ng ty g¹ch H-ng Yªn thµnh c«ng ty g¹ch Tuynel Kªnh CÇu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù ph¸t triÓn cña ngµnh x©y dùng tØnh H-ng Yªn c«ng ty ®· thµnh lËp thªm c¸c ®éi x©y l¾p chuyªn tr¸ch. V× thÕ theo quyÕt ®Þnh sè 2412 ngµy 26/02/2001 cña UBND tØnh H-ng Yªn ®æi tªn c«ng ty g¹ch Tuynel Kªnh CÇu thµnh c«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu nh- ngµy nay. §©y lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc x©y dùng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t- c¸ch ph¸p nh©n vµ trùc thuéc së x©y dùng H-ng Yªn - Vèn kinh doanh n¨m 2002: 1.716.208.899 ®ång trong ®ã: vèn l-u ®éng : 1.139.979.099 ®ång vèn cè ®Þnh : 576.229.800 ®ång - Vèn chñ së h÷u n¨m 2002: -6.188.232.934 ®ång C«ng ty ®· phÊn ®Êu vÒ mäi mÆt , coi träng hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ kh«ng ngõng ®æi míi c«ng nghÖ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng phôc vô cho ngµnh x©y dùng vµ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, b¶o toµn vµ ph¸t huy c¸c nguån vèn ®-îc nhµ n-íc giao, tõng b-íc c¶i thiÖn ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn. C«ng ty ®· më réng quan hÖ trong suèt 25 n¨m ho¹t ®éng víi c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi ngµnh ®Ó ph¸t huy n¨ng lùc s½n cã cña m×nh, ®ång thêi quan hÖ víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong n-íc ®Ó ®¹t gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng mçi n¨m tõ 5-6tû ®ång. 2. §Æc ®iÓm tÝnh chÊt s¶n xuÊt: C«ng ty cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt lµ chñ yÕu - S¶n xuÊt c¸c lo¹i g¹ch ®Æc, 2 lç, 4 lç, 6 lç ... 4 II. T×nh h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Gi¸m ®èc Phßng TC - HC Phßng kÕ to¸n §éi x©y l¾p I T¹o h×nh 1 T¹o h×nh 2 Phßng kh - kt Bch ®éi s¶n xuÊt T¹o h×nh 3 Ph¬i Phßng cung øng vËt t- ®éi x©y l¾p II Bèc Xuèng Nung xÕp goßng ®èt Than 5 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu cña c¸c phßng ban: a. Ban gi¸m ®èc: - Gi¸m ®èc lµ ng-êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt cña c«ng c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm, gi¸m s¸t vµ qu¶n lý tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lµ ng-êi ®¹i diÖn cho c«ng ty ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ. - Phã gi¸m ®èc: phô tr¸ch vÒ tæ chøc nh©n sù, tham m-u cho gi¸m ®èc vµ thay quyÒn khi gi¸m ®èc v¾ng mÆt. b. C¸c phßng ban chøc n¨ng: - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: gióp gi¸m ®èc thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch chÕ ®é cña nhµ n-íc ®èi víi ng-êi lao ®éng, phèi hîp víi c«ng ®oµn b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng-êi lao ®éng. - Phßng tµi chÝnh-kÕ to¸n: gióp gi¸m ®èc vÒ m¶ng tµi chÝnh kÕ to¸n thùc hiÖn h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, thùc hiÖn thanh quyÕt to¸n víi nhµ n-íc, cÊp trªn qu¶n lý vµ c¸c ®èi t¸c cã liªn quan. - Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt: chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸c vÊn ®Ò kü thuËt trong s¶n xuÊt vµ thi c«ng, x©y dùng s¶n xuÊt ®Þnh møc, lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh. - Phßng cung øng vËt t-: cã nhiÖm vô ký kÕt c¸c hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm vµ vËt t- kinh doanh, t×m kiÕm thÞ tr-êng x©y l¾p vµ tiªu thô s¶n phÈm. c. C¸c ®éi s¶n xuÊt trùc thuéc: - Ban chÊp hµnh ®éi s¶n xuÊt gåm 8 tæ, mçi tæ chÞu tr¸ch nhiÖm s¶n xuÊt tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt s¶n phÈm nh-: tæ t¹o h×nh I, t¹o h×nh 2, ph¬i, bèc xÕp, xuèng goßng, nung ®èt, than, s¶n xuÊt chñ yÕu lµ lo¹i g¹ch ®Æc, g¹ch 2 lç, 4 lç, 6 lç... - §éi x©y l¾p gåm 2 ®éi: ®éi I vµ ®éi II ®-îc bè trÝ ë khu vùc trong tØnh vµ c¸c tØnh l©n cËn nh- Hµ Néi, H¶i Phßng... cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c hîp ®ång x©y l¾p mµ c«ng ty ®· ký kÕt dùa trªn c¬ së kho¸n chi phÝ hay kho¸n tõng phÇn nh©n c«ng... 6 phÇn II thùc tr¹ng t×nh h×nh qu¶n lý vèn vµ sö dông vèn t¹i c«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu I. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng cña c«ng ty: Do vèn tù cã cña c«ng ty lµ rÊt Ýt nªn b¾t ®Çu tõ n¨m 1994 c«ng ty ®· thay ®æi d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi hiÖn ®¹i cña Italia vµ c«ng ty ®· m¹nh d¹n vay tiÒn cña ng©n hµng víi sè tiÒn lµ 10 tû ®ång. Nh-ng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng chñ ®éng ®Ó bæ sung thªm vèn kinh doanh mµ sè tiÒn lµm ra ®-îc bao nhiªu còng chØ ®Ó tr¶ nî bÊy nhiªu. Nªn toµn bé sè vèn ®-îc bæ sung chØ dïng trang tr¶i c¸c kho¶n nî vµ mét phÇn nhá dïng vµo ®Çu t- mua s¾m míi m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy c«ng t¸c qu¶n lý vèn nµy ®ßi hái ph¶i ®-îc thùc hiÖn chÆt chÏ. C¨n cø vµo b¶ng 1 ta cã c¬ cÊu vèn cña c«ng ty qua c¸c n¨m nh- sau: B¶ng1: B¶ng c¬ cÊu vèn N¨m 2001 Sè tiÒn N¨m 2002 Tû träng Sè tiÒn Tû träng VC§ 576.229.800 33,6% 576.229.800 33,6% VL§ 1.139.979.099 66,4% 1.139.979.099 66,4% Tæng 1.716.208.899 100% 1.716.208.899 100% Qua b¶ng trªn ta thÊy, trong 2 n¨m 2001 vµ n¨m 2002 tû träng vèn cè ®Þnh vµ tû träng vèn l-u ®éng lµ kh«ng thay ®æi, ®iÒu nµy chøng tá viÖc huy ®éng vèn cña doanh nghiÖp lµ kh«ng hiÖu qu¶. Do nguån vèn ®Çu tvµo s¶n xuÊt kinh doanh lµ vèn ®i vay cña ng©n hµng víi sè tiÒn lín h¬n so 7 víi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp nªn khi lµm ra chØ ®ñ tr¶ nî ng©n hµng, kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Çu t- vµo viÖc kh¸c. Ta cßn thÊy trong tæng sè vèn kinh doanh th× tû lÖ vèn cè ®Þnh lµ nhá so víi tæng sè, ®iÒu nµy sÏ ¶nh h-ëng ®Õn kh¶ n¨ng ®Çu t- vµo TSC§ cña c«ng ty. §iÒu nµy lµ kh«ng tèt l¾m ®èi víi doanh nghiÖp. Cã thÓ xem xÐt ®Õn nguån vèn h×nh thµnh sè vèn trªn qua b¶ng c¬ cÊu vèn nh- sau: B¶ng 2: B¶ng c¬ cÊu nguån vèn N¨m 2001 Sè tiÒn N¨m 2002 Tû träng Sè tiÒn Tû träng Nî ph¶i tr¶ 16.909.519.249 158,6% 19.665.824.249 145,9% NVCSH -6.249.329.035 -58,6% -6.188.232.934 -45,9% Tæng 10.660.190.214 100% 13.477.591.315 100% Qua b¶ng trªn ta thÊy, tû lÖ nî ph¶i tr¶ ngµy cµng gi¶m, n¨m 2001 tû lÖ nµy lµ 158,6% n¨m 2002 lµ 145,9%. Nh- vËy cã thÓ thÊy c«ng ty ®· cè g¾ng ®Ó gi¶m tû lÖ nî, tû lÖ nµy gi¶m ®-îc lµ do nguån vèn cña c«ng ty ®· ®-îc t¨ng lªn. Bªn c¹nh ®ã, tû träng vèn chñ së h÷u l¹i t¨ng lªn,n¨m 2001 lµ -58,6% ®Õn n¨m 2002 lµ -45,9%. Nh- vËy cã thÓ thÊy nguån vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp lµ rÊt kÐm, b¾t ®Çu tõ n¨m 1994 ®Õn nay víi sù thay ®æi d©y truyÒn c«ng nghÖ nªn c«ng ty ®· ph¶i tr¶ mét kho¶n nî rÊt lín cho ng©n hµng c«ng th-¬ng vµ ng©n hµng ®Çu t-. §iÒu nµy ®· lµm ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn viÖc ®Çu t- cho TSC§ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Qua hai b¶ng c¬ cÊu vèn vµ c¬ cÊu nguån vèn ta thÊy c«ng ty ®· ®Çu t- qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu b»ng vèn vay ng©n hµng. V× vËy, c«ng ty ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó huy ®éng vèn mµ kh«ng cÇn ph¶i lo viÖc thanh to¸n ngay kho¶n tiÒn ®Çu t-. 1. Qu¶n lý vèn cè ®Þnh: 8 ViÖc qu¶n lý vèn cè ®Þnh cña c«ng ty ®-îc hiÓu lµ qu¶n lý TSC§. T¹i doanh nghiÖp do ®Æc ®iÓm kinh doanh nªn cã rÊt nhiÒu c¸c lo¹i TSC§ phÇn lín sè tµi s¶n nµy lµ TSC§ h÷u h×nh. Th«ng qua b¶ng 3 cã thÓ thÊy ®-îc t×nh h×nh qu¶n lý TSC§ nh- sau: B¶ng 3: c¬ cÊu TSC§ theo t×nh h×nh sö dông §¬n vÞ: ®ång N¨m 2001 N¨m 2002 TSC§ ®ang sö dông 15.172.549.203 15.308.549.203 TSC§ chê thanh lý 0 0 TSC§ ch-a sö dông 0 0 15.172.549.203 15.308.549.203 Tæng Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy tû lÖ TSC§ sö dông ngµy cµng t¨ng lªn n¨m 2001 lµ 15.172.549.203 ®ång, n¨m 2002 lµ 15.308.549.203 ®ång. Cã thÓ thÊy sè TSC§ ®-îc mua s¾m míi lµ t¨ng vµ t¨ng lªn qua c¸c n¨m, nh-ng kho¶n tiÒn mua tµi s¶n nµy lµ chñ yÕu lµ b»ng vèn vay ng©n hµng, th-êng chiÕm tíi h¬n 80% tæng sè tiÒn mua. Th«ng qua b¶ng 4 d-íi ®©y cã thÓ thÊy ®-îc c¬ cÊu TSC§ nh- sau: B¶ng 4: B¶ng c¬ cÊu TSC§ N¨m 2001 Sè tiÒn N¨m 2002 Tû träng Sè tiÒn Tû träng Nhµ x-ëng 8.387.137.536 55,28% 8.387.137.536 54,79% M¸y mãc TB 6.712.104.174 44,24% 6.848.104.174 44,74% 73.207.493 0,48% 73.207.493 0,47% 15.172.594.203 100% 15.308.549.203 100% Ph-¬ng tiÖn VT Tæng Qua b¶ng ph©n tÝch trªn, cho thÊy trong tæng sè TSC§ n¨m 2001 gi¸ trÞ nhµ x-ëng lµ 8.387.137.536 ®ång chiÕm 44,24%, cßn gi¸ trÞ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i lµ 73.207.493 ®ång chiÕm 0,48% N¨m 2002 gi¸ trÞ nhµ x-ëng lµ 8.387.237.536 ®ång chiÕm 54,79%, gi¸ trÞ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i lµ73.207.493 ®ång chiÕm 0,47%. 9 Qua 2 n¨m, ta thÊy tû lÖ ®Çu t- vµo nhµ x-ëng vµ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i lµ kh«ng biÕn ®éng vÉn duy tr× ë møc h¬n 50%, trong khi ®ã tû träng gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ t¨ng lªn kh«ng ®¸ng kÓ( t¨ng 0,5% øng víi 136.000.000®ång), ®iÒu nµy cho thÊy sù biÕn ®éng vÒ tµi s¶n lµ rÊt nhá. Sè tµi s¶n nµy ®-îc ®Çu t- chñ yÕu b»ng vèn vay ng©n hµng. B¶ng 5: Nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ n¨m 2002 §¬n vÞ: ®ång ChØ tiªu HÖ sè hao Gi¸ trÞ cßn l¹i Nguyªn gi¸ Sè ®· KH Nhµ x-ëng 8.387.137.536 3.030.937.295 0,36 5356.300.241 0,64 M¸y mãc TB 6.712.104.174 4.141.668.368 0,62 2570.435.806 0,38 73.207.493 52.237.605 0,71 20.969.888 0,29 15.172.594.203 7.244.843.268 0,48 7947.705.935 0,52 Ph-¬ng tiÖn VT Tæng mßn Sè tiÒn %N.G Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy, c«ng ty ®· ®Çu t- ®æi míi mét Ýt vµo TSC§, nh-ng phÇn lín TSC§ ®· hao mßn. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ tÝnh ®Õn 31/12/2002 lµ 7.947.705.935 ®ång vµ khÊu hao luü kÕ lµ 7.244.843.268®ång, víi hÖ sè hao mßn b×nh qu©n lµ trªn 0,5. Trong ®ã nhµ x-ëng phÇn lín lµ ch-a khÊu hao hÕt, vÉn cßn sö dông tèt. VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i hÖ sè hao mßn lÇn l-ît lµ 0.62% vµ 0,71%. Nh- vËy hÇu hÕt TSC§ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Òu ®· khÊu hao gÇn hÕt. Do ®ã trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p ®æi míi, ®Çu t- chiÒu s©u kÕt hîp víi n©ng cÊp TSC§ lµm cho n¨ng lùc s¶n xuÊt cña TSC§ ngµy mét t¨ng, ®¶m b¶o yªu cÇu s¶n xuÊt vµ c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t trªn thÞ tr-êng. C¨n cø vµo b¶ng 5 sÏ thÊy ®-îc c¬ cÊu TSC§ theo mèi quan hÖ víi s¶n xuÊt kinh doanh. B¶ng 6: C¬ cÊu TSC§ theo mèi quan hÖ víi s¶n xuÊt §¬n vÞ: ®ång N¨m 2001 N¨m 2002 TSC§ dïng cho SXKD 15.172.594.203 15.308.549.203 TSC§ kh«ng dïng SXKD 0 0 Tæng 15.172.594.203 15.308.549.203 10 Qua b¶ng ph©n tÝch tªn ta thÊy ®-îc TSC§ ®-îc c«ng ty dïng hÕt vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Th«ng qua c¸c b¶ng tÝnh trªn cho thÊy c«ng t¸c qu¶n lý vèn cè ®Þnh nãi chung, TSC§ nãi riªng lµ kh¸ phøc t¹p. ViÖc qu¶n lý ph¶i dùa trªn c¸c chØ tiªu, tuú theo môc ®Ých sö dông cã thÓ ph©n cÊp ®Ó qu¶n lý sao cho phï hîp. Thùc tr¹ng qu¶n lý TSC§ t¹i c«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu Kªnh CÇu lµ ch-a ®-îc tèt l¾m, viÖc huy ®éng vèn còng kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao. Nh×n chung viÖc qu¶n lý ch-a ®¸p øng ®-îc yªu cÇu sö dông tiÕt kiÖm, hîp lý VC§ nãi chung vµ TSC§ nãi riªng. V× vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã xu h-íng míi tèt h¬n ®Ó t¹o ®-îc nguån vèn míi cho m×nh. Sau ®©y ta sÏ sö dông mét sè chØ tiªu ®Ó xem xÐt t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty, søc s¶n xuÊt, søc sinh lêi cña VC§ a. Søc s¶n xuÊt cña VC§ = N¨m 2001 = N¨m 2002 = Doanh thu VC§ b×nh qu©n 4.901.182.239 576.229.800 4.977.480.580 576.229.800 = 8,51 = 8,64 Qua chØ tiªu nµy cho thÊy cø 1 ®ång VC§ sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu, con sè nµy lÇn l-ît trong c¸c n¨m nh- sau: N¨m 2001 lµ 8,51 n¨m 2002 lµ 8,64. Ta thÊy søc s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ rÊt cao n¨m 2002 t¨ng lªn so víi n¨m 2001, mÆc dï b×nh qu©n trong 2 n¨m lµ nh- nhau, nh-ng do tæng doanh thu n¨m 2002 cao h¬n n¨m 2001 dÉn ®Õn søc s¶n xuÊt VC§ n¨m 2002 t¨ng h¬n n¨m 2001. b. Søc sinh lêi cña VC§ = N¨m 2001 = Lîi nhuËn thuÇn VC§ b×nh qu©n -577.600.253 576.229.800 = -1,002 11 N¨m 2002 = 61.096.101 = 0,106 576.229.800 ChØ tiªu nµy cho thÊy cø 1 ® VC§ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn, chØ tiªu nµy ë n¨m 2001 lµ rÊt nhá(-0,089) do c«ng ty lµm ¨n thua lç nªn lîi nhuËn thu ®-îc lµ ©m. Nh-ng ®Õn n¨m 2002 søc sinh lêi VC§ cña c«ng ty ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2001. Cã ®-îc kÕt qu¶ nh- vËy lµ do nç lùc cña c«ng ty ®· ®Çu t- mét c¸ch hîp lý nªn lîi nhuËn n¨m 2002 t¨ng lªn ®¸ng kÓ, ®©y lµ mét kÕt qu¶ tèt ®èi víi c«ng ty c. HÖ sè ®¶m nhiÖm cña VC§ N¨m 2001 = N¨m 2002 = = Lîi nhuËn thuÇn VC§ b×nh qu©n 576.229.800 4.901.182.239 576.229.800 4.977.480.580 = 0,118 = 0,116 ChØ tiªu nµy th× xem xÐt ®Ó t¹o ra 1 ®ång doanh thu th× cÇn bao nhiªu VC§, trong c¶ 2 n¨m th× l-îng VC§ ®Òu nhá h¬n 0,5. §iÒu nµy cho thÊy VC§ ®-îc huy ®éng Ýt nh-ng l¹i t¹o ra doanh thu cao, nghÜa lµ doanh nghiÖp ®· huy ®éng vèn hîp lý. d. HÖ sè doanh lîi VCSH = N¨m 2001 = N¨m 2002 = Lîi nhuËn thuÇn VCSH -577.600.253 -6.249.329.035 61.096.101 -6.188.232.934 = 0,092 = -0,01 Qua sè liÖu trªn cho thÊy cø 1 ®ång VCSH t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn, trong 2 n¨m tû lÖ nµy ®Òu ©m. V× doanh nghiÖp hoµn toµn kh«ng cã vèn chñ së h÷u, mµ nguån vèn chñ yÕu lµ vay ng©n hµng. Do vËy trong mÊy n¨m gÇn ®©y c«ng ty ph¶i tr¶ nî nhiÒu, nªn lµm ¨n kh«ng cã l·i. 12 2. Qu¶n lý vèn l-u ®éng: Vèn l-u ®éng trong doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu kho¶n môc vµ viÖc qu¶n lý VL§ còng rÊt phøc t¹p. Do vËy qu¶n lý sao cho cã hiÖu qu¶, ®Ó cã thÓ huy ®éng ngay vèn vµo s¶n xuÊt kinh doanh ngay khi cÇn lµ ®iÒu ®-îc quan t©m. ViÖc qu¶n lý VL§ cña c«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu Kªnh CÇu c¸o thÓ ®-îc thÊy th«ng qua c¸c b¶ng ph©n tÝch d-íi ®©y: Qua b¶ng 6 cho thÊy c¬ cÊu VL§ theo kho¶n môc nh- sau: B¶ng 7: C¬ cÊu vèn l-u ®éng theo kho¶n môc §VT: ®ång Kho¶n môc N¨m 2001 N¨m 2002 TiÒn mÆt 265.593.184 17.352.004 TiÒn göi ng©n hµng 176.762.052 551.771.768 Ph¶i thu kh¸ch hµng 575.754.423 710.600.007 Hµng tån kho 862.934.270 4.055.088.009 TSL§ kh¸c 180.840.300 305.744.448 2.061.884.229 5.640.556.236 Tæng Qua b¶ng 7 ta thÊy tû lÖ tiÒn mÆt trong tæng sè TSL§ lµ nhá, n¨m 2001 con sè nµy lµ 265.593.184/2.061.884.229 = 12,9%, nh-ng ®Õn n¨m 2001 chØ cßn 0,3%. Nh- vËy tû träng tiÒn mÆt n¨m 2001 gi¶m xuèng rÊt nhiÒu so víi n¨m 2001, ®iÒu nµy sÏ g©y ra ¶nh h-ëng kh«ng tèt cho kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Do vËy trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty nªn cè g¾ng duy tr× tû lÖ tiÒn mÆt cao h¬n ®Ó b¶o ®¶m an toµn kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã tû lÖ TGNH l¹i t¨ng lªn, n¨m 2001 lµ 8,6% ®Õn n¨m 2002 lµ 9,8%, ®iÒu nµy lµ ®¸ng khuyÕn khÝch cÇn ®-îc duy tr× trong nh÷ng n¨m tíi. Th«ng qua kho¶n môc ph¶i thu kh¸ch hµng ë b¶ng trªn cã thÓ thÊy tû lÖ kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng lµ nhá, n¨m 2001 tû lÖ nµy lµ 27,9% nh-ng ®Õn n¨m 2002 tû lÖ nµy chØ cßn 13,6%. Nh- vËy cã thÓ thÊy c«ng t¸c b¸n 13 hµng cña C«ng ty lµ kh¸ tèt, kh¸ch hµng nî l¹i kh«ng nhiÒu, viÖc nµy cÇn ®-îc tiÕp tôc ph¸t huy trong thêi gian tíi. Gi¸ trÞ hµng tån kho trong tæng TSL§ lµ kh¸ lín, n¨m 2001 tû lÖ nµy lµ 41,8%, ®Õn n¨m 2002 tûlÖ µy chiÕm tíi 71,9%. Nh- vËy cã thÓ thÊy hµng ho¸ tån kho cña C«ng ty lµ kh¸ nhiÒu, ®Æc biÖt lµ n¨m 2002. V× vËy nªn doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã 1 sè biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm nhanh h¬n nh-: më réng thÞ tr-êng tiªu thô, chiÕt khÊu b¸n hµng, gi¶m gi¸ thµnh phÈm… ë C«ng ty nµy chñ yÕu lµ s¶n xuÊt g¹ch, nªn thêi gian lu©n chuyÓn hµng ngµy cµng nhanh cµng tèt, nÕu kh«ng sÏ bÞ ø ®äng s¶n phÈm hµng ho¸ dÉn tíi gi¶m doanh thu, sÏ ¶nh h-ëng kh«ng tèt ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Trong tæng TSL§ cßn mét sè l-îng nhá TSL§ kh¸c, n¨m 2001 lµ 180.840.300 ®ång chiÕm 8,8%, n¨m 2002 lµ 305.744.448 chiÕm 5,4%. Tû lÖ nµy kh«ng ®¸ng kÓ so víi tæng sè. Qua b¶ng 6 ta thÊy tû lÖ c¸c kho¶n môc cÇn thiÕt ®-îc xem xÐt mét c¸ch ®Çy ®ñ, nh÷ng kho¶n môc cÇn thiÕt cÇn ®-îc duy tr× ë tû lÖ cao nhtiÒn mÆt, TGNH nh÷ng kho¶n môc kh«ng cÇn thiÕ ph¶i ®-îc xem xÐt ®Ó gi¶m tíi møc tèi ®a nh÷ng kho¶n môc nµy nh- hµng tån kho. Tuy nhiªn viÖc qu¶n lý vèn l-u ®éng nãi chung vµ TSL§ nãi riªng t¹i C«ng ty X©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu lµ kh¸ tèt cÇn ®-îc duy tr× trong thêi gian tíi. Vèn cña doanh nghiÖp ®-îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau cã thÓ lµ vèn tù cã còng cã thÓ lµ vèn ®i vay. §Ó xem xÐt kü h¬n, th«ng qua b¶ng 7 d-íi ®©y cã thÓ thÊy ®-îc nguån h×nh thµnh vèn cña C«ng ty. B¶ng 8: C¬ cÊu ph¶i tr¶ §VT: ®ång N¨m 2001 Sè tiÒn A. Nî ng¾n h¹n 1. Ph¶i tr¶ néi bé 2. Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN 4. Ph¶i tr¶ kh¸c B. Nî dµi h¹n Tæng 9.313.893.162 343.840.192 157.588.026 205.580.722 8.606.884.222 7.595.626.087 16.909.519.249 N¨m 2002 Tû träng 100% 3,7% 1,7% 2,2% 92,4% Sè tiÒn 12.751.333.033 722.710.638 359.971.298 Tû träng 100% 5,7% 2,8% 9.372.097.646 73,5% 6.914.501.216 19.665.824.249 14 Qua b¶ng 8 cho thÊy nî ng¾n h¹n chiÕm phÇn lín tæng sè nî cña C«ng ty h¬n 50%, nh- vËy cã thÓ thÊy c¸c kho¶n nî ph¶i thanh to¸n trong thêi gian ng¾n lµ kh¸ nhiÒu, ®iÒu nµy sÏ ¶nh h-ëng kh«ng tèt cho C«ng ty. Trong sè c¸c kho¶n nî ph¶i thanh to¸n ngay th× c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c l¹i chiÕm 1 tû lÖ lín, tøc lµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ b¶o hiÓm, c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n cã thÓ ch-a x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n nh-ng tû lÖ nµy ®-îc gi¶m xuèng qua c¸c n¨m, 2001 lµ 92,7% n¨m 2002 lµ 73,5%. Tû lÖ c¸c kho¶n nî kh¸c trong tæng nî ph¶i thanh to¸n ngay cßn l¹i nh- sau: N¨m 2001 kho¶n ph¶i tr¶ ng-êi b¸n chiÕm 1,7%, tiÒn thuÕ ph¶i nép Nhµ n-íc chiÕm 2,2%, ph¶i tr¶ néi bé chiÕm 3,7%. Nh- vËy trong n¨m 2001 th× tiÒn ph¶i thanh to¸n cho ng-êi b¸n lµ Ýt cho thÊy trong n¨m nµy C«ng ty ®· mua chÞu cña ng-êi cung cÊp lµ rÊt Ýt, ®iÒu nµy lµ rÊt tèt cho C«ng ty. Cßn trong n¨m 2002 tû lÖ ph¶i tr¶ ng-êi b¸n l¹i t¨ng lªn so víi n¨m 2001, ®iÒu nµy cho thÊy trong n¨m 2002 C«ng ty ®· mua chÞu cña nhµ cung cÊp nhiÒu h¬n. Nh- vËy cã thÓ thÊy qua hai n¨m C«ng ty chiÕm dông ®-îc nhiÒu vèn tõ bªn ngoµi ®iÒu nµy lµ tèt nh-ng l¹i t¹o ra nh÷ng kho¶n nî ph¶i thanh to¸n. B¶ng 9: c¬ cÊu nguån vèn §VT: ®ång Nguån vèn kinh doanh L·i ch-a ph©n phèi Nguån vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n Tæng N¨m 2001 N¨m 2002 1.716.208.899 1.716.208.899 -7.971.473.593 -7.910.341.492 5.899.659 5.899.659 -6.249.365.035 -6.188.232.934 Qua b¶ng 9 ta thÊy, nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty lµ kh«ng thay ®æi vÉn gi÷ nguyªn ë møc 1.716.208.899 ®ång, cho thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cã xu h-íng ch÷ng l¹i, lµ do C«ng ty kh«ng cã kh¶ 15 n¨ng huy ®éng nguån vèn tù cã cña m×nh, mµ toµn lµ vèn ®i vay nªn sè vèn kinh doanh ®-îc bæ xung thªm còng cã h¹n. Qua b¶ng trªn còng cho thÊy lîi nhuËn cña C«ng ty lµ qu¸ kÐm, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ kh«ng cã l·i, mét phÇn lµ do nguån vèn huy ®éng vµo kÐm, mét phÇn do C«ng ty ph¶i tr¶ mét mãn nî vay ng©n hµng qu¸ lín. §iÒu nµy ®· lµm ¶nh h-ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ g©y khã kh¨n cho viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n nh-: nî ng-êi b¸n, nh©n viªn, nép thuÕ… vµ còng lµ lý do lµm cho thu nhËp cña ng-êi lao ®éng gi¶m xuèng. Sau ®©y ta sÏ sö dông mét sè chØ tiªu ®Ó xem xÐt t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty, søc s¶n xuÊt, søc sinh lêi cña vèn l-u ®éng. a. Tû suÊt thanh to¸n ng¾n h¹n. Tû suÊt thanh to¸n ng¾n h¹n = N¨m 2001 = N¨m 2002 = Tµi s¶n l-u ®éng 2.092.177.089 9.313.893.162 5.874.284.030 12.751.323.033 Nî ng¾n h¹n = 0,225 = 0,461 ChØ tiªu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n nh÷ng kho¶n nî ng¾n h¹n cña vèn l-u ®éng trong hai n¨m 2001 vµ n¨m 2002 lµ kh«ng tèt. V× sè nî ng¾n h¹n cña C«ng ty chiÕm phÇn lín tæng sè nî cña C«ng ty (h¬n 50%). Do vËy tû suÊt nµy cho biÕt C«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n tr¶. b. Tû suÊt thanh to¸n cña VL§ = N¨m 2001 = N¨m 2002 = 442.593.184 2.092.177.089 569.123.772 5.874.284.030 Vèn b»ng tiÒn Tµi s¶n l-u ®éng = 0,21 = 0,097 16 ChØ tiªu nµy xem xÐt kh¶ n¨ng thanh to¸n cña vèn l-u ®éng, chØ tiªu nµy cho thÊy trong tæng vèn l-u ®éng th× cã bao nhiªu vèn b»ng tiÒn vµ sè tiÒn nµy thanh to¸n ®-îc bao nhiªu nî ng¾n h¹n khi tíi h¹n. Tû lÖ nµy n¨m 2001 lµ 0,21 lµ 0,21 vµ ®Õn n¨m 2002 tû lÖ nµy chØ cßn 0,097. §iÒu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n cña vèn l-u ®éng lµ kh«ng an toµn v× ®Òu nhá h¬n 0,5. Doanh thu c. Søc s¶n xuÊt cña vèn l-u ®éng = Vèn l-u ®éng b×nh qu©n 4.901.182.239 N¨m 2001 = = 4,29 1.139.979.099 4.977.480.580 N¨m 2002 = 1.139.979.099 = 4,36 Qua chØ tiªu nµy cho thÊy cø 1 ®ång vèn l-u ®éng sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu, con sè nµy lÇn l-ît qua c¸c n¨m nh- sau: n¨m 2001 lµ 4,29 n¨m 2002 lµ 4,36. Nh- vËy so víi vèn l-u ®éng th× 1 ®ång vèn l-u ®éng t¹o ra doanh thu Ýt h¬n vèn cè ®Þnh. Lîi nhuËn thuÇn d. Søc sinh lêi cña vèn l-u ®éng = Vèn l-u ®éng b×nh qu©n -577.600.253 N¨m 2001 = = -0,5 1.139.979.099 61.096.101 N¨m 2002 = 1.139.979.099 = 0,054 ChØ tiªu nµy cho thÊy cø mét ®ång vèn l-u ®éng t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn, chØ tiªu nµy ë c¶ hai n¨m ®Òu rÊt nhá, ®Æc biÖt lµ n¨m 2001 con nµy lµ ©m, v× C«ng ty lµm ¨n thua lç. Vèn l-u ®éng b×nh qu©n e. HÖ sè ®¶m nhiÖm cña vèn l-u ®éng = Doanh thu 1.139.979.099 N¨m 2001 = 4.901.182.239 = 0,233 1.139.979.099 N¨m 2002 = 4.977.480.580 = 0,229 17 Qua chØ tiªu nµy ta cã thÓ xem xÐt ®Ó t¹o ra 1 ®ång doanh thu th× cÇn bao nhiªu vèn l-u ®éng, trong c¶ hai n¨m th× l-îng vèn l-u ®éng ®Òu nhá h¬n 0,5, nh-ng l¹i lín h¬n tû lÖ vèn cè ®Þnh. §iÒu nµy cho thÊy vèn l-u ®éng ®-îc huy ®éng nhiÒu nh-ng l¹i t¹o ra doanh thu kh«ng lín. Ta sÏ xem xÐt c¸c chØ tiªu nµy qua b¶ng d-íi ®©y: Tû suÊt thanh to¸n ng¾n h¹n = TSL§/nî ng¾n h¹n (1) Tû suÊt thanh to¸n cña VL§ = vèn b»ng tiÒn/TSL§ (2) Søc s¶n xuÊt cña VL§ = doanh thu/ vèn l-u ®éng b×nh qu©n (3) Søc sinh lêi cña vèn l-u ®éng = Lîi nhuËn thuÇn/VL§ b×nh qu©n (4) HÖ sè ®¶m nhiÖm cña VL§ = VL§ b×nh qu©n/doanh thu (5) Søc s¶n xuÊt cña VC§ = doanh thu/ VC§ b×nh qu©n (6) Søc sinh lêi cña VC§ = lîi nhuËn thuÇn/VC§ b×nh qu©n (7) HÖ sè ®¶m nhiÖm VC§ = VC§ b×nh qu©n/doanh thu (8) HÖ sè doanh lîi VCSH = lîi nhuËn thuÇn/VCSH (9) B¶ng 10: C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty §VT: ®ång N¨m 2001 Vèn l-u ®éng b×nh qu©n Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n Doanh thu Lîi nhuËn VCSH Nî ng¾n h¹n Vèn b»ng tiÒn (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.139.979.099 576.229.800 4.901.182.239 -577.600.253 -6.249.329.035 9.313.893.162 442.593.184 0,225 0,21 4,29 -0,5 0,233 8,51 -1,002 0,118 0,092 N¨m 2002 1.139.979.099 576.229.800 4.977.480.580 61.096.101 -6.188.232.934 12.751.323.033 569.123.772 0,461 0,097 4,36 0,054 0,229 8,64 0,106 0,116 -0,01 18 Nh- vËy, qua b¶ng 10 ta thÊy ®-îc kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty vµ tû lÖ nµy th-êng kh«ng æn ®Þnh. B»ng sù ph©n tÝch c¸c chØ tiªu th«ng qua c¸c b¶ng ta thÊy ®-îc t×nh h×nh qu¶n lý vèn cña C«ng ty vµ vèn cña C«ng ty ch-a ®-îc sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm. 3. Nh÷ng nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vèn cña C«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu. Qua nghiªn cøu c«ng t¸c qu¶n lý vèn cña C«ng ty em thÊy c«ng t¸c qu¶n lý cã nh÷ng -u ®iÓm vµ nh-îc ®iÓm nh- sau: a. ¦u ®iÓm. Qua hai n¨m 2001 vµ 2002 ta thÊy doanh thu cña C«ng ty lµ t¨ng lªn, tû lÖ lîi nhuËn còng t¨ng lªn víi tû lÖ t-¬ng ®èi lín ®iÒu nµy lµ ®¸ng khuyÕn khÝch vµ còng cho thÊy C«ng ty ®· cã cè g¾ng trong viÖc thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. Trong tæng sè vèn ®-îc sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh th× tû lÖ vèn cè ®Þnh ®-îc sö dông Ýt h¬n vèn l-u ®éng, nh-ng sè vèn cè ®Þnh ®-îc sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nªn gãp phÇn lín trong viÖc t¹o ra doanh thu cao. b. Nh-îc ®iÓm. C¬ cÊu c¸c kho¶n môc trong tæng vèn l-u ®éng cho thÊy kho¶n môc tiÒn mÆt lµ nhá kh«ng hîp lý, g©y khã kh¨n trong kh©u thanh to¸n. Bªn c¹nh ®ã tû träng hµng tån kho l¹i qu¸ lín g©y ø ®äng nhiÒu vèn kinh doanh. Trong b¶ng c¬ cÊu nguån h×nh thµnh cho thÊy sè vèn mµ C«ng ty cã ®-îc phÇn lín lµ do vay ng©n hµng, tøc lµ C«ng ty ®i chiÕm dông vèn nhiÒu, nh- vËy kh¶ n¨ng ph¶i thanh to¸n nh÷ng kho¶n nî trong thêi gian ng¾n lµ kh¸ lín ®iÒu ®ã sÏ g©y ¶nh h-ëng kh«ng tèt cho C«ng ty. Nh÷ng nh-îc ®iÓm nªu trªn lµm cho viÖc sö dông vèn cña C«ng ty trë nªn kÐm hiÖu qu¶ ®i rÊt nhiÒu. Do nh÷ng nh-îc ®iÓm mµ C«ng ty gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn nªn em xin ®-a ra mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý vèn t¹i C«ng ty nh- sau: 19 PhÇn III mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý vèn t¹i C«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu I. §Þnh h-íng ho¹t ®éng cña C«ng ty trong thêi gian tíi. 1. §Þnh h-íng ho¹t ®éng chung §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong thêi gian gÇn ®©y ®-îc h×nh thµnh rÊt nhiÒu ®ßi hái sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng trë nªn gay g¾t. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng c¹nh tranh mét c¸ch toµn diÖn. HiÖn nay t×nh tr¹ng thÊt tho¸t vèn ®Çu t- t¹i c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng nhiÒu ®ã lµ viÖc qu¶n lý vèn thiÕu chÆt chÏ vµ hiÖu qu¶. Do vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn chó träng tíi c«ng t¸c qu¶n lý vèn ®Ó lµm sao gi¶m thiÓu t×nh tr¹ng thÊt tho¸t vèn kinh doanh. Môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn nªn cÇn quan t©m tíi ®ång vèn bá ra ®Ó lµm sao thu ®-îc lîi nhuËn cao nhÊt, ®iÒu nµy ®ßi hái ph¶i qu¶n lý vµ sö dông chÆt chÏ vèn kinh doanh. 2. §Þnh h-íng sù ph¸t triÓn cña C«ng ty Trong thêi gian tíi, C«ng ty cÇn chó träng tíi viÖc c©n ®èi l-îng vèn kinh doanh sao cho tû träng c¸c lo¹i vèn trë nªn hîp lý. CÇn ph¶i t¨ng l-îng tiÒn mÆt trong ng©n quü, gi¶m l-îng hµng tån kho, gi¶m sè nî ng¾n h¹n, chñ ®éng t¨ng vèn chñ së h÷u b»ng c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn c«ng t¸c b¸n hµng. Lùa chän thÞ tr-êng kinh doanh vµ t¨ng sè l-îng mÆt hµng… Ph¶i n¾m ®-îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng ®Þa ®iÓm vµ s¶n phÈm gi¸ c¶ hµng ho¸ ra sao? ®Ó cã biÖn ph¸p h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm sao cho sö dông triÖt ®Ó vèn kinh doanh vµ t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng. 20
- Xem thêm -