Tài liệu Báo cáo tổng hợp về công ty vận tải thuỷ bắc

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

I. B¸o c¸o tæng hîp vÒ c«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c 1.1. LÞch sñ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ®îc chuyÓn tõ c«ng ty vËn t¶i s«ng I theo th«ng b¸o sè 150 TB ngµy 02/03/1993 vµ quyÕt ®Þnh 284 Q§/TCCB-L§ ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 1993. Ngµy 30/7/1997 c«ng ty gia nhËp tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam theo quyÕt ®Þnh sè 589/TTG cña thñ tíng chÝnh phñ. Tªn giao dÞch quèc tÕ cña c«ng ty l;µ NORWAT. C«ng ty vËn t¶i TB lµ mét Doanh nghiÖp cã t c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cuèi kú kÕ to¸n b¸o sæ vÒ tæng c«ng ty Hµng H¶i ViÖt Nam, C«ng ty më tµi kho¶n tiÒn ViÖt t¹i Ng©n Hµng C«ng Th¬ng §èng ®a vµ më TK ngo¹i tÖ t¹i Ng©n Hµng Ngo¹i Th¬ng VN. M· sè ngµnh kÞnh tÕ kü thuËt lµ 25. Trô së chÝnh ®Æt t¹i 278 T«n §øc Th¾ng - §èng §a - Hµ Néi. Tõ khi míi thµnh lËp víi sè vèn 3.804 triÖu vµ hai tµu nhá ch¹y ven biÓn víi trÞ gi¸ kho¶ng 3,5 tû. C«ng ty ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu vît qua khã kh¨n thö th¸ch cña nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi MÆc dï C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c lµ mét doanh nghiÖp Nhµ Níc nhng vèn Ng©n s¸ch chiÕm mét tû träng rÊt nhá trong tæng sè vèn kinh doanh cña c«ng ty nªn c«ng ty ph¶i tù bæ sung, t×m kiÕm c¸c nguån kh¸c ®Ó t¨ng nguån vèn kinh doanh trong ®ã chñ yÕu lµ vèn vay. TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2001 c«ng ty cã 304 lao ®äng trong ®ã nh©n viªn qu¶n lý lµ 112 ngêi t¨ng lªn nhiÒu so víi n¨m 2000 ( cã 275 lao ®éng trong ®ã chØ cã 48 nh©n viªn qu¶n lý). §i ®«i víi viÖc më réng ho¹t ®éng kinh doanh, n©ng cao chÊt lîng cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kü thuËt, c«ng ty còng lu«n ch¨m lo tíi ®êi sèng cho lao ®éng. Kh«ng ngõng c¶i thiÖn chÊt lîng cuéc sèng cho lao ®éng( tõ møc thu nhËp 218.379 ®ång /ngêi / th¸ng n¨m 1993 nay lªn tíi 1.386.789 ®ång/ ngêi/th¸ng n¨m 2001) Cho dï khã kh¨n chång chÊt nhng víi sù gióp ®ì cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp liªn quan®Æc biÖt lµ sù næ lùc cïa c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty vËn t¶i Thñy B¾c ®· phÊn ®¸u v¬n lªn tù kh¶ng ®Þnh m×nh trong c¬ chÕ thÞ trêng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. HiÖn nay c«ng ty cã ba trung t©m, ba chi nh¸nh vµ mét xÝ nghiÖp c¬ khÝ. 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 1. 2.1. C¬ cÊu tæ chøc : 1 C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c lµ mét c«ng ty vËn t¶i thuû, ®©y lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt chÊt ®Æc biÖt, s¶n phÈm kh«ng mang mét h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ mµ ®Òu mang tÝnh chÊt v« h×nh. NhËn thøc ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña ngµnh vËn t¶i ban l·nh ®¹o ®· tæ chøc vµ dÇn dÇn hoµn thiÖn bé m¸y bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty bao gåm : V¨n phßng c«ng ty : thùc hiªn vËn t¶i s«ng, vËn t¶i biÓn, vËn t¶i hµnh kh¸ch, lµm c¸c dÞch vô vËn t¶i vµ c¸c dÞch vô kh¸c nh : ®¹i lý, m«i giíi hµng h¶i … Trung t©m CKD : xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp m¸y mãc, thiÕt bÞ vËt t ngµnh ®êng thuû. Trung t©m §«ng Phong : Lµ ®¹i lÝ mua b¸n c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ cña h·ng §«ng Phong Trung Quèc phôc vô vËn t¶i ®êng s«ng ®êng biÓn. Trung t©m xuÊt khÈu lao ®éng vµ kinh doanh tæng hîp : Thùc hiªn c«ng viÖc xuÊt khÈu lao ®éng. Thùc hiªn cho thuª c¸c vËt t thiÕt bÞ vËn t¶i ®êng thuû vµ nhµ nghØ. Chi nh¸nh H¶i Phßng: VËn t¶i hµng ho¸ ®êng s«ng ®êng biÓn, thùc hiÖn c¸c dÞch vô ®¹i lý vËn t¶i nh ®¹i lý tµu biÓn, ®¹i lý container, ®Þa lý giao nhËn vËn t¶i vµ c¸c ®¹i lý kh¸c. Chi nh¸nh Qu¶ng Ninh : thùc hiÖn vËn t¶i ®êng s«ng vµ lµm c¸c nhiÖm vô vËn t¶i. XÝ nghiÖp c¬ khÝ vµ vËt liÖu x©y dùng : s¶n xuÊt thiÕt bÞ, vËt liÖu x©y dùng vµ söa ch÷a c¬ khÝ. Víi m« h×nh s¶n xuÊt vµ ®¨c ®iÓm cña c«ng ty nh trªn nªn tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®îc x©y dùng theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Theo m« h×nh nµy, bé phËn chc n¨ng lµm nhiÖm vô cè vÊn tham mu vµ chuÈn bÞ v¨n b¶n cho gi¸m ®èc trªn c¬ së gi¸m ®èc ra lÖnh cho cÊp díi, c¸c bé ph¹n chøc n¨ng kh¸c( c¸c trëng phßng) kh«ng cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh cho cÊp trung gian hay cho c¬ së. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y tæ chøc Tæng gi¸m ®èc Trung t©m Phßng CKD KT vËt t Trung t©mkÕ Ban §«ng ho¹ch Phong ®Çu t Trung t©m Phßng XKL§ TCKT & KDTH Chi Chi Phã tæng gi¸m V¨n nh¸nh Phßng nh¸nh Phßng 2 H¶i phßng®èc TCCB Qu¶ng VTB TGDPhßng - L§ Ninh Chi nh¸nh Ban TP vËn t¶i HCM S«ng XÝ nghiÖp Ban c¬ tµukhÝ vµ kh¸ch VLXD Bé m¸y qu¶n lÝ ®øng ®Çu lµ Tæng gi¸m ®èc gi÷ vai trß l·nh ®¹o chung toµn c«ng ty, chØ ®Ëo c¸c phßng ban chøc n¨ng. Tæng gi¸m ®«c chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc, Bé giao th«ng vËn t¶i, Tæng c«ng ty hµi h¶i ViÖt Nam vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.\ Phã tæng gi¸m ®èc : gióp viÖc cho tæng gi¸m ®èc, thay mÆt tæng gi¸m ®èc khi Tæng gi¸m ®èc ®i v¾ng ®ång thêi cã quyÒn ra c¸c quyÕt ®Þnh cho c¸c phßng ban trong ph¹m vi quy ®Þnh. V¨n phßng tæng gi¸m ®èc : phô tr¸ch c«ng viÖc hµnh chÝnh sù nghiÖp, gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc giÊy tê cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lËp c¸c dù ¸n xin vèn, gäi vèn ®Çu t trong vµ ngoµi níc. Phßng kÜ thuËt vËt t: kiÓm tra kiÓm so¸t cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi vËt t, thiÕt bÞ phô tïng cho tµu, lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a vµ n©ng cÊp tµu khi ®Õn h¹n. Ban kÕ ho¹ch ®Çu t : lËp kÕ ho¹ch kinh doanh, dù ¸n xin vèn gäi vèn. 3 Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : thùc hiÖn viÖc thu nhËn vµ cung cÊp th«ng tin vÒ tµi s¶n vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong qua tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Phong tæ chøc c¸n bé lao ®éng: thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc nh©n sù, chÕ ®é l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi. Phßng vËn t¶i biÓn: ký kÕt c¸c hîp ®ång ®Þnh h¹n, khai th¸c hµng cho tµu, theo dâi t×nh h×nh khi tµu ho¹t ®éng, x©y dùng kÕ ho¹ch chung cña toµn c«ng ty. Ban vËn t¶i s«ng: chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸c chuyÕn tµu s«ng vËn t¶i néi ®Þa. Ban tµu kh¸ch: chÞu mäi tr¸ch nhiÖm trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch. 1.2.2. NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. - VËn t¶i ®êng s«ng ®êng biÓn trong vµ ngoµi níc. - VËn t¶i hµnh kh¸ch tuyÕn néi. XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vËt t, thiÕt bÞ phô tïng s¶n phÈm chuyªn ngµnh phôc vô cho vËn t¶i ®êng thuû. Thùc hiÖn c¸c ®¹i lÝ vËn t¶i, chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ thùc hiÖn c¸cdÞch vô m«i giíi hµng h¶i. Söa ch÷a c¬ khÝ, s¶n suÊt vËt liÖu x©y dùng, söa ch÷a l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ giao th«ng thuû C¸c dÞch vô tæng hîp kh¸c : cho thuª nhµ xëng m¸y mãc. C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c lÊy nhiÖm vô vËn t¶i thuû lµm nhiÖm vô träng t©m chñ yÕu, thùc hiÖn kÝ kÕt hîp ®ång víi c¸c níc trªn thÕ giíi ®Ó thùc hiÖn viÖc giao lu bu«n b¸n hµng ho¸ gi÷a ViÖt Nam víi c¸c níc nh»m thu nhiÒu ngo¹i tÖ cho ViÖt Nam. Cïng víi chÝnh s¸ch më c÷a nÒn kinh tÕ, c«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c ra ®êi trong ®iÒu kiÖn kh«ng mÊy thuËn lîi. Nhng víi nç lùc phÊn ®Êu v¬n lªn, c«ng ty ®½ kh¼ng ®Þnh m×nh trong nÒ kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc. 1.2.3. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ra ®êi muén mµng trong nÒn kinh tÕ nhng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty ®· kh«ng ngõng v¬n lªn ®Ó ®¹t ®îc thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ. 4 §Ó ®¹t ®îc thµnh qu¶ ®ã ngoµi nç lùc phÊn ®Êu cña b¶n th©n c«ng ty cßn cã nh÷ng thuËn lîi ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ t¹o nªn nh÷ng thµnh qu¶ ®ã : T×nh h×nh kinh tÕ – x· héi níc ta trong thêi gian qua t¬ng ®èi æn ®Þnh ®¨ t¹o nªn m«i trêng ho¹t ®éng an toµn. H¬n n÷a gi¸ trÞ s¶n lîng c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt vµ xu©t khÈu ngµy cµng gia t¨ng, ®ång nghÜa víi nhu cÇu vËn t¶i chuyªn chë hµng ho¸ còng gia t¨ng gióp cho c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i cã c¬ héi më réng thÞ trêng. C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c cã mét m¹ng líi trung t©m, chi nh¸nh vµ xÝ nghiÖp thµnh viªn ®ang ë hÇu hÕt c¸c ®Çu mèi giao th«ng ë c¸c thµnh phè lín nh H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, TPHCM… thuËn lîi cho viÖc chuyªn chë hµng ho¸. C«ng ty cã ®éi ngò thuyÒn viªn vµ thî söa ch÷a giµu kinh nghiÖm. Tµu m¸y vµ c¸c chi tiÕt chuyªn dïng trong vËn t¶i kh¸ t©n tiÕn vµ cã n¨ng suÊt cao. Sau nhiÒu n¨m ho¹t ®éng c«ng ty ®· to¹ ®îc uy tÝn cho c¸c chñ hµng trong vµ ngoµi níc. C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c thuéc tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam – mét tæng c«ng ty lín nªn ngay tõ khi míi thµnh lËp c«ng ty ®· cã sù hç trî vÒ vèn còng nh b¶o l·nh vay vèn ng©n hµng. MÆt kh¸c trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty lu«n cè g¾ng thanh to¸n ®Çy ®ñ ®óng h¹n c¶ gèc vµ l·i t¹o ®îc uy tÝn ®èi víi ng©n hµng. Do ®ã mÆc dï vèn c«ng ty rÊt Ýt ái nhng c«ng ty vÉn huy ®éng phÇn lín vèn vay ng©n hµng phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nhµ níc còng gi¶m thuÕ VAT , c¸c kho¶n lÖ phÝ kh¸c, thñ tôc ®Çu t còng ®¬n gi¶n, gon nhÑ. §©y lµ ®iÒu kiÖn m«i trêng thuËn lîi gióp cho c«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c nãi riªng vµ c¸c c«ng ty vËn t¶i nãi chung yªn ®Çu t ph¸t triÓn, më réng s¶n xuÊt. Mét thuËn lîi kh¸c ph¶i kÓ ®Õn, lµ do c«ng ty cã chÝnh s¸ch l¬ng, thëng vµ l·i suÊt hîp lÝ khi c«ng nh©n cho c«ng ty vay vèn. C¸c quyªn lîi kh¸c cña ngêi lao ®éng c«ng ty chÊp hµnh nghiªm chØnh ®· t¹o nªn sù g¾n bã kh¨ng khÝt gi÷a ngêi lao ®éng vµ c«ng ty, gióp hä nhiÖt t×nh trong s¶n xuÊt kinh doanh, cã tr¸ch nhiÖm víi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty còng gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n ®¨ ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty. 5 Gi¸ cíc quèc tÕ ngµy cµng gi¶m trong khi chi phÝ kh«ng gi¶m nªn ®· ¶nh hëng rÊt lín hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña cong ty vËn t¶i Thuû B¾c vµ ngµnh vËn t¶i. §éi tµu biÓn cña c«ng ty ®· cao tuæi, c«ng ty kh«ng ®ñ vèn ®Ó ®Çu t tµu lín quèc tÕ v× gi¸ rÊ cao mµ nguån vèn kh«ng cã, ph¶i ®i vay ng©n hµng nªn chØ vay ®îc vèn trong møc ®é nhÊt ®Þnh . MÆt kh¸c ®êi tµu cña c«ng ty dµi khÊu hao lín kh«ng ®îc. §Ó cã chiÕn lîc l©u dµi, c«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch ®Çu t ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®Ó gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt thay thÕ ®éi tµu ®· cò nhng c«ng ty cßn gÆp khãi kh¨n vÒ vèn ®Çu t. V× c¸c kho¶n vèn vay cho ®Çu t TSC§ lµ rÊt lín, thêi gian theo dâi l©u, l·i suÊt c«ng ty phaØ tr¶ ng©n hµng chiÕm tû lÖ lín dÉn ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty lu«n ë møc c¨ng th¼ng. Nh÷ng tai n¹n do tµu gÆp ph¶i( ®µu n¨m 1998 tµu Hµ Thµnh lµ con tµu lín thø hai ®· va vµo ®¸ ngÇm khiÕn c«ng ty ph¶i bá tµu) ®· lµm cho doanh thu cña c«ng ty gi¶m sót. ViÖc ®Çu t thªm tµi s¶n cè ®Þnh thay thÕ lµm cho t×nh h×nh nî ®äng cña c«ng ty t¬ng ®èi lín. Vèn kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty chñ yªud lµ vèn vay ( chiÕm h¬n 90%) nªn ®Ó t¹o ®îc uy tÝn víi ng©n hµng c«ng ty lu«n ph¶i cè g¾ng tr¶ ®óng h¹n nªn ®· lµm thuËn lîi cña c«ng ty g¶im ®i v× sè l·i lín. H¬n n÷a xuÊt th©n tõ c«ng ty vËn t¶i s«ng mét nªn ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn tríc ®©y cha quen víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, phÇn lín lµ c¸n bé lín tuæi, h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é ngo¹i ng÷, vi tÝnh. 1.3. Quy m« cña c¬ së: 1.3.1 Quy m« vÒ tµi s¶n: 1.3.1.1 Tµi s¶n cè ®Þnh Víi chøc n¨ng chÝnh vµ nguån thu chñ yÕutõ vËn t¶i thuû. §©y lµ ho¹t ®«ng cÇn sè lîng ph¬ng tiÖn vËn t¶i lín nªn c«ng ty rÊt chó träng tíi c«ng t¸c ®Çu t mua s¾m, ®ãng míi thªn c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i nh»m t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt. Ngoµi ra, nh÷ng tµi s¶n phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý còng ®îc thay thÕ nh»m phôc vô tèt h¬n cho ho¹t ®éng cña 6 c«ng ty. Chóng ta cã thÓ thÊy ®îc t×nh h×nh trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh ë c«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c: N¨m NGTSC§ GTHMLK GTCL 2000 43.317.538.615 7.732.352.034 35.585.186.581 2001 77.808.714.931 14.592.886.379 63.215.828.552 Sè liÖu ®Õn hÕt ngµy 31/12/2001 vÒ tµi s¶n cè ®Þnh cô thÓ nh sau Nhãm TSC§ NGTSC§ GTHMLK GTCL Nhµ c÷a, VKT 1.927.823.800 1.065.502.193 862.321.607 M¸y mãc, thiÕt bÞ 117.900.509 75.422.330 42.458.179 Ph¬ng tiªn vËn t¶i 73.703.866.822 12.707.592.428 60.996.274.394 Dông cô qu¶n lý 2.059.123.800 774.349.428 1.314.774.372 Tæng céng 77.808.714.931 14.592.886.379 63.215.828.552 Nh vËy ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng vËn t¶i c«ng ty kh«ng ngõng ®æi míi, ®Çu t thªm tµi s¶n cè ®Þnh ®Æc biÖt lµ ®Çu t cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i – Tµi s¶n chñ yÕu phôc vô cho ho¹t ®éng cña c«ng ty. 1.3.1.2. Tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n. C«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c kh«ng ph¶i lµ m«t c«ng ty s¶n xuÊt v©t chÊt thùc sù mµ lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô, cho nªn s¶n xuÊt g¾n liÒn víi tiªu thô. Tµi sane lu ®éng chiÕm mét tØ träng kh«ng lín trong t«ng tµi s¶n cña c«ng ty. Nhng sù biÕn ®éng cña tµi s¶n lu ®éng kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã ý nghÜa trong viÖc ph©n tÝch sù ph¸t triÓn trong viÖc më réng quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty. Nh×n vµ b¶ng tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n trong n¨m 2000 vµ 2001 ta thÊy gi¸ trÞ cña TSL§ cã xu híng gi¶m xuèng, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ vßng chu chuyÓn cña TSL§ nhanh h¬n vµ sè tån kho 7 cuèi n¨m kh«ng nhiÒu. C«ng ty chó träng h¬n trong c«ng t¸c ®Çu t thªm TSC§. Tµi s¶n lu ®éng vµ ®Èu t ng¾n h¹n n¨m 2000 Tµi s¶n Sè d ®Çu n¨m Sè d cuèi n¨m 1. TiÒn 703.291.749 12.197.763.960 2. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n 3. C¸c kho¶n ph¶i 11.863.895.131 14.242.692.154 thu 6.031.752.481 7.214.309.868 4. Hµng tån kho 1.736.083.868 1.303.874.126 5. Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c 6. Chi phÝ sù nghiÖp Tæng céng 20.335.023.166 34.958.640.108 Tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n n¨m 2001 Tµi s¶n 1. TiÒn 2. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n 3. C¸c kho¶n ph¶i thu 4. Hµng tån kho 5. Tµi TS lu ®éng kh¸c 6. Chi phÝ sù nghiÖp Tæng céng Sè d ®Çu n¨m 12.197.763.960 - Sè d cuèi n¨m 4.276.674.839 - 14.242.692.154 7.214.309.868 1.303.874.126 - 9.002.270.868 9.349.620.337 2.753.482.969 - 34.958.640.108 25.382.049.013 8 3.1.2. Mét sè kÕt qu¶ chñ yÕu ®¹t ®îc cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam, c«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c còng nh bao doanh nghiÖp kh¸c khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong viÖc sö dông vèn sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ trêng… nhng kh«ng v× thÕ mµ c«ng ty tù ®¸nh mÊt m×nh. Víi sù næ lùc cña chÝnh b¶n th©n, cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c cÊp c¸c ngµnh cã liªn quan cña tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam cho ®Õn nay c«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn, thÞ trêng ®îc më réng, doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn qua biÓu díi ®©y : KÕt qu¶ ho¹t ®«ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m 2000 – 2001 So s¸nh n¨m 2000 – 2001 Néi dung 1.Vèn kinh doanh -Vèn cè ®Þnh -Vèn lu ®éng 2Doanh thu thuÇn 3LN sau thuÕ 4NS ph¶i nép NN 4Sè c«ng nh©n 6Thu nhËp BQ®Çu ngêi /th¸ng N¨m 2000 70.011.257.198 35.052.617.090 34.958.640.108 44.240.225.003 46.216.587 665.057.634 264 1.167.053 N¨m 2001 94.448.247.139 69.066.198.126 25.382.049.013 73.569.051.243 116.008.178 863.324.540 304 1.386.789 9 T¨ng / gi¶m +24.436.989.941 +34.013.581.036 -9.630.591.095 +29.355.826.240 +69.791.591 197.816.906 TØ lÖ %  /  +34,9 +97 -27,5 +66,36 +151,01 29,72 +201.736 17,29 Qua biÓu trªn ta cã thÓ thÊy mét c¸ch tæng qu¸t lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng mang l¹i hiªô qu¶ tèt, ngµy cµng më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy ®îc n©ng cao. Nh×n biÓu 2 díi ®©y ta còng thÊy quy m« vÒ vèn kinh doanh ®îc më réng. Tæng sè vèn n¨m 2001 t¨ng 34.9% so síi n¨m 2000. §Æc biÖt lµ vèn cè ®Þnh t¨ng 97% cho thÊy c«ng ty rÊt chó träng dÇu t thªm tµi s¶n cè ®Þnh tuy nhiªn viÖc t¨ng quy m« vÒ vèn còng kÐo theo sè nî ph¶i tr¶ t¨ng lªn. VÒ c¬ cÊu vèn nî ph¶i tr¶ chiÕm mét tû träng qu¸ cao (92.13% n¨m 2000 vµ 94.13 n¨m 2001). C«ng ty duy tr× mét tû lÖ nh vËy rÊt nguy hiÓm, nÕu thÞ trêng cã sù biÕn ®éng vÒ tµi c«ng ty sÏ ®øng bªn bê vùc ph¸ s¶n. 10 BiÓu: C¬ cÊu vèn vµ nguån vèn trong n¨m 2000 vµ 2001 N¨m 2000 ChØ tiªu Tæng sè vèn Vèn cè ®Þnh Vèn lu ®éng Tæng nguån vèn Nî ph¶i tr¶ + Nî dµi h¹n + Nî ng¾n h¹n + Nî kh¸c - Nguån vèn chñ SH Sè tiÒn 70.011.257.198 35.011.617.090 34.598.640.108 70.011.257.198 64.498.818.207 34.657.931.699 29.666.908.817 173.977.691 5.512.438.991 N¨m 2001 TØ träng(%) 100 5.0.07 49.53 100 92.13 7.87 Sè tiÒn 94.448.247.139 69.066.198.126 25.382.049.013 94.448.247.139 88.901.609.281 51.126.166.889 37.409.961.373 368.481.019 5.546.673.585 So s¸nh n¨m 2001 víi 2000 TØ träng(%) 100 73.13 26.87 100 94.13 Sè t¨ng/gi¶m +24.436.989.941 +34.013.581.036 -9.630.591.095 +24.436.989.941 24.402.791.074 Tû lÖ % +34,9 97 -27,5 +34,9 +37,83 8.57 34.198.867 0,62 1.3.2. T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô NSNN quý IV/2001. C«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c cã mét thuËn lîi lµ ®îc nhµ níc gi¶m thuÕ GTGT còng nh c¸c kho¶n lÖ phÝ kh¸c cho nªn c«ng ty lu«n lu«n cè g¾ng hoµn thµnh tèt c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n víi nhµ níc. BiÓu díi ®©y thÓ hiÖn ®îc t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ níc trong quý 4 n¨m 2001. 11 BiÓu t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ níc Quý IV/ 2001 ChØ tiªu 1 I.ThuÕ. 1. ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa 2. ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu 3. ThuÕ TT§B 4. ThuÕ xuÊt nhËp khÈu 5. ThuÕ TNDN 6. Thu trªn vèn 7. ThuÕ tµi nguyªn 8. ThuÕ nhµ ®Êt 9. TiÒn thuª ®Êt 10. C¸c lo¹i thuÕ kh¸c II. C¸c kho¶n nép hé 1. C¸c kho¶n thu phô 2. C¸c kho¶n phÝ lÖ phÝ 3. C¸c kho¶n kh¸c Tæng c«ng(40=30+10) M¶ Sè Sè cßn ph¶i Sè ph¸t sinh trong kú nép ®Çu k× Sè ®¨ nép Sè ph¶i nép Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè ph¶i nép Sè ®· nép 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 31 32 33 40 3 271483523 199597721 12809943 10741159 4 665507634 83186746 35976585 5 824982673 9.537.400 353976585 6 2753031456 (89737012) 353976585 7 3032321837 288.960.647 353976585 8=3+4-5 (7806585) (129099902) 0 398001268 11554146 34662441 461468688 174679366 11554146 34662441 1136608773 12809943 10741159 38070593 115541146 34662441 226517600 1950000 346439000 33986400 1950000 384780567 37005900 346439000 346439000 38341869 1502205541 0 4113816 (3693042) 48334700 42415683 42455683 313939206 Sè cßn ph¶i nép cuèi k× 38346867 665507634 38346867 863324540 12 1502205541 4113816 1.4. Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n. 1.4.1 NhiÖm vô §Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ó ®a ra kÕt luËn chÝnh x¸c cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp kh«ng thÓ thiÕu vai trß cña kÕ to¸n. Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, ®Ó ph¸t huy ®Çy ®ñ vai trß quan träng cña m×nh phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®ang thùc hiÖn nh÷ng vai trß sau. Ghi chÐp tÝnh to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi t×nh h×nh sö dông vËt t tµi s¶n, tiÓn vèn trong c«ng ty. TÝnh to¸n chÝnh x¸c kÞp thêi kÕt qu¶ ho¹t ®éng vËn t¶i vµ vai trß ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty. Th«ng qua viÖc ghi chÐp ph¶n ¸nh, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vËn chuyÓn, ®Þnh møc tiªu hao nguyªn liÖu,nhiªn liÖu, phô tïng… cña tµu, kÕ ho¹ch thu phÝ, kû luËt thu nép vµ c¸c kho¶n nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. Cung cÊp sè liÖu kÕ to¸n mét c¸ch nhanh chãng, kÞp thêi gióp cho ban gi¸m ®ècthùc hiªn c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp. 1.4.2. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c lµ doanh nghiÖp thuéc tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam, c«ng ty cã b¶y trung t©m chi nh¸nh xuyªn suèt tõ b¾c vµo nam. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo h×nh thøc h©n t¸n t¹i c¸c trung t©m, chi nh¸nh hay xÝ nghiÖp ®Òu cã phßng kÕ to¸n riªng, thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp ®Õn cuèi k× thùc hiÖn b¸o sæ lªn c«ng ty ®Ó phßng kÕ to¸n c«ng ty thùc hiÖn viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh toµn c«ng ty. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty chÞu sù chØ ®¹o chung cña kÕ to¸n trëng. Phßng gåm s¸u ngêi trong ®ã cã thñ quû chuyªn thu chi tiÒn mÆt, nh÷ng ngêi cßn l¹i tham gia vµo qu¸ tr×nh h¹ch to¸n. S¬ ®å bé m¸y kÕKÕ to¸n t¹i trc«ng to¸n ëng ty vËn t¶i Thuû B¾c KÕ to¸n c¸c TK 621,622,627,642 KÕ to¸n c¸c TK 511,131,331 KÕ to¸n c¸c TK 111,141,333,136 KÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc KÕ to¸n c¸c TK 1123,138,334,338 1.4.3 H×nh thøc kÕ to¸n vµ sæ kÕ to¸n. Víi ®Æc ®iÓm lµ c«ng ty cã nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, nªn ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c ghi chÐp sæ s¸ch mét c¸ch chÝnh x¸ch, hiÖu qu¶ nªn c«ng ty ®· ¸p công h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. Theo h×nh thøc kÕ to¸n nµy, mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®îc ph¶n ¸nh ë chøng tõ gèc, tæng hîp lËp chøng tõ ghi sæ. ViÖc ghi sæ kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®îc tiÕn hµnh t¸ch rêi viÖc ghi theo thø tù thêi gian vµ ghi theo hÖ thèng t¸ch rêi viÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp víi sæ kÕ to¸n chi tiÕt. - C¸c sæ kÕ to¸n sö dông : + Sæ chi tiÕt. + Sæ c¸c tµi kho¶n + Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ. - C¸c mÉu b¸o c¸o kÕ to¸n : + MÉu biÓuB- 01: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n + MÉu biÓu B-02 : B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh + MÉu biÓu B-03 : B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ Chøng gèc + MÉu biÓutõB04 : ThuyÕt minh c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh Chøng tõ ghi Tr×nh tù ghi sæ sæ Sæ quû Sæ §KCTGS Sæ c¸i Sæ chi tiÕt B¶ng TH chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh 15 B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi h»ng ngµy Ghi cuèi quý §èi chiÕu, kiÓm tra C«ng ty ¸p dông : HÖ thèng kÕ to¸n ¸p dông cho tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam. ®îc ban hµnh theo quy ®Þnh sè 341/Q§ - TCKT ngµy 25/4/2001 cña tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam. II. KÕ to¸n c¸c phÇn hµnh 2.1.PhÇn TSC§ 2.1.1 Chøng tõ sæ s¸ch vµ tµi kho¶n sö dông: + Tµi kho¶n sö dông C«ng ty sö sông c¸c tµi kho¶n 211, TK111, TK 136, TK 214, TK721,TK 821, 009… C«ng ty kh«ng qu¶n lý TSC§ díi h×nh thøc TSC§ v« h×nh vµ kh«ng sö dông tµi kho¶n TSC§ thuª tµi chÝnh nªn kh«ng sö dông TK 213 vµ TK212 + Chøng tõ sæ s¸ch sö dông: - Chøng tõ ghi sæ cã kÌm theo chøng tõ gèc c¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n cã liªn quan ®Õn TSC§. Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ : dïng ®Ó d¨ng ký c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian. Sæ nµy võa dïng ®Ó ®¨ng ký c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, qu¶n lý chøng tõ ghi sæ, võa ®Ó kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu víi B¶ng C©n ®èi sè ph¸t sinh. 16 Sæ c¸i : Lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ghi c¸c nghiÞep vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tµi kho¶n ®îc quy ®Þnh trong chÕ ®é tµi kho¶n kÕ to¸n. Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt : dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinhtheo tõng ®èi tîng kÕ to¸n riªng biÖt mµ trªn sæ kÕ to¸n cha ph¸n ¸nh ®îc. 2.1.2.Quy tr×nh h¹ch to¸n : 2.1.2.1.Khi TSC§ t¨ng: Chñ yÕu lµ do mua s¸m vµ ®îc ®Çu t chñ yÕu b»ng vèn vay. Khi cã nhu cÇu mua s¾m TSC§ phôc vô cho ho¹t ®éng c¸c ®¬n vÞ, c¸c bé phËn ph¶i lËp tê tr×nh xin mua, c¨n cø vµo ®ã c«ng ty sÏ lËp b¸o c¸o göi tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam. NhËn ®îc sù ®ång ý cña tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam th× c«ng ty míi mua TSC§ ®ã. C¨n c vµo tê tr×nh xin mua, c«ng v¨n chÊp nhËn, biªn b¶n bµn giao, c¸c ho¸ ®¬n, phiÕu thu do ®¬n vÞ b¸n lËp…kÕ to¸n x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ vµo chøng tõ ghi sæ theo ®Þnh kho¶n : - Trêng hîp mua s¾m b»ng nghuån vèn chñ së h÷u BT1) Nî TK 211 : Nguyªn gi¸ TSC§. Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®Çu vµo. Cã Tk 331 : Tæng sè tiÒn cha tr¶ ngêi b¸n Cã TK111, 112 : Thanh to¸n ngay BT2) Nî TK 414 : NÕu dïng quû ®Çu t ph¸t triÓn ®Ó ®Çu t Nî TK 431 : NÕu dïng quû phóc lîi ®Ó ®Çu t Nî TK 441 : §Çu t b»ng x©y dùng c¬ b¶n Cã TK411 : NÕu TSC§ dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh - Trêng hîp mua b»ng vèn vay dµi h¹n Nî TK 211 : Nguyªn gi¸ Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ. Cã TK 341 : Sè tiÒn vay dµi h¹n ®Ó mua s¾m Trêng hîp mua s¾m ph¶i l¾p ®Æt trong thêi gian dµi. + TËp hîp chi phÝ mua s¾m l¾p ®Æt Nî TK 241 : TËp hîp chi phÝ thùc tÕ Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ Cã TK liªn quan(331, 341, 111, 112, …) + Khi hoµn thµnh nghiÖm thu ®a vµ sö dông 17 ty * Ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§ Nî TK 211 : (Chi tiÕt tõng lo¹i) Cã TK 241. * KÕt chuyÓn nguån vèn ®Çu t b»ng nguån vè chñ së h÷u Nî TK 414, 441, 431 Cã TK 441 VÝ dô : trong quý II/2001 c«ng ty cã mua mét xe « t« TOYOTA cña c«ng liªn doanh TOYOTA Gi¶i Phãng. Cã sè liªn nh sau: Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam. C«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c Sè 117/KH§T Hµ Néi, Ngµy 09 th¸ng 03 n¨m 2001 §¥N XIN MUA S¾M TSC§ KÝnh Göi Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam. Thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña ®¶ng uû cña c«ng ty vÒ viÖc ®Èy m¹nh c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng, C«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c tËp trung cñng cè x©y dùng trung t©m xuÊt khÈu lao ®éng, ®¶m b¶o cho c«ng ty thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®îc giao. N¨m 2000, Trung t©m ®½ ký kÕt ®îc nh÷ng hîp ®ång víi ®ãi t¸c níc ngoµi vµ bíc ®Çu ®a lao ®éng ®i lµm viÞec tµi Sip, §µi Loan… Dù kiÕn n¨m 2001 sÏ ® a kho¶ng 300 lao ®éng ®i lµm viÖc t¹i níc ngoµi. HiÖn tai trung t©m dÞch vô vµ xuÊt khÈu lao ®éngcha ®îc trang bÞ « t« v× vËy viÖc ®a ®ãn kh¸ch vµ lµm viÖc víi c¸c ®Þa ph¬ng… c¬ quan qu¶n lÝ nhiÒu khi cha ®îc chñ ®éng. H¬n n÷a c«ng ty còng cha cã mét chiÕc xe « t« nµo ®Ó phôc vô viÖc ®Ý c«ng t¸c cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. §Ó t¹o ®iÒu kiªn cho trung t©m dÞch vô vµ xuÊt khÈu lao ®éng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh, trªn c¬ së tê tr×nh xin mua « t« ngµy 7/3/2001 cña trung t©m, C«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c kÝnh ®Ò nghi Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam cho phÐp ®îc mua mét « t« TOYOTO ZAGE 8 chç ngèØan xuÊt trong níc míi 100% ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng b»ng nguån vèn tù cã cña c«ng ty. KÝnh mong ®îc sù gióp ®ì cña Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam. 18 Ngêi viÕt ®¬n: Ho¸ ®¬n Ngµy 03/ 04/ 2001 ( Liªn 2 giao cho kh¸ch hµng) §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i Phãng §Þa chØ: §¬n vÞ mua hµng: C«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c §Þa chØ: §¬n Sè lSTT Tªn hµng ho¸ dÞch vô vÞ §¬n gi¸ îng tÝnh 1 Xe TOYOTA ZAGE 318626667 2 Céng tiÒn hµng 3 ThuÕ GTGT 5% 4 Tæng sè tiÒn thanh to¸n 5 B»ng ch÷ : Ba tr¨m ba t triÖu n¨m tr¨m t¸m m¬i ngh×n Ngêi mua KÕ to¸n trëng Thµnh tiÒn 318626667 318626667 15931333 334558000 Thñ Trëng PhiÕu thu tiÒn ( Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng) Tªn ®¬n vÞ hoÆc ngêi nép tiÒn : C«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c §Þa chØ : LÝ do : Nép thuÕ tríc b¹. Theo biªn lai thu thuÕ tríc b¹ sè : 7576 Sè tiÒn 6.691.000. ( ViÕt b»ng ch÷ : S¸u triÖu s¸u tr¨m chÝn m¬i mèt ngh×n) KÌm theo c¸c ho¸ ®¬n, biªn lai phÝ vµ lÖ phÝ cho viÖc mua xe : x¨ng, b¶o hiÓm ®¨ng kiÓm sè tiÒn lµ 940.588. B¸o c¸o chi tiÕt KÝnh göi : Tæng gi¸m ®èc c«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c. Phßng TCKT c«ng ty. 19 §îc sù ®ång ý cña c«ng ty, trung t©m dÞch vô vµ xuÊt khÈu lao ®éng ®· thùc hiªn mua m«t xe TOYOTA ZAGE 8 chç ngåi phôc vô cho s¶n xuÊt. Chi phÝ mua xe nh sau : 1. Gi¸ mua : 318626667 2. ThuÕ tríc b¹: 6691000 3. Chi phÝ mau xe (X¨ng, b¶o hiÓm ®¨ng kiÓm… ) : 940588 Tæng céng : 326258255 Hµ Néi, Ngµy 16/5/2001. C¨n cø vµo tµi liÖu trªn, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ vµ vµo sæ c¸i. Chøng tõ ghi sæ Quý II/2001 Sè 121 Tµi kho¶n TrÝch yÕu Nî Cã Mua xe « t« TOYOTA 211 ZAGE t¸m chç ngåi ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 133 Ph¶i thanh to¸n cho ngêi b¸n 331 Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n : TSC§ Sè hiÖu 98 121 122 180 NT 15.931.333 342.189.588 N¨m: 2001 : 211 Chøng tõ SH Sè tiÒn Nî Cã 326.285.255 DiÔn gi¶i Sè d ngµy 01/04/2001. Mua MVT Phßng TCKT Mua xe « t« dÞch vô Thanh lý « t« TOYOTA Mua tµu Quèc Sè TK øng hiÖu ®èi Sè tiÒn Nî Cã 40.201.184.524 112 6.736.000 331 326.285.255 214, 821 152.528.000 331 25.000.000.000 20 Tö Gi¸m Céng ph¸t sinh 25.332.994.255 152.528.000 Sè d ngµy 65.381.650.779 30/06/2001 2.1.2.2. Khi TSC§ gi¶m : TSC§ cña c«ng ty gi¶m thêng do nhîng b¸n, thanh lý… Khi TSC§ ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶, kh«ng b¶o ®¶m an toµn trong ho¹t ®éng, c«ng ty sÏ lËp b¸o c¸o víi Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam. Khi nhËn ®îc sù ®ång ý th× c«ng ty sÏ nhîng b¸n TSC§ theo h×nh thøc mµ c«ng ty ®· tr×nh bµy trong tê tr×nh. Khi nhîng b¸n c«ng ty tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ångmua b¸n vµ lËp biªn b¶n bµn giao, c¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n, tê tr×nh cña c«ng ty… kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ, vµ sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ vµo sæ c¸i. 2.1.2.3. Khi thanh lý TSC§ : §¬n vÞ cã TSC§ cÇn thanh lý lËp c«ng v¨n xin phÐp ®îc thanh lý TSC§ tíi c«ng ty. Ban l·nh ®¹o c«ng ty tæ chøc cuéc xem xÐt ®Ò nghÞ cña ®¬n vÞ xin thanh lý. §îc sù ®ång ý cña c«ng ty th× ®¬n vÞ ®ã míi tiÕn hµnh thanh lý. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ vµ vµo c¸c sè c¸i liªn quan nh sæ c¸i TK111, TK721, Tk821. 2.1.2.4. KÕ to¸n khÊu hao TSC§ : Hiªn nay c«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c ®ang sö dông ph¬ng ph¸p khÊu hao theo ®êng th¼ng theo quyÕt ®Þnh sè 166/1999/Q§ - BTC ngµy 30/ 12 / 1999 cña bé tµi chÝnh. Trong c«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c ngoµi nh÷ng TSC§ cã gi¸ trÞ nhá ( m¸y vi tÝnh…) cßn cã c¸c TSC§ cã gi¸ trÞ rÊt línkµ c¸c ph ¬ng tiÖn vËn t¶i ( tµu Quèc Tö Gi¸m, tµu LIVAASO – 02 …). ChÝnh v× vËy møc trÝch khÊu hao hµng quý c¨n cø vµo c¨n cø vµo møc khÊu hao quy ®Þnh cho tõng lo¹i TSC§ ®Ó kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch khÊu hao. Cã sæ ®Ó trÝch khÊu hao lµ “ b¶n d¨ng ký møc trÝch khÊu hao TSC§ ” trong 4 n¨m 1999 – 2000 – 2001 – 2002 mµ c«ng ty d¨ng ký víi côc tµi chÝnh doanh nghiÖp thuéc Bé Tµi ChÝnh. Dùa vµo sè khÊu hao d¨ng ký ®ã c«ng ty thùc hiªn tÝnh to¸n vµ ph©n bæ c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ liªn quan. Møc khÊu hao n¨m Møc khÊu hao quý = 21
- Xem thêm -