Tài liệu Báo cáo tổng hợp về công ty mideco

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I Tæng quan vÒ c«ng ty ph¸t triÓn kho¸ng s¶n I. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh C«ng ty Ph¸t triÓn kho¸ng s¶n cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Mineral Development Company – ViÕt t¾t lµ MIDECO, ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 24/Q§-M§C ngµy 10-2-1989 cña Tæng côc tr-ëng Tæng côc má ®Þa chÊt vµ ho¹t ®éng d-íi sô chØ ®¹o trùc tiÕp cña Tæng côc tr-ëng Tæng côc má ®Þa chÊt (kiªm chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty). Sau khi cã nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh qui chÕ thµnh lËp vµ gi¶i thÓ doanh nghiÖp Nhµ n-íc, c«ng ty MIDECO ho¹t ®éng theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp sè 225/Q§-TCN§T ngµy 20-5-1993 cña Bé tr-ëng Bé c«ng nghiÖp nÆng (cò), nay lµ bé c«ng nghiÖp. Tõ th¸ng 4-1991 khi thµnh lËp Tæng c«ng ty Ph¸t triÓn kho¸ng s¶n trªn c¬ së t¸ch mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng côc má vµ ®Þa chÊt th× c«ng ty MIDECO ®Æt d-íi sù kiÓm so¸t cña Tæng c«ng ty nµy cho ®Õn hÕt th¸ng 10-1995. Tõ th¸ng 10-1995 ®Õn nay, sau khi thµnh lËp Tæng C«ng ty kho¸ng s¶n ViÖt Nam trªn c¬ së nhËp 2 tæng C«ng ty kho¸ng s¶n quý hiÕm vµ Tæng c«ng ty Ph¸t triÓn kho¸ng s¶n th× c«ng ty MIDECO l¹i ®Æt d-íi quyÒn qu¶n lý cña Tæng C«ng ty kho¸ng s¶n ViÖt Nam, nay trùc thuéc Bé C«ng nghiÖp. C«ng ty MIDECO cã trô së chÝnh t¹i 183 ®-êng Tr-êng Chinh, Hµ Néi vµ cã mét sè má, nhµ m¸y s¶n xuÊt ®¸ tÊm t¹i c¸c tØnh Thanh Ho¸, NghÖ An, Qu¶ng Nam, B×nh §Þnh, Hµ Néi. Trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng, c«ng ty ho¹t ®éng d-íi h×nh thøc cña mét c«ng ty cæ phÇn theo vèn gãp cña Tæng côc má ®Þa chÊt vµ Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n thuéc Bé th-¬ng m¹i vµ vè cña c¸c cæ ®«ng trong n-íc vµ n-íc ngoµi. C«ng ty cã héi ®ång Qu¶n trÞ ®¹i diÖn cho c¸c bªn gãp vèn, gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc do Tæng côc má ®Þa chÊt bæ nhiÖm. 1 Cho ®Õn n¨m 1994, tuy ®Æt d-íi quyÒn qu¶n lý cña tæng c«ng ty Ph¸t triÓn kho¸ng s¶n thuéc Bé c«ng nghiÖp, nh-ng héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty hµng quý vÉn häp ®Ó th«ng qua kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, tµi chÝnh cña c«ng ty. Tõ n¨m 1994 trë ®i th× héi ®ång qu¶n trÞ tù gi¶i t¸n khi mét sè uû viªn cña héi ®ång qu¶n trÞ nghØ h-u. Khi chuyÓn sang Tæng c«ng ty th× c«ng ty ho¹t ®éng nh- mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc b×nh th-êng. C«ng ty MIDECO lµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cã t- c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n ®äc lËp, cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng. Ngµy 10-11-1993, c«ng ty ®-îc Bé th-¬ng m¹i cÊp giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp sè 1011024, ®-îc phÐp nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ cho khai th¸c chÕ biÕn quÆng, vËt t- thiÕt bÞ cho c¸c m¸y mãc trªn. Nh÷ng ngµnh nghÒ c«ng ty ®-îc phÐp kinh doanh bao gåm: - Th¨m dß, khai th¸c, chÕ biÕn vµ kinh doanh kho¸ng s¶n. - X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh má, d©n dông, èp l¸t c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. - XuÊt khÈu c¸c lo¹i s¶n phÈm kim lo¹i ®en, kim lo¹i mµu vµ quÆng phi kim lo¹i. - NhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t- thiÕt bÞ phôc vô khai th¸c tuyÓn kho¸ng vµ tinh luyÖn kim lo¹i vµ phi kim lo¹i. - Gia c«ng, tuyÓn luyÖn vµ chÕ biÕn kho¸ng s¶n. - Gia c«ng c¬ khÝ, chÕ t¹o vµ dÞch vô söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô ngµnh khai th¸c chÕ biÕn kho¸ng s¶n. 2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty MIDECO Khi míi thµnh lËp (th¸ng 2 n¨m 1989), c«ng ty chØ cã trªn 10 ng-êi. §ã lµ nh÷ng c¸n bé cã nhiÒu thµnh c«ng trong lÜnh vùc nghiªn cøu vÒ ®Þa chÊt, th¹ch häc nh- tiÕn sü Lª Th¹c Xinh, §ç H¶i Dòng, TrÇn Quèc H¶i,... Môc ®Ých ban ®Çu cña c«ng ty lµ giíi thiÖu cho c¸c ®èi t-îng, ®èi t¸c n-íc ngoµi biÕt vÒ nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó vµ ®a d¹ng cña ViÖt Nam, h-íng dÉn c¸c ®oµn kh¸ch du lÞch ®i th¨m quan c¸c má kho¸ng s¶n, kªu gäi vèn ®Çu t- vµo c¸c lÜnh vùc khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n. Víi sè vèn ban ®Çu 32 triÖu ®ång bao gåm c¶ mét xe U-oat, hai phßng lµm viÖc. Qua mét n¨m lµm viÖc tæng sè vèn cña c«ng ty ®· lªn tíi 450 triÖu 2 ®ång. §èi víi c¸c c«ng ty lín ®· cã qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn l©u dµi th× sè vèn trªn qu¶ lµ khiªm tèn, song ®èi víi c«ng ty Ph¸t triÓn kho¸ng s¶n th× ®ã lµ thµnh c«ng b-íc ®Çu rÊt ®¸ng khÝch lÖ. B-íc sang n¨m 1990, ngoµi nhiÖm vô h-íng dÉn c¸c ®oµn kh¸ch n-íc ngoµi ®i tham quan ®Ó kªu gäi ®Çu t- n-íc ngoµi, c«ng ty con m¹nh d¹n kªu gäi c¸c doanh nghiÖp trong n-íc cïng gãp vèn ®Ó cïng chung khai th¸c c¸c má kho¸ng s¶n trong n-íc nh- má vµng Suèi Nh©u (B¾c Th¸i), má vµng Cµ Na (NghÖ An) vµ thu gom quÆng ®Ó tinh luyÖn xuÊt khÈu. Biªn chÕ chÝnh thøc gåm 26 ng-êi, bao gåm 1 gi¸m ®èc phô tr¸ch chung, 1 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt, 1 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh vµ c¸c chuyªn viªn phôc vô nh- lÔ t©n, l¸i xe,... Víi tæ chøc gän nhÑ nhvËy vµ lßng nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc, sù chØ ®¹o kÞp thêi, nh¹y bÐn cña ban gi¸m ®èc c«ng ty, céng víi tinh thÇn lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm, s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn nªn ®Õn th¸ng 3-1993, c«ng ty ®· cã: - Vèn cè ®Þnh: 613.153.115 ®ång - Vèn l-u ®éng: 2.141.681.000 ®ång Trong n¨m 1991-1992, ngoµi kÕt qu¶ trªn c«ng ty cßn ®i s©u t×m hiÓu, häc hái c«ng nghÖ chÕ biÕn ®¸ Granite vµ Marble ë n-íc ngoµi. N¨m 1993, do gi¸ thiÕc vµ Vonfram trong n-íc cã nhiÒu tæ chøc vµ c¸ nh©n thu gom nªn lîi nhuËn tõ c¸c nguån kinh doanh kim lo¹i kh«ng cao. XÐt thÊy s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t ®Ó phôc vô c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong n-íc vµ cho xuÊt khÈu lµ mét ngµnh míi sÏ mong ®em l¹i lîi nhuËn cao, dÔ dµng trong kh©u qu¶n lý, b¶o vÖ, l¹i tËn dông ®-îc nguån lao ®éng thñ c«ng vµ lao ®éng cã tay nghÒ cao. §éi ngò c¸n bé cña c«ng ty l¹i am hiÓu vÒ ®Þa chÊt, chÊt l-îng cña tõng má nªn viÖc chuyÓn h-íng kinh doanh cña ban gi¸m ®èc lµ hoµn toµn phï hîp. Tõ n¨m 1993 trë ®i, bªn c¹nh nh÷ng mÆt hµng vµ s¶n phÈm nãi trªn, c«ng ty ®· x¸c ®Þnh mÆt hµng ®¸ èp l¸t (gåm ®¸ Granite vµ Marble) cã mét thÞ tr-êng phong phó vµ giµu tiÒm n¨ng. C«ng ty ®· tËp trung vµo ®iÒu tra ®Þa chÊt vµ tæ chøc khai th¸c, qu¶n lý c¸c má ®¸ Granite vµ Marble tõ B¾c ®Õn Nam Trung bé nh»m cung cÊp nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt ®¸ tÊm ë Hµ Néi vµ xuÊt khÈu. GÇn ®©u c«ng ty ®· tËp trung ®Çu t- n©ng cÊp nhµ x-ëng, m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó tËp trung ph¸t triÓn mÆt hµng ®¸ èp l¸t. C«ng ty chuyÓn h-íng ho¹t ®éng chÝnh cña m×nh vµo viÖc khai th¸c ®¸ khèi xuÊt khÈu, thµnh lËp c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t Granite vµ Marble 3 chÊt l-îng cao ®Ó cung cÊp cho c¸c c«ng tr×nh quan träng ë thñ ®« vµ ®Ó xuÊt khÈu. Thêi gian qua, nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng quan träng ë Hµ Néi ®· ®-îc c«ng ty MIDECO cung cÊp ®¸ èp l¸t chÊt l-îng cao nh- kh¸ch s¹n Metropol, ®¹i sø qu¸n BØ. Sang n¨m 1995, c«ng ty ®· ®Çu t- x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t. §©y lµ mét nhµ m¸y lín nhÊt vµ hiÖn ®¹i nhÊt ViÖt Nam, cã vèn ®Çu t- tíi 35 tû ®«ng víi c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nhËp tõ Italia, mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®¸ gåm 4 m¸y 120 l-ìi, mét d©y chuyÒn mµi b¨ng tù ®éng, m¸y c¾t cÇu tù ®éng vµ mét sè m¸y bæ ®¸, c¾t c¹nh ®¸ víi c«ng suÊt nhµ m¸y 120.000 m3 ®¸ Granite vµ 600.000 m3 ®¸ Marble, s¶n phÈm ®¸ cña nhµ m¸y ®-îc cung cÊp cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong n-íc vµ xuÊt khÈu. Ngoµi ra c«ng ty cßn mét sè xÝ nghiÖp x©y dùng èp l¸t chuyªn thi c«ng èp l¸t c¸c c«ng tr×nh x©y dùng l¬n, nhá ë miÒn B¾c, gãp phÇn tiªu thô s¶n phÈm cña nhµ m¸y. C«ng ty cã giÊy phÐp vÒ ®iÒu tra th¨m dß ®Þa chÊt, khai th¸c má, chÕ biÕn kho¸ng s¶n, thi c«ng x©y dùng má, lµm ®-êng, èp l¸t c«ng tr×nh x©y dùng. II. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty 4 S¬ ®å tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty MIDECO Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phßng kinh doanh Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phßng hµnh chÝnh Phßng kü thuËt C¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt C¸c chi nh¸nh - C«ng ty ph¸t triÓn kho¸ng s¶n (MIDECO) gåm cã 7 ®¬n vÞ thµnh viªn: 1. XÝ nghiÖp ®¸ èp l¸t MIDECO Hµ Néi 2. XÝ nghiÖp x©y dùng - èp l¸t 3. Cöa hµng sè 2 Hoµng Hoa Th¸m 4. V¨n phßng MIDECO Thanh Ho¸ 5. XÝ nghiÖp MIDECO §µ N½ng 6. Chi nh¸nh MIDECO B×nh §Þnh 7. XÝ nghiÖp MIDECO Quú hîp. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty theo kiÓu ph©n cÊp qu¶n lý. §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc, gi¸m ®èc c«ng ty do Bé tr-ëng Bé c«ng nghiÖp nÆng (cò) bæ nhiÖm, phô tr¸ch chung vÒ ®èi néi vµ ®èi ngo¹i, tæ chøc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo chÕ ®é thñ tr-ëng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng c«ng ty, Bé tr-ëng Bé c«ng 5 nghiÖp nÆng (cò) còng nh- toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ c¸c phã gi¸m ®èc vµ c¸c tr-ëng phong, ban do gi¸m ®èc ®Ò nghÞ, ®-îc cÊp trªn bæ nhiÖm theo sù ph©n cÊp cña Bé tr-ëng Bé c«ng nghiÖp. Nh×n vµo s¬ ®å trªn ta thÊy tæ chøc cña c«ng ty gåm cã: - Bé m¸y qu¶n lý: gåm gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc, c¸c phßng ban trùc thuéc - C¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc.  Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: - Phßng kinh doanh: Víi chøc n¨ng chÝnh lµ c«ng t¸c tiÕp thÞ, chuÈn bÞ c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu s¶n phÈm, c¸c hîp ®ång tiªu thô trong n-íc, c¸c hîp ®ång nhËp c¸c lo¹i m¸y mãc, vËt t- cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Phßng kinh doanh lµ ®Çu mèi t¹o ra c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu s¶n phÈm, c¸c hîp ®ång tiªu thô trong n-íc, cho nªn t¹i ®©y ®· tËp hîp ®-îc c¸c c¸n bé kinh doanh cã n¨mg lùc tr×nh ®é, cã kh¶ n¨ng giao tiÕp, ngo¹i ng÷ tèt. Do vËy, c¸c c¸n bé nh©n viªn v¨n phßng nµy ®· t¹o ®-îc sù thuËn lîi cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu s¶n phÈm cña c«ng ty. Ngoµi ra phßng kinh doanh cßn cã nhiÖm vô: + NghiÖm thu chÊt l-îng hµng xuÊt khÈu. + LËp thñ tôc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, vËt t-. + Lµm c¸c ®Ò ¸n ®Çu t- më réng, n©ng cÊp, ®æi míi thiÕt bÞ nhµ x-ëng. + Nghiªn cøu ¸p dông c¶i tiÕn qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Trong thêi gian qua, phßng kinh doanh lµ bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. Phßng kinh doanh ®· hoµn thµnh chøc n¨ng cña m×nh vµ t¹o ra ®-îc nh÷ng thuËn lîi kh«ng nhá trong ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty, nhËp c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Víi c¸c chøc n¨ng chñ yÕu lµ: + Qu¶n lý thu chi trong toµn c«ng ty, lËp kÕ ho¹ch b¸o c¸o tµi chÝnh ®Þnh kú. 6 + T×m nguån vè dÓ ®Çu t- ®æi míi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, khai t¸c nguån vèn ®Ó cung cÊp vèn l-u ®éng cho c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng. + Theo dâi kiÓm tra hiÖu qu¶ vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c¬ së trong c«ng ty. Víi chøc n¨ng ®ã, phong tµi chÝnh kÕ to¸n lµ n¬i chñ yÕu qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng thu chi trong xuÊt nhËp khÈu, b¸n hµng. sau khi c¸c hîp ®ång d-îc ký kÕt, hµng ho¸ ®-îc chuyÓn cho kh¸ch hµng th× ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña phßng còng ®ång thêi nhanh chãng hoµn tÊt thñ tôc nhËn tiÒn vµo tµi kho¶n cña c«ng ty t¹i Ng©n hµng. Do vËy ®· gãp phÇn lµm cho l-îng tiÒn mÆt còng nh- tiÒn göi Ng©n hµng lu«n ®-îc chñ ®éng trong chi tiªu. - Phßng hµnh chÝnh: + Qu¶n lý trô së n¬i lµm viÖc cña c«ng ty, qu¶n lý c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ vËt t- cho v¨n phßng. + So¹n th¶o c¸c lo¹i v¨n b¶n vÒ hµnh chÝnh, c¸c lo¹i v¨n b¶n b¸o c¸o cña c«ng ty. + TiÕp ®ãn c¸c ®oµn kh¸ch héi nghÞ do c«ng ty tæ chøc. + X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc nh©n sù cho c«ng ty. + LËp kÕ ho¹ch dµi h¹n, ng¾n h¹n cña c«ng ty vÒ s¶n xuÊt kinh doanh. + Dùa trªn c¸c hîp ®ång ®· ký, lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. + Theo dâi sè l-îng, t×nh tr¹ng, kh¶ n¨ng sö dông c¸c lo¹i vËt t- m¸y mãc. +LËp dÞnh møc s¶n l-îng cho c¸c lo¹i s¶n phÈm chÝnh vµ møc tiªu hao vËt tcho c¸c s¶n phÈm. VÒ x©y dùng c¬ b¶n, phßng hµnh chÝnh cßn cã chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n, c¶i t¹o më réng söa ch÷a, x©y dùng míi c¸c xÝ nghiÖp, v¨n phßng c«ng ty. - Phßng kü thuËt: + Lµ n¬i ®iÒu tra nghiªn cøu ®Þa chÊt c¸c má phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµm dù ¸n kh¶ thi c¸c má. + ChuÈn bÞ thiÕt kª, khai th¸c má, gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc cã liªn quan. 7 + Phô tr¸ch an toµn vÖ sinh m«i tr-êng má. Thêi gian qua, phßng kü thuËt ®· ®iÒu tra vµ lµm dù ¸n kh¶ thi ®-îc mét sè má, lµ nh÷ng má quan träng cung cÊp nguån nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm ®¸ Granite vµ Marble cã mµu s¾c ®a d¹ng, phong phó, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc chµo hµng, xuÊt khÈu ®¸ ®-îc thuËn lîi, ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. PhÇn ii ®Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt cña c«ng ty mideco I. §Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt cña c«ng ty 8 1. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu chñ yÕu cña c«ng ty lµ ®¸ ®-îc khai th¸c tõ c¸c má ®¸ Granite, ®¸ Marble ë NghÖ An vµ B×nh §Þnh. Do ®-îc thiªn nhiªn -u ®·i nªn tr÷ l-îng ®¸ ë c¸c má nµy lµ rÊt lín. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty ®· ph¸t huy tinh thÇn tÝch cùc chñ ®éng trong viÖc th¨m dß, xin giÊy phÐp vµ tiÕn hµnh khai th¸c. C¸c lo¹i ®¸ sau khi khai th¸c ®-îc qua s¬ chÕ mét sè c«ng ®o¹n, sau ®ã ®-îc chuyªn chë vÒ xÝ nghiÖp ®¸ èp l¸t MIDECO Hµ Néi. Víi ®Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu vµ b¸n thµnh phÈm cã khèi l-îng lín nh- vËy, l¹i ph¶i chuyªn chë ®i xa cho nªn chi phÝ toµn bé cho khai th¸c s¬ chÕ, chuyªn chë lµ rÊt lín. §Ó lµm gi¶m chi phÝ nµy, c«ng ty ®· tæ chøc ra mät ®éi vËn t¶i riªng phôc vô cho nhu cÇu chuyªn chë cña c«ng ty. HÖ thèng vËn t¶i néi bé nµy sÏ gãp phÇn gi¶m thiÓu chi phÝ vµ còng lµm gi¶m chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra hÖ thèng kho tµng ®Ó l-u kho, s¶n xuÊt rÊt lín, vËn chuyÓn th× xa. §iÒu nµy dÉn ®Õn chi phÝ kinh doanh vÒ kho tµngcao, viÖc gi¸m s¸t, kiÓm tra vµ ra c¸c quyÕt ®Þnh kÞp thêi cña c¸c c¸n bé qu¶n trÞ sÏ bÞ h¹n chÕ do kh«ng gian s¶n xuÊt réng lín. V× vËy, viÖc phèi hîp ¨n khíp nhÞp nhµng gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong c«ng ty ch-a cao. Khi mµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t MIDECO Hµ Néi ph¶i nghØ viÖc do thiÕu nguyªn vËt liÖu, vËt t- cho s¶n xuÊt th× l-îng ®¸ khai th¸c tån trong kho cña c¸c má ë B×nh §Þnh, NghÖ An l¹i vÉn cßn rÊt lín. §©y lµ sù bÊt hîp lý cÇn ®-îc c«ng ty chó ý. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt kÓ trªn vÒ nguyªn vËt liÖu, ®· lµm cho chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu tr-íc khi ®em vµo s¶n xuÊt ®¸ chiÕm 40% gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm. V× vËy, nÕu c«ng ty cã thÓ tæ chøc tèt h¬n ho¹t ®éng trong kh©u khai th¸c chuyªn chë th× lîi nhuËn sÏ t¨ng lªn rÊt nhiÒu. 2. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ thiÕt bÞ Khi lùa chän thiÕt kÕ hoÆc c¶i tiÕn mét quy tr×nh c«ng nghÖ ph¶i tho¶n m·n c¸c yªu cÇu c¬ b¶n nh- ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, ®¶m b¶o tÝnh chÊt tiªn tiÕn cña c«ng nghÖ, gi¶m lao ®éng ch©n tay nÆng nhäc, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, nh-ng quan träng h¬n ph¶i cã hiÖu qu¶ kinh tÕ-x· héi cao. Sù ph¸t triÓn nh- vò b·o cña khoa häc kü thuËt cho phÐp ngµy cµng s¸ng t¹o ®-a vµ ¸p dông nhiÒu lo¹i c«ng nghÖ kh¸c nhau ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm kh¸c nhau. V× thÕ, chóng ta cÇn lùa chän c«ng nghÖ nµo ®ã ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn doanh nghiÖp. HiÖn t¹i c«ng ty MIDECO ®ang sö dông c«ng nghÖ khoan t¸ch c¬ giíi kÕt hîp víi thñ c«ng. Víi khèi 9 l-îng khai th¸c lín, nªn viÖc sö dông lao ®éng thñ c«ng trong kh©u nµy lµm gi¶m n¨ng suÊt khai th¸c ®i rÊt nhiÒu. Khi c«ng ty cã nh÷ng hîp ®ång lín cÇn ph¶i hoµn thµnh trong mét thêi gian ng¾n th× rÊt khã n©ng n¨ng suÊt khai th¸c cho kÞp víi tiÕn ®é s¶n xuÊt kinh doanh. §«i khi viÖc sö dông lao ®éng thñ c«ng sÏ g©y ra chi phÝ lín trªn mét ®¬n vÞ s¶n l-îng khai th¸c, khi mµ s¶n l-îng khai th¸c t¨ng lªn. ViÖc lùa chän c«ng nghÖ thiÕt bÞ phï hîp lµ rÊt quan träng cã ý nghÜa t¹o ra tiÒm n¨ng, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông l©u dµi cho doanh nghiÖp vµ ng-îc l¹i, nÕu lùa chän sai sÏ dÉn ®Õn hiÖu qu¶n thÊp, thËm chÝ kh«ng hiÖu qu¶ mµ kh«ng thÓ söa ch÷a ®-îc. Víi d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®¸ tÊm hiÖn ®¹i ®-îc ®Æt t¹i xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ®¸ MIDECO Hµ Néi, ®-îc ®Çu t- m¸y mãc thiÕt bÞ ®ång bé cña Italia – Hµn Quèc víi n¨ng lùc s¶n xuÊt 100.000 m2 – 160.000m2 s¶n phÈm ®¸ c¸c lo¹i /1 n¨m. Chi phÝ cho viÖc mua s¾m d©y chuyÒn nµy rÊt lín trong khi viÖc sö dông l¹i kh«ng triÖt ®Ó, hiÖn t¹i c«ng ty chØ míi sö dông 50% c«ng suÊt thiÕt kÕ cña d©y chuyÒn. §©y lµ sù l·ng phÝ rÊt lín cÇn ®-îc kh¾c phôc kÞp thêi. Së dÜ c«ng ty ch-a thÓ ph¸t huy tèi ®a c«ng suÊt cña day chuyÒn v× sù yÕu kÐm trong kh©u tiªu thô, lµm cho s¶n phÈm tån kho nhiÒu, l-îng vèn bÞ n»m chÕt trong s¶n phÈm tån kho t¨ng lªn. BiÓu 1: T×nh h×nh tiªu thô vµ tån kho s¶n phÈm cña c«ng ty MIDECO §¬n vÞ tÝnh: m3 10 S¶n phÈm tiªu thô N¨m 2000 N¨m 2001 §¸ khèi Granite 226 181,2 §¸ tÊm Granite 11.506 15.753 §¸ tÊm Marble 3.873 1.654,61 §¸ §ôc 5.276 2.792 N¨m 2000 N¨m 2001 §¸ khèi Granite 547 498,71 §¸ tÊm Granite 8.416 9.079 §¸ tÊm Marble 2.050 2.252,53 §¸ §ôc 2.746 2.500 S¶n phÈm tån kho Qua b¶ng trªn, ta thÊy tØ träng s¶n phÈm tån kho/s¶n phÈm tiªu thô rÊt cao, n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000. Do s¶n phÈm tån kho t¨ng lªn cho nªn khèi l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã xu h-íng gi¶m ®i v× nhu cÇu thÞ tr-êng kh«ng biÕn ®éng lín vµ viÖc s¶n xuÊt ë møc ®é cÇm chõng, nh- vËy c«ng ty sÏ kh«ng thÓ cã -u thÕ cña qui m« s¶n xuÊt lín. C«ng ty ph¶i trÝch chi phÝ khÊu hao nhiÒu trªn 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm, dÉn ®Õn gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm cao. V× vËy muèn lµm ¨n cã l·i, c«ng ty ph¶i t¨ng gi¸ b¸n, mµ ®iÒu nµy th× rÊt khã. C«ng nghÖ thiÕt bÞ cña c«ng ty bªn c¹nh yÕu tè hiªnj ®¹i, ®¾t tiÒn, cho s¶n phÈm chÊt l-îng cao th× cßn ®-îc chuyªn m«n ho¸ ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty. ViÖc chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt nµy bªn c¹nh nh÷ng -u ®iÓm cña nã th× còng cã h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, doa kh«ng thÓ ®a d¹ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, kÕt qu¶ n¨m 2001 c«ng ty ®· kh«ng thÓ ®¸p øng nhu cÇu kh¸c nhau vÒ c¸c lo¹i mµu s¾c, kÝch c¬ cña ®¸. Nãi chung, c«ng nghÖ thiÕt bÞ cña c«ng ty sÏ ph¸t huy thÕ m¹nh khi mµ nhu cÇu cña thÞ tr-êng t¨ng lªn. 3. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng 11 C«ng ty cã mét ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é vµ tay nghÒ cao. NÕu cã c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch th× mäi ng-êi cã thÓ s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu lao ®éng thªm giê, thªm ca, trong tr-êng hîp c«ng ty cã hîp ®ång lín mµ ph¶i ®¸p øng trong mét thêi gian ng¾n. Lao ®éng víi t- c¸ch lµ con ng-êi, cã nhu cµu vÒ sù b×nh ®¼ng trong lao ®éng còng nh- tho¶ m·n nhu cÇu c¸ nh©n, nhu cÇu vÒ c¸c ho¹t ®éng cña x· héi. Lao ®éng lµ mét bé phËn cÊu thµnh c¬ b¶n cña tæ chøc cho nªn phôc vô lîi Ých con ng-êi lµ môc tiªu mµ c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ bá qua. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do qu¸ tr×nh kinh doanh kh«ng d-îc thuËn lîi cho nªn l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra Ýt ®i, ng-êi lao ®éng nhiÒu lóc thiÕu viÖc lµm vµ møc l-¬ng b×nh qu©n lao ®éng trong c«ng ty chØ cã 600.000 ®/th¸ng. Víi møc l-¬ng nh- vËy th× nhiÒu lao ®éng cã kinh nghiÖm, cã tr×nh ®é sÏ kh«ng yªn t©m g¾n bã víi c«ng ty. Hä ®· bá ®i lµm bªn ngoµi ®Ó cã mét møc l-¬ng nh- ë xi nghiÖp s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t MIDECO Hµ Néi. Vµo giai ®o¹n cuèi 2000, xÝ nghiÖp ®ang rÊt bËn rén th× l¹i thiÕu lao ®éng thiÕu tay nghÒ, c¸n bé kü thuËt qu¶n lý chØ ®¹o s¶n xuÊt cã t©m huyÕt ®Ó qu¶n lý theo dâi, b¶o d-ìng, söa ch÷a thiÕt bÞ vµ kh¾c phôc sù cè. Do ®ã, ®· xÈy ra t×nh tr¹ng thiÕu m¸y mãc cho s¶n xuÊt, thiÕu nh÷ng c«ng nh©n lµnh nghÒ ®Ó vËn hµnh m¸y mãc. KÕt qu¶ lµ chÊt l-îng gia c«ng s¶n phÈm kÐm vµ sè l-îng s¶n phÈm Ýt. Nh©n tè con ng-êi cã ý nghÜa cùc kú to lín ®èi víi viÖc khai th¸c tiÒm n¨ng lao ®éng, nã kh«ng chØ ®em l¹i hiÖuqu¶ vµ søc c¹nh tranh cao, mµ cßn ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ vµ tinh thÇn to lín cho ng-êi lao ®éng. Ng-îc l¹i, sÏ lµm k×m h·m n¨ng lùc cña ng-êi lao ®éng. Trong sè 250 lao ®éng b×nh qu©n cña c«ng ty th× cã tíi 50 ng-êi ch-a cã sæ b¶o hiÓm x· héi, sè ng-êi nµy chñ yÕu lµ c«ng nh©n. §iÒu nµy sÏ khiÕn cho ng-êi lao ®éng kh«ng g¾n bã víi c«ng viÖc. Do nh÷ng khã kh¨n riªng vÒ tµi chÝnh mµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®· kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kh«ng mua b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ. Do lµ ngµnh khai th¸c s¶n xuÊt ®¸, mét ngµnh lao ®éng nÆng nhäc, dÔ xÈy ra tai n¹n lao ®éng cïng víi m«i tr-êng lµm viÖc ®éc h¹i. V× thÕ, víi nh÷ng h¹n chÕ kÓ trªn khiÕn cho ng-êi lao ®éng kh«ng nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc, dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, rÊt khã hoµn thµnh c¸c hîp ®ång lín trong thêi gian ng¾n. Ngoµi ra, viÖc tr¶ l-¬ng c«ng b»ng còng rÊt quan träng. HiÖn t¹i nhiÒu ®¬n vÞ thµnh viªn cña c«ng ty ch-a x©y dùng ®-îc ®Þnh møc lao ®éng trong mét sè c«ng viÖc, nh÷ng c«ng viÖc kh¸c tuy cã ®Þnh møc nh-ng ch-a ®¶m b¶o tÝnh khoa häc vµ ®i s¸t víi thùc tÕ. NÕu lµm ®-îc viÖc nµy th× nã sÏ lµ c¬ së tèt ®Ó thùc hiÖn ph©n c«ng lao ®éng trong tõng bé phËn vµ trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp, lµ c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch hµnh ®éng vµ c¸c kÕ 12 ho¹ch kh¸c cña doanh nghiÖp. §Þnh møc lao ®éng lµ c¬ së ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lao ®éng tr¶ l-¬ng hîp lý, khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi tõng c¸ nh©n vµ tõng bé phËn. Do ch-a thùc hiÖn ®-îc ®Þnh møc lao ®éng s¸t víi thùc tÕ nªn møc l-¬ng lao ®éng cã tay nghÒ cao còng kh«ng h¬n nhiÒu so víi lao ®éng b×nh th-êng. §©y cã thÓ lµ nguyªn nh©n khiÕn lao ®éng cã tay nghÒ bá viÖc ë xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t MIDECO Hµ Néi. Lao ®éng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc s¸ng t¹o vµ sö dông c¸c yÕu tè kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 4. §Æc ®iÓm mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty MÆt hµng chñ yÕu mµ C«ng ty MIDECO tiÕn hµnh khai th¸c, chÕ biÕn vµ kinh doanh trong nh÷ng n¨m qua lµ thiÕc, vonfram, ®¸ Granite, ®¸ Marble... nh-ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· x¸c ®Þnh mÆt hµng ®¸ èp l¸t lµ mét thÞ tr-êng phong phó, cã nhiÒu tiÒm n¨ng, triÓn väng. H¬n n÷a, C«ng ty ®ang ®-îc phÐp qu¶n lý mét sè má tõ miÒn B¾c ®Õn miÒn Nam Trung Bé nªn C«ng ty ®· tËp trung ®Çu t- n©ng cÊp nhµ x-ëng, m¸y mãc ®Ó ph¸t triÓn mÆt hµng ®¸ èp l¸t. - C¸c mÆt hµng mµ C«ng ty ®ang nhËp khÈu chñ yÕu lµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô khai th¸c má nh-: m¸y ñi, m¸y khoan, c¸c m¸y mãc phôc vô gia c«ng chÕ biÕn ®¸ nh-: m¸y xÎ, m¸y ®¸nh bãng, m¸y mµi... cïng víi mét sè vËt t- ®i kÌm. - C¸c mÆt hµng mµ C«ng ty xuÊt khÈu lµ mÆt hµng ®¸ èp l¸t, ®¸ khèi x©y dùng vµ mét sè kho¸ng s¶n kh¸c. - C«ng ty trùc tiÕp giao dÞch víi c¸c c¬ quan, tæ chøc trong vµ ngoµi n-íc ®Ó ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, chuyÓn giao c«ng nghÖ, liªn doanh liªn kÕt, ®Çu t- ph¸t triÓn c¸c hîp ®ång dÞch vô vËn t¶i, giao nhËn b¶o hiÓm. - KÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc ®Ó cïng x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l-îc thÞ tr-êng, chiÕn l-îc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh, C«ng ty cã thÓ më réng ho¹t ®éng kh«ng giíi h¹n ®Þa bµn còng nh- thµnh phÇn kinh tÕ. 13 II. x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty C¨n cø vµo chñ tr-¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña Nhµ n-íc, vµo kÕt qu¶ ®iÒu tra nghiªn cøu t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô c¸c lo¹i kho¸ng s¶n trªn thÞ tr-êng, x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kh¶ n¨ng, tiÒm n¨ng, nhu cÇu cña c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh kho¸ng s¶n ë trong n-íc ®Ó x©y dùng chiÕn l-îc tiªu thô s¶n phÈm. Dùa vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ tr-êng vÒ c¸c s¶n phÈm kho¸ng s¶n vµ t- liÖu s¶n xuÊt, t- liÖu tiªu dïng phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh kho¸ng s¶n ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch tiªu thô hµng n¨m. C«ng ty x¸c ®Þnh ®-îc mét sè nhiÖm vô chÝnh sau: - X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh, tÝn dông, gi¸ c¶ vµ ®Çu tph¸t triÓn nh»m n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. - Nghiªn cøu luËt ph¸p, quy ®Þnh, c¸c th«ng lÖ kinh doanh, nghiªn cøu thÞ hiÕu, gi¸ c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm kho¸ng s¶n trong n-íc, nghiªn cøu mÉu m· chÊt l-îng c¸c s¶n phÈm ®ã ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®-îc thuËn lîi h¬n. - Nghiªn cøu ®èi t-îng c¹nh tranh ®Ó ®-a ra c¸c ph-¬ng ¸n c¹nh tranh phï hîp vÒ c¸c mÆt: gi¸ c¶, chÊt l-îng s¶n phÈm, thêi h¹n, ph-¬ng thøc giao hµng. - Thùc hiÖn tèt nhÊt c¸c chÝnh s¸ch c¸n bé, c¸c chÕ ®é qu¶n lý tµi s¶n, lao ®éng, tiÒn l-¬ng, qu¶n lý vµ thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng, kh«ng ngõng ®µo t¹o, båi d-ìng n©ng cao nghiÖp vô, tr×nh ®é tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Trªn c¬ së ®ã, hµng n¨m c«ng ty ®· lËp ra c¸c kÕ ho¹ch vÒ s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm,... Theo b¸o c¸o ph-¬ng h-íng kÕ ho¹ch n¨m 2000, môc tiªu mµ c«ng ty ph¶i ®¹t d-îc lµ: - Tæng doanh thu: 16,38 tû ®ång, trong ®ã: + Doanh thu SXCN: 11,88 tû ®ång. + Doanh thu dÞch vô kh¸c: 4,5 tû ®ång. - S¶n phÈm s¶n xuÊt chñ yÕu: 14 + §¸ khèi Granite: 350 m3 + §¸ tÊm Granite: 20.000 m2 + §¸ tÊm Marble: 6.000 m2 + §¸ §ôc: 2.000 m2 + §¸ röa: 3.000 tÊn - Trong n¨m 2000 sÏ hoµn thµnh viÖc ®Çu t- t¹i má MIDECO Quú Hîp ®Ó ®-a má vµ khai th¸c æn ®Þnh. - Dù kiÕn ®Çu t- m¸y mãc thiÕt bÞ cho trung t©m ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ nghiªn cøu c«ng nghÖ vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t víi nguån vèn huy ®éng kho¶ng 322 triÖu ®ång. - Xin tr×nh duyÖt më nhiÖm vô vµ lËp dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi vÒ s¶n xuÊt kim c-¬ng nh©n t¹o víi vèn ®Çu t- 3 tû ®ång. KÕt thóc n¨m 2000, kÕt qu¶ ®¹t ®-îc lµ: - Tæng doanh thu: 12,143 tû ®ång, hoµn thµnh 74,13% kÕ ho¹ch, ®¹t 74% kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty giao (16,349 tû ®ång). - S¶n phÈm s¶n xuÊt: + §¸ khèi Granite: 175 m3, hoµn thµnh 50% kÕ ho¹ch. + §¸ tÊm Granite: 14.681 m2, hoµn thµnh 49% kÕ ho¹ch. + §¸ tÊm Marble: 1.098 m2, hoµn thµnh 18,3% kÕ ho¹ch + §¸ ®ôc: 2.760 m3, hoµn thµnh 138% kÕ ho¹ch. N¨m 2000, trong ®iÒu kiÖn cùc kú khã kh¨n vÒ tµi chÝnhvµ thÞ tr-êng, c«ng ty chØ ®¹t kÕ ho¹ch 74% lµ do nh÷ng tån t¹i: - MÆc dï hËu qu¶ cña khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc vÉn cßn tiÕp tôc ¶nh h-ëng ®Õn thÞ tr-êng xuÊt khÈu s¶n phÈm ®¸ khèi vµ ®¸ tÊm cña c«ng ty MIDECO, nh-ng c«ng t¸c tiÕp thÞ chµo hµng cña c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vÉn cßn yÕu kÐm ®ang rÊt h¹n chÕ trong tiÕp thÞ ë c¸c tØnh l©n cËn vµ trong c¶ n-íc. - §éi ngò c¸n bé kü thuËt ®iÒu hµnh ë nh÷ng c«ng tr×nh èp l¸t x©y dùng yÕu kÐm vÒ n¨ng lùc, tr× trÖ, kh«ng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt vµ tiÕn ®é cña chñ 15 c«ng tr×nh, kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô c«ng ty giao nh-ng l¹i cã c«ng tr×nh nhµ d©n tù ch¹y ®Ó lµm ngoµi. - Tr×nh ®é qu¶n lý cña mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn yÕu kÐm vÒ n¨ng lùc vµ c¶ vÒ phÈm chÊt nh- xÝ nghiÖp má MIDECO B×nh §Þnh. HÇu hÕt c¸n bé ®iÒu hµnh c¸c ®¬n vÞ ch-a ®-îc qua c¸c tr-êng líp ®µo t¹o båi d-ìng c¬ b¶n vÒ qu¶n lý doanh nghiÖp, ch-a cã ®ñ tè chÊt ®Ó lµm Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng viÖc ë xÝ nghiÖp vµ xö lý c¸c mèi quan hÖ, lµm viÖc tuú tiÖn kh«ng theo nguyªn t¾c qu¶n lý kinh tÕ Nhµ n-íc. - Mét sè CBCNV cã biÓu hiÖn c¬ héi, ph©n ho¸, g©y bÌ c¸nh tíi c¸c xÝ nghiÖp lµm cho néi bé mÊt ®oµn kÕt, kh«ng chÊp hµnh sù ph©n c«ng c«ng t¸c cña thñ tr-ëng ®¬n vÞ lµm ¶nh h-ëng ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh chung cña c«ng ty. - ViÖc chØ ®¹o cña c¸c phßng ban chøc n¨ng nghiÖp vô chuyªn m«n cña c«ng ty ®èi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ch-a s¸t sao vµ kÌmtheo c¸c gi¶i ph¸p xö lý tån t¹i. - C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o hiÖn c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ kÕ ho¹ch, vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n vµ lao ®éng tiÒn l-¬ng cßn yÕu vµ chËm trÔ. Trªn lµ nh÷ng tån t¹i kh¸ch quan vµ chñ quan ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty MIDECO trong n¨m 2000. N¨m 2000 cã thÓ nãi lµ mét n¨m khã kh¨n cña c«ng ty MIDECO, nhÊt lµ vÒ mÆt tµi chÝnh. Trong n¨m 2000, c«ng ty ®· cã ®Ò nghÞ víi Nhµ n-íc gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, nh-ng trong c«ng ty x¶y ra lôc ®ôc, tõ nh÷ng vÊn ®Ò néi bé ch-a ®Õn møc sai ph¹m, nh-ng cã ng-êi ®· ph¸t ng«n ra ngoµi vµ lªn Tæng C«ng ty mét c¸ch kh«ng trung thùc, g©y nªn sù hiÓu lÇm vµ dÉn tíi quan hÖ cã lóc c¨ng th¼ng víi cÊp trªn, c¬ quan ph¸p luËt, lµm ¶nh h-ëng tíi qu¸ tr×nh xin ng©n s¸ch cña Nhµ n-íc, khã kh¨n ®ã kh«ng d-îc gi¶i quyÕt. Sang n¨m 2001, t×nh h×nh cã kh¸ h¬n, nh-ng s¶n xuÊt vÉn kh«ng cã g× lµ kh¶ quan. Víi kÕ ho¹ch gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng lµ 20,59 tû ®ång, c«ng ty chØ hoµn thµnh ®-îc 53,2% (10,952 tû ®ång), tæng doanh thu theo kÕ ho¹ch lµ 18,51 tû ®ång, nh-ng chØ thùc hiÖn ®-îc 12,166 tû ®ång, hoµn thµnh 65,73% kÕ ho¹ch. N¨m 2002, t×nh h×nh cã vÎ kh¶ quan h¬n. Víi kÕ ho¹ch gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng lµ 24,020 tû ®ång, c«ng ty ®· hoµn thµnh ®-îc 90% kÕ ho¹ch víi gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng ®¹t21,618 tû ®ång, tång doanh thu n¨m 2002 lµ 15,472 tû ®ång, hoµn thµnh 80% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra 16 (19,340 tû ®ång). Sau ®©y b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch qua mét sè n¨m cña c«ng ty (b¶ng 2). B¶ng 2: KÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch qua c¸c n¨m TT Tªn s¶n phÈm Thùc Thùc Thùc Thùc §¬n vÞ hiÖn hiÖn hiÖn hiÖnho¹ch 2003 tÝnh 1999 2000 2001 2002 (1) (2) (3) (4) (5) chÝnh KÕ 1 §¸ khèi Granite m3 131 175 266 585 400 2 §¸ khèi Marble m3 - - - 174 750 3 §¸ tÊm Granite m2 12.691 14.681 24.454 29.124 35.000 4 §¸ tÊm Marble m2 2.797 1.098 1.601 5.888 6.000 5 §¸ ®ôc m2 4.970 2.760 5.307 553 2.000 TriÖu 8.688 10.852 10,952 21.618 25.340 10.866 12.143 12,166 15.478 22.494 Gi¸ trÞ TSL ®ång Tæng doanh thu TriÖu ®ång B¶ng 3: TØ lÖ % kÕ ho¹ch 2003 so víi thùc hiÖn c¸c n¨m (tiÕp b¶ng 2) TØ lÖ % kÕ ho¹ch 2003 so víi thùc hiÖn c¸c n¨m (5)/(1) (5)/(2) (5)/(3) (5)/(4) TT (6) (7) (8) (9) 1 305,34 228,57 150,37 68,37 17 2 - - - 431,03 3 275,78 238,4 143,13 120,18 4 214,51 546,45 374,76 102 5 40,24 72,46 37,68 361,66 Mét sè kÕt qu¶ cô thÓ ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng 4. B¶ng 4: KÕt qu¶ ho¹t ®éng qua c¸c n¨m TT ChØ tiªu §¬nvÞ 2000 2001 2002 tÝnh 1 Kim ng¹ch xuÊt khÈu 1.000 USD 164,3 183,8 216,8 2 C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch TriÖu ®ång 380 430,6 536,5 3 Lao ®éng sö dông Ng-êi 270 274 281 4 Tæng quü l-¬ng TriÖu ®ång 1.800 2.049 2.245 5 TiÒn l-¬ng b×nh qu©n §ång/ th¸ng 710.000 730.000 780.000 III. T×nh h×nh c«ng nghÖ marketing b¸n bu«n ë c«ng ty MIDECO 1. Nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ lùa chän thÞ tr-êng b¸n bu«n träng ®iÓm §èi vèi tÊt c¶ mäi c«ng ty kinh doang ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ viÖc lµm cÇn thiÕt lµ ph¶i nghiªn cøu thÞ tr-êng ®Ó ph©n ®o¹n thÞ tr-êng träng ®iÓm vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu thÞ tr-êng cña m×nh. §ã lµ néi ho¹t ®éng cña c«ng ty thu ®-îc hiÖu qu¶ cao 18 nhÊt. Lý do ph¶i nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ x¸c lËp thÞ tr-êng träng ®iÓm rÊt ®¬n gi¶n v× thÞ tr-êng tæng thÓ lu«n gåm mét sè l-îng rÊt lín kh¸ch hµng vèn cã nhu cÇu ®Æc tÝnh mua vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh kh¸c nhau sÏ kh«ng cã mét doanh nghiÖp nµo cã thÓ víi tíi tÊt c¶ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. C¸c mÆt hµng cña c«ng ty kh«ng chØ cã riªng mçi c«ng ty cung cÊp mµ cßn rÊt nhiÒu c«ng ty, cöa hµng,... kinh doanh nh- xÝ nghiÖp ®¸ èp l¸t §«ng Anh hay xÝ nghiÖp ®¸ èp l¸t An D-¬ng,... HiÖn nay thi tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã m¹ng l-íii tiªu thô kh¸ tèt ë trong n-íc, c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®· b¾t ®Çu quen víi líp ng-êi tiªu dïng ViÖt Nam. Ngµy nay khi nãi ®Õn ®¸ èp l¸t th× ng-êi ta nghÜ ngay ®Õn s¶n phÈm ®¸ èp l¸t cña c«ng ty Ph¸t trØÓn kho¸ng s¶n. Nh÷ng c«ng tr×nh ®ßi hái chÊt l-îng s¶n phÈm x©y dùng cao nh- lµ c¸c c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi nh- METROL, HITC,DAEWO,... ®Òu sö dông s¶n phÈm ®¸ èp l¸t cña c«ng ty. §èi víi thÞ tr-êng n-íc ngoµi, c«ng ty ®· quan hÖ víi nhiÒu b¹n hµng cã tiÒm n¨ng lín, c«ng ty lu«n cè g¾ng gi÷ mèi quan hÖ b¸n bu«n tèt. S¶n phÈm cña c«ng ty b-íc ®Çu ®· t¹o ®-îc uy tÝn ®èi víi nhµ nhËp khÈu. Gi¸ s¶n phÈm cña c«ng ty nh×n chung t-¬ng ®èi rÎ, hiÖn nay nhu cÇu cña thÞ tr-êng n-íc ngoµi ®èi víi s¶n phÈm ®¸ èp l¸t cña c«ng ty t¨ng, nh-ng kh¶ n¨ng ®¸p øng cßn h¹n chÕ. Cïng víi sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ møc sèng cña nh©n d©n còng ®-îc n©ng cao nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm ®¸ èp l¸t ë c¸c hé gia ®×nh trong n-íc ngµy cµng më réng. NhiÒu mÉu m·, mµu s¾c s¶n phÈm mµ kh¸ch n-íc ngoµi -a thÝch, c«ng ty ch-a ®¸p øng ®-îc. HiÖn nay s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt trªn nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi. ThÞ tr-êng b¸n bu«n träng ®iÓm cña c«ng ty lµ c¸c thµnh phè lín cã møc thu nhËp cao nh- thµnh phè Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh, HuÕ,… C«ng ty kh«ng nh÷ng chØ x¸c ®Þnh thÞ tr-êng träng ®iÓm ë trong n-íc mµ cßn x¸c ®Þng c¶ ë thÞ tr-êng n-íc ngoµi nh- NhËt b¶n, Th¸i Lan, Malaysia,... 2. X¸c lËp marketing –mix b¸n bu«n hµng hãa 2.1. QuyÕt ®Þnh mÆt hµng kinh doanh 19 §©y lµ yÕu tè ®Çu tiªn vµ quan träng nhÊt cña marketing –mix .chiÕn l-îc s¶n phÈm ®ßi hái ph¶i ®-a ra d-îc nh÷ng quyÕt ®Þnh hµi hoµ vÒ danh môc s¶n phÈm, chñng l¹i s¶n phÈm, n¾m b¾t ®-îc tÇm quan träng trong viÖc quyÕt ®Þnh mÆt hµng kinh doanh, c«ng ty MIDECO lu«n quan träng mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, lu«n thay ®æi mÉu m· s¶n phÈm c¸c mÆt hµng ®Ó phï hîp c¸c lo¹i nhu cÇu cña kh¸ch hµng. MÆt kh¸c c«ng ty kh«ng thÓ kinh doanh toµn bé nh÷ng mÆt hµng vÒ ®¸ ®-îc v× vËy nã sÏ kh«ng ®¶m b¶o môc tiªu kinh doanh, lîi vµ thÕ lùc cña c«ng ty. Do ®ã c«ng ty ®· tiÕn hµnh lùa chän mÆt hµng cho phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®¶m b¶o m«i tr-êng chung cña chiÕn l-îc marketing. §èi víi mÆt hµng ®¸ granite th× nguyªn liÖu ®-îc khai th¸c tõ c¸c má nh- má hßn chµ (B×nh §Þnh), má Thung D-îc (Thanh Ho¸),… 2.2. QuyÕt ®Þnh vÒ gi¸ kinh doanh C«ng ty MIDECO ¸p dông qui tr×nh tÝnh gi¸ gi¸ dùa trªn viÖc ph©n tÝch vµ tÝnh to¸n chi phÝ x¸c ®Þnh gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh vµ gi¸ thÞ tr-êng, ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn, ph©n tÝch møc gi¸ dù kiÕn b¸n. Lóc nµy, tuú thuéc vµo m«i tr-êng cña c«ng ty ®Ó c«ng ty lùa chän møc gi¸ phï hîp. HiÖn t¹i c«ng ty chän møc gi¸ dù kiÕn ®Ó tèi thiÓu ho¸ lîi nhuËn. Pdk = Psx + CFql + CFbh+LN Trong ®ã: Pdk: gi¸ dù kiÕn Pm: gi¸ mua CFql: chi phÝ qu¶n lý CFbh: chi phÝ b¶o hiÓm MÆt hµng cña c«ng ty th-êng b¸n bu«n cho c¸c cöa hµng kinh doanh vµ xuÊt khÈu. §èi víi kh¸ch hµng mua khèi l-îng lín sÏ chiÕt khÊu theo khèi l-îng hµng hãa mµ kh¸ch hµng ®· mua. 2.3. QuyÕt ®Þnh kªnh ph©n phèi Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, môc tiªu cña c¸c c«ng ty kinh doanh lµ lîi nhuËn. Lîi nnhuËn cµng cao cµng tèt. 20
- Xem thêm -