Tài liệu Báo cáo tổng hợp về công ty giải pháp phần mềm doanh nghiệp fss-fpt

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

i A)Tæng quan vÒ c«ng ty FPT Ngµy 13/09/1988 c«ng ty FPT ®-îc thµnh lËp víi chØ vÎn vÑn cã 13 thµnh viªn bao gåm c¶ trÝ thøc ,nhµ khoa häc ,lËp tr×nh viªn vµ c¶ nhµ gi¸o .Sau 16 n¨m ho¹t ®éng víi bÝ quyÕt lµ tinh thÇn FPT vµ träng dông nh©n tµi FPT ®· liªn tôc ph¸t triÓn vµ trë thµnh c«ng ty tin häc lín nhÊt ViÖt nam víi møc t¨ng tr-ëng b×nh qu©n 40%/ n¨m.Nãi riªng n¨m 2003 doanh sè toµn c«ng ty ®¹t 3712 tû ®ång t-¬ng ®-¬ng 204 triÖu USD t¨ng kho¶ng 110% so víi n¨m 2002 ,nép ng©n s¸ch nhµ n-íc 300 tû ®ång.Tæng sè nh©n viªn ®· lªn tíi 2045 ng-êi .FPT ®· tham gia tÝch cùc trong c¸c dù ¸n c«ng nghÖ th«ng tin lín cña Nhµ n-íc . Víi tèc ®é ph¸t triÓn nhanh chãng FPT ®· trë thµnh doanh nghiÖp mang cÊu tróc tËp ®oµn .LÜnh vùc ho¹t ®éng kh«ng bÞ bã hÑp mµ dÇn tiÕn tíi chuyªn m«n ho¸ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô. FPT ®ang phÊn ®Êu trë thµnh nhµ cung cÊp dÞch vô hµng ®Çu trªn lÜnh vùc gi¶i ph¸p vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ.§ång thêi gãp phÇn vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc ,®-a ®Êt n-íc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi . 1. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty bao gåm :  S¶n xuÊt phÇn mÒm ®¸p øng thÞ tr-êng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu .  Ph©n phèi c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ th«ng tin  Cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p dÞch vô viÔn th«ng vµ Internet  DÞch vô ERP  §µo t¹o ®éi ngò lËp tr×nh viªn quèc tÕ  L¾p r¸p m¸y vi tÝnh  B¶o hµnh ,b¶o tr× c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng vµ tin häc  Thùc hiÖn chuyÓn giao c«ng nghÖ TÊt c¶ c¸c lÜnh vùc trªn ®-îc tæ chøc BVIQ(V-¬ng quèc Anh ) cÊp chøng nhËn theo tiªu chuÈn chÊt l-îng quèc tÕ ISO 9001 n¨m 2000. 2. LÜnh vùc ho¹t ®éng FPT ho¹t ®éng trong tÊt c¶ c¸c lÜnh cã liªn quan ®Õn c«ng nghÖ th«ng tin  S¶n xuÊt phÇn mÒm  Kinh doanh s¶n phÈm c«ng nghÖ th«ng tin  DÞch vô truyÒn th«ng vµ Internet  T- vÊn ,thiÕt kÕ l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin 3. §èi t-îng kh¸ch hµng FPT cã kh¸ch hµng trªn toµn l·nh thæ ViÖt nam.C¸c kh¸ch hµng lín cña FPT gåm :  Khèi ChÝnh Phñ (V¨n phßng chÝnh phñ ,V¨n phßng Quèc héi ,Bé tµi chÝnh ,Tæng côc thuÕ ,Tæng côc c¶nh s¸t…);  C¸c tæ chøc ng©n hµng tµi chÝnh (Ng©n hµng ngo¹i th-¬ng ViÖt nam ,Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam ,Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ,…);  B-u chÝnh viÔn th«ng (C«ng ty th«ng tin di ®éng VMS,trung t©m ®iÖn tho¹i di ®éng CDMA,C«ng ty ®iÖn tö viÔn th«ng qu©n ®éi ,C«ng ty viÔn th«ng quèc tÕ);  C¸c doanh nghiÖp(tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam,Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam ,Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam ,Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam ,…);  Ngoµi ra cßn cã c¸c tæ chøc quèc tÕ nh- World Bank ,EU,ILO,SIDA,TICA,CTZ… FPT ho¹t ®éng võa thèng nhÊt võa ®éc lËp ë mçi vïng miÒn :FPT Thµnh phè Hå ChÝ Minh,FPT §µ N½ng , FPT Hµ néi. 1 N¨m 2003 ®¸nh dÊu tÝnh chÊt chuyªn m«n vµ cã cÊu tróc cña FPT b»ng viÖc c«ng ty ®· cho ra ®êi 6 chi nh¸nh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc cô thÓ .Ngµy 13/12/2003 ,trong lÜnh vùc phÇn mÒm FPT chia thµnh hai chi nh¸nh :S¶n xuÊt phÇn mÒm (Fsoft) vµ gi¶i ph¸p phÇn mÒm (FSS). Víi ph-¬ng ch©m “ Gi¶i ph¸p tæng thÓ – DÞch vô hoµn h¶o ” .Víi môc tiªu chÊt l-îng :” FPT nç lùc lµm cho kh¸ch hµng hµi lßng trªn c¬ së hiÓu biÕt s©u s¾c vµ ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu cña hä víi lßng tËn tuþ vµ n¨ng lùc kh«ng ngõng ®-îc n©ng cao” .FPT ®· ®-îc ®«ng ®¶o kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao,lµ sù kh¼ng ®Þnh tèt nhÊt vÒ sù ph¸t triÓn cña giai ®o¹n tiÕp sau. : 2 B)C«ng ty gi¶i ph¸p phÇn mÒm doanh nghiÖp FSS I.H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1. LÞch sö h×nh thµnh Ngµy 13/12/2003 c«ng ty phÇn mÒm FPT t¸ch thµnh c«ng ty s¶n xuÊt phÇn mÒm Fsoft (FPT soft) vµ c«ng ty FSS (FPT software solution) .FSS tham gia x©y dùng vµ triÓn khai c¸c dù ¸n tÇm cì nh- hÖ thèng th«ng tin ®èi t-îng nép thuÕ ,qu¶n lÝ thuÕ ,qu¶n lÝ c¸c Ên chØ cho tæng côc thuÕ ,66 côc thuÕ vµ trªn 300 chi côc thuÕ ;hÖ thèng thanh to¸n tËp trung cho héi së vµ ng©n hµng ,hÖ thèng tÝnh c-íc vµ qu¶n lÝ kh¸ch hµng cho c«ng ty th«ng tin di ®éng VMS vµ c«ng ty viÔn th«ng qu©n ®éi Viettel… Trong n¨m 2004 ,c«ng ty gi¶i ph¸p phÇn mÒm FPT ®· giµnh ®-îc hµng lo¹t c¸c gi¶i th-ëng lín trong héi chî Compurter World Expro 2004 ë thµnh phè HCM:top 5 ®¬n vÞ dÞch vô phÇn mÒm hµng ®Çu ;Huy ch-¬ng vµng phÇn mÒm doanh sè cao ;Gi¶i th-ëng phÇn mÒm doanh sè cao Smartbank vµ cóp b¹c CNTT-TT cña héi tin häc ViÖt nam trao cho Smartbank Tªn ®Çy ®ñ cña c«ng ty:C«ng ty gi¶i ph¸p phÇn mÒm doanh nghiÖp FSSFPT Tªn tiÕng Anh :FPT software solution Trô së chÝnh :51 Lª §¹i Hµnh ,Q.Hai Bµ Tr-ng ,Hµ néi . Nh©n sù:297 ng-êi gåm c¸c kÜ s- tin häc,lËp tr×nh ,kiÓm thö ,… vµ nh©n viªn c¸c bé phËn kh¸c. §iÖn tho¹i :04 974 54 76 Fax:04 974 54 75 2. Chøc n¨ng c«ng ty Chøc n¨ng c«ng ty thÓ hiÖn ®Çy ®ñ trong ph-¬ng ch©m cu¶ FSS:” FSS phÊn ®Êu trë thµnh doanh nghiÖp phÇn mÒm ViÖt Nam lín nhÊt vµ lµm giµu cuéc sèng cña c¸c thµnh viªn cña m×nh b»ng c¸ch ®¸p øng tèt nhÊt c¸c yªu 3 cÇu cña kh¸ch hµng trong n-íc vµ khu vùc víi c¸c s¶n phÈm gi¶i ph¸p du lÞch ,phÇn mÒm chÊt l-îng cao trªn c¬ së hiÓu biÕt s©u s¾c nhu cÇu cña hä .” NhvËy ta cã thÓ thÊy s¶n phÈm dÞch vô chÝnh cña FSS lµ c¸c phÇn mÒm cµ c¸c dÞch vô phÇn mÒm tin häc cho ViÖt nam vµ cho c¸c quèc gia trong khu vùc. 3. C¬ cÊu tæ chøc 3.1.S¬ ®å c¬ cÊu cña tæng c«ng ty FPT FPT BGÐ FIS FSS FOX FMB FOX FMB HN FSS-BU1 FOX HN FMB HN FIS2 FSS-BU2 FOX HCM FMB HCM FIS3 FSS-BU3 GDAs FIS FSS FSC FIS1 FHR FBP 4 FAF FAD FIS4 FSS-BU4 FIS5 FSS-BU5 FIS6 FSOFT FPS Đơn vị quản lý gián tiếp FDR Đơn vị quản lý trực tiếp FSM FAT FTT FQA FCP 5 3.2.S¬ ®å tæ chøc trong c«ng ty FSS P.Gi¸m ®èc P.Phã gi¸m ®èc P.Kinh doanh P.Nghiªn cøu vµ PT s¶n phÈm P.kÕ to¸n P.T- vÊn vµ hç trî KH V¨n phßng P.Gi¶i ph¸p cho c¸c doanh nghiÖp 3.3.Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban cña FSS STT Phßng ban NhiÖm vô 1 Gi¸m ®èc -NhËn ®Þnh h-íng cña tæng c«ng ty -§iÒu hµnh tæ chøc ho¹t ®éng cña c«ng ty theo ®Þnh h-íng chung .ThiÕt lËp c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. -… 2 P.Phã gi¸m -Thùc hiÖn thi hµnh c¸c chÝnh s¸ch chung vÒ c«ng ®èc ty :nh©n sù ,tµi chÝnh ,thÞ tr-êng … 6 -Trî lý gi¸m ®èc vÒ viÖc thiÕt lËp c¸c quy ®Þnh chÝnh s¸ch... -ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c vÊn ®Ò ®èi ngo¹i ,kÕt hîp víi gi¸m ®èc thùc hiÖn giao dÞch víi kh¸ch hµng . 3 P.kinh doanh -Nghiªn cøu vµ ®-a ra nh÷ng kÕt luËn chung vÒ thÞ tr-êng . -Thùc hiÖn t×m kiÕm kh¸ch hµng vµ giíi thiÖu s¶n phÈm . 4 P.T- vÊn vµ hç -TiÕp cËn kh¸ch hµng vµ x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu s¬ trî kh¸ch hµng bé -§-a ra c¸c ph-¬ng ¸n gi¶i quyÕt s¬ bé . -Hç trî t- vÊn kh¸ch hµng vÒ cµi ®Æt vµ sö dông phÇn mÒm qua ®iÖn tho¹i ,fax,email ,hoÆc t¹i trô së cña kh¸ch hµng khi cã yªu cÇu. -Thu thËp c¸c th«ng tin ph¶n håi . 5. P.Nghiªn cøu -Nghiªn cøu yªu cÇu cña kh¸ch hµng . vµ ph¸t triÓn -x¸c ®Þnh ph-¬ng ¸n gi¶i ph¸p . s¶n phÈm . -X©y dùng phÇn mÒm theo yªu cÇu kh¸ch hµng ,tu©n thñ tiªu chuÈn chÊt l-îng . -B¶o hµnh phÇn mÒm 6. P.Gi¶i ph¸p -TiÕp xóc kh¸ch hµng vµ tiÕp nhËn yªu cÇu cña cho c¸c doanh kh¸ch hµng . nghiÖp 7. P.KÕ to¸n -Thùc hiÖn kÕ to¸n trong doanh nghiÖp ,th«ng tin kÕ to¸n vÒ bé phËn kÕ to¸n tËp trung cña FPT 8. V¨n phßng -Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng v¨n phßng . 7 II.Nh÷ng vÊn ®Ò tin häc trong c«ng ty. 1) T×nh tr¹ng ¸p dông tin häc trong c«ng ty . Tr-íc tiªn, FSS nãi riªng ,FPT nãi chung lµ c«ng ty chuyªn vÒ lÜnh vùc tin häc ,do ®ã b¶n th©n nã ph¶i ®i ®Çu trong ¸p dông tin häc cho tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña c«ng ty .C¶ hai tÇng 3,4 cña trô së FSS Hµ néi cã kho¶ng 200 m¸y tÝnh gåm m¸y tÝnh phôc vô x©y dùng phÇn mÒm doanh nghiÖp vµ m¸y tÝnh phôc vô qu¶n lý .C«ng ty sö dông hÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh LAN,WAN,INTERNET ®Ó liªn hÖ víi c¸c bé phËn trong tæ chøc :  Tæ chøc hÖ thèng: Client - Server -C¸c trang Asp.net ®Æt trªn server -Tæ chøc th- viÖn c¸c hµm, thñ tôc dïng chung ®Æt trªn Server -§Æt c¸c Job ch¹y thñ tôc tæng hîp d÷ liÖu theo ®Þnh kú  HÖ thèng kÕt nèi vµo CSDL ngay khi ®-îc kÝch ho¹t (tr-íc khi NSD nhËp tªn vµ mËt khÈu vµo ch-¬ng tr×nh), kh«ng cho NSD biÕt mËt khÈu kÕt nèi vµo CSDL.  KÕt nèi tõ xa: HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh ®-îc kÕt nèi th«ng qua m¸y chñ Proxy-Server ®Æt t¹i trô së c«ng ty 89 L¸ng H¹, Hµ néi. §Þa chØ kÕt nèi: Trong ®ã : a. C«ng cô thiÕt kÕ: FrontPage 2000,Photoshop,Visio2003 b. C«ng cô lËp tr×nh: ASP.net, Java Script,Visual Studio.net c. C¬ së d÷ liÖu: SQL Server 2000 S¬ ®å m¹ng cña c«ng ty 8 III.Tæng quan vÒ hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh FIFA 1. C¸c kh¸i niªm vÒ hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh 9 Kh¸i niÖm:Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ mét tËp hîp c¸c kh¸i niÖm ,ph-¬ng ph¸p vµ c«ng cô cho phÐp xö lÝ c¸c th«ng tin kÕ to¸n vµ c¸c th«ng tin kh¸c vÒ qu¶n lý nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp ,®¸nh gi¸ rñi do ,møc ®é ,chÊt l-îng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ã. Môc tiªu cña ph©n tÝch tµi chÝnh DN:Ph©n tÝch tµi chÝnh nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin h÷u hiÖu trong viÖc t¹o ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ.V× vËy môc tiªu chÝnh cña nã lµ ; Thứ nhất: Cung cấp đầy đủ c¸c th«ng tin cã Ých cho c¸c nhà đầu tư và những người sử dụng thông tin tà i chÝnh kh¸c nhằm gióp họ cã những quyết định đóng đắn khi đầu tư cho vay. Ngoà i ra qua th«ng tin được cung cấp người sử dụng sẽ đ¸nh gi¸ khả năng và tÝnh chắc chắn của c¸c đồng tiền mặt và o ra t×nh h×nh sử dụng hiệu quả vốn kinh doanh, t×nh h×nh và khả năng thanh to¸n của DN: Thứ hai: Cung cấp th«ng tin về nguồn vốn chủ sở hữu, c¸c khoản nợ, sự kiện và c¸ch là m biến đổi c¸c nguồn vốn và c¸c khoản thu của DN: Thứ ba: Cung cấp th«ng tin về việc thực hiện chức năng, cương vị quản của người quản lý như thế nà o đối với DN trong việc sử dụng tiềm năng của DN. ChÝnh điều nà y đßi hỏi tr¸ch nhiệm quản lý của nhà quản lý. Đảm bảo an toà n cho tiềm năng của DN và sử dụng chóng sao cho hiệu quả. Tầm quan trọng của ph©n tÝch tà i chÝnh:Quản lý tà i chÝnh của tầm vĩ m« và vi m« đßi hỏi phải kế hoạch ho¸ c¸c hoạt động tà i chÝnh nhằm n©ng cao kỷ luật tà i chÝnh. Ph©n tÝch tà i chÝnh để đưa ra c¸c quyết định liªn quan đến hoạt động kinh doanh của DN. Th«ng qua ph©n tÝch tà i chÝnh cho biết những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đã đưa ra những giải ph¸p nhằm cải thiện t×nh h×nh tà i chÝnh DN trong tương lai bằng c¸ch dự b¸o và lập ng©n s¸ch. Những th«ng tin mà ph©n tÝch tà i chÝnh đem lại là những con số. Mà những con số nà y mối quan t©m hà ng đầu kh«ng chỉ của bản th©n DN mà cßn là mối quan t©m của c¸c DN kh¸c thuộc mọi h×nh thức c¸c tổ chức x· hội, tập 10 thể và c¸c cơ quan quản lý, tổ chức c«ng cộng. Th«ng qua ph©n tÝch tà i chÝnh c¸c nhà kinh tế đ¸nh gi¸ rủi ro ph¸ sản và khả năng ph¸t triển của DN. Đã chÝnh là khả năng thanh to¸n, khả năng c©n đối vốn, năng lực hoạt động cũng như khả năng sinh l¬if của DN. Ph©n tÝch tà i chÝnh cã thể ứng dụng theo nhiều mục đÝch kh¸c nhau: mục đÝch nghiªn cứu, mục đÝch t¸c nghiệp, mục đÝch th«ng tin hoặc tuỳ theo vị trÝ của nhà ph©n tÝch. Tuy nhiªn tuỳ theo từng giai đoạn dự to¸n mà tr×nh tự phân tÝch và dự đo¸n tà i chÝnh phải tu©n theo c¸c nghiệp vụ thÝch ứng. 2.C¸c lo¹i b¸o c¸o tµi chÝnh C¸c b¸o c¸o ®-îc chia lµm hai lo¹i chÝnh(ph©n lo¹i theo thêi gian) - B¸o c¸o giao ban: ®-îc xem theo hµng tuÇn (52 tuÇn): bao gåm b¸o c¸o giao ban vµ b¸o c¸o th«ng tin qu¶n lý hµng b¸n. - B¸o c¸o tæng kÕt kú: ®-îc xem theo Th¸ng, Quý, 1/2 n¨m, n¨m. C¸c b¸o c¸o tæng kÕt ®Òu ®-îc tÝnh cho kú b¸o c¸o vµ tÝnh luü kÕ ®Õn thêi ®iÓm b¸o c¸o. B¶ng ph©n lo¹i c¸c b¸o c¸o FIFA theo thêi gian: a/ B¸o c¸o giao ban(hay b¸o c¸o tuÇn) STT 1 Tªn b¸o c¸o B¸o c¸o doanh sè vµ tû Kú lËp B¸o c¸o chi tiÕt TuÇn Kh«ng TuÇn B¸o c¸o chi phÝ theo 5 kho¶n lÖ b¸n khoÎ 2 B¸o c¸o ng©n s¸ch chi phÝ 3 B¸o c¸o c«ng nî toµn môc TuÇn c«ng ty 4 B¸o c¸o hµng tån B¸o c¸o c«ng nî vµ nî qu¸ h¹n bé phËn TuÇn B¸o c¸o hµng tån cña tõng bé phËn 5 B¸o c¸o sö dông ng-êi TuÇn 11 Kh«ng b/ B¸o c¸o tæng kÕt Stt 1 Tªn b¸o c¸o Kú lËp B¸o c¸o chi tiÕt ChØ tiªu Doanh sè Th¸ng/quý/ B¸o c¸o doanh sè theo bé phËn - lín nhanh kú B¸o c¸o doanh sè theo thÞ tr-êng N¨m (B¸o c¸o t¨ng B¸o c¸o doanh sè theo lÜnh vùc kinh tr-ëng) doanh B¸o c¸o doanh sè theo h×nh thøc b¸n hµng 2 ChØ tiªu Doanh sè - lín nhanh kú Th¸ng/quý/ B¸o c¸o theo bé phËn B¸o c¸o doanh sè theo thÞ tr-êng N¨m (B¸o c¸o tû träng) B¸o c¸o doanh sè theo lÜnh vùc kinh doanh B¸o c¸o doanh sè theo h×nh thøc b¸n hµng 3 B¸o c¸o l·i gép (t¨ng tr-ëng vµ Th¸ng/quý/ B¸o c¸o theo bé phËn B¸o c¸o l·i gép theo thÞ tr-êng N¨m hon. thµnh kÕ B¸o c¸o l·i gép theo lÜnh vùc kinh ho¹ch) doanh B¸o c¸o l·i gép theo h×nh thøc b¸n hµng 4 B¸o c¸o l·i gép Th¸ng/quý/ B¸o c¸o theo bé phËn (B¸o c¸o tû träng) B¸o c¸o l·i gép theo thÞ tr-êng N¨m B¸o c¸o l·i gép theo lÜnh vùc kinh doanh B¸o c¸o l·i gép theo h×nh thøc b¸n hµng 12 5 B¸o c¸o chi phÝ theo kho¶n môc Th¸ng/quý/ B¸o c¸o tû lÖ t¨ng tr-ëng cña tõng N¨m kho¶n môc (Theo kho¶n môc B¸o c¸o tû träng t¨ng tr-ëng cña tõng cña HTTK VN) 6 B¸o c¸o chi phÝ theo kho¶n môc kho¶n môc Th¸ng/quý/ B¸o c¸o 5 kho¶n môc chi phÝ lín N¨m B¸o c¸o tû lÖ t¨ng tr-ëng cña c¸c (theo 5 kho¶n kho¶n môc môc cña c«ng ty: Nh©n viªn, B¸o c¸o tû träng t¨ng tr-ëng cña c¸c Marketing+hµng kho¶n môc b¸n, hµnh chÝnh + chi phÝ chung, CP tµi chÝnh, CP kh¸c) 7 B¸o c¸o chi phÝ bé phËn toµn c«ng Th¸ng/quý/ B¸o c¸o tû lÖ t¨ng tr-ëng cña tõng bé N¨m phËn ty B¸o c¸o tû träng t¨ng tr-ëng cña tõng (Theo 5 kho¶n bé phËn môc cña c«ng ty) B¸o c¸o t¨ng tr-ëng bé phËn theo 5 kho¶n môc B¸o c¸o tû träng t¨ng tr-ëng bé phËn theo 5 KM 8 B¸o c¸o chØ tiªu thi ®ua vµ tiÕt Th¸ng/quý/ B¸o c¸o thùc hiÖn ng©n s¸ch bé phËn N¨m theo 5 KM kiÖm 9 B¸o c¸o sö dông ng-êi Th¸ng/quý/ B¸o c¸o t¨ng tr-ëng c¸c chØ tiªu sö N¨m dông ng-êi cho tõng bé phËn 13 10 B¸o c¸o c«ng nî kh¸ch hµng Th¸ng/quý/ B¸o c¸o c«ng nî kh¸ch hµng c¸c bé N¨m phËn B¸o c¸o vßng quay nî kh¸ch hµng c¸c bé phËn B¸o c¸o tû lÖ c«ng nî trung b×nh c¸c bé phËn 11 B¸o c¸o ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp Th¸ng/quý/ B¸o c¸o ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp c¸c bé N¨m phËn B¸o c¸o vßng quay nî c¸c bé phËn víi nhµ cung cÊp B¸o c¸o tû lÖ c«ng nî trung b×nh c¸c bé phËn víi nhµ cung cÊp 12 B¸o c¸o tån kho Th¸ng/quý/ B¸o c¸o tån kho c¸c bé phËn N¨m B¸o c¸o vßng quay hµng tån c¸c bé phËn B¸o c¸o tû lÖ tån kho trung b×nh c¸c bé phËn 13 B¸o c¸o chu kú tiÒn (cash cycle) Th¸ng/quý/ Kh«ng N¨m 14 Hệ thống kế to¸n của c«ng ty theo m« h×nh Client – Server.Với Server chÝnh đặt tại L¸ng Hạ.Mỗi bộ phận cã một Server con. SERVER HEAD OFFICE FIS HN FIS1 FIS 2 FIS 3 FIS HCM FSS HN Enterprise BusinessUnit IV.Tæng quan vÒ ®Ò tµi nghiªn c-ó 1. Lý do chän lùa ®Ò tµi 15 FSS HCM Finance and Banking BusinessUnit Telecom Business Unit Ngµy nay,chóng ta thÊy hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu sö dông tin häc vµo qu¶n trong qu¶n lý ,ë møc ®é Ýt nhiÒu kh¸c nhau ,mµ th-êng thÊy lµ trong hÖ thèng kÕ to¸n t¸c nghiÖp,vµ kÕ to¸n t¹i mçi c«ng ty ®¬n vÞ lµ ®¬n lÎ riªng rÏ .nghÜa lµ tæng hîp b¸o c¸o khi c¸c chi nh¸nh ë xa nhau vÉn ph¶i vb»ng gi¸y tê thñ c«ng . FSS-FPT ,nh- ®· nãi ,lµ mét trong nh÷ng c«ng ty tin häc ,lu«n ®i ®Çu trong lÜnh vùc tin häc ®· ®-a dùa vµo hÖ thèng m¹ng ®Ó tæng hîp d÷ liÖu kÕ to¸n trùc tiÕp sö ¸p dông cho c¶ nh÷ng c«ng ty cã nhiÒu chi nh¸nh phøc t¹p ë xa nhau, nhê kÕt hîp gi÷a phÇn mÒm kÕ to¸n doanh nghiÖp vµ hÖ thèng m¹ng.§¶m b¶o ®-îc c¸c chøc n¨ng:  Nhãm chøc n¨ng nghiÖp vô:§-a ra c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh FIFA  Nhãm chøc n¨ng trao ®æi d÷ liÖu: a. C¸c th«ng tin trao ®æi - Th«ng tin nhËn - C¸c th«ng tin tõ hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu kÕ to¸n cña c«ng ty - Th«ng tin cho - C¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty trªn Web pages b. Yªu cÇu chøc n¨ng trao ®æi th«ng tin - Th«ng tin nhËn  NhËn th«ng tin tõ c¬ së d÷ liÖu SQL  NhËn th«ng tin ®-îc tõ c¸c files Excel - Th«ng tin cho  §-a th«ng tin ra c¸c trang ASP.net cña Web  Göi th«ng tin: cã thÓ in ra hoÆc save vµo c¸c file. 16 §-a ra c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh trªn trang Web FIFA-2000 nh»m phôc vô cho c«ng t¸c theo dâi qu¶n lý cña ban l·nh ®¹o C«ng ty ,tõ ®ã l·nh ®¹o cã c¸i nh×n tæng quat theo dâi ,so s¸nh ®-îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty ë tõng bé phËn ,tõng chi nh¸nh theo tõng tuÇn,th¸ng,quý ,n¨m . Đ©y là nhu cầu cấp thiết của nhiều doanh nghiệp, đưa c«ng nghệ th«ng tin và o quản lý doanh nghiệp nãi chung và quản lý tà i chÝnh nãi riªng. Là bà i to¸n được đặt ra từ l©u nhưng chưa cã đơn vị nà o đủ khả năng giải quyết được trọn vẹn về mặt c«ng nghệ(Web-base),về mặt nghiệp vụ(kế to¸n) để cã thể đưa và o ứng dụng thực tế. 2. Néi dung thùc hiÖn ®Ò tµi C«ng cô sö dông  C«ng cô lËp tr×nh: Net Frame work, Visual Studio.net,XML  C¬ së d÷ liÖu: SQL Server 2000 Cïng c¸c kiÕn thøc kÕ to¸n cÇn thiÕt ,®Ó tæng hîp lªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. 3)Môc tiªu cña ®Ò tµi 1.Giải quyết được c¸c b¸o c¸o tà i chÝnh cơ bản của hệ thống kế to¸n,cung cấp th«ng tin đầy đủ,chÝnh x¸c,đa dạng nhiều chiều. 2.Giao diện th©n thiện ,dễ sử dụng,tiện lợi cho c«ng t¸c quản lý 3.Tốc độ Website nhanh,dễ tương t¸c 4.Phï hîp víi m« h×nh c«ng ty ®a d¹ng ,víi c¸c ngµnh kinh doanh ®a d¹ng 17
- Xem thêm -