Tài liệu Báo cáo tổng hợp về công ty dịch vụ hàng không sân bay nội bài

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu ChiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong thÕ kû 21 ë n-íc ta víi môc tiªu lµ t¨ng c-êng sù ph¸t triÓn kinh tÕ nhanh, hiÖu qu¶ cao vµ bÒn v÷ng t¹o tiÒn ®Ò cho nh÷ng b-íc ph¸t triÓn cao h¬n tr-íc lµ môc tiªu gi÷ vÞ trÝ quan träng nhÊt. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ n-íc ta cã sù ®æi míi s©u s¾c, n-íc ta ®· chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n-íc. ChÝnh sù ®æi míi ®ã ®· cã t¸c ®éng rÊt lín tíi bé mÆt kinh tÕ, x· héi cña ®Êt n-íc, nÒn kinh tÕ n-íc ta ngµy cµng ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ v÷ng ch¾c.Trong t×nh h×nh kinh tÕ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn nh- hiÖn nay, ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp rÊt nhiÒu th¸ch thøc trong viÖc duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp m×nh. Tuy vËy, ®Êt n-íc ta ®· cã kh«ng Ýt nh÷ng doanh nghiÖp ®¹t ®-îc thµnh c«ng, tÊt nhiªn kh«ng thÓ kh«ng cã nh÷ng thÊt b¹i, ®«i khi cã c¶ sù thÊt b¹i trong thµnh c«ng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc khi chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ tr-êng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, v× kh«ng cßn ®-îc sù bao cÊp cña nhµ n-íc n÷a mµ ph¶i ®i vµo h¹ch to¸n kinh doanh sao cho cã l·i. C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng S©n bay Néi Bµi lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc vÉn cßn ®-îc sù bao cÊp cña nhµ n-íc, nh-ng kh«ng v× thÕ mµ C«ng ty cã xu h-íng Ø l¹i vµo nhµ n-íc mµ trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· tõng b-íc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh doanh vµ lu«n ch¨n chë t×m h-íng ®i cho m×nh. ChÝnh v× vËy, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tùu to lín trong kinh doanh vµ ®-îc nhµ n-íc xÕp h¹ng 1. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng S©n bay Néi Bµi em ®· t×m hiÓu qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ c¬ cÊu tæ chøc còng nh- ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Sau ®©y em xin viÕt b¶n B¸o c¸o tæng hîp vÒ C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng S©n bay Néi Bµi. 1 PhÇn I : Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng S©n bay Néi Bµi. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña C«ng ty. C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh sè 1921 Q§/ TCCB - L§ ngµy 25/10/1994 cña Bé giao th«ng vËn t¶i vÓ viÖc thµnh lËp C«ng ty dÞch vô côm c¶ng hµng kh«ng S©n bay miÒn B¾c vµ QuyÕt ®Þnh sè 1029/ H§QT ngµy 30/06/1997 ®æi tªn C«ng ty dÞch vô côm c¶ng hµng kh«ng S©n Bay miÒn B¾c thµnh C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng S©n bay Néi Bµi. C«ng ty dÞch vô hµng kh«ng S©n bay Néi Bµi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc, ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng C«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam. C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th-¬ng m¹i, dÞch vô du lÞch - kh¸ch s¹n vµ vËn t¶i trong ngµnh hµng kh«ng d©n dông. C«ng ty cã tªn gäi lµ : C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng S©n Bay Néi Bµi. Tªn giao dÞch quèc tÕ: NOIBAI AIRPORT SERVICE COMPANY. ViÕt t¾t lµ: NASCO Trô së chÝnh: S©n bay Quèc tÕ Néi Bµi-Sãc S¬n-TP Hµ Néi. C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng s©n bay Néi Bµi trùc thuéc Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam, C«ng ty cã : T- c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam. §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng, bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. Vèn vµ tµi s¶n riªng , chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c kho¶n nî trong ph¹m vi vèn cña C«ng ty do Tæng C«ng ty giao. Con dÊu vµ tµi kho¶n t¹i ng©n hµng trong vµ ngoµi n-íc theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc ViÖt Nam vµ Tæng C«ng ty. 2 C«ng ty ®-îc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh bëi gi¸m ®èc C«ng ty. B¶ng c©n ®èi tµi s¶n riªng, c¸c quü tËp trung theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vµ Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña Tæng C«ng ty. Tæ chøc §CSVN trong c«ng ty ho¹t ®éng theo HiÕn ph¸p, ph¸p luËt cña Nhµ n-íc CHXHCNVN vµ c¸c quy ®Þnh cña §CSVN. Tæ chøc C«ng ®oµn vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, x· héi kh¸c trong C«ng ty ho¹t ®éng theo HiÕn ph¸p. C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp, tù chñ tµi chÝnh trong kinh doanh phï hîp víi LuËt doanh nghiÖp Nhµ n-íc, c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt: §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty, ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty. a) Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty gåm cã : Vèn ®-îc Tæng C«ng ty giao t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp C«ng ty Vèn do Tæng C«ng ty ®Çu t- bæ sung PhÇn lîi nhuËn sau khi nép nghÜa vô ( thuÕ, quü tËp trung Tæng C«ng ty) ®-îc trÝch bæ xung theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. b) Khi cã sù t¨ng, gi¶m vèn ®iÒu lÖ, C«ng ty ph¶i ®iÒu chØnh kÞp thêi trong b¶ng c©n ®èi tµi s¶n vµ c«ng bè vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty ®· ®-îc ®iÒu chØnh. 3 `II. C¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng cña tõng bé phËn trong C«ng ty S¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng s©n bay Néi Bµi. Ban gi¸m ®èc Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh XÝ nghiÖp dÞch vô du lÞch kh¸ch s¹n hµng kh«ng. Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n Phßng hµnh chÝnh - tæ chøc XÝ nghiÖp dÞch vô tæng hîp hµng kh«ng Néi Bµi. XÝ nghiÖp Th-¬ng m¹i hµng kh«ng Néi Bµi. Phßng kinh doanh hµng miÔn thuÕ XÝ nghiÖp vËn t¶i « t« hµng kh«ng Néi Bµi. DÞch vô hµng kh«ng Chi nh¸nh C«ng ty s©n bay Néi Bµi. A. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña C«ng ty : 1. XÝ nghiÖp DÞch vô Th-¬ng m¹i, thµnh lËp ngµy 07/10/1997, trô së : S©n bay Quèc tÕ Néi Bµi. 2. XÝ nghiÖp vËn t¶i « t« , thµnh lËp ngµy 07/08/1995, trô së : S©n bay Quèc tÕ Néi Bµi. 3..XÝ nghiÖp DÞch vô Tæng hîp thµnh lËp ngµy , 07/10/1997, trô së : S©n bay Quèc tÕ Néi Bµi. 4. XÝ nghiÖp DÞch vô Du lÞch - kh¸ch s¹n hµng kh«ng, thµnh lËp ngµy 07/10/1997, trô së : S©n bay Quèc tÕ Néi Bµi. 4 5. Phßng kinh doanh miÔn thuÕ thµnh lËp ngµy 08/12/1998, trô së t¹i S©n bay Quèc tÕ Néi Bµi. 6. Chi nh¸nh C«ng ty lµm c«ng t¸c dÞch vô vËn t¶i hµng kh«ng, thµnh lËp ngµy 28/11/1999, trô së t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Tr¶i qua nhiÒu n¨m kÓ tõ ngµy ®-îc thµnh lËp C«ng ty ®· cã rÊt nhiÒu sù biÕn ®éng. Sù thay ®æi trong c¬ cÊu tæ chøc ®-îc diÔn ra rÊt th-êng xuyªn ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh kinh doanh cña Tæng C«ng ty nãi chung vµ cña C«ng ty nãi riªng. C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng S©n bay Néi Bµi cã nh÷ng b-íc th¨ng trÇm kh¸c nhau nh-ng nh×n chung vÉn ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ, gãp phÇn lµm t¨ng hiÖu qu¶ cho ngµnh hµng kh«ng ViÖt Nam. B. C¸c chøc ngµnh nghÒ kinh doanh cô thÓ cña tõng XÝ nghiÖp, ®¬n vÞ cña C«ng ty. 1. XÝ nghiÖp Th-¬ng m¹i hµng kh«ng Néi Bµi. Kinh doanh dÞch vô th-¬ng m¹i t¹i s©n bay bao gåm: B¸n hµng b¸ch ho¸; mü nghÖ; ¨n uèng gi¶i kh¸t; b¸n hµng miÔn thuÕ (duty free shops ). S¶n xuÊt, chÕ biÕn hµng ho¸ phôc vô hµnh kh¸ch vµ thÞ tr-êng. Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n-íc ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Tæ chøc phôc vô ®êi sèng cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong khu vùc s©n bay. 2. XÝ nghiÖp vËn t¶i « t« hµng kh«ng Néi Bµi. Tæ chøc kinh doanh dÞch vô vËn t¶i « t«. Khai th¸c, ph¸t triÓn dÞch vô kü thuËt « t«, xe m¸y. Tæ chøc liªn doanh, liªn kÕt ®Ó ph¸t triÓn vËn doanh vµ c¸c dÞch vô ®ång bé kh¸c cña vËn t¶i mÆt ®Êt. 3. XÝ nghiÖp DÞch vô tæng hîp hµng kh«ng Néi Bµi. 5 Cung øng c¸c dÞch vô c«ng céng nh- : VÖ sinh khu ga, cung cÊp vµ vËn hµnh c¸c hÖ thèng ®iÖn, n-íc, ®iÖn l¹nh, xe ®Èy t¹i C¶ng Néi Bµi. §¹i lý cho thuª mÆt b»ng lµm viÖc, kinh doanh qu¶ng c¸o t¹i C¶ng hµng kh«ng Néi Bµi. §¹i lý b¸n vÐ, ®Æt chç, gi÷ chç, dÞch vô vËn t¶i hµng ho¸ cho hµnh kh¸ch vµ c¸c h·ng hµng kh«ng trong n-íc vµ n-íc ngoµi. Lµm dÞch vô th«ng tin h-íng dÉn hµnh kh¸ch ®i m¸y bay vµ c¸c dÞch vô kh¸c thuéc quyÒn C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng s©n bay Néi Bµi. 4. XÝ nghiÖp DÞch vô Du lÞch - kh¸ch s¹n hµng kh«ng Néi Bµi. Kinh doanh dÞch vô ¨n uèng, nghØ ng¬i, ph-¬ng tiÖn ®i l¹i. Cung øng - dÞch vô ®iÖn tho¹i, telex, Fax vµ c¸c lo¹i dÞch vô kh¸c thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng. 5. Phßng kinh doanh miÔn thuÕ Nghiªn cøu thÞ tr-êng trong n-íc vµ Quèc tÕ, x©y dùng ph-¬ng ¸n, kÕ ho¹ch kinh doanh, tham gia ký kÕt c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vµ kinh doanh hµng miÔn thuÕ theo ph©n cÊp, uû quyÒn. Tæ chøc kinh doanh hµng miÔn thuÕ theo kÕ ho¹ch C«ng ty giao trªn c¬ së c¸c hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh vµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ kh¸c ®-îc C«ng ty ký kÕt hoÆc uû quyÒn ký kÕt. X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c quy tr×nh nghiÖp vô, quy chÕ vµ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh miÔn thuÕ trong néi bé ®¬n vÞ theo ph©n cÊp cña C«ng ty trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc vµ C«ng ty. Qu¶n lý, sö dông vèn, tµi s¶n vµ c¸c nguån lùc kh¸c do C«ng ty giao phôc vô kinh doanh theo nguyªn t¾c b¶o toµn vµ cã hiÖu qu¶. Tæ chøc h¹ch to¸n b¸o sæ theo ph©n cÊp vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. 6 Qu¶n lý, chØ ®¹o, h-íng dÉn, kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña Cöa hµng miÔn thuÕ. Tæ chøc b¸n hµng miÔn thuÕ phôc vô kh¸ch ®I, kh¸ch ®Õn t¹i c¶ng hµng kh«ng Quèc tÕ Néi Bµi. Quan hÖ giao dÞch víi c¸c ®èi t¸c trong n-íc vµ Quèc tÕ, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc liªn quan ®Õn viÖc kinh doanh hµng miÔn thuÕ. Tu©n thñ chÊp hµnh c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc ®èi víi viÖc kinh doanh hµng miÔn thuÕ. LËp c¸c b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú vÒ kÕt qu¶ kinh doanh ®Ó lµm c¬ së cïng phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n thanh quyÕt to¸n tµi chÝnh cho c¸c ®èi t¸c. 6. Chi nh¸nh C«ng ty. §¹i lý thu gom, giao nhËn hµng ho¸ uû th¸c trong n-íc vµ Quèc tÕ. §¹i lý b¸n vÐ m¸y bay cho c¸c h·ng hµng kh«ng. Kinh doanh dÞch vô lµm thñ tôc hµng kh«ng t¹i thµnh phè cho hµnh kh¸ch ®i m¸y bay. Kinh doanh dÞch vô giao nhËn chuyÓn ph¸t nhanh trong n-íc vµ Quèc tÕ b»ng ®-êng hµng kh«ng. Kinh doanh dÞch vô du lÞch l÷ hµnh Quèc tÕ. Kinh doanh v¨n ho¸ phÈm vµ xuÊt b¶n phÈm. DÞch vô ®ãng gãi, bèc xÕp hµng ho¸ hµnh lý ®i m¸y bay. Qu¶ng c¸o Cung øng c¸c dÞch vô kh¸c liªn quan ®Õn vËn t¶i hµng kh«ng. 7 PhÇn II. §Æc ®iÓm vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng s©n bay Néi Bµi. I. C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty. 1. C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty. STT A 1 2 3 4 B 5 6 7 8 9 §¬n vÞ Khèi gi¸n tiÕp Ban gi¸m ®èc C«ng ty V¨n phßng hµnh chÝnh tæ chøc Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n Khèi trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh Phßng kinh doanh miÔn thuÕ - L·nh ®¹o phßng - Ban nghiÖp vô - Cöa hµng miÔn thuÕ NASCO - IPP - Cöa hµng miÔn thuÕ NASCO - EDF - Cöa hµng miÔn thuÕ nhËp c¶nh XÝ nghiÖp DÞch vô DL - KS hµng kh«ng - Ban gi¸m ®èc XÝ nghiÖp - Ban nghiÖp vô - Tæ lÔ t©n, b¶o vÖ - Tæ kü thuËt buång - Tæ bar - bÕp XÝ nghiÖp DV Tæng hîp hµnh kh«ng NB - Ban gi¸m ®èc XÝ nghiÖp - Phßng kÕ to¸n thèng kª - Phßng kÕ ho¹ch vËt t- Ban kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c h® dv c«ng céng - §éi dÞch vô vÖ sinh m«i tr-êng - §éi dÞch vô hµnh kh¸ch XÝ nghiÖp Th-¬ng m¹i hµng kh«ng NB - Ban gi¸m ®èc xÝ nghiÖp - Phßng kÕ to¸n thèng kª - Phßng hµnh chÝnh tæng hîp - Phßng kinh doanh tiÕp thÞ - Cöa hµng b¸ch ho¸ - Cöa hµng ¨n uèng sè 1 - Cöa hµng ¨n uèng sè 2 - Cöa hµng Fast food - Cöa hµng l-u niÖm XÝ nghiÖp vËn t¶i «t« hµng kh«ng NB - Ban gi¸m ®èc XÝ nghiÖp N¨m 1999 44 3 19 10 12 847 62 2 19 14 16 11 29 1 7 6 7 8 162 3 6 9 5 85 54 162 3 9 11 10 21 25 43 12 28 394 3 N¨m 2000 47 3 22 11 11 827 65 2 22 17 15 10 27 1 7 7 7 5 130 3 6 9 3 73 36 170 3 9 11 15 23 21 46 16 26 391 3 N¨m 2001 50 3 23 13 12 904 74 2 21 16 16 19 44 2 10 12 10 10 123 3 6 8 3 81 22 180 3 11 11 19 24 24 56 9 23 429 3 8 10 - Phßng kÕ to¸n thèng kª - Phßng kÕ ho¹ch vËn doanh - Phßng kü thuËt «t« - Tr¹m giao dÞch vµ ®iÒu hµnh c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i «t«. - §éi xe MINI Bus - §éi xe phôc vô - §éi xe s©n ®ç - §éi xe TAXI 1 - §éi xe TAXI 2 - §éi xe TAXI 3 - X-ëng dÞch vô söa ch÷a «t« Chi nh¸nh C«ng ty -L·nh ®¹o Chi nh¸nh - V¨n phßng Chi nh¸nh - Ban nghiÖp vô - §éi b¸n vÐ m¸y bay - §éi dÞch vô hµng ho¸ Tæng 14 9 9 49 14 9 13 49 8 12 5 38 55 15 30 63 62 65 20 38 2 9 7 7 13 891 53 17 28 61 61 62 21 44 2 9 7 10 16 874 37 20 18 84 84 84 36 54 3 8 7 10 26 955 Tõ khi h×nh thµnh ®Õn nay ®éi ngò c¸n bé , c«ng nh©n viªn cña C«ng ty lu«n tr-ëng thµnh vÒ mäi mÆt. Hä lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng cña C«ng ty, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng tõ nh÷ng ®ßi hái míi vÒ lao ®éng nªn C«ng ty ®· chñ ®éng båi d-ìng ý thøc, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc cho c«ng nh©n, tËn dông tèi ®a n¨ng lùc cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. ChÝnh ®iÒu nµy lµm t¨ng khèi l-îng c«ng viÖc ®-îc thùc hiÖn, gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty. Ta nhËn thÊy lao ®éng trong C«ng ty ë khèi gi¸n tiÕp chiÕm kho¶ng 5% trong tæng sè lao ®éng trong C«ng ty. §©y lµ mét tû lÖ ch-a mÊy hîp lý, v× C«ng ty lµ doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô cho nªn tû lÖ nh- vËy lµ h¬i Ýt. Trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty cÇn chó träng t¨ng thªm sè l-îng lao ®éng trong khèi lao ®éng gi¸n tiÕp ®Ó phï hîp h¬n víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty. C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty cho thÊy sè l-îng lao ®éng ë xÝ nghiÖp vËn t¶i « t« chiÕm tû träng lín nhÊt. §iÒu ®Êy còng dÔ hiÓu, v× ®©y lµ xÝ nghiÖp ®em l¹i cho C«ng ty phÇn doanh thu vµ lîi nhuËn lín nhÊt. 2. Tr×nh ®é ®µo t¹o cña lao ®éng trong C«ng ty. N¨m Tr×nh ®é §¹i häc Cao ®¼ng Trung cÊp S¬ cÊp CNKT Ch-a ®µo t¹o 1999 2000 157 14 50 149 278 166 2001 171 15 72 151 296 184 212 18 66 157 283 136 9 C«ng ty cã tû lÖ ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc kh¸ cao vµ t¨ng lªn theo tõng n¨m, tõ n¨m 2000 tû lÖ lµ 19,2%, n¨m 2001 tû lÖ lµ 24,25%. §©y lµ mét thuËn lîi cho C«ng ty trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh. Tuy nhiªn, tû träng lao ®éng ch-a qua ®µo t¹o ë C«ng ty còng cao ®ã lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n cho C«ng ty trong kinh doanh. NhËn thøc ®-îc ®iÒu ®ã, C«ng ty ®· tõng b-íc gi¶m tû träng lao ®éng ch-a qua ®µo t¹o tõ 20,65% n¨m 2000 xuèng 15,56%. §©y lµ mét viÖc lµm ®óng ®¾n cña C«ng ty v× trong t-¬ng lai, muèn ph¸t triÓn th× C«ng ty cÇn ph¶i cã ®éi ngò lao ®éng ®-îc ®µo t¹o ®Ó n¾m b¾t ®-îc c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ qu¸ tr×nh héi nhËp cña ®Êt n-íc. Do ý thøc ®-îc tÇm quan träng cña ®éi ngò lao ®éng nªn C«ng ty hµng n¨m lu«n ®iÒu chØnh sè l-îng lao ®éng cho phï hîp, gän nhÑ nh-ng vÉn ®¶m b¶o møc kÕ ho¹ch kinh doanh ®Ò ra. ViÖc tuyÓn chän, s¾p xÕp, n©ng cao tay nghÒ cho ng-êi lao ®éng ®-îc C«ng ty hÕt søc chó ý. §iÒu nµy sÏ kÝch thÝch sù n©ng cao tr×nh ®é cña chÝnh nh÷ng ng-êi lao ®éng vµ n©ng cao thu nhËp cña hä 3. L-¬ng bæng vµ ®·i ngé. L-¬ng bæng vµ ®·i ngé lµ mét nh©n tè v« cïng quan träng, quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña bÊt kú mét tæ chøc nµo. HiÓu ®-îc vai trß cña viÖc tr¶ thï lao lao ®éng C«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña ng-êi lao ®éng, gióp cho nh©n viªn tho¶i m¸i, h·nh diÖn, th¨ng tiÕn, h¨ng say vµ tho¶ m·n víi c«ng viÖc. §Ó tõ ®ã ®em l¹i n¨ng suÊt, hiÖu qu¶ kinh doanh cao cho C«ng ty. - TiÒn l-¬ng b×nh qu©n : 1 571 883 ®ång/ng-êi/th¸ng. Hµng th¸ng c¸n bé, c«ng nh©n viªn sÏ ®-îc tr¶ l-¬ng 2 kú: + Kú 1 t¹m øng vµo 5 ngµy ®Çu cña th¸ng lµm viÖc; møc øng æn ®Þnh hµng th¸ng do C«ng ty quy ®Þnh ®èi víi tõng ®èi t-îng lao ®éng. + Kú 2 tr-íc ngµy 25 cña th¸ng kÕ sau; Trªn c¬ së kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong th¸ng cña XÝ nghiÖp, ®¬n vÞ. - Ngoµi tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng mét c¸ch trùc tiÕp c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña C«ng ty cßn ®-îc h-ëng c¸c kho¶n ®·i ngé mét c¸ch gi¸n tiÕp qua 10 c¸c kho¶n phóc lîi n÷a. Phóc lîi bao gåm hai phÇn chÝnh - phóc lîi theo luËt ph¸p quy ®Þnh vµ phóc lîi do C«ng ty tù nguyÖn ¸p dông. + Phóc lîi quy ®Þnh theo ph¸p luËt bao gåm c¸c lo¹i b¶o hiÓm x· héi vµ tiÒn l-¬ng trong thêi gian kh«ng lµm viÖc. B¶o hiÓm x· héi bao gåm c¸c kho¶n trî cÊp èm ®au, bÖnh tËt; trî cÊp th«i viÖc; vµ trî cÊp h-u trÝ. TiÒn l-¬ng trong thêi gian kh«ng lµm viÖc ®ã lµ tiÒn l-¬ng vÉn ®-îc l·nh trong c¸c ngµy nghØ lÔ, c¸c ngµy nghØ hÌ, hoÆc nghØ phÐp th-êng niªn. + Phóc lîi tù nguyÖn ®ã lµ c¸c kho¶n phóc lîi kh«ng do luËt ph¸p quy ®Þnh nh»m khuyÕn khÝch nh©n viªn lµm viÖc, an t©m c«ng t¸c vµ g¾n bã víi c¬ quan nhiÒu h¬n. §ã lµ c¸c ch-¬ng tr×nh b¶o hiÓm lao ®éng, ch-¬ng tr×nh b¶o vÖ søc khoÎ, nghØ m¸t vµ nghØ d-ìng søc. II. Vèn vµ nguån vèn cña C«ng ty. 1.Vèn vµ c¬ cÊu vèn §¬n vÞ: VN§ N¨m ChØ tiªu Vèn cè ®Þnh Vèn l-u ®éng Tæng vèn N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 38 516 620 952 18 328 922 488 56 845 543 400 39 587 492 575 21 792 508 292 61 308 000 867 46 721 649 776 27 528 411 298 74 250 061 074 2. Nguån vèn vµ c¬ cÊu nguån vèn. §¬n vÞ: VN§ N¨m ChØ tiªu Chñ së h÷u Nî ph¶i tr¶ Nî dµi h¹n Nî ng¾n h¹n Nî kh¸c Tæng nguån vèn N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 26 135 764 546 30 709 796 854 8 286 142 800 22 263 345 331 160 308 723 56 845 543 400 28 728 098 040 33 651 902 827 10 065 115 970 23 478 335 296 108 451 561 61 380 000 867 32 185 122 748 42 064 938 326 13 057 145 479 28 629 261 081 378 531 766 74 250 061 074 11 II. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Tæng doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ + Gi¶m gi¸ + Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i + ThuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi tøc gép Chi phÝ cè ®Þnh Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng sxkd Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh Chi phÝ tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh Lîi tøc ho¹t ®éng tµi chÝnh C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th-êng Chi phÝ ho¹t ®éng bÊt th-êng Lîi tøc bÊt th-êng Tæng lîi tøc tr-íc thuÕ Tæng lîi tøc ph¶i nép Lîi tøc sau thuÕ 79 005 880 174 0 0 0 0 79 005 880 174 34 524 153 791 44 481 726 387 22 241 961 173 16 043 783 294 3 896 230 414 2 299 751 506 92 075 609 599 820 029 - 507 744 420 229 349 138 0 229 349 138 2 021 356 224 646 833 991,68 1 374 522 232,32 99 785 654 168 0 0 0 0 99 785 654 168 52 868 659 311 46 916 994 857 24 145 678 349 15 453 785 667 4 013 563 452 3 303 967 389 112 354 762 556 976 560 444 621 798 256 458 976 34 567 231 221 891 745 3 081 237 336 985 995 947,52 2 095 241 388,48 128 558 436 783 0 0 0 0 128 558 436 783 68 435 785 678 60 122 651 105 31 427 684 642 19 854 253 178 4 357 318 965 4 483 394 320 137 854 378 602 345 635 464 491 257 145 637 278 141 092 038 4 545 240 4 014 357 823 1 284 594 503,36 2 729 763 319,64 *) ChØ sè vßng quay cña toµn bé vèn:  ChØ sè vßng quay toµn bé vèn  Tæng doanh thu Tæng sè vèn N¨m 1999  79.005.880.174  1,4 56.845.543.400 N¨m 2000  99.785.654.168  1,63 61.308.000.867 N¨m 2001  128.558..436.783  1,73 74.250.061.074  ChØ sè doanh läi tiª u thô  N¨m 1999  Loi nhuËn dßng Tæng doanh thu 1.374.522.232,32  0,018 79.005.880.174 12 KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2001 ®-îc Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam phª duyÖt cã c¸c chØ tiªu ®Òu cao h¬n chØ tiªu thùc hiÖn n¨m 1999 vµ n¨m 2000, chøng tá xu h-íng ngµy cµng ph¸t triÓn cña N¨m 2000  2.095.241.388,48  0,021 99.785.654.168 N¨m 2001  2.729.763.319,64  0,0212 128.558.436.783 C«ng ty. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay vµ nhÊt lµ tõ khi ®-îc Nhµ n-íc xÕp h¹ng I, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty liªn tôc ®-îc më réng vµ ph¸t triÓn, hiÖu qu¶ kinh doanh t¨ng lªn râ rÖt, c¸c chØ tiªu doanh thu, lîi nhuËn vµ c¸c chØ tiªu thu nép ng©n s¸ch cña C«ng ty lu«n hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch do Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam giao cho. Do vËy C«ng ty ®ñ ®iÒu kiÖn xÕp h¹ng lµ doanh nghiÖp lo¹i I vµ viÖc C«ng ty ®-îc xÕp h¹ng doanh nghiÖp h¹ng I sÏ t¨ng uy tÝn cña C«ng ty trong kinh doanh, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. §Ó ®¹t ®-îc kÕt qu¶ trªn C«ng ty ®· triÓn khai mét sè néi dung chÝnh nh- sau: - Th-êng xuyªn tæ chøc giao ban tuÇn, quý vµ triÓn khai c¸c nghÞ quyÕt l·nh ®¹o cña §¶ng uû C«ng ty vµ §¶ng uû Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam nh»m ®¸nh gi¸ nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi vµ nªu c¸c môc ®Ých thùc hiÖn trong tõng giai ®o¹n cô thÓ. - TËp trung chØ ®¹o c¸c thÕ m¹nh cña C«ng ty trong kinh doanh nh-: B¸n hµng miÔn thuÕ, th-¬ng m¹i, vËn t¶i «t«. - Thùc hiÖn ®Çu t- xe 15-16 xe theo dù ¸n ®-îc Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam phª duyÖt. - Cñng cè tæ chøc chi nh¸nh C«ng ty ho¹t ®éng ®¹t kÕt qu¶ tèt. - X©y dùng vµ th-êng xuyªn chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001, x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002 b¸o c¸o Tæng c«ng ty thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch n¨m 2002 vµ giao c¸c kÕ ho¹ch cho c¸c xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ trùc thuéc. 13 - X©y dùng, ký kÕt tho¶ -íc lao ®éng tËp thÓ, söa ®æi bæ sung quy chÕ tr¶ l-¬ng nh»m n©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng. -Thanh quyÕt to¸n tµi chÝnh døt ®iÓm, kÞp thêi hµng quý, triÓn khai c«ng t¸c kiÓm kª tµi s¶n cuèi n¨m lµm c¬ së chuÈn bÞ cho lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vµ qu¶n lý tµi s¶n. - Tæ chøc c¸c líp häc båi d-ìng nghiÖp vô, an toµn vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ, tham gia häc tËp trong vµ ngoµi n-íc nh»m n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®ång thêi ®¶m b¶o an toµn n©ng cao hiÖu qu¶ trong lao ®éng. - Thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é ®èi víi ng-êi lao ®éng nh- n©ng bËc l-¬ng, chÕ ®é b¶o hiÓm, c¸c chÝnh s¸ch x· héi. Kh¸m søc kháe ®Þnh kú cho ng-êi lao ®éng. §éng viªn ng-êi lao ®éng kÞp thêi nh÷ng lóc kinh doanh gÆp khã kh¨n. -Tæ chøc thanh tra, kiÓm tra kÞp thêi c¸c th¾c m¾c khiÕu kiÖn cña ng-êi lao ®éng, ®éng viªn khen th-ëng c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch hoÆc kû luËt ng-êi lao ®éng vi ph¹m néi quy lao ®éng c«ng minh ®óng ph¸p luËt. - Ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua trong C«ng ty, ®éng viªn ng-êi lao ®éng tham gia ®Çy ®ñ c¸c phong trµo thi ®ua cña Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn, phô n÷. - Tuyªn truyÒn vËn ®éng c¸n bé - CNV ®ãng gãp x©y dùng quü t×nh nghÜa, tõ thiÖn ®Ó x©y dùng nhµ t×nh nghÜa vµ th¨m hái c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch, gia ®×nh khã kh¨n thÓ hiÖn tinh thÇn uèng n-íc nhí nguån, nh-êng c¬m sÎ ¸o khi ho¹n n¹n. - §¶m b¶o vµ n©ng cao ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng víi møc thu nhËp b×nh qu©n 2 000 000®/ng-êi/th¸ng t¨ng 10% so víi n¨m 2000. - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÕt kiÖm th«ng qua c¸c ®Þnh møc chi phÝ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chi phÝ hµnh chÝnh. 14 III. B¸o c¸o KQKD theo ngµnh, nghÒ. §¬n vÞ: Tû ®ång TT Ngµnh nghÒ kinh doanh 1 2 3 4 5 6 7 KD vËn t¶i « t« KD kh¸ch s¹n- du lÞch KD Th-¬ng m¹i KD dÞch vô vËn t¶i hµnh kh«ng KD dÞch vô c«ng céng KD hµng miÔn thuÕ Ho¹t ®éng tµi chÝnh Tæng N¨m 1999 DT TT 22,894 28,96% 2,771 3,51% 17,659 22,34% 2,334 2,95% 9,255 11,71% 23,222 29,37% 0,920 1,16% 79,005 N¨m 2000 DT TT 34,73 34,75% 2,0 2% 21,214 21,26% 3,931 3,94% 9,550 9,57% 28,230 28,35% 0,130 0,13% 99,785 N¨m 2001 TT DT 37,906 29,47 3,265 2,54% 29,838 23,21% 5,348 4,16% 12,663 9,85% 39,005 30,34% 0,553 0,43% 128,55 Ghi chó: DT : Doanh thu TT: Tû träng KD: Kinh doanh Tõ b¶ng b¸o c¸o KQKD theo ngµnh nghÒ cña C«ng ty ta nhËn thÊy kinh doanh vËn t¶i « t« vµ kinh doanh hµng miÔn thuÕ ®ãng gãp vµo tæng doanh thu cña C«ng ty lµ lín nhÊt. Doanh thu do kinh doanh vËn t¶i « t« vÉn t¨ng nh-ng tû träng cña nã b¾t ®Çu gi¶m v× mét sè ngµnh kinh doanh kh¸c còng b¾t ®Çu t¨ng. C¸c ngµnh kinh doanh kh¸c cña C«ng ty ®Òu cã møc t¨ng doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc, ®©y lµ mét tÝn hiÖu ®¸ng mõng chøng tá ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®¹t kÕt qu¶ tèt. 15 PhÇn III. NhËn xÐt chung vÒ C«ng ty, Mét vµi ®Ò suÊt ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m tíi. I. Nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung. 1. Thµnh tùu c¬ b¶n: - Tæng doanh thu t¨ng víi tèc ®é kh¸, c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®-îc Tæng c«ng ty giao ®Òu ®¹t vµ hoµn thµnh v-ît møc. - C¸c c¬ chÕ qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng ®-îc hoµn thiÖn theo h-íng tÝch cùc ( kinh doanh dÞch vô vËn t¶i hµng ho¸, qu¶n lý gi¸ tµi chÝnh - lao ®éng tiÒn l-¬ng) ®¶m b¶o tèt c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vÒ qu¶n lý kinh doanh. - C«ng t¸c ®Çu t- tµi s¶n thùc hiÖn ®ång bé vµ ®-a vµo khai th¸c ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh. - S¶n xuÊt kinh doanh c¬ b¶n æn ®Þnh vµ cã hiÖu qu¶, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh toµn C«ng ty ®Òu ®¹t kÕt qu¶ cao, ®Æc biÖt lµ kinh doanh hµng miÔn thuÕ vµ kinh doanh dÞch vô vËn t¶i. - C«ng t¸c ®Çu t-, x©y dùng c¬ b¶n ®-îc coi träng, tæ chøc t-¬ng ®èi ®ång bé tõ b-íc lËp dù ¸n ®Õn b-íc thùc hiÖn, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ, kh¸ch quan, kh«ng cã biÓu hiÖn tiªu cùc. ®Æc biÖt lµ ®Çu t- trang thiÕt bÞ cho c¸c xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ chuÈn bÞ vµo khai th¸c nhµ ga T1. - §¶m b¶o ®-îc viÖc lµm, ®êi sèng cña ng-êi lao ®éng. Lµm ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ n-íc, ®óng quy ®Þnh. 2. Nh÷ng thiÕu sãt tån t¹i: - Sù t¨ng tr-ëng cña c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh kh«ng ®ång ®Òu, ch-a t-¬ng xøng víi sù t¨ng tr-ëng cña vËn t¶i hµng kh«ng, møc ®é ®Çu t- vèn vµ tiÒm lùc kinh doanh néi t¹i cña C«ng ty cßn h¹n chÕ. 16 - Søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm dÞch vô ch-a cao ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc th-¬ng m¹i, kh¸ch s¹n, vËn t¶i. - HiÖu qu¶ kinh doanh cña mét sè ®¬n vÞ thÊp, viÖc ph¸t triÓn thÞ tr-êng míi cßn chËm. - Mét sè lÜnh vùc qu¶n lý ch-a n¨ng ®éng, ch-a cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi phï hîp 3. Ph-¬ng h-íng, môc tiªu, kÕ ho¹ch n¨m 2002. N¨m 2002 C«ng ty ®-a vµo khai th¸c nhµ ga T1, chÝnh v× vËy sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ thuª mÆt b»ng, gi¸ thuª mÆt b»ng kinh doanh, ®Çu t- tñ quÇy, bè trÝ viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng vµ c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp v× vËy C«ng ty sÏ triÓn khai mét sè c«ng viÖc chÝnh sau: TËp trung hoµn thiÖn ®Çu t- khai th¸c nhµ ga T1 kÞp thêi, ®¶m b¶o phôc vô hµnh kh¸ch chu ®¸o v¨n minh, lÞch sù theo chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty. VÒ tæ chøc - qu¶n lý: + TiÕp tôc triÓn khai më réng ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh C«ng ty t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh, ®Èy m¹nh viÖc triÓn khai c¸c dÞch vô ®¹i lý hµng ho¸ cho Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam. + S¾p xÕp, kiÖn toµn l¹i tæ chøc bé m¸y cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong C«ng ty cho phï hîp víi ho¹t ®éng thùc tÕ t¹i nhµ ga T1. + Tæ chøc ®µo t¹o, båi d-ìng n©ng cao vµ kiÓm tra ph©n lo¹i tr×nh ®é cho nh©n viªn lÔ t©n, b¸n hµng ®Ó s¾p xÕp bè trÝ cho phï hîp. + S¾p xÕp, gi¶i quyÕt sè lao ®éng d«i d- do mét sè c«ng viÖc bÞ thu hÑp khi khai th¸c nhµ ga T1. + Thùc hiÖn quyÕt to¸n n¨m 2001, tiÕp tôc triÓn khai phÇn mÒm qu¶n lý tµi chÝnh . T¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý chÆt chÏ, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt lµ chi phÝ vèn hµng vµ chi phÝ vËt t-. 17 Ph¸t triÓn vµ cñng cè thÞ tr-êng hiÖn cã cña C«ng ty th«ng qua viÖc n©ng cao chÊt l-îng dÞch vô vµ chÝnh s¸ch gi¸ phï hîp. Víi c¸c néi dung trªn, C«ng ty sÏ phÊn ®Êu ®¹t vµ v-ît møc kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2002 ®· b¸o c¸o Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam. II.Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n 1. ThuËn lîi - §-îc sù hç trî, t¹o ®iÒu kiÖn vµ chØ ®¹o th-êng xuyªn cña Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam trong viÖc x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. T×nh h×nh kinh tÕ trong n-íc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, v× vËy l-îng kh¸ch qua C¶ng hµng kh«ng t¨ng v× vËy c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®Òu ®-îc ph¸t triÓn. ThÞ tr-êng vËn t¶i hµng kh«ng ngµy cµng t¨ng vµ ®-îc më réng do viÖc ngµnh hµng kh«ng t¨ng thªm sè l-îng m¸y bay vµ më thªm ®-êng bay míi. Tæ chøc cña C«ng ty ngµy cµng ®-îc cñng cè, c¸c ho¹t ®éng ®i vµo nÒ nÕp th«ng qua viÖc thùc hiÖn c¸c quy chÕ, chÕ ®é ®· ban hµnh cña Tæng c«ng ty vµ C«ng ty. C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc vµ cao ®¼ng cao chiÕm kho¶ng gÇn 30% tæng sè lao ®éng trong C«ng ty. §©y lµ mét tû lÖ cao ®èi víi doanh nghiÖp nhµ n-íc nã sÏ lµ nguån nh©n lùc chñ yÕu gióp cho C«ng ty ph¸t triÓn. - §êi sèng cña ng-êi lao ®éng æn ®Þnh vµ ngµy cµng ®-îc n©ng cao, t¹o kh«ng khÝ phÊn khëi trong s¶n xuÊt kinh doanh, tõ ®ã g¾n ng-êi lao ®éng víi tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc t¹o hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh. 2. Nh÷ng khã kh¨n. - ChÝnh s¸ch hç trî vµ khuyÕn khÝch ®Èu t- cña nhµ n-íc ch-a thËt th«ng tho¸ng, c¬ chÕ qu¶n lý t¹i C¶ng hµng kh«ng cßn bÊt cËp. 18 - Khi vµo khai th¸c nhµ ga T1 mét sè nhiÖm vô cña C«ng ty bÞ thu hÑp ( DÞch vô vÖ sinh, phôc vô phßng VIP, chë kh¸ch ngoµi s©n ®ç m¸y bay, dÞch vô h-íng dÉn kh¸ch...) nªn ¶nh h-ëng ®Õn viÖc lµm vµ g©y t©m lý cho ng-êi lao ®éng. - Do chuyÓn tõ nhµ ga cò sang khai th¸c nhµ ga T1 ®· ph¶i t¨ng chi phÝ vÒ ®Çu t-, mua s¾m trang thiÕt bÞ ¶nh h-ëng ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - M«i tr-êng, ®Þa ®iÓm kinh doanh cßn phøc t¹p, ch-a thuËn lîi ®ång thêi ph¶i c¹nh tranh trong mét sè lÜnh vùc, g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng kinh doanh chung cña C«ng ty. - Sù t¨ng tr-ëng cña c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh kh«ng ®Òu, ch-a t-¬ng xøng víi sù t¨ng tr-ëng cña vËn t¶i hµng kh«ng, møc ®é ®Çu t- vèn vµ tiÒm lùc kinh doanh néi t¹i cña C«ng ty cßn h¹n chÕ. - Mét sè nhiÖm vô cña C«ng ty bÞ thu hÑp do Côm c¶ng hµng kh«ng miÒn b¾c chÊm døt hîp ®ång dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm. - Søc Ðp c¹nh tranh ngµy cµng lín do thªm nhiÒu ®¬n vÞ cïng kinh doanh trªn ®Þa bµn. III. Mét sè gi¶i ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n vµ tån t¹i cña C«ng ty. KiÖn toµn vµ s¾p xÕp l¹i bé m¸y tæ chøc, bæ nhiÖm c¸n bé cña XÝ nghiÖp VËn t¶i « t« hµng kh«ng Néi Bµi, tiÕp tôc hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh cña C«ng ty t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o vµ båi d-ìng nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m n©ng cao tay nghÒ, ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c c«ng viÖc ®-îc giao, t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ truêng. S¾p xÕp, gi¶i quyÕt sè lao ®éng d«i d- do mét sè c«ng viÖc bÞ thu hÑp l¹i. T¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý chÆt chÏ, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt lµ chi phÝ vèn hµng vµ chi phÝ vËt t-. 19 Ph¸t triÓn vµ cñng cè thÞ tr-êng hiÖn cã cña C«ng ty th«ng qua viÖc n©ng cao chÊt l-îng dÞch vô vµ chÝnh s¸ch gi¸ phï hîp. T¨ng c-êng quan hÖ víi Côm c¶ng hµng kh«ng miÒn b¾c vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan ®Ó gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®iÒu kiÖn vµ m«i tr-êng kinh doanh cña C«ng ty. Bæ xung vµ x©y dùng hoµn chØnh (theo ph©n cÊp) c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt nh-: ®Þnh møc lao ®éng, ®Þnh møc tiªu hao nhiªn liÖu vËt t-, ®Þnh møc sö dông ®iÖn tho¹i, ®Þnh møc chi phÝ tiÕp kh¸ch, giao dÞch. T¨ng c-êng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t vÒ kinh tÕ tµi chÝnh ®Æc biÖtlµ kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý kinh tÕ ®¶m b¶o chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vÒ qu¶n lý kinh tÕ vµ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. §a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng ®¸p øng ®ñ, kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. KiÕn nghÞ cña C«ng ty: + §Ò nghÞ Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam tiÕp tôc hç trî C«ng ty trong c¸c lÜnh vùc kinh doanh liªn quan ®Õn vËn t¶i hµng kh«ng nh-: §¹i lý b¸n vÐ m¸y bay, dÞch vô vËn chuyÓn hµng ho¸, phôc vô kh¸ch h¹ng F&C, phôc vô kh¸ch lì chuyÕn, kh¸ch qu¸ c¶nh vµ vËn t¶I kh¸ch ®i m¸y bay b»ng « t« tõ nhµ ga ra m¸y bay vµ ng-îc l¹i; tõ nhµ ga vÒ Hµ Néi vµ ng-îc l¹i. + Cho vay vèn víi l·i suÊt thÊp khi C«ng ty ®Çu t- trang thiÕt bÞ vµo nhµ ga T1 vµ ®Çu t- trang thiÕt bÞ vËn t¶i. + T¹o ®iÒu kiÖn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho sè lao ®éng d«i d- cña C«ng ty do C«ng ty bÞ thu hÑp nhiÖm vô. 20
- Xem thêm -