Tài liệu Báo cáo tổng hợp về công ty cổ phần khí công nghiệp

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

GiíI THIÖU vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«nG TY Cæ PHÇN KHÝ C¤NG NGHIÖP 2.1 giíi thiÖu c«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp 2.1.1 qu¸ TR×NH H×NH THµNH Vµ PH¸T TRIÓN C«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp lµ mét doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ theo luËt c«ng ty cã: Tªn ®Çy ®ñ lµ: C«ng Ty Cæ PhÇn KhÝ C«ng NghiÖp . Tªn giao dÞch quèc tÕ: Inductrial Gas Joint Stock Company. ViÕt gän: Thanh Gas. §Þa chØ: ThÞ trÊn §øc Giang - Gia L©m - Hµ Néi . §iÖn tho¹i: 8273374. Fax: 84-4-8273658. C«ng Ty Cæ PhÇn KhÝ C«ng NghiÖp tiÒn th©n lµ nhµ m¸y d-ìng khÝ Yªn Viªn ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1960 thuéc côc khai kho¸ng ho¸ chÊt. Nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp nhµ m¸y chØ cã mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt 50m 3/h khÝ O2 vµ 50 c«ng nh©n. Nh÷ng n¨m 1970-1971 nhµ m¸y ®-îc trang bÞ thªm 2 m¸y 70M . N¨m 1972 m¸y bay Mü nÐm bon nhµ m¸y bÞ ph¸ huû nÆng nÒ. N¨m 1973 nhµ m¸y ®-îc ®Æt thªm mét d©y chuyÒn OG125m3/h thay thÕ cho d©y chuyÒn 50m3/h ®· bÞ ph¸ huû. N¨m 1974 nhµ m¸y ®-îc ®Çu t- thªm mét m¸y 70M n÷a. Sau thêi gian phôc håi vµ ®Çu t- míi n¨m 1978 nhµ m¸y ®¹t s¶n l-îng cao nhÊt 1200000m3 ¤xy, 120000 lit Nit¬ láng/n¨m, 66000 m3 Nit¬ khÝ. ChÊm døt t×nh tr¹ng thiÕu khÝ cung cÊp cho thÞ tr-êng trong nhiÒu n¨m 1 qua. NhiÒu n¨m nhµ m¸y ®· cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng cung cÊp d-ìng khÝ cho c«ng nghiÖp, y tÕ, quèc phßng . Trong nh÷ng n¨m cuåi thËp niªn 70 ®Çu thËp niªn 80 do nh÷ng biÕn cè cña nÒn kinh tÕ nhµ m¸y ®· cã nh÷ng lóc ë bªn bê cña sù ph¸ s¶n, m¸y mãc thiÕt bÞ h- háng kh«ng cã phô tïng thay thÕ söa ch÷a, s¶n xuÊt bÊp bªnh kh«ng cã viÖc lµm ®êi sèng c«ng nh©n gÆp nhiÒu khã kh¨n. Th¸ng 6/1987 ng©n hµng ®· ph¶i ngõng quan hÖ tÝn dông víi c«ng ty v× cµng cho vay ®Ó s¶n xuÊt nhµ m¸y cµng bÞ thua lç. Tr-íc t×nh h×nh trªn Tæng Côc Ho¸ ChÊt ®· quyÕt ®Þnh s¸t nhËp nhµ m¸y vµo nhµ m¸y ho¸ chÊt vµ ph©n ®¹m Hµ B¾c vµ cö gi¸m ®ãc míi vÒ. Ngµy 15/10/1987 nhµ m¸y b-íc vµo c«ng cuéc kh«i phôc ®æi míi dùa trªn nh÷ng m¸y mãc vµ ®éi ngò c¸n bé s½n cã cïng mét gi¸m ®èc míi. Cuèi nh÷ng n¨m 80 ®Çu nh÷ng n¨m 90 ngoµi viÖc kh«i phôc nhµ m¸y cò vµ ®Çu t- thªm d©y chuyÒn 250m3/h Ban gi¸m ®èc nhµ m¸y cho x©y dùng mét nhµ m¸y míi cã quy m« gÊp hai nhµ m¸y cò t¹i thanh Am. §Õn 18/1.1991 OG250 m3/ h ®· ®i vµo s¶n xuÊt nhµ m¸y thanh Am ®· ®¶m b¶o cung ®ñ khÝ cho thÞ tr-êng thay thÕ nhµ m¸y cò t¹i Yªn Viªn. Nhµ m¸y míi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kh«ng ngõng ®-îc ®æi míi vµ ®Çu t- míi, n¨m 1995 nhµ m¸y thanh Am ®· ®-îc ®æi tªn thµnh c«ng ty khÝ c«ng nghiÖp. Nh÷ng n¨m tiÕp theo víi chñ ch-¬ng ®æi míi vµ tham gia liªn doanh c«ng ty ®· kh«ng ngõng lín m¹nh. §Ó nghi nhËn nh÷ng ®ãng gãp to lín mµ c«ng ty ®· t¹o ra cho x· héi n¨m 1997 nhµ n-íc ®· trao tÆng c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng ba. Nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû 20 vµ ®Çu thÕ kû 21 víi xu thÕ héi nhËp vµ ph¸t triÓn c«ng ty ®ang ®øng tr-íc nhiÒu vËn héi vµ th¸ch thøc. §Ó n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty vµ ®Ó cã c¬ héi huy ®éng nguån lùc tõ mäi thµnh phÇn kinh tÕ phôc vô cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· ®Ò xuÊt ph-¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ c«ng ty. Sau thêi gian tÝch cùc chuÈn bÞ ngµy 1/1/1999 c«ng ty ®· chÝnh thøc d-îc cæ phÇn ho¸ víi tû lÖ vèn 2 95% cæ phÇn do c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty l¾m gi÷ 5% cßn l¹i do c¸c ®èi t-îng ngoµi c«ng ty l¾m gi÷ vµ ®æi tªn thµnh C«ng Ty Cæ PhÇn KhÝ C«ng NghiÖp viÕt t¾t lµ ThanhGas. Tõ khi ®-îc cæ phÇn ho¸ ®Õn nay c«ng ty ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ ®ang cã mét ®éi ngò c¸n bé giÇu kinh nghiÖm. víi c¬ së vËt chÊt vµ ®éi ngò c¸n bé nh- hiÖn nay c«ng ty ®ang lµ mét doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã quy m« võa ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn . 2.1.2 Chøc N¨ng Vµ NhiÖm Vô Cña C«ng Ty Cæ PhÇn KhÝ C«ng NghiÖp C«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiªp cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ cung øng c¸c s¶n phÈm khÝ c«ng nghiÖp phôc vô c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, YtÕ, quèc phßng. Ngoµi ra c«ng ty cßn tham gia c¸c ho¹t ®éng th-¬ng m¹i vµ dÞch vô liªn quan ®Õn c¸c mÆt hµng cña c«ng ty s¶n xuÊt vµ c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn bao b× s¶n phÈm khÝ c«ng nghiÖp. C¸c s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty lµ ¤xy phôc vô c«ng nghiÖp, ytÕ, quèc phßng, N2 ,C2H2, Ar phôc vô c«ng nghiÖp, quèc phßng. 2.1.3 ®Æc ®iÓm, tÝnh n¨ng, c«ng dung vµ C«ng NghÖ S¶n XuÊt Mét Sè s¶n phÈm ChÝnh Cña C«ng Ty . Lµ mét trong hai c«ng ty khÝ c«ng nghiÖp lín nhÊt miÒn B¾c c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc s¶n xuÊt chñ yÕu tõ n-íc vµ kh«ng khÝ. C¸c s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp lµ: KhÝ ¤xy KhÝ Nit¬ KhÝ Argon Ngoµi c¸c s¶n phÈm chÝnh c¸c s¶n phÈm phô cña qu¸ tr×nh vµ c¸c s¶n phÈm tæng hîp lµ: KhÝ Axetylen KhÝ N2O, CO2, H2. 3 Ngoµi c¸c s¶n phÈm khÝ c«ng nghiÖp c«ng ty cßn nhËn c¸c ®¬n ®Æt hµng s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ ¸p lùc nh©n c¸c hîp ®ång söa ch÷a thay thÕ vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ liªn quan ®Õn ngµnh khÝ. ¤xy vµ Nit¬ lµ hai s¶n phÈm khÝ chÝnh cña c«ng ty cã doanh thu chiÕm tû träng lín trong tæng doanh thu cña c«ng ty. ¤xy lµ nguyªn tè kh«ng thÓ thiÕu trong ®êi sèng ngoµi ra nã cßn ®-îc sö dông réng r·i trong c«ng nghiÖp ytÕ quèc phßng nh-: c«ng nghÖ hµn ¤xy Acetylen, c«ng nghiÖp luyÖn kim, hµn kÝnh, c«ng nhiÖp ho¸ chÊt, dïng «xy ®Ó «xy ho¸ Acetoll dehyde thµnh acit Acetic, khÝ ho¸ than ho¸ dÇu, Sö dông trong c«ng nghÖ thùc phÈm trong qu¸ tr×nh lªn men, b¶o qu¶n thùc phÈm, trong ytÕ, hµng h¶i…S¶n phÈm ¤xy cña c«ng ty th-êng ë hai d¹ng khÝ vµ láng ®-îc chøa trong c¸c chai hay tec. ChÊt l-îng ¤xy cña c«ng ty th-êng ®¹t ®-îc ®é tinh khiÕt lµ 99,2%. NÕu ¤xy rÊt cÇn cho cuéc sèng con ng-êi th× Nit¬ rÊt cÇn cho c«ng nghiÖp. C«ng nghiÖp cµng ph¸t triÓn bao nhiªu th× cµng cÇn dïng nhiÒu Nit¬ bÊy nhiªu. Nit¬ lµ s¶n phÈm khÝ chÝnh thø hai cña c«ng ty. Nit¬ lµ nguyªn tè kh«ng mµu kh«ng mïi vÞ cã tÝnh tr¬ trong ®iÒu kiÖn th-êng. Víi tÝnh tr¬ Nit¬ ®-îc sö dông lµm m«i tr-êng b¶o vÖ, trong lÜnh vùc nh- ®iÖn tö sinh häc ytÕ, d-îc phÈm thùc phÈm, luyÖn kim ho¸ chÊt, cøu ho¶ ... Ngoµi ra Nit¬ láng còng lµ chÊt lµm l¹nh lý t-ëng cho nhiÒu øng dông quan träng nh- x©y dùng, s¶n xuÊt cao su, chÊt dÎo, ®«ng l¹nh thùc phÈm, ®«ng l¹nh vµ b¶o qu¶n vËt liÖu sinh häc…Nh÷ng lÜnh vùc øng dông c¬ b¶n cña Nit¬ trong c«ng nghiÖp LuyÖn kim xö lý nhiÖt, lµm s¹ch xØ kim lo¹i, s¶n xuÊt bét kim lo¹i c¾t plasma, s¶n xuÊt lÝmh næi. C«ng nghÖ x©y dùng: lµm ®«ng cøng ®Êt, lµm l¹nh bª t«ng. Trong b¶o vÖ m«i tr-êng vµ kü thuËt an toµn: thæi ®-êng èng vµ bån chøa, khÝ b¶o vÖ chèng ch¸y næ, t¸i chÕ vËt liÖu composit. C«ng nghÖ thùc phÈm: ®ãng gãi vµ b¶o qu¶n thùc phÈm, lµm ®«ng l¹nh nhanh, b¶o qu¶n tinh ®«ng viªm, vi khuÈn. Sinh häc vµ ytÕ: lµm l¹nh vµ b¶o qu¶n vËt liÖu sinh häc, mæ l¹nh. Trong c«ng nghiÖp diªn tö: khÝ b¶o vÖ c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ 4 Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng chñ yÕu . S¬ ®å c«ng nghÖ . H×nh 1 S¬ ®å c«ng nghÖ s¶n xuÊt ¤xy vµ Nit¬ . 1 - ThiÕt bÞ läc bôi . 2 - M¸y nÐn kh«ng khÝ 3 - M¸y lµm l¹nh b»ng Freon 4,5 - B×nh hÊp phô . 6,7 - B×nh trao ®æi nhiÖt 8 - M¸y d·n . 9 - Van tiÕt l-u 10 - Th¸p ph©n ly . Kh«ng KhÝ 1 2 R 3 R KhÝ ¤xy 4 5 6 8 5 10 7 Nit¬ 9 H×nh 1: S¬ ®å c«ng nghÖ s¶n xuÊt ¤xy vµ Nit¬. Néi dung c¬ b¶n cña c¸c b-íc trong s¬ ®å c«ng nghÖ. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ¤xy vµ Nit¬ tõ kh«ng khÝ ®-îc chia ra c¸c b-íc c«ng nghÖ nh- sau: B-íc 1 Khö t¹p chÊt c¬ häc trong kh«ng khÝ (bôi,r¸c…) diÔn ra trong thiÕt bÞ läc bôi 1 B-íc 2 NÐn kh«ng khÝ nªn ¸p suÊt cao b»ng thiÕt bÞ m¸y nÐn kh«ng khÝ 2 B-íc 3 Khö t¹p chÊt ho¸ häc trong kh«ng khÝ ( h¬i n-íc, C02, C2H2…) b»ng b×nh hÊp phô 4,5. B-íc 4 Lµm l¹nh ®Ó ho¸ láng kh«ng khÝ b»ng m¸y d·n vµ van tiÕt l-u 8,9. B-íc 5 Ph©n ly kh«ng khÝ láng thµnh ¤xy vµ Nit¬ chÊt l-îng cao tõ 99,2% ®Õn 99,7% ë th¸p ph©n ly 10. B-íc 6 6 ®ãng b×nh s¶n phÈm . Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ diÔn biÕn nh- sau: kh«ng khÝ ngoµi trêi cã ¸p suÊt 1 at vµ nhiÖt ®é 10 ®Õn 400 C qua läc bôi c¬ häc ®Ó t¸ch c¸t bôi, r¸c. kh«ng khÝ qua läc ®i vµo m¸y nÐn. M¸y nÐn n©ng ¸p suÊt lªn 30 at qua thiÕt bÞ lµm l¹nh b»ng Freon lµm gi¶m nhiÖt ®é xuèng cßn 200C. sau ®ã kh«ng khÝ ®i vµo thiÕt bÞ hÊp phô b»ng chÊt hÊp phô Zrolit. T¹i ®©y h¬i n-íc, CO2 , C2H2 ®-îc gi÷ l¹i vµ ®-îc thæi ra ngoµi trêi. Kh«ng khÝ s¹ch ®i tíi trao ®æi nhiÖt 6,7. T¹i ®©y nhê ¤xy vµ Nit¬ s¶n phÈm cã nhiÖt ®é thÊp gÇn - 2000C lµm l¹nh cho kh«ng khÝ lµm nhiÖt ®é kh«ng khÝ h¹ xuèng cßn - 450C. Sau ®ã 70 % kh«ng khÝ qua m¸y d·n h¹ ¸p suÊt cßn 5 at ®i vµo th¸p ph©n ly, 30% cßn l¹i qua van tiÕt l-u h¹ ¸p xuèng 5 at còng ®i vµo th¸p ph©n ly. NhiÖt ®é kh«ng khÝ cña m¸y d·n vµ van tiÕt l-u ®¹t -1730C. kh«ng khÝ láng trong th¸p ph©n ly qua bèc h¬i ng-ng tô nhiÒu lÇn t¸ch thµnh ¤xy vµ Nit¬ cã nång ®é cao. ¤xy vµ nit¬ nµy qua m¸y trao ®æi nhiÖt 6,7 lµm l¹nh cho kh«ng khÝ, ¤xy vµ Nit¬ nãng lªn ®Õn nhiÖt ®é mæi tr-êng ®-îc n¹p vµo b×nh chøa s¶n phÈm. NÕu s¶n phÈm ®-îc lÊy ra ë r¹ng láng th× ®-îc n¹p vµo tec chøa c¸ch nhiÖt b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é - 2000C khi sö dông cho bèc h¬i. 2.1.4 H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp C«ng ty thùc hiÖn tæ chøc s¶n xuÊt theo h×nh thøc chuyªn m«n ho¸ c¸c bé phËn theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô . S¬ ®å tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty nh- sau: Héi ®ång qu¶n trÞ Ban gi¸m ®èc x-ëng s¶n xuÊt ¤xy, Nit¬ Ban kiÓm so¸t x-ëng c¬ khÝ Bé phËn ®iÖn n-íc X-ëng s¶n xuÊt C2H2 C¸c phßng ban 7 H×nh 2 S¬ ®å tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp. Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c x-ëng s¶n xuÊt ¤xy, Nit¬, Acetylen . Bé phËn s¶n xuÊt phô vµ phô trî lµ x-ëng c¬ khÝ vµ bé phËn ®iÖn n-íc. Bé phËn qu¶n lý vµ kiÓm so¸t lµ ban gi¸m ®èc, ban kiÓm so¸t, héi ®ång qu¶n trÞ. C¸c bé phËn qu¶n lý vµ kiÓm so¸t quan hÖ víi c¸c ph©n x-ëng theo quan hÖ chØ huy, c¸c ph©n x-ëng quan hÖ víi nhau theo mèi quan hÖ cïng cÊp. Sù chuyªn m«n ho¸ cña c¸c phßng ban vµ quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban ph©n x-ëng nh- sau: X-ëng s¶n xuÊt ¤xy, Nit¬ thùc hiÖn s¶n xuÊt ba ca liªn tôc. C«ng nh©n ®-îc ®µo tao chÝnh quy vÒ m¸y nÐn, th¸p ph©n ly, n¹p s¶n phÈm. §éi ngò c«ng nh©n nµy cã tay nghÒ trong vËn hµnh b¶o d-ìng vµ söa ch÷a m¸y tèt. X-ëng s¶n suÊt C2H2 còng t-¬ng tù nh- x-ëng s¶n xuÊt ¤xy, Nit¬. X-ëng c¬ khÝ cã nhiÖm vô ®¶m nhiÖm c¸c c«ng viÖc vÒ c¬ khÝ söa ch÷a, nguéi, hµn, rÌn phôc vô s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt thay thÕ cho thiÕt bÞ cña c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt khÝ, ®ång thêi tiÕn hµnh ®¹i tu b¶o d-ìng söa ch÷a vá b×nh ¸p lùc còng nh- nhËn c¸c hîp ®ång gia c«ng c¬ khÝ, chÕ t¹o thiÕt bÞ cho c¸c ngµnh YtÕ, ho¸ chÊt khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu. Bé phËn ®iÖn n-íc cã nhiÖm vô chuyªn vËn hµnh söa ch÷a tr¹m biÕn ¸p (phÇn h¹ thÕ), c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, dông cô ®iÖn trong c«ng ty, vËn hµnh b¬m n-íc, qu¹t giã phôc vô s¶n xuÊt. C¸c phßng ban ®-îc chuyªn m«n ho¸ theo lÜnh vùc chuyªn m«n ph¶i ®¶m nhiÖm bao gåm: phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l-¬ng, phßng kinh tÕ tµi chÝnh, Phßng KCS an toµn, phßng th-¬ng m¹i, c¸c phßng ban nµy lµm viÖc theo ®óng 8 chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña m×nh. C¸c phßng ban nµy cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau vµ víi c¸c ph©n x-ëng vµ chÞu sù chØ ®¹o cña ban gi¸m ®èc. Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh theo kÕ ho¹ch vµ ®Þnh h-íng cña héi ®ßng qu¶n trÞ. Ban kiÓm so¸t theo dâi gi¸m s¸t qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ho¹t ®éng cña héi ®ång qu¶n trÞ, ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh theo ®óng nghÞ quyÕt cña héi ®ång cæ ®«ng. 2.1.5 t×nh h×nh lao ®éng t¹i c«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp Lao ®éng lµ mét nh©n tè cã vai trß rÊt quan träng, trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. C«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, lùc l-îng lao ®éng lµm viÖc t¹i c«ng ty ngåm nhiÒu ®èi t-îng kh¸c nhau: lao ®éng trùc tiÕp, lao ®éng gi¸n tiÕp, lao ®éng phôc vô vµ dÞch vô.TÝnh ®Õn ngµy 31/11/2002 tæng sè lao ®éng cña c«ng ty lµ 220 c¸n bé c«ng nh©n viªn víi c¬ cÊu nh- sau: Sè l-îng Tû träng (%) -Nam 140 64 -N÷ 80 36 -Trùc tiÕp 172 78 -Gi¸n tiÕp 48 22 -Kü s- vµ cao h¬n 30 14 -Trung cÊp 45 20 C¬ cÊu 1.Theo giíi tÝnh 2.Theo tÝnh chÊt 3.Theo tr×nh ®é qu¶n lý 9 -C¸n bé qu¶n lý tõ phã gi¸m ®èc trë lªn 17 8 -C«ng nh©n bËc cao 40 18 -Lao ®éng kh¸c 78 40 B¶ng 4: C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty Tõ b¶ng c¬ cÊu lao ®éng ta nhËn thÊy r»ng lao ®éng cña c«ng ty lµ ®éi ngò c¸n bé cè tr×nh ®é t-¬ng ®èi tèt víi 14% lao ®éng cã tr×nh ®é §¹i Häc vµ trªn §¹i Häc. 8% lµ c¸n bé qu¶n lý, 20 % cã tr×nh ®é Trung CÊp, 17% lµ ®éi ngò c«ng nh©n bËc cao. §©y sÏ lµ lîi thÕ kh¸ lín. §éi ngò lao ®éng cña c«ng ty cã ý thøc “Kû c­¬ng - tr¸ch nhiÖm - céng ®ång” ®-îc ph©n c«ng theo ®óng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban ®¶m b¶o lµm viÖc hiÖu qu¶. 2.1.6 c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo m« h×nh tæ chøc qu¶n lý trùc tuyÕn chøc n¨ng. H×nh thøc tæ chøc qu¶n lý nµy ®¶m b¶o qu¶n lý theo mét cÊp qu¶n lý. M« h×nh c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty nh- sau: §¹i héi ®ång cæ ®«ng Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc 10 ChØ ®¹o trùc tiÕp H×nh 3: M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp Quan ®iÓm qu¶n lý lao ®éng cña c«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp: quan ®iÓm qu¶n lý t¹i c«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp, thùc hiÖn theo ph-¬ng thøc quy tr¸ch nhiÖm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. ®Ó hä lµm chñ b¶n th©n vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ theo th¸i ®é vµ kÕt qu¶ lao ®éng. 2.1.7 §Æc ®iÓm thÞ tr-êng vµ b¹n hµng cña c«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp Kh«ng mét doanh nghiÖp muèm tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× kh«ng thÓ kh«ng g¾n ho¹t ®éng cña m×nh víi thÞ tr-êng, v× chØ cã nh- vËy doanh nghiÖp míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Doanh nghiÖp trao ®æi cµng m¹nh mÏ víi sè l-îng cµng lín víi thÞ tr-êng th× doanh nghiÖp cµng lín m¹nh vµ cµng cã c¬ héi ph¸ triÓn. ThÞ tr-êng tiªu thô cña c«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp lµ thÞ tr-êng néi ®Þa. B¹n hµng cña 11 c«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp lµ c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc trong n-¬c cã nhu cÇu sö dông khÝ c«ng nghiÖp. ThÞ tr-êng tiªu thô chÝnh cña c«ng ty lµ khu vùc Hµ Néi vµ l©n cËn. C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty phôc vô chñ yÕu cho thÞ tr-êng c¸c ngµnh c¬ khÝ, luyÖn kim, ytÕ, ®ãng tµu...kÕt qu¶ tiªu thô ë trªn ®-îc ph©n bæ theo thÞ tr-êng nh- sau: ThÞ tr-êng Hµ Néi vµ l©n cËn: 80%. ThÞ tr-êng H¶i Phßng: 5%. ThÞ tr-êng B¾c Ninh : 5%. ThÞ tr-êng khu vùc kh¸c: 10%. ThÞ tr-êng tiªu thô cña c«ng ty ngoµi ®-îc chia theo khu vùc ®Þa lý cßn ®-îc chia theo ngµnh nghÒ phôc vô: Gia c«ng c¬ khÝ: 50% YtÕ: 10% §ãng tµu: 20% LuyÖn kim: 20% Do c«ng ty ho¹t ®éng ®· nhiÒu n¨m vµ trong nhiÒu n¨m vµ s¶n phÈm cña c«ng ty cã uy tÝn trªn thÞ tr-êng, nªn thÞ tr-êng tiªu thô cña c«ng ty kh¸ æn ®Þnh vµ ®ang ®-îc më réng. HÖ thèng tæ chøc ph©n phèi tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty bao gåm c¶ kªnh ph©n phèi trùc tiÕp vµ c¸c kªnh ph©n phèi nhiÒu cÊp. H×nh thøc tiªu thô chÝnh lµ b¸n lÎ vµ b¸n ®¹i lý. KÕt qu¶ b¸n hµng cña c«ng ty qua b¸n lÎ (kªnh ph©n phèi trùc tiÕp) chiÕm kho¶ng 45% tæng doanh thu cßn tiªu thô qua ®¹i lý chiÕm kho¶nh 55% tæng doanh thu. §Ó thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm c«ng ty ®· cho ¸p dông mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy b¸n hµng nh- tÆng qu¸, khuyÕn m¹i, thùc hiªn 12 giíi thiÖu s¶n phÈm, tæ chøc qu¶ng c¸o, t¨ng c-êng më réng m¹ng l-íi c¸c kªnh ph©n phèi. §èi thñ c¹nh tranh vµ ¸p lùc thÞ tr-êng ®èi víi c«ng ty C¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong ngµnh lµ mét ¸p lùc th-êng xuyªn ®e do¹ trùc tiÕp c«ng ty. Khi ¸p lùc c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty cµng t¨ng th× cµng ®e do¹ vÒ vÞ trÝ vµ sù tån t¹i cña c«ng ty. Cã thÓ ph©n tÝch mét sè yÕu tè vÒ tÝnh chÊt vµ c-êng ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty khÝ c«ng nghÖp nh- sau: tr-íc n¨m 1999, c«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp chØ c¹nh tranh víi c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt khÝ c«ng nghiÖp trong n-íc c¸c xÝ nghiÖp nµy nhá c¶ vÒ quy m«, thÞ tr-êng, kü thuËt c«ng nghÖ, vµ tr×nh ®é qu¶n lý tæ chøc nªn møc ®é c¹nh tranh thÊp c«ng ty khÝ c«ng nghiÖp lµ ®¬n vÞ ®Én ®Çu vÒ mäi mÆt. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh cã tû suÊt lîi nhuËn cao dÉn tíi sù ®Çu t- å ¹t trong nh÷ng n¨m qua lµm n¨ng lùc s¶n xuÊt dthõa, mÆt kh¸c chÊt l-îng s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty kh«ng chªnh lÖch nhiÒu v× vËy c¸c c«ng ty chØ cã thÓ c¹nh tranh víi nhau vÒ gi¸. HiÖn nay trªn thÞ tr-êng cã tÊt c¶ 16 doanh nghiÖp s¶n xuÊt khÝ c«ng nghiÖp trong ®ã c«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp vµ c«ng ty khÝ c«ng nghiÖp b¾c ViÖt Nam lµ hai c«ng ty lín nhÊt vµ c¹nh tranh kh¸ ngay ng¾t. 2.2 ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña c«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp §Ó ®¸nh gi¸ chñ ch-¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp lµ mét chñ ch-¬ng ®óng ®¾n vµ phï hîp víi thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ tr«ng giai ®o¹n thùc tÕ hiÖn nay ta xªm xÕt ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña c«ng ty trong giai ®o¹n tr-íc vµ sau cæ phÇn ho¸. 2.2.1 thùc tr¹ng c«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp giai ®o¹n tr-íc cæ phÇn ho¸. 13 §Ó xem xÐt, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp trong giai ®o¹n tr-íc cæ phÇn ho¸ , tr-íc hÕt ta t×m hiÓu t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. ®¬n vÞ: 1000 ®ång ChØ tiªu - Tæng doanh thu Trong ®ã doanh thu hµng XK - C¸c kho¶n gi¶m trõ (04+05+06+07) M· sè 01 N¨m 1887 18962454 N¨m1998 19428360 02 03 + ChiÕt khÊu 04 + Gi¶m gi¸ hµng b¸n 05 + Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 231534 209473 + ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, XNK ph¶i nép 07 1. Doanh thu thuÇn (01-03) 10 18730920 19218887 2. Gi¸ vèn hµng bµn 11 14136258 14973469 3. Lîi nhuËn gép (10-11) 20 4594662 4245418 4. chi phÝ b¸n hµng 21 653240 679690 5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 22 2756246 2777673 6. LN thuÇn tõ ho¹t ®éng SXKD (20-21- 30 22) 1185176 788055 7. Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 31 -524135 -555151 8. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 32 14 9. Lîi nhuËn thuÇn ho¹t ®éng tµi chÝnh (31-32) 40 10. C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th-êng 41 11. Chi phÝ ho¹t ®éng bÊt th-êng 42 12. Lîi nhuËn bÊt th-êng (41-42) 50 13. Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ (30+40+50) 60 661041 301285 14. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 70 135623 75321 15. Lîi nhuËn sau thuÕ (60-70) 80 525418 225964 -524135 -555151 68381 68381 Qua b¶ng sè liÖu kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña giai ®o¹n tr-íc cæ phÇn ho¸ ta thÊy, doanh thu cña c«ng ty cã sù t¨ng tr-ëng, nh-ng lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty l¹i gi¶m sót ®iÒu nµy chøng tá hiÖu qu¨ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty gi¶m. T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n cña c«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp th«ng qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña c«ng ty. §¬n vÞ:1000 ®ång Tµi s¶n M· Sè N¨m 1997 N¨m 1998 A. TSL§ vµ §TNH 100 4.369.008 5647975 I. TiÒn 110 276.836 1. TiÒn mÆt 111 105864 255046 2. TiÒn gñi ng©n hµng 112 170972 148288 II. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 1537497 2379445 403334 15 1. ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 948977 1974601 2.Tr¶ tr-íc ng-êi b¸n 132 469111 331005 3.ph¶i thu néi bé 133 115849 73837 4. c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138 3560 III.Hµng tån kho 140 1953795 2490099 1. Nguyªn liÖu vËt liÖu 141 856457 1567185 2. c«ng cô dông cô 143 346502 3. Hµng ho¸ dë dang 144 523473 4. thµnh phÈm tån kho 145 227363 5. Hµng ho¸ tån kho 146 IV. Tµi s¶n l-u ®éng kh¸c 150 600879 1. T¹m øng 151 99559 2.Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 153 501320 305387 3. tµi s¶n chê xö lý 154 B. TSC§ vµ §TDH 200 7058440 6559389 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 210 5071064 5127163 1. Nguyªn gi¸ 212 9365776 10884754 2. Gi¸ trÞ hao mßn 213 4294712 5757590 II. C¸c kho¶n ®Çu t- tµi chÝnh 220 1987376 142225 1. Gãp vèn liªn doanh 222 1987376 1432225 III. Chi phÝ x©y dùng dë dang 230 Tæng tµi s¶n 250 191598 235121 496196 375096 69710 11427448 12207364 Nguån vèn 16 A. Nî ph¶i tr¶ 300 8118612 8910705 I. Nî ng¾n h¹n 310 3739850 3161054 1. Vay ng¾n h¹n 311 3739850 3161054 2. Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n 313 372993 524183 3. Ng-êi mua øng tr-íc 314 605032 140686 4. . ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép nhµ n-íc 315 162027 - 74202 5. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 316 381581 271375 3756. Ph¶i tr¶ kh¸c 317 7. Ph¶i tr¶ ph¶i n«p kh¸c 318 320851 II. Nî dµi h¹n 320 3142010 1. Vay dµi h¹n 321 562989 562989 2. nî dµi h¹n 322 2579021 3901609 III. Nî kh¸c 330 1236752 1285053 1.c¸c kho¶n ph¶i tr¶ T CT 331 11548 2. tµi s¶n thõa chê xö lý 332 1.Ký quü ký c-îc 333 1225204 1259805 B. Nguån vèn CSH 400 3308836 3296659 I. Nguån v«n quü 410 3308836 3296659 1. Vèn kinh doanh 411 2734693 2734693 2. Quü dù phßng tµi chinh 415 3. L·i ch-a ph©n phèi 416 4 .Quü khen th-ëng 417 5. Nguån vèn §TXDCB 418 Tæng nguån v«n 430 14264 188491 4464598 25248 301285 395965 11427448 114978 1207364 17 Qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña c«ng ty trong giai ®o¹n tr-íc cæ phÇn ho¸, ta thÊy quy m« c«ng ty còng cã sù t¨ng tr-ëng th«ng qua sù t¨ng tr-ëng cña gi¸ trÞ tæng tµi s¶n vµ tæng nguån vèn. Tû lÖ tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t- dai h¹n cña c«ng ty lín h¬n 50%. Cô thÓ lµ 61,8% n¨m 1997 vµ 53,7% n¨m 1998 ®iÒu nµy lµ tèt tr¸nh ®-îc ¶nh h-ëng khi rñi eo s¶y ra. Tuy nhiªn n¨m 1998 tû lÖ gi¶m so víi n¨m 1997 trong khi hiªu qu¶ ho¹t ®éng gi¶m ®iÒu nµy lµ kh«ng tèt. Víi l-îng tµi s¶n nh- vËy c«ng ty ®ong lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc cã quy m« võa ph¶i. VÒ t×nh h×nh lao ®éng vµ thu nhËp b×nh qu©n ng-êi lao ®éng cña c«ng: sè lao ®äng b×nh qu©n cña c«ng ty trong giai ®o¹n nµy, kho¶ng 200 c¸n bé c«ng nh©n viªn víi møc l-¬ng b×nh qu©n 900000 ®ång. 2.2.2 thùc tr¹ng c«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp giai ®o¹n tr-íc cæ phÇn ho¸. ChØ tiªu - Tæng doanh thu Trong ®ã doanh thu hµng XK - C¸c kho¶n gi¶m trõ (04+05+06+07) M· KÕt qu¶ sè n¨m 2000 01 15802476 KÕt qu¶ n¨m 2001 n¨m 2002 20449190 27331968 10 15.802.476 20449190 27331968 02 03 + ChiÕt khÊu 04 + Gi¶m gi¸ hµng b¸n 05 + Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 + ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, XNK ph¶i nép 07 1. Doanh thu thuÇn (01-03) KÕt qu¶ 18 2. Gi¸ vèn hµng bµn 11 12.269.500 14165747 3. Lîi nhuËn gép (10-11) 20 3.532.976 6283443 4. chi phÝ b¸n hµng 21 699.790 3364808 5461320 5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 22 2.022.379 2342545 2462105 1414797 1444853 29345 135020 29345 135020 256750 6. LN thuÇn tõ ho¹t ®éng SXKD (20-21-22) 30 810.807 20179761 7. Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 31 27.728 8. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 32 9. LN thuÇn ho¹t ®éng tµi chÝnh (31-32) 40 10. C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th-êng 41 58380 11. Chi phÝ ho¹t ®éng bÊt th-êng 42 58380 12. Lîi nhuËn bÊt th-êng (41-42) 50 137.207 13. Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ (30+40+50) 60 970.743 1502523 1836623 14. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 70 121.343 369468 497038 15. Lîi nhuËn sau thuÕ (60-70) 80 849.400 1133055 1339585 27.728 256750 Qua b¶ng sè liÖu kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ta thÊy, doanh thu cña c«ng ty cã sù t¨ng tr-ëng, nh-ng lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty l¹i gi¶m sót ®iÒu nµy chøng tá hiÖu qu¨ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ch¶ c«ng ty gi¶m. 19 T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n cña c«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp th«ng qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña c«ng ty. D¬n vÞ:1000 ®ång Tµi s¶n M· Sè A. TSL§ vµ §TNH 100 I. TiÒn 110 1. TiÒn mÆt 111 2. TiÒn gñi ng©n hµng 112 II. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 1. ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 2.Tr¶ tr-íc ng-êi b¸n 132 3.ph¶i thu néi bé 133 4. c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138 III.Hµng tån kho 140 1. Nguyªn liÖu vËt liÖu 141 2. c«ng cô dông cô 143 3. Hµng ho¸ dë dang 144 4. thµnh phÈm tån kho 145 5. Hµng ho¸ tån kho 146 IV. Tµi s¶n l-u ®éng kh¸c 150 1. T¹m øng 151 2.Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 153 3. tµi s¶n chê xö lý 154 B. TSC§ vµ §TDH 200 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m2002 20
- Xem thêm -