Tài liệu Báo cáo tổng hợp về công ty bảo việt nhân thọ hà nội

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I: LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn I. lÞch sö h×nh thµnh Tæng c«ng ty B¶o HiÓm ViÖt Nam- B¶o ViÖt (tiÒn th©n lµ B¶o HiÓm ViÖt Nam) ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 179/ CP Ngµy 17/12/1964 cña ChÝnh Phñ vµ chÝnh thøc ®I vµo ho¹t ®éng ngµy 15/1/1965. Ngµy ®Çu, B¶o ViÖt cã trô së chÝnh t¹i Hµ Néi vµ mét chi nh¸nh ë H¶i Phßng. C«ng ty ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, b¶o hiÓm tµu biÓn, lµm ®¹i lý gi¸m ®Þnh vµ xÐt båi th-êngcho c¸c c«ng ty b¶o hiÓm n-íc ngoµi kh¸cvÒ hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. Sau ngµy thèng nhÊt ®Êt n-íc 1975, B¶o ViÖt tiÕp qu¶n c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña mét sè c«ng ty B¶o hiÓm thuéc chÕ ®é cò nh- c«ng ty B¶o hiÓm vµ t¸i B¶o hiÓm MiÒn nam ViÖt Nam, b¾t ®Çu ho¹t ®éng ë mét sè tØnh phÝa Nam. N¨m 1980, B¶o ViÖt më réng m¹ng l-íi cung cÊp dÞch vô trªn kh¾p c¶ n-íc. B¶o ViÖt b¾t ®Çu cung cÊp dÞch vô b¶o hiÓm tai n¹n hµng kh¸ch vµ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ xe c¬ giíi. N¨m 1982, B¶o ViÖt triÓn khai thÝ ®iÓm b¶o hiÓm c©y lóa lÇn mét b-íc ®Çu më réng ph¸t triÓn b¶o hiÓm n«ng nghiÖp ë ViÖt Nam. N¨m 1992 thµnh lËp c«ng ty ®¹i lý b¶o hiÓm Bavina (UK) .Ltd.co. t¹i v-¬ng quèc Anh. Tõ 1993 B¶o ViÖt chó träng c«ng t¸c ®Çu t- tµI chÝnh. Mét lo¹t c¸c biÖn ph¸p mang tÝnh chiÒu s©u ®-îc thùc hiÖn nh»m ®¶m b¶o lùa chän ®-îc c¸c dù ¸n ®Çu tthÝch hîp, an toµn cho nguån vèn vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. B¶o ViÖt ®· thu ®-îc nhiÒu th¾ng lîi quan träng tõ lÜnh vùc ®Çu t- tµi chÝnh. N¨m 1996, ®-îc sù uû quyÒn cña Thñ t-íng ChÝnh Phñ, Bé tµI chÝnh ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam. B¶o ViÖt ®-îc nhµ n-íc xÕp lo¹i “ Doanh nghiÖp nh¯ n­íc xÕp h¹ng ®Æc biÖt” v¯ trë th¯nh mét trong 25 doanh nghiÖp nhµ n-íc lín nhÊt ViÖt Nam. Còng trong n¨m nµy, B¶o ViÖt ®-a ra thÞ tr-êng dÞch vô b¶o hiÓm nh©n thä lÇn ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam. C«ng ty BHNT Hµ Néi g¾n liÒn víi mèc triÓn khai BHNT. 1 N¨m 1997, Trung t©m ®µo t¹o B¶o ViÖt ®-îc thµnh lËp, ®¸nh dÊu mét b-íc chuyÓn biÕn míi trong c«ng t¸c ®µo t¹o båi d-ìng c¸n bé, ®¹i lý cña B¶o ViÖt còng nh- c¸c ®în vÞ trong nghµnh BHVN. N¨m 1999, thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n B¶o ViÖt- c«ng ty chøng kho¸n ®Çu tiªn ë ViÖt Nam, B¶o ViÖt tiÕp tôc ®I ®Çu trong viÖc ph¸p triÓn mét lÜnh vùc kinh doanh míi. N¨m 2000, B¶o ViÖt thµnh lËp thªm 27 c«ng ty BHNT ®-a tæng sè ®¬n vÞ thµnh viªn cña B¶o ViÖt lªn 92 ®¬n vÞ ®ång thêi thùc hiÖn tæ chøc ho¹t ®éng hai hÖ thèng b¶o hiÓm riªng biÖt gåm BHNT vµ B¶o hiÓm phi nh©n thä. §Çu n¨m 2001, tiÕp tôc t¸ch lËp 27 c«ng ty BHNT vµ 5 chi nh¸nh BHNT ë c¸c tØnh kh¸c, n©ng tæng sè c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn lªn 124 ®¬n vÞ. Còng trong n¨m nµy c«ng ty ®· nhËn chøng chØ ISO 9001-2000. B¶o hiÓm nh©n thä Hµ Néi lµ c«ng ty thµnh viªn cña Tæng c«ng ty BHNT ViÖt Nam phô tr¸ch khèi nh©n thä ë khu vùc Hµ Néi vµ c¸c quËn néi thµnh vµ c¸c huyÖn l©n cËn Hµ Néi. BHNT Hµ Néi tªn ®Çu tiªn lµ c«ng ty BHNT thµnh lËp 22/6/1996. Hîp ®ång BHNT ®Çu tiªn vµo 08/1996, ®©y lµ c«ng ty dÉn ®Çu trong trong lÜnh vùc kinh doanh BHNT so c¸c c«ng ty BHNT kh¸c vµ so ngay víi 61 c«ng ty BHNT trùc thuéc B¶o ViÖt. BHNT Hµ Néi cã hÖ thèng m¹ng l-íi gåm 22 phßng khai th¸c khu vùc, 90 nhãm tvÊn thuéc c¸c phßng,1500 ®¹i lý chuyªn nghiÖp vµ trªn 1000 céng t¸c viªn. Ngµy 01/01/2004 BHNT thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp vµ trùc thuéc B¶o ViÖt theo quyÕt ®Þnh sè 3368/Q§ BTC- 04/02/2003 cña Bé tr-ëng bé Tµi chÝnh. Vèn ®iÒu lÖ cña BHNT Hµ Néi lµ 1500 tû ®ång. Sù ra ®êi cña B¶o ViÖt Nh©n thä Hµ Néi ®-îc coi nh- mòi tiªn phong cña B¶o ViÖt “®ét ph¸ “ thÞ tr­êng BHNT ViÖt Nam víi hai s°n phÈm BHNT lÇn ®Çu tiªn xuÊt hiÖn trªn thÞ tr-êng: + B¶o hiÓm vµ tiÕt kiÖm thêi h¹n 5 n¨m, 10 n¨m. + B¶o hiÓm trÎ em. Tõ khi ra ®êi ®Õn nay ®· ®-îc 7 n¨m th× 3 n¨m ®Çu, B¶o ViÖt Nh©n thä Hµ Néi lµ c«ng ty kinh doanh ®éc quyÒn BHNT trªn thÞ tr-êng Hµ Néi (trong giai ®o¹n tõ 1/8/1996 ®Õn 31/12/1998 lµ ®éc quyÒn kinh doanh b¶o hiÓm nh©n thä trªn toµn quèc) 2 ®iÒu nµy mang l¹i cho C«ng ty nh÷ng thuËn lîi cña vÞ thÕ ®éc quyÒn trªn mét thÞ tr-êng ®«ng d©n c-, tr×nh ®é d©n trÝ cao, thu nhËp cao, nh-ng c«ng ty còng v-íng ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n mµ cã lÏ khã kh¨n lín nhÊt lµ hÇu nh- d©n chóng ch-a tõng ®-îc nghe,ch-a tõng ®-îc nãi tíi vµ còng kh«ng biÕt mét chót g× vÒ BHNT. Nh-ng h¬n 3 n¨m sau, tøc lµ tõ cuèi n¨m 1999 trë l¹i ®©y, khi nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu ®· qua, th× c«ng ty l¹i ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c c«ng ty BHNT 100% vèn n-íc ngoµi, hoÆc c¸c c«ng ty BHNT liªn doanh kh¸c- ®©y lµ nh÷ng thµnh viªn con cña c¸c tËp ®oµn tµi chÝnh hïng m¹nh trªn thÕ giíi, ®ã lµ c«ng ty TNHH Prudential-c«ng ty 100% vèn ®Çu t- vèn n-íc ngoµi do tËp ®oµn tµi chÝnh PrudentialAnh quèc- ®Çu t- t¹i ViÖt Nam; c«ng ty TNHH B¶o hiÓm quèc tÕ Mü AIA- còng lµ c«ng ty 100% vèn n-íc ngoµi do tËp ®oµn quèc tÕ Hoa Kú AIG ®Çu t- t¹i ViÖt Nam; tiÕp theo ®ã lµ c«ng ty Manulife víi 100% vèn cña tËp ®oµn Manulife- Canada; vµ cuèi cïng lµ mét c«ng ty liªn doanh gi÷a c«ng ty B¶o HIÓm Thµnh Phè Hå ChÝ Minh víi tËp ®oµn CMG- óc: B¶o Minh-CMG. Trong t-¬ng lai, víi c¬ chÕ më cña nhµ n-íc ta hiÖn nay th× sÏ cßn nhiÒu c¸c c«ng ty kh¸c tham gia vµo thÞ tr-êng B¶o hiÓm. 3 II. C¬ cÊu tæ chøc cña BHNT Hµ Néi Khi míi ®i vµo ho¹t ®éng, tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty cßn ®¬n gi¶n, mçi phßng kiªm nhiÖm nhiÒu chøc n¨ng. Tr¶i qua mét thêi gian ho¹t ®éng, yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y cho phï hîp víi t×nh h×nh ®-îc ®Æt ra. HiÖn nay, c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty nh- sau: C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty b¶o viÖt nh©n thä Hµ Néi. Ban gi¸m ®èc Phßng tæng hîp Phßng ph¸t hµnh hîp ®ång Phßng qu¶n lý ®¹i lý Phßng qu¶n lý hîp ®ång Phßng tµI chÝnh kÕ to¸n Phßng phôc vô kh¸ch hµng Phßng Marketing Tæ Tin häc 22 phßng khai th¸c Tæ ®¹i lý §¹i lý Theo s¬ ®å nµy, cÊp l·nh ®¹o cña c«ng ty trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Víi c¬ cÊu tæ chøc nµy, ®ßi hái ng-êi l·nh ®¹o ph¶I cã mét kiÕn thøc toµn diÖn vµ tæng hîp. Tuy nhiªn c¬ cÊu tæ chøc nµy cã mét nh-îc ®iÓm lµ kh«ng ph¸t huy ®-îc tÝnh n¨ng ®éng cña nh©n viªn nÕu gÆp ph¶I sù chuyªn quyÒn, ¸p ®Æt cña ng-êi l·nh ®¹o trong ®iÒu hµnh c«ng viÖc. 4 III. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ®-îc quy ®Þnh nh- sau:  Gi¸m ®èc: Mét gi¸m ®èc c«ng ty do héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm khen th-ëng, kû luËt theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc lµ ng-êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty vµ tr-íc ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ng-êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt c«ng ty.  Phã gi¸m ®èc: B¶o ViÖt Nh©n Thä Hµ Néi cã 2 Phã gi¸m ®èc lµ ng-êi gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc ph©n c«ng thùc hiÖn.  C¸c phßng ban: C¸c phßng ban qu¶n lý nghiÖp vô cã chøc n¨ng tham m-u, gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng viÖc theo quyÕt ®Þnh sè 174/BVNT/1998. HiÖn t¹i c«ng ty cã c¸c phßng chøc n¨ng sau: (1) Phßng Tæng hîp: §©y lµ phßng thùc hiÖn c«ng t¸c tæng hîp vµ bao gåm c¸c chøc n¨ng chÝnh : + §¶m nhiÖm c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ lao ®éng tiÒn l-¬ng. + §¶m nhiÖm c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th-. + §¶m nhiÖm vÊn ®Ò ph¸p chÕ cña doanh nghiÖp. + Thùc hiÖn viÖc thi ®ua khen th-ëng. + Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô tæng hîp. (2) Phßng ph¸t hµnh hîp ®ång b¶o hiÓm: + §¸nh gi¸ rñi ro ®Ó chÊp nhËn hoÆc tõ chèi b¶o hiÓm lµ chøc n¨ng quan träng nhÊt ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh. + Ph¸t hµnh hîp ®ång b¶o hiÓm cho kh¸ch hµng. + Gi¸m ®Þnh B¶o hiÓm. 5 (3) Phßng qu¶n lý ®¹i lý: Bao gåm c¸c chøc n¨ng chÝnh: + Tæ chøc ®¹i lý, tæ chøc qu¶n lý ®éi ngò céng t¸c viªnkhai th¸c b¶o hiÓm. + Qu¶n lý vÒ vÊn ®Ò nh©n sù cña ®¹i lý, vÒ hå s¬, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, theo râi ®¸nh gi¸. + Thùc hiÖn c«ng t¸c c«ng t¸c tæ chøc vµ ph¸t triÓn ®¹i lý, tuyÓn dông c¸n bé nh-: lËp kÕ ho¹ch tuyÓn dông, kÕ ho¹ch bæ sung. + §µo t¹o ®¹i lý: Më líp ®µo t¹o chuyªn nghµnh. (4) Phßng Qu¶n lý hîp ®ång b¶o hiÓm: + Qu¶n lý t×nh tr¹ng hiªu lùc cña hîp ®ång b¶o hiÓm nh-: qu¸ tr×nh nép phÝ, thay ®æi ng-êi thu phÝ, thay ®æi ®iÒu kiÖn, thêi gian nép phÝ. + Gi¶I quyÕt yªu cÇu kh¸ch hµng liªn qyan ®Õn tr¶ tiÒn b¶o hiÓm. + Chi tr¶ hîp ®ång,. + L-u tr÷ hîp ®ång. (5) Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: + Chøc n¨ng h¹ch to¸n kÕ to¸n thu chi, lao ®éng tiÒn l-¬ng, thuÕ, tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng nî. + Phô tr¸ch vÊn ®Ò tµI chÝnh: Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt chÕ ®é tµI chÝnh , x©y dùng ®Þnh møc chi tiªu theo ®óng ®Þnh møc cho phÐp. + Thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª kÕ to¸n : Chñ yÕu lËp b¸o c¸o thèng kª qu¶n lý vèn, ®Þnh kú chuyÓn sè liÖu vÒ c«ng ty. (6) Phßng dÞch vô kh¸ch hµng: T¸ch mét spps chøc n¨ng cña c¸c phßng kh¸c sang vµ bao gåm 2 chøc n¨ng chÝnh: + Phôc vô kh¸ch hµng. + Hç trî ®¹i lý. (7) Phßng Marketing: T¸ch ra tõ phßng dÞch vô kh¸ch hµng vµ cã hai chøc n¨ng chÝnh sau: + Kh¶o s¸t, nghiªn cøu thÞ tr-êng. Tõ ®ã ®Ò xuÊt lªn Tæng c«ng ty ®Ó hoµn thiÖn s¶n phÈm. + Hç trî c¸c phßng khai th¸c. (8) Tæ tin häc: Cã 2 chøc n¨ng chÝnh sau: + Qu¶n lý sè liÖu. + LËp tr×nh c¸c phÇn mÒm øng dông. 6 PhÇn ii: thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c«ng ty BHNT Hµ Néi trong thêi gian qua. Cïng víi sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ m¹nh mÏ cña c¶ n-íc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nghµnh B¶o hiÓm ViÖt Nam nãi chung vµ c«ng ty BHNT Hµ Néi nãi riªng tiÕp tôc cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ v÷ng ch¾c. Chóng ta sÏ ph©n tÝch s¬ l-îc vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty BHNT Hµ Néi dùa vµo mét sè chØ tiªu qua c¸c n¨m 2000,2001,2002. C«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä Hµ Néi thµnh lËp ®-îc 7 n¨m, mµ chu kú cña mét hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä Ýt nhÊt lµ 5 n¨m (ngo¹i trõ c¸c hîp ®ång cã sù cè b¶o hiÓm x¶y ra khi ch-a hÕt h¹n hîp ®ång) vµ cã nh÷ng hîp ®«ng cã thêi h¹n dµi, nªn t¹m thêi ta ch-a xÐt ®Õn chØ tiªu lîi nhuËn mµ chØ chó träng ph©n tÝch c¸c chØ tiªu nhdoanh thu, chi phÝ,t×nh h×nh ph¸t triÓn ®¹i lý, t×nh h×nh khai th¸c. Sau ®©y lµ mét sè chØ tiªu kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty tõ 1/1/2000 ®Õn 31/12/2002. 7 I. Doanh thu phÝ theo s¶n phÈm 1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng doanh thu phÝ theo s¶n phÈmcña c«ng ty trong giai ®o¹n 2000-2002 Lo¹i h×nh §¬n vÞ Sè liÖu theo c¸c n¨m 2000 B¶o hiÓm vµ NA1,NA2,NA4,NA tiÕt kiÖm 2001 2002 65994150105 84676224769 9593470927 5 1 An khang thÞnh NA7,NA8 2283200756 v-îng 3514137595 4 An gia thÞnh NA10,NA11,NA12, v-îng 8954932725 NA13 An sinh gi¸o NA3,NA6,NA9 45605215398 52499994524 8372393380 dôc 1 An h-ëng h-u ND1,ND2 1710066500 2108877140 3152767300 638192660 611755840 879008700 45099100 27699600 35405700 954098319 750417572 987832100 trÝ An khang NC1,NC2 tr-êng thä B¶o hiÓm sinh NB1,NB2,NB3,NB4 m¹ng ,NB5,NB6 §iÒu kho¶n NR1,NR2,NR3,NR riªng 4,NR5,NR6,NR7 Tæng 11491682208 14295617020 2288099655 2 1 51 Nguån: C«ng ty B¶o hiÓm nh©n thä Hµ Néi 8 MÆc dï s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä tuy kh«ng ph¶i lµ míi mÎ ®èi nh-ng còng kh«ng qu¸ quen thuéc víi ng-êi d©n Hµ néi nãi riªng vµ ViÖt nam nãi chung, song ta thÊy kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong nh÷ng n¨m qua lµ rÊt ®¸ng kÓ, doanh thu n¨m 2001 cao h¬n n¨m 2000 lµ 1,24 lÇn; n¨m 2002/2001 lµ 1,6 lÇn. §iÒu ®ã chøng tá thÞ tr-êng b¶o hiÓm nh©n thä t¹i Hµ néi cßn rÊt tiÒm n¨ng vµ vÉn ®ang ph¸t triÓn . Doanh thu phÝ theo s¶n phÈm cña C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m cµng kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña viÖc triÓn khai c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm nh©n thä trong toµn d©n, ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ- x· héi hiÖn nay. N¨m 2000 C«ng ty triÓn khai 7 lo¹i h×nh b¶o hiÓm nh-ng trong ®ã lo¹i h×nh B¶o hiÓm vµ tiÕt kiÖm vµ An sinh gi¸o dôc lµ thùc sù thu hót kh¸ch hµng, doanh thu cña hai lo¹i h×nh nµy lÇn l-ît chiÕm 57,4% vµ 39,67% tû träng cña tæng doanh thu phÝ theo s¶n phÈm. Hai lo¹i h×nh nµy phï hîp víi t©m lý cña ng-êi ViÖt nam h¬n v× thêi gian tham gia ng¾n, phï hîp thÞ hiÕu kh¸ch hµng. N¨m 2001 nh×n chung doanh thu cña hai lo¹i h×nh B¶o hiÓm vµ tiÕt kiÖm vµ An sinh gi¸o dôc vÉn chiÕm tû träng lín (59,23%vµ36,7%). Còng trong n¨m nµy xuÊt hiÖn thªm lo¹i h×nh B¶o hiÓm An khang thÞnh v-îng, mÆc dï c¸c s¶n phÈm nµy cã nhiÒu -u ®iÓm, song do míi triÓn khai nªn doanh thu chØ chiÕm tû träng khiªm tèn(1,59%). NhvËy vÒ c¬ b¶n ng-êi d©n ViÖt nam vÉn -a dïng c¸c s¶n ph¶m b¶o hiÓm nh©n thä ng¾n h¹n h¬n . Cho ®Õn n¨m 2002, c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm vµ tiÕt kiÖm(42%) vµ An sinh gi¸o dôc(36%) cã doanh thu vÉn chiÕm tû träng cao trong tæng doanh thu phÝ. Nh- vËy c¸c s¶n phÈm B¶o hiÓm vµ tiÕt kiÖm vµ An sinh gi¸o dôc cÇn tiÕp tôc duy tr× víi møc t¨ng tr-ëng nh- hiÖn nay. Riªng ®èi víi nh÷ng lo¹i h×nh kh¸c, C«ng ty nªn cã møc l·i hîp lý h¬n nh»m thu hót kh¸ch hµng, tr¸nh ®Ó cho hä cã t- t-ëng r»ng tham gia lo¹i h×nh nµy chØ cßn cã tÝnh chÊt lµ bá èng nhiÒu h¬n. Chóng ta ®Òu biÕt r»ng thêi h¹n b¶o hiÓm cña mét hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä th-êng lµ dµi, ë c¸c n-íc trªn thÕ giíi chñ yÕu lµ 10 n¨m, do vËy kh«ng nªn ®Ó kh¸ch hµng thÊy 10 n¨m lµ thêi h¹n qu¸ dµi vµ kh«ng thÓ tham gia ®-îc. 9 II. T×nh h×nh thu – chi Nghiªn cøu t×nh h×nh doanh thu vµ chi phÝ cña c«ng ty ta cã b¶ng sau: B¶ng 2: T×nh h×nh thu chi t¹i c«ng ty BHNT Hµ Néi §¬n vÞ :TriÖu ®ång 2000 2001 2002 115000 143000 229000 322 454 725 Céng 115322 143454 229725 Chi hoa hång 17250 17160 16520 Chi qu¶n lý 8050 7855 6500 Chi tr¶ BHNT 500 2500 55645 Chi ho¹t ®éng tµi chÝnh 212 345 554 26012 27860 79219 Thu Thu tõ phÝ BHNT Thu kh¸c Chi Céng Nguån: C«ng ty B¶o hiÓm nh©n thä Hµ Néi. Nh×n l¹i kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty BHNT Hµ Néi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y trªn c¸c ph-¬ng diÖn nh- kÕt qu¶ thu-chi cho ta thÊy c«ng ty ®· cã sù ph¸t tiÓn rÊt nhanh qua tõng n¨m. Sù ph¸t triÓn nµy ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua ho¹t ®éng thu cña c«ng ty cã tèc ®é t¨ng cao. Cô thÓ tæng thu n¨m 2000 lµ 15322 triÖu ®ång ®Õn 2001 lµ 143454 triÖu ®ång tøc lµ t¨ng lªn 1,24 lÇn nh-ng ®Õn n¨m 2002 th× tæng thu ®· ®¹t 229725 triÖu ®ång tøc lµ ®· t¨ng lªn 1,99 lÇn so víi n¨m 2000. Së dÜ ®¹t ®-îc kÕt qu¶ ®ã lµ do sù phÊn ®Êu nç lùc cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, sù hç trî cña tæng c«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ sù tin t-ëng cña nh©n d©n thñ ®« ®èi víi BHNT mµ cô thÓ lµ c«ng ty BHNT Hµ Néi. §©y lµ dÊu hiÖu cho thÊy tiÒm n¨ng ph¸t triÓn thÞ tr-êng BHNT ViÖt Nam mµ c«ng ty cÇn tiÕp tôc cè g¾ng nh»m ph¸t triÓn h¬n n÷a ®¶m b¶o dÉn ®Çu trong hÖ thèng c¸c thµnh viªn c«ng ty B¶o ViÖt Nh©n thä còng nh- trªn thÞ tr-êng BHNT ViÖt Nam. 10 Trong ho¹t ®éng chi cña c«ng ty th× chñ yÕu lµ chi cho ho¹t ®éng ®¸o h¹n vµ chi hoa hång. ViÖc chi hoa hång chiÕm 1 tû lÖ lín ®iÒu nµy phï hîp víi thùc tÕ khi mµ ë tÊt c¶ c¸c quËn huyÖn ®Òu cã c¸c phßng khai th¸c víi lùc l-îng ®¹i lý hïng hËu. Ngoµi ra c«ng ty cã chÝnh s¸ch chi tr¶ hoa hång theo quyÕt ®Þnh cña bé Tµi chÝnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ®¶m b¶o quyÒn lîi cho lùc l-îng ®¹i lý. ViÖc chi cho qu¶n lý ngµy cµng gi¶m nh-ng vÉn ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng ty lµ dÊu hiÖu cho thÊy sù hieÑu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý mµ c«ng ty ®· ®¹t ®-îc. §©y lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt trong ®iÒu kiÖn thÞ tr-êng B¶o HiÓm ViÖt Nam hiÖn nay. Nh×n l¹i sù chªnh lÖch thu-chi trong c¸c n¨m qua ngµy cµng râ rÖt ®ã lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng cña c«ng ty. MÆc dï ®ã kh«ng ph¶i lµ toµn bé lîi nhuËn mµ nã chØ lµ mét phÇn nhá trong ®ã. §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm nh©n thä, ®ã lµ ngoµi yÕu tè rñi ro nã cßn bao gåm c¶ yÕu tè tiÕt kiÖm. Tuy nhiªn chªnh lÖch thu chi t¨ng lªn cho thÊy ho¹t ®éng cña c«ng ty dÇn ®i vµo æn ®Þnh vµ cã hiÖu qu¶. II. t×nh h×nh ph¸t triÓn ®¹i lý §¹i lý ®ãng vai trß ®Æc biÖt quan träng trong kinh doanh BHNT. Lùc l-îng ®¹i lý quyÕt ®Þnh trùc tiÕp tíi sè l-îng hîp ®ång mµ c«ng ty cã ®-îc. Do mçi c«ng ty muèn ph¸t triÓn th× viÖc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ®¹i lý lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu. BHNT Hµ Néi còng kh«ng ngo¹i lÖ, c«ng ty lu«n chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o, ph¸t triÓn ®éi ngò ®¹i lý vµ céng t¸c viªn, më thªm c¸c phßng khai th¸c khu vùc. 11 B¶ng 3: T×nh h×nh ph¸t triÓn ®¹i lý t¹i c«ng ty BHNT Hµ Néi §¬n vÞ: Ng-êi N¨m Sè l-îng ®¹i lý 2000 2001 2002 693 901 1210 600 1500 Sè l-îng céng t¸c viªn Nguån: C«ng ty B¶o hiÓm nh©n thä Hµ Néi. N¨m 2000 c«ng ty cã 693 ®¹i lý, n¨m 2001 c«ng ty cã tíi 901 ®¹i lý, t¨ng 1,3 lÇn. §Õn 2002 sè ®¹i lý cña c«ng ty lµ 12100 tøc t¨ng 1,75 lÇn so víi n¨m 2000. Hµng th¸ng c«ng ty lu«n më c¸c líp ®µo t¹o ®¹i lý ë trung t©m ®µo t¹o B¶o ViÖt, v× vÇy sè l-îng c¸c ®¹i lý kh«ng nh÷ng t¨ng mµ tr×nh ®é d¹i lý còng n©ng cao. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng ®¹i lý chuyªn nghiÖp th× c«ng ty còng cã ®-îc mét ®éi ngò c«ng t¸c viªn ®«ng ®¶o, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc khai th¸c vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng. HiÖn nay c«ng ty cã 22 phßng khai th¸c khu vùc, më réng ph¹m vi ho¹t ®éng ®Õn tÊt c¶ c¸c qu©n huyÖn néi vµ ngo¹i thµnh. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ®¹i lý khai th¸c vµ ng-êi d©n tham gia b¶o hiÓm. ViÖc ph¸t triÓn lùc l-îng ®ai lý m¹nh mÏ nh- vËy t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty cã kh¶ n¨ng n©ng cao trong viÖc khai th¸c c¹nh tranh. §éi ngò khai th¸c chyªn nghiÖp t¨ng, tæng phÝ b¶o hiÓm hµng n¨m ®Òu t¨ng lªn nhanh chãng cho thÊy h-íng ®i ®óng cña doanh nghiÖp. 12 B¶ng 4: T×nh h×nh khai th¸c cña c«ng ty BHNT Hµ Néi N¨m §¬n vÞ 2000 2001 2002 H§ 65169 81378 95931 §ång 54427543936 52280451000 80040002234 H§ 26397 23978 21330 Sè hîp ®ång huû H§ 3545 4363 5083 Sè hîp ®ång b¶o H§/ng-êi 94 90 79 ®/ ng-êi 609315886 5024855549 496273128 ®ång 78539024 58024918 66148762 Sè hîp ®ång ®ang cã hiÖu lùc Doanh thu phÝ khai th¸c míi Hîp ®ång khai th¸c míi hiÓm b×nh qu©n/ CBKT STBH b×nh qu©n/ CBKT PhÝ baá hiÓm khai th¸c míi/ CBKT Nguån: C«ng ty B¶o hiÓm nh©n thä Hµ Néi. Qua b¶ng t×nh h×nh khai th¸c ta thÊy sè hîp ®ång b×nh qu©n trªn 1 c¸n bé khai th¸c gi¶m dÇn, n¨m 2000 lµ 94 hîp ®ång/CBKT ®Õn 2001 chØ cßn 90hîp ®ång/CBKT tøc gi¶m 4,25%vµ n¨m 2002 gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 15hîp ®ång/CBKT tøc 16% do 2 nguyªn nh©n. Do sè hîp ®ång khai th¸c míi gi¶m: n¨m 2001 gi¶m so víi 2000 lµ 9,16% vµ n¨m 2002 gi¶m so víi 2000 lµ 19% vµ nguyªn nh©n thø 2 lµ do ®éi ngò c¸n bé khai th¸c cña c«ng ty t¨ng lÖ gi÷a c¸c n¨m. Thùc tÕ sè c¸n bé khai th¸c n¨m 2001 t¨ng lªn so víi n¨m 2000 lµ 1,3 lÇn, n¨m 2002 t¨ng lªn so víi 2000 lµ 1,75 lÇn. MÆt kh¸c doanh thu phÝ khai th¸c míi t¨ng, mÆc dï phÝ b¶o hiÓm khai th¸c míi b×nh qu©n/CBKT gi¶m dÇn chÝnh lµ do sè l-îng c¸n bé khai th¸c t¨ng. Doanh thu phÝ b¶o hiÓm n¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 2147092936 ®ång tøc gi¶m 3,94% nh-ng ®Õn n¨m 2002 doanh thu phÝ b¶o hiÓm míi l¹i t¨ng 27759551234 ®ång tøc t¨ng 53%. 13 Tõ thùc tÕ nµy ta thÊy doanh thu phÝ b¶o hiÓm míi t¨ng kh«ng æn ®Þnh vµ sè hîp ®ång khai th¸c míi bÞ gi¶m lµ do trªn thÞ tr-êng ngµy cã nhiÒu c«ng ty BHNT xuÊt hiÖn víi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao. Do ®ã ®Ó gi÷ v÷ng vÞ trÝ sè mét trªn thÞ tr-êng BHNT th× c«ng ty cÇn ph¶i cã mét chiÕn l-îc kinh doanh ®óng ®¾n, c«ng ty cÇn ph¶i n¨ng ®éng h¬n, tÝch cùc h¬n, cã nh÷ng ®èi s¸ch kÞp thêi ®Ó ®¸p øng tèt cho sù ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh. Hµ Néi vÉn lµ thÞ tr-êng rÊt tiÒm tµng v× ®©y lµ n¬i tËp trung hµng ngh×n c¸c c¬ quan, bé, ngµnh, ®¬n vÞ, tr-êng häc, bÖnh viÖn cña trung -¬ng vµ nhiÒu doanh nghiÖp lín ®ãng trªn ®Þa bµn. Sè ng-êi cã thu nhËp d- dËt chiÕm tû lÖ cao vµ ngµy cµng t¨ng nhanh, hä cã nhu cÇu tÝch luü vµ ®¶m b¶o cho t-¬ng lai.§ång thêi ®©y cßn n¬i tËp trung cã dÞp sèng, c«ng t¸c, lao ®éng vµ häc tËp ë n-íc ngoµi, h¬n n÷a, lùc l-îng ng-êi n-íc ngoµi sèng vµ lµm viÖc t¹i Hµ Néi còng rÊt lín. Nh÷ng ng-êi nµy ®· ®-îc tiÕp xóc víi b¶o hiÓm nh©n thä vµ hä cã sù hiÓu biÕt vÒ lo¹i h×nh s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä nµy. 14 PhÇn iii: Ph-¬ng h-íng NhiÖm vô n¨m 2004 I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh: 1. ThuËn lîi: N¨m 2004, lµ n¨m ®Çu tiªn trong lé tr×nh ph¸t triÓn thÞ tr-êng b¶o hiÓm ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010. Dù b¸o tèc ®é t¨ng tr-ëng GDP cña kinh tÕ thñ ®« vÉn ®-îc duy tr× ë møc cao. Víi QuyÕt ®Þnh sè 3668/Q§/BTC cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc thµnh lËp B¶o ViÖt Nh©n Thä ViÖt Nam. Ho¹t ®éng BHNT cña B¶o ViÖt sÏ cã b-íc ph¸t triÓn míi. 2. Khã kh¨n: C¸c Ng©n hµng vÉn sÏ tiÕp tôc cã nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn. L·i suÊt tiÒn göi vµ gi¸ ngo¹i tÖ ®-îc dù b¸o sÏ t¨ng lªn trong thêi gian tíi. C¸c C«ng ty BHNT kh¸c còng sÏ cã nh÷ng b-íc cñng cè chÊt l-îng dÞch vô vµ t¨ng c-êng søc c¹nh tranh. Cïng víi nhËn thøc vÒ BHNT ®-îc n©ng cao, kh¸ch hµng cã yªu cÇu cao h¬n c¶ vÒ s¶n phÈm vµ chÊt l-îng phôc vô. §Ó duy tr× ®-îc tèc ®é t¨ng c-êng cao, gi÷ v÷ng thÞ phÇn, B¶o ViÖt Nh©n thä Hµ Néi quyÕt t©m thùc hiÖn ph-¬ng ch©m cña Tæng C«ng ty "§æi míi, T¨ng tr-ëng, HiÖu qu¶" b»ng c¸c môc tiªu vµ biÖn ph¸p sau ®©y: II. Môc tiªu cña C«ng ty n¨m 2004: 1. PhÊn ®Êu hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch 205 tû ®ång phÝ b¶o hiÓm, tû lÖ thu phÝ ®¹t vµ v-ît 98%, tû lÖ duy tr× hîp ®ång tõ 96% trë lªn, tuyÓn dông 1000 ®¹i lý vµ tiÕp tôc duy tr× tèt c¸c mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty. 2. TËp trung triÓn khai thùc hiÖn tèt nh÷ng m¶ng c«ng viÖc lín sau ®©y ®Ó hç trî cho viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2004 vµ t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty: - TËp trung ®Çu t- ph¸t triÓn ho¹t ®éng t¹i khu vùc néi thµnh: t¨ng c-êng tuyÓn dông t- vÊn viªn, ph¸t triÓn m¹ng l-íi b¸n chuyªn nghiÖp, céng t¸c viªn: §Èy m¹nh c«ng t¸c thÞ tr-êng theo ®Þnh h-íng b¸m s¸t ®Þa bµn. - Chó träng Ch¨m sãc kh¸ch hµng theo ®èi t-îng, t¨ng c-êng mèi quan hÖ gi÷a C«ng ty vµ kh¸ch hµng; - Tæ chøc tèt c«ng t¸c thu phÝ theo khu vùc, theo ngµy. 15 III. Nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh n¨m 2004: 1. Nhãm c¸c biÖn ph¸p t¨ng c-êng khai th¸c vµ hç trî khai th¸c: 1.1. C«ng t¸c thÞ tr-êng: - Trªn c¬ së kÕt qu¶ ®iÒu tra, nghiªn cøu thÞ tr-êng thu nhËp n¨m 2003, tiÕn hµnh ph©n chia khu vùc, ph©n c«ng c¸c phßng BHNT b¸m s¸t ®Þa bµn, khuyÕn kÝch tæ chøc khai th¸c, phôc vô kh¸ch hµng theo khu vùc ®-îc ph©n c«ng. - Hç trî kinh phÝ vµ nh©n lùc ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn thÞ tr-êng ë c¸c quËn néi thµnh. Cñng cè ho¹t ®éng ë ®Þa bµn ngo¹i thµnh. - T¹o phong trµo thi ®ua s«i næi, khÈn tr-¬ng ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng khai th¸c. X©y dùng CLB Cùu chiÕn binh, duy tr× tèt ho¹t ®éng cña CLB Ng«i sao khai th¸c ®Ó lµm nßng cèt cho phong trµo khai th¸c chung vµ khai th¸c thÞ tr-êng cã thu nhËp cao. - Duy tr× tèt viÖc x©y dùng, tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch thÞ tr-êng, kÕ ho¹ch khai th¸c hµng quý, th¸ng cña C«ng ty vµ c¸c phßng khai th¸c. 1.2 C«ng t¸c ph¸t triÓn m¹ng l-íi. - TËp trung ph¸t triÓn m¹ng l-íi t¹i ®Þa bµn néi thµnh: ph©n c«ng vµ h-íng dÉn c¸c phßng BHNT khu vùc b¸m s¸t ®Þa bµn 9 quËn vµ chi tiÕt ®Õn tõng ph-¬ng; T¨ng c-êng tuyÓn dông t- vÊn viªn, chó träng ph¸t triÓn lùc l-îng b¸n chuyªn nghiÖp, céng t¸c viªn. Giao kh¸ch hµng vµ cã biÖn ph¸p khuyÕn khÝch khai th¸c, theo dâi s¸t xao viÖc thùc hiÖn kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ Ng©n hµng cña ®éi ngò b¸n chuyªn nghiÖp, céng t¸c viªn; X©y dùng c¬ chÕ hç trî c¸c phßng b¸m s¸t ®Þa bµn, quan hÖ víi chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng; Cã chÕ ®é th-ëng khuyÕn khÝch khai th¸c, tuyÓn dông trªn ®Þa bµn ®-îc ph©n c«ng. - Cñng cè m¹ng l-íi ®¹i lý t¹i 5 huyÖn ngo¹i thµnh; t¨ng c-êng quan hÖ víi chÝnh quyÒn cÊp huyÖn, thóc ®Èy ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña nhãm kinh doanh t¹i c¸c x·, tuyÓn ng-êi t¹i x· nh»m thùc hiÖn môc tiªu b¸m s¸t ®Þa bµn vµ thuËn tiÖn cho viÖc sinh ho¹t cña ®¹i lý. 16 2. Nhãm c¸c biÖn ph¸p dÞch vô kh¸ch hµng: 2.1. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ rñi ro vµ ph¸t hµnh hîp ®ång: TiÕp tôc thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh vÒ ®¸nh gi¸ rñi ro, phÊn ®Êu kiÓm tra søc khoÎ ®¹t tû lÖ tèi thiÓu lµ 20% trªn tæng sè kh¸ch hµng tham gia BHNT. Th-êng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp ®ång kh¸m bÖnh cña c¸c TTYTÕ nh»m ®¶m b¶o chÊt l-îng kh¸m vµ phôc vô tèt kh¸ch hµng cña C«ng ty. Liªn hÖ ký thªm hîp ®ång kh¸m bÖnh víi c¸c TTYTÕ ë khu vùc Thanh Tr×. Sãc S¬n. §µo t¹o båi d-ìng n©ng cao kiÕn thøc ®¸nh gi¸ rñi ro ban ®Çu cho t- vÊn viªn; Th-ëng kÞp thêi víi nh÷ng t- vÊn viªn tèt còng nh- kiªn quyÕt phª b×nh ®èi víi t- vÊn viªn thiÕu tr¸ch nhiÖm, cè t×nh lµm sai quy ®Þnh. 2.2.C«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng: - LËp kÕ ho¹ch c¸c ch-¬ng tr×nh ch¨m sãc kh¸ch hµng vµ cã sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm gi÷a C«ng ty, c¸c Phßng khai th¸c vµ c¸ nh©n t- vÊn viªn. §Þnh kú tæng hîp kÕt qu¶ rót kinh nghiÖm vµ ®iÒu chØnh, xö lý kÞp thêi. Ph©n lo¹i kh¸ch hµng ®Ó ch¨m sãc. T¹o nªn mét b-íc ph¸t triÓn míi cña C«ng ty trong c«ng t¸c dÞch vô kh¸ch hµng. - Gi¶i quyÕt tèt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng liªn quan ®Õn hîp ®ång b¶o hiÓm. Phèi hîp tèt víi bé phËn x¸c minh ®Ó gi¶i quyÕt nhanh chãng c¸c yªu cÇu båi th-êng. Tæ chøc thanh to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng cã hîp ®ång ®¸o h¹n, t¨ng tû lÖ t¸i tôc hîp ®ång. - Duy tr× viÖc tæ chøc gÆp mÆt kh¸ch hµng kÕt hîp khai th¸c theo khu vùc. §Ò xuÊt tæ chøc gÆp mÆt kh¸ch hµng ë ®Þa bµn träng ®iÓm víi môc ®Ých trao ®æi, l¾ng nghe ý kiÕn ®ãng gãp cña kh¸ch hµng nh»m n©ng cao chÊt l-îng phôc vô BHNT. §Þnh kú hµng th¸ng tæ chøc th¨m dß 100 kh¸ch hµng , 6 th¸ng tæ chøc th¨m dß kh¸ch hµng theo chØ ®Þnh cña Tæng c«ng ty. 3. Nhãm c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l-îng c«ng t¸c qu¶n lý: 3.1 C«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n: - Tæ chøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý thu phÝ theo ngµy, theo khu vùc ®èi víi c¸c thu ng©n viªn, duy tr× viÖc giao ban hµng th¸ng ®èi víi khèi chuyªn thu vµ t¨ng c-êng kiÓm tra ho¸ ®¬n, biªn lai thu phÝ hµng tuÇn. - Qu¶n lý tèt sè liÖu thi chi hµng ngµy t¹i V¨n phßng C«ng ty vµ c¸c phßng khai th¸c, lËp kÕ ho¹ch vµ theo dâi luång tiÒn hµng ngµy. Th-êng xuyªn chuyÓn tiÒn nhµn 17 rçi tõ c¸c phßng khai th¸c vÒ Ng©n hµng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Çu t- vèn. - Phèi hîp víi c¸c bé phËn liªn quan x©y dùng vµ hoµn thiÖn ch-¬ng tr×nh, biÓu diÔn ®èi chiÕu sè liÖu thu chi, ®¶m b¶o sè liÖu th«ng suèt tõ kh©u gi¶i quyÕt quyÒn lîi, thùc hiÖn vµ theo dâi chi tr¶ t¹i TP C«ng ty còng nh- c¸c phßng khai th¸c. 3.2 C«ng t¸c tin häc: - TriÓn khai øng dông ch-¬ng tr×nh nghiÖp vô v¨n phßng, c¶i tiÕn quy tr×nh trao ®æi sè liÖu gi÷a v¨n phßng khai th¸c víi C«ng ty: §¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ th«ng tin d÷ liÖu gi÷a c¸c bé phËn, phôc vô kÞp thêi cho viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty: Duy tr× hÖ thèng thiÕt bÞ tin häc trong toµn C«ng ty ho¹t ®éng tèt. 3.3 C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé: - TriÓn khai ho¹t ®éng cña phßng dÞch vô kh¸ch hµng khu vùc trong khu vùc néi thµnh: Bæ sung c¸n bé ®ñ n¨ng lùc vµo vÞ trÝ cßn thiÕu: §iÒu chØnh ph©n c«ng nhiÖm vô phï hîp víi n¨ng lùc, tr×nh ®é cña c¸n bé. - Duy tr× tèt viÖc ph©n c«ng viÖc cô thÓ cho c¸n bé, tæ chøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng viÖc hµng th¸ng. - Th-êng xuyªn tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua ®Ó ph¸t huy n¨ng lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ t¹o sù ®oµn kÕt trong C«ng ty. 3.4 C«ng t¸c tæng hîp: X©y dùng h×nh ¶nh B¶o ViÖt thèng nhÊt t¹i c¸c b¨n phßng, t¨ng c-êng c¶i thiÖn c¬ së vËt chÊt còng nh- trang thiÕt bÞ, t¹o m«i tr-êng thuËn lîi cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¹i lý hoµn thµnh tèt c«ng viÖc. 18 Môc lôc PhÇn i: lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty BHNT Hµ Néi I. LÞch sö h×nh thµnh cña c«ng ty BHNT Hµ Néi II. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty III. Chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban PhÇn ii. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian qua I. Doanh thu phÝ theo s¶n phÈm II. T×nh h×nh thu- chi III. T×nh h×nh ph¸t triÓn ®¹i lý PhÇn iii. Ph-¬ng h-íng nhiÖm vô n¨m 2004 i. §Æc ®iÓm t×nh h×nh 1. ThuËn lîi 2. Khã kh¨n II. Môc tiªu cña c«ng ty n¨m 2004 III. Nh÷ng biªn ph¸t c¬ b¶n thùc hiÖn kÕ ho¹t kinh doanh n¨m 2004 1. Nhãm c¸c biÖn ph¸p t¨ng c-¬ng khai th¸c vµ hç trî khai th¸c 2. Nhãm c¸c biªn ph¸p dÞch vô kh¸ch hµng 3. Nhãm c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l-îng qu¶n lý 19
- Xem thêm -