Tài liệu Báo cáo tổng hợp tổng công ty rau quả việt nam

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Giíi thiÖu T«ng C«ng ty rau qu¶ viÖt nam - Tæng C«ng ty Rau qu¶ ViÖt Nam lµ tæng C«ng ty Nhµ níc bao gåm c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cã c¬ quan g¾n bã víi nhau vÒ lîi Ých KT, TC, CN thÞ trêng, tiÕp thÞ dÞch vô cung øng tiªu thu vµ ®µo t¹o c¸n bé ho¹t ®éng chñ yÕu trong chuyªn ngµnh rau qu¶. - Tæng C«ng ty do Bé trëng Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n quy ®Þnh thµnh lËp theo ñy quyÒn cña Thñ tíng ChÝnh phñ nh»m t¨ng cêng tÝch tô tËp trung, ph©n c«ng CMH vµ hoµn toµn ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cña Nhµ níc giao, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña tõng ®¬n vÞ trªn, cña toµn Tæng C«ng ty, ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ. Tæng C«ng ty cã: - T c¸ch ph¸p nh©n - §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng, bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh - Con dÊu, TK më t¹i kho b¹c Nhµ níc vµ ng©n hµng trong níc, níc ngoµi. - Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Viet nam National Vegetable and fruit Copration viÕt t¾t lµ Vegetex Co ViÖt Nam. - Trô së chÝnh ®Æt t¹i Sè 2 Ph¹m Ngäc Th¹ch - quËn §èng §a - Hµ Néi - Vèn, tµi s¶n, chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c kho¶n nî trong ph¹m vu sè vèn do Tæng C«ng ty qu¶n lý - B¶ng c©n ®èi tµi s¶n, c¸c quü tËp trung theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn cña Bé tµi chÝnh - Tæng C«ng ty ®îc qu¶n lý bëi ho¹t ®éng gi¸ trÞ vµ ®îc ®iÒu hµnh bëi Tæng gi¸m ®èc. - Tæng C«ng ty chÞu sù qu¶n lý Nhµ níc cña c¸c bé, c¬ quan ngang bé, chÝnh quyÒn thuéc ChÝnh phñ, UBND tØnh vµ c¸c thµnh phè trùc thuéc Trung ¦¬ng, ®ång thêi chÞu sù qu¶n lý cña c¬ quan nµy víi t c¸ch lµ c¬ quan thùc hiÖn quyÒn cña chñ së h÷u ®èi víi DNNN theo quy ®Þnh t¹i LuËt DNNN vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. - Tæ chøc §¶ng CSVN trong tæng C«ng ty ho¹t ®éng theo hiÕn ph¸p, ph¸p luËt cña Nhµ níc CNXH CNVN vµ c¸c quy ®Þnh cña §¶ng CSVN. Tæ chøc c«ng ®oµn vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi kh¸c trong tæng C«ng ty ho¹t ®éng theo hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. * QuyÒn cña tæng C«ng ty. Tæng C«ng ty cã quyÒn qu¶n lý, sö dông vèn, ®Êt ®ai, tµi nguyªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c cña Nhµ níc giao theo quy ®Þnh, cña ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô cña Nhµ níc giao. Tæng C«ng ty cã quyÒn giao l¹i cho c¸c ®¬n vÞ trªn qu¶n lý, sö dông c¸c nguån lùc mµ tæng C«ng ty ®· nhËn cña Nhµ níc, chÝnh nh÷ng nguån lùc ®· giao cho ®¬n vÞ trong trêng hîp cÇn thiÕt, phï hîp víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn chung cña toµn tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty cã ®Çu t, liªn doanh, liªn lÕt, gãp vèn cæ phÇn, mua mét phÇn hoÆc toµn bé tµi s¶n cña doanh nghiÖp kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæng c«ng ty cã quyÒn chuyÓn nhîng, thay thÕ, cho thuª, thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý cña c«ng ty tõ nh÷ng thiÕt bÞ nhµ xëng quan träng theo qui ®Þnh cña chÝnh phñ, nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐ trªn nguyªn t¾c b¶o toµn ph¸t triÓn vèn ®èi víi ®Êt ®ai tµi nguyªn thuéc quyÒn qu¶n lý, sö dông cña tæng c«ng ty khi thùc hiÖn theo luËt ®Êt ®ai ®Õn t×a nguyªn kho¸ng s¶n Tæng c«ng ty cã quyÒn tæ chøc qu¶n lý kinh doanh nh sau: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, tæ chøc kinh doanh phï hîp víi môc tiªu nhiÖm vô cña Nhµ níc giao. §æi míi c«ng nghÖ trang thiÕt bÞ §Æt chi nh¸nh t¹i v¨n phßng ®¹i diÖn cña tæng C«ng ty trong níc vµ níc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt kinh doanh ngµnh nghÒ phï hîp víi môc tiªu vµ nhiÖm vô Nhµ níc giao, më réng quy m« kinh doanh theo kinh doanh cña Tæng C«ng ty vµ nhu cÇu cña thÞ trêng, kinh doanh nh÷ng ngµnh nghÒ kh¸c ngoµi nh÷ng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký nÕu ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp. Lùa chän thÞ trêng vµ thèng nhÊt thÞ trêng gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, ®îc xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. QuyÕt ®Þnh cung gi¸ hoÆc gi¸ mua gi¸ b¸n vËt t nguyªn vËt liÖu, s¶n phÈm dÞch vô chñ yÕu thèng nhÊt gi¸ xuÊt khÈu tèi thiÓu, gi¸ nhËp khÈu tèi ®a ®èi víi s¶n phÈm cña C«ng ty, trõ nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô do Nhµ níc ®Þnh gi¸. X©y dùng vµ ¸p dông nh÷ng ®Þnh møc lao ®éng, vËt t ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm trong khu«n khæ c¸c ®Þnh møc, ®¬n gi¸ cña Nhµ níc. Ph©n cÊp viÖc tuyÓn chän, thuª mín, sö dông ®µo t¹o lao ®éng. Lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng, thëng, vµ cã c¸c quyÒn kh¸c cña ngêi sö dông lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. Quy ®Þnh møc l¬ng thëng cho ngêi lao ®éng vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. Quy ®Þnh møc l¬ng thëng cho lao ®éng trªn cë së gi¸ tiÒn l¬ng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm, chi phÝ dÞch vô vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng cua tæng C«ng ty. Mêi vµ tiÕp c¸c ®èi t¸c kinh doanh níc ngoµi ë tæng C«ng ty viÖt nam, quy ®Þnh cö ®¹i diÖn cña tæng C«ng ty ra níc ngoµi c«ng t¸c häc tËp, tham quan kh¶o s¸t ®èi víi chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ tæng gi¸m ®èc ph¶i ®îc bé trëng bé n«ng nghiÖp n«ng th«n cho phÐp. C¸c thµnh viªn kh¸c cña héi ®ång ra níc ngoµi do chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ quy ®Þnh, phã tæng gi¸m ®èc vµ c¸c chøc n¨ng kh¸c trong tæng C«ng ty ra níc ngoµi do tæng gi¸m ®èc quy ®Þnh. Tæng C«ng ty cã quyÒn qu¶n lý tµi chÝnh nh sau: ®îc sö dông vèn vµ c¸c quü cña tæng C«ng ty ®Ó phôc vô kÞp thêi c¸c nhu cÇu kinh doanh theo nguyªn t¾c b¶o toµn vµ cã hiÖu qu¶. Trong trêng hîp sö dông c¸c nguån vèn quü kh¸c víi quy ®Þnh th× ph¶i theo nguyªn t¾c hoµn tr¶. Tù huy ®éng vèn ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh nhng kh«ng lµm **** h×nh thøc së h÷u cña tæng C«ng ty thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt lµm nguån vèn tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý cña tæng C«ng ty t¹i c¸c ng©n hµng viÖt nam ®Ó vay vèn kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §îc thµnh lËp, qu¶n lý vµ sö dông quü tËp trung tû lÖ trÝch chÕ ®é qu¶n lý sö dông c¸c quü nµy theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh. §îc sö dông phÇn lîi nhuËn cßn l¹i sau khi ®· lµm ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc, lËp quü ®Çu t ph¸t triÓn vµ c¸c quü kh¸c theo quy ®Þnh ®Ó chia cho ngêi lao ®éng theo cèng hiÕn cña mçi ngêi vµo kÕt qu¶ kinh doanh trong n¨m vµ theo cæ phÇn. §îc hëng c¸c chÕ ®é chî cÊp chî gi¸ hoÆc c¸c chÕ ®é u ®· kh¸c cña Nhµ níc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô s¶n xuÊt hoÆc cung øng dÞch vô quèc phßng an ninh, phßng chèng thiªn tai ho¹t ®éng c«ng Ých, cung cÊp s¶n phÈm dÞch vô theo chÝnh s¸ch gi¸ cña Nhµ níc kh«ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Þch vô nµy. §îc hëng c¸c chÕ ®é u ®·i ®Çu t hoÆc t¸i ®Çu t theo quy ®Þnh cña Nhµ níc Tæng C«ng ty cã quyÒn tõ chèi vµ tè c¸o víi mäi yªu cÇu cung cÊp c¸c nguån lùc kh«ng ®îc ph¸p luËt quy ®Þnh cña bÊt kú c¸ nh©n hay tæ chøc nµo trõ nh÷ng kho¶n tù nguyÖn ®ãng gãp v× môc ®Ých nh©n ®¹o vµ c«ng Þch. *NghÜa vô cña Tæng C«ng ty tæng C«ng ty cã nghÜa vô nhËn sö dông cã hiÖu qu¶ b¶o toµn ph¸t triÓn vèn Nhµ níc giao bao gåm c¶ phÇn vèn ®Çu t v¸o doanh nghiÖp kh¸c, nhËn sö dông cã hiÖu qu¶ ®Êt ®ai tµi nguyªn vµ c¸c nguyån lùc kh¸c Nhµ níc giao. ®Ó thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh vµ nhiÖm vô Nhµ níc giao. Tæng C«ng ty cã nghÜa vô thùc hiÖn: C¸c kho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ ghi trong b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cña tæng C«ng ty t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp C«ng ty. Tr¶ c¸c kho¶n tÝn dông quèc tÕ mµ tæng C«ng ty sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt Tr¶ c¸c kho¶n tÝn dông do tæng C«ng ty trùc tiÕp vay hoÆc c¸c kho¶n tÝn dông ®îc tæng C«ng ty b¶o l·nh cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn nµy theo hîp ®ång b¶o l·nh, nÕu c¸c ®¬n vÞ nµy kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶. Tæng C«ng ty cã nghÜa vô qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh nh sau: §¨ng ký kinh doanh vµ kinh doanh ®óng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tæng C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc kh¸ch hµng, tríc ph¸p luËt vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô do tæng C«ng ty thùc hiÖn. X©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch 5 n¨m hµng n¨m, phï hîp víi nghÜa vô Nhµ níc giao vµ nhu cÇu thÞ trêng. Ký kÕt vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký víi c¸c ®èi t¸c. B¶o ®¶m c©n ®èi lín cña Nhµ níc, ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng vµ thùc hiÖn viÖc b×nh æn gi¸ c¶ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc ®èi víi nh÷ng hµng hãa dÞch vô thiÕt yÕu mµ tæng C«ng ty ®ang kinh doanh. §èi víi hiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ vµ ph¬ng thøc qu¶n lý sö dông c¸c kho¶n thu tõ chuyÓn nhîng tµi s¶n ®Ó t¸i ®Çu t, ®æi míi. ThiÕt bÞ c«ng nghÖ cña tæng C«ng ty. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn m«i trêng, quèc phßng an ninh. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª kÕ to¸n, b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ b¸o c¸o bÊt thêng theo yªu cÇu cña ®¹i diÖn chñ së h÷u, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña tÝnh b¸o c¸o. ChÞu sù kiÓm so¸t, kiÓm tra cña ®¹i diÖn chñ së h÷u tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ thanh tra cña c¬ quan tµi chÝnh vµ cña c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæng C«ng ty cã nghÜa vô thùc hiÖn ®óng chÕ ®é vµ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vèn, tµi s¶n, quü, kÕ to¸n h¹ch to¸n chÕ ®é kiÓm to¸n vµ c¸c chÕ ®é kh¸c Nhµ níc quy ®Þnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña tæng C«ng ty. Tæng C«ng ty c«ng bè c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, c¸c th«ng tin ®Ó ®Þnh gi¸ ®óng ®¾n vµ kh¸ch quan ho¹t ®éng cña tæng C«ng ty theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Tæng C«ng ty thùc hiÖn c¸c nghÜa vô nép thuÕ vµ c¸c nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trêng hîp tµi s¶n do tæng C«ng ty ®iÒu ®éng gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo h×nh thøc ghi t¨ng, ghi gi¶m vèn th× kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹. C¸c b¸n thµnh phÈm lu©n chuyÓn néi bé gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó tiÕp tôc hoµn thiÖn, c¸c dÞch vô lu©n chuyÓn néi bé gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó phôc vô s¶n xuÊt. Kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu. C¨n cø theo nghÞ ®Þnh 731/CP ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ víi chøc n¨ng, nhiÖm vô quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. C¨n cø luËt doanh nghiÖp Nhµ níc c«ng bè theo quy ®Þnh sè 39 LCTL ngµy 30 - 4 - 1995 cña Chñ tÞch níc. C¨n cø tháa thuËn cña bé trëng, chñ nhiÖm v¨n phßng ChÝnh phñ t¹i v¨n b¶n sè 2046 - L§MDN ngµy 29 - 4 - 1996. XÐt ®Ò nghÞ cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty Rau qu¶ viÖt nam t¹i tê tr×nh sè 188 RQ- H§QT ngµy 14 - 4 -1996 cña Chñ tÞch H§QT tæng C«ng ty. * Bé m¸y tæ chøc I. Héi ®ång qu¶n trÞ ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña tæng C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña tæng C«ng ty theo nghÜa vô cña Nhµ níc giao. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Héi ®ång qu¶n trÞ NhËn vèn kÓ c¶ c«ng nî ®Êt ®ai tµi nguyªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c do Nhµ níc giao cho tæng C«ng ty. Xem xÐt phª duyÖt ph¬ng ¸n do tæng gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vÒ viÖc giao vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ ph¬ng ¸n ®iÒu hßa vèn c¸c nguån lùc kh¸c gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n ®ã. KiÓm tra gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng trong tæng C«ng ty trong ®ã cã viÖc sö dông b¶o toµn ph¸t triÓn vèn c¸c nguån lùc giao, thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt vµ quy ®Þnh héi ®ång qu¶n trÞ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ViÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. Th«ng qua ®Ò nghÞ cña tæng gi¸m ®èc ®Ö tr×nh bé trëng Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n phª duyÖt chiÕn lîc quy ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n kÕ ho¹ch 5 n¨m cña tæng C«ng ty, quy ®Þnh môc tiªu kÕ ho¹ch hµng n¨m cña tæng C«ng ty, b¸o c¸o Bé trëng Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®Ó tæng gi¸m ®èc giao cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. Tæ chøc thÈm ®Þnh vµ tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Çu t d ¸n ®Çu t míi, dù ¸n hîp t¸c ®Çu t víi bªn níc ngoµi b»ng vèn, do tæng C«ng ty qu¶n lý. Tr×nh bé trëng bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n phª duyÖt hoÆc nÕu ®îc bé trëng ñy quyÒn th× quy ®Þnh c¸c dù ¸n liªn doanh víi níc ngoµi theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ., quy ®Þnh cña dù ¸n kinh doanh trong níc. C¸c hîp ®ång kinh tÕ cã gi¸ trÞ lín, tr×nh thñ trëng c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn Nhµ níc quyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t, quyÕt ®Þnh dù ¸n ®Çu t nhãm C vµ ®îc quû quyÒn quyÕt ®Þnh mét sè dù ¸n ®Çu t cña nhãm D, ñy quyÒn cho tæng gi¸m ®èc hoÆc gi¸m ®èc ®¬n vÞ thµnh viªn duyÖt c¸c dù ¸n ®Çu t nhá. Ban hµng vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc, tiªu chuÈn kinh tÕ kü thuËt ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, ®¬n gi¸ vµ ®Þnh møc trong x©y dùng vµ chuyªn ngµnh. Tiªu chuÈn s¶n phÈm nh·n hiÖu hµng hãa gi¸ s¶n phÈm dÞch vô trong tæng C«ng ty theo ®Ò nghÞ cña tæng gi¸m ®èc trªn cë së quy ®Þnh chung cña ngµnh vµ quèc gia. X©y dùng vµ tr×nh bé trëng Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n phª chuÈn ®iÒu lÖ vµ nh÷ng néi dung söa ®æi bæ xung ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tæng C«ng ty. Phª duyÖt ®iÒu lÖ quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ thµnhviªn theo ®Ò nghÞ cña tæng gi¸m ®èc. Quy ®Þnh më chi nh¸nh v¨n phßng ®¹i diÖn cña tæng C«ng ty ë trong níc vµ ë níc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Phª duyÖt ph¬ng ¸n cña tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña tæng C«ng ty do tæng gi¸m ®èc tr×nh ®Ò nghÞ thµnh lËp, t¸ch nhËp gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tr×nh bé trëng Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n bæ nhiÖm miÔn nhiÖm khen thëng kû luËt, tæng gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc kÕ to¸n trëng tæng C«ng ty. QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm miÔn nhiÖm khen thëng kû luËt gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo ®Ò nghÞ cña tæng gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh tæng biªn chÕ bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ kinh doanh cña tæng C«ng ty vµ ®iÒu chØnh khi cÇn thiÕt theo ®Ò nghÞ cña tæng gi¸m ®èc. Phª duyÖt ph¬ng ¸n do tæng gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vÒ viÖc h×nh thµnh vµ sö dông c¸c quü t¬ng øng víi kÕ ho¹ch kinh doanh, kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña tæng C«ng ty. Xem xÐt kÕ ho¹ch huy ®éng vèn díi mäi h×nh thøc, b¶o l·nh c¸c kho¶n vay, thanh lý tµi s¶n cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó quyÕt ®Þnh hoÆc tr×nh Bé trëng Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n quy ®Þnh theo c¸c nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 ®iÒu 34 hoÆc ®iÒu lÖ doanh nghiÖp. Th«ng qua b¸o c¸o ho¹t ®éng hµng quý, hµng th¸ng vµ hµng n¨m cña tæng C«ng ty. B¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp trong ®ã cã b¶n c©n ®èi tµi s¶n hµng n¨m cña tæng C«ng ty vµ cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn do tæng gi¸m ®èc tr×nh, yªu cÇu tæng gi¸m ®èc c«ng bè b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. Ban hµng néi quy b¶o mËt trong kinh doanh c¸c th«ng tin kinh tÕ néi bé b¶o vÖ bÝ mËt Nhµ níc theo quy ®Þnh vÒ ph¸p luËt do tæng gi¸m ®èc tr×nh ®Ò ¸p dông thèng nhÊt trong toµn tæng C«ng ty. + Ban kiÓm so¸t. Ban kiÓm so¸t cã 5 thµnh viªn trong ®ã cã 01 thµnh viªn lµm qu¶n trÞ lµm trëng ban theo sù ph©n c«ng cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ 04 thµnh viªn kh¸c do héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt gåm 01 thµnh lµ chuyªn viªn kÕ to¸n,01 thµnh viªn do ®¹i héi ®¹i biÓu c«ng nh©n viªn chøc cña C«ng ty giíi thiÖu, mét thµnh viªn do Bé trëng Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n giíi thiÖu, 01 thµnh viªn do tæng côc trëng qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp giíi thiÖu. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm cña ban kiÓm so¸t. thùc hiÖn nhiÖm vô do Héi ®ång qu¶n trÞ giao vÒ viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t ®iÒu hµnh cña tæng gi¸m ®èc, Bé m¸y gióp viÖc vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn tæng C«ng ty trong ho¹t ®éng tµi chÝnh, chÊp hµnh ph¸p luËt, ®iÒu lÖ tæng C«ng ty, c¸c nghÞ quyÕt quy ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ, b¸o c¸o héi ®ång qu¶n trÞ theo héi ®ång hµng th¸ng hµng quý n¨m, theo vô viÖc vµ kÕt qu¶ kiÓm tra gi¸m s¸t cña m×nh, kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o ngay héi ®ång qu¶n trÞ vÒ nh÷ng ho¹t ®éng kh«ng b×nh thêng cã dÊu hiÖu ghi s½n. Kh«ng ®îc tiÕt lé kÕt qu¶ kiÓm tra gi¸m s¸t khi cha ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ cho phÐp, ph¶i chÞu tríc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ph¸p luËt nÕu cè ý bá qua hoÆc bao che nh÷ng hµnh vi ph¹m ph¸p. Tæng C«ng ty rau qu¶ viÖt nam Phßng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh I. NhiÖm vô cña c¬ quan (Tæng C«ng ty Rau qu¶ viÖt nam) + Bé m¸y tæ chøc cña c¬ quan ®ã + Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé phËn m×nh vÒ thùc tËp II. kÕt qu¶ cña c¬ quan ®ã ®¹t ®îc trong thêi gian võa qua * Chøc n¨ng nhiÖm vô hiÖn nay cña phßng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. - Chøc n¨ng: 1. Dùa trªn cë së hiÕn ph¸p cña Nhµ níc, chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, chñ tr¬ng l·nh ®¹o tæng C«ng ty, phßng tham mu, t vÊn cho l·nh ®¹o tæng C«ng ty cho nh÷ng lÜnh vùc. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp - c«ng nghiÖp Kinh doanh xuËt nhËp khÈu §Çu t x©y dùng c¬ b¶n Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc vµ c¸c c¬ quan trong lÜnh vùc rau qu¶. Nghiªn cøu khoa häc kü thuËt, chÊt lîng s¶n phÈm C«ng t¸c ph¸p chÕ vµ th«ng tin kinh tÕ 2. Dùa vµo c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ níc trªn c¬ së c¸c quyÕt ®Þnh cña l·nh ®¹o tæng C«ng ty, qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong c¸c lÜnh vùc trªn. + NhiÖm vô. 1. C«ng t¸c kÕ ho¹ch, b¸o c¸o tham mu cho l·nh ®¹o Theo sù chØ ®¹o cña tæng gi¸m ®èc phèi hîp c¸c phßng chøc n¨ng x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña tæng C«ng ty, tham gia x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch trung vµ dµi h¹n. Giao kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ c¸c phßng ban cña C«ng ty. Tæng hîp, b¸o c¸o, ph©n tÝch vµ ®Ò suÊt c¸c ý kiÕn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trong c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh. Theo sù chØ ®¹o cña tæng gi¸m ®èc, tæng hîp vµ viÕt b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña tæng C«ng ty b¸o c¸o s¬ kÕt hµng quý. Tham gia gãp ý kiÕn dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn, n«ng nghiÖp - c«ng nghiÖp vµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ cña tæng C«ng ty. 2. Qu¶n lý sè liÖu. B»ng nghiÖp vô thèng kª kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh do c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn b¸o c¸o kÓ c¶ phßng kinh doanh thuéc v¨n phßng C«ng ty, cã nhiÖm vô tæng hîp chØnh lý dùa trªn sè liÖu vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn tæng C«ng ty. LËp b¸o c¸o thèng kª ®Ó tr×nh l·nh ®¹o tæng C«ng ty hµng tuÇn, hµng th¸ng... b¸o c¸o Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t, Bé th¬ng m¹i theo ®Þnh kú vµ cung cÊp sè liÖu cho c¸c phßng nghiÖp vô trong v¨n phßng tæng C«ng ty sö dông theo môc ®Ých vµ nhiÖm vô tæng gi¸m ®èc giao. Lu gi÷ tµi liÖu vµ ®¶m b¶o gi÷ bÝ mËt sè liÖu cung cÊp sè liÖu vµ ph¸t ng«n khi ®îc lÖnh l·nh ®¹o cña tæng C«ng ty. 3. Qu¶n lý s¶n xuÊt n«ng nghiÖp x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, quy ho¹ch vïng nguyªn liÖu. Theo dâi vµ chØ ®¹o kü thuËt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña c¸c ®¬n vÞ ®¸p øng yªu cÇu cho c¸c d©y chuyÒn chÕ biÕn ChØ ®¹o thùc hiÖn vµ ¸p dông nh÷ng kü thuËt tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, reo trång rau qu¶ vÒ gièng c©y trång, kü thuËt th©m canh t¨ng n¨ng suÊt b¶o vÖ thùc vËt. Tham gia kinh doanh c¸c quy tr×nh trång trät ®Þnh møc kt kü thuËt 4. Qu¶n lý s¶n xuÊt c«ng nghiÖp Theo dâi vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt chÕ biÕn cña c¸c ®¬n vÞ nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ thÞ trêng. Híng dÉn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ, theo dâi t×nh h×nh chÊt lîng s¶n phÈm cña c¸c ®¬n vÞ. TËp hîp Bé hå s¬ kü thuËt bao gåm: quy tr×nh s¶n xuÊt, tiªu chuÈn c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn, b¶ng danh môc c¸c s¶n phÈm víi ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè cÇn thiÕt, theo dâi kiÓm tra qu¶n lý vµ híng dÉn sö dông c¸c thiÕt bÞ trong c¸c cë së s¶n xuÊt ®Æc biÖt lµ qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ ¸p lùc. 5. Qu¶n lý kinh doanh xuËt nhËp khÈu Theo dâi c«ng t¸c kinh doanh xuËt nhËp khÈu x©y dùng kÕ ho¹ch xuËt nhËp khÈu Liªn hÖ chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan Nhµ níc (v¨n phßng ChÝnh phñ) Bé kÕ ho¹ch ®Çu t, Bé tµi chÝnh, Bé Th¬ng m¹i, Bé NN & PTNT. §Ó xin c¸c giÊy phÐp xuËt nhËp khÈu hµng hãa thuËn tiÖn thuéc diÖn Nhµ níc qu¶n lý vÒ h¹n ng¹ch vµ gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc kh¸c vÒ xuËt nhËp khÈu. Híng dÉn vµ gióp c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c trong c«ng t¸c xuËt nhËp khÈu. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c ý kiÕn ®Ó t¨ng cêng ph¸t triÓn c«ng t¸c kinh doanh xuËt nhËp khÈu, c¬ chÕ chÝnh s¸ch thÞ trêng gi¸ c¶. T×m hiÓu c¸c v¨n b¶n cña Nhµ níc vÒ xuËt nhËp khÈu ®Ó gióp c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. 6. Qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. LËp kÕ ho¹ch tr×nh bé vµ c¸c c¬ quan Nhµ níc ®Ó xin vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t ®· ®îc thùc hiÖn. Gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n Híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn lµm ®óng vµ thñ tôc Nhµ níc quy ®Þnh trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ thùc hiÖn mét dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. KiÓm tra thiÕt kÕ dù to¸n quyÕt to¸n cña c¸c dù ¸n ®Çu t tríc khi tr×nh l·nh ®¹o tæng C«ng ty vµ Bé phª duyÖt. Theo dâi tæng hîp vµ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña tæng C«ng ty. 7. Qu¶n lý nghiªn cøu khoa häc kü thuËt X©y dùng kÕ ho¹ch nghiªn cøu khoa häc hµng n¨m nh»m phôc vô thiÕt thùc cho s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng C«ng ty. C¬ cÊu bé tham gia vµo hîp ®ång khoa häc cña tæng C«ng ty. Dù th¶o hîp ®ång nghiªn cøu khoa häc thuéc lÜnh vùc rau qu¶. Theo dâi kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu theo c¸c hîp ®ång ®îc ký kÕt. Tham gia nghiÖm thu c¸c ®Ò tµi 8. Qu¶n lý tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng s¶n phÈm Tæ chøc vµ tham gia x©y dùng tiªu chuÈn kü thuËt c¸c s¶n phÈm rau qu¶ nãi chung, x©y dùng quy tr×nh vi ph¹m c¸c cÊp (tiªu chuÈn viÖt nam TCN) TC xÝ nghiÖp, ¸p dông c¸c tiªu chuÈn kü thuËt ®· ban hµnh. ChØ ®¹o c¸c c¬ së cã biÖn ph¸p thêng xuyªn, b¶o ®¶m æn ®Þnh vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt vi ph¹m chÊt lîng s¶n phÈm, cã thÓ g©y ra tæn thÊt lín th× kiÕn nghÞ víi l·nh ®¹o cña tæng C«ng ty ®×nh chØ s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm ®ã, ®ång thêi ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc chÊn chØnh. Cïng víi c¸c bé phËn cã liªn quan tham gia gi¶i quyÕt nh÷ng vô viÖc chanh chÊp vÒ chÊt lîng s¶n phÈm cña tæng C«ng ty vµ kh¸ch hµng. ChØ ®¹o ®«n ®èc kiÓm tra thùc hiÖn chÕ ®é vÖ sinh c«ng nghiÖp, an toµn lao ®éng t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt chÕ biÕn tæng C«ng ty. 9. Hîp t¸c quèc tÕ liªn doanh. §æi míi c«ng t¸c hîp t¸c quèc tÕ. Theo dâi c¸c ho¹t ®éng liªn doanh trong tæng C«ng ty §Çu mèi giao dÞch víi c¸c bé phËn liªn quan. §Ó gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc cÇn thiÕt cho liªn doanh. 10. C«ng t¸c ph¸p chÕ. Tham gia gãp ý dù th¶o vµ theo dâi ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ vµ hîp ®ång ®Çu t cña tæng C«ng ty. XÝ nghiÖp rau qu¶ xuÊt khÈu tam hiÖp - Khu quèc b¶o thanh tr× Hµ Néi 1. Gi¸m ®èc Tèng §øc Hoµn 2. Phã gi¸m ®èc NguyÔn H÷u VÜnh 3. Phßng kÕ to¸n tµi vô I. Chi nh¸nh L¹ng S¬n Sè 73 TrÇn D¨ng Ninh L¹ng S¬n bao gåm: 1. Gi¸m ®èc Ng« Quang Yªn. II. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. 1. C«ng ty xuËt nhËp khÈu rau qu¶ I - Hµ Néi - 389 - Tr¬ng §inh Hµ Néi 1. Gi¸m ®èc Lª V¨n ¸nh C«ng ty xuËt nhËp khÈu rau qu¶ I bao gåm: 1. Phã gi¸m ®èc Lª ThÞ §iÓm §Æng §c Cêng Hµ Quang Thu 2. Phßng TC - L§ 3. Phßng Hµnh chÝnh 4. Phßng kü thuËt - tµi chÝnh 5. Phßng qu¶n lý s¶n xuÊt 6. Phßng kÕ ho¹ch thÞ trêng 7. Phßng KCS 8. Phßng qu¶n trÞ 9. Th¬ng m¹i dÞch vô 10. Phßng kinh doanh I 11. Phßng kinh doanh II 12. Phßng kinh doanh III 13. Ph©n xëng chÕ biÕn 14. Ph©n xëng c¬ ®iÖn C«ng ty Cæ phÇn bao b× vµ xuËt nhËp khÈu - 389 Tr¬ng §Þnh - Hµ Néi 1. Gi¸m ®èc NguyÔn H¹nh Hïng Nhµ m¸y l¹nh H÷u NghÞ ViÖt X« - H¶i Phßng bao gåm: Gi¸m ®èc NguyÔn Huy ThiÕp Phã gi¸m ®èc NguyÔn V¨n §Þnh C¬ së 3 VÜnh Phóc - Duy Phiªn - Tam §¶o 1. Trëng C¬ së 3 TrÇn V¨n Thêng 2. C«ng ty xuËt nhËp khÈu rau qu¶ 2 §µ N½ng - sè 29 Lª §×nh D¬ng Bao gåm: 1. Gi¸m ®èc Vò Thîng T¶i Phã gi¸m ®èc NguyÔn §øc ChÝnh 2. C¸c phßng ban Phßng xuËt nhËp khÈu I Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 3. C«ng ty xuËt nhËp khÈu rau qu¶ III - TPHCM - 63 - 65 Hµm Nghi Phã gi¸m ®èc NguyÔn Th¸i B×nh 4. C«ng ty giao nhËn vµ xuËt nhËp khÈu H¶i Phßng 53 L¬ng Khanh Thîng Ng« QuyÒn. Chi nh¸nh C«ng ty Mãng c¸i Qu¶ng Ninh Nhµ m¸y chÕ biÕn cµ chua H¶i Phßng Ban qu¶n lý dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y chÕ biÕn cµ chua 5. C«ng ty gièng rau qu¶ sè 2 Ph¹m Ngäc Th¹ch - Hµ Néi 6. C«ng ty vËt t vµ xuËt nhËp khÈu sè 46 Ng« QuyÒn - Hµ Néi 7. C«ng ty thùc phÈm xuÊt khÈu B¾c Giang - Phîng S¬n - Lôc Ng¹n B¾c giang. 8. C«ng ty xuÊt khÈu §ång Giao - thÞ x· Tam HiÖp - Ninh B×nh 9. Nhµ m¸y xuÊt khÈu Nam Hµ - sè 8 ®êng Thanh b×nh - Nam §Þnh 10. C«ng ty rau qu¶ Hµ TÜnh - thÞ trÊn Kú Anh - Hµ TÜnh 11. C«ng ty Rau qu¶ Sapa Km4 thÞ trÊn sa ph¬ng ¸n Lµo Cai 12. C«ng ty thùc phÈm xuÊt khÈu Qu¶ng Ng·i - x· qu¶ng Phó Qu¶ng Ng·i. 13. C«ng ty thùc phÈm T©n B×nh - Sè 1 trêng Chinh - P15 - TPHCM 14. C«ng ty s¶n xuÊt vµ dÞch vô xuËt nhËp khÈu rau qu¶ Sµi Gßn - sè 473 L¹c Long Qu©n - quËn 11 - TPHCM C«ng ty chÕ biÕn thùc phÈm xuÊt khÈu Kiªn Giang - sè 4 Ng« Thêi NhiÖm - An Hßa - Kiªn Giang 16. C«ng ty xuËt nhËp khÈu biªn giíi Thanh Hãa - 37 Bµ TriÖu Thanh Hãa. 17. C«ng ty cæ phÇn c¶ng rau qu¶ - sè 1 - ®êng NguyÔn V¨n Quú QuËn 7 - TPHCM 18. C«ng ty cæ phÇn thùc phÈm xuÊt khÈu Hng Yªn - thÞ x· Hng Yªn 19. C«ng ty cæ phÇn vµ bao b× Mü Ch©u - sè 18 - lµng B¸n BÝch - P20 - quËn T©n B×nh - TPHCM 20. C«ng ty Hép s¾t **** 21. C«ng ty DoNa - NEWTOWER §ång Nai - sè 18B - §êng 3/2 phêng 12 quËn 10 - TPHCM 22. C«ng ty níc gi¶i kh¸t LAVECO - sè8 §êng Thanh B×nh - Phêng H¹ Long - Nam §Þnh. Bé m¸y tæ chøc tæng C«ng ty rau qu¶ viÖt nam I. c¬ quan v¨n phßng tæng C«ng ty sè 2 Ph¹m ngäc th¹ch - Hµ Néi 1. L·nh ®¹o tæng C«ng ty bao gåm. 1. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Ph¹m Kh¾c QuÝnh 2. Tæng gi¸m ®èc NguyÔn V¨n Thµnh Phã tæng gi¸m ®èc §ç V¨n Nam NguyÔn ThÞ Mai Ph¬ng 3. Trëng Ban KiÓm so¸t Ph¹m v¨n H¹c TrÇn V¨n DuyÖt 4. TrÇn V¨n DuyÖt 2. Tæng v¨n phßng tæng C«ng ty phÝa Nam 63 - 65 quËn 1 - TPHCM Phã tæng gi¸m ®èc §¨ng V¨n H¬ng 3. C¸c phßng ban v¨n phßng ®oµn thÓ V¨n phßng §¶ng ñy c«ng ®oµn phßng qu¶n lý s¶n xuÊt phßng kÕ to¸n tµi chÝnh phßng tæ chøc c¸n bé phßng t vÊn ®Çu t phßng xóc tiÕn th¬ng m¹i trung t©m KCS phßng xuËt nhËp khÈu I phßng xuËt nhËp khÈu II phßng xuËt nhËp khÈu III phßng kinh doanh 4 phßng kinh doanh 5 phßng kinh doanh 6
- Xem thêm -