Tài liệu Báo cáo tổng hợp tại xí nghiệp xd 492

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp tại xí nghiệp XD 492 LỜI NÓI ĐẦU Bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất nào muốn hoạt động tốt và có hiệu quả đều cần đến công tác kế toán. Nhờ có công tác kế toán mà các nhà quản lý biết được tỡnh hỡnh tài chớnh của doanh nghiệp mỡnh một cỏch rừ nhất, để từ đó đưa ra được những giải pháp kịp thời cho sản xuất kinh doanh. Công tác kế toán thu nhận và cung cấp thông tin cần thiết cho các đối tượng quan tâm ở bên ngoài doanh nghiệp nhằm mở rộng mối quan hệ kinh tế thu hút vố đầu tư liên doanh liên kết với các doanh nghiệp khác mở rộng phạm vi hoạt động để kinh doanh có hiệu quả. Nó giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhằm đảm bảo kinh doanh đúng pháp luật cạnh tranh lành mạnh phù hợp với định hướng phát triển của nhà nước. Nói tóm lại, công tác kế toán trong các doanh nghiệp có vị trí vô cung quan trọng không thể thiếu được. Trong quỏ trỡnh thực tập tại xớ nghiệp XD 492, mặc dự thời gian khụng nhiều nhưng em cũng đó được tiếp cận với công tác kế toán tại công ty, và em xin trỡnh bày những tiếp thu của mỡnh sau quỏ trỡnh trờn bằng Báo cáo tổng hợp dưới đây. KẾ TOÁN VỐN BẰNG Tiền Vốn bằng tiền của doanh nghiệp là tài sản tồn tại trực tiếp dưới hỡnh thức giỏ trị bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền tiền gửi ngõn hàng. Trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền vừa được sử dụng để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc mua sắm vật tư hàng hoá để sản xuất kinh doanh vừa là kết quả của việc mua bán hoặc thu hồi các khoản nợ. Quy trỡnh ghi sổ kế toỏn: Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc như phiếu thu, phiếu chi kế toán vốn băng tiền tiến hành ghi sổ: - Đối với thu tiền mặt Nợ TK 111 Có TK liên quan - Đối với chi tiền mặt Nợ TK liên quan Có TK 111 Đồng thời ghi vào sổ theo dừi hàng ngày ( sổ quỹ tiền mặt ). Cuối thỏng, kế toỏn xớ nghiệp tổng hợp số liệu liờn quan đến tiền mặt vào bảng kê tổng hợp thu ( chi ) tiền mặt trong tháng. Căn cứ vào bảng kê thu ( chi ) tiền mặt kế toán lập chứng từ ghi sổ, sau đó vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ cuối năm mở sổ cỏi TK 111 Ví dụ minh hoạ về kế toán vốn bằng tiền Đơn vị: Công ty xây dựng 492 Số: 128 PHIẾU THU Ngày 01 tháng 12 năm 2003 Nợ : 1111 Có : 1368 Họ và tên người nộp tiền: Đồng chí Chuyển. Đơn vị: Đội 6 Lý do nộp tiền: Nộp tiền ứng cụng trỡnh viện 108 Số tiền: 571 394 000 ( Viết bằng chữ ): Năm trăm bảy mươi mốt triệu, ba trăm chín mươi tư nghỡn đồng chẵn. Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng ( Ký, họ tờn ) ( Ký, họ tờn ) Người lập Thủ quỹ Người nộp phiếu ( Ký, họ ( Ký, họ tờn ( Ký, họ tờn tờn ) ) ) Đơn vị : Công ty XD 492 PHIẾU CHI Số : 600 Ngày 01 tháng 12 năm 2003 Nợ : 141 Có : 1111 Họ và tên người nhận tiền: LÊ VĂN ĐỨC Địa chỉ: Tổ dự án Hưng Yên Lý do chi: Ứng tiền vật tư nhân công Số tiền: 400 000 000 ( Viết bằng chữ ) : Bốn trăm triệu đồng chẵn. Thủ trưởng đơn Kế toán trưởng Người lập Thủ quỹ vị ( Ký, họ tờn ) ( Ký, họ tờn ) ( Ký, họ tờn ) phiếu ( Ký, họ tờn ) Căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi kế toán vốn bằng tiền vào sổ quỹ tiền mặt. Đơn vị: Công ty xây dựng 492 SỔ QUỸ ( Thời gian từ 01/12/2003 đến 31/12/2003 ) Tên tài khoản: Tiền mặt Việt Nam Số hiệu: 1111 Chứng từ SH Nội dung TKĐƯ NT Số FS Thu Tồn quỹ Chi Tồn quỹ đầu kỳ 60 01/1 0 2 60 01/1 1 2 60 01/1 2 2 60 01/1 3 2 60 01/1 4 2 60 01/1 5 2 12 01/1 6 2 12 01/1 7 2 12 01/1 8 2 Đ/c Đức tổ.an Hưng Yên ứng tiền vật tư nhân công Nợ 823 538 229 141 400 000 000 423 538 229 3382 300 000 423 238 229 141 300 000 000 123 238 229 Đ/c Rơi ttoán chi phí phục vụ cơ quan tháng 11/2003 6428 586 900 122 651 329 Đ/c Nhung đội 5 ứng tiền vật tư các công trỡnh 1386 50 000 000 72 651 329 Đ/c Phồn ứng tiền phục vụ xin cấp đất Hoàng Liệt 141 10 000 000 62 651 329 Đ/c Lan Anh nộp tiền truy thu BHXH cá nhân 3382 2 437 728 65 089 057 Rút TGNH nộp quỹTM 1121 500 000 000 565 089 057 Đ/c Chuyển nộp tiền ứng công trỡnh viện 108 1368 571 394 000 Đồng chí Sơn ttoán tiền mừng đám cưới đ/c Dũng Đ4, Hồng Đ2 Đ/c Nghĩa tổ dự án Tân Biên ứng tiền vật tư nhân công 1 136 483 057 … Cộng Tồn quỹ cuối kỳ 5 223 803 5 683 885 730 134 363 456 825 Có Cuối tháng căn cứ vào số liệu liên quan đến thu, chi tiền mặt kế toán lập bảng kê tổng hợp thu, chi tiền mặt. Bảng kê tổng hợp thu tiền mặt Th¸ng 12 n¨m 2003 Chứng từ SH NT 126 01/12 DiÔn gi¶i TK§¦ Số tiền Đ/ c Lan Anh Đ3 nộp tiền truy thu BH 3383 2 437 728 cá nhân 127 01/12 Rót TGNH nhËp quü TM 1121 500 000 000 128 01/12 Đ/c Chuyển nộp tiền ứng công trình 141 571 394 000 311 956 275 000 viện 108 129 01/12 Vay NH ng©n hµng TMCPQ§ nhËp quü TM 130 02/12 Rút tiền GNH nhập quỹ TM 1121 100 000 000 131 02/12 Đ/ c Nga đội 2 nộp tiền truy thu BH cá 3383 2 012 375 nhân … Céng 5 223 803 730 Bảng tổng hợp chi tiền mặt Th¸ng 12 n¨m 2003 Chứng từ SH 600 DiÔn gi¶i NT 01/12 Đ/c Đức tổ d.án Hưng yên ứng tiền vật tư nhân TK§¦ Số tiền 141 400 000 000 3382 300 000 công X 01/12 Đ/c Sơn ttoán tiền mừng đám cưới đ/ Dũng Đ4, 601 Hồng Đ2 602 01/12 Đ/c Nghĩa ứng tiền vật tư nhân công 141 300 000 000 603 01/12 Đ/c Rơi ttoán chi phí pvụ cơ quan T11/2003 6428 586 900 604 01/12 Đ/c Nhung Đ5 ứng tiền vật tư nhân công các 1368 50 000 000 công trình 605 01/12 Đ/c Phồn ứng tiền pvụ 141 10 000 000 606 01/12 Đ/c Đỉnh Đ6 ứng tiền công trình lữ 675 1368 30 000 000 607 02/12 Đ/c Thiều Đ1 ứng tiền vật tư ctrình hưng yên 1368 50 000 000 608 02/12 §/c Phån tto¸n cp lviÖc víi cty 17 6428 632 000 … Céng 5683 885 134 Chứng từ ghi sổ Sè: 251 Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2003 Trích yếu Sè hiÖu TK Nî Số tiền Có Thu tiền ứng công trình viện 108 111 141 571 394 000 Rót TGNH nhËp quü TM 111 112 600 000 000 Thu BH c¸ nh©n 111 338 6 015 103 Céng 1 177 409 103 Chứng từ ghi sổ Sè: 252 Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2003 Trích yếu Sè hiÖu TK Số tiền Nî Có 141 111 400 000 000 334 111 74 955 452 Chi phí pvụ 642 111 2 073 400 Tr¶ vay ng¾n h¹n 311 111 5 356 426 Tổ dự án Hưng Yên t¹m øng tiền vật tư nhân công CÊp l-¬ng th¸ng 10/03, l-¬ng thai s¶n th¸ng 11/03 khèi c¬ quan Céng 482 385 278 Kế toán căn cứ vào các chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Chứng từ Số tiền SH NT 251 05/12 253 255 Chứng từ Số tiền SH NT 1 177 409 103 252 05/12 05/12 947 314 189 254 10/12 15/12 902 178 293 256 15/12 482 385 278 1 205 112 507 712 311 149 … Céng … 31 958 705 846 Céng 32 447 575 253 Cuối năm căn cứ vào các chứng từ ghi sổ kế toán lập sổ cái tài khoản 111 Sæ c¸I N¨m 2003 Tªn tµi khoản: tiền mặt Chứng từ SH NT Néi dung Số hiệu:111 Sè FS SHTK§¦ D­ ®Çu kú Nî 823 có 583 229 251 05/12 Thu tiền mặt 112,141,338 1 177 409 103 252 05/12 Chi tiền mặt 334,141,642,311 482 385 278 253 10/12 Thu tiền mặt 112, 141 947 314 189 254 10/12 Chi tiền mặt 136, 152,334 1 205 112 507 255 15/12 Thu tiền mặt 112,141 902 178 293 256 15/12 Chi tiền mặt 334, 136 712 311 149 … Céng 31 958 705 32 447 575 846 d­ cuèi kú 363 253 456 285 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Kế toán vật tư Vật tư của công ty chủ yếu là mua ngoài , ngoài ra còn có điều chuyển trong nội bộ xí nghiệp. Trị giá ttế vật tư nhập kho = giá mua+các khoản thuế không được hoàn lại( nếu có )- các khoản giảm giá , chiết khấu( nếu có)+ chi phí mua( chi phí vận chuyển, bốc dỡ, bao bì…). Do đặc điểm của nghành nên khi có nhu cầu sử dụng vật tư thì mới mua. Vật tư mua về được xuất thẳng ngay cho các công trình, bộ phận. Trị giá thực tế của vật tư xuất kho được tính theo giá thực tế đích danh. Hệ thống nhà kho của công ty thường đặt tại hiện trường thi công . Định kỳ xí nghiệp có kiểm kê vật tư để phát hiện thừa thiếu và đưa ra biện phát giải quyết kịp thời. Thñ tôc nhËp kho vËt tư : Trước tiên là khảo sát giá, tiếp đến chọn vật tư đúng quy cách phẩm chất phù hợp để mua. Căn cứ vào số lượng thực tế, hoá đơn bán hàng, hoá đơn thuế GTGT của bên bán thủ kho làm thủ tục nhập kho, kế toán vật tư sẽ lập phiếu nhập kho có chữ ký của người giao hµng , ng-êi nhËn, ®éi tr-ëng c«ng tr×nh. Thủ tục xuất kho vật tư : Hàng ngày căn cứ vào nhu cầu sử dụng vật tư ở các công trình, bộ phận kế toán vật tư sẽ lập phiếu xuất kho, Căn cứ vào phiếu xuất kho thủ kho sẽ làm thủ tục xuất kho theo yêu cầu đång thêi ghi vµo thÎ kho. Cuối tháng kế toán sẽ lập bảng kê nhập, xuất vật tư Ví dụ minh hoạ về kế toán vật tư tại xí nghiệp Së x©y dùng L¹ng S¬n MÉu sè 01GTK-3LL C«ng ty xi m¨ng vµ XD c«ng tr×nh Ph¸t hµnh theo CV sè 450/CT/AC Ngµy 08 tháng 12 năm 2003 của cục thuế tỉnh Lạng Sơn Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 20003 Đơn vị bán hàng: Công ty xi măng và xây dựng công trình Lạng Sơn Địa chỉ : Mai Pha- Thành phố Lạng Sơn-Tỉnh Lạng Sơn Sè TK: 7301.0035F- Ng©n hµng ®Çu t- vµ ph¸t triÓn L¹ng S¬n §iÖn tho¹i: 02.870.195 M· sè: 49000102650 Hä tªn ng-êi mua hµng: NguyÔn V¨n Tó Tên đơn vị: Công ty XD 492 Địa chỉ : Đại Kim – Thanh Trì - Hà Nội Hình thức thanh toán : Tiền mặt M· sè: 0100129462 tt Tên hàng hoá, dịch vụ §VT Sè l-îng §¬n gi¸ Thành tiền 1 Xi m¨ng PC30 TÊn 30 508 600 15 258 000 Cộng thành tiền= Thuế suất thuế GTGT 10% 15 258 000 Tiền thuế GTGT= 1 525 800 Tổng tiền thanh toán: 16 783 800 Số viết bằng chữ: Mười sáu triệu, bảy trăm tám ba nghìn, tám trăm đồng chẵn. Ng-êi mua hµng Ng-êi b¸n hµng Thủ trưởng đơn vị (ký, họ tên ) (ký, hä tªn ) (ký, họ tên ) Căn cứ vào hoá đơn mua hàng, hoá đơn thuế GTGT thủ kho làm thủ tục nhập kho. Kế toán vật tư sẽ lập phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho vật tư được lập làm 3 liên: Một 1iên để lưu ở sổ , một 1iên để ghi sổ kế toán, một liªn giao cho thñ kho. Đơn vị: công ty xây dựng 492 M· sè:02-VT Theo Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Ngày 01 tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính Phiếu nhập kho Ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 Sè: 121 Nî: 152 Có: 331 Hä vµ tªn ng-êi giao hµng: Anh An- C«ng ty xi m¨ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n. Theo: H§ sè 0322821 ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2003 cña c«ng ty xi m¨ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n. NhËp t¹i kho: L¹ng S¬n. STT Tªn nh·n hiÖu, M· §VT quy c¸ch, phÈm sè chÊt vËt t-( sp,hh) Sè l-îng Theo Thùc §¬n gi¸ Thành tiền chứng nhËp (®ång) (đồng) từ 01 Xi m¨ng PC30 TÊn 30 508 600 15 258 000 (từ ngày 01/12/03 đến 22/12/03) Có bảng kê khối lượng từ 01/12 đến 22/12 kèm theo Céng 30 15 258 000 Cộng thành tiền ( viết bằng chữ): Mười lăm triệu, hai trăm năm tám nghìn đồng ch½n. NhËp, ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 Thủ trưởng đơn Phô tr¸c bé phËn Phô tr¸ch cung Ng­êi giao hµng Thñ kho vị (ký, họ tên ) tiªu (ký, họ tên ) (ký, họ (ký, họ tên ) (ký, họ tên ) tên) Nếu cùng một loại vật liệu mua thành nhiều đợt thì có bảng kê khối lượng kèm theo. B¶ng kª khèi l­îng ( Tính từ ngày 01/12 đến 22/12) NT Néi dung Đơn vị Sè l-îng §¬n gi¸ 01/12 NhËp xi m¨ng TÊn 5 508 600 05/12 NhËp xi m¨ng TÊn 7 508 600 08/12 NhËp xi m¨ng TÊn 11 508 600 22/12 NhËp xi m¨ng TÊn 7 508 600 Céng 30 Thành tiền 2 543 000 3 560 200 3 594 600 3 560 200 15 258 000 Căn cứ vào phiếu nhập kho, bảng kê khối lượng kèm theo ( nếu có ) cuối tháng kế to¸n vµo b¶ng kª nhËp vËt t-. B¶ng kª nhËp vËt t­ Th¸ng 12 n¨m 2003 chứng từ SH NT DiÔn gi¶i §VT sè l-îng §¬n gi¸ TÊn 43 508 600 nhËp s¾t Fi6 kg 120 9 048 nhËp c¸t x©y m3 250 41 837 lít 2 000 4 707,8 TÊn 30 lít 300 nhËp xi m¨ng 120 2/12 PC30 nhËp dÇu Diezel 121 22/12 123 23/12 nhËp xi m¨ng PC30 nhËp dÇu diezel có các tàI khoản 1331 Nî TK 152 24 056 780 2 186 980 21 869 800 1 140 048 54 288 1 085 760 517 528 10 459 250 9 880 080 470 488 9 409 600 508 600 16 783 800 1 525 800 15 258 000 4 707,8 1 482 957 70 617 1 412 340 111 112 331 10 976 778 … céng 120 311 192 239 723 890 132 310 62 623 366 1 250 167 250
- Xem thêm -