Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty xuất nhập khẩu tổng hợp i

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty I. sù h×nh thµnh cña c«ng ty. 1.QuyÕt ®Þnh thµnh lËp. Theo quyÕt ®Þnh sè 1365/TCCB cña Bé Ngo¹i Th¬ng (nay lµ bé th¬ng m¹i). C«ng ty XuÊt nhËp khÈu tæng hîp I chÝnh thøc ®îc thµnh lËp tõ 15/12/1981 ®Õn 03/1982 c«ng ty míi thùc tÕ ®i vµo ho¹t ®éng. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu tæng hîp I lµ mét tæ chøc kinh doanh XuÊt nhËp khÈu cã tªn giao dÞch ®èi ngo¹i lµ: Viet Nam National General Export Import Corporation. ViÕt t¾t lµ GENERALEXIM Trô së chÝnh vµ c¸c chi nh¸nh: + Trô së chÝnh 46 ng« quyÒn §T: 8264008 Fax: 84-4-8259894 + Chi nh¸nh : C«ng ty cã 3 chi nh¸nh 1. Thµnh phè Hå ChÝ Minh: 26B Lª quèc hng §T : (08)8222211-8224402 Fax: 84-8-8222214 2. §µ N½ng: 133 Hoµng DiÖu §T: 051-822709 Fax: 051-824077 3. H¶i Phßng : 57 §iÖn Biªn Phñ §T: 030-824835 2. Môc ®Ých vµ ph¹m vi kinh doanh: Môc ®Ých ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty lµ th«ng qua xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp hoÆc xuÊt nhËp khÈu néi biªn, nhËp uû th¸c xuÊt nhËp khÈu t doanh nh»m ®Èy m¹nh s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu, lµm tèt c«ng t¸c nhËp khÈu , gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu cao vÒ sè lîng, chÊt lîng mÆt hµng do C«ng ty ®Çu t , s¶n xuÊt vµ kinh doanh phï hîp víi thÞ trêng nhÊt lµ thÞ trêng quèc tÕ , tõ ®ã t¨ng thu ngo¹i tÖ cho Nhµ Níc, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. Pham vi kinh doanh cña c«ng ty bao gåm: 1 + Trùc tiÕp xuÊt khÈu (nhËn uû th¸c xuÊt khÈu) n«ng s¶n l©m s¶n , h¶i s¶n, thñ c«ng mü nghÖ, c¸c mÆt hµng gia c«ng, chÕ biÕn, tµi liÖu s¶n xuÊt vµ hµng tiªu dïng cho nhu cÇu s¶n xuÊt vµ ®êi sèng theo kÕ hoÆch, theo yªu cÇu cña c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c ngµnh, c¸c xÝ nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ theo quy ®Þnh ®iÒu hµnh cña Nhµ Níc. + S¶n xuÊt vµ gia c«ng chÕ biÕn hµng ho¸ ®Ó xuÊt khÈu vµ lµm c¸c dÞch vô kh¸c liªn quan ®Õn xuÊt nhËp khÈu. + Cung øng vËt t hµng ho¸, nhËp khÈu hoÆc s¶n xuÊt trong níc phôc vô cho c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c ngµnh, c¸c xÝ nghiÖp thanh to¸n b»ng tiÒn hoÆc b»ng hµng ho¸ do c¸c tho¶ thuËn theo hîp ®ång kinh tÕ + ThÞ trêng xuÊt khÈu, nhËp khÈu gåm c¸c níc cã quan hÖ bu«n b¸n víi ViÖt Nam. 3. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. 3.1, Giai ®o¹n I (1982 - 1986): - H×nh thµnh tõ mét ®¬n vÞ gi¶i thÓ cã nhiÖm vô chÝnh lµ tiÕp nhËn hµng viÖn trî, míi ®Çu c«ng ty chØ víi: - Vèn: b¾t ®Çu chØ cã 139.000®. Nhµ níc cÊp vèn v× cßn quan niÖm kinh doanh uû th¸c th× kh«ng cÇn vèn. - §éi ngò c¸n bé: ThiÕu kinh nghiÖp vÒ uû th¸c , tr×nh ®é chuyªn m«n cßn nhiÒu yÕu kÐm kh«ng n¨ng ®éng - C¬ chÕ chÝnh s¸ch: C¬ chÕ quan liªu bao cÊp ®ang thèng trÞ. ®êng lèi ®æi míi ®ang lµ t duy cha ®îc thÓ hiÖn cô thÓ b»ng v¨n b¶n ®îc xem lµ ®¬n vÞ ®îc giao ®ét ph¸ vßng v©y c¬ chÕ cò víi quyÒn “ lÊy thu bï chi” Tõ nh÷ng khã kh¨n trªn c«ng ty ®· t×m ra híng ®i: - VÒ vèn: C«ng ty kiÕn nghÞ chñ ®éng bè trÝ ®Ó hai c¬ quan liªn bé ( ng©n hµng vµ ngo¹i th¬ng) häp vµ ra mét v¨n b¶n nªu ®îc nh÷ng nguyªn t¾c riªng vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty trong c¸c ph¬ng thøc kinh doanh , c¸c tµi kho¶n ®îc më, vÊn ®Ò sö dông vèn ngo¹i tÖ , vÊn ®Ò lËp quü hµng ho¸... lµm c¬ së thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty sau nµy. ®ång thêi x©y dùng cho m×nh mét sè vèn kh¶ dÜ ®¶m 2 b¶o ho¹t ®éng ph¸t triÓn h¬n tõ viÖc vay vèn níc ngoµi vµ x©y dùng mét quü hµng ho¸ phong phó ®a d¹ng. - §èi víi ®éi ngò c¸n bé: C«ng ty tæ chøc båi dìng ®µo t¹o ë níc ngoµi khi cã chØ tiªu , chÊn chØnh l¹i t tëng û l¹i theo lèi mßn kinh doanh bao cÊp , ®Æt ra yªu cÇu cao h¬n, chuyªn m«n h¬n theo nghiÖp vô, theo xuÊt khÈu , theo mÆt hµng... 3.2, Giai ®o¹n II (1987-1997): (Ph¸t triÓn vµ vît qua c¸c khã kh¨n ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn.) Tõ 1987-1989 lµ thêi kú ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng ty vÒ mäi mÆt vµ ®îc bé ngo¹i giao vµ bé néi vô tÆng 5 b»ng khen , 2 l¸ cê ®¬n vÞ thi ®ua xuÊt s¾c trong lÜnh vùc ho¹t ®éng cña m×nh. Kinh ng¹ch xuÊt khÈu uû th¸c lªn tíi 18000000USD. §éi ngò c¸n bé ®îc trang bÞ nhiÒu kiÕn thøc thùc tÕ, chuyªn m«n cao vµ cã mét tæ chøc hîp lý víi nhiÖm vô ®îc giao. Giai ®o¹n nµy c«ng ty c«ng ty x©y tiÕp mét sè vÊn ®Ò ®Ó ®îc xem lµ träng ®iÓm , lµ nh©n tè th¾ng lîi trong ho¹t ®éng cña c«ng ty ®ã lµ: + VÊn ®Ò ph¬ng thøc kinh doanh, quan hÖ hu c¬ gi÷a c«ng ty víi c¸c c¬ së, kÓ c¶ mèi quan hÖ víi thÞ trêng níc ngoµi. + V©y dùng quü hµng ho¸, c¬ së vËt chÊt kinh doan. + C¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tõ 1990-1992 t×nh h×nh kinh tÕ trong níc vµ quèc tÕ cã nhiÒu biÕn ®éng lín ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c¸c ngµnh kinh tÕ trong ®ã cã ngµnh ph©n phèi vµ lu th«ng bÞ t¸c ®éng m¹nh mÏ. §©y lµ c¬ chÕ thÞ trêng dÇn dÇn râ nÐt. VÊn ®Ò canh tranh x¶y ra d÷ déi. C¸c kh¸ch hµng cò trong níc kh«ng cßn nhiÒu nh tríc. ThÞ trêng xuÊt nhËp khÈu bÞ thu hÑp do mÊt thÞ trêng c¸c níc XHCN, khu vùc ë thÞ trêng t b¶n ®ang bÞ c¸c ®¬n vÞ kh¸ch c¹nh tranh. C¸c mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu lín ®îc uû th¸c cña c«ng ty kh«ng cßn nhiÒu n÷a, tû gi¸ ®ång ®« la biÕn ®éng m¹nh, l¹m ph¸t cã chiÒu híng gia t¨ng t×nh tr¹ng thiÕu vèn vµ chiÕm dông vèn lÉn nhau trong tæ chøc kh¸ phæ biÕn. Tãm l¹i giai ®o¹n nµy c«ng ty ho¹t ®éng trong t×nh h×nh diÔn biÕn kh¸ phøc t¹p nªn viÖc trô v÷ng ®Ó ®Ó tho¸t khái vßng bÕ t¾c vµ ph¸t triÓn lµ mét cè g¾ng rÊt nç lùc. Tõ 1993 ®Õn nay c«ng ty ®· cã nh÷ng híng ®i míi nh më cña réng ®èi tîng kinh doanh ra c¸c ®¬n vÞ riªng lÎ , quËn , huyÖn kÓ c¶ c¸c thµnh 3 phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh, chuyÓn dÇn tõ uû th¸c sang t doanh, triÓn khai kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng, khai th¸c viÖc nhËp hµng phi mËu dÞch phôc vô cho ®èi tîng ngêi viÖt nam c«ng t¸c lao ®éng , häc tËp tõ níc ngoµi ®îc hëng chÕ ®é miÔn thuÕ , x©y kho hµng xuÊt nhËp khÈu. 4 PhÇn II c¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng quyÒn h¹n cña c¸c c«ng phßng ban trong c«ng ty. I. tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty. 1.Chøc n¨ng nhiÖm vu vµ quyÒn h¹n chung cña c«ng ty. 1.1 Nhiªm vô chÝnh cña c«ng ty. X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c kÕ hoÆch s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô kÓ c¶ kÕ hoÆch xuÊt nhËp khÈu t doanh còng nh uû th¸c xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c kÕ hoÆch cã liªn quan  Tù t¹o nguån vèn, qu¶n lý vµ khai th¸c , sö dông cã hiÖu qu¶ , nép ng©n s¸ch nhµ níc  Tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ , qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ giao dÞch ®èi ngo¹i .  Thùc hiÖn c¸c hîp ®ång cã liªn quan  N©ng cao chÊt lîng, gia t¨ng khèi lîng hµng xuÊt khÈu, më réng thÞ trêng quèc tÕ thu hót ngo¹i tÖ ph¸t triÓn xuÊt khÈu  §µo t¹o c¸n bé lµnh nghÒ  Lµm tèt c«ng t¸c x· héi 1.2 QuyÒn h¹n §Ò xuÊt ý kiÕn víi bé th¬ng m¹i vÒ viÖc x©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ hoÆch cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty.  §îc vay vèn tiÒn vµ ngo¹i tÖ  §îc më réng bu«n b¸n c¸c s¶n phÈm , hµng ho¸ theo quy ®Þnh cña nhµ níc  §ù c¸c héi chî triÓn l·m, giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty trong vµ ngoµi níc  §Æt ®¹i diÖn vµ chi nh¸nh ë níc ngoµi. 5  TuyÓn dông, sö dông, ®Ò b¹t, kû luËt c¸n bé c«ng nh©n viªn. 6 1.3 S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc c¸c phßng ban. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch KD NghiÖp vô 5 NghiÖp vô 3 Chi nh¸nh TPHCM Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kho vaa NghiÖp vô 7 Hµnh chÝnh QT Chi nh¸nh H¶i Phßng NghiÖp vô 1 Cöa hµng NghiÖp vô 2 Phßng kÕ to¸n Tæ chøc KS Chi nh¸nh §µ N½ng Phßng tæng hîp NghiÖp vô 4 NghiÖp vô 8 NghiÖp vô 6 Liªn doanh gç Tæ chøc c¸n bé Liªn doanh 53 QT II. c¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô tõng bé phËn. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty ®îc kÕt hîp hµi hoµ, linh ®éng phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh ®a d¹ng cña c«ng ty: - Gi¸m ®èc : NguyÔn ThÞ Ph¬ng 7 - TÊt c¶ c¸c phßng ban ®Òu trùc thuéc qu¶n lý cña gi¸m ®èc vµ gi¸m ®èc lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty - Gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c lÜnh vùc sau : 1. Phßng tæ chøc c¸n bé 2. Phßng tæng hîp 3. Phßng kÕ to¸n tµi vô 4. Phßng liªn doanh 53 Quang trung 5. Phßng nghiÖp vô 1 6. Phßng nghiÖp vô 2 7. Phßng nghiÖp vô 4 8. Xëng l¾p r¸p xe m¸y T¬ng Mai - Phã gi¸m ®èc : Cã nghiÖp vô tham mu cho gi¸m ®èc hoÆc ®îc gi¸m ®èc uû quyÒn ®Ó qu¶n lý mét lÜnh vùc nµo ®ã ®Ó kinh doanh nhng gi¸m ®èc vÉn lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty + Phã gi¸m ®èc: NguyÔn NhËt Tïng - trùc tiÕp qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c ®¬n vÞ sau: 1. Chi nh¸nh t¹i thµnh phè HCM 2. Chi nh¸nh t¹i thµnh phè H¶i phßng 3. Phßng nghiÖp vô 3 4. Phßng nghiÖp vô 5 5. Phßng nghiÖp vô 7 6. XÝ nghiÖp may ®o¹n x¸ H¶i Phßng + Phã gi¸m ®èc: NguyÔn V¨n Kha - phô tr¸ch c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y, phßng chèng b·o lôt, d©n qu©n tù vÖ, c«ng t¸c ®oµn thÓ quÇn chóng. Phô tr¸ch c¸c ®¬n vÞ sau: 1. Phßng kho nhËn giao hµng 2. Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ 3. Phßng nghiÖp vô 6 4. Phßng nghiÖp vô 8 5. Liªn doanh kh¸ch s¹n sè 7 TriÖu ViÖt V¬ng 8 6. Cña hµng 28 TrÇn Hng §¹o vµ 46 Ng« QuyÒn 7. Xëng gç t¹i cÇu DiÔn – Hµ Néi 8. Chi nh¸nh t¹i ®µ n½ng vµ liªn doanh gç §µ N½ng - C¸c phßng ban, nghiÖp vô tham mu cho gi¸m ®èc  Phßng tæ chøc c¸n bé: - N¾m toµn bé nh©n lùc cña c«ng ty. - Tham mu cho gi¸m ®èc s¾p xÕp, tæ chøc bé m¸y thùc hiªn lao ®éng trong mçi phßng ban cho phï hîp - X©y dùng chiÕn lîc ®µo t¹o dµi h¹n , ng¾n h¹n, ®µo t¹o l¹i c¸n bé vµ c«ng nh©n viªn. - §a c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ lao ®éng vµ tiÒn l¬ng - TuyÓn dông lao ®éng, ®iÒu tiÕt lao ®éng phï hîp víi môc tiªu kinh doanh. - Sè c¸n bé cña phßng lµ 18 ngêi  Phßng tæng hîp - X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh tõng th¸ng n¨m , quÝ tr×nh bµy gi¸m ®èc - LËp b¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh tõng th¸ng , n¨m , quÝ tr×nh gi¸m ®èc - Nghiªn cøu thÞ trêng, giao dÞch, ®µm ph¸n, lùa chän kh¸ch hµng. - Nghiªn cøu c¸c chiÕn lîc truyÒn thèng, khuýÕn m¹i cña c«ng ty.  Phßng hµnh chÝnh. - Phôc vô v¨n phßng phÈm cña c«ng ty, tiÕp kh¸ch qu¶n lý toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty. - Söa ch÷a lín nhá thêng xuyªn. - Sè lîng c¸n bé cña phßng lµ 15 ngêi  Phßng kÕ to¸n. 9 - H¹ch to¸n, kÕ to¸n ®¸nh gi¸ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty theo kÕ ho¹ch. - Lo toµn bé vèn phôc vô cho ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban trong doanh nghiÖp vµ trong kÕ ho¹ch. - LËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n , b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh cuèi n¨m tr×nh gi¸m ®èc. - QuyÕt to¸n n¨m so víi c¬ quan cÊp trªn vµ c¸c c¬ quan hu quan vÒ tæ chøc ho¹t ®éng, thu chi tµi chÝnh c¸c kho¶n lín nhá trong doanh nghiÖp. - Sè lîng c¸n bé trong phßng lµ12 ngêi  Phßng kho vËn - Giao nhËn toµn bé vèn , hµng ho¸ kinh doanh cña c«ng tu - Qu¶n lý vµ b¶o dìng toµn bé xe cña c«ng ty - §îc phÐp kinh doanh vËn t¶i vµ chuyªn chë hµng ho¸ - Phßng cã 22 nh©n viªn  Phßng nghiÖp vô - Phßng nghiÖp vô 1: n«ng s¶n, kho¸ng s¶n vµ thñ c«ng mü nghÖ - Phßng nghiÖp vô 2 : xe m¸y nguyªn chiÕc - Phßng nghiÖp vô 3: quÇn ¸o - Phßng nghiÖp vô 4: xe m¸y IKD - Phßng nghiÖp vô 5: sîi, n«ng s¶n - Phßng nghiÖp vô 6: gç - Phßng nghiÖp vô 7: s¾t , thÐp - Phßng nghiÖp vô 8: kho vËn.  C¸c cöa hµng: Giíi thiÖu s¶n phÈm, bu«n b¸n lÎ ®å ®iÖn, xe m¸y, ®å may mÆc 10  C¸c liªn doanh: - 53 Quang Trung : Giao dÞch chøng kho¸n. - 7 TriÖu ViÖt V¬ng: Kinh doanh kh¸ch s¹n  C¸c chi nh¸nh: Nghiªn cøu thÞ trêng khu vùc, t×m nguån hµng, b¸n hµng, uû th¸c cña c«ng ty. - Thµnh phè Hå chÝ minh: 40 ngêi - §µ N½ng : 26 ngêi. - H¶i Phßng: 30 ngêngêi  Bé phËn s¶n xuÊt: - XÝ nghiÖp m¸y H¶i phßng: 123 ngêi. - Xëng l¾p r¸p xe m¸y t¹i T¬ng Mai. - Xëng s¶n xuÊt chÕ biÕn s¶n phÈm ®å gç CÇu DiÔn - Hµ Néi. - XÝ nghiÖp chÕ biÕn quÕ vµ xuÊt khÈu cã 60 ngêi. PhÇn III ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc. 1. T×nh h×nh thÞ trêng vµ tû träng Lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu tæng hîp, chñng lo¹i còng nh sè lîng c¸c mÆt hµng tham gia giao dÞch rÊt lín, vµ do vËy c«ng ty còng cã quan hÖ víi rÊt nhiÒu b¹n hµng nãi riªng còng nh thÞ trêng nãi chung Tõ n¨m 1986 trë vÒ tríc, víi chóc n¨ng chñ yÕu lµ tiÕp nhËn vµ ph©n phèi viÖn trî cña c¸c níc XHCN còng nh trao ®æi hµng ho¸ theo nghÞ ®Þnh th víi c¸c níc trong khu vùc 1, do vËy thÞ trêng xuÊt khÈu chÝnh cña c«ng ty còng chÝnh lµ nh÷ng níc nµy. Tuy nhiªn tõ khi n¬c ta thùc hiÖn ®æi míi vµ tiÕn hµnh tù do hãa Ngo¹i th¬ng, c«ng ty còng kh«ng ngõng t×m tßi, ph¸t triÓn nh÷ng b¹n hµng vµ thÞ trêng míi nh EU, §µi Loan, Th¸i Lan, Hång K«ng, Canada, Mehico...ChÝnh 11 nh÷ng thÞ trêng míi nµy ®· t¹o nªn hiÖu qu¶ trong sù thay ®æi cña t×nh h×nh thùc tÕ. Díi ®©y lµ t×nh h×nh thÞ trêng vµ tØ träng cña mét sè thÞ trêng chÝnh cña C«ng ty kÓ tõ n¨m 1997 trë l¹i ®©y: Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 N¨m 1997 §µi Loan Hång L«ng Singapore Nepan In®onesia Mü Thailan Trung quèc NhËt b¶n Ph¸p ThÞ trêng kh¸c Tæng gi¸ trÞ N¨m 1998 §øc Singapore Anh Th¸i Lan Nepan T©y Ban Nha Mü §µi Loan NhËt Hµ Lan ThÞ trêng kh¸c Tæng trÞ gi¸ Kim ng¹ch ( ®v: USD) 13.347.719 8.422.138 3.978898 2.251.981 802.314 782.631 628.120 481.750 414.521 365.272 1.108.369 32.586.713 TØ träng ( ®v: %) 40,96 25,85 12,21 6,91 2,46 2,40 1,93 1,48 1,27 1,12 3,40 100 Kim ng¹ch ( ®v: USD) Tû träng ( ®v: % ) 6.731.971 29,16 4.855.060 21,03 1.412.374 6,12 1.212.504 EU,25 800.030 3,46 744.624 3,23 712.032 3,09 645.179 2,80 593.849 2,57 509.349 2,20 2.321.325 10,05 23.083.273 100 12 Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 N¨m 1999 Singapore §øc §µi Loan Anh Mü Th¸i Lan NhËt B¶n T©y Ban Nha Hµ Lan Hµn quèc ThÞ trêng kh¸c Tæng gi¸ trÞ N¨m 2000 §µi loan Hång k«ng Singaore Nga Mü Hµn quèc Ph¸p NhËt Trung quèc In®«nªsia ThÞ trêng kh¸c Tæng gi¸ tri. Stt 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001 1 2 3 4 5 6 Singapore §µi loan §øc Anh Mü NhËt Kim ng¹ch ( ®v: Tû träng ( ®v: % ) USD) 7354.889 30,76 7.234.333 30,26 2.690.803 11,25 1.704.111 7,13 1.035.965 4,33 652.942 2,73 335.734 1,40 270.559 1,33 219.289 0,91 88.470 0,37 2.332.740 9,76 23.909.926 100 Kim ng¹ch ( ®v: USD) 8.366.915 5.116.783 2.887.112 2.125.367 1.479.685 753.423 542.666 468.939 417.716 318.240 811.375 23.338.221 Kim ng¹ch ( ®v: USD) 1.252.316 1.226.921 908.652 723.298 690.810 460.823 Tû träng ( ®v: % ) 35,85 22,14 12,37 9,11 6,34 3,23 2,33 2,01 1,79 1,36 3,48 100 Tû träng ( ®v: % ) 17,90 17,54 12,99 10,38 9,87 6,59 13 7 8 9 10 11 Th¸i lan Hµ lan T©y ban nha Hµn quèc ThÞ trêng kh¸c Tæng gi¸ trÞ 446.579 396.813 258.362 198.621 442.316 6.996.511 6,38 5,67 3,69 2,17 6,32 100 B¶ng sè liÖu cho thÊy, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y thÞ trêng xu©t khÈu cña C«ng ty kh«ng cã nhiÒu biÕn ®éng. Nh÷ng thÞ trêng lín cã : §µi Loan, Hång K«ng, Singapore, Ph¸p, Nga, Th¸i Lan, NhËt, Hµn Quèc, §øc...ngoµi ra c«ng ty cßn xuÊt khÈu sang mét sè thÞ trêng kh¸c nh: In®«nªsia, Malaysia, Hµ Lan... §©y lµ thÞ trêng quen thuéc cña c«ng ty nãi riªng vµ cña ViÖt Nam nãi chung. C¸c thÞ trêng nµy cã nhu cÇu nhËp khÈu kh¸ lín c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam, ®ång thêi cã quan hÖ lµm ¨n truyÒn thèng víi ViÖt nam. Do vËy c«ng ty ®· khai th¸c triÖt ®Ó trong xuÊt khÈu tíi c¸c thÞ trêng nµy, ®Æc biÖt trong c¸c mÆt hµng mµ c«ng ty cã thÕ m¹nh nh: nhãm hµng gia c«ng may mÆc, cµ phª, thiÕc, l¹c nh©n... Víi mÆt hµng kinh doanh tæng hîp , hµng n¨m c«ng ty lµm ¨n víi h¸ng tr¨m b¹n hµng nhËp khÈu cña trªn hai m¬i níc kh¸c nhau. Tuy nhiªn cã thÓ chia thÞ trêng ra theo nhãm lín : Asean, c¸c níc ch©u ¸ kh¸c, EU, §«ng ¢u, Mü vµ ch©u Mü . 2. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc Tríc n¨m 1993 giai ®o¹n nµy c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n do t×nh h×nh chung, viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch ®æi míi ®· ®em ®Õn nhiÒu biÕn ®éng kinh tÕ x· héi. ThÞ trêng trong níc thiÕu vèn, thiÕu hµng ho¸ nghiªm träng. ThÞ trêng tiÒn tÖ cã nh÷ng biÕn ®éng phøc t¹p, l¹m ph¸t liªn tôc cao nhiÒu n¨m, tØ gi¸ hèi ®o¸i cøng nh¾c kh«ng phï hîp víi thùc tÕ. Ngoµi ra cßn cã sù thay ®æi cña chÝnh s¸ch thuÕ, ho¹t ®éng cña ngµnh tµi chÝnh ng©n hµng yÕu kÐm... lµ nh÷ng trë ng¹i hÕt søc to lín cho mét doanh nghiÖp cßn non trÎ. Tríc thùc tr¹ng ®ã c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng nç lùc t×m híng ®i cho riªng m×nh nh thay ®æi h×nh thøc kinh doanh , më réng s¶n xuÊt , më réng mÆt hµng vµ thÞ trêng xuÊt nhËp khÈu , tham gia liªn doanh. Nh×n chung giai ®o¹n nµy kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu c«ng ty gi¶m sót tõ n¨m 1998, do sù khñng ho¶ng kinh tÕ cña c¸c níc trong khu vùc vµ do sù 14 sôp ®æ hÖ thèng c¸c níc XHCN trong ®ã c¸c níc §«ng ¢u vèn lµ b¹n hµng chñ yÕu cña c«ng ty. Tõ ®Çu n¨m 1993 tíi nay nÒn kinh tÕ thÞ trêng më ra nhiÒu thuËn lîi nhng còng t¹o ra nhiÒu khã kh¨n cho doanh nghiÖp. ViÖc c¬ chÕ qu¶n lý ngo¹i th¬ng th«ng tho¸ng cho phÐp t¨ng sè doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu tõ 12 lªn 1200 doanh nghiÖp cïng víi ®Çu t cña níc ngoµi ®îc t¨ng nhanh lµm cho m«i trêng kinh doanh trë nªn khèc liÖt. C¬ chÕ ®iÒu hµnh xuÊt nhËp khÈu th«ng qua ®Çu mèi ... ®èi víi nhiÒu mÆt hµng lín , kim ng¹ch cao mµ c«ng ty chØ ®îc tham gia víi sè lîng thÊp , rÊt nhiÒu mÆt hµng bÞ c¾t gi¶m : g¹o, cµ phª, than... møc l·i gép chØ cßn 2,7 - 3%. T×nh h×nh ®ã ®· khiÕn c«ng ty chñ tr¬ng víi ho¹t ®éng ®a d¹ng ho¸ kinh doanh, t¹o ra 3 m¶ng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô trong ®ã lÊy kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµm träng t©m. VÒ ho¹t ®éng xuÊtkhÈu giai ®o¹n nµy b¾t ®Çu ®ßi hái c«ng ty ph¶i n¨ng ®éng b¸m s¸t thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. VÒ mÆt hµng lÊy mÆt hµng chñ lùc lµ gia c«ng may mÆc (tíi 50% kÕ hoÆch kinh doanh). ®©y lµ mÆt hµng kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao l¾m nhng l¹i cã ý nghÜa tÝch cùc v× gi¶i quyÕt viÖc lµm cho c«ng nh©n N¨m 1995 c«ng ty ®îc xÕp thø 11 trªn tæng sè 300 xÝ nghiÖp vµ c«ng ty may xuÊt khÈu may mÆc c¶ níc. Ngoµi ra, cßn cã rÊt nhiÒu lo¹i mÆt hµng kh¸c nh n«ng s¶n, h¶i s¶n, xe m¸y... VÒ s¶n xuÊt n¨m 1994 b¾t ®Çu ®a vµo sö dông xÝ nghiÖp may §o¹n X¸ t¹o nguån hµng æn ®Þnh vµ cã søc c¹nh tranh cho c«ng ty ®Ó xuÊt khÈu ®ång thêi t¹o viÖc vµ thu nhËp æn ®Þnh cho trªn 300 c«ng nh©n. N¨m 1998 xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ®îc 56.000 s¶n phÈm trÞ gi¸ 2,105 tû VN§ ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo doanh thu cña c«ng ty. Gi÷a n¨m 1999 c«ng ty ®a vµo ho¹t ®éng xÝ nghiÖp chÕ biÕn quÕ bíc ®Çu xu¸t khÈu vµ thu l·i trªn 40 triÖu ®ång. C«ng ty dù kiÕn mçi n¨m xuÊt kh©u 2 - 2.5 triÖu USD, thu vÒ cho mçi n¨m cho c«ng ty kho¶ng 300.000USD Tíi nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty tiÕp tôc më réng h¬n n÷a cac h×nh thøc kinh doanh nh tËn dông kho thõa vµ c¸c ®éi xe cho thuª, n¨m 1998 thu vÒ cho c«ng ty gÇn 1,5 tû ®ång. T«ng ty còng tæ chóc lµm dÞch vô giao nhËn, vËn chuyÓn ng¾n dÔ khai th¸c hµng lÎ ... dï l·i kh«ng cao nhng lµ biÖn ph¸p thu hót xuÊt nhËp khÈu uû th¸c. C«ng ty ®· ph¸t triÓn 3 chi nh¸nh TPHCM, H¶i phßng, §µ N½ng, c¸c chi nh¸nh nµy sÏ lµ chç dùa cho c«ng ty trong viÖc khai th¸c tiÒm n¨ng hµng xuÊt khÈu ®Þa ph¬ng , ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. Riªng chi nh¸nh H¶i Phßng cã 15 chøc n¨ng chÝnh lµ giao nhËn hµng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty nh»m gi¶m chi phÝ, tæ chøc dÞch vô giao nhËn vµ cho thuª kho b·i t¹i H¶i Phßng. N¨m Thùc hiÖn doanh thu(USD) So víi kÕ hoÆch(%) Nép NSNN(TûVN§) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 40.000.000 49.222.434 56.611.299 61.500.000 68.040.200 57.153.768 102,00 103,19 113,20 108,00 115,40 102,29 41,897 40,645 39,839 42,970 43,655 53,818 C¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®Òu thùc hiÖn vît kÕ hoÆch ®îc giao vµ c«ng ty lu«n ®¹t møc t¨ng trëng trªn 10%. C«ng ty gãp phÇn kh«ng nhá vµo ng©n s¸ch nhµ níc (®Õn 1996 lµ 194 tû VN§). 16 PhÇn IV Gi¶I ph¸p ®Ó ph¸t triÓn c«ng ty CÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®óng híng ph¸t triÓn dµi h¹n vµ môc tiªu phÊn ®Êu cô thÓ cña tõng thêi kú kÕ ho¹ch ®Ó cã gi¶i ph¸p thùc hiÖn phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ . Thêng xuyªn quan t©m ph¸t triÓn nguån lùc( bao gåm c¶ vèn vµ con ngêi ) Trong ho¹t ®éng còng nh qu¶n lý néi bé lu«n tu©n thñ vµ lÊy chÝnh s¸ch ph¸p luËt lµm c¬ së ®iÒu chØnh mäi hµnh vi, lÊy æn ®Þnh lµm môc tiªu chÝnh. X©y dùng vµ ph¸t triÓn m¹ng líi b¹n hµng tin cËy vµ bÒn v÷ng trªn nguyªn t¾c “nªu cao ch÷ tÝn, hai bªn cïng cã lîi”. Lu«n quan t©m ®Õn ®oµn kÕt néi bé t×nh h×nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. TiÕp tôc duy tr× kinh doanh tæng hîp víi 3 lÜnh vùc lµ : xuÊt nhËp khÈu s¶n xuÊt - dÞch vô, cè g¾ng t¨ng trëng ë ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ dÞch vô. T¨ng cêng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc , t¨ng cêng vai trß l·nh ®¹o cña ®¶ng, ®éng viªn c¸n bé c«ng nhan vien ph¸t huy trÝ tuÖ vµ søc m¹nh tËp thÓ tÝch cùc hoµn thµnh môc tiªu nhiÖm vô TiÕp tôc ®Çu t søc lùc vµ chi phÝ hîp lý ®Ó cñng cè vµ më réng thÞ trêng, th¬ng nh©n nuíc ngoµi. Tranh thñ chÝch s¸ch hç trî cña nhµ níc, bé th¬ng m¹i ®Ó t×m thªm thÞ trêng vµ b¹n hµng T¨ng cêng b¸m thÞ trêng néi ®Þa, ph¸t huy thÕ m¹nh vèn , kinh nghiÖm t×m c¸ch lµm thÝch hîp ®Ó th©m nhËp thÞ truêng, thu hót kh¸ch hµng vµ kÕt hîop c¸c h×nh thøc kinh doanh, coi träng hiÖu qu¶ vµ an toµn Duy tr× vµ ph¸t triÎn æn ®Þnh nhãm hµng, mÆt hµng truyÒn thèng mµ c«ng ty ®· ®µu t x©y dông: mÆt hµng gia c«ng may mÆc , xe m¸y IKD ....b¸m s¸t thÞ trêng ®Ó lµm c¸c mÆt hµng cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu lín nh : g¹o may mÆc.. ®Èy m¹nh tû suÊt mÆt hµng cã tû suÊt lîi nhuËn cao: may tre ®an, thñ c«ng mü nghÖ Rµ so¸t cñng cè vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý néi bé tËp trung nghiªn cøu ®æi míi c¬ chÕ giao chØ tiªu, nhiÖm vô , c¬ chÕ l¬ng thëng thi ®ua ®Ó khuyÕn khÝch vËt chÊt cho ngêi lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊtkinh doanh tiÐn tíi c«ng b»ng trong lao ®éng vµ hëng thô 17 X©y dùng vµ ¸p dông c¬ chÕ lao ®äng tuyÓn dông c¸n bé trÎ t¹o søc bËt cho c«ng ty, tiÕp tôc c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o båi dìng nghiÖp vô cho CBCNV n©ng cao kh¶ n¨ng tr×nh ®é ngo¹i ng÷ vµ tin häc T¨ng cêng bé m¸y tæ chøc vµ c¸nbä c¸c lÜnh vùc míi mÎ: xÝ nghiÖp may, xëng l¨p r¸p xe m¸y...®Ó c¸c c¬ së ®i vµo nÒ nÕp t¨ng cêng thªm hiÖu qu¶! 18
- Xem thêm -