Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty xây dựng số 7

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Sau mét thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu. Em ®-îc c¸c thÇy c« gi¸o trong nhµ tr-êng, ®Æc biÖt lµ c¸c thÇy gi¸o trong khoa Kinh tÕ x©y dùng trang bÞ mét kiÕn thøc nhÊt ®Þnh. §Ó nh÷ng kiÕn thøc ®· ®-îc trang bÞ g¾n liÒn víi t×nh h×nh thùc tiÔn ë c¸c Doanh nghiÖp X©y dùng hiÖn nay vµ ®Ó b¶n th©n em hiÓu ®-îc nh÷ng s©u réng nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh tæ chøc lao ®éng, em ®· chän ®Þa ®iÓm thùc tËp lµ c«ng ty x©y dùng sè 7 thuéc tæng c«ng ty x©y dùng Vinaconex . Trong ph¹m vi b¸o c¸o thùc tËp d-íi ®©y, em xin tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt vÒ t×nh h×nh thùc tÕ tæ vÒ tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý lao ®éng ë c«ng ty. Do tr×nh ®é cã h¹n vµ thêi gian thùc tËp ch-a ®-îc nhiÒu nªn b¸o c¸o thùc tËp d-íi ®©y em tr×nh bµy cßn nhiÒu h¹n chÕ, em mong muèn ®-îc sù gióp ®ì h-íng dÉn, c¸c thÇy c¸c c« trong khoa, c¸c chó trong c«ng ty ®Ó b¸o c¸o cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n, thiÕt thùc h¬n víi thùc tÕ qu¶n lý s¶n xuÊt vµ qu¶n lý lao ®éng ë c¸c doang nghiÖp hiÖn nay. -1- B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 1. t×m hiÓu chung vÒ c«ng ty. a. Chøc n¨ng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty x©y dùng sè 7 thuéc c«ng ty X©y Dùng Vinaconex. Do yªu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh X©y Dùng vµ quyÕt ®inh phª duyÖt cña thñ t-íng chÝnh phñ, c«ng ty ®-îc thµnh lËp. Môc tiªu vµ nhiÖm vô cña c«ng ty lµ: kinh doanh thu lîi nhuËn, ®¶m b¶o ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ®ong gãp, tham gia c¸c ho¹t ®«ng x· héi. Ngµnh nghÒ kinh doanh:  Thi c«ng vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi, c¶ng biÓn.  Thi c«ng vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh giao th«ng.  Thi c«ng vµ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh d©n dông.  Kinh doanh nhµ nghØ kh¸ch s¹n, vÖt liÖu x©y dùng. b. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c¸c tæ chøc x©y dùng.  Ban gi¸m ®èc: Mét gi¸m ®èc phô tr¸ch chung vµ hai phã giµm ®èc phô tr¸ch hai lÜnh vùc thi c«ng nÒn mãng vµ thi c«ng x©y dùng.  C¸c phßng ban nghiÖp vô: Tæ chøc hµnh chÝnh kinh tÕ kÕ ho¹ch, Tµi chÝnh kÕ to¸n, VËt t-, Qu¶n lý c¬ giíi, kü thuËt thi c«ng, TiÕp thÞ vµ khai th¸c dù ¸n.  XÝ nghiÖp x©y dùng trùc thuéc C«ng ty trong ®ã bao gåm c¸c ®éi x©y dùng.  C¸c ®éi x©y dùng thuéc c«ng ty, trong ®ã bao gåm c¸c chñ nhiÖm c«ng tr×nh. -2-  C¸c ®éi c¬ giíi trùc thuéc C«ng ty ®-îc giao qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng cña c«ng ty .  Quan hÖ qu¶n lý gi÷a c¸c C«ng ty víi c¸ XÝ nghiÖp vµ §éi trùc thuéc theo h×nh thøc cÊp trªn vµ cÊp d-íi. Quan hÖ kinh tÕ gi÷a c«ng ty víi c¸c XÝ nghiÖp, §éi trùc thuéc th«ng qua hÝnh thøc hîp ®ång giao kho¸n v¸ c¸c quy ®Þnh chi tiÕt vÕ ph©n cÊp qu¶n lý tõng mÆt c«ng t¸c trong néi bé C«ng ty.  Quan hÖ gi÷a XÝ nghiÖp víi c¸c ®éi trùc thuéc XÝ nghiÖp b»ng v¨n b¶n giao viÖc hoÆc hîp ®ång giao viÖc. c. n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty.  t×nh h×nh nh©n lùc: biªn chÕ c«ng nh©n chÝnh thøc l¸ 150 ng-êi, bËc thîi trung b×nh lµ 3/7. Lao ®éng hîp ®ång lµ 200 ng-êi trong ®ã cã 30 kü s-, 20 trung cÊp.  T×nh h×nh xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng ®-îc liÖt kª d-íi b¶ng sau. TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 M« t¶ thiÕt bÞ c«ng ty Sè l-îng n¨m s¶n xuÊt m¸y ñi DT 100 Liªn X« 3 1998 M¸y ®µo mét gÇu JAPAN 5 1998 M¸y tr«n BT Trung Quèc 250L 6 1999 M¸y trén v÷a Trung Quèc 6 1999 §Çm cãc Thuþ §iÓn 4 2000 M¸y b¬m n-íc JAPAN 3 4999 M¸y hµn 3 pha ViÖt Nam 5 2000 M¸y ®Çm rïi 3 pha Trung Quèc 5 2000 M¸y ®Çm bµn Trung Quèc 4 2000 M¸y vËn th¨ng Liªn X« 4 1999 M¸y uèn thÐp ViÖt Nam 4 1999 M¸y c¾t s¾t JAPAN 4 2000 M¸y khoan BT §øc 3 1999 M¸y c¾t g¹ch, §¸ Mü 4 2000 M¸y tr¾c ®¹c JAPAN 2 1998 ¤t« IFA ben §øc 4 1999 ¤t« IFA thïng §øc 3 1999 Cèp pha ®µ gi¸o b¾ng thÐp ViÖt Nam 30 bé 1999 Bé khu«n mÉu dóc BT VN 15 bé 2000 M¸y ph¸t ®iªn JAPAN 3 1999 Bé dao vßng KAVALIEF Liªn X« 1 2000 -3- C«ng suÊt 100CV 0.25m3 250lÝt 50lÝt 60kg 20m3/h 23kw 0.6kw 0.6kw 500kg 5kw 1.5kw 1kw 0.8kw 5tÊn/xe 5tÊn/xe 2400m3 15*15*15 20kw  T×nh h×nh cung øng vËt t- thiÕt bÞ: Tuú thuéc chñng lo¹i c«ng tr×nh, quy m« c«ng tr×nh, tiÕn ®é thi c«ng mµ c«ng ty x¸c ®inh nhu cÇu vËt t-, tæ chøc b¶o qu¶n vËt t-, tæ chøc vËn chuyÓn vËt t- ®Õn c«ng tr×nh, lËp kÕ ho¹ch chi phÝ h¹ gi¸ thµnh cung øng gãp phÇn c¶i tiÕn c¸c tiªu chuÈn vµ ®Þnh møc sö dông vËt t-. Th«ng th-êng C«ng ty ¸p dông biÖn ph¸p tæ chøc cung øng vËt t- ®ång bé, theo ph-¬ng ph¸p nµy C«ng ty ph¶i cã mét kh©u tæ chøc chuyªn s¾p xÕp c¸c lo¹i vËt t- mét c¸ch ®«ng bé theo chñng lo¹i ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp hiÖu qu¶ thi c«ng.  T×nh h×nh gi¸ trÞ s¶n l-îng hoµn thµnh trong mét sè n¨m qua:  N¨m 1997 Gi¸ trÞ s¶n l-îng hoµn thµnh lµ: 25.26 (tØ ®ång).  N¨m 1998 Gi¸ trÞ s¶n l-îng hoµn thµnh lµ: 26.91 (tØ ®ång).  N¨m 1999 Gi¸ trÞ s¶n l-îng hoµn thµnh lµ: 29.92 (tØ ®ång).  N¨m 2000 Gi¸ trÞ s¶n l-îng hoµn thµnh lµ: 32.91 (tØ ®ång).  N¨m 2002 Gi¸ trÞ s¶n l-îng hoµn thµnh lµ: 34.80 (tØ ®ång).  N¨m 2003 Gi¸ trÞ s¶n l-îng hoµn thµnh lµ: 36.50 (tØ ®ång).  HÖ thèng x©y dùng kÕ ho¹ch c«ng ty: phßng kÕ ho¹ch lµm nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch cña C«ng ty. Ban gi¸m ®èc giao nhiÖm vô cho tr-ëng phßng kÕ ho¹ch, tr-ëng phßng giao nhiÖm vô cho nh©n viªn thùc hiÖn, sau ®ã nép l¹i cÊp trªn duyÖt. d. Mèi quan hÖ kÕ to¸n gi÷a c¸c cÊp. (1) phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty. (a) Chøc n¨ng. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cã chøc n¨ng tham m-u cho Gi¸m ®èc C«ng ty ®Ó tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh, th«ng tin kinh tÕ vµ ho¹ch to¸n kinh tÕ theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng c«ng ty, ®ång thêi kiÓm tra, kiÓn so¸t mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty theo ®óng ph¸p luËt. -4- (b) nhiÖm vô.  C«ng t¸c kÕ to¸n:  H-íng dÉn ghi chÐp thu thËp chøng tõ gèc.  Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu, dông cô vµ c«ng cô s¶n xuÊt.  Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi.  Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh.  Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.  Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ, x¸c ®Þnh vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh.  Thùc hiÖn nghiªm tóc ph¸p lÖnh b¸o c¸o thèng kª, chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ sè liÖu trong b¸o c¸o.  kiÓm tra uèn n¾n th-êng xuyªn, ®ét xuÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ®èi víi c¸c ®¬n vÞ phô thuéc.  Phæ biÕn h-íng dÉn chñ ch-¬ng chÝnh s¸ch míi vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh cho toµn bé c¸n bé kÕ to¸n trong toµn C«ng ty. Cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d-ìng c¸n bé kÕ to¸n trong c«ng ty.  C«ng t¸c tµi chÝnh.  C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña C«ng ty, LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh th¸ng, quý, n¨m cho phï hîp.  LËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh kÞp thêi, chÝnh x¸c ®Ó néi c¸c c¬ quan vµ c¬ quan cÊp trªn.  Cung cÊp th-êng xuyªn sè liÖu b¸o c¸o tµi chÝnh cho cÊp uû §¶ng vµ Gi¸m ®èc c«ng ty ®Ó gióp ®ì ®iÒu hµnh SXKD. Ph¶n ¸nh sè liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi kÕt qu¶ kinh doanh hµng quý ®Ó gióp Gi¸m ®èc n¾m ®-îc t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty, chØ ra nh÷ng mÆt cßn yÕu kÐm trong c«ng t¸c qu¶n lý, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cã l·i cho c«ng ty. -5-  TÝnh to¸n viÖc vay vèn, tr¶ vèn Ng©n hµng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt toµn C«ng ty vµ ®¶m b¶o mang l¹i hiÖu qu¶ trong kinh doanh.  Theo dâi viÖc cÊp vèn cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kÓ c¶ vèn cè ®Þnh vµ l-u ®éng vµ thu khÊu hao c¬ b¶n cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së.  TÝnh to¸n c©n ®èi viÖc thu nép ng©n s¸ch cã hiÖu qu¶. ®óng qui ®Þnh.  kÕt hîp gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong néi bé ®Ó thu håi vèn cho c«ng ty.  Thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c nguyªn t¾c vÒ thu chi tµi chÝnh trong néi béi ®¬n vÞ ®· quy ®Þnh.  Nhiªm vô kiÓm tra, kiÓm so¸t.  KiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ b¶o qu¶n tµi s¶n trong toµn C«ng ty.  KiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty.  KiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD, kÕ ho¹ch tµi chÝnh, kÕ ho¹ch ®Çu t- cña C«ng ty. (2) Bé phËn kÕ to¸n XÝ nghiÖp trùc thuéc C«ng ty. (a) Chøc n¨ng.  Bé phËn kÕ to¸n XÝ nghiªp do Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp trùc tiÕp chØ ®¹o nh-ng ®ång thêi ph¶i chÞu sù chØ ®¹o chuyªn m«n nghiÖp vô cña Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty. KÕ to¸n XÝ nghiÖp h¹ch to¸n,kÕ to¸n phÇn chi phÝ ®-îc giao cho tõng c«ng tr×nh cña toµn XÝ nghiÖp.  Phô tr¸ch kÕ to¸n XÝ nghiÖp do Gi¸m ®èc C«ng ty bæ nhiÖm sau khi ®· b¸o c¸o vµ ®-îc sù ®ång ý cña tæng Tæng C«ng ty.  Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp vµ c¸n bé phô tr¸ch kÕ to¸n XÝ nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n tr-íc ph¸p luËt Nhµ n-íc vÕ tÝnh ph¸p lý cña c¸c kho¶n chøng tõ chØ tiªu cña XÝ nghiÖp. (b) NhiÖm vô. -6- KÕ to¸n XÝ nghiÖp cã nhiÖm vô h¹ch to¸n b¸o sæ phô thuéc, ®-îc l-u gi÷ c¸c chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp, xong ph¶i tu©n thñ ®óng chÕ ®é vÒ ph¸p luËt kÕ to¸n thèng kª cña Nhµ n-íc vµ quy ®Þnh néi bé cña C«ng ty vµ s½n sµng chÞu sù kiÓm tra trùc tiÕp theo ®Þnh k× hoÆc bÊt th-êng cña Ban kiÓm tra cña C«ng ty. Cô thÓ nh- sau:  LËp vµ theo dâi kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña ®¬n vÞ m×nh.  TÝnh to¸n vµ ph©n bæ khÊu hao c¬ b¶n theo quy ®Þnh nh÷ng tµi s¶n ®-îc C«ng ty giao qu¶n lý sö dông. TiÒn trÝch khÊu hao c¬ b¶n ®-îc nép vÒ C«ng ty theo tõng quý.  ChÞu tr¸ch nhiÖm thu håi vèn c¸c c«ng tr×nh mµ ®¬n vÞ ®¶m nhËn thi c«ng. Theo dâi tiÒn t¹m øng cña bªn A cho tõng c«ng tr×nh cña ®¬n vÞ.  Lµm c¸c thñ tôc t¹m øng mua vËt t- vµ c¸c kho¶n chi kh¸c cho c«ng tr×nh trªn c¬ së tiÕn ®é yªu cÇu vµ khèi l-îng thi c«ng ®· ®-îc c¸c phßng ban nghiÖp vô cña C«ng ty vµ ký x¸c nhËn. LËp sæ theo dâi tiÒn t¹m øng vµ néi dung chi tiªu cho tõng c«ng tr×nh.  TËp hîp vµ l-u gi÷ ho¸ ®¬n, chøng tõ mua vËt t-, lµm phiÕu nhËp kho vµ xuÊt kho cho c¸c c«ng tr×nh theo hîp ®ång C«ng ty giao kho¸n. §èi víi mçi c«ng tr×nh, ®«n ®èc c¸c ®éi vµ chñ c«ng tr×nh hoµn tr¶ ®Çy ®ñ chøng tõ cña lÇn t¹m øng tr-íc míi ®-îc t¹m øng lÇn sau.  Lµm b¶ng thanh to¸n l-¬ng cho ng-êi lao ®éng trùc tiÕp tham gia thi c«ng trªn c¬ së b¶ng chÊm c«ng hµng th¸ng ®-îc chñ c«ng tr×nh ký x¸c nhËn. KÕ to¸n XÝ nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o viÖc ph¸t l-¬ng ®Õn tËn tay ng-êi lao ®éng vµ lÊy ch÷ ký x¸c nh©n cña ng-íi lao ®éng. B¶ng thanh to¸n l-¬ng sau khi ®· cÊp ph¸t xong ph¶i l-u l¹i bé phËn Tµi chÝnh kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp ®Ó phôc vô viÖc trÝch nép b¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ cho ng-êi lao ®éng. -7-  Hµng th¸ng lËp danh s¸ch c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬m vÞ cã tham gia c«ng t¸c v¸ sè tiÒn trÝch nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ theo quy ®Þnh, cïng c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c cho XÝ nghiÖp nh- tiÒn ®iÖn. n-íc, ®iÖn tho¹i, tiÒn thuª nhµ vµ nép vµ phßng Tµi chÝnh C«ng ty tr-íc ngµy 15 th¸ng sau.  Sau khi c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao, XÝ nghiÖp ph¶i ®«n ®èc viÖc thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh víi chñ ®Çu t- vµ ®ßi nî. Sau ®ã kÕ to¸n XÝ nghiÖp vÒ lµm quyÕt to¸n víi C«ng ty, ®èi chiÕu c«ng nî víi C«ng ty vµ lµm thñ tôc khÊu trõ thuÕ, kÕ to¸n XÝ nghiÖp lµm thñ tôc hoµn thuÕ VAT ®Çu vµo víi C«ng ty.  Cuèi th¸ng kÕ to¸n XÝ nghiÖp tËp hîp c¸c kho¶n nî C«ng ty vµ nî kh¸ch hµng cña tõng c«ng tr×nh,b¸o c¸o Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp ®Ó cã kÕ ho¹ch tr¶ nî.  Hµng th¸ng vµo ngµy mång 5 th¸ng sau, c¸n bé kÕ to¸n XÝ nghiÖp vÒ phßng kÕ to¸n C«ng ty ®Ó ®èi chiÕu c¸c kho¶n c«ng nî. NÕu trong th¸ng cã tiÒn c«ng tr×nh tõ bªn A chuyÓn tr¶ th× sÏ lµm thñ tôc hoµn t¹m øng sè tiÒn ®· vay C«ng ty.  L·i vay ng©n hµng quy ®Þnh nh- sau;  NÕu c«ng tr×nh ch-a thu håi ®-îc vèn tõ bªn A th× XÝ nghiÖp ph¶i chÞu toµn bé l·i vay t-¬ng øng víi sè tiÒn vµ thêi gian vay.  nÕu c«ng tr×nh mµ bªn A ®· tr¶ hÕt tiÒn th× kÕ to¸n XÝ nghiÖp vµ kÕ to¸n C«ng ty cïng tiÕn hµnh tÝnh to¸n cô thÓ tæng sè l·i vay mµ C«ng ty ph¶i tr¶ cho XÝ nghiÖp nÕu C«ng ty cÇn sö dông vèn mµ ch-a tr¶ cho XÝ nghiÖp.  Nh÷ng c«ng tr×nh mµ bªn A ch-a tr¶ hÕt tiÒn th× c¨n cø vµo sè tiÒn ®· vÒ tµi kho¶n cña C«ng ty ®Ó ®èi chiÕu thanh quyÕt to¸n gi÷a XÝ nghiÖp vµ C«ng ty, sau ®ã nÕu ®-îc C«ng ty cho vay tiÕp th× sè -8- tiÒn vay sau thêi ®iÓm ®èi chiÕu quyÕt to¸n XÝ nghiÖp ph¶i chÞu l·i vay ng©n hµng cho ®Õn khi XÝ nghiÖp thu håi ®-îc hÕt vèn vÒ tµi kho¶n cña C«ng ty th× C«ng ty vµ XÝ nghiÖp sÏ tÝnh to¸n l¹i toµn bé c¸c kho¶n l·i cßn ph¶i tr¶.  XÝ nghiÖp göi b¸o c¸o quyÕt to¸n th¸ng, quý vÒ phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty theo lÞch nh- sau:  B¸o c¸o th¸ng: nép vµo ngµy mång 5 th¸ng sau.  C¸o c¸o quý: nép vµo ngµy mång 10 cña th¸ng ®Çu quý sau.  Trong niªn ®é kÕ to¸n n¨m nÕu cã c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ n-íc vµo lµm viÖc víi C«ng ty mµ c¸c sè liÖu cã liªn quan tíi XÝ nghiÖp th× bé phËn kÕ to¸n XÝ nghiÖp ph¶i chÞ tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp b¸o c¸o gi¶i tr×nh vÕ c¸c sè liÖu, chøng tõ cã kiªn quan ®ã. (e) Hîp ®ång kinh tÕ vµ nguyªn t¾c kho¸n gän.  Gi¸m ®èc C«ng ty c¨n cø vµo néi dung tÝnh chÊt c«ng viÖc trong hîp ®ång kinh tÕ ký víi bªn A ®Ó gi¶i quyÕt h×nh thøc hîp ®ång, gåm c¸c h×nh thøc sau:  C«ng ty trùc tiÕp tæ chøc ®iÒu hµnh thùc hiÖn toµn bé hîp ®ång kinh tÕ.  C«ng ty giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tæ chøc thùc hiÖn mét phÇn hîp ®ång kinh tÕ.  C«ng ty giao kho¸n toµn bé cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ.  Møc giao kho¸n chi phÝ s¶n xuÊt tuú thuéc vµo hîp ®ång kinh tÕ, nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ tr¸ch nhiÖm cña C«ng ty vµ nguån h×nh thµnh hîp ®ång. -9-  C¸c ®¬n vÞ nhËn kho¸n tæ chøc h¹ch to¸n néi bé phÇn c«ng viÖc ®-îc giao d-íi sù gi¸m s¸t cña C«ng ty vµ chÞ tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc C«ng ty vµ ph¸p luËt Nhµ n-íc theo néi dung ph©n cÊp qu¶n lý.  PhÇn C«ng ty thu ®-îc gäi lµ chi phÝ chung cña C«ng ty. Chi phÝ chung cña C«ng ty ®-îc tÝnh trªn nguyªn t¾c ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång, thùc hiÖn ®Êy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc, ®¶m b¶o chi phÝ qu¶ lý cÇn thiÕt, ®ång thêi cã tÝch luü phï hîp ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Chi phÝ chung ®-îc C«ng ty sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c ngiÖp vô sau:  Nép thuÕ VAT vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp.  Chi phÝ c¸c kho¶n liªn quan ®Õn chi phÝ qu¶ lý doanh nghiÖp.  Nép phô phÝ cÊp trªn.  Chi phÝ qu¶ng c¸o tiÕp thÞ.  Nép b¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.  Nép quü c«ng ®oµn theo quy ®Þnh.  Lîi nhuËn ®-îc trÝch lËp t¹i C«ng ty vµ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc vµ Tho¶ -íc lao ®éng tËp thÓ. 1. Phßng phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ ho¹ch.  T×nh h×nh biªn chÕ cña phßng gåm: mét ng-êi tr-ëng phßng vµ bèn kü s-.  Chøc n¨ng nhiÖm vô: lµ chung t©m tham m-u cho gi¸m ®èc cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong toµn C«ng ty, nhiÖm vô cô thÓ nh- sau:  Biªn lËp kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, dµi h¹n thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña C«ng ty vµ Nhµ n-íc. - 10 -  Dù kiÕn sö dông vèn trong tõng thêi kú kÕ ho¹ch theo hîp ®ång kinh tÕ.  Qu¶n lý vµ theo dâi c¸c lo¹i hå s¬ liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh nh-: C¸c lo¹i hîp ®ång kinh tÕ, b¶n vÏ, dù to¸n, c¸c v¨n b¶n nghiÖm thu vµ thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh.  LËp kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n néi bé theo chñ ch-¬ng cña Gi¸m ®èc C«ng ty, ®Ò xuÊt vµ lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a, phôc håi c¸c m¸y mãc theo ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt còng nh- mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh phï hîp víi s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.  Thùc hiÖn qu¶n lý c¸c quy tr×nh, quy ph¹m theo ®óng ph¸p quy cña Bé x©y dùng vµ cña Nhµ n-íc ®· ban hµnh.  So¹n th¶o c¸c hîp ®ång kinh tÕ, chñ tr× biªn tËp hå s¬ ®Êu thÇu, thanh quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh theo hîp ®ång kinh tÕ. Chñ tr× nghiÖp thu néi bé c¸c c«ng tr×nh tr-íc khi nghiÖp thu víi bªn A.  C¨n cø vµo tÝnh chÊt vµ ®é phøc t¹p cña mçi c«ng tr×nh, ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc giao nhiªm vô cho c¸c ®éi thÝch hîp víi n¨ng lùc tr×nh ®é vµ së tr-êng cña tõng ®éi.  §Þnh h-íng cho ®éi vÒ c¸c gi¶i ph¸p thi c«ng lín vµ phøc t¹p, xö lý c¸c v-íng m¾c vµ phøc t¹p trong qu¸ tr×nh thi c«ng. H-íng dÉn c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt vÒ hå s¬ vµ ghi chÐp nhËt ký ®Ó lµm c¬ së cho viÖc nghiÖm thu vµ thanh quyÕt to¸n sau nµy.  H-íng dÉn vµ kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt thùc hiÖn ®óng yªu cÇu vµ quy tr×nh, quy ph¹m vÒ kü thuËt chÊt l-îng an toµn lao ®éng theo quy ®inh cña Nhµ n-íc ®ång thêi chó ý ®Õn c¶ vÒ tiÕn ®é vµ mü quan c«ng tr×nh. - 11 -  Qu¶n lý toµn bé c«ng t¸c xuÊt, nhËp vµ chÊt l-îng vËt t- sö dông trong thi c«ng s¶n xuÊt. Qu¶ lý thiÕt bÞ, sö dông thiÕt bÞ còng nhc«ng cô thi c«ng trong toµn C«ng ty.  Lµm nhiÖm vô cung cÊp vËt t- cho ®¬n vÞ s¶n xuÊt (nÕu ®¬n vÞ nµo cã nhu cÇu) .  Tr×nh tù ph-¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt – kü thuËt tµi chÝnh cña ®¬n vÞ.  tr×nh tù lËp:  LËp kÕ ho¹ch t×m kiÕm hîp ®ßng x©y dùng, tranh thÇu vµ Marketing.  LËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn x©y dùng theo hîp ®ång.  lËp kÕ ho¹ch n¨m gåm:       Ch-¬ng tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm- kÕ ho¹ch thi c«ng x©y l¾p. kÕ ho¹ch cung øng vËt t-. KÕ ho¹ch nhu cÇu sö dông xe m¸y thi c«ng. kÕ ho¹ch vÒ nh©n lùc vµ tiÒn l-¬ng. KÕ ho¹ch nhu cÇu vÒ tµi chÝnh. kÕ ho¹ch s¶n xuÊt phô vµ c¸c dÞch vô kh¸c.  KÕ ho¹ch ®Çu t-.  KÕ ho¹ch nghiªn cøu vµ ¸p dônh kü thuËt míi.  KÕ ho¹ch x· héi.  Ph-¬ng ph¸p:  Ph-¬ng ph¸p dù b¸o phôc vô cho viÖc lËp kÕ ho¹ch. Néi dung cÇn dù b¸o bao gåm: nhu cÇu vÒ ®Çu t- x©y dùng cña thÞ tr-êng, kh¶ n¨ng c¸c nguån vèn ®Çu t- x©y dùng, sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®Êu t- quèc gia ®Én ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®Çu t- x©y dùng, chu k× suy tho¸i cña nÒn kinh tÕ cã liªn quan ®Õn chu k× suy tho¸i x©y dùng, dù b¸o vÒ c¸c kiÓu c«ng tr×nh c¸c kiÓu kÕt cÊu, vËt liÖu x©y dùng vµ c«ng nghÖ x©y dùng trong thêi gian tíi. - 12 - Ph-¬ng ph¸p dù b¸o cã thÓ c¸c ph©n tÝch lý luËn cã tÝnh chÊt ®Þnh tÝnh vµ ph-¬ng ph¸p ®Þnh l-îng. ë ®©y cã thÓ dïng ph-¬ng ph¸p th¨m dß chuyªn gia.  Ph-¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch hµng n¨m kÕ ho¹ch hµng n¨m lµ tæng hîp kÕ ho¹ch theo tõng hîp ®ång x©y dùng thuéc n¨m ®ang xÐt. Trªn c¬ së nµy lËp lªn ch-¬ng tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p. Ch-¬ng tr×nh nµy lµ c¬ së ®Ó lËp c¸c kÕ ho¹ch bé phËn nh- : kÕ ho¹ch cung øng, kÕ ho¹ch nhu cÇu vËt t- x©y dùng, kÕ ho¹ch vÒ xe m¸y thi c«ng kÕ ho¹ch nh©n lùc, kÕ ho¹ch vèn, chi phÝ vµ lîi nhuËn...  Ph-¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch cho tõng hîp ®ång (c«ng tr×nh x©y dùng). §Ó lËp kÕ ho¹ch x©y dùng cho tõng c«ng tr×nh theo tõng hîp ®ång cô thª ng-êi ta ph¶i tiÕn hµnh lùa chän c«ng nghÖ x©y dùng, lËp tæng tiÕn ®é thi c«ng vµ tæng mÆt b»ng x©y dùng. Trªn s¬ ®å ®ã cã thÓ tÝnh ®-îc nhu cÇu vËt t-, xe m¸y, nh©n lùc vµ vèn cho tõng giai ®o¹n cô thÓ. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch tiÕn hµnh cho tõng c«ng tr×nh ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ nã theo c¸c n¨m hay c¸c quý, doanh nghiÖp cè g¾ng thùc nguyªn t¾c doanh sè hµng n¨m ph¶i ®¶m b¶o hoµ vèn vµ cã l·i.  Ph-¬ng ph¸p liªn kÕt c¸c kÕ ho¹ch.  KÕt hîp c¸c kÕ ho¹ch bé phËn cô thÓ víi chiÕn l-îc ®ång thêi ngay tõ ®Çu.  Ph-¬ng ph¸p liªn kÕt kÕ ho¹ch chiÕn l-îc, kÕ ho¹ch trung h¹n vµ kÕ ho¹ch ng¾n h¹n theo tõng b-íc.  Ph-¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch bé phËn tr-íc, sau ®ã ghÐp chóng l¹i víi nhau vµ ph¸t hiÖn c¸c chç kh«ng ¨n khíp chñ yÕu t×m c¸ch ®iÒu chØnh mét c¸ch d©y chuyÒn cho c¸c kh©u ¨n khíp víi nhau. - 13 -  ViÖc lµm cho c¸c bé phËn kÕ ho¹ch trong n¨m ¨n khíp víi nhau còng theo ph-¬ng ph¸p trªn vµ râ rµng h¬n so víi viÖc liªn kÕt c¸c kÕ ho¹ch chiÕn l-îc víi c¸c kÕ ho¹ch chung h¹n ng¾n h¹n.  ph-¬ng ph¸p c©n ®èi ®ång bé vµ ®iÒu hoµ kÕ ho¹ch gåm c¸c néi dung sau.  KÕ ho¹ch ph¶i ®¶m b¶o tÝnh c©n ®èi vµ ®å bé gi÷a n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt thùc hiÖn, c©n ®èi gi÷a c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt kinh doanh, c©n ®èi gi÷a c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh- c«ng cô lao ®éng, ®èi t-îng lao ®éng vµ con ng-êi lao ®éng.  KÕ ho¹ch ph¶i ®¶m b¶o tÝnh c©n ®èi cña hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh vÒ chñng lo¹i c¸c yÕu tè, cña qu¸ trÝnh s¶n xuÊt, vÒ sè l-îng cña chóng, vÒ ph©n bæ theo thêi gian vµ kh«ng gian cña chóng.  KÕ ho¹ch ph¶i ®¶m b¶o gi÷a c¸c mÆt vÒ ®Þnh tÝnh, ®Þnh h×nh vµ ®Þnh l-îng cña c¸c gi¶ ph¸p kÕ ho¹ch ®Æt ra.  Ph¶i ®iÒu hoµ gi÷a c¸c kh©u nµy vµ c¸c kh©u kh¸c trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt – kinh doanh.  T×m hiÓu c¸c biÓu mÉu dïng trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch. Doanh nghiÖp sö dông c¸c biÓu mÉu sau: ë c¸c ®¬n vÞ lËp c¸c biÓu mÉu theo th¸ng vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh – x©y dùng c¬ b¶n, kÕt qu¶ kinh doanh. Cuèi th¸ng C«ng ty lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty dùa vµo c¸c b¶ng b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ. Sau mét n¨m C«ng ty lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m. C¸c biÓu mÉu cña phßng kÕ ho¹ch kinh doanh nh- sau: - 14 - C«ng ty sè 7 §¬n vÞ: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng c¬ b¶n th¸ng .... n¨m .... TT 1 1 2 3 4 5 6 X©y dùng chuyªn dông 2 X©y dùng d©n dông X©y dùng c«ng nghiÖp X©y dùng giao th«ng X©y dùng thuû lîi kªnh m-¬ng X©y dùng c¬ së h¹ tÇng X©y dùng kh¸c Tæng Khèi l-îng S¶n Doanh L-¬ng §ia ®iÓm §¬n hoµn thµnh l-îng thu b×nh qu©n Ghi chó x©y dùng vÞ tÝnh trong th¸ng (tr®) (tr®) (®/ng/th) 3 4 5 6 7 8 9 m2 sµn m2 sµn Km Hµ néi, ngµy ... th¸ng ... n¨m. phô tr¸ch ®¬n vÞ. C«ng ty X©y dùng 7 §¬n vÞ: KÕt qu¶ kinh doanh th¸ng .... n¨m .... TT Ngµnh nghÒ x©y dùng 1 2 2 Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng 3 Kinh doanh kh¸c DÞch vô cho thuª ph-¬ng tiÖn 4 m¸y mãc phôc vô thi c«ng Tæng §¬n Khèi l-îng vÞ tÝnh trong th¸ng 3 4 S¶n l-îng (tr®) 5 Doanh L-¬ng thu b×nh qu©n (tr®) (®/ng/th) 6 7 Ghi chó 8 Hµ néi, ngµy .... th¸ng .... n¨m. Phô tr¸ch ®¬n vÞ - 15 - c«ng ty x©y dùng sè 7 céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam phßng kÕ ho¹ch kinh danh ®éc lËp - tù do - h¹nh phóc b¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty th¸ng ... n¨m ... Ngµnh nghÒ kinh §¬n vÞ doanh A X©y dùng c¬ b¶n C«ng ty XÝ nghiÖp 1 XÝ nghiÖp 2 XÝ nghiÖp 3 XÝ nghiÖp 4 XÝ nghiÖp 5 XÝ nghiÖp KD Tæng hîp B Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Cöa hµng sè 1 Cöa hµng sè 2 Cöa hµng sè 3 Cöa hµng sè 4 C Kinh doanh kh¸c Tæng céng TT Ghi chó: Khèi S¶n l-îng l-îng Ng-êi tæng hîp Doanh L-¬ngb×nh thu qu©n Ghi chó Hµ néi, ngµy ... th¸ng ... n¨m. tr-ëng phßng kinh doanh - 16 - C«ng ty x©y dùng sè 7 kÕt qu¶ s¶n xuÊt toµn c«ng ty n¨m Phßng kÕ ho¹ch-kd TT §¬n vÞ 1 2 C«ng ty 1 XÝ nghiÖp 1 XÝ nghiÖp 2 XÝ nghiÖp 3 XÝ nghiÖp 4 XÝ nghiÖp 5 C«ng ty 2 XÝ nghiÖp 1 XÝ nghiÖp 2 XÝ nghiÖp 2 ... Tæng céng Doanh thu Tæng s¶n S¶n l-îng Doanh thu Tæng DT KD vµ DT Ghi chó l-îng XDCB XDCB kh¸c 3 4 5 6 7 8 Hµ néi, ngµy .... th¸ng .... n¨m. Tr-ëng phßng kh-kd  T×m hiÓu ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch §Ó kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch C«ng ty th-êng xuyªn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ hµng th¸ng, quý, n¨m vµ so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra tõ ®ã rót kinh nghiÖp, ph-¬ng h-íng ®iÒu trØnh hîp lý ®Ó thùc hiÖn cho kú tíi ®-îc hiÖu qu¶ h¬n. Sau khi lËp b¸o c¸o ®-îc duyÖt vµ giao c¸c chØ tiªu. C«ng ty cã b¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch 9 th¸ng vµo quý 4 vµ dù kiÕn kÕ ho¹ch quý 4 ®Ó lµm c¬ së ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch.  C«ng t¸c kÝ kÕt hîp ®ång vµ thanh quyÕt to¸n hîp ®ång. - 17 - Dùa trªn c¬ së ph¸p lý vÒ hîp ®ång kinh tÕ theo ®iÒu lÖ XDCB vµ nghÞ ®Þnh sè 17/H§BT ngµy 16/11/1990 vÒ h-íng dÉn thi hµnh hîp ®ßng kinh tÕ. Gåm c¸c ®iÒu kho¶n sau: Néi dung C«ng viÖc. Thêi gian thùc hiÖn. Tr¸ch nhiÖm mçi bªn. Thanh to¸n. §iÒu kho¶n kh¸c.  KÝ kÕt hîp ®ång. Hîp ®ång ®-îc kÝ kÕt sau khi nhµ thÇu vµ bªn mêi thÇu thèng nhÊt. Sau khi th-¬ng th¶o hoµn thiªn hîp ®ång vµ phï hîp víi kÕt qu¶ tróng thÇu. C¨n cø vµo vµ tÝnh chÊt cña gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu mµ hîp ®ång ®-îc thùc hiÖn theo c¸c c¸ch sau: Hîp ®ång trän gãi: lµ hîp ®ång gi¸ kho¸n gän ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu x¸c ®inh râ sè l-îng, yªu cÇu vÒ chÊt l-îng vµ thêi gian. Hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay: bao gåm toµn bé c¸c c«ng viÖc thiÕt kÕ, cung cÊp thiÕt bÞ x©y l¾p cña mét gãi thÇu ®-îc thùc hiÖn th«ng qua mét nhµ thÇu. Hîp ®ång ®iÒu chØnh gi¸: ¸p dông ch nh÷ng gãi thÇu mµ t¹i thêi ®iÓm kÝ kÕt hîp ®ång kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÕ sè l-îng vµ khèi l-îng hoÆc cã biÕn ®éng lín vÒ gi¸ c¶, do chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc thay ®æi mµ hîp ®ång cã thêi gian thùc hiÖn > 12 th¸ng th× phÇn viÖc, c«ng thøc ®iÒu chØnh ph¶i ®-îc ghi trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu.  Thanh quyÕt to¸n hîp ®ång. - 18 - Tuú tõng lo¹i hîp ®ång C«ng ty nhËn mµ cã h×nh thøc thanh quyÕt to¸n kh¸c nhau, ®èi víi c¸c c«ng tr×nh < 1 tû C«ng ty tróng thÇu th× ®-îc thanh quyÕt to¸n chän gãi sau khi ®· hoµn tÊt toµn c«ng tr×nh vµ ®-îc nghiÖp thu bµn giao. §èi víi c¸c c«ng tr×nh > 1 tû thÝ thanh quyÕt to¸n theo tõng h¹ng môc c«ng tr×nh ®· ®-îc bµn giao. 3. ë phßng tµi chÝnh kÕ to¸n T×nh h×nh biªn chÕ cña phßng gåm: mét kÕ to¸n tr-ëng, mét thñ quü, mét theo râi lao ®éng tiÒn l-¬ng, mét theo râi c«ng tr×nh, mét theo râi tµi s¶n. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng - Trªn c¬ së nhiÖm vô kÕ ho¹ch vµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh quý vµ n¨m ®¶m b¶o vèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Qu¶n lý theo dâi toµn bé tµi s¶n vµ tiÒn vån trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, chñ ®éng ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc C«ng ty vÒ viÖc t¨ng gi¶m tµi s¶n nhmua s¾m, chuyÓn nh-îng thanh lý nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ cao nhÊt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Chñ ®éng ®iÒu tiÕt gi-¨ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt hîp lý trªn c¬ së nhiÖm vô s¶n xuÊt cña mçi ®¬n vÞ ®-îc giao. - KÕt hîp chÆt chÏ víi phßng kü thuËt, kÕ ho¹ch tæng hîp ®Ó n¾m ®-îc: C¸c hîp ®ång kinh tÕ. TiÕn ®é thi c«ng. Khèi l-îng thi c«ng tõng th¸ng, quý. Dù to¸n tõng C«ng tr×nh. Gi¸ trÞ thanh quyÕt to¸n tõng c«ng tr×nh trªn c¬ së c¸c hå s¬ quy ®Þnh. - 19 - - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é b¸o c¸o víi cÊp trªn vµ Nhµ n-íc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é cho vay ®èi víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt theo ®óng chi tiÕt. - KiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt. KiÕn nghÞ víi Gi¸m ®èc C«ng ty ®×nh chØ cho vay hoÆc ph¹t ®èi víi ®¬n vÞ nµo kh«ng chÊp hµnh quy chÕ vµ quy ®Þnh cña chuyªn m«n. - ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng t¹o mäi nguån vèn cã thÓ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Tham m-u cho Gi¸m ®èc viÖc b¶o ®¶m vÒ vèn vµ ®iÒu tiÕt vèn trong ho¹t ®éng cña C«ng ty. Thùc hiÖn ®Çy c¸c chØ tiªu vÒ tµi chÝnh víi Nhµ n-íc vµ cÊp trªn. T×nh h×nh biªn chÕ c«ng nh©n vµ c¸n bé gi¸n tiÕp cña phßng. - T×nh h×nh biªn chÕ: chÝnh thøc 120 ng-êi, bËc thî trung b×nh 3/7. Lao ®éng hîp ®ång 300 ng-êi gåm 30 kü s-, 20 trung cÊp. - Ph-¬ng ph¸p kiÓm tra vµ t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng: ®éi tr-ëng kiÓm tra thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n trong ®éi, ë cÊp c«ng tr-êng ®èc c«ng kiÓm tra thêi gian lao ®éng c«ng nh©n c«ng tr-êng, t×nh h×nh sö dông lao ®éng , t¹i C«ng ty lµm viÖc theo thêi gian quy ®Þnh cña Nhµ n-íc hiÖn hµnh ngµy lµm 8 h. T¹i C«ng tr-êng lµm viÖc theo ca mçi ca 8 h vµ tuú thuéc vµo tiÕn ®é thi c«ng ®èi víi tõng c«ng tr×nh, c«ng nh©n cã thÓ ph¶i lµm 7 ngµy trong mét tuÇn. T×nh h×nh thuª kho¸n lao ®éng ngoµi. Thuª lao ®éng ngoµi theo hîp ®ång, thuª theo thêi vô tuyÓn chän tay nghÒ phï hîp víi c«ng viÖc ®-îc giao, tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm, sö dông triÖt ®Ó nh©n lùc t¹i ®Þa ph-¬ng c«ng tr×nh ®ang x©y dùng. - Tinh h×nh sö dông quü l-¬ng, c¸c h×nh thøc tr¶ l-¬ng hiÖn nay. - 20 -
- Xem thêm -