Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty xây dựng dân dụng hà nội

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

C«ng ty x©y dùng d©n dông Hµ Néi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi ®-îc thµnh lËp th¸ng 3/1972 theo quyÕt ®Þnh sè 121/TCCQ cña UBHC thµnh phè Hµ Néi ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, dÞch vôm phóc lîi c«ng céng cña thµnh phè. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cã thÓ chia thµnh c¸c giai ®o¹n: 1.1. Giai ®o¹n 1972 - 1975 Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi ®· lËp ®-îc nhiÒu chiÕn c«ng xuÊt s¾c nh-: chèng lôt t¹i ®ª quoai Thanh Tr×, cøu sËp, gi¶i quyÕt hËu qu¶ ë kho l-¬ng thùc VÜnh Tuy, khu phè Kh©m Thiªn...., san lÊp hè bom, söa ch÷a, kh«i phôc c¸c xÝ nghiÖp, tr-êng häc, bÖnh viÖn... ®-îc héi ®ång Nhµ n-íc tÆng th-ëng 01 hu©n ch-¬ng chiÕn c«ng h¹ng ba. VÒ s¶n xuÊt kinh doanh, thêi kú nµy C«ng ty míi ®-îc thµnh lËp tõ nh÷ng ®¬n vÞ cã quy m« võa vµ nhá, vèn liÕng Ýt ái, c¶ C«ng ty cã 4.350.000 ®ång c¬ së vËt chÊt nhá bÐ l¹i ph©n t¸n, m¸y mãc thiÕt bÞ giµ cçi, l¹c hËu, thiÕu ®ång bé l¹i ph¶i nhanh chãng tËp trung x©y dùng mét ®¬n vô ®ñ søc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh lín ®a d¹ng, phøc t¹p, ®ßi hái kü mü thuËt cao cña thµnh phè. Tuy vèn XDCB bÞ c¾t gi¶m do ph¶i tËp chung cho chiÕn tranh nh-ng trong c¸c n¨m 1973 - 1975 C«ng ty vÉn hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch hµng n¨m ®· bµn giao ®-îc 114 c«ng tr×nh víi 99.086m2. Sau thêi kú nµy tæ chøc cña C«ng ty ngµy mét v÷ng vµng, lùc l-îng s¶n xuÊt ngµy mét ph¸t triÓn vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng, c¬ së vËt chÊt ®· ®-îc t¨ng thªm, tæ chøc thi c«ng ®· cã nhiÒu tiÕn bé, C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi ngµy cµng cñng cè thªm lßng tin cña c¸c bé l·nh ®¹o cÊp trªn còng nh- c¶m t×nh cña nh©n d©n thñ ®«. 1.2. Giai ®o¹n 1976 - 1986. Giai ®o¹n nµy C«ng ty nhËn ®-îc khèi l-îng c«ng tr×nh gÊp ®«i so víi giai ®o¹n tr-íc, ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu nhiÖm vô C«ng ty ®· nhanh chãng x©y dùng vµ ph¸t triÓn lùc l-îng s¶n xuÊt, ®ång thêi quan t©m ®Õn h¹ch to¸n kinh tÕ vµ chØ tiªu kü thuËt. * VÒ tæ chøc s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt vµ bè trÝ c¸n bé. §Çu n¨m 1976 C«ng ty ®· cã 2765 c¸n bé c«ng nh©n viªn c¸c n¨m sau ®· liªn tôc tiÕp nhËn hµng n¨m tõ 200 - 400 häc sinh häc nghÒ ë tr-êng ®µo t¹o c«ng nh©n sè 3 cña C«ng ty ra tr-êng. §Çu n¨m 1977 do yªu cÇu ph¸t triÓn x©y dùng, thµnh phè ®· quyÕt ®Þnh t¸ch ph©n x-ëng bª t«ng cña C«ng ty ë VÜnh Tuy thµnh lËp xÝ nghiÖp bª t«ng VÜnh Tuy, t¸ch xÝ nghiÖp cöa gç d©n dông cña C«ng ty ë Gi¸p B¸t thµnh xÝ nghiÖp méc cöa Gi¸p B¸t, t¸ch ®éi x©y dùng 6 cña C«ng ty sang xÝ nghiÖp nhµ x-ëng, t¸ch c«ng tr-êng 1 ë §«ng Anh cïng víi c«ng tr-êng cña C«ng ty X©y L¾p C«ng nghiÖp thµnh C«ng ty X©y dùng §«ng Anh trùc thuéc Së X©y dùng. N¨m 1981 C«ng ty X©y dùng nhµ ë sè 4 l¹i ®-îc s¸t nhËp vµo C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi song hµng n¨m C«ng ty vÉn ph¶i tuyÓn thªm hµng tr¨m häc sinh trung cÊp, kü thuËt, nghiÖp vô, hµng tr¨m lao ®éng phæ th«ng ë c¸c quËn, huyÖn, néi, ngo¹i thµnh. §Õn n¨m 1984 C«ng ty ®· cã 4048 CBCNV, ®©y lµ thêi kú C«ng ty cã sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ®«ng nhÊt. D-íi C«ng ty lµ tæ chøc c¸c c«ng tr-êng cã quy m« lín th-êng cã tõ 400 - 500 c«ng nh©n, ®Æc biÖt c«ng tr-êng 1 cã lóc lªn ®Õn 700 ng-êi. V¨n phßng cña C«ng ty cã lóc ®«ng nhÊt ®Õn 187 ng-êi. Sau khi ph©n x-ëng bª t«ng, xÝ nghiÖp méc cña C«ng ty t¸ch ra, ®Ó chñ ®éng cung cÊp mét sè cÊu kiÖn bª t«ng, cöa gç C«ng ty ph¶i x©y dùng ngay mét ®éi bª t«ng vµ mét ®éi méc trùc thuéc C«ng ty. Thêi kú nµy, lùc l-îng CBCNV ph¸t triÓn nhanh chãng vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng. Trong 10 n¨m C«ng ty ®· ®µo t¹o ®-îc h¬n 300 häc sinh häc nghÒ bËc II gÇn 400 thî bËc III, båi d-êng h¬n 200 tæ tr-ëng s¶n xuÊt, n©ng bËc ®-îc hµng tr¨m thî kü thuËt bËc V, bËc VI... Do ®ã, tr×nh ®é kü thuËt, nghiÖp vô ®-îc n©ng cao, lµ nh©n tè quan träng gióp C«ng ty hoµn thµnh xuÊt s¾c mäi nhiÖm vô ®-îc giao, ®-îc Së X©y dùng ®¸nh gi¸ lµ mét ®¬n vÞ lµm tèt c«ng t¸c ®µo t¹o vµ quy ho¹ch c¸n bé. Trong c«ng t¸c qu¶n lý C«ng ty ®· chó träng tíi c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ néi bé b»ng nhiÒu biÖn ph¸p vµ h×nh thøc nh- thµnh lËp thªm phßng kinh tÕ, phßng tæng thÇu kÕ ho¹ch 3, tõng b-íc tiÕn hµnh thÝ ®iÓm theo tinh thÇn cña Bé tµi chÝnh vµ Ng©n hµng KiÕn thiÕt cÊp vèn l-u ®éng cho ®¬n vô x©y l¾p, thùc hiÖn thanh to¸n gän theo kiÓu ch×a kho¸ trao tay, ¸p dông thÝ ®iÓm tæng thÇu kho¸n gän. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn n¨m 1981 C«ng ty kh«ng ph¶i ®Ò nghÞ Nhµ n-íc bï lç, tõ n¨m 1982 trë ®i ®· cã mét phÇn tÝch luü. Song song víi viÖc ph¸t triÓn lùc l-îng, ph¸t triÓn s¶n xuÊt t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt C«ng ty ®· duy tr× mét phong trµo thi ®ua x· héi chñ nghÜa, ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt... Thêi kú nµy C«ng ty ®· ®-îc tÆng th-ëng mét hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng ba cïng nhiÒu cë th-ëng thi ®ua, b»ng khen xuÊt s¾c cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè, Tæng C«ng §oµn ViÖt Nam. 1.3. Thêi kú 1987 ®Õn nay. §©y lµ thêi kú chuyÓn ®æi c¬ chÕ tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng ho¹t ®éng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc. Giai ®o¹n nµy C«ng ty cßn 3603 ng-êi, tæ chøc s¶n xuÊt theo m« h×nh 4 cÊ: C«ng ty, c«ng tr-êng, c«ng tr×nh, tæ. NhiÒu ®Çu mèi trung gian cång kÒnh kÐm hiÖu lùc, vèn tù cã kh«ng cã lµ bao, th-êng xuyªn ph¶i vay nî ng©n hµng, ®· cã lóc ph¶i vay tíi 1,5 tû ®ång. Sau mét thêi gian tr¨n trë, C«ng ty ®· tiÕn hµnh s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt vµ lùc l-îng lao ®éng, h×nh thµnh m« h×nh 3 cÊp: C«ng ty - ®éi - tæ s¶n xuÊt, tæ chøc h¹ch to¸n vµ ph©n cÊp qu¶n lý kinh tÕ trong néi bé trªn c¬ së s½n cã, ®· t×m ra h-íng ®i ®óng ®¾n vµ thÝch hîp víi c¬ chÕ. C«ng ty ®· t¹o ra mét phÇn vèn, tõng b-íc x©y dùng ®-îc lßng tin vµ ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng, ®ång thêi lu«n ®¶m b¶o c¬ chÕ chÝnh s¸ch ph¸p luËt, ®¶m b¶o hµi hoµ gi÷a ba lîi Ých Nhµ n-íc - tËp thÓ - ng-êi lao ®éng. C«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®-îc chç ®øng cña m×nh trong c¬ chÕ thÞ tr-êng cho tíi ngµy nay ®ang tõng b-íc ph¸t triÓn ®i lªn. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®· nhanh chãng chuyÓn tõ ph-¬ng thøc lµm thuª sang kÕt hîp ph-¬ng thøc kinh doanh bÊt ®éng s¶n, t¨ng c-êng liªn doanh, liªn kÕt, n¾m ch¾c th«ng tin kinh tÕ kü thuËt, b¸m s¸t thÞ tr-êng, chñ ®éng tham gia ®Êu thÇu, nhËn thÇu khai th¸c kÞp thêi c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi mµ Thµnh phè vµ Së X©y dùng ®· më ra ®Ó khai th¸c, t×m kiÕm viÖc lµm, tËn dông ®Êt x©y dùng nhµ b¸n, trªn c¬ së ph¸p lý cho phÐp. N¨m 1998 C«ng ty ®· vay vèn cña Nhµ n-íc trªn 1 tû ®ång ®Ó chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ chØ sau hai n¨m C«ng ty ®· tr¶ hÕt nî ®ång thêi c©n ®èi gi÷a tÝch luü vµ thu nhËp, ®¶m b¶o kh«ng ngõng n©ng cao thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn thµnh mét tû lÖ thÝch hîp cho ph¸t triÓn vèn. MÆt kh¸c, tÝch cùc huy ®éng vèn b»ng h×nh thøc liªn doanh víi c¸c ®èi t¸c cã vèn ®Ó ®Çu t- kinh doanh bÊt ®éng s¶n. N¨m 1990, C«ng ty ®· m¹nh d¹n më h-íng ®Çu t- liªn doanh víi n-íc ngoµi qua dù ¸n kh¸ch s¹n Ph-¬ng §«ng vµ liªn doanh nµy ®ang ph¸t huy cã hiÖu qu¶. N¨m 1993 C«ng ty liªn doanh víi Singapore x©y dùng tæ hîp kh¸ch s¹n vµ v¨n phßng cho thuª tiªu chuÈn n¨m sao, Th¸p trung t©m Hµ Néi. N¨m 1995, mét liªn doanh thø ba gåm 4 bªn B¾c Kinh, Hång K«ng vµ ViÖt Nam thµnh lËp C«ng ty X©y dùng Hµ Néi - B¾c Kinh ®· ®-îc cÊp giÊy phÐp ®Çu tvµ ®i vµo ho¹t ®éng, C«ng ty ®· cïng c¸c bªn ®èi t¸c n-íc ngoµi tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n liªn doanh ®¶m b¶o tiÕn bé, nhanh chãng ph¸t huy hiÖu qu¶ cña vèn ®Çu t-. Trong c¬ chÕ míi, C«ng ty ®· tõng b-íc ®øng v÷ng vµ cã tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng, cïng víi chÊt l-îng lu«n ®-îc ®¶m b¶o lµ tiÕn ®é thi c«ng nhanh, døt ®iÓm gän, h¹ gi¸ thµnh, ®ång thêi chó ý ®Õn lîi Ých cña c¸cung cÊp bªn tham gia liªn doanh, liªn kÕt. Nhê cí h-íng ®i ®óng ®¾n C«ng ty ®· thu hót ®-îc vèn, x©y dùng ®-îc lßng tin víi kh¸ch hµng nªn s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t kÕt qu¶ cao, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®-îc n©ng lªn, hµng n¨m C«ng ty ®ªï hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Ò ra. KÕt qu¶ 29 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi ®-îc Thµnh phè vµ Së X©y dùng ®¸nh gi¸ lµ ®¬n vô thi c«ng cã chÊt l-îng tèt nhÊt cña ngµnh X©y dùng Hµ Néi, cã nhiÒu c«ng tr×nh ®¹t huy tr-êng vµng nh-: + C«ng tr×nh Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi + C«ng tr×nh Nhµ h¸t chÌo Trung -¬ng + C«ng tr×nh chî §ång Xu©n + C«ng tr×nh nhµ ë V¹n Phóc + C«ng tr×nh B¸ch Ho¸ sè 5 Lª DuÈn + C«ng tr×nh Th¸p trung t©m Hµ Néi... C«ng ty ®· ®-îc Nhµ n-íc tÆng th-ëng hai hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt, 1 hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng nh×, mét hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng ba, hai hu©n ch-¬ng chiÕn c«ng h¹ng ba, n¨m huy ch-¬ng vµng chÊt l-îng c«ng tr×nh vµ nhiÒu cê th-ëng, b»ng khen cña Bé X©y dùng, cña Thµnh phè, cña quËn §èng §a vµ cña c¸c ®oµn thÓ x· héi. 2. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc trùc thuéc Së X©y dùng Hµ Néi víi ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, c¸c c«ng tr×nh nhµ ë, kinh doanh nhµ.... so víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c, s¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng. - S¶n phÈm x©p l¾p lµ nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, vËt kiÕn tróc... cã quy m«, kÕt cÊu phøc t¹p, mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt x©y l¾p kÐo dµi. - S¶n phÇn x©y l¾p cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt, cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kh¸c nh-: xe, m¸y, ph-¬ng tiÖn, thiÕt bÞ thi c«ng, ng-êi lao ®éng... ph¶i di chuyÓn ®Õn ®Æc ®iÓm ®Æt s¶n phÈm. - Thêi gian sö dông s¶n phÈm x©y l¾p kÐo dµi do ®ã chÊt l-îng c«ng tr×nh, thiÕt kÕ ban ®Çu cÇn ph¶i ®¶m b¶o, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho bµn giao c«ng tr×nh. ViÖc tæ chøc s¶n xuÊt c¸c ®¬n vÞ x©y dùng lu«n mang tÝnh ®Æc thï riªng vÒ s¶n phÈm. Ho¹t ®éng x©y l¾p diÔn ra d-íi ®iÒu kiÖn thiÕu tÝnh æn ®Þnh, lu«n biÕn ®æi theo ®Æc ®iÓm thi c«ng vµ giai ®o¹n thi c«ng nªn C«ng ty ®· lùa chän ph-¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng thÝch hîp, ®ã lµ kho¸n thi c«ng. - Do chu kú s¶n xuÊt kÐo dµi nªn ®Ó ®Èy nhanh tiÕn bé thi c«ng, tr¸nh tæn thÊt, rñi ro, ø ®äng vèn C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc kho¸n cho c¸c ®éi thi c«ng, ®iÒu nµy gióp C«ng ty hoµn thµnh vµ bµn giao s¶n phÈm ®óng thêi gian quy ®Þnh. - Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra trong mét ph¹m vi hÑp víi sè l-îng c«ng nh©n vµ vËt liÖu lín C«ng ty ®· phèi hîp ®ång bé vµ chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn vµ giai ®o¹n c«ng viÖc ®¶m b¶o qu¸ tr×nh thi c«ng diÔn ra mét c¸ch liªn tôc, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. - S¶n phÈm x©y l¾p ph¶i diÔn ra ngoµi trêi nªn C«ng ty ®· cã c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn lao ®éng cho c«ng nh©n nh-: trang bÞ cho hä mò b¶o hiÓm x©y dùng, quÇn ¸o b¶o hé, d©y th¾t an toµn... §Ó ph©n c«ng lao ®éng cho nhiÒu ®Æc ®iÓm thi c«ng kh¸c nhau øng víi mçi c«ng tr×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶, ®ång thêi n©ng cao hiÖu suÊt c«ng t¸c qu¶n lý, C«ng ty ®· tæ chøc lùc l-îng thi c«ng thµnh c¸c xÝ nghiÖp, c¸c ®éi x©y dùng vµ thùc hiÖn kho¸n néi bé, chÝnh ®iÒu nµy ®· gióp gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña C«ng ty thÓ hiÖn C«ng ty liªn tôc lµm ¨n cã l·i. B¶ng 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi N¨m ChØ tiªu §¬n vÞ 2000 KH 2001 TH KH TH Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng TriÖu ®ång 32.000 31.019 35.000 29.870 Tæng doanh thu TriÖu ®ång 19.000 13.074 22.000 12.310 Nép ng©n s¸ch TriÖu ®ång 1.352 1.108 1.320 1.580 Lîi nhuËn TriÖu ®ång 460 407 489 629 Tæng quü l-¬ng TriÖu ®ång 2.958 2.190 3.500 3.600 Thu nhËp b×nh qu©n Ngh×n ®ång 550 558 650 700 Qua b¶ng trªn ta thÊy, mÆc dï tæng doanh thu gi¶m do vÉn cßn mét sè c«ng tr×nh ch-a bµn giao nªn ch-a thu håi vèn vÒ ®-îc nh-ng C«ng ty vÉn ®¹t lîi nhuËn cao. N¨m 2001 lîi nhuËn t¨ng 28,6% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra vµ t¨ng h¬n n¨m thùc hiÖn 2000 lµ 54,5% kh¼ng ®Þnh sù ph¸t triÓn ®i lªn cña C«ng ty. Tæng quü l-¬ng n¨m 2001 t¨ng h¬n so víi n¨m 2000 lµ 64,4%, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi n¨m 2001 lµ 700.000 ®ång t¨ng h¬n so víi n¨m 1999 lµ 25,2% gióp c¶i thiÖn ®¸ng kÓ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty gióp chi phÝ tiÒn l-¬ng ®em l¹i hiÖu qu¶ lµ kÝch thÝch s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. N¨m 2001, C«ng ty ®¹t gi¸ trÞ s¶n l-îng 29,87 tû trong n¨m 2002 C«ng ty phÊn ®Êu ®¹t 36 tû ®ång s¶n l-îng víi tæng doanh thu ®¹t 29,246 tû ®ång. HiÖn nay, C«ng ty ®ang t¨ng c-êng c«ng t¸c tiÕp thô ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh, chuÈn bÞ hå s¬ tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh míi. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi. C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ h¹ch to¸n ®éc lËp cã t- c¸ch ph¸p nh©n, víi ®Þa bµn ho¹t ®éng réng nªn viÖc s¶n xuÊt chÞu ¶nh h-ëng cña nhiÒu yÕu tè: thêi tiÕt, ®Þa h×nh, gi¸ c¶ thÞ tr-êng, liªn tôc di chuyÓn... §Ó ®iÓu hµnh s¶n xuÊt tèt, kinh doanh cã l·i, c¹nh tranh th¾ng thÇu ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý ph¶i dåi dµo vÒ n¨ng lùc, tr×nh ®é, vËt t-, tiÒn vè, thiÕt bÞ nh©n lùc míi ®¶m b¶o th¾ng thÇu thi c«ng. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm vÒ lao ®éng, ®Æc ®iÓm vÒ s¶n xuÊt kinh doanh. Gi¸m ®èc C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi ®· bè trÝ bé m¸y qu¶n lý c¶u C«ng ty phï hîp theo s¬ ®å sau: S¬ ®å: S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi Ban gi¸m ®èc Khèi trùc tiÕp S¶n xuÊt chÝnh C¬ khÝ ®iÖn n-íc Khèi gi¸n tiÕp S¶n xuÊt phô trî Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt X-ëng méc Phßng tµi vô §éi x©y dùng sè 1 §éi x©y dùng sè 2 M¸y thi c«ng XN cung øng Phßng tiÕp thÞ §éi x©y dùng sè 3 XN x©y l¾p sè 4 Phßng tæ chøc L§TL XN x©y l¾p sè 5 Phßng hµnh chÝnh y tÕ §éi x©y dùng sè 6 XN x©y l¾p sè 7 Ban dù ¸n * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn. - Gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty, lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty ®Ó ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ, hîp t¸c liªn doanh. Gi¸m ®èc lµ ng-êi cã thÈm quyÒn cao nhÊt trong C«ng ty, phô tr¸ch qu¶n lý c¸n bé, tµi chÝnh, kÕ to¸n, c«ng t¸c ®Çu t-. - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kÕ ho¹ch - kü thuËt lµ ng-êi gióp Gi¸m ®èc C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm c¸c kh©u. + X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tõng quý, th¸ng vµ tæ chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch ®· ®-îc x¸c ®Þnh. + Phô tr¸ch c«ng t¸c kü thuËt - chÊt l-îng - an toµn lao ®éng - phßng chèng ch¸y næ - phßng chèng lôt b·o. + Phô tr¸ch c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng vµ thanh to¸n tiÒn l-¬ng... - Phã gi¸m ®èc kinh doanh gióp Gi¸m ®èc C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm. + TiÕp cËn thÞ tr-êng ph¸t triÓn vµ ®iÒu hµnh c¸c dù ¸n néi bé cña C«ng ty, kinh doanh nhµ vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô theo ®¨ng ký kinh doanh. + T×m kiÕm viÖc lµm chØ ®¹o c«ng t¸c nhËn thÇu ®Êu thÇu, chØ ®¹o, kiÓm tra, ®«n ®èc c«ng t¸c thanh quyÕt to¸n thu håi vèn. - Phßng tiÕp thÞ: Tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ khai th¸c c«ng viÖc chñ ®éng quan hÖ ®Ó t×m kiÕm viÖc lµm. Dù b¸o c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr-êng nh-: xu h-íng, nhu cÇu, gi¸ c¶, yªu cÇu kü thuËt... §ång thêi phèi hîp víi c¸c phßng ban, c¸c ®¬n vô thi c«ng trong c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý thi c«ng vµ thanh quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh. - Phßng kÕ ho¹ch - kü thuËt: Tham m÷u cho Gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, nghiªn cøu hå s¬ thiÕt kÕ, tham m-u cho c¸c xÝ nghiÖp, c¸c ®éi vÒ c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, kiÓm tra dù to¸n thi c«ng c¸c c«ng tr×nh.... - Phßng kÕ to¸n - tµi vô: Gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª vµ lµm nhiÖm vô kiÓm so¸t viªn kinh tÕ, tµi chÝnh cña Nhµ n-íc t¹i C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ vèn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh theo dâi kh©u thanh quyÕt to¸n thu håi vèn... - Phßng tæ chøc - lao ®éng tiÒn l-¬ng: + C¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña C«ng ty vµ nhu cÇu sö dông lao ®éng cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc bè trÝ s¾p xÕp, sö dông lao ®éng hiÖn cã vµ kÕ ho¹ch båi d-ìng, ®µo t¹o tuyÓn dông c¸n bé c«ng nh©n viªn. + LËp kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l-¬ng, gi¸m s¸t c¸c ®éi, xÝ nghiÖp thùc hiÖn, duyÖt l-¬ng kho¸n s¶n phÈm vµ chÕ ®é hµng thµng ®èi víi c¸c ®éi. + Thùc hiÖn ph©n phèi tiÒn l-¬ng, th-ëng, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch... - Phßng hµnh chÝnh - y tÕ: Qu¶n lý ch¨m sãc søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú hµng th¸ng thùc hiÖn c«ng t¸c vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng nãng chèng rÐt, dÞch bÖnh.. - Ban dù ¸n: Giíi thiªô tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o réng r·i c¸c dù ¸n ®Ó thu hót vèn ®Çu t- cho dù ¸n, tæ chøc qu¶n lý, khai th¸c, ph¸t huy hiÖu qu¶ cña dù ¸n. - Khèi trùc tiÕp s¶n xuÊt: Gåm c¸c xÝ nghiÖp, c¸c ®éi s¶n xuÊt chÝnh c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt phô trî. C¸c ®¬n vÞ nµy lµ lùc l-îng trùc tiÕp s¶n xuÊt thi c«ng cã nhiÖm vô tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é, chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ ®èi víi tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. 3.1. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi. * §Æc ®iÓm vÒ c«ng nh©n s¶n xuÊt. Theo thèng kª n¨m 2000 cña C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi, C«ng ty cã 403 c«ng nh©n s¶n xuÊt, trong ®ã 313 c«ng nh©n chÝnh, 67 c«ng nh©n phô vµ 23 c«ng nh©n phôc vô cã tr×nh ®é tay nghÒ t-¬ng ®èi phï hîp. Qua b¶ng trªn cho ta thÊy ®-îc tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n kh¸ cao, tuy bËc 6 vµ bËc 7 cßn Ýt c«ng nh©n nh-ng ë bËc 4 vµ bËc 5 l¹i kh¸ nhiÒu thÓ hiÖn tr×nh ®é tay nghÒ ®ång ®ªï vµ t-¬ng ®èi phï hîp víi c«ng viÖc. Tuy nhiªn, tû lÖ lao ®éng n÷ trong c«ng nh©n s¶n xuÊt l¹i chiÓm tû lÖ kh¸c cao 38,46% t-¬ng øng lµ 155 ng-êi. Víi ®Æc ®iÓm c«ng viÖc ngµnh x©y dùng lµ kh¸ vÊt v¶, viÖc thi c«ng, gi¸m s¸t c«ng tr×nh... phï hîp víi nam giíi h¬n th× mét tû lÖ kh¸ cao trong c«ng nh©n s¶n xuÊt sÏ ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. * VÒ lao ®éng qu¶n lý: C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi cã ®éi ngò qu¶n lý víi tr×nh ®é chuyªn m«n t-¬ng ®èi dåi dµo, cã kh¶ n¨ng ®¶m nhiÖm kü thuËt c«ng viÖc cã tÝnh chÊt phøc t¹p ®ßi hái n¨ng lùc v÷ng vµng. B¶ng 2: C¬ cÊu lao ®éng qu¶n lý theo tr×nh ®é chuyªn m«n. ChØ tiªu 1999 2000 2001 TS N÷ TS N÷ TS N÷ Trªn ®¹i häc 0 0 0 0 0 0 Cao ®¼ng vµ §¹i häc 65 18 64 17 69 17 Trung cÊp 60 36 57 36 45 32 S¬ cÊp 10 8 9 8 12 8 Kh«ng ®µo t¹o 3 1 3 1 3 1 138 63 133 62 129 58 Tæng sè Tæng sè lao ®éng qu¶n lý qua c¸c n¨m gi¶m do C«ng ty ®ang thùc hiÖn tinh gi¶m biªn chÕ, t¨ng hiÖu qu¶ qu¶n lý víi mét bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ. Nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n tõ trung cÊp trë lªn chiÕm ®a sè trong ®éi ngò qu¶n lý cña toµn C«ng ty. N¨m 2001 sè ng-êi cã tr×nh ®é §¹i häc chiÕm 53,48% mét tû lÖ kh¸c cao so víi c¸c n¨m 1999, 2000, thÓ hiÖn ®iÓm m¹nh cña C«ng ty n»m rÊt lín ë bé m¸y qu¶n lý høa hÑn cho viÖc qu¶n lý hiÖu qu¶ trong c¸c n¨m tíi. Tuy nhiªn, trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vÉn cßn mét bé phËn ng-êi qu¶n lý cã tr×nh ®é chuyªn m«n kÐm chiÕm 11,6% ë n¨m 2001 t¨ng h¬n so víi c¸c n¨m 1999, 2000. §iÒu nµy C«ng ty cÇn kh¾c phôc ®Ó trong nh÷ng n¨m tíi phÊn ®Êu kh«ng cã ng-êi qu¶n lý cã tr×nh ®é ch-a ®¹t yªu cÇu. 4. §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty. M¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty phÇn lín ®Òu lµ nh÷ng m¸y cò, mét sè m¸y ë thÕ hÖ n¨m 1990 th× cßn cã kh¶ n¨ng sö dông ®-îc nh-ng ®èi víi mét sè m¸y ë thÕ hÖ n¨m 1980 th× ®· cò l¹c hËu, vÉn dïng ®-îc nh-ng n¨ng suÊt kÐm hay bÞ háng hãc, tiªu tèn nhiÒu nhiªn liÖu, n¨ng l-îng cÇn ph¶i thay ®æi cho phï hîp. §Ó thÊy râ h¬n vÒ ®Æc ®iÓm cña m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh ta cã thÓ ®¸nh gi¸ qua b¶ng sau: B¶ng 3: T×nh h×nh m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty Tªn thiÕt bÞ N¨m s¶n xuÊt Sè l-îng T×nh tr¹ng kü thuËt M¸y trén bª t«ng 1990 9c VÉn sö dông tèt M¸y hµn biÕn ¸p 1992 20c - M¸y trén v÷a 1990 11c - §Çm dïi 1993 29c - §Çm bµn 1990 10c - M¸y b¬m n-íc 1994 12c - CÇn cÈu XDK 13,5 1986 1c Sö dông 80% c«ng suÊt CÇn cÈu KC 2561 1984 1c Sö dông 70% c«ng suÊt ¤ t« JIN 130 1989 5c VÉn sö dông tèt ¤ t« Maz 1992 2c - Sóng kiÓm tra bª t«ng 1995 1c - M¸y xóc ñi Belaut 1989 1c - Dµn m¸y vi tÝnh 1999 9c - M¸y khoan ®øng 1983 1c Sö dông 70% c«ng suÊt B¶ng tÝnh tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cña khèi c«ng nh©n s¶n xuÊt C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi STT NghÒ nghiÖp 1 NÒ 2 Méc 3 S¾t, s¾t x-ëng 4 S¬n v«i 5 L¾p ®Æt ®iÖn 6 VËn hµnh m¸y TC 7 L¾p ®Æt èng dÉn 8 TiÖn nguéi 9 Hµn ®iÖn 10 Tr¾c ®Þa 11 Söa ch÷a « t« 12 L¸i xe, phô xe 13 Phô nÒ, lao ®éng 14 VËn t¶i, bèc dì 15 L¸i cÈu 16 L¸i ñi 17 L¸i xóc Tæng (%)/ tæng sè Tæng sè (ng-êi) 86 56 48 11 18 11 9 1 6 5 7 11 117 6 4 5 2 403 100% I II 2 1 2 III 19 7 9 3 7 6 5 1 BËc thî IV 50 38 32 6 10 4 2 3 5 2 1 8 1 6 8 52 V 17 9 5 2 1 1 1 2 5 2 1 51 VII N÷ 15 1 10 9 1 6 1 1 2 4 105 5 5 1,2% 155 38,46% 1 1 3 0,74% 20 4,96% 2 1 2 2 1 1 67 207 101 16,62% 51,36% 25,06% VI CÊp bËc thî BQ 3,98 3,96 3,92 3,9 3,67 3,54 3,0 5,0 4,17 5,0 4,28 2,09 4,39 2,0 4,0 4,2 4,5
- Xem thêm -