Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty tu tạo và phát triển nhà

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ níc ta tõ sau ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI ®· cã nhiÒu thay ®æi lín, ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ víi c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ho¹t ®éng díi sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc. ChuyÓn híng nÒn kinh tÕ lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, nã t¹o ra nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n, thö th¸ch ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ níc ta nãi chung vµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi riªng. Hoµ nhËp vµo kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp kÓ c¶ doang nghiÖp nhµ níc vµ t nh©n ho¹t ®éng trong ®ã ®Òu ph¶i theo ®uæi môc tiªu lîi nhuËn, cã lîi nhuËn doanh nghiÖp míi cã thÓ më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, më réng thÞ phÇn, t¹o cho m×nh mét vÞ thÕ v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ, gãp phÇn quan träng vµoviÖc t¸i thiÕt nÒn kinh tÕ th«ng qua viÖc ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c ho¸t ®éng phóc lîi x· héi kh¸c. §Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ nh»m ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng thùc lùc cña m×nh vÒ vèn, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ sö dông vèn kinh doanh ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. C«ng ty tu t¹o vµ ph¸t triÓn nhµ lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc x©y l¾p nhËn thÇu vµ kinh doanh ph¸t triÓn nhµ ë. Trong 5 n¨m qua, tõ n¨m 1995-2000, C«ng ty lu«n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, mang l¹i c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng vµ lµm t¨ng nguån ®èng gãp cho ng©n s¸ch nhµ níc. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp gåm 4 ch¬ng: Ch¬ng I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty tu t¹o vµ ph¸t triÓn nhµ. Ch¬ng II: T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. Ch¬ng III: T×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. Ch¬ng IV: C«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ. Ch¬ng I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty 1- §Æc ®iÓm vµ sù h×nh thµnh ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty Tu t¹o vµ Ph¸t triÓn nhµ lµ doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Së nhµ ®Êt Hµ Néi, ®îc dæi tªn vµ x¸c ®Þnh l¹i nhiÖm vô tõ C«ng ty söa ch÷a nhµ Hµ Néi theo quyÕt ®Þnh sè 1301/Q§-TCCQ ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 1991 cña Uû Ban Nh©n D©n thµnh phè Hµ Néi. Nay lµ c«ng ty Tu t¹o vµ Ph¸t triÓn nhµ. C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i sè nhµ 28 phè TrÇn NhËt DuËt- QuËn Hoµn KiÕm- Hµ Néi. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ cã t c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ®îc nhµ níc giao vèn, tµi nguyªn, ®Êt ®ai vµ c¸c nguån lùc kh¸c. C«ng ty ho¹t ®éng theo luËt doang nghiÖp, chÞu sù qu¶n lý vÒ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty, ®îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty lu«n lín m¹nh c¶ vÒ vèn vµ thÞ trêng, ban ®Çu thµnh lËp cã sè vèn lµ 1.583.000000 ®ång nay lµ 17.830.540.700 ®ång, uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng. C«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ phô thuéc lµ c¸c xÝ nghiÖp x©y l¾p, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do C«ng ty giao. C¸c xÝ nghiÖp phô thuéc lµ nh÷ng ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp trong ph¹m vi C«ng ty, cã con dÊu riªng vµ ®îc më tµi kho¶n chuyÓn chi t¹i Ng©n hµng. C¸c xÝ nghiÖp ®îc C«ng ty giao mét phÇn vèn vµ tµi s¶n ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh theo chuøc n¨ng vµ nhiÖm vô c«ng ty giao. Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhÞm tríc Gi¸m ®èc C«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn, bo¶ toµn vµ ph¸t triÓn vèn, vÒ nhiÖm vô kinh doanh do C«ng ty giao. 2- Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: a - Chøc n¨ng: C«ng ty cã c¸c chøc n¨ng kinh doanh chñ yÕu nh: x©y dùng c«ng tr×nh c«ng céng, x©y dùng nhµ ë, kinh doanh nhµ, kinh doanh vËt t thiÕt bÞ vËt liÖu x©y dùng, c¸c dÞch vô t vÊn x©y dùng... trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c tØnh b¹n. Th«ng qua ®ã thóc ®Èy ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, ®¶m b¶o t¨ng doanh thu, t¨ng møc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ níc. b b-NhiÖm vô: -X©y dùng tæ chøc bé m¸y kinh doanhT¹o nguån vèn, b¶o toµn nguån vèn cña c«ng ty vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®ã. - Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. - Thùc hiÖn chÕ ®é B¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé tµi chÝnh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh. 3- Tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo c¬ cÊu ®a tuyÕn chøc n¨ng. Thñ trëng ®¬n vÞ lµ gi¸m ®èc c«ng ty ®îc sù gióp ®ì tham mu cña c¸c phßng ban chøc n¨ng. QuyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc sÏ trë thµnh mÖnh lÖnh ®îc truyÒn ®¹t tõ trªn xuèng. C¸c phßng chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm tham mu nh÷ng vÊn ®Ò cña C«ng ty mµ kh«ng cã quyÒn ra mÖnh lÖnh cho c¸c xÝ nghiÖp. Cô thÓ bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty gåm cã: 1 gi¸m ®èc, hai phã gi¸m ®èc, mét kÕ to¸n trëng, phßng kÕ to¸n tµi chÝnh, phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng KÕ ho¹ch qu¶n trÞ, Ban Qu¶n lý dù ¸n, c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc. C¬ cÊu, tæ chøc cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo h×nh thøc gän nhÑ vµ cã hiÖu qu¶. 4- Tæ chøc qu¶n lý: -Qu¶n lý vÒ lao ®éng: C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n cã tr×nh ®é, n¨ng lùc cã nghiÖp vô am hiÓu vÒ lÜnh vùc kinh doanh vµ qu¶n lý cã tinh thÇn tr¸ch nhiÓmtong c«ng viÖc. - Qu¶n lý tµi s¶n: Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc qu¶n lý sö dông vµ b¶o toµn vèn, hµng ho¸, ®Ò ra c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ tµi s¶n ®èi víi c«ng ty vµ c¸c xÝ nghiÖp. - Qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n: C«ng ty h¹ch to¸n kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ, tu©n thñ ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ níc vÒ chÕ ®é kÕ to¸n, kiÓm to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc, chÝnh x¸c cña sè liÖu, tµi liÖu. C«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m tr×nh Tæng gi¸m ®èc cña Tæng c«ng ty phª duyÖt. Hµng quý vµ cuèi n¨m b¸o c¸o T«ng c«ng ty vµ Chi côc Tµi chÝnh Doang nghiÖp- Së Tµi chÝnh Hµ Néi t×nh h×nh thch hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh. §Æc ®iÓm t×nh h×nh kinh doanh: a- §Æc ®iÓm kinh doanh -Lo¹i h×nh kinh doanh: C«ng ty chñ yÕu kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc: x©y dùng vµ kinh doanh nhµ ë, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, thiÕt kÕ l¾p ®Æt ®iÖn níc, trang trÝ trang thiÕt bÞ néi thÊt, kinh doanh vËt t, s¶n xuÊt kinh doanh c¸c vËt liÖu x©y dùng, t vÊn vÒ ®Çu t x©y dùng... th«ng qua c¸c hîp ®ång kinh tÕ do c«ng ty trùc tiÕp tham gia ký kÕt hoÆc do tæng c«ng ty giao nhiÖm vô. - MÆt hµng kinh doanh: §ã chÝnh lµ c¸c c«ng tr×nh c«ng ty ®· x©y dùng ®îc bao gåm c¸c khu chung c, v©n phßng lµm viÖc cña c¸c c¬ quan, kh¸ch s¹n, trêng häc, nhµ ë gia ®×nh, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c nh nhµ ë gia ®×nh A3 Gi¶ng Vâ, V¨n phong lµm viÖc ViÖt Nam th«ng tÊn x·, dÞch vô t vÊn vÒ ®aauf t x©y dùng b - T×nh h×nh kinh doanh n¨m 1999-2000: Trong hai n¨m gÇn ®©y, C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n do biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ trªn thÞ trêng, do t×nh h×nh ng©n s¸ch c¾t gi¶m trong ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng ngµy cµng phøc t¹p nhng C«ng ty vÉn ®¹t doanh thu cao ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ vµ nép ng©n s¸ch nhµ níc víi chØ tiªu sè liÖu sau: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ChØ tiªu DTT Gi¸ vèn Lîi tøc gép Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ QLDN Lîi nhuËn tõ H§SXKD Lîi nhuËn tõ H§TC Lîi nhuËn tõ H§BT Tæng lîi nhuËn ThuÕ TN Lîi nhuËn sau thuÕ Vèn TN b×nh qu©n Tû suÊt LN/vèn Sè tiÒn 1999 Sè tiÒn 2000 10.975.030 7.978.121 2.996.908 173.398 1.995.189 868.320 203.725 775.094 1.847.141 537.832 1.309.309 20.533.000 600 6,37 19.857.529 16.452.370 3.405.159 80.524 2.430.047 894.570 154.905 674.462 1.723.937 513.735 1.210.202 20.672.000 650 5,8 Chªnh lÖch Sè tiÒn % 8.882.499 80,9 8.474.249 106,2 408.251 13,6 -92874 -53,5 434858 21,8 26250 3,0 -48820 -23,9 -100632 -12,9 -123204 -24079 -0,04 -99107 -7,5 139.00 0,6 50 8,3 -0,57 8,9 6- ¦u nhîc ®iÓm: a-¦u ®iÓm: Qua b¶ng x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty Tu t¹o vµ ph¸t triÓn nhµ trong hai n¨m gÇn ®©y ta thÊy doanh thu cña c«ng ty t¨ng lªn 80,9%, lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng. Qua ®ã ta thÊy ®îc kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña c«ng ty, trong n¨m 2000 tuy cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nhng c«ng ty vÉn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. KÕt qu¶ nµy chÝnh lµ do c«ng ty ®· cè g¾ng ®Çu t cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ qu¶n lý, bªn c¹nh viÖc ®Çu t cho m¸y mãc thiÕt bÞ th«ng dông trong x©y dùng nh m¸y trén bª t«ng, ®Çm dïi, ®Çm bµn... c«ng ty cßn ®Çu t thªm d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i..., c«ng ty lu«n cè g¾ng duy tr× chÊt lîng cao trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ kinh doanh ph¸t triÓn nhµ nh»m ®¸p øng nhu cÇu x©y dùng c¬ së h¹ t©õng cña thµnh phè. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn më réng lo¹i h×nh kinh doanh nh C©u l¹c bé thÓ dôc thÓ thao, dÞch vô gi¶i trÝ... b- Nhîc ®iÓm: Tuy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2000 vÉn cã lîi nhuËn nhng so víi n¨m 1999 th× gi¶m sót do lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng Ýt, do chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng, nh÷ng ho¹t ®éng tõ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng bÊt thêng gi¶m lµm ¶nh hëng tíi lîi nhuËn cña toµn c«ng ty. Do vËy c«ng ty cÇn ph¶i t×m c¸ch h¹ thÊp chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh tèi u ®Ó t©ng lîi nhuËn cña c«ng ty. Ch¬ng III T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty Tu t¹o vµ ph¸t triÓn nhµ Tµi chÝnh cña c«ng ty cã hai chøc n¨ng c¬ b¶n nhÊt: Chøc n¨ng ph©n phèi vµ chøc n¨ng gi¸m ®èc. -Chøc n¨ng ph©n phèi: Lµ chøc n¨ng tÊt yÕu cña tµi chÝnh doanh nghiÖp, lµ sù ph©n chia c¸c lo¹i h×nh kinh doanh, x¸c ®Þnh c¸c quan hÖ tû lÖ gi÷a c¸c bé phËn kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ, ph©n phèi x¸c ®Þnh tû lÖ doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh tõ ph¸t triÓn nhµ. Nhê cã chøc n¨ng nµy mµ c«ng ty cã thÓ khai th¸c, thu hót nguån vèn tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ ®Ó h×nh thµnh vèn kinh doanh cña c«ng ty, ®ång thêi c¸c nguån vèn nµy ®îc sö dông vµo c¸c môc tiªu kinh doanh t¹o ra thu nhËp cho c«ng ty. - Chøc n¨ng gi¸m ®èc: Lµ qu¸ tr×nh kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty, qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ cña c«ng ty ®óng môc ®Ých ®· ®Þnh, tõ ®ã n¨ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1- T×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn cña c«ng ty: T×nh h×nh tµi s¶n nguån vèn cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. STT A I II III IV V VI B I II A B Kho¶n môc Tµi s¶n Tµi s¶n lu ®éng &§TNH Vèn b»ng tiÒn 1. TiÒn mÆt 2. TiÒn göi ng©n hµng §Çu t ng¾n h¹n C¸c kho¶n ph¶i thu 1. Ph¶i thu KH 2. Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 3. Thóª GTGT ®îc khÊu trõ 4. Ph¶i thu néi bé 5. Ph¶i thu kh¸c 6. Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi Hµng tån kho Tµi s¶n lu ®éng kh¸c Chi sù nghiÖp TSC§ vµ §Çu t DH TSC§ §Çu t TCDH Tæng tµi s¶n Nguån vèn Nî ph¶i tr¶ 1. Nî ng©n hµng 2. Nî DH 3. Nî kh¸c NV CSH 1. NVKD 2. Quü ®Çu t ph¸t triÓn 3. Quü DPTC 4. Quü DP vÒ TC mÊt viÖc lµm 5. L·i cha PP 6. Quü KT, PL 7. NV §TXDCB Tæng NV Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m 27.203.046.702 4.608.695.948 244.697.192 4.363.998.756 26.756.108.057 8.422.426.237 461.325.728 7.961.100.509 14.289.306.496 12.769.858.783 (276.880.761) 2.018.749.483 (222.451.009) 5.816.713.440 2.460.030.010 28.303.808 18.643.168.829 6.948.788.954 11.694.379.875 45.846.215.531 2.685.323.741 1.549.294.778 709.521 427.732.243 (1.866.974.779) 2.797.012.987 (222.451.009) 12.019.821.636 3.617.751.274 10.785.169 19.940.378.647 9.066.063.030 10.874.315.617 46.696.486.704 24.791.839.049 20.283.584.347 23.130.579.169 20.296.187.456 4.508.254.702 21.054.376.482 14.160.699.690 2.999.109.484 195.936.462 4.953.754 1.758.833.107 68.833.071 1.866.010.914 45.846.215.531 2.834.391.713 23.565.907.535 17.830.540.700 2.053.569.095 405.042.993 96.202.844 2.365.273.101 165.714.815 649.563.987 46.696.786.704 NhËn xÐt: Qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ta thÊy tæng nî ph¶i tr¶ gi¶m xuèng, trong ®ã nî ng¾n h¹n t¨ng nhng t¨ng chËm h¬n so víi tèc ®é gi¶m cña nî kh¸c, nguån vèn chñ së h÷u t¨ng trong ®ã nguån vèn kinh doanh t¨ng lín nhÊt. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh t×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty cã hiÖu qu¶, c«ng ty ®ang ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao. 2- Huy ®éng vµ sö dông vèn: + Huy ®éng vèn: Dùa vµo c¸c chØ tiªu b¸o c¸o tµi chÝnh ®· lËp ®Ó triÓn khai kÕ ho¹ch huy ®éng vèn nhÇm ®¶m b¶o ®¸p øng kÞp thêi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §ã lµ c¸c nguån vèn vay ng©n hµng, c¸c tæ chøc tÝn dông, doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc, vay c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ c¸c nguån kh¸c theo møc l·i suÊt cña ng©n hµng. + Sö dông vèn: C«ng ty dïng c¸c nguån vèn trªn ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng môc ®Ých, ®øng ®èi tîng theo lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó kh«ng ngõng b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. 3- HiÖu qu¶ sö dông vèn HiÖu qu¶ sö dông vèn (Vèn cè ®Þnh hay v«ns lu ®éng) ®îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu sau ®©y: B¶ng ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng, vèn cè ®Þnh t¹i c«ng ty. §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu Vèn L§ BQ(i)  VL§ dÇu n¨m  VL§ cuèi n¨m 2 Tæng doanh thu Søc s¶n xuÊt cña VL§ = ------------------VL §b×nh qu©n (i) Lîi nhuËn thuÇn Søc sinh lêi cña VL§ = ------------------VL §b×nh qu©n (i) VC§ ®Çu n¨m + VC§ cuèi n¨m Vèn C§BQ =---------------- ------------------2 Tæng doanh thu Søc s¶n xuÊt cña VC§ = ------------------VC §b×nh qu©n Lîi nhuËn thuÇn Søc sinh lêi cña VC§ = ------------------------VC §b×nh qu©n Nguyªn gi¸ TSC§ BQ SuÊt hao phÝ cña TSC§ = ------------------Tæng doanh thu N¨m 1999 26.979.577.379 N¨m 2000 33.218.932.114 0,4 0,6 0,04 0,036 19.291.773.738 19.402.661.592 0,56 1,09 0,07 0,06 1,02 0,59 NhËn xÐt: Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy t×nh h×nh sö dông vèn cña C«ng ty trong n¨m 2000 so víi n¨m 999 ®· t¨ng lªn, nh×n tèc ®é ph¸t triÓn cña C«ng ty chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty cha cao cha khai th¸c nguån vèn mét c¸ch tèi ®a. 4 - C¸c nghÜa vô vÒ tiÒn thuÕ * ThuÕ GTGT. C¨n cø vµo thuÕ suÊt quy ®Þnh cña Nhµ níc ®èi víi c¸c lÜnh vùc kinh doanh vÒ x©y dùng, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng... mµ c«ng ty ®Çu t vµ ph¸t triÓn nhµ ¸p dông møc thuÕ suÊt 5% ®èi víi ho¹t ®éng x©y l¾p b¸n nhµ, 10% ®èi víi ho¹t ®éng b¸n vËt liÖu x©y dùng, cho thuª nhµ vµ c¸c dÞch vô kh¸c mµ c«ng ty kinh doanh - C«ng ty tÝnh thuÕ GTGt theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. ThuÕ GTGT = ThuÕ GTGT - ThuÕ GTGT ®Çu vµo. Trong ®ã: -ThuÕ GTGT ®Çu ra = DT cha thuÕ x ThuÕ suÊt thuÕ GTGT cña hµng ho¸ dÞch vô ®ã. - ThuÕ GTGT ®Çu vµo = Tæng sè thuÕ GTGT ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT * ThuÕ TNDN Tæng thuÕ TN ph¶i nép = Tæng sè TN chÞu thuÕ trong kú tÝnh tríc x ThuÕ suÊt thuÕ TN. Víi thuÕ suÊt: 25% tõ n¨m 1992 - 2001 32% tõ n¨m 2002 trë ®i 5 - C¸c nghiÖp vô thanh to¸n. C«ng ty ¸p dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n chñ yÕu sau: * Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt: chñ yÕu C«ng ty dïng ®Ó thanh to¸n l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, mua s¾m dông cô hµnh chÝnh, t¹m øng vµ c¸c chi phÝ kh¸cung cÊp. Dùa trªn c¸c chøng tõ hîp lý, hîp lÖ kÕ to¸n viÕt phiÕu chi thanh to¸n. * Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi: uû nhiÖm chi lµ 1 tê lÖch chi tiÒn cña chñ tµi kho¶n ®¬n vÞ tr¶ tiÒn yªu cÇu ng©n hµng trÝch tõ tµi kho¶n tiÒn göi hay tiÒn vay cña ng©n hµng ®Ó thanh to¸n tr¶ cho kh¸ch hµng. * Thanh to¸n b»ng sÐc: sÐc lµ mét tê mÖnh gi¸ tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn cña ngêi chñ tµi kho¶n tiÒn göim ra lÖnh cho ng©n hµng phôc vô m×nh trÝch tõ tµi kho¶n cña m×nh, ®Ó tr¶ cho ngêi cã tªn trªn sÐc hoÆc tr¶ theo lÖnh cña ngêi Êy, hoÆc tr¶ cho ngêi cÇm sÐc mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh b»ng tiÒn mÆt, hay chuyÓn kho¶n . ch¬ng III: t×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 1. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n a. C«ng ty tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo s¬ ®å sau: Trëng phßng KTTC (kÕ to¸n trëng) Phã phßng KTTC Thñ quü KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn l¬ng, thanh to¸n KÕ to¸n ng©n hµng Phô tr¸ch kÕ to¸n XN KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n vËt liÖu, tiÒn l¬ng TSC§ KÕ to¸n quü, thanh to¸n KÕ to¸n lµ mét céng cô qu¶n lý kinh doanh h÷u hiÖn cña c¸c doanh nghiÖp. Tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n gãp phÇn b¶o toµn tµi s¶n, cung cÊp c¸c th«ng tin cho viÖc ra quyÕt ®Þnh vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n sao cho hîp lý, gän nhù vµe ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn tËp trung t¹i phßng KTTC cña C«ng ty, c¸c XN cã bé phËn kÕ to¸n riªng cã tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thpõi trung thùc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña XN, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n néi bé trong C«ng ty, chÞu sù híng dÉn nghiÖp vô kÕ to¸n cña C«ng ty, kiÓm tra lu©n chuyÓn chøng tõ vÌ phßng KTTC C«ng ty. Phßng KTTC cña C«ng ty cã 7 ngêi vµ bé phËn kÕ to¸n ë c¸c XN víi nh÷ng c«ng viÖc ®îc ph©n c«ng nh sau: * KÕ to¸n trëng: gióp gi¸m ®èc C«ng ty tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh trong toµn C«ng ty theo lÖnh kÕ to¸n thèng kª ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n Nhµ níc vµ ®iÒu kÖ kÕ to¸n trëng hiÖn hµnh + Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n + Híng dÉn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, ghi chÐp sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n, chØ ®¹o vÒ mÆt tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ + ChØ ®¹o lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh - tÝn dông + ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc C«ng ty vÒ toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n * Phã phßng KTTC: cã nhiÖm vô cïng víi kÕ to¸n trëng, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty, thay mÆt KTT gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc khi kÕ to¸n trëng v¾ng mÆt. Gióp kÕ to¸n trëng chØ ®¹o lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh tÝn dông híng dÉn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n * KÕ to¸n tæng hîp - LËp c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú vµ thêng xuyªn vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty - Theo dâi sù biÕn ®éng cña TSC§ - Tæng hîp th«ng tin kÕ to¸n cña toµn C«ng ty - LËp b¸o c¸o kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty * KÕ to¸n NH. - Theo dâi tiÒn göi vµ tiÒn vay ng©n hµng - LËp phiÕu thu, phiÕu chi b»ng tiÒn göi ng©n hµng - ViÕt sÐt, uû nhiÖm chi - Tham gia lËp b¸o c¸o kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n tµi chÝnh * KÕ to¸n thanh to¸n, tiÒn l¬ng - Theo dâi thanh to¸n tiÒn l¬ng b¶o hiÓm x· héi cña toµn C«ng ty - Theo dâi th¨nh to¸n víi ng©n s¸ch, thanh to¸n néi bé... - TÝnh to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu - LËp phiÕu thu, phiÕu chi * Thñ quü - Thanh to¸n c¸c kho¶n b»ng ng©n phiÕu hoÆc tiÒn mÆt - Ghi chÐp thêng xuyªn viÖc thu chi tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng - B¶o qu¶n, theo dâi sè d ®Çu kú, cuèi kú cña quü * KÕ to¸n vi tÝnh: phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh * KÕ to¸n t¹i c¸c XN: díi sù híng dÉn, kiÓm tra, kiÓm so¸t cña phßng KTTC XN ph¶i tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc ®Þnh kú lËp b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n thèng kª theo quy ®Þnh vÒ phßng KTTC C«ng ty. b. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty. H×nh thøc kÕ to¸n lµ hÖ thèng sö dông ®Ó ghi chÐp, hÖ thèng ho¸ vµ tèng hîp sè liÖu tõ c¸c chøng tõ kÕ to¸n theo mét tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p ghi chÐp nhÊt ®Þnh. H×nh thøc kÕ to¸n mµ C«ng ty ¸p dông lµ h×nh thøc nhËt ký chøng tõ. * C¸c lo¹i sæ mµ C«ng ty sö dông - Sæ nhËt ký - chøng tõ - Sæ c¸i - B¶ng ph©n bæ - Sæ chi tiÕt + Sæ chi tiÕt tiÒn göi, tiÒn vay + Sæ TSC§ + Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua, ngêi b¸n víi ng©n s¸ch Nhµ níc, thanh to¸n néi bé + Sæ chi tiÕt tiªu thô + Sæ chi tiÕt vËt liÖu, s¶n phÈm + Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. * Tr×nh tù ghi chÐp sæ kÕ to¸n ë C«ng ty Chøng tõ gèc B¶ng ph©n bæ M¸y vi tÝnh Sæ chi tiÕt NhËt ký - chøng tõ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè PS B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc, b¶ng ph©n bè, c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®îc cËp nhËt vµo m¸y vi tÝnh. Nhê ch¬ng tr×nh phÇn mÒn kÕ to¸n mµ C«ng ty sö dông phï hîp víi ®Æc ®iÓm kÕ to¸n t¹i C«ng ty m¸y sÏ in ra sæ NhËt ký - chøng tõ, c¨n cø vµo sè liÖu trªn sæ NhËt ký chøng tõ ®Ó in ra sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. §ång thêi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®îc ghi vµo c¸c sæ chi tiÕt cã liªn quan. Th«ng thêng c¸c sæ kÕ to¸n ®îc in ra vµo thêi ®iÓm cuèi quý nhng còng cã khi nã ®îc in ra bÊt kú lóc nµy ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. Tuy nhiªn cã mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n do ®Æc thï cña nã ph¶i h¹ch to¸n thñ c«ng nh sæ theo dâi chi tiÕt tiÒn mÆt. Do ®ã mµ c¸c sæ chi tiÕt nµy ®îc ghi hµng ngµy. Cuèi quý, n¨m céng sè liÖu trªn sæ c¸i lËp b¶ng G§SPS. §ång thêi tõ c¸c sæ chi tiÕt khíp ®óng sè liÖu trªn hai sè ®ã ®îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 2 - C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n c¬ b¶n. 2.1. KÕ to¸n nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu C«ng ty h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. + Tµi kho¶n sö dông: TK 152, TK 133, TK 331, TK 151 +Tr×nh tù kÕ to¸n * KÕ to¸n t¨ng nguyªn vËt liÖu - Khi C«ng ty mua nguyªn vËt liÖu Nî TK 152, 621, 627, 641, 642 Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 141, 321, 331 - Khi C«ng ty nhËn nguyªn vËt liÖu do Nhµ níc, cÊp trªn cÊp, ®îc biÕu tÆng, nhËn vèn gãp liªn doanh cña ®¬n vÞ kh¸c. Nî TK 152 Cã TK 411 - Khi C«ng ty nhËn nguyªn vËt liÖu cña bªn giao thÇu øng tríc Nî TK 152 Nî TK 133 Cã TK 131 - Ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª Nî TK 152 Cã TK 3381 - T¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i Nî TK 152 Cã TK 411 * KÕ to¸n gi¶m NVL - Khi xuÊt kho NVL cho ho¹t ®éng kho¸n x©y l¾p trong néi bé C«ng ty Nî TK 136, 1413 Cã TK 152 - XuÊt kho b¸n NVL Nî TK 632 Cã TK 152 - Ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª Nî TK 1381 Cã TK 152 - Gi¶m do ®¸nh gi¸ gi¶m theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn Nî TK 412 Cã TK 152 2.2. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p a. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. * KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ toµn bé chi phÝ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p nh nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, vËt liÖu kh¸c... cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Tµi kho¶n sö dông: TK 621 "Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp" - Khi xuÊt kho nguyªn liÖu, vËt liÖu ®Ó sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p. Nî TK 621 Cã 152 - Trêng hîp mua nguyªn liÖu, vËt liÖu ®a th¼ng vµo sö dông cho ho¹t ®éng x©y l¾p Nî TK621 Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 331 - Cuèi kú tÝnh to¸n x¸c ®Þnh nguyªn liÖu, vËt liÖu thùc tÕ sö dông cho tõng ®èi tùng kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 Cã TK 621 * KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ toµn bé sè tiÒn doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p nh tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp. §Ó ph¶n ¸nh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, phiÕu b¸o lµm thªm giê kÕ to¸n ph¶n ¸nh tæng hîp trªn tµi kho¶n 622 "Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp" - C¨n cø vµo b¶ng tØnh l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p kÕ to¸n ghi: Nî TK 622 Cã TK 334, 331 - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Nî TK 154 Cã TK 622 * KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ toµn bé chi phÝ vËt t, lao ®éng vµ chi phÝ b»ng tiÒn trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh sö dông m¸y thi c«ng cña ®¬n vÞ. C«ng ty cã m¸y thi c«ng vµ kh«ng tæ chøc thµnh ®éi m¸y thi c«ng. - Khi xuÊt kho nguyªn liÖu, nhiªn liÖu sö dông m¸y thi c«ng Nî TK 623 Cã TK 152 - C¨n cø b¶ng tÝnh to¸n l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n phôc vô vµ ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng Nî TK 623 Cã TK 152 - C¨n cø b¶ng tÝnh khÊu hao xe, m¸y thi c«ng Nî TK 623 Cã TK 214 - Cuèi kú kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bè chi phÝ sö dông m¸y tÝnh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ghi. Nî TK 154 Cã TK 623 * KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trùc tiÕp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p ngoµi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ m¸y thi c«ng. §Ó tËp hîp chi phÝ vµ ph©n bè chi phÝ s¶n xuÊt chung kÕ to¸n ph¶i sö dông TK 627 "chi phÝ s¶n xuÊt chung" C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kÕ to¸n ghi. Nî TK 627 Cã c¸c tµi kho¶n cã liªn quan - Cuèi kú kÕ to¸n ph©n bæ, kÕt chuyÓn cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh Nî TK 154 Cã TK 627 b. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao vµ C«ng ty tÝnh gi¸ thµnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp. Gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao = Chi phÝ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú + Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú - Chi phÝ s¶n phÈm dë dang cuèi kú Sau khi tÝnh ®îc gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao cïng víi bót to¸n ghi doanh thu kÕ to¸n ghi. Nî TK 632 Cã TK 154 2.3. KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm Chøng tõ sö dông: ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu thu, b¸o cã, c¸c chøng tõ vÒ nghiÖm thu, quyÕt to¸n bµn giao c«ng tr×nh vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan. Tµi kho¶n sö dông: TK 511, TK 134, TK 632 vµ kh¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan. Khi bµn giao c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh cho chñ ®Çu t kÕ to¸n ghi: Nî TK 131 Cã TK 333 §ång thêi kÕt chuyÓn gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh ®· bµn giao. Nî TK 632 Cã TK 154 - Khi thanh to¸n víi chñ ®Çu t c«ng tr×nh, kh¸ch hµng Nî TK 111, 112 Cã TK 131 2.4. KÕ toµn tµi s¶n cè ®Þnh KÕ to¸n t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh Khi t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh kÕ to¸n ghi Nî TK 211 Nî TK 1332 (nÕu cã) Cã TK 111, 112, 331, 411 - KÕ to¸n gi¶m TSC§ C¨n cø vµo gi¸ b¸n TSC§ cña C«ng ty, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 721 Cã TK 333 Khi gi¶m TSC§ kÕ to¸n ghi Nî TK 821 gi¸ trÞ cßn l¹i Nî TK 214 gi¸ trÞ hao mßn Cã TK 211 nguyªn gi¸ TSC§ - KÕ to¸n khÊu hao TSC§ TSC§ cña C«ng ty ®îc khÊu hao theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng vµ møc khÊu hao ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Nguyªn gi¸ TSC§ Møc khÊu hao trong th¸ng = 12 x sè n¨m sö dông Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng tÝnh vµ ph©n bè khÊu hao TSC§ kÕ to¸n ghi + TSC§ sö dông ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh Nî TK 627 Cã TK 214 2.5. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm
- Xem thêm -