Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty tnhh cơ kim khí sơn hà

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, tån t¹i vµ ph¸t triÓn lµ mét vÊn ®Ò rÊt ®¸ng quan t©m ®èi víi mét doanh nghiÖp. V× vËy muèn ®øng v÷ng trong m«i trêng doanh nghiÖp. V× vËy muèn ®øng v÷ng trong m«i trêng c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña nÒn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh¼ng ®Þnh søc m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, kh«ng nh÷ng vËy c¸c nhµ qu¶n trÞ c¸c doanh nghiÖp ph¶i thÓ hiÖn lµ ngêi ®øng ®Çu l·nh ®¹o cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Cïng tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c«ng ty TNHH C¬ kim khÝ S¬n Hµ ®· chøng tá ®îc lµ mét doanh nghiÖp n¨ng ®éng thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng. 1 Néi dung Ch¬ng I: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty TNHH C¬ kim khÝ S¬n Hµ I. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty TNHH C¬ kim khÝ S¬n Hµ ®îc thµnh lËp ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 1997 theo quyÕt ®Þnh sè 3823 GP/TLDX cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi. Tªn gäi cña c«ng ty: C«ng ty TNHH C¬ kim khÝ S¬n Hµ Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: C«ng ty TNHH Trô së chÝnh: 315 ®êng Trêng Trinh - Hµ Néi Nhµ m¸y s¶n xuÊt: 360 ®êng Gi¶i Phãng §iÖn tho¹i: (04) 6642013 - (04) 6642014 Fax: 6642004 C«ng ty C¬ kim khÝ S¬n Hµ lµ mét ®¬n vÞ cã t c¸ch ph¸p nh©n h¹ch to¸n ®éc lËp, c«ng ty cã thÓ h¹ch to¸n chñ ®éng trong viÖc liªn hÖ ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi níc, thùc hiÖn mäi nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. Khi míi thµnh lËp, sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn míi chØ cã 70 ngêi, sau 6 n¨m ph¸t triÓn, hiÖn nay sè nh©n viªn cña c«ng ty lµ 350 ngêi trong ®ã cã h¬n 100 ngêi cã tr×nh ®é cao ®¼ng, ®¹i häc. Dt×nh h×nh hµng n¨m cña c«ng ty lµ gÇn 10 tû ®éng. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, c«ng ty ®· cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ, khi míi thµnh lËp, vèi ®iÒu lÖ cña c«ng ty lµ 600 triÖu ®ång ®îc h×nh thµnh tõ vèn gãp cña hai anh em lµ Lª VÜnh S¬n vµ Lª Hoµng Hµ, ®Õn nay c«ng ty ®· më réng c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. C«ng ty cã mét hÖ thèng ph©n phèi hµng ho¸ kh¸ m¹nh , víi 24 cöa hµng vµ 34 ®¹i lý ph©n phèi t¹i Hµ Néi 70 tæng ®¹i lý t¹i c¸c thµnh phè tõ §µ N½ng ®Õn L¹ng S¬n. N¨m 2001 c«ng ty më thªm chi nh¸nh t¹i H¶i Phßng vµ thiÕt lËp thªm 4 ®¹i lý b¸n hµng t¹i Hµ Néi. Trong 3 n¨m gÇn ®©y doanh thu cña 2 c«ng ty t¨ng liªn tôc víi tèc ®é cao, ®¹t 70% ®Õn 90% mét n¨m, ®¹t trªn 14 tû ®ång n¨m 2000 vµ t¨ng lªn xÊp xØ 30 tû ®ång trong n¨m 2001. Lîi nhuËn n¨m 2002 t¨ng 200% so víi n¨m 2001. C«ng ty ®· ®¹t ®îc nhiÒu huy ch¬ng vµng trong c¸c lÇn héi chî, n¨m 2000 ®¹t danh hiÖu hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao do ngêi tiªu dïng b×nh chän vµ ®îc cÊp chøng chØ ISO 9001 n¨m 2001. Nh÷ng thµnh c«ng kh«ng nhá mµ c«ng ty ®· ®¹t ®îc lµ nhê sù cè g¾ng lín cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty, sù qu¶n lý tµi giái cña ban l·nh ®¹o trÎ trong c«ng ty. 2. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty 3 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty TNHH C¬ khÝ S¬n Hµ Ban gi¸m ®èc Bé phËn s¶n xuÊt Phßng kÕ to¸n Tæ s¶n xuÊt KÕ to¸n trëng Khai th¸c thÞ trêng Tæ vËn chuyÓn Tæ s¶n xuÊt ®ai ®Õ KÕ to¸n chi tiÕt B¸n hµng Tæ l¾p ®Æt Tæ hoµn thiÖn Thñ quü §¹i lý Tæ b¶o hµnh Phßng kinh doanh Bé phËn dÞch vô Víi c¬ cÊu tæ chøc ®ã: Ph©n xëng nhùa KÕ to¸n kho - Gi¸m ®èc: (nhiÖm vô, quyÒn....) - C¸c phã gi¸m ®èc: lµ ngêi tham mu...... - C¸c phßng: ( Phßng Hµnh chÝnh.... + Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh + Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh... + C¸c c¬ së s¶n xuÊt 3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty 3.1 Chøc n¨ng Chøc n¨ng cña C«ng ty TNHH C¬ kim khÝ S¬n Hµ lµ tæ chøc bé m¸y c«ng ty phï hîp, gän nhÑ vµ ho¹t ®éng hiÖu qu¶, cã nh÷ng chÝnh s¸ch, chÕ ®é 4 qu¶n lý kinh tÕ, quy ®Þnh phï hîp víi ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh cña c«ng ty ®Ó ph¸t huy ®îc thÕ m¹nh cña m×nh trong c«ng t¸c qu¶n lý vÜ m« cña nÒn kinh tÕ. 3.2 NhiÖm vô. C«ng ty TNHH C¬ kim khÝ S¬n Hµ lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh võa b¸n bu«n võa b¸n lÎ, c¸c s¶n phÈm lµm ra ®Òu ®îc nhËp kho sau ®ã xuÊt b¸n theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng cã nhu cÇu. 5 Ch¬ng II: t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 1. Vèn: + C¬ cÊu vèn: bao gåm tiÒn mÆt, c¸c kho¶n ph¶i thu, tµi s¶n cè ®Þnh , c¸c kho¶n t¹m øng, nhµ xëng, m¸y mãc thiÕt bÞ. + Nguån vèn: Nî ng¾n h¹n, nguån vèn kinh doanh vµ lîi nhuËn cha ph©n phèi. C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12/2001 vµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12/2002 ta cã: N¨m 2001 N¨m 2002 ST TT ST TT Chªnh lÖch ChØ tiªu % A-TSL§ & 11.044.037.1 77.1 25.776.803. 54.2 14.732.766. §TNH 82 8 908 726 1. Vèn b»ng tiÒn 1.226.019.7 8.57 3.349.869.1 7.04 2.173.849.4 12 73 61 2. §Çu t ng¾n 0 0 0 0 0 h¹n 3. C¸c kho¶n 2.144.226.1 14.9 7.243.208.5 15.2 5.098.982.4 ph¶i thu 24 9 35 11 4. Hµng tån kho 3.11.428.963 21.7 12.208.902. 25.7 9.097.473.1 4 160 97 5. TSL§ kh¸c 1.175.546.2 8.22 2.974.842.0 6.25 1.799.277.7 76 39 63 B-TSC§ vµ 3.264.708.8 22.8 21.801.540. 45.8 18.536.831. §TNH 99 2 007 108 Tæng céng 14.308.746. 100 47.578.343. 100 33.269.597. 081 915 834 A- Nî ph¶i tr¶ 7.643.242.3 543. 32.114.603. 67.5 24.471.361. 70 4 421 051 1. Nî ng¾n h¹n 5.808.434.6 40.5 22.395.744. 47.1 16.587.400. 09 9 490 881 2. Nî dµi h¹n 1.767.387.7 12.3 9.457.788.9 19.9 7.690.401.1 61 5 31 70 3. Nî kh¸c 67.420.000 0.47 261.070.000 0.55 193.650.00 6 0 B- NVCSH 6.665.503.71 46.5 15.463.740. 32.5 8.798.236.7 1 8 494 83 Tæng céng 14.308.746. 100 47.578.343. 100 33.269.597. 081 915 834 * NhËn xÐt: Qua b¶ng nµy ta thÊy nguån vèn n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng 33.269.597.834§ trong ®ã nguån vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp t¨ng 8.798.236.783§. Nh vËy doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng kinh doanh h¬n tríc. Tuy nhiªn sè nî ph¶i tr¶ cña C«ng ty t¬ng ®èi lín nhng còng cha cã thÓ kÕt luËn g× vÒ vÊn ®Ò nµy v× C«ng ty ®ang trong thêi gian më réng SX kinh doanh. C¸c biÖn ph¸p mµ doanh nghiÖp huy ®éng vèn + Vay cña c¸ nh©n + C¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c: ng©n hµng nhµ níc Tµi chÝnh thuª tµi chÝnh 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2001 vµ n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh: §ång ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 Tæng doanh thu 29.754.025.994 70.495.474.623 Tæng cp 3.944.687.283 13.175.000 Nép ng©n s¸ch 1.485.094.258 2.834.985.259 Thu nhËp b×nh qu©n 800.000 900.000 Lîi nhuËn sau thuÕ 3.155.825.300 6.024.343.677 * NhËn xÐt: Nh×n vµo sè liÖu kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ta thÊy doanh thu n¨m 2002 t¨ng lªn ®¸ng kÓ so víi n¨m 2001 (40.741.448.629) lµ do: c«ng ty ®· t¨ng cêng thªm mét lîng vèn t¬ng ®èi lín vµo s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi c«ng t¸c b¸n hµng vµ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña doanh nghiÖp ®îc n©ng cao vµ c¶i thiÖn do vËy lîi nhuËn còng t¨ng nhiÒu so víi n¨m 2001. 3. C¸c biÖn ph¸p c«ng ty ¸p dông ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng b¸n hµng - C¸c chiÕn lîc lùa chän thÞ trêng 7 - ChiÕn lîc x©y dùng s¶n phÈm cña c«ng ty lµ hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao. 8 Ch¬ng III. T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty TNHH c¬ kim khÝ S¬n Hµ Trong s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ lµ mét vÊn ®Ò quan träng. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy, ph¶i th«ng qua c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ sau: I. Tû suÊt lîi nhuËn Th«ng qua chØ tiªu nµy ta cã thÓ thÊy ®îc t×nh h×nh trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ n¨ng lùc ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty. Tû suÊt ®Çu t ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Tû suÊt ®Çu t Gi¸ trÞ TSC§ + §Çu t dµi h¹n Tæng tµi s¶n = C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12/2001 vµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12/2002 ta cã sè liÖu sau: Tû suÊt ®Çu t n¨m = 2001 Tû suÊt ®Çu t n¨m = 2002 3.264.708.899 14.308.746.081 21.801.540.007 47.587.343.915 x 100% = 22,82% x 100% = 45,82% Ta thÊy tû suÊt ®Çu t cña C«ng ty n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 23%. Nh vËy thÓ hiÖn trang thiÕt bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt nãi chung vµ m¸y mãc thiÕt bÞ nãi riªng cña dn ®ang rÊt ®îc chó träng, §iÒu nµy còng thÓ hiÖn n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ xu híng ph¸t triÓn l©u dµi cña dn lµ rÊt tèt. II. Tû suÊt tµi trî Th«ng qua viÖc huy ®éng vèn, kh¶ n¨ng ®¶m b¶o vÒ mÆt tµi chÝnh cho ta thÊy mét c¸ch kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Trªn c¬ së ®ã ta cã thÓ ph©n tÝch chØ tiªu tû suÊt tµi trî qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n bªn nguån vèn nh sau: Tû suÊt tµi trî = 9 Nguån vèn chñ së h÷u Tæng céng nguån vèn Tû suÊt tµi trî n¨m 2001 = 6.665.503.711 14.308.746.081 x 100 = 48% Tû suÊt tµi trî n¨m 2002 = 15.463.740.494 47.578.343.915 x 100 = 32.5% Ta thÊy tû suÊt tµi trî cña n¨m 2002 gi¶m 14.08% so víi n¨m 2001 tuy nhiªn tæng céng nguån vèn l¹i t¨ng 33.269.597.834® trong ®ã nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty t¨ng 8.798.236.783®. Do vËy cha thÓ cã kÕt luËn g× vÒ vÊn ®Ò nµy. III. Tû suÊt vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n: Trong s¶n xuÊt kinh doanh c«ng nî ph¸t sinh lµ mét lÏ ®¬ng nhiªn. Muèn biÕt ®îc t×nh h×nh tµi chÝnh chóng ta cÇn ph¶i ph©n tÝch c«ng nî ®Ó x¸c ®Þnh ®îc tÝnh hîp lý cña c¸c kho¶n c«ng nî. Dùa vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12/2002 vµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12/2002 ta cã c¸c sè liÖu nh sau: Vèn b»ng tiÒn + §Çu t ng¾n h¹n + Nî ph¶i = thu x 100% to¸n nhanh Nî ng¾n h¹n ph¶i tr¶ Tû lÖ thanh Tû lÖ thanh to¸n nhanh n¨m 2001 = 6.757.061.942 5.808.434.609 = 1.16 Tû lÖ thanh to¸n nhanh n¨m 2002 = 8.880.911.403 22.395.744.490 = 0.47 Tû lÖ thanh to¸n nhanh n¨m 2001 cho ta thÊy t×nh h×nh thanh to¸n cña C«ng ty t¬ng ®èi kh¶ quan. Tuy nhiªn n¨m 2002 tû lÖ thanh to¸n nhanh ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n cña C«ng ty cã kh¶ n¨ng gÆp khã kh¨n. Tû suÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n TSKNTTNH 2001 = TSL§ vµ ®Çu t ng¾n h¹n Nî ph¶i tr¶ ng¾n h¹n = 11.044.037.182 10 = 1.9 5.808.434.609 TSKNTTNH 2002 25.776.803.908 22.395.744.490 = = 1.15 KÕt qu¶ trªn cho thÊy doanh nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty lµ kh¶ quan IV. Tû suÊt kh¶ n¨ng sinh lêi Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu ph¶n ¸nh tÝnh to¸n hiÖu qu¶ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh, ph¶n ¸nh lîi nhuËn do doanh nghiÖp tiªu thô s¶n phÈm ®em l¹i. ChØ tiªu nµy cho ta thÊy 100® doanh thu thuÇn th× sÏ ®¹t ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu = Lîi nhuËn sau thuÕ Doanh thu thuÇn x 100% Tû suÊt lîi nhuËn n¨m = 2001 3.155.825.299 28.789.033.074 x 100 = 10.96% Tû suÊt lîi nhuËn n¨m = 2002 6.024.343.676 67.967.658.318 x 100 = 8.86% Ch¬ng IV: Ph¬ng híng vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp I. §Þnh híng chung cña C«ng ty TiÕp tôc më réng vµ ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, kÕt hîp ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô, më réng thÞ trêng, t×m nh÷ng b¹n hµng míi. TËn dông tèi ®a sù ñng hé vµ gióp ®ì cña c¸c ban ngµnh trong thµnh phè nh»m n©ng cao doanh thu. §Çu t theo chiÒu s©u vµo viÖc ¸p dông ®a c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng, më réng nhµ xëng, mua s¾m thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Æc biÖt ®Çu t c«ng nghÖ míi mét sè thiÕt bÞ ®ång bé ®Ó s¶n xuÊt thªm mét sè mÆt hµng ®îc thÞ trêng quan t©m nh: 11 + N©ng cao n¨ng lùc lao ®éng: Cã biÖn ph¸p tÝch cùc n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, sö dông lao ®éng ®Ó më réng doanh thu, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña tËp thÓ cña ngêi lao ®éng, t¨ng c¬ng ®éi ngò c¸n bé khoa häc - kü thuËt, c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay. + Thùc hiÖn tèt tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ ®· ký gi÷a chÝnh quyÒn vµ c«ng ®oµn vÒ quyÒn lîi nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng theo bé luËt lao ®éng, duy tr× nghiªm tóc néi quy lao ®éng, néi quy quy ®Þnh cña c«ng ty vµ ph¸p luËt Nhµ níc ®Ò ra. + Më réng s¶n xuÊt kinh doanh, n¨ng ®éng s¸ng t¹o t×m híng lµm ¨n míi, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, tõng bíc n©ng cao thu nhËp vµ ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n trong c«ng ty. + Thùc hiÖn tèt chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ®èi víi ngêi lao ®éng nh s¾p xÕp lao ®éng tuyÓn dông, ®µo t¹o l¹i c¶i tiÕn c«ng t¸c tiÒn l¬ng, thùc hiÖn an toµn vÖ sinh lao ®éng, khen thëng, kû luËt vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt, h¹n chÕ tèi ®a tai n¹n lao ®éng cã thÓ xÈy ra. + Thêng xuyªn ph¸t ®«ng phong trµo thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt, thùc hiÖn tiÕt kiÖm trong chi phÝ s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng xuÊt chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cao. N©ng cao uy tÝn vµ doanh thu. II. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty (c¸c môc tiªu chñ yÕu). 2.1. X©y dùng ¸p dông ®ång bé khai th¸c më réng thÞ trêng nh»m t¨ng doanh thu §Ó cã thÓ më réng thÞ trêng cÇn ph¶i ¸p dông chÝnh s¸ch vÒ ho¹t ®éng Manketing ®ã lµ: ChÝnh s¸ch s¶n phÈm, chÝnh s¸ch gi¸ c¶, chÝnh s¸ch ph©n phèi vµ chÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕn khÝch. Bèn chÝnh s¸ch nµy kh«ng ®éc lËp lÉn nhau mµ chóng phèi hîp víi nhau mét c¸ch chÆt chÏ ®Ó ph¸t huy hiÖu qu¶ tèi ®a. a, ChÝnh s¸ch s¶n phÈm. + Lo¹i h×nh s¶n phÈm: Nguån níc h×nh trô, khèi + Hoµn thiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm + T¹o uy tÝn cho s¶n phÈm bån níc S¬n Hµ + Nh·n m¸c bao b× s¶n phÈm 12 + TiÕp tôc gi÷ g×n vÞ trÝ ®· cã trªn thÞ trêng víi b¹n hµng, cã thÞ trêng réng lín trong Hµ Néi vµ c¸c tØnh kh¸c. + C¶i tiÕn h×nh dµng mÉu m·, mµu s¾c vµ mét sè c¸c ®Æc tÝnh kh¸c biÖt... SÏ ®em l¹i cho c«ng ty c¬ héi tiªu thô lín. + T¹o uy tÝn: C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ph¶i cã dÊu Ên c«ng ty: §ã lµ nh·n hiÖu m¸c, ch÷ qu¶ng c¸o trªn ph¬ng tiÖn, ®ång thêi ®ã còng lµ chÊt lîng s¶n phÈm ®· lµm tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng, cßn in ®Ëm, cßn uy tÝn lu luyÕn trong lßng cña kh¸ch hµng, lµm cho kh¸ch hµng cã mét t©m lý an toµn, yªn t©m tuyÖt ®èi vµo s¶n phÈm bån níc mµ c«ng ty s¶n xuÊt. + Bao b× s¶n phÈm Kh«ng nh c¸c s¶n phÈm kh¸c, bån níc kh«ng sö dông bao gãi ( v× khèi l¬ng vµ kh«ng cña s¶n phÈm chiÕm chç rÊt lín) nhng c«ng ty S¬n Hµ sö dông c¸c biÖn ph¸p sau: Trang trÝ mµu s¾c s¶n phÈm hµi hoµ, mü thuËt, sö dông c«ng nghÖ tiÕn tiÕn trong c«ng nghÖ s¬n trªn thÐp b, ChÝnh s¸ch gi¸: Môc tiªu cña chÝnh s¸ch gi¸ c¶ lµ: Khèi lîng hµng ho¸ vµ lîi nhuËn. Víi c«ng ty cã thÓ sö dông mét sè ph¬ng ph¸p x¸c lËp chÝnh s¸ch gi¸ c¶ nh sau: + ChiÕn lîc gi¸ híng vµo doanh nghiÖp: ChiÕn lîc nµy hêng vµo môc tiÒu néi t¹i cña doanh nghiÖp, vµo chi phÝ  t¨ng cêng qu¶n lý chi phÝ (qu¶n lý sö dông vËt t kü thuËt) ®Ó gi¶m bít khèi lîng phÕ liÖu vµ phÕ phÈm nh»m tèi thiÕu ho¸ chi phÝ, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn + ChiÕn lîc gi¸ híng ra thÞ trêng: - Trong kinh doanh nªn sö dông chÝnh s¸ch gi¸ th©m nhËp s©u vµ b¸n t¨ng doanh sè víi gi¸ thÊp. - Trong s¶n xuÊt c«ng ty nªn coi träng chÊt lîng gi¸ ®Ó b¸n ë møc ngang gi¸ hoÆc cao h¬n gi¸ thÞ trêng tuú thuéc vµo lo¹i yªu cÇu chÊt lîng ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. c, ChÝnh s¸ch ph©n phèi lùa chän kªnh ph©n phèi. * C«ng ty cã thÓ sö dung kªnh ph©n phèi trùc tiÕp cho ph©n phèi s¶n phÈm hoÆc kªnh ph©n phèi ng¾n, kªnh ph©n phèi dµi. 13 b, ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr¬ng. Giao tiÕp khuyÕch tr¬ng lµ mét c«ng cô quan träng ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc Marketing cña c«ng ty. KhuyÕch tr¬ng, giao tiÕp cña c«ng ty nªn dïng mét sè néi dung chñ yÕu cña c«ng ty: Qu¶ng c¸o, c¸c ho¹t ®éng yÓm trî xóc tiÕn b¸n hµng. + Qu¶ng c¸o: TiÕp tôc sö dông c¸c h×nh thùc qu¶ng c¸o mµ c«ng ty ®· ¸p dông. §ång thêi bæ sung c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o kh¸c. + Xóc tiÕn b¸n hµng: Hµng n¨m nªn héi nghÞ kh¸ch hµng ®Ó n¾m bÆt nh÷ng u, khuyÕt ®iÓm cña s¶n phÈm vµ nh÷ng nhu cÇu ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông s¶n phÈm. Sau héi nghÞ nªn cã quµ t¨ng cho ®¹i biÓu, cho kh¸ch hµng ®Ó t¹o ra bÇu khÝ th«ng c¶m, hoµ ®ång t¹o sù vui vÎ tin tëng vµ thùc sù hiÓu nhau gi÷a c«ng ty vµ kh¸ch hµng. Ngoµi ra cßn sö dông in, ph¸t hµnh, giíi thiÖu s¶n phÈm míi cña c«ng ty mét sè tÝnh n¨ng u viÖt vµ hiÖu qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ, gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi¸ ph¶i ch¨ng so víi s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. C¸c ho¹t ®«ng yÓm trî - b¶o vÖ thÞ trêng, b¶o vÖ gi¸ c¶ - Tham gia c¸c héi chî triÓn l·m khi cã ®iÒu kiÖn 2.2. Môc tiªu t¨ng cêng qu¶n lý, sö dông lao ®éng nh»m n©ng cao n¨ng suÊt N©ng cao hiÖu qña sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh lµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó t×m ra biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gÝa thµnh s¶n phÈm nhê vµo c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp. Trong c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× lao ®éng cña con ngêi lµ yÕu tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh nhÊt. Sö dông tèt nguån lao ®éng tËn dông hÕt kh¶ n¨ng lao ®éng lµ mét yªu cÇu ®Æt ra hµng ®Çu cho nhµ qu¶n lý. Gi¶i ph¸p: Môc tiªu chñ yÕu cña viÖc lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý lao ®éng vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña C«ng ty lµ qu¶n lý chÆt chÏ ngêi lao ®éng, x¸c ®Þnh nh÷ng kh¶ n¨ng s½n cã ®Ó gi¶m chi phÝ l® cho s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. C¸c biÖn ph¸p: Mét lµ: C¶i tiÕn h×nh thøc ph©n c«ng lao ®éng. H¹n chÕ viÖc sö dông tr¶ l¬ng theo thêi gian mµ nªn tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm ®Ó n©ng cao tinh thÇn chñ 14 ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn lao ®éng v× m×nh, v× tËp thÓ. Ph©n c«ng lao ®éng hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt nh»m ph¸t huy cao nhÊt kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Hai lµ: §¶m b¶o c¸c dk vµ nguyªn vËt liÖu, vËt t, c«ng cô lao ®éng, mÆt b»ng nhµ xëng, kh«ng gian, m«i trêng mét c¸ch hîp lý nhÊt t¹i n¬i lµm viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, chó träng ®Õn lùc lîng lao ®éng trùc tiÕp. Ba lµ: Nghiªn cøu ®a vµo ¸p dông c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý lao ®éng tiªn tiÕn ¸p dông hiÖu qu¶ kinh nghiÖm qu¶n lý trong viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng. Bèn lµ: Phôc vô hîp lý n¬i lµm viÖc, nghØ ng¬i, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng cã thÓ hoµn thµnh b×nh thêng c¸c chøc n¨ng cña m×nh. 2.3. Môc tiªu t¨ng cêng ®Çu t theo chiÒu s©u ®Ó n©ng cao tr×nh ®é hiÖn ®¹i cña c«ng nghÖ Tµi s¶n cè ®Þnh lµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp, nã ph¶n ¸nh n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã, tr×nh ®é c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè ®Þnh, ®Æc biÖt lµ m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt lµ ®iÒu kiÖn quan träng vµ cÇn thiÕt ®Ó t¨ng s¶n lîng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm... bëi vËy, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh, thêi gian vµ cong suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §èi víi m¸y mãc thiÕt bÞ ®ang sö dông, nÕukh«ng phï hîp víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn t¹i th× nªn chuyÓn nhíng thanh lý ®Ó thu håi vèn ®Çu t mua thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi hiÖn ®¹i. 15 kÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH C¬ Kim khÝ S¬ Hµ víi nh÷ng quan s¸t tõ thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét C«ng ty trªn thÞ trêng vµ víi nh÷ng kiÕn thøc ®îc häc ë nhµ trêng em cã mét sè nhËn xÐt nh sau: ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp níc ta ®ang lµ vÊn ®Ò sèng cßn, nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. Cïng tån t¹i vµ ph¸t triÓn trongnÒn kinh tÕ thÞ trêng C«ng ty TNHH C¬ Kim KhÝ S¬ Hµ ®· chøng tá ®îc lµ mét doanh nghiÖp n¨ng ®éng, thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng. Môc lôc Lêi nãi ®Çu………………………………………………………………2 Néi dung………………………………………………………………….3 Ch¬ng I : Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty TNHH c¬ kim khÝ S¬n hµ...3 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty ………………………3 16 2. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty …………………………………………..4 3.Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña C«ng ty …………………………………….6 Ch¬ng II: T×nh h×nh sx kinh doanh cña C«ng ty ……………………….7 1. Vèn…………………………………………………………………….7 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng SX kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2001…………….9 Ch¬ng III: T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty TNHH c¬ kim khÝ S¬n Hµ……………………………10 I. TØ suÊt lîi nhuËn …………………………………………...10 II. TØ suÊt tµi trî ………………………………………………10 III. TØ suÊt vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n……………………………..11 IV. TØ suÊt kh¶ n¨ng sinh lêi……………………………………12 Ch¬ng V: Ph¬ng híng vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ SX kinh doanh cña doanh nghiÖp …….…………………………….……13 I. §Þnh híng chung cña C«ng ty …………………………………..13 II. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng SX kinh doanh cña C«ng ty (C¸c môc tiªu chñ yÕu)…………………………………..14 KÕt luËn …………………………………………………………………19 17
- Xem thêm -