Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty thương mại quận cầu giấy

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

b¸o c¸o tæng hîp lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ n-íc ta ®· cã nh÷ng b-íc chuyÓn biÕn tÝch cùc tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc. Còng nh- c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh kh¸c, c«ng ty Th-¬ng M¹i quËn CÇu GiÊy gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong giai ®o¹n nµy. Tuy vËy, ®éi ngò c¸n bé - c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®· kh«ng ngõng t×m tßi s¸ng t¹o, ¸p dông nh÷ng c¸ch thøc lµm ¨n míi, nhê ®ã c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Gãp phÇn lín vµo nh÷ng thµnh tùu ®ã lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ sö dông trong ®iÒu hµnh, qu¶n lý c«ng ty - qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh. Qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty Th-¬ng M¹i quËn CÇu GiÊy ®· gióp em gi¶i quyÕt mèi liªn hÖ gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ, bæ sung thªm nhiÒu kiÕn thøc vÒ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi riªng vµ vÒ kinh tÕ nãi chung. B¸o c¸o tæng hîp cña em gåm nh÷ng néi dung sau: I-/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn cña c«ng ty. II-/ §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña c«ng ty. III-/ NhËn xÐt chung vµ kiÕn nghÞ ®èi víi c«ng ty. 1 I-/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn c«ng ty 1-/ §Æc ®iÓm thµnh lËp cña c«ng ty C«ng ty Th-¬ng M¹i quËn CÇu GiÊy lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã bÒ dµy lÞch sö ®· ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo sù hoµn thiÖn cña hÖ thèng Th-¬ng m¹i Hµ Néi. Sau khi tæng kÕt kinh nghiÖm ë c¸c hîp t¸c x· mua b¸n thÝ ®iÓm, th¸ng 11-1955 Ban BÝ th- TW §¶ng ra ChØ thÞ sè 47 quyÕt ®Þnh thµnh lËp Hîp t¸c x· mua b¸n ë n«ng th«n vµ Hîp t¸c x· tiªu thô ë thµnh thÞ. Hîp t¸c x· mua b¸n cña QuËn 5 vµ QuËn 6 ®-îc thµnh lËp. §Õn th¸ng 3-1956, tÊt c¶ 13 x· cña QuËn 5 vµ 12 x· cña QuËn 6 ®· thµnh lËp Hîp t¸c x· mua b¸n víi sè x· viªn lµ 7.761 vµ sè vèn cæ phÇn lµ 23.248 (®ång). NhiÖm vô cña hîp t¸c x· ®-îc giao lµ: Thu mua n«ng s¶n, hµng ho¸ cho mËu dÞch quèc doanh, ph©n phèi t- liÖu s¶n xuÊt vµ qu¶n lý thÞ tr-êng n«ng th«n. QuyÕt ®Þnh 78/CP cña Thñ t-íng ChÝnh phñ ban hµnh th¸ng 5-1961 vÒ viÖc më réng thµnh phè Hµ Néi, huyÖn Tõ Liªm ®-îc thµnh lËp. V× vËy, hîp t¸c x· mua b¸n QuËn 5 vµ QuËn 6 ®· s¸p nhËp thµnh hîp t¸c x· mua b¸n huyÖn Tõ Liªm. Tõ 1-1-1980, huyÖn chØ ®¹o t¸ch phßng chØ ®¹o x· vµ thu mua hµng ngoµi kÕ ho¹ch giao vÒ ban qu¶n lý hîp t¸c x· mua b¸n huyÖn vµ thµnh lËp c«ng ty b¸n lÎ tæng hîp c«ng nghÖ phÈm Tõ Liªm. Th¸ng 3-1981, c«ng ty nhËn bµn giao hai cöa hµng chuyªn doanh cña c«ng ty VËt liÖu kiÕn thiÕt Hµ Néi vµ c«ng ty ChÊt ®èt Hµ Néi ®Ó trùc tiÕp qu¶n lý kinh doanh theo chñ tr-¬ng ph©n cÊp qu¶n lý cña thµnh phè. Cuèi n¨m 1992, c«ng ty tõ chç do Së Th-¬ng nghiÖp qu¶n lý vÒ nghiÖp vô kinh doanh ®-îc giao vÒ cho UBND huyÖn qu¶n lý toµn diÖn. Ngµy 21-12-1992, c«ng ty ®-îc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp c«ng ty Th-¬ng 2 m¹i Tõ Liªm thuéc UBND huyÖn Tõ Liªm - Hµ Néi. §©y lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc víi ngµnh nghÒ kinh doanh lµ hµng b¸ch ho¸, ®iÖn m¸y, vËt liÖu x©y dùng vµ thùc phÈm c«ng nghÖ. Lóc ®ã, vèn kinh doanh cña c«ng ty lµ 810.300.000®. Trong ®ã, vèn cè ®Þnh lµ 583.000.000®, vèn l-u ®éng lµ 183.000.000®, vèn kh¸c lµ 89.300.000®. Vµ c¬ cÊu nguån cung cÊp vèn lµ: Vèn ng©n s¸ch cÊp lµ 142.400.000, vèn tù bæ sung lµ 667.900.000®. Ngµy 25-5-1995, c«ng ty ®-îc bæ sung thªm nhiÖm vô kinh doanh x¨ng dÇu. §Çu n¨m 1999, quËn CÇu GiÊy ®-îc thµnh lËp. Ngµy 5-2-1999, UBND quËn CÇu GiÊy ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 705/Q§-UB ®æi tªn c«ng ty Th-¬ng m¹i Tõ Liªm thµnh c«ng ty Th-¬ng m¹i thuéc UBND quËn CÇu GiÊy. Ngµy 7-1-2000, c«ng ty ®-îc bæ sung thªm nhiÖm vô kinh doanh mÆt hµng r-îu, bia, thuèc l¸ theo QuyÕt ®Þnh sè 66/Q§-UB. Nh- vËy sau qu¸ tr×nh h¬n 40 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c«ng ty Th-¬ng m¹i quËn CÇu GiÊy ®· ph¸t triÓn kh¸ réng lín víi nhiÒu mÆt hµng kinh doanh nh- b¸ch ho¸, ®iÖn m¸y, thùc phÈm, r-îu, bia, thuèc l¸, hµng c«ng nghiÖp nhÑ, hµng mü nghÖ,... ChÝnh v× thÕ, c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ vÒ nhiÒu mÆt vµ lµ mét m¾t xÝch quan träng trong sù ph¸t triÓn cña m¹ng l-íi Th-¬ng m¹i Hµ Néi. 3 B¶ng theo dâi kÕt qu¶ lç - l·i §¬n vÞ: ®ång 4 ChØ tiªu 1997 1998 1999 16.138.580.87 2 17.915.734.93 3 29.904.085.51 4 228.620.700 262.756.270  Doanh thu thuÇn 15.909.960.17 2 17.652.978.66 3 29.904.085.51 4 Gi¸ vèn hµng b¸n 14.391.706.61 0 15.805.801.80 1 27.927.579.26 8 L·i gép 1.518.253.562 1.847.176.862 1.976.506.246 Chi phÝ b¸n hµng 1.336.066.889 1.629.418.449 1.417.129.650 139.021.647 168.647.668 459.980.293 L·i thuÇn ho¹t ®éng KD 13.165.026 49.110.745 99.396.303 L·i ho¹t ®éng tµi chÝnh   (32.075.108) L·i ho¹t ®éng bÊt th-êng 38.119.974 5.853.116 1.717.328 Tæng l·i tr-íc thuÕ 51.285.000 54.963.906 69.038.532 ThuÕ thu nhËp DN (thuÕ lîi tøc) 23.078.000 24.733.755 22.092.328 L·i sau thuÕ 28.207.000 30.230.151 46.946.195 Tæng doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ Chi phÝ qu¶n lý DN 5 B¶ng theo dâi nghÜa vô víi nhµ n-íc §¬n vÞ: ®ång Lo¹i thuÕ 1997 1998 1999 VAT (thuÕ doanh thu) 228.620.700 262.756.270 2.776.663.39 8 ThuÕ thu nhËp DN 23.078.000 24.733.755 22.092.328 Thu trªn vèn 16.695.000 ThuÕ nhµ ®Êt 74.703.500 85.034.700 251.937.300 6.350.000 6.350.000 6.350.000 ThuÕ kh¸c 16.695.000 Qua b¶ng theo dâi kÕt qu¶ lç - l·i ta thÊy, tæng doanh thu t¨ng dÇn tõ n¨m 1997, 1998 ®Õn n¨m 1999. Ho¹t ®éng bÊt th-êng cña n¨m 1999 vµ 1998 ®Òu kÐm hiÖu qu¶ so víi n¨m 1997. Bªn c¹nh ®ã, ho¹t ®éng tµi chÝnh cña n¨m 1999 lµm thiÖt h¹i cho c«ng ty h¬n 32.000.000®. Tuy nhiªn, n¨m 1999, nhê viÖc gi¸m s¸t, qu¶n lý, thanh tra thÞ tr-êng hiÖu qu¶ h¬n nªn c«ng ty ®· lo¹i h¼n c¸c kho¶n gi¶m trõ. Do vËy, lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 1999 cña c«ng ty còng t¨ng vät so víi n¨m 1998 vµ n¨m 1997 (46.946.195® so víi 30.230.151® vµ 28.207.000®). Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc, ngoµi viÖc chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp vÒ vèn cña Nhµ n-íc, c«ng ty cßn chÞu sù qu¶n lý gi¸n tiÕp cña Nhµ n-íc th«ng qua c¸c lo¹i thuÕ nh- tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Tõ b¶ng theo dâi nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc trong 3 n¨m 1997, 1998 vµ 1999 ta thÊy c«ng ty chÊp hµnh rÊt ®Çy ®ñ c¸c kho¶n ph¶i nép cho Nhµ n-íc. N¨m 1999, thuÕ VAT b¾t ®Çu ®-îc ¸p dông, c«ng ty lµ ®¬n vÞ tÝnh VAT 6 theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ nªn phÇn thuÕ ph¶i nép tréi h¬n h¼n so víi møc thuÕ doanh thu cña n¨m 1998 vµ 1997. Qua viÖc thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ ®èi víi Nhµ n-íc còng nãi lªn r»ng c«ng ty ®ang ë giai ®o¹n lµm ¨n ph¸t triÓn. 2-/ §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty Th-¬ng m¹i quËn CÇu GiÊy sau qu¸ tr×nh s¸p nhËp, t¸ch rêi cïng víi bÒ dµy lÞch sö tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®Õn nay c«ng ty bao gåm m¹ng l-íi víi 9 cöa hµng. C«ng ty Th-¬ng m¹i CÇu giÊy CHTM Sè 1 CHTM L¸ng Th-îng CHTM CÇu giÊy CHTM Sè 2 CHTM Sè 4 CHTM Cæ NhuÕ CHTM §¹i Mç CHTM Nhæn CHTM Mai DÞch TÊt c¶ c¸c cöa hµng cña c«ng ty ®-îc ph©n bè ®Òu trªn ®Þa bµn quËn CÇu GiÊy vµ cã cïng chøc n¨ng lµ kinh doanh c¸c lo¹i mÆt hµng ®iÖn m¸y, thùc phÈm, r-îu, bia, thuèc l¸, hµng c«ng nghiÖp 7 nhÑ,... Trong 9 cöa hµng cña c«ng ty, cöa hµng Th-¬ng m¹i CÇu GiÊy lµ cöa hµng lín nhÊt vµ lµ n¬i Bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý cña c«ng ty lµm viÖc. Theo ®Þnh kú, c¸c cöa hµng nhËp c¸c lo¹i mÆt hµng theo nhu cÇu vµ theo sù qu¶n lý, ®Þnh h-íng cña c«ng ty. Hµng th¸ng, c¸c cöa hµng lªn b¶ng kª sè 4 vµ nép c¸c chøng tõ kÕ to¸n còng nh- b¸o c¸o t×nh h×nh chung lªn c«ng ty. Lµ cöa hµng cña cïng mét c«ng ty, do vËy, c¸c cöa hµng lu«n hç trî, gióp ®ì nhau trong kinh doanh ®Ó cïng hoµn thµnh môc tiªu cña c«ng ty ®Æt ra vµ ®¹t ®-îc môc ®Ých chung lµ gióp c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. 3-/ §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty. Tuy cã bÒ dµy lÞch sö gÇn 50 n¨m nh-ng do ®Æc thï lµ kinh doanh, bu«n b¸n nhá nªn Bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý cña c«ng ty kh¸ ®¬n gi¶n, gän nhÑ vµ vÉn ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña c«ng ty. Ban Gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh, b¶o vÖ, thanh tra Phßng kÕ to¸n tµi vô C«ng ty Th-¬ng M¹i quËn CÇu GiÊy lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tæ chøc qu¶n lý theo m« h×nh mét cÊp. Ban gi¸m ®èc c«ng ty l·nh ®¹o vµ trùc tiÕp chØ ®¹o kinh doanh cña tõng cöa hµng. C¸c phßng ban chøc n¨ng ®-îc tæ chøc theo yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp vµ gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®-îc th«ng suèt. 8 Phßng kÕ to¸n tµi vô lËp kÕ ho¹ch thu - chi, qu¶n lý qu¸ tr×nh kinh doanh b»ng tiÒn, ®¸p øng kÞp thêi vèn cho c¸c cöa hµng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. §ång thêi, phßng cã nhiÖm vô lµm viÖc víi ng©n hµng vµ thanh to¸n víi c¸c b¹n hµng. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh - b¶o vÖ - thanh tra cã chøc n¨ng tiÕp cËn thÞ tr-êng, chñ ®éng t×m kiÕm mÆt hµng, tæng hîp c©n ®èi vµ ®Ò xuÊt ý kiÕn vÒ n©ng bËc l-¬ng cho c¸n bé - nh©n viªn trong c«ng ty hµng n¨m; c¨n cø yªu cÇu, nhiÖm vô, cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, ký hîp ®ång lao ®éng theo thêi vô hoÆc l©u dµi, tiÕp nhËn, ®iÒu ®éng c¸n bé - c«ng nh©n viªn; theo dâi vµ lËp kÕ ho¹ch ®ãng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ; tiÕp nhËn vµ chuyÓn c«ng v¨n chÝnh x¸c, qu¶n lý con dÊu chÆt chÏ, ®óng nguyªn t¾c, qu¶n lý sö dông xe cña c«ng ty; thanh tra, b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cho c«ng ty. Ngoµi ra, phßng cßn cã mét thñ quü víi chøc n¨ng nhËp - xuÊt tiÒn khi ®· cã ®ñ ho¸ ®¬n, chøng tõ phßng kÕ to¸n tµi vô chuyÓn sang. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu ph¸t triÓn cña c«ng ty, c«ng ty rÊt coi träng ®Õn chÊt l-îng lao ®éng trong qu¸ tr×nh tæ chøc qu¶n lý. §Ó phôc vô môc ®Ých l©u dµi, c«ng ty lu«n chó träng viÖc ®µo t¹o c¸n bé nh©n viªn, tiÕp nhËn nh÷ng tµi n¨ng trÎ vµ ®Æc biÖt t¹o ®iÒu kiÖn cho bé ®éi phôc viªn, chuyÓn ngµnh vµ nh÷ng ng-êi ch-a cã c«ng ¨n viÖc lµm. 9 b¶ng b¸o c¸o chÊt l-îng lao ®éng cã mÆt ®Õn 309-1998 C«ng ty Th-¬ng m¹i Tõ Liªm: 1998 ®Õn 9-1999 (24 n¨m, 115 n÷) C«ng ty Th-¬ng m¹i CÇu GiÊy: 9-1999 ®Õn 2000 (29 nam, 122 n÷) 43 46 10 10 Bé ®éi phôc viªn 10 14 §¹i häc 14 16 Trung cÊp 47 55 S¬ cÊp 59 50 7 6 Nam 4 4 N÷ 6 5 Nam 14 17 N÷ 81 80 Nam 6 8 N÷ 25 31 §¬n vÞ §¶ng viªn Bé ®éi ngµnh Chuyªn to¸n chuyÓn m«n kÕ Tuæi 50-60 Tuæi 35-49 Tuæi 25-34 10 Nam Tuæi 18-24 N÷ 3 6 11 12 B¸o c¸o chÊt l-îng lao ®éng cã mÆt vµ nghØ kh«ng l-¬ng ®Õn 1-1-2000 NghØ Tæn Lao kh«ng g ®éng l-¬ng sè §Þa chØ cöa hµng lao Na Na N÷ N÷ ®éng m m Tªn ®¬n vÞ Ban gi¸m ®èc 2 1 1 Phßng TCHC, b¶o vÖ, 13 thanh tra 8 5 Phßng kÕ to¸n 4 Cöa hµng TM CÇu GiÊy 33 Cöa hµng TM sè 1 7 Cöa hµng TM sè 2 14 Cöa hµng Th-îng TM L¸ng 139-®-êng CÇu GiÊy 1 139-®-êng CÇu GiÊy 4 139-®-êng CÇu GiÊy 4 29 139-®-êng CÇu GiÊy 1 6 139-®-êng CÇu GiÊy 14 1 1 139-®-êng CÇu GiÊy 1 1174-L¸ng Th-îng 15 2 13 1 Cöa hµng TM sè 4 12 3 9 1 Cöa hµng TM §¹i Mç 4 Cöa hµng TM Cæ NhuÕ 28 7 13 229-§-êng CÇu GiÊy 4 2 X· §¹i Mç - Tõ Liªm 21 1 §-êng 69-x· Cæ NhuÕ Cöa hµng TM Nhæn 8 2 6 Cöa hµng TM Mai DÞch 11 1 10 151 29 122 Tæng 1 34 - Phè Nhæn ThÞ trÊn Mai DÞch 3 7 II-/ §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña c«ng ty Gióp viÖc vµ hç trî ®¾c lùc cho ban gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty lµ phßng kÕ to¸n tµi vô. Phßng cã 4 nh©n viªn víi 4 chøc n¨ng. KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n mua KÕ to¸n b¸n KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n tr-ëng cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña toµn bé phßng, hµng th¸ng b¸o c¸o lªn Ban gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong c«ng viÖc. Hµng ngµy, kÕ to¸n tr-ëng duyÖt c¸c tê kª vµ ®èi chiÕu. Sau ®ã, tõ sæ c¸i vµ nhËt ký nhËn ë 3 kÕ to¸n cÊp d-íi lªn b¸o c¸o. 14 KÕ to¸n mua chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vÒ kh©u mua hµng. Hµng th¸ng, kho¶ng ngµy 5-10 kÕ to¸n c¸c cöa hµng lªn b¶ng kª sè 4 vµ nép chøng tõ cho kÕ to¸n mua. KÕ to¸n mua nhËn tê kª, thèng kª råi vµo nhËt ký sè 5. KÕ to¸n b¸n cã nhiÖm vô tËp hîp c¸c b¸o c¸o b¸n ra vµ nhËn b¶ng kª sè 4. Sau ®ã, vµo nhËt ký sè 8 ®Ó cuèi th¸ng nép cho kÕ to¸n tr-ëng. KÕ to¸n ng©n hµng cã nhiÖm vô qu¶n lý tiÒn vay, tiÒn göi cña c«ng ty ë ng©n hµng, trùc tiÕp lµm viÖc víi ng©n hµng. Ngoµi ra, kÕ to¸n ng©n hµng cßn qu¶n lý chi phÝ nãi chung nh- chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, c¸c kho¶n b¶o hiÓm,... vµ c¶ l-¬ng. Bªn c¹nh ®ã, hµng th¸ng, kÕ to¸n ng©n hµng theo dâi vµ trÝch khÊu hao cho tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty. Víi nhiÖm vô rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty nh-ng chØ víi 4 ng-êi, phßng kÕ to¸n tµi vô lu«n hoµn thµnh tèt c«ng viÖc. §¹t ®-îc ®iÒu ®ã lµ nhê viÖc ph©n bè, s¾p xÕp khoa häc, nhê tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ kh¶ n¨ng nghiÖp vô cña c¸c nh©n viªn. H¬n n÷a, c¶ 4 phÇn hµnh kÕ to¸n trong phßng lu«n ®oµn kÕt vµ gióp ®ì nhau ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng viÖc. Trong c«ng t¸c kÕ to¸n hÖ thèng chøng tõ mµ c«ng ty sö dông lµ toµn bé c¸c chøng tõ vÒ th-¬ng m¹i. Cô thÓ: - C¸c chøng tõ vÒ tiÒn l-¬ng: B¶ng chÊm c«ng (01-L§TL), B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng (02-L§TL), PhiÕu nghØ h-ëng BHXH (03-L§TL), B¶ng thanh to¸n BHXH (04-L§TL), B¶ng thanh to¸n tiÒn th-ëng (05L§TL), PhiÕu b¸o lµm thªm giê (07-L§TL), Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng (09-L§TL). - C¸c chøng tõ vÒ hµng tån kho: PhiÕu nhËp kho (01-VT), PhiÕu xuÊt kho (02-VT), PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (03-VT), Biªn 15 b¶n kiÓm nghiÖm (05-VT), ThÎ kho (06-VT), PhiÕu b¸o vËt t- cßn l¹i cuèi kú (07-VT), Biªn b¶n kiÓm kª vËt t-, s¶n phÈm, hµng ho¸ (08-VT). - C¸c chøng tõ vÒ b¸n hµng: Ho¸ ®¬n b¸n hµng (01a-BH), Ho¸ ®¬n b¸n hµng (01b-BH), Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho (02-BH), Ho¸ ®¬n c-íc vËn chuyÓn (03-BH), Ho¸ ®¬n dÞch vô (04-BH), Ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn (07-BH), Ho¸ ®¬n tiÒn n-íc (08-BH), Ho¸ ®¬n thu phÝ b¶o hiÓm (11BH), Ho¸ ®¬n cho thuª nhµ (12-BH), PhiÕu mua hµng (13-BH), ThÎ quÇy hµng (15-BH). - C¸c chøng tõ vÒ tiÒn tÖ: PhiÕu thu (01-TT), PhiÕu chi (02-TT), GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng (03-TT), GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng (04-TT), Biªn lai thu tiÒn (05-TT), B¶ng kiÓm kª quü (07a-TT), B¶ng kiÓm kª quü (07b-TT). - C¸c chøng tõ vÒ tµi s¶n cè ®Þnh: Biªn b¶n giao nhËn TSC§ (01TSC§), ThÎ TSC§ (02-TSC§), Biªn b¶n thanh lý TSC§ (03-TSC§), Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh (04-TSC§), Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ (05-TSC§). Cïng víi hÖ thèng chøng tõ th× hÖ thèng tµi kho¶n mµ c«ng ty sö dông lµ toµn bé c¸c tµi kho¶n vÒ Th-¬ng m¹i mµ kÕ to¸n cho c¸c doanh nghiÖp Th-¬ng m¹i dïng ®Õn. §Æc biÖt, víi c¸c lo¹i c«ng cô - dông cô rÎ tiÒn nh- tñ hµng,... th× kÕ to¸n theo dâi mét nöa gi¸ trÞ ë TK 153 (khi xuÊt kho), nöa gi¸ trÞ cßn l¹i theo dâi ë TK 141.2 ®Ó ®ì g¸nh nÆng cho c¸c cöa hµng. VÒ hÖ thèng sæ kÕ to¸n, c«ng ty ®· lùa chän h×nh thøc tæ chøc sæ: NhËt ký chøng tõ. C«ng ty lùa chän h×nh thøc nµy v× nã phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña bé m¸y kÕ to¸n vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty - mét c«ng ty víi sè l-îng c¸c nghiÖp vô nhiÒu, l-îng tµi kho¶n sö dông lín, yªu cÇu qu¶n lý 16 cao, tr×nh ®é nh©n viªn cao, ®ång ®Òu vµ ®Æc biÖt bé m¸y kÕ to¸n chñ yÕu lµ ghi sæ b»ng tay. §©y lµ h×nh thøc cã sù kÕt hîp chÆt chÏ viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo thêi gian víi viÖc hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ theo néi dung kinh tÕ. §Æc ®iÓm cña h×nh thøc nµy cã sù kÕt hîp réng r·i víi viÖc h¹ch to¸n tæng hîp, h¹ch to¸n chi tiÕt trªn cïng mét sæ kÕ to¸n trong qu¸ tr×nh ghi chÐp. C¸c lo¹i sæ tæng hîp mµ kÕ to¸n cña c«ng ty sö dông nh-: NK-CT sè 1: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn Cã TK 111. NK-CT sè 2: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn Cã TK 112. NK-CT sè 3: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn Cã TK 113. NK-CT sè 4: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn Cã TK 311, 315, 341,342 NK-CT sè 5: Dïng ®Ó tæng hîp t×nh h×nh thanh to¸n vµ c«ng nî víi ng-êi cung cÊp hµng ho¸ cho c«ng ty. NK-CT sè 8: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn Cã TK 156,157,159,131,511,512,531,532,641,642... C¸c b¶ng kª sè 1,2,3,5,10,11 ®-îc phßng kÕ to¸n sö dông ®Ó gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n ®-îc tèt h¬n. Cßn vÒ sæ kÕ to¸n chi tiÕt, c«ng ty sö dông nh- sæ kÕ to¸n chi tiÕt ph¶i tr¶ ng-êi b¸n 331, sæ kÕ to¸n chi tiÕt b¸n hµng, sæ chi tiÕt ph¶i thu kh¸ch hµng 131,... vµ c¸c b¶ng ph©n bæ nh- b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng,... Ngoµi ra, phßng kÕ to¸n cßn sö dông mét sè sæ phô lµ sæ mua hµng, sæ vµo sÐc, sæ lÜnh-chi tiÒn, sæ quü tiÒn chi phÝ vµ b¸n hµng, danh b¹ theo dâi khÊu hao TSC§,... Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NK-CT: 17 Chøng tõ gèc vµ b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ KT chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· kiÓm tra lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c nhËt ký chøng tõ hoÆc b¶ng kª, sæ chi tiÕt cã liªn quan. §èi víi c¸c nhËt ký chøng tõ ®-îc ghi c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt th× hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n, b¶ng kª, sæ chi tiÕt, cuèi th¸ng ph¶i chuyÓn sè liÖu tæng céng cña b¶ng kª, sæ chi tiÕt vµo nhËt ký chøng tõ. §èi víi c¸c lo¹i chi phÝ kinh doanh ph¸t sinh nhiÒu lÇn hoÆc mang tÝnh chÊt ph©n bæ, c¸c chøng tõ gèc tr-íc hÕt ®-îc tËp hîp vµ ph©n lo¹i trong c¸c b¶ng ph©n bæ, sau ®ã kÕ to¸n l©y sè liÖu kÕt qu¶ cña b¶ng ph©n bæ ghi vµo c¸c b¶ng kª vµ nhËt ký chøng tõ cã liªn quan. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tr-ëng kho¸ sæ, céng sè liÖu trªn c¸c nhËt ký chøng tõ, ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c nhËt ký chøng tõ víi c¸c sæ kÕ to¸n 18 chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña c¸c nhËt ký chøng tõ ghi trùc tiÕp vµo sæ c¸i. §èi víi c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn c¸c sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt th× ®-îc ghi trùc tiÕp vµo c¸c sæ, thÎ cã liªn quan. Cuèi th¸ng, céng c¸c sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¨n cø vµo ®ã lËp c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n ®èi chiÕu víi sæ c¸i. Sè liÖu tæng céng ë sæ c¸i vµ mét sæ chØ tiªu chi tiÕt trong nhËt ký chøng tõ, b¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®-îc kÕ to¸n tr-ëng dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. HÕt mét quý hoÆc mét n¨m th× phßng kÕ to¸n ph¶i lËp hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh gåm 4 b¸o c¸o: b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ, thuyÕt minh b¸o c¸ tµi chÝnh. C¸c b¸o c¸o nµy ®-îc göi ®Õn c¸c c¬ quan chñ qu¶n, c¬ quan h÷u quan cã liªn quan nh-: Côc ThuÕ, chi côc Tµi chÝnh, phßng Kinh tÕ Thèng kª Tµi chÝnh quËn, Ng©n hµng, chi côc Thèng kª Thµnh phè, Së Th-¬ng m¹i Hµ Néi. 19 III-/ NhËn xÐt chung vµ kiÕn nghÞ C«ng ty Th-¬ng M¹i quËn CÇu GiÊy ®· tr¶i qua 45 n¨m víi bao th¨ng trÇm, c«ng ty ®· t¹o ®-îc uy tÝn vµ niÒm tin ®èi víi kh¸ch hµng trong thµnh phè Hµ Néi còng nh- c¸c tØnh ngoµi. N¾m ®-îc yªu cÇu cÊp b¸ch trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c«ng ty lu«n chó träng ®Õn viÖc c«ng t¸c tæ chøc vµ bé m¸y qu¶n lý cña m×nh ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi sù c¹nh tranh tù do. Mét bé m¸y quan träng mµ c«ng ty lu«n chó träng - Bé m¸y kÕ to¸n. §©y lµ bé m¸y ®-îc tinh gi¶n, rÊt gän nhÑ, phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty, cña ®Æc ®iÓm chung nÒn kinh tÕ n-íc ta. Bé m¸y kÕ to¸n sÏ gãp phÇn lín trong qu¸ tr×nh ®-a c«ng ty Th-¬ng m¹i CÇu GiÊy còng nh- hÖ thèng Th-¬ng m¹i Hµ Néi v÷ng b-íc tiÕn vµo thÕ kû 21. 20
- Xem thêm -