Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty tài chính dầu khí việt nam

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

A. Lêi më ®Çu §èi víi bÊt cø mét sinh viªn nµo khi ®Õn nh÷ng doanh nghiÖp thùc tËp th× ®iÒu ®Çu tiªn vµ h¬n hÕt lµ ph¶i t×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng ty mµ m×nh thùc tËp. §iÒu ®ã sÏ gióp cho sinh viªn thùc tËp biÕt râ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng phßng, tõng tæ, ®éi cña c«ng ty. Ngoµi ra viÖc t×m hiÓu chung còng gióp cho sinh viªn cã thÓ nhanh chãng hoµ nhËp víi m«i tr-êng míi vµ qu¸ tr×nh thùc tËp ®-îc diÔn ra tèt ®Ñp h¬n. §Æc biÖt h¬n ®Ó cã thÓ lµm tèt b¸o c¸o tæng qu¸t còng nh- chuyªn ®Ò thùc tËp cña giai ®o¹n 2 th× viÖc t×m hiÓu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty ®ãng vai trß rÊt quan träng, cã vËy sinh viªn thùc tËp sÏ t×m thÊy nh÷ng -u còng nh- nh-îc ®iÓm cña phßng m×nh thùc tËp còng nhphÇn hµnh cña phßng ®ã trong c«ng ty ®Ó phôc vô cho viÖc viÕt chuyªn ®Ò thùc tËp. Mét khi ®· kh«ng hiÓu ®-îc tæng qu¸t vÒ c«ng ty th× qu¸ tr×nh viÕt b¸o c¸o tæng hîp còng nh- chuyªn ®Ò thùc tËp gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Khã kh¨n trong viÖc t×m tµi liÖu, xin tµi nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt… Qu¸ tr×nh thùc tËp chÝnh lµ kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt ®Ó mçi sinh viªn thu thËp cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ phong phó vµ ®a d¹ng. Mçi ng-êi sÏ cã ®-îc nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u tõ thùc tiÔn n¾m b¾t nhanh nh¹y vµ so s¸nh víi nh÷ng g× ®· ®-îc häc sau ®ã tù rót ra nh÷ng bµi häc bæ Ých. ViÖc t×m hiÓu chung vÒ c«ng ty chÝnh lµ yÕu tè quan träng nhÊt t¹o nªn nh÷ng thµnh c«ng ®ã. B¸o c¸o gåm c¸c néi dung chÝnh sau: PhÇn I: §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. PhÇn II: §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. PhÇn I: ®Æc ®IÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tµI chÝnh DÇu khÝ ViÖt nam 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam viÕt t¾t lµ PV, tªn tiÕng Anh lµ: Vietnam oil and Gas Corporation (viÕt t¾t lµ PetroVietnam),®-îc thñ t-íng chÝnh phñ kÝ quyÕt ®Þnh thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 330/TTG ngµy 29/5/2005.Trô së chÝnh cña PV ®Æt t¹i 22 NG« QuyÒn Tp.Hµ Néi. Chøc n¨ng chÝnh cña PV hiÖn nay lµ: Nghiªn cøu, t×m kiÕm, th¨m dß, khai th¸c chÕ biÕn, vËn chuyÓn vµ lµm dÞch vô vÒ dÇu khÝ; kinh doanh vµ ph©n khèi c¸c s¶n phÈm vÒ dÇu khÝ vµ c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu; XuÊt nhËp khÈu vËt t-, thiÕt bÞ dÇu khÝ, c¸c s¶n phÈm dÇu khÝ vµ c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu, t- vÊn ®Çu t-, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, kinh doanh x©y dùng vµ s÷a ch÷a c«ng tr×nh, ph-¬ng tiÖn næi phôc vô dÇu khÝ, d©n dông; B¶o hiÓm vµ t¸i b¶o hiÓm dÇu khÝ; kinh doanh kh¸ch s¹n du lÞch, ®µo t¹o vµ cung øng nh©n lùc cho ngµnh dÇu khÝ; TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®a d¹ng còng nh- thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do nhµ n-íc ban hµnh, phï hîp víi ph¸p luËt ViÖt Nam. §Þnh h-íng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 cña tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam. VÒ môc tiªu ho¹t ®éng: Kh«ng chØ chó träng ®Õn viÖc ph¸t triÓn ngµnh dÇu khÝ chØ dùa vµo tµi nguyªn vµo néi lùc s½n cã trong n-íc mµ cÇn ph¶i chó träng më réng ho¹t ®éng dÇu khÝ ngoµi n-íc nh»m tËn dông nguån nnguyªn liÖu n-íc ngoµi, ®¶m b¶o an toµn n¨ng l-îng cho ®Êt n-íc; n©ng cao vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp quèc doanh; ph¸t triÓn cã chän lùa trªn c¬ së so s¸nh thÕ m¹nh ®Ó hoµ nhËp vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr-êng khu vùc vµ quèc tÕ; ph¸t triÓn ngµnh dÇu khÝ ViÖt Nam trªn c¬ së t¨ng c-êng hîp t¸c quèc tÕ; viÖc b¶o vÖ m«i tr-êng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn còng cÇn ®-îc ph¸t triÓn . Víi nh÷ng môc tiªu ®Ò ra nh- vËy ngµnh dÇu khÝ ViÖt Nam cÇn ph¶i ®æi míi c¬ cÊu ®Çu t- vµ tiÕn hµnh viÖc hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh thóc ®Èy nhÞp ®é t¨ng tr-ëng c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn nh»m tËn dông tèi ®a nguån lùc. ViÖc cho ra ®êi mét c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ trùc thuéc tæng c«ng ty dÇu khÝ lµ hÕt søc cÇn thiÕt, c«ng ty tµi chÝnh ra ®êi sÏ gióp tæng c«ng ty trong vÊn ®Ò vÒ huy ®éng vµ thu hót vèn cho tæng c«ng ty; ®øng ra ®µm ph¸n thu xÕp c¸c kho¶n vay vèn vµ tr¶ nî dèi víi c¸c tæ chøc tÝn dông trong vµ ngoµi n-íc; nh©n vèn uû th¸c vµ ®Çu t- vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vµo c¸c dù ¸n ph¸t triÓn cña c«ng ty thµnh viªn trong tæng c«ng ty, c«ng ty tµi chÝnh sÏ lµ mét c«ng cô ®¾c lùc cho sù ph¸t triÓn cña tæng c«ng ty. C«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ (PVFC), tªn gäi b»ng tiÕng Anh: PETROVIETNAM FINANCE COMPANY, trùc thuéc tæng c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ ViÖt Nam. PVFC ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 04/2000/Q§/VPCP do chñ nhiÖm v¨n phßng chÝnh phñ kÝ quyÕt ®Þnh. Lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp víi tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam. Lµ mét tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng v× vËy nã ho¹t ®éng theo luËt c¸c tæ chøc tÝn dông vµ luËt doanh nghiÖp nhµ n-íc. Ngµy 19/6/2000 ®-îc héi ®ång qu¶n trÞ tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam kÝ quyÕt ®Þnh sè 903/Q§-H§QT thµnh lËp c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ. §-îc thèng ®èc ng©n hµng nhµ n-íc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng sè12/GP-NHNN, b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2000; ®-îc së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t- Hµ Néi cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng kÝ kinh doanh sè 113108 ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2000. Trô së chÝnh cña c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ VN ®Æt t¹i sè 72 TrÇn H-ng §¹o quËn hoµn kiÕm Hµ néi ®iÖn tho¹i: 049426800; fax: 049426796/97; web: http://www.pvfc.com.vn c«ng ty cã 2 chi nh¸nh chÝnh: 99bÝ S-¬ng NguyÖt ¸nh –Q1- Thµnh Phè Hå ChÝ Minh vµ mét chi nh¸nh ®Æt t¹i 33 Tr-¬ng C«ng §Þnh thµnh Phè Vòng Tµu. Cã 4 v¨n phßng giao dÞch trong ®ã cã 2 v¨n phßng t¹i Hµ néi, 1 v¨n phßng t¹i TPHCM vµ mét v¨n phßng t¹i TP Vòng Tµu bao gåm: phßng giao dÞch sè 10: ®Þa chØ 72f trÇn H-ng §¹o –HoµnKiÕm-Hµ Néi; phßng giao dÞch sè 11: ®Þa chØ 61 Huúnh Thóch Kh¸ng-§èng§a- Hµ Néi; phßng giao dÞch sè 20: ®Þa chØ 12AB Thanh §a –B×nh Th¹nh- TP.HCM; phßng giao dÞch sè 30: ®Þa chØ: 33 Tr-¬ng C«ng §Þnh –Ph-êng 3- Vòng Tµu. HiÖn nay sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc trong c«ng ty lªn ®Õn 334 ng-êi víi tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc lµ 271 ng-êi chiÕm 81.13% trong sè ®ã tr×nh ®é trªn ®¹i häc lµ 3%. Tr¶i qua 5 n¨m ho¹t ®éng c«ng ty ®· cho thÊy sù ph¸t triÓn v-ît bËc cña m×nh, tõ vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu lµ 100 tû VN§ tÝnh ®Õn ngµy 1/12/2004 vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®· ®¹t møc 300 tû VN§. Quy m« vèn vµ tµi s¶n cña c«ng ty tÝnh ®Õn ngµy 31/12/2004 lªn ®Õn 4207025342751 VN§ t¨ng kho¶ng 1,45 lÇn so víi n¨m 2003 vµ t¨ng 3,4 lÇn so víi n¨m 2002, t¨ng 11,2 lÇn so víi n¨m 2001. Lîi nhuËn n¨m 2004 lµ 8.300.716.079 t¨ng kho¶ng 1,4 lÇn so víi n¨m 2003, t¨ng 1,7 lÇn so víi n¨m 2002. Ho¹t ®éng cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng tr-ëng dï chØ míi ®i vµo ho¹t ®éng, ®iÒu ®ã cho thÊy tÝnh tÊt yÕu cña viÖc ra ®êi c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ ®èi víi tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam. 2. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty: Do võa ®-îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng 5 n¨m nªn c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty ®ang trong qu¸ tr×nh chØnh söa vµ hoµn thiÖn phï hîp víi ®-êng lèi ph¸t triÓn còng nh- ho¹t ®éng cña c«ng ty. 2.1.Chøc n¨ng cña PVFC: PVFC ra ®êi thùc hiÖn chøc n¨ng chÝnh cña nã lµ ®¶m b¶o vèn cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t- cña tæng c«ng ty còng nh- c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, ngoµi ra nã cßn tham gia ®Çu t- tµi chÝnh vµ t- vÊn c¸c dÞch vô tµi chÝnh. Cô thÓ lµ nã nhËn tiÒn göi cã k× h¹n tõ mét n¨m trë lªn cña PV, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh kinh tÕ kÜ thuËt mµ PV cã quan hÖ kinh doanh, cña c¸n bé c«ng nh©n viªn PV, vµ cïng víi qu¸ trÝnh ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc còng nh- cña hÖ thèng ng©n hµng trong n-íc PVFC còng thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng nh- vËy ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, vµ tæ chøc c¸ nh©n kh¸c; §µm ph¸n kÝ kÕt c¸c hîp ®ång vay vèn trong vµ ngoµi n-íc ®èi víi c¸c dù ¸n cña chÝnh phñ, c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n mµ trong ®ã nhiÖm vô chÝnh cña nã lµ c¸c dù ¸n ®Çu t- cña PV vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo sù uû quyÒn; Ph¸t hµnh tÝn phiÕu vµ tr¸i phiÕu ®Ó huy ®éng vèn trong vµ ngoµi n-íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; Lµm ®¹i lÝ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cho PV vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn; NhËn uû th¸c vèn ®Çu t- trong vµ ngoµi n-íc bao gåm c¶ vèn cña PV vµ c¸ ®¬n vÞ thµnh viªn; Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kh¸c khi ®-îc héi ®ång qu¶n trÞ PV cho phÐp vµ ®-îc sù ®ång ý cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ n-íc. 2.2 C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty tµi chÝnh DÇu khÝ ViÖt nam: Phô lôc I 2.3 Nguyªn t¾c tæ chøc vµ ®iÒu hµnh: PVFC chÞu sù qu¶n lÝ cña PV vÒ chiÕn l-îc ph¸t triÓn, vÒ tæ chøc vµ nh©n sù; chÞu sù qu¶n lÝ cña ng©n hµng nhµ n-íc vÒ néi dung vµ nhiÖm vô ho¹t ®éng; Gi¸m ®èc cña PVFC do héi ®ång qu¶n trÞ cña tæng c«ng ty bæ nhiªm, thay mÆt tæng c«ng ty ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty, vµ bæ nhiÖm theo quy ®Þnh cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ n-íc ViÖt Nam; Lµ mét tæ chøc kinh tÕ v× vËy PVFC chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, lµ mét tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng nªn PVFC còng chÞu sù qu¶n lÝ vµ gi¸m s¸t cña ng©n hµng nhµ n-íc ViÖt Nam . 2.4. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban cô thÓ: HiÖn nay PVFC cã 6 phßng kinh doanh: Phßng §Çu t-, Phßng Qu¶n LÝ Vèn Uû Th¸c §Çu T-, Phßng thu xÕp vèn vµ tÝn dông doanh nghiÖp, Phßng dÞch vô tµi chÝnh, Phßng dÞch vô vµ tÝn dông c¸ nh©n, Phßng qu¶n lÝ dßng tiÒn. Cã 6 phßng qu¶n lÝ: V¨n phßng gi¸m ®èc vµ héi ®ång qu¶n trÞ, Phßng tæ chøc nh©n sù vµ tiÒn l-¬ng, Phßng kÕ ho¹ch vµ thÞ tr-êng, phßng kÕ to¸n, Phßng kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé, Phßng th«ng tin vµ c«ng nghÖ th«ng tin. Héi ®ång qu¶n trÞ: Theo ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña PVFC héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn qu¶n lÝ c«ng ty theo luËt c¸c tæ chøc tÝn dông vµ luËt doanh nghiÖp nhµ n-íc. Cã nhiÖm vô b¸o c¸o lªn tæng c«ng ty nh÷ng vÊn ®Ò cña PVFC thuéc thÈm quyÒn vµ quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò theo sù uû quyÒn cña héi ®ång qu¶n trÞ cña tæng c«ng ty. Héi ®ång qu¶n trÞ ®-îc quyÒn sö dông bé m¸y ®iÒu hµnh vµ con dÊu cña PVFC ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh. Héi ®ång qu¶n trÞ còng lËp ra ban kiÓm so¸t nh»m kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ. Ban gi¸m ®èc gåm 3 thµnh viªn trong ®ã 1 gi¸m ®èc vµ 2 phã gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc: Lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty, lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty, tr-íc ph¸p luËt vÒ viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty theo nhiÖm vô quyÒn h¹n ®-îc quy ®Þnh cô thÓ trong ®iÒu lÖ cô thÓ cña c«ng ty. Phã gi¸m ®èc: lµ ng-êi góp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng cña gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®-îc giao do gi¸m ®èc ph©n c«ng. VÒ chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban cô thÓ: a. V¨n phßng gi¸m ®èc vµ héi ®ång qu¶n trÞ: Lµ phßng nghiÖp vô cã chøc n¨ng tham m-u vµ gióp viÖc cho ban gi¸m ®èc vµ héi ®ång qu¶n trÞ trong viÖc chØ ®¹o, qu¶n lÝ vµ ®iÒu hµnh c«ng ty. Gåm c¸c tæ: Tæ th- kÝ, tæ nghiÖp vô, tæ ph¸p chÕ, tæ hµnh chÝnh, tæ qu¶n trÞ. b. Phßng tæ chøc nh©n sù vµ tiÒn l-¬ng: Lµ mét bé phËn ®iÒu hµnh lµm nhiÖm vô tham m-u vµ gióp viÖc cho ban gi¸m ®èc c«ng ty trong viÖc qu¶n lÝ vµ ®iÒu hµnh c¸c c«ng t¸c: tæ chøc nh©n sù, §µo t¹o, Båi d-ìng vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, TiÒn l-¬ng vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng, C«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng, b¶o hé lao ®éng cña c«ng ty C¬ cÊu tæ chøc: Tæ tæ chøc nh©n sù vµ ®µo t¹o: Tæ lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch. c. Phßng kÕ ho¹ch vµ thÞ tr-êng: Lµ phßng cã chøc n¨ng gióp gi¸m ®èc trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸, b¸o c¸o thèng kª, ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn s¶n phÈm: nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng. Gåm c¸c tæ: Tæ kÕ ho¹ch, Tæ thÞ tr-êng, Tæ qu¶n lÝ ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ. d. Phßng kÕ to¸n: Lµ phßng chuyªn m«n chøc n¨ng tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh tÕ, qu¶n lÝ tµi s¶n tiÒn vèn, x©y dùng qu¶n lÝ vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña c«ng ty. Bao gåm c¸c tæ: Tæ kÕ to¸n néi bé, Tæ kÕ to¸n kh¸ch hµng, Tæ kÕ to¸n tæng hîp vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh. e. Phßng th«ng tin vµ c«ng nghÖ th«ng tin: Lµ phßng cã chøc n¨ng thu thËp, tæng hîp, xö lÝ, ph©n tÝch l-u tr÷ vµ cung cÊp th«ng tin phôc vô ho¹t ®éng cho c«ng ty; Qu¶n lÝ hÖ thèng kÜ thuËt c«ng nghÖ th«ng tin, ph¸t triÓn vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm c«ng nghÖ th«ng tin øng dông. Gåm c¸c tæ: Tæ tæng hîp vµ ph©n tÝch thÞ tr-êng, Tæ lËp tr×nh vµ ph¸t triÓn phÇn mÒm, Tæ qu¶n trÞ hÖ thèng m¹ng vµ trang thiÕt bÞ tin häc, Tæ biªn tËp, ph¸t triÓn website vµ th- viÖn. f. Phßng qu¶n lÝ dßng tiÒn: Lµ mét bé phËn nghiÖp vô cã chøc n¨ng c©n ®èi,®iÒu hoµ, sö dông vµ kinh doanh mäi nguån vèn trong c«ng ty nh»m ®¶m b¶o ®¸p øng kÞp thêi vµ hiÖu qu¶ vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Gåm c¸c tæ: Tæ tr¸i phiÕu, Tæ kinh doanh vèn vµ c¸c tæ chøc tÝn dông, Tæ c©n ®èi vµ tæng hîp. l. Phßng thu xÕp vèn vµ tÝn dông doanh nghiÖp: Lµ mét phßng nghiÖp vô cã chøc n¨ng thu xÕp vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu ttrong vµ ngoµi tæng c«ng ty; Qu¶n lÝ vµ triÓn khai c¸c ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi doanh nghiÖp. Gåm c¸c tæ: Tæ t- vÇn vµ thu xÕp vèn dù ¸n, Tæ tÝn dông, Tæ b¶o l·nhbao thanh to¸n, Tæ tæng hîp. m. Phßng dÞch vô tµi chÝnh: Lµ phßng chuyªn m«n cã chøc n¨ng tæ chøc triÓn khai cung cÊp c¸c dÞch vô tµi chÝnh cho tæng c«ng ty vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c. Gåm c¸c tæ: Tæ dÞch vô t- vÊn tµi chÝnh, Tæ huy ®éng vèn uû th¸c, Tæ them ®Þnh, Tæ khai th¸c vµ ph¸t triÓn c¸c dÞch vô tµi chÝnh. n. Phßng dÞch vô vµ tÝn dông c¸ nh©n: Lµ mét bé phËn kinh doanh cã chøc n¨ng nghiªn cøu vµ triÓn khai chung trong toµn hÖ thèng c«ng ty vµ trùc tiÕp tæ chøc ho¹t ®éng c¸c phßng giao dÞch trùc thuéc c«ng ty vÒ dÞch vô tµi chÝnh ®¸p øng nhu cÇu cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ c¸c c¸ nh©n kh¸c. Gåm c¸c tæ: Tæ nghiÖp vô, Tæ tæng hîp, nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng, Tæ giao dÞch. i. Phßng ®Çu t-: Lµ mét bé phËn cã chøc n¨ng nghiªn cøu, tæ chøc triÓn khai vµ qu¶n lÝ ®Çu t- vèn cña c«ng ty vµo c¸c dù ¸n vµ c¸c doanh nghiÖp nghiªn cøu vµ triÓn khai kinh doanh hiÖu qu¶ trªn thÞ tr-êng chøng kho¸n. Gåm c¸c tæ: Tæ ®Çu t- dù ¸n, Tæ ®Çu t- chøng tõ cã gi¸, Tæ kinh doanh, Tæ tæng hîp vµ ph©n tÝch, Phßng giao dÞch chøng kho¸n. k. Phßng qu¶n lÝ vèn uû th¸c ®Çu t-: Lµ phßng nghiÖp vô cã chøc n¨ng nghien cøu, tæ chøc triÓn khai, huy ®éng vµ qu¶n lÝ nguån vèn uû th¸c ®Çu t- cña tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi n-íc. Gåm c¸c tæ: Tæ huy ®éng vèn uû th¸c ®Çu t- trong n-íc, Tæ huy ®éng vèn uû th¸c ®Çu t- quèc tÕ, Tæ tæng hîp qu¶n lÝ danh môc ®Çu t-. 3. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: 3.1.Nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh cña PVFC: 3.1.1 §µm ph¸n vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång tÝn dông trong vµ ngoµi n-íc cho c¸c dù ¸n ®Çu t- cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt nam vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo sù uû quyÒn: PVFC ®¶m b¶o thu xÕp vèn tÝn dông cho c¸c dù ¸n ®Çu t- cña tæng c«ng ty dÇu khÝ, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ kh¸ch hµng kh¸c víi c¸c ®iÒu kiÖn tèi -u nhÊt. PVFC sÏ thùc hiÖn c¸c vai trß: -Thay mÆt bªn vay t×m kiÕm nguån vèn cho c¸c dù ¸n; so¹n th¶o, ®µm ph¸n c¸c ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång vay vèn. -NhËn uû th¸c ®µm ph¸n, kÝ kÕt hîp ®ång tÝn dông víi c¸c nhµ tµi trî trong vµ ngoµi n-íc; qu¶n lÝ c¸c kho¶n cho vay ®ã víi c¸c chñ ®Çu t-. -Thµnh viªn ®ång tµi trî: PVFC trùc tiÕp tham gia ®ång tµi trî cho c¸c dù ¸n (tõ nguån vèn cña m×nh hoÆc vµ tõ nguån vèn uû th¸c cña c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c). -Dµn xÕp thuª mua tµi chÝnh: PVFC thay mÆt chñ ®Çu t- t×m kiÕm lùa chän, ®µm ph¸n víi tæ chøc cho thuª tµi chÝnh ®Ó ®¶m b¶o kh¸ch hµng cã c¬ héi ®-îc sö dông c¸c dÞch vô thuª mua tµi chÝnh ®Ó ®¶m b¶o kh¸ch hµng cã c¬ héi ®-îc sö dông c¸c dÞch vô thuª mua tµi chÝnh víi c¸c ®iÒu kiÖn phï hîp cho dù ¸n, c«ng tr×nh, trang thiÕt bÞ, m¸y mãc vµ c¸c ®éng s¶n kh¸c. Víi nghiÖp vô nµy ®· gióp cho c¸c nhµ ®Çu t- nhËn ®-îc nguån tµi trî víi l·i suÊt c¹nh tranh, gi¶m thiÓu chi phÝ tr¶ cho kho¶n vay, thuËn tiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t- dù ¸n. §-îc PVFC chÞu tr¸ch nhiÖm ®Õn cïng víi dù ¸n th«ng qua viÖc hç trî kÞp thêi, cã hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh gi¶i ng©n vèn cho dù ¸n. Gióp c¸c nhµ tµi trî cã c¬ héi ®Çu t- vµo ngµnh dÇu khÝ vµ c¸c ngµnh kinh tÕ cã hiÖu qu¶ cao. ChÝnh v× -u ®iÓm vµ lîi thÕ nµy ho¹t ®éng thu xÕp vèn tÝn dông cho c¸c dù ¸n ®Çu t- ®· ®em vÒ cho c«ng ty mét kho¶n thu nhËp kh«ng nhá. Trong giai ®o¹n 20012004 c«ng ty ®· thu xÕp thµnh c«ng ®-îc 5.300 tû VN§. 3.1.2 Ho¹t ®éng huy ®éng vèn: PVFC thùc hiÖn nghiÖp vô huy ®éng vèn víi tiªu chÝ an toµn vµ hiÖu qu¶. Cã nh÷ng h×nh thøc huy ®éng nh- sau: -NhËn tiÒn göi cã k× h¹n tõ mét n¨m trë lªn cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n -Vay vèn b»ng ngo¹i tÖ cña c¸c tæ chøc tÝn dông trong vµ ngoµi n-íc. -Ph¸t hµnh tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu ®Ó huy ®éng vèn trong vµ ngoµi n-íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. -NhËn uû th¸c qu¶n lÝ vèn vµ tµi s¶n cho tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n kh¸c. -NhËn uû th¸c ®Çu t- cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n. Víi nh÷ng ho¹t ®«ng nh- trªn PVFC ®· t¹o ra ®-îc nh÷ng -u thÕ vµ lîi Ých cho kh¸ch hµng nh»m t¹o ®-îc niÒm tin còng nh- sô hÊp dÉn vÒ dÞch vô ®· thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty, gióp kh¸ch hµng cã c¬ héi ®Çu t- vµo c¸c ngµnh kinh tÕ hiÖu qu¶ nhÊt; vèn cña kh¸ch hµng ®-îc ®¶m b¶o an toµn vµ sinh lêi cao; h×nh thøc huy ®éng th× ®a d¹ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng; kh¸ch hµng ®-îc vay vèn t¹i PVFC víi l·i suÊt -u ®·i vµ thñ tôc nhanh chãng thuËn lîi. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña c«ng ty ®· kh«ng ngõng t¨ng tr-ëng qua c¸c n¨m ®· cho thÊy sù ph¸t triÓn v-ît bËc cña c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, nã cho thÊy sù tin t-ëng cña c¸c tæ chøc tÝn dông còng nh- c¸c tæ chøc kinh tÕ ®èi víi c«ng ty. §ång thêi víi sù më réng kh«ng ngõng cña ho¹t ®éng huy ®éng vèn ®· t¹o cho c«ng ty cã ®-îc nguån vèn lín, ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu tÝn dông cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸c dù ¸n cã quy m« lín, më réng ho¹t ®éng tÝn dông cho c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n-íc, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ. Huy ®éng vèn giai ®o¹n 2001-2005 8000 7000 6000 5000 tû ®ång 4000 3000 2000 1000 0 8000 3800 Series1 2388 1108 256 N¨m 2001 N¨m 2003 N¨m 2005 3.1.3 Ho¹t ®éng tÝn dông doanh nghiÖp: Víi ho¹t ®éng nµy PVFC ®· ®¸p øng ®-îc nhu cÇu tÝn dông kÞp thêi vµ cïng chia sÎ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm víi doanh nghiÖp. Víi c¸c h×nh thøc tÝn dông sau: -Cho vay: PVFC s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu vay vèn cña doanh nghiÖp phôc vô ho¹t ®éng s¶n xÊt kinh doanh; cho vay vèn trung vµ dµi h¹n ®Çu t- dù ¸n, mua s¾m m¸y mãc trang thiÕt bÞ …ViÖc cho vay vèn cña PVFC cã thÓ sö dông nguån vèn cña m×nh hoÆc tõ nguån vèn uû th¸c. Theo quy ®Þnh cña ng©n hµng nhµ n-íc ViÖt Nam giíi h¹n cho vay cña mét kh¸ch hµng kh«ng v-ît qu¸ 15% vèn tù cã cña tæ chøc tÝn dông ®ã, víi 300 tû VN§ vèn ®iÒu lÖ d- nî cho vay cña mét kh¸ch hµng kh«ng v-ît qu¸ 45 tû ®ång, trong tr-êng hîp kho¶n vay cña mét kh¸ch hµng v-ît qu¸ 45 tû ®ång th× c«ng ty cÇn phèi hîp víi c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c ®Ó cho vay hîp vèn theo quy ®Þnh cña ng©n hµng nhµ n-íc ViÖt Nam. ChÝnh v× viÖc h¹n chÕ vÒ sè vèn ®iÒu lÖ ®ang cßn qu¸ nhá so víi vèn ®iÒu lÖ cña c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i mµ ®Æc biÖt lµ ng©n hµng quèc doanh ®· h¹n chÕ vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty, g©y c¶n trë trong ho¹t ®éng tÝn dông. Tuy nhiªn ho¹t ®éng nµy còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ t¨ng tr-ëng qua c¸c n¨m ho¹t ®éng. D- nî cho vay n¨m 2001 lµ 171 tû ®ång, n¨m 2002 lµ 931 tû ®ång gÊp 5,4 lÇn so víi n¨m 2001 trong ®ã cho vay trùc tiÕp lµ 250 tû ®ång cho vay tõ uû th¸c lµ 685 tû ®ång, n¨m 2003 d- nî cho vay lµ 1830 tû ®ång gÊp 10,7 lÇn so víi n¨m 2001 trong ®ã cho vay trùc tiÕp lµ 1173,3 tû ®ång vµ cho vay uû th¸c lµ 657,477 tû ®ång. N¨m 2004 d- nî cho vay lªn ®Õn 2350 tû ®ång trong ®ã cho vay trùc tiÕp lµ 1863,5 tû ®ång, cho vay uû th¸c lµ 487,7 tû ®ång. N¨m 2005 d- nî cho vay lµ 4000 tû ®ång t¨ng 1,7 lÇn so víi n¨m 2004 vµ t¨ng 23,39 lÇn so víi khi b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng, mét sù t¨ng tr-ëng v-ît bËc cña c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ. 4000 tû ®ång4000 3000 2350 1830 2000 931 1000 0 Series1 171 N¨m N¨m N¨m N¨m N¨m 2001 2002 2003 2004 2005 D- nî cho vay giai ®o¹n 2001-2005 -B¶o l·nh b»ng ngo¹i tÖ: Víi n¨ng lùc vµ tµi chÝnh hiÖn cã, PVFC thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô b¶o l·nh: B¶o l·nh vay vèn, b¶o l·nh thanh to¸n, b·o l·nh dù thÇu, b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång, b¶o l·nh b¶o hµnh, b¶o l·nh ®èi øng vµ c¸c lo¹i b¶o l·nh kh¸c. Theo quy ®Þnh cña ng©n hµng nhµ n-íc tæng møc b¶o l·nh cña mét tæ chøc tÝn dông kh«ng ®-îc v-ît qu¸ møc vèn tù cã cña c«ng ty. Trong n¨m 2001 c«ng ty ®· cÊp b¶o l·nh cho 2 kh¸ch hµng víi tæng gi¸ trÞ b¶o l·nh vµ ®ång b¶o l·nh lµ 30,8 tû ®ång. N¨m 2002 c«ng ty ®· cung cÊp ho¹t ®éng b¶o l·nh cho 8 kh¸ch hµng víi sè d- b¶o l·nh lµ 58 tû ®ång, n¨m 2003 gi¸ trÞ b¶o l·nh lµ 65 tû ®ång trong ®ã b¶o l·nh trong ngµnh dÇu khÝ lµ 40 tû ®ång, t¨ng 1,12 lÇn so víi n¨m tr-íc, n¨m 2004 gi¸ trÞ b¶o l·nh lµ 70 tû ®ång t¨ng 1,07 lÇn so víi n¨m 2003 vµ t¨ng 2,27 lÇn khi míi b¾t ®Çu thùc hiÖn nghiÖp vô nµy, trong ®ã b¶o l·nh trong ngµnh dÇu khÝ lµ 47 tû ®ång chiÕm 67%. NghiÖp vô b¶o l·nh dï ch-a ®em l¹i doanh thu vµ lîi nhuËn lín cho c«ng ty nh-ng nã ®ang dÇn kh¼ng ®Þnh sù ph¸t triÓn cña m×nh trong t-¬ng lai. -Bao thanh to¸n: PVFC thùc hiÖn nghiÖp vô nµy th«ng qua h×nh thøc tµi trî tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp b»ng viÖc mua l¹i chøng tõ ghi c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña c¸c doanh nghiÖp ph¸t sinh tõ viÖc b¸n hµng tr¶ chËm. NghiÖp vô nµy míi ®-îc triÓn khai ë PVFC ch-a cã mét ho¹t ®éng ®¸ng kÓ nµo, tuy nhiªn víi nÒn kinh tÕ ngµy cµng toµn cÇu ho¸ nh- hiÖn nay, viÖc quan hÖ víi c¸c b¹n hµng n-íc ngoµi ngµy cµng trë nªn ph¸t triÓn th× viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng bao thanh to¸n lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái, høa hÑn mét ho¹t ®éng mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho c«ng ty. 3.1.4 Thùc hiÖn c¸c dÞch vô tµi chÝnh tiÒn tÖ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt: Víi c¸c h×nh thøc: t- vÊn tµi chÝnh dù ¸n, T- vÊn thÈm ®Þnh kinh tÕ dù ¸n; t- vÊn qu¶n lÝ vèn vµ tµi s¶n; t- vÊn xö lÝ nî; t- vÊn ®Çu t-; t- vÊn cæ phÇn ho¸, mua, b¸n, kho¸n, cho thuª doanh nghiÖp; NhËn uû th¸c ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu trong vµ ngoµi n-íc cho tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c; NhËn uû th¸c qu¶n lÝ tµi s¶n thuª mua tµi chÝnh; §¹i lÝ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu. NghiÖp vô tµi chÝnh doanh nghiÖp ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng th«ng tin ®¸ng tin cËy vµ nguån tµi trî ch¾c ch¾n, ®¶m b¶o an toµn vµ ®em l¹i lîi nhuËn cao nhÊt cho vèn vµ tµi s¶n cña kh¸ch hµng, tiÕt kiÖm chi phÝ thñ tôc ®în gi¶n thuËn tiÖn. ChÝnh v× nh÷ng -u thÕ trªn ®· t¹o cho PVFC mét h×nh ¶nh chuyªn nghiÖp vµ hiÖu qu¶. Tõ khi ho¹t ®éng ®Õn nay c«ng ty ®· thùc hiÖn t- vÊn tµi chÝnh cho mét sè dù ¸n nh-: ®-êng èng Phó Mü – THñ §øc; Giµn khoan tù n©ng; C¶ng h¹ l-u Vòng Tµu…®©y lµ nh÷ng doanh nghiÖp trong ngµnh cßn ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp ngoµi ngµnh ®· thùc hiÖn nh-: C«ng ty Hoµ Ph¸t; Khu ®« thÞ míi Nh¬n Tr¹ch- §ång Nai.Trong n¨m 2004 c«ng ty thùc hiÖn viÖc t- vÊn tµi chÝnh cho dù ¸n nhµ m¸y läc dÇu sè 2 Nghi S¬n. 3.1.5 Ho¹t ®éng ®Çu t- cho c¸c dù ¸n: Víi nguyªn t¾c quan hÖ hîp t¸c ®Çu t- cña PVFC vµ kh¸ch hµng b×nh ®¼ng cïng cã lîi vµ tu©n thñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, PVFC ®· t¹o ®-îc niÒm tin, sù hîp t¸c cña kh¸ch hµng trong ho¹t ®éng nµy. Cã c¸c h×nh thøc ®Çu t- sau: -§Çu t- dù ¸n: PVFC s½n sµng cïng kh¸ch hµng ®Çu t- hîp t¸c c¸c dù ¸n víi c¸c h×nh thøc phong phó: thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty TNHH, c«ng ty liªn doanh, hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh… qua tõng b-íc cô thÓ cña dù ¸n: +T×m kiÕm c¬ héi ®Çu t+ChuÈn bÞ ®Çu t+thùc hiÖn ®Çu t+Qu¶n lÝ vËn hµnh khai th¸c dù ¸n Víi nghiÖp vô nµy PVFC tham gia víi t- c¸ch lµ nhµ tµi trî ®ång thêi lµ nhµ ®Çu t- nªn kh¸ch hµng sÏ nhËn ®-îc sù t- vÊn tèt nhÊt vÒ tµi chÝnh. Trong n¨m 2003,2004 c«ng ty ®Çu t- vµo c¸c dù ¸n sau: kÝ kÕt hîp t¸c®Çu t- dù ¸n nhµ m¸y s¶n xuÊt vá b×nh gas; Thùc hiÖn ®Çu t- vµo dù ¸n tµu ESPO víi tæng gi¸ tÞ lµ: 23,7 tû ®ång. Thùc hiÖn gãp vèn mua cæ phÇn cña c«ng ty S«ng Hång gas cã gi¸ trÞ lµ: 600 triÖu VN§. §Õn ngµy 31/12/2003 gãp vèn mua cæ phÇn víi c¸c tæ chøc tÝn dông lµ 7,23 tû ®ång trong ®ã mua tr¸i phiÕu cña BID lµ 2,19 tû ®ång, mua tr¸i phiÕu chÝnh phñ lµ 5,04 tû ®ång. Gãp vèn mua cæ phÇn víi c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c lµ 25,766 tû ®ång trong ®ã ®¸ng kÓ ®Õn lµ mua cæ phÇn vµo dù ¸n tµu FPSO RUBY PRINCES víi tæng gi¸ trÞ lªn ®Õn 23,68 tû ®ång, ngoµi ra cßn mua cæ phÇn cña mét sè tæ chøc kinh tÕ kh¸c nh-: cæ phiÕu PMS, cæ phiÕu SAV cæ phiÕu TMS, cæ phiÕu cña c«ng ty cæ phµn dÇu khÝ s«ng Hång vÉn gi÷ nguyªn lµ 600 triÖu VN§. §Õn n¨m 2004 cïng víi chÝnh s¸ch cæ phÇn ho¸ c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i cña nhµ n-íc, c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ còng t¨ng kho¶n mua cæ phÇn cña c¸c tæ chøc tÝn dông lªn ®Õn 24,1 tû ®ång t¨ng 3,3 lÇn so víi n¨m ngo¸i trong ®ã tr¸i phiÕu chÝnh phñ chiÕm ®Õn 16,45 tû ®ång. ViÖc mua cæ phÇn cña c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c n¨m 2004 lµ 22,1 tû ®ång cã gi¶m sót so víi n¨m ngo¸i, ngoµi c¸c kho¶n môc ®Çu t- vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ so víi n¨m ngo¸i c«ng ty ®· ®Çu t- thªm vµo c«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t- ViÖt Nam lµ 2,4 tû ®ång vµ mua cæ phÇn cña c«ng ty x©y dùng sè 9 lµ 420,5 triÖu VN§. Nh- vËy vÒ quy m« ®Çu t- qua n¨m ngµy cµng t¨ng, mét h×nh thøc ho¹t ®éng ®em l¹i mét kho¶n lîi nhuËn kh«ng ph¶i lµ nhá so víi c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ trong t-¬ng lai. -§Çu t- kinh doanh trªn thÞ tr-êng tµi chÝnh tiÒn tÖ: B»ng c¸c ho¹t ®éng: Kinh doanh chøng kho¸n, kinh doanh c¸c chøng tõ cã gi¸, mua b¸n cæphÇn, mua b¸n nî PVFC ®· trë thµnh mét ®èi t¸c tin cËy,®Çy tiÒm n¨ng ph¸t triÓn ®èi víi kh¸ch hµng. +Kinh doanh chøng kho¸n ®· trë thµnh mét ho¹t ®éng ngµy cµng ®em vÒ nhiÒu lîi nhuËn cho c«ng ty. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng chøng kho¸n ViÖt Nam, PVFC ®· x¸c ®Þnh ®-îc viÖc cÇn thiÕt vµ c¬ héi tham gia vµo thÞ tr-êng chøng kho¸n: PVFC trùc tiÕp tham gia vµo kinh doanh chøng kho¸n víi t- c¸c lµ nhµ ®Çu t-; PVFC còng cung cÊp c¸c dÞch vô vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr-êng chøng kho¸n cho kh¸ch hµng víi c¸c dÞch vô sau: *DÞch vô m«i giíi chøng kho¸n *DÞch vô l-u kÝ chøng kho¸n *DÞch vô cho vay øng tr-íc vµ cÇm cè chøng kho¸n *§¹i lÝ ph©n phèi chøng kho¸n *§¹i lÝ ph¸t hµnh chøng kho¸n *B¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n *Mua b¸n, chiÕt khÊu chøng tõ cã gi¸ *DÞch vô qu¶n lÝ cæ ®«ng… + Kinh doanh c¸c chøng tõ cã gi¸: PVFC thùc hiÖn giao dÞch c¸c chøng tõ cã gi¸ trªn thÞ tr-êng: *C«ng tr¸i, tr¸i phiÕu chÝnh phñ *Tr¸i phiÕu c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i *Tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu doanh nghiÖp *C¸c chøng tõ cã gi¸ ®-îc phÐp kh¸c +Mua b¸n nî: PVFC thùc hiÖn mua b¸n, m«i giíi c¸c kho¶n nî tÝn dông vµ c¸c kho¶n nî kh¸c, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµnh m¹nh ho¸ tµi chÝnh kh¸ch hµng. TÝnh ®Õn ngay 31/12/2004 c«ng ty ®· ®Çu t- vµo chøng kho¸n cña 11 ng©n hµng vµ c«ng ty bao gåm c¶ chøng kho¸n ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n. N¨m 2003 gi¸ trÞ ®Çu t- vµo chøng kho¸n cña c«ng ty lµ 81,68 tû ®ång trong ®ã ®Çu t- vµo tÝn phiÕu ng©n hµng nhµ n-íc vµ chøng kho¸n chÝnh phñ lµ 3 tû dång, ®Çu t- vµo chøng kho¸n ng¾n h¹n lµ 42 tû ®ång gåm Ng©n hµng ph¸t triÓn Nhµ §ång B»ng S«ng Cöu Long –SGD Tp.HCM, ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n –CN 50 BÕn Ch-¬ng D-¬ng, ng©n hµng ®Çu t- vµ ph¸t triÓn Hµ Néi …®Çu t- chøng kho¸n trung vµ dµi h¹n chiÕm 36,67 tû ®ång gåm tr¸i phiÕu cña c«ng ty tµi chÝnh c«ng nghiÖp tµu thuû, ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, chøng tõ cã gi¸ ®em ®i vay chiÕt khÊu vµ mét sè chøng tõ cã gi¸ kh¸c. ®Õn n¨m 2004 gi¸ trÞ ®Çu t- vµo chøng kho¸n lªn ®Õn 210,57 tû ®ång, tuy nhiªn ®Õn n¨m 2004 viÖc ®Çu t- vµo chøng kho¸n ng¾n h¹n kh«ng ph¸t triÓn mµ chØ chó träng ®Õn ®Çu t- vµo chøng kho¸n trung vµ dµi h¹n cã tæng gi¸ trÞ lµ 207,57 tû ®ång chiªm 98,57% gi¸ trÞ ®Çu t- vµo chøng kho¸n, ®iÒu nµy cho thÊy sù dÞch chuyÓn trong c¬ cÊu ®Çu t-, chó träng ®Õn ®Çu t- trung vµ dµi h¹n trong c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy ®· lµm ®a d¹ng hoµ h×nh thøc ®Çu t- cña c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ, ®em l¹i mét kho¶n lîi nhuËn kh«ng nhá cho c«ng ty. N¨m 2004 thu tõ kinh doanh trªn thÞ tr-êng tiÒn tÖ lµ 22,52 tû dång gÊp 2,6 lÇn so víi n¨m 2003. 3.1.6. DÞch vô tµi chÝnh c¸ nh©n: Víi ph-¬ng ch©m an toµn b¶o mËt vµ thuËn tiÖn dÞch vô tµi chÝnh c¸ nh©n ngµy cµng ph¸t triÓn. Tuy chØ míi ho¹t ®éng ®-îc mét thêi gian kh«ng ph¶i lµ dµi so víi c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i nh-ng dÞch vô tµi chÝnh c¸ nh©n ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ c¶i tiÕn, ®· vµ ®ang thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô nh-: +Huy ®éng vèn c¸ nh©n: NhËn tiÒn göi cã k× h¹n tõ mét n¨m trë lªn b»ng ngo¹i tÖ; NhËn tiÒn göi tÝch luü cã k× h¹n. +NhËn uû th¸c qu¶n lÝ vèn c¸ nh©n cã c¸c h×nh thøc: NhËn uû th¸c qu¶n lÝ vèn (k× h¹n d-íi 12 th¸ng); NhËn uû th¸c ®Çu t-. Gióp kh¸ch hµng ®¶m b¶o an toµn, b¶o mËt vµ sinh lêi cao. H×nh thøc nhËn uû th¸c th× ®a d¹ng, linh ho¹t ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng. +Cho vay c¸ nh©n: Cho vay c¸n bé nh©n viªn ngµnh dÇu khÝ vµ c¸ nh©n kh¸c nh»m phôc vô nhu cÇu cuéc sèng. DÞch vô cho vay c¸ nh©n cña PVFC cã c¸c h×nh thóc sau: *Cho vay tr¶ gãp ®¶m b¶o b»ng l-¬ng *Cho vay thÕ chÊp b»ng tµi s¶n *cho vay cÇm cè chøng tõ cã gi¸: Gåm chøng tõ cã gi¸ do PVFC ph¸t hµnh vµ chøng tõ cã gi¸ do tæ chøc tÝn dông ph¸t hµnh *Cho vay mua cæ phÇn cña doanh nghiÖp nhµ n-íc cæ phÇn ho¸ ®¶m b¶o b»ng sè cá phiÕu h×nh thµnh tõ vèn vay. Ho¹t ®éng nµy ®· ®¸p øng nhu cÇu nhanh nhÊt cña kh¸ch hµng, h×nh thøc vay ®a d¹ng phï hîp víi kh¶ n¨ng cña kh¸ch hµng, l·i suÊt vay c¹nh tranh linh ho¹t. +DÞch vô thu ®æi ngo¹i tÖ: NhËn ®æi ngo¹i tÖ ra VN§ víi ph-¬ng thøc nhanh gon, tû gi¸ hîp lÝ. +Chi tr¶ kiÒu hèi: nhËn chuyÓn tiÒn göi cña th©n nh©n kh¸ch hµng th«ng qua dÞch vô chi tr¶ kiÒu hèi Western Union. +DÞch vô thu hé chi hé kh¸ch hµng: Gåm c¸c ph-¬ng thøc sau: *DÞch vô thu tiÒn b¸n nhµ. *Thu tiÒn kÝ quü *DÞch vô thu, chi hé kh¸c… +Kinh doanh vµng b¹c: Chuyªn cung cÊp c¸c s¶n phÈm trang søc b»ng vµng, b¹c, ®¸ quý víi sù phong phó ®a d¹ng; ®¸p øng mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm vµng miÕng trong thanh to¸n mua b¸n nhµ ®Êt, dù tr÷ vµ thanh to¸n kh¸c. Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi ®-îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng vµo ngay 6 th¸ng 3 n¨m 2003 cña ng©n hµng nhµ n-íc ViÖt Nam theo giÊy phÐp ho¹t ®éng sè 03/GP-NHNN. N¨m ®Çu ho¹t ®éng c«ng ty ®· bÞ thua lç 111,7 triÖu VN§ nh-ng ®Õn n¨m 2004 ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi ®· ®-a l¹i cho c«ng ty kho¶n thu nhËp lµ 145,9 triÖu ®ång, ®©y lµ mét ho¹t ®éng trong t-¬ng lai sÏ rÊt ph¸t triÓn bëi ViÖt Nam chuÈn bÞ gia nhËp WTO thªm vµo ®ã nªn kinh tÕ ngµy cµng toµn cÇu ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cã mét tiÒm n¨ng rÊt lín. 3.2 T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty tõ n¨m 2002 - 2004: Trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI, mÆc dï nÒn kinh tÕ thÕ giíi gÆp nhiÒu khã kh¨n nh-ng kinh tÕ ViÖt nam vÉn cã nh÷ng b-íc tiÕn v÷ng ch¾c. Tèc ®é t¨ng tr-ëng th-êng xuyªn ®¹t møc trªn 7%. §ãng gãp kh«ng nhá vµo thµnh qu¶ cña nÒn kinh tÕ ViÖt nam ph¶i kÓ ®Õn vai trß cña hÖ thèng Ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông, trong ®ã cã c«ng ty tµi chÝnh DÇu khÝ ViÖt nam. §Ó cã thÓ thÊy râ vai trß ®ã chóng ta cã thÓ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty n¨m 2003 – 2004: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®vt: TriÖu VN§ ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 I. Thu tõ l·i 114540.251 185300.757 II. Chi tr¶ l·i 95088.202 164951.525 III. Thu nhËp rßng 19452.049 20349.232 VI. Thu ngoµi l·i 19340.993 29498.482 V. Chi phÝ ngoµi l·i 32859.167 41546.998 VI. Thu nhËp ngoµi l·i (13518.174) (12048.516) VII. Thu nhËp tr-íc thuÕ 5933.875 8300.716 VIII. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 1661.485 2324.201 IX. Thu nhËp sau thuÕ 4272.39 5976.515 Th«ng qua b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trªn ta thÊy r»ng thu nhËp tr-íc thuÕ n¨m 2004 t¨ng 2366.841 triÖu VN§ tøc lµ t¨ng 39.89% so víi n¨m 2003. Chøng tá r»ng c«ng ty ®· ho¹t ®éng rÊt hiÖu qu¶ cô thÓ kho¶n thu tõ l·i t¨ng m¹nh nhÊt ®¹t 70760.505 triÖu VN§ tøc lµ t¨ng 61.78% trong khi ®ã c¸c kho¶n chi tr¶ l·i vµ chi phÝ ngoµi l·i còng t¨ng nh-ng kh«ng nhiÒu. §iÒu ®ã dÉn ®Õn thu nhËp tr-íc thuÕ cña c«ng ty t¨ng cao. Cô thÓ h¬n n÷a trong n¨m tµi chÝnh 2004 kho¶n lç tõ kinh doanh ngo¹i hèi lµ kh«ng cã, cïng víi viÖc kho¶n chi vÒ ho¹t ®éng kh¸c gi¶m m¹nh ®Õn 89.6% ®iÒu nµy t¸c ®éng rÊt lín ®Õn kho¶n chi phÝ ngoµi l·i cña c«ng ty vµ ®ång thêi ®Õn lîi nhuËn tr-íc thuÕ. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2004 ®vt: triÖu VN§ N¨m 2003 N¨m 2004 TµI s¶n I. TiÒn mÆt t¹i quü 204.559 877.053 1. TiÒn göi t¹i NHNN 3527.974 2814.593 2. TiÒn göi t¹i c¸c TCTD trong vµ ngoµi n-íc 900516.857 1541455.291 3. Cho vay c¸c TCTD kh¸c 1020622.952 1433427.415 4. Cho vay c¸c TCKT, c¸ nh©n trong n-íc 152744.243 430125.928 5. C¸c kho¶n ®Çu t114418.124 256783.949 II. Tµi s¶n 6144.909 5806.369 III. Tµi s¶n Cã kh¸c 697351.119 535734.743 2895530.738 4207025.343 Tæng tµI s¶n Nguån vèn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. TiÒn göi cña KBNN vµ TCTD kh¸c Vay NHNN, TCTD kh¸c TiÒn göi cña TCKT, c¸ nh©n Vèn tµi trî uû th¸c ®Çu tPh¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ Tµi s¶n Nî kh¸c Vèn vµ c¸c quü 104667.96 416472.55 664770.427 1093913.877 139036.449 129512.571 903899.599 1353393.317 301510 301510 768723.488 592966.876 112992.814 319247.152 2895530.738 4207025.343 Tæng céng nguån vèn §Ó thÊy râ chÊt l-îng cña c«ng t¸c tµi chÝnh ë c«ng ty tµi chÝnh DÇu khÝ ViÖt nam chóng ta xem xÐt mét vµi chØ tiªu ph¶n ¸nh nî ph¶i tr¶, nî ph¶i thu vµ c¸c chØ tiªu vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh cña c«ng ty.  Tû lÖ c¸c kho¶n ph¶i thu so víi c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cña c«ng ty lµ 99.4% n¨m 2003 vµ 96.2% n¨m 2004. Th«ng th-êng tû lÖ nµy b»ng 100% lµ hîp lý víi PVFC tû lÖ nµy chøng tá r»ng sè vèn cña doanh nghiÖp ®i chiÕm dông tõ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ lín h¬n sè vèn cña doanh nghiÖp bÞ chiÕm dông bëi c¸c kho¶n ph¶i thu. §iÒu nµy còng phÇn nµo ¶nh h-ëng tíi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty. C«ng ty ®· kh«ng kh¾c phôc ®iÒu nµy trong n¨m tµi chÝnh 2004 mµ ®Ó cho tû lÖ nµy gi¶m xuèng 3.2% so víi n¨m tµi chÝnh 2003.  Chóng ta cã thÓ ¸p dông ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh DUPONT ®Ó t×m mèi quan hÖ t-¬ng hç gi÷a c¸c tû lÖ tµi chÝnh chñ yÕu.  Tû suÊt sinh lêi cña tµi s¶n lµ 0.06% n¨m 2003 vµ n¨m 2004. §iÒu nµy cho ta thÊy nguån gèc lµm thay ®æi lîi nhuËn cña c«ng ty lµ do trong n¨m 2004 kho¶n thu tõ l·i cña c«ng ty t¨ng m¹nh ®ång thêi víi ®ã lµ c«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ ngoµi l·i. Do ®ã lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng lªn cao. 3.3 Xu h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty ®Õn n¨m 2010: VÉn tiÕp tôc phÊn ®Êu lµ mét c«ng ty tµi chÝnh trùc thuéc cña tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam, PVFC phÊn ®Êu thu xÕp vèn cho cho ®Çu t- ph¸t triÓn cña tæng c«ng ty tõ ®©y ®Õn n¨m 2010: trong c¸c n¨m tõ nay ®Õn n¨m 2010 tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam cãnhu cÇu vèn ®Çu t- h¬n 20 tû ®o la mü trong ®ã phÇn vèn gãp cña c«ng ty lµ 10 tû ®« la mü, nhu cÇu vèn lµ rÊt lín v× vËy ®ßi hái PVFC ph¶i næ lùc h¬n n÷a trong c«ng t¸c huy ®éng vèn. Trong giai ®o¹n 2006-2010 PVFC ®Æt träng t©m vµo cho vay vèn trung vµ dµi h¹n cho c¸c dù ¸n cña tæng c«ng ty vµ c¸c dù ¸n ngoµi ngµnh kh¸c. D- nî cho vay n¨m 2006 chØ tiªu kÕ ho¹ch lµ 4800 tû VN§, N¨m 2007 d- nî cho vay lµ 5600 tû VN§, n¨m 2008 lµ 6500 tû VN§, n¨m 2009 lµ 7200 tû VN§ vµ ®Õn n¨m 2010 d- nî cho vay sÏ lµ 8300 tû VN§ gÊp 2,075 lÇn so víi d- nî cho vay cña n¨m 2005. VÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn nh»m ®¸p øng nhu cÇu tÝn dông cña tæng c«ng ty vµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi ngµnh kh¸c PVFC phÊn ®Êu më réng qui m« huy ®éng vèn cho vay, chØ tiªu ®Õn n¨m 2006 sè l-îng vèn huy ®éng ®-îc sÏ lµ 9200 tû VN§, n¨m 2007 l-îng vèn huy ®éng lµ 11500 tû VN§, n¨m 2008 cè g¾ng huy ®éng ®-îc nguån vèn lµ 14000 tû VN§, n¨m 2009 ssè vèn huy ®éng ®-îc lµ 16200 tû VN§ vµ n¨m 2010 huy ®éng vèn lªn ®Õn 19500 tû VN§ t¨ng 2,4 lÇn so víi sè vèn huy ®éng ®-îc cña n¨m 2005. Tæng tµi s¶n trong giai ®o¹n nµy sÏ t¨ng tõ 8300 tû VN§ cña n¨m 2005 lªn 28300 tû VN§ cña n¨m 2010 trong ®ã qua c¸c n¨m: n¨m 2006 tæng tµi s¶n cña c«ng ty t¨ng lªn 9500 tû VN§, n¨m 2007 lµ 1200 tû VN§, 14500 tû VN§ lµ con sè tæng tµi s¶n cña n¨m 2008, n¨m 2009 lµ 16700 tû VN§. Sè vèn huy ®éng ®-îc ®Õn n¨m 2010 sÏ t¨ng 3,4 lÇn so víi tæng tµi s¶n cña n¨m 2005. PVFC phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 doanh thu cña c«ng ty sÏ lµ 1100 tû VN§ trong ®ã doanh thu cña n¨m 2006 ®¹t 430 tû VN§, cña n¨m 2007 lµ 550 tû VN§, n¨m 2008 lµ 720 tû VN§, n¨m 2009 lµ 880 tû VN§. Doanh thu ®Õn n¨m 2010 sÏ t¨ng 31,4 lÇn so víi n¨m 2005, mét sù t¨ng tr-ëng rÊt l¬n cña c«ng ty. Lîi nhuËn n¨m 2010, chØ tiªu ®¹t ®-îc lµ 150 tû VN§. N¨m 2006 lîi nhuËn thu vÒ lµ 32 tû VN®, n¨m 2007 lµ 62 tû VN§, n¨m 2008 lµ 80 tû VN§, n¨m 2009 lµ 98 tû VN§. Nh- vËy lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng 6,2 lÇn so víi lîi nhuËn n¨m 2005 thu ®-îc. 3.4 §Þnh h-íng ®Õn n¨m 2025: X¸c ®Þnh ph¶i nhanh chãng x©y dùng PetroVietnam trë thµnh mét tËp ®oµn C«ng nghiÖp - Th-¬ng m¹i - Tµi chÝnh DÇu khÝ quan träng, hoµn chØnh, ho¹t ®éng trong vµ ngoµi n-íc. Tæng sè vèn ®Çu t- ph¸t triÓn c«ng nghiÖp DÇu khÝ tõ nay ®Õn n¨m 2025 dù kiÕn 41 tû USD trong ®ã giai ®o¹n 20052015 lµ 20 tû USD vµ giai ®o¹n 2015-2025 lµ 21 tû USD. Duy tr× tû lÖ Nî trªn Vèn Chñ së h÷u ë møc 50-70% tõ n¨m 2005-2015 vµ 40-50% tõ n¨m 20152025. PhÇn ii: ®Æc ®IÓm c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty: I. ®Æc ®iÓm phßng kÕ to¸n cña c«ng ty: Phßng kÕ to¸n cña PVFC cã 15 ng-êi ®-îc chia lµm 3 bé phËn theo s¬ ®å sau: KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp KT kh¸ch hµng KT néi bé TG, TV Thanh to¸n TÝn dông TSC§, CCL§ §Çu t- Tæng hîp KT qu¶n trÞ Thñ quü KT ph©n tÝch Tæng hîp VPGD, CN C«ng ty h¹ch to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung víi niªn ®é kÕ to¸n cña c«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 vµ kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12 hµng n¨m. Chu kú kÕ to¸n cña c«ng ty lµ 1 th¸ng. Mçi nghiÖp vô ph¸t sinh trong ngµy ®Òu ®-îc kÕ to¸n cña c¸c phÇn hµnh cô thÓ cËp nhËt ngay trong ngµy ®ã trªn phÇn mÒm Bank2000 cña c«ng ty. C«ng ty ghi nhËn doanh thu vµ chi phÝ theo nguyªn t¾c dù thu, dù chi; ®óng nh- h-íng dÉn t¹i Th«ng t- sè 92/2000/TTBTC ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 2000 cña Bé tµi chÝnh. §Þnh kú cuèi th¸ng kÕ to¸n kiÓm tra sè liÖu trªn sæ chi tiÕt so víi b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh tæng hîp. C¸c sè liÖu ®-îc phÇn mÒm Bank2000 tù ®éng vµo B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ vµ ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh II. Quy tr×nh h¹ch to¸n c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n cô thÓ, tµi kho¶n sö dông vµ biÓu mÉu chøng tõ kÕ to¸n: 2.1 Quy tr×nh kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô huy ®éng vèn: a. L-u ®å quy tr×nh: Phô lôc II b. Tµi kho¶n sö dông: Nhãm TK lo¹i 4: Tk802: tr¶ l·i tiÒn vay Tk809: chi phÝ kh¸c Tk4711: mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh Tk4712: thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh. c. §iÒu kho¶n thi hµnh: H-íng dÉn nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ 1/1/2005 phï hîp víi quyÕt ®Þnh sè 479/2004/Q§-NHNN ngµy 29/4/2004 cña Thèng ®èc NHNN vÒ viÖc ban hµnh hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cho cña TCTD. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã thÓ chØnh söa cho phï hîp víi quy ®Þnh cña NHNN, mäi chØnh söa ph¶i ®-îc kÕ to¸n tr-ëng c«ng ty ban hµnh míi cã hiÖu lùc. 2.1.1 KÕ to¸n vay c¸c TCTD theo h¹n møc hoÆc theo mãn: a. KÕ to¸n nghiÖp vô: Trong ngµy khi nghiÖp vô ph¸t sinh kÕ to¸n ®Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh vµo phÇn mÒm Bank2000. §ång thêi theo dâi vµ h¹ch to¸n dù tr¶ c¸c kho¶n vay còng nh- viÖc tr¶ gèc vµ l·i khi ®Õn h¹n hîp ®ång. Vµ ph¶i l-u tr÷ hîp ®ång, khÕ -íc, phiÕu tÝnh l·i. b. BiÓu mÉu chøng tõ kÕ to¸n: Bao gåm: B¶ng kª tÝnh l·i; PhiÕu chi; PhiÕu h¹ch to¸n. c. §èi chiÕu kiÓm tra:  Hµng ngµy khi cã ph¸t sinh nghiÖp vô vay (tr¶ gèc, l·i) c¸c TCTD, kÕ to¸n cÇn kiÓm tra c¸c th«ng tin vÒ sè d- nî vay, l·i suÊt nhËp cña hîp ®ång míi, ngµy gi¸ trÞ, ngµy tÊt to¸n hîp ®ång, kiÓm tra sù khíp ®óng gi÷a sè kÕ to¸n vµ hå s¬(tõng kh¸ch hµng) trªn phÇn mÒm. Ph¸t hiÖn sai sãt, th«ng b¸o cho phßng nghiÖp vô b»ng v¨n b¶n vµ xö lý ngay trong ngµy ph¸t sinh giao dÞch.  §Þnh kú cuèi th¸ng, kÕ to¸n kiÓm tra sè liÖu trªn sæ chi tiÕt so víi b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh tæng hîp vÒ: sè d- ®Çu kú, sè ph¸t sinh trong kú, sè dcuèi kú. Sau khi ®èi chiÕu nÕu ph¸t hiÖn sai sãt, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi cho khíp.
- Xem thêm -