Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty sản xuất vật liệu và xây dựng hà tây

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

LêI Më §ÇU HiÖn nay ®Êt níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh hoµ nhËp nÒn kinh tÕ vµo trong khu vùc vµ trªn toµn thÕ giíi . KÕt qu¶ cña sù héi nhËp nµy phô thuéc rÊt lín vµo sù vËn ®éng cña mäi tæ chøc vµ toµn thÓ c¸c thµnh viªn trong x· héi . §Ó thùc hiÖn ®îc nhiÖm vô l¬n lao nµy th× mäi thµnh viªn trong x· héi ph¶I Công ty mét lîng tri thøc nhÊt ®Þnh , cã trÝ tuÖ , sù nhanh nh¹y ®Ó n¾m b¾t c¸c vÊn ®Ò trong x· héi , ®Æc biÖt lµ kiÕn thøc vÒ kinh Víi chÝnh s¸ch më cöa cña nhµ níc trong thêi gian qua ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng , tiÒm lùc cña m×nh . Song ®©y l¹i lµ mét thö th¸ch lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ã lµ sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ trêng. §Ó c¹nh tranh ®îc víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ trêng vµ kinh doanh Công ty hiÖu qu¶ , c¸c doanh nghiÖp ph¶i Cã hÖ thèng qu¶n lý tµi chÝnh phï hîp ®Ó cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi gióp cho chñ doanh nghiÖp ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong qu¸ trinh s¶n xuÊt kinh doanh . Ho¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô quan träng ®Ó kiÓm tra xö lý th«ng tin . Môc ®Ých cña doanh nghiÖp lµ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó kiÕm lîi nhuËn v× vËy kÕ to¸n ph¶n ¸nh , tinh to¸n mét c¸ch kÞp thêi , hîp lý ®Ó doanh nghiÖp tiÕt kiÖm chi phÝ , gi¸ thµnh h¹ t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp . Do ®ã doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n mét cach ®Çy ®ñ khoa häc . NéI DUNG B¸O C¸O GåM ba PHÇN SAU PhÇn I : Giíi thiÖu tæng quan vÒ C«ng ty SXVL& XD Hµ t©y PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n trong mét kú cña doanh nghiÖp PhÇn III: Mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vµ ®Ò xuÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty S¶n xuÊt vËt liÖu vµ x©y dùng Hµ t©y . 1 phÇn I: Giíi thiÖu tæng quan vÒ C«ng ty SXVL vµ XD Hµ T©y 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty SXVL vµ XD Hµ T©y C«ng ty SXVL vµ XD Hµ T©y lµ doanh nghiÖp cña §¶ng trùc thuéc Ban Tµi chÝnh Qu¶n trÞ tØnh uû Hµ T©y (Nay thuéc Së X©y Dùng Hµ T©y) ho¹t ®éng theo ®Þnh híng cña Nhµ níc thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ x· héi. C«ng ty SXVL vµ XD Hµ T©y thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 490/1998/Q§-UB ngµy 25/5/1998 cña UBND tØnh Hµ T©y. Së kÕ ho¹ch ®Çu t cÊp giÊy phÐp kinh doanh sè 200249 ngµy 25/05/1998. Së X©y dùng Hµ T©y cÊp chøng chØ hµnh nghÒ sè 55 GP/QLXD ngµy 24/10/1998. HiÖn nay C«ng ty cã vèn ®Çu t lµ: 13.424.336.571 ®ång. Trong ®ã: - Vèn cè ®Þnh: 13.210.789.085 ®ång - Vèn lu ®éng: 213.547.486 ®ång Trô së chÝnh cña C«ng ty t¹i: X· §ång Tróc, HuyÖn Th¹ch ThÊt, Hµ T©y (Km 26 §êng cao tèc L¸ng - Hoµ L¹c) C«ng ty SXVL vµ XD Hµ T©y tuy míi thµnh lËp nhng ®Õn nay ®· cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ: 196 ngêi Trong ®ã : - Tr×nh ®é §¹i häc lµ : 32 ngêi - Tr×nh ®é Cao ®¼ng vµ Trung cÊp : 8 ngêi - C«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ b©c 4 trë lªn : 54 ngêi - C«ng nh©n cã tay nghÒ bËc ba trë xuèng : 102 ngêi Giai ®o¹n ®Çu cña C«ng ty SXVL&XD Hµ T©y ®îc x©y dùng ®i vµo ho¹t ®éng tõ n¨m 1998. Víi t¸c tæ chøc ®îc s¾p xÕp phï hîp C«ng ty ®· vµ ®ang ho¹t ®éng ngµy cµng ph¸t triÓn. Ngµy nay víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngµy cµng ph¸t triÓn cïng chÝnh s¸ch më cöa cña §¶ng vµ nhµ níc ®· lµm cho nhu cÇu x©y dùng trªn c¶ níc nãi chung vµ ®Þa bµn TØnh nãi riªng ngµy cµng t¨ng cao tõ ®ã ®· t¹o ra nhiÒu thuËn lîi cho C«ng ty. HiÖn nay C«ng ty 2 víi nh÷ng n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã ®· mét phÇn ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm. Tõ nh÷ng thuËn lîi trªn C«ng ty ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn c«ng nghÖ kü thuËt t×m kiÕm thÞ trêng míi kÕt hîp víi khai th¸c nguån nguyªn liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt cña C«ng ty. Song do ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn cïng víi sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu kh¸c ®· lµm cho C«ng ty gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n tõ ®ã C«ng ty ®· bè trÝ tæ chøc tèt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m phÊn ®©ó gi¶m tèi thiÓu chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ lu«n t×m kiÕm thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm, ®a ra nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh míi nh»m t¨ng cao doanh thu. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty còng lu«n chó träng vµ quan t©m ®Õn ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, bíc ®Çu lµ viÖc ¸p dông c¸c chÝnh x· héi nh»m æn ®Þnh ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn ®Ó ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao h¬n. §Èy m¹nh c«ng nghÖ vµ øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt khai th¸c hîp ®ång thu mua nguyªn vËt liÖu míi chó träng vµo s¶n xuÊt ®Ó phôc vô nhu cÇu vÒ g¹ch vµ x©y dùng trong thÞ trêng. 3 2. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc QU¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty SXVL&XD Hµ t©y 2.1. §Æc ®iÓm vÒ m« h×nh tæ chøc qu¶n lý S¬ ®å m« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty SXVL&XD Hµ T©y Gi¸m ®èc C«ng ty Phã gi¸m ®èc Phßng kÒ ho¹ch, kü thuËt, kinh doanh Phã gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh X¦ëng s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Tæ Tæ Tæ Tæ Tæ s¶n s¶n s¶n s¶n s¶n xuÊt xuÊt xuÊt xuÊt xuÊt Phßng tæ chøc hµnh chÝnh §éi x©y dùng Tæ Tæ Tæ x©y x©y x©y dùng dùng dùng M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn C«ng ty ®Õn c¸c phßng ban, xëng ®éi vµ tæ ®Õn ngêi lao ®éng. §øng ®Çu C«ng ty lµ Gi¸m ®èc gi÷ vai trß l·nh ®¹o chung toµn C«ng ty, lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty tríc ph¸p luËt, ®¹i diÖn cho quyÒn lîi cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty nªn Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o vµ ph¸t triÓn vèn ®îc giao còng nh ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc toµn C«ng ty. Gióp Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý gåm cã hai Phã gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n trëng: 4 - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ s¶n xuÊt vËt liÖu, tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vËt liÖu, quy tr×nh quy ph¹m kü thuËt. LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, lËp biÖn ph¸p s¶n xuÊt, kiÓm tra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt vËt liÖu kiªm phô tr¸ch phßng kü thuËt. Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ x©y dùng phô tr¸ch viÖc gi¸m s¸t thi c«ng ë c¸c c«ng tr×nh. Tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ tÝnh to¸n khèi lîng thi c«ng, lËp biÖn ph¸p thi c«ng vµ híng dÉn thi c«ng, tæ chøc nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh. Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch x©y dùng kiªm trëng phßng tiªu thô s¶n phÈm. - KÕ to¸n trëng gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn ®iÒu lÖ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®ång thêi lµm nhiÖm vô kiÓm so¸t viªn kinh tÕ tµi chÝnh cña nhµ níc t¹i ®¬n vÞ. KÕ to¸n trëng phô tr¸ch phßng tµi vô. -Phßng tæ chøc, lao ®éng hµnh chÝnh gióp Gi¸m ®èc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cho phï hîp víi ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp, qu¶n lý lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn n¬i ¨n chèn ë cho c«ng nh©n viªn, th¶o giÊy tê hµnh chÝnh, lËp m« h×nh s¶n xuÊt cho phï hîp víi tõng thêi kú. - Phßng tæ chøc ®µo t¹o c¸n bé ra quy chÕ néi bé, gi¶i quyÕt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn khen thëng, thi ®ua. §Ó C«ng ty cã thÓ theo dâi chÝnh x¸c ®Çy ®ñ nh÷ng chi phÝ ®· bá ra cho s¶n xuÊt vËt liÖu hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh. ë ph©n xëng s¶n xuÊt vËt liÖu cã cã qu¶n ®èc ph©n xëng, ë ®éi x©y dùng cã ®éi trëng phô tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc. ë ph©n xëng s¶n xuÊt, ë ®éi x©y dùng cã thèng kª ph©n xëng vµ thèng kª x©y dùng. C¸c nh©n viªn thèngkª ë ph©n xëng vµ ë ®éi tËp hîp chøng tõ mang vÒ phßng kÕ to¸n C«ng ty xö lý. 2.2. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty SXVL&XD Hµ T©y  §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh s¶n xuÊt. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ ngµnh x©y dùng c¬ b¶n cã nh÷ng yªu cÇu s¶n xuÊt kh¸c nhau nªn quy tr×nh s¶n cña C«ng ty còng cã sù kh¸c nhau. Nh×n chung c¶ hai c«ng viÖc cã ®Æc ®iÓm lµ s¶n xuÊt liªn tôc, phøc t¹p tr¶ qua nhiÒu giai ®o¹n. Mçi h×nh thøc tæ chøc mang mét quy tr×nh s¶n xuÊt vµ mçi giai ®o¹n trong quy tr×nh tiªu hao ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu , 5 nh©n c«ng, m¸y mãc kh¸c nhau. C«ng ty hiÖn nay cã hai quy tr×nh s¶n xuÊt lµ: Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y dùng vµ quy tr×nh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng theo d©y truúen c«ng nghÖ s¶n xuÊt g¹ch Tuynel. Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y dùng Giai ®o¹n kh¶o s¸t thiÕt kÓ Giai ®o¹n san nÒn gi¶i phãng mÆt bµng ®µo ®Êt lµm mãng ®ãng cäc(nÕu c«ng tr×nhcÇn giai cè mßng) Giai ®o¹n thi c«ng phÇn th« (X©y ®æ bª t«ng ) Giai ®o¹n hoµn thiÖn, tr¸t, èp, n íc, trang trÝ néi thÊt 6 Quy tr×nh d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt g¹ch Tuynel M¸y khai th¸c B·i chøa ®Êt Nhµ chøa ®Êt M¸y cÊp liÖu thïng B¨ng t¶i sè 1 M¸y c¸n th« Níc M¸y nhµo cã líi läc Than B¨ng t¶i sè 2 M¸y c¸n mÞn B¨ng t¶i sè 3 M¸y nhµo ®ïn liªn hîp M¸y c¾t g¹ch tù ®éng B¨ng t¶i g¹ch méc Lß sÊy Tuynel Lß nung Tuynel 3. T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty SXVL vµ XD Hµ T©y G¹ch thµnh phÈm 3.1. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty SXVL&XD Hµ T©y tæ chøc doanh nghiÖp theo h×nh thøc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp trùc thuéc ban Tµi chÝnh qu¶n trÞ tØnh uû Hµ T©y ( Nay thuéc Së x©y dùng Hµ T©y ) 7 Dùa vµo ®Æc ®iÓm vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cña C«ng ty nªn ban Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n trëng cña C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n tËp trung phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ quy m« ho¹t ®éng ngµnh nghÒ cña m×nh. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty SXVL&XD Hµ T©y KÕ to¸n trëng KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî, b¸n hµng theo dâi hîp ®ång KÕ to¸n vËt t kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi Thñ quü, thñ kho néi, giao dÞch ng©n hµng Thñ kho ngo¹i (g¹ch tuynel thµnh phÈm) Thèng kª ph©n xëng ®éi x©y dùng Phßng tµi vô cña C«ng ty gåm 5 ngêi ®¶m nhËn §øng ®Çu lµ kª to¸n trëng gióp Gi¸m ®èc C«ng ty tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, kiªm kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, ph©n tÝch sè liÖu, kiÓm tra sè liÖu ®ång thêi lµm nhiÖm vô kiÓm so¸t kinh tÕ tµi chÝnh cña nhµ níc tai doanh nghiÖp. - KÕ to¸n thanh to¸n, theo dâi c¸c hîp ®ång kinh tÕ, c«ng nî, b¸n hµng - KÕ to¸n vËt t, l¬ng, b¶o hiÓm x· héi. - Thñ quü, thñ kho néi, giao dÞch ng©n hµng. -Thñ kho ngo¹i (g¹ch tuynel thµnh phÈm) 3.2. H×nh thøc kÕ to¸n cña C«ng ty SXVL&XD Hµ T©y Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cã bèn h×nh thøc kÕ to¸n ®îc ¸p dông ë doanh nghiÖp. Mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh ®Æc ®iÓm 8 s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh vµ tr×nh dé cña c¸n bé kÕ to¸n còng nh viÖc ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt vµo trong c«ng t¸c kÕ to¸n mµ lùa chän mét trong bèn h×ng thøc kÕ to¸n: NhËt ký chung, NhËt ký sæ c¸i, Chøng tõ ghi sæ, NhËt ký chøng tõ. ¸p dông tõ thùc tÕ mµ C«ng ty SXVL&XD Hµ T©y ¸p dông lµ h×nh thøc “Chøng tõ ghi sæ”. 9 Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ cña c«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu vµ x©y dùng Hµ T©y Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiªt Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiªt B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : Quan hÖ ®èi chiÕu kiÓm tra 3.3. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho C«ng ty SXVL&XD Hµ T©y h¹ch to¸n hnµg tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. §©y lµ ph¬ng ph¸p theo dâi vµ ph¶n ¸nh thêng xuyªn liªn tôc, cã hÖ thèng t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån vËt t, hµng ho¸ trªn sæ kÕ to¸n. Theo ph¬ng ph¸p nµy cac tµi kho¶n kÕ to¸n hµng tån kho ®îc sñ dông ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña vËt t, hµng. V× vËy gi¸ trÞ vËt t hµng ho¸ tån kho trªn sæ kÕ to¸n cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong kú kÕ to¸n. 10 Cuèi kú kÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu kiÓm kª thùc tÕ vËt t hµng ho¸ tån kho, so s¸nh ®èi chiÕu víi sè liÖu vËt t, hµng ho¸ tån kho trªn sæ kÕ to¸n. VÒ nguyªn t¾c sè tån kho thùc tÕ lu«n phï hîp víi sè tån kho trªn sæ kÕ to¸n. NÕu cã chªnh lÖch ph¶i truy t×m nguyªn nh©n vµ cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. 11 PHÇN THø II THùC TR¹NG Tæ CHøC KÕ TO¸N TRONG MéT Kú KINH DOANH CñA C¤NG TY S¶N XUÊT VËT LIÖU Vµ X¢Y DùNG Hµ T¢Y I . KÕ TO¸N NGUY£N VËT LIÖU, C¤NG Cô DôNG Cô NVL: lµ ®èi tîng lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ c¬ s¬ vËt chÊt cÊu thµnh lªn thùc thÓ s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . VËt liÖu bÞ tiªu hao toµn bé vµ chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú . CCDC: lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng kh«ng cã ®ñ tiªu chuÈn quy ®Þnh vÒ gi¸ trÞ vµ thêi gian sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh. Tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nhng vÉn gi÷ h×nh th¸i hiÖn vËt chÊt ban ®Çu vµ gi¸ trÞ th× bÞ hao mßn dÇn dÇn , chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong kú song ccdc cã gi¸ trÞ nhá , thêi gian sö dông ng¾n h¬n ®îc mua s¾m dù tr÷ b»ng nguån vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp nh ®èi víi NVL. 1, §ÆC §IÓM CñA NVL,CCDC T¹i C¤NG TY c«ng ty sxvl vµ xd Hµ t©y lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu vµ x©y dùng do vËy mµ NVL ®îc sö dông trong c«ng ty cã rÊt nhiÒu lo¹i . VËt liÖu sö dông trong qui tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng no bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau . Do ®ã ®Ó qu¶n lý tèt vµ h¹ch to¸n chÝnh x¸c NVL c«ng ty ®· ph©n lo¹i nh sau. - VËt liÖu chÝnh : than , ®Êt (cho s¶n xuÊt vËt liÖu ), s¾t ,xi m¨ng ,v«i, c¸t vµng , c¸t ®en , sái, g¹ch , ®¸ 1x2,®¸ 2x4 (cho x©y dùng) - VËt liÖu phô : dÇu HD40, R150… - nhiªn liÖu : x¨ng dÇu diegen… phôc vô cho « t« , m¸y ñi vµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt vËt liÖu … - phÕ liÖu thu håi : lµ c¸c vËt liÖu sö dông l¹i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Tõ c¸ch ph©n lo¹i trªn ®· gióp kÕ to¸n vËt liÖu trong ®¬n vÞ theo dâi ph¶n ¸nh t×nh h×nh vÒ sù biÕn ®éng cña tõng thø, tõng lo¹i vËt liÖu. Tõ ®ã kÕ to¸n vËt liÖu ph¶n ¸nh vµo b¸o c¸o chÝnh x¸c víi l·nh ®¹o ®Ó l·nh ®¹o cã biÖn ph¸p chØ ®¹o, qu¶n lý s¶n xuÊt trong c«ng ty ®îc chÆt chÏ hiÖu qu¶. 2. §¸nh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë c«ng ty 12 §¸nh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña vËt liÖu c«ng cô dông cô theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh, ®¶m b¶o yªu cÇu ch©n thùc thèng nhÊt, nã cã ý nghØa quan träng trong viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn ®Ó ph¶n ¸nh kÞp thêi gi¸ trÞ vËt liÖu trong c«ng t¸c nhËp xuÊt vËt liÖu, c«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu vµ x©y dùng Hµ T©y ¸p dông ®¸nh gi¸ vËt liÖu c«ng cô dông cô theo gi¸ thùc tÕ 2.1. §èi víi vËt liÖu nhËp kho Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty hÇu hÕt ®îc nhËp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, nguån vËt liÖu c«ng cô dông cô tù s¶n xuÊt lµ rÊt Ýt nªn gi¸ thùc tÕ vËt liÖu ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Gi¸ nhËp Gi¸ mua ghi = + NVL ho¸ ®¬n Gi¸ mua ho¸ ®¬n = Chi phÝ thu mua thùc tÕ ThuÕ + (nÕu cã) Gi¸ mua gåm c¶ thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) + - C¸c kho¶n gi¶m trõ (nÕu cã) Chi phÝ thu mua thùc tÕ 2.2. §èi víi vËt liÖu xuÊt kho Nh÷ng vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng chñ yÕu ®îc nhËp t¹i kho cña c«ng ty. Tuy nhiªn cã mét sè lo¹i vËt liÖu chÝnh, phô, c«ng cô phôc vô cho x©y dùng do mua lÎ, cÇn dù tr÷ cïng ®îc nhËp kho. trong trêng hîp nµy ®¬n vÞ ¸p dông ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc. §èi víi c«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu vµ x©y dùng Hµ T©y do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng(s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng) nªn c«ng ty ®· lùa chän ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song (1) ThÎ kho (1) PhiÕu nhËp PhiÕu xuÊt (2) Sæ chi tiÕt vËt liÖu (2) (4) B¶ng tæng hîp N-X-T 13 (5) Sæ c¸i TK 152, 153 Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra XuÊt kho vËt t ghi sè lîng thùc tÕ nhËp xuÊt vËt t vµ chøng tõ ph©n lo¹i, chøng tõ cuèi ngµy thñ kho sö dông c¸c chøng tõ nhËp xuÊt vËt t ghi vµo sæ thÎ kho. ë phßng kÕ to¸nkhi nhËn ®îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt do thñ kho chuyÓn lªn kÕ to¸n thùc hiÖn kiÓm tra l¹i tÝnh hîp ph¸p cña chøng tõ hoµn chØnh, ph©n lo¹i chøng tõ vµ tiÕn hµnh ghi thÎ(sæ) chi tiÕt vËt liÖu, chøng tõ ghi sæ vµ tÝnh ra lîng tån kho cuèi ngµy ghi ngay vµo sæ thÎ chi tiÕt, cuèi th¸ng kÕ to¸n céng sæ chi tiÕt vµ tiÕn hµnh kiÓm tra ®èi chiÕu víi thÎ kho nh»m qu¶n lý vËt t chÆt chÏ h¬n, mÆt kh¸c kÕ to¸n chi tiÕt ph¶i tËp hîp sè liÖu tõ c¸c thÎ hay sæ chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng kª nhËp xuÊt tån kho vËt t. 3. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông - PhiÕu nhËp kho - PhiÕu xuÊt kho - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t - Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho - GiÊy xin lÜnh vËt t 4. Sæ kÕ to¸n sö dông - Sæ chi tiÕt vËt liÖu, s¶n phÈm, hµng ho¸ - Chøng tõ ghi sæ - §¨ng ký chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i tµi kho¶n 152, 153 II. Tµi s¶n cè ®Þnh 14 Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng chñ yÕu vµ nh÷ng tµi s¶n kh¸c cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi theo quy ®Þnh cña c¬ chÕ tµi chÝnh hiÖn hµnh nã ®ãng vai trß quan träng trong doanh nghiÖp 1. C«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu vµ x©y dùng Hµ T©y cã tµi s¶n cè ®Þnh chñ yÕu lµ: - D©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch - Lß nung g¹ch - ….. Nh÷ng tµi s¶n nµy vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt rÊt tèt, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch thuËn lîi cho kÕt qu¶ cao, chÝnh v× vËy ®ßi hái ph¶i ®îc qu¶n lý chÆt chÏ vÒ hai mÆt gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ hiÖn vËt. 2. Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh §¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh lµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n ph¶i ph¶n ¸nh ®îc ba chØ tiªu gi¸ trÞ tµi s¶nlµ nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn, gi¸ trÞ cßn l¹i a. Nguyªn gi¸ b. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh Gi¸ trÞ cßn l¹i = Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn c. Ph¬ng ph¸p khÊu hao Ph¬ng ph¸p khÊu hao mµ c«ng ty ¸p dông lµ ph¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng Néi dung cña ph¬ng ph¸p nµy lµ: X¸c ®Þnh thêi gian sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh - C¨n cø vµo møc khÊu hao trung b×nh h»ng n¨m cña tµi s¶n cè ®Þnh tÝnh møc khÊu hao th¸ng theo c«ng thøc: Møc khÊu hao hµng Nguyªn gi¸ cña TSC§ = Thêi gian sö dông n¨m cña TSC§ C¨n cø v¸o møc khÊu hao hµng th¸ng cña tµi s¶n cè ®Þnh tÝnh møc khÊu hao th¸ng theo c«ng thøc: = Møc KH hµng n¨m cña TSC§ 15 Møc khÊu hao 12 th¸ng th¸ng cña TSC§ C¨n cø vµo møc KH hµng th¸ng cña TSC§ tÝnh møc KH ngµy theo c«ng thøc: Møc trÝch khÊu hao ngµy = Møc trÝch KH hµng th¸ng cña TSC§ Sè ngµy trong th¸ng 16 3. KÕ to¸n t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh 3.1. KÕ to¸n t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh ë c«ng ty t¨ng lªn do ®îc cÊp vèn, ®îc gãp vèn b»ng tµi s¶n cè ®Þnh do mua s¾m, do c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n ®· hoµn thiÖn nghiÖm thu bµn giao ®a vµo sö dông KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn viÖc mua s¾m, ®Çu t, biÕu tÆng. C«ng ty sö dông biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh, khi tµi s¶n cè ®Þnh vÒ tíi c«ng ty 3.2. KÕ to¸n gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty gi¶m ®i do nh÷ng nguyªn nh©n nhîng b¸n, thanh lý, mÊt m¸t, ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª, ®em gãp vèn liªn doanh khi ®ã kÕ to¸n ph¶i lµm ®Çy ®ñ thñ tôc x¸c nhËn ®óng nh÷ng kho¶n thiÖt h¹i vµ thu nhËp(nÕu cã) vµ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó ghi sæ theo tõng trêng hîp cô thÓ 3.3. HÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n cña c«ng ty * Chøng tõ sö dông - Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n - Ho¸ ®¬n vËn chuyÓn bèc ®ì - B¶n sao tµi s¶n cè ®Þnh - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh - B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao - Biªn b¶n thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh * Sæ kÕ to¸n sö dông: - Sæ tµi s¶n cè ®Þnh - Sæ theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh - Sæ c¸i tµi s¶n cè ®Þnh 17 * S¬ ®å lu©n chuyÓn Biªn b¶n giao nhËn TSC§ B¶ng ph©n bæ KH TSC§ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i TK 211, 212, 213 Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra III. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l¬ng TiÒn l¬ng lµ thï lao, lao ®éng mµ ®¬n vÞ sö dông lao ®éng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng theo chÊt lîng vµ sè lîng lao ®éng mµ hä ®· ®ãng gãp nh»m t¸i s¶n xuÊt søc lao ®énhg, bï d¾p hao phÝ søc lao ®éng cña hä trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh §Ó tiÖn cho viÖc theo dâi tõng ®èi tîng lao ®éng c«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu vµ x©y dùng Hµ T©y ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm ®èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. C¸ch tÝnh TiÒn l¬ng cña 1 CN 1 th¸ng =  Sè SP x ®¬n gi¸ l¬ng  Sè c«ng cña c¶ tæ L¬ng nh©n viªn gi¸n =  SP s¶n xuÊt x tiÕp SX §¬n gi¸ Sè ngµy c«ng cña mçi ngêi x x HÖ sè l¬ng 18 1. H¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng BHYT, BHXH, KPC§. C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ®îc tiÕn hµnh hµng th¸ng c¸c chøng tõ h¹ch to¸n lao ®éng vµ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é ngêi lao ®éng, tiÒn l¬ng mµ nhµ níc ®· ban hµnh vµ c¸c chÕ ®é kh¸c thuéc quy ®Þnh cña c«ng ty trong khu«n khæ ph¸p luËt cho phÐp. Tæng sè trÝch theo l¬ng tÝnh cho BHXH, BHYT, KPC§ lµ 19% trÝch vµo chi phÝ s¶n xuÊt: BHXH, BHYT, KPC§ Tæng sè tiÒn l¬ng Ph¶i trÝch vµo CPSXKD = Thùc tÕ ph¶i tr¶ CNV x 19% cho tõng bé phËn trong bé phËn ®ã Trong ®ã: BHXH ph¶i nép = TiÒn l¬ng c¬ b¶n ph¶i tr¶ x 15% BHYT ph¶i nép = TiÒn l¬ng c¬ b¶n ph¶i tr¶ x 2% CPC§ ph¶I nép = TiÒn l¬ng c¬ b¶n ph¶i tr¶ x 2% * C¸c chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng . - B¶ng thanh to¸n trî cÊp - PhiÕu nghØ hëng BHXH Tµi kho¶n sö dông: TK 334 Quü BHXH, BHYT, KPC§ ®îc h×nh thµnh do viÖc trÝch lËp vµ tÝnh vaß chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Theo quy ®Þnh hµng th¸ng doanh nghiÖp tiÕn hµnh trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ qui ®Þnh theo tæng sè l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trong th¸ng Tµi kho¶n sö dông:TK 338 Hµng th¸ng tÝnh ra tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ CNV vµ cho c¸c ®èi tîng sö dông nh: TK622: CN trùc tiÕp s¶n xuÊt sµn phÈm TK627: Nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng TK641: Bé phËn b¸n hµng TK642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 1.1 Chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông trong c«ng ty - B¶ng chÊm c«ng - B¶ng thanh to¸n l¬ng - B¶ng ph©n bæ l¬ng, BHXH - Sæ chi tiÕt TK 334, 338 19 - Sæ c¸i TK 334, 338 1.2 S¬ ®å lu©n chuyÓn B¶ng chÊm c«ng B¶ng thanh to¸n l¬ng B¶ng ph©n bæ l¬ng - BHXH Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra Sæ chi tiÕt TK 334, 338 Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i TK 334, 338 Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ: B¶ng chÊm c«ng, …kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n vµ vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng, BHXH vµ vµo chøng tõ ghi sæ, sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Cuèi th¸ng vµo sæ c¸I tk 334, 338. MÆt kh¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng ph¶i tæng hîp c¸c sè liÖu ë sæ chi tiÕt TK 334, 338 vµ sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ ®Ó cã sè liÖu ®èi chiÕu sæ c¸I TK 334, 338 IV. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . Trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp th× kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh lµ nh÷ng chØ tiªu quan träng lu«n ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m v× chóng g¾n liÒn víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.§Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n ®øng tríc sù c¹nh tranh gay g¾t víi nhau kh«ng nh÷ng c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp trong níc mµ cßn c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi. V× vËy kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét c«ng t¸c kÕ to¸n quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt noÝ riªng vµ ®èi víi x· héi nãi chung. Nã lµ mét yªu cÇu thiÕt yÕu, 20
- Xem thêm -