Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty cổ phần may thăng long

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long, em ®· cã nh÷ng hiÓu biÕt tæng quan vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh cña c«ng ty vµ ®-îc quan s¸t, hç trî c¸c c«ng viÖc cña phßng kÕ to¸n. 1 PhÇn 1: T×m hiÓu chung vÒ C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long: C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long (tªn giao dÞch lµ Thang Long Garment Joint Stock Company – THALOGA.,JSC) lµ doanh nghiÖ nhµ n-íc ®-îc cæ phÇn hãa theo QuyÕt ®Þnh sè 165/2003/Q§-BCN cña Bé tr-ëng Bé C«ng NghiÖp ngµy 14/10/2003. Trô së chÝnh t¹i 250 Minh Khai, Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi. C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long ®-îc thµnh lËp tõ 08/05/1958 tiÒn th©n lµ C«ng ty May mÆc xuÊt khÈu ; th¸ng 8/1965 ®-îc ®æi thµnh XÝ nghiÖp may mÆc xuÊt khÈu trùc thuéc TOCONTAP - Bé Ngo¹i th-¬ng. N¨m 1979, ®-îc ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp may Th¨ng Long thuéc Liªn hiÖp xÝ nghiÖp may - Bé c«ng nghiÖp nhÑ. Th¸ng 3/1992 ®-îc ®æi tªn thµnh C«ng ty may Th¨ng Long theo quyÕt ®Þnh sè: 218/BCn-TCLC cña Bé c«ng nghiÖp nhÑ ; Nay trùc thuéc TËp ®oµn DÖt May ViÖt Nam. KÓ tõ khi chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t- m¸y mãc, thiÕt bÞ trong c¸c n¨m 1990-1992 ®Ó hiÖn ®¹i hãa d©y truyÒn s¶n xuÊt , kÕt hîp víi viÖc qu¶n lý, s¾p xÕp l¹i lao ®éng t¹o b-íc ph¸t triÓn míi cho c¬ chÕ thÞ tr-êng. Ngoµi thÞ tr-êng xuÊt khÈu C«ng ty ®· chó träng thÞ tr-êng néi ®Þa, n¨m 1993, c«ng ty ®· thµnh lËp trung t©m Th-¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i 39 Ng« QuyÒn, Hµ Néi víi diÖn tÝch 300m2. Nhê sù ph¸t triÓn ®ã mµ c«ng ty ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®Çu tiªn ë phÝa b¾c chuyÓn sang ho¹t ®éng C«ng ty g¾n s¶n xuÊt víi kinh doanh n©ng cao hiÖu qu¶. C«ng ty ®· më thªm nhiÒu thÞ tr-êng míi vµ trë thµnh b¹n hµng cña nhiÒu ®èi t¸c n-íc ngoµi t¹i thÞ tr-êng EU, NhËt B¶n, Mü,... C«ng ty ®ang cã quan hÖ víi nh÷ng kh¸ch hµng lín vµ xuÊt ®i thÞ tr-êng quèc tÕ chñ yÕu nh- sau: 2 §¬n vÞ tÝnh: s¶n phÈm S T Tªn kh¸ch hµng T V¨n phßng giao S¶n dÞch /n¨m l-îng ThÞ tr-êng xuÊt khÈu 1 The children’s place Hµ Néi; HK«ng 2.000.000 Hoa Kú 2 SANMAR ( USD) TP HCMinh 6.000.000 Hoa Kú 3 TARGET (USD) Hµ néi 1.000.000 Hoa Kú 4 WAL –MART 1.000.000 Hoa Kú 5 ITOCHU Hµ Néi 3.000.000 NhËt 6 ONGOOD Hµ Néi 600.000 Hoa Kú 7 OTTO Hµ Néi; TPHCM 500.000 §øc 8 BLOOMING Hµ Néi 300.000 EU 9 NEW WOLRD H¶i Phßng 1.000.000 EU Hµ Néi 3.000.000 §an M¹ch 10 KWINTET (Nguån : Thaloga) B¾t ®Çu tõ n¨m 2000, C«ng ty thùc hiÖn theo hÖ thèng qu¶n lý ISO 90012000, hÖ thèng qu¶n lý theo tiªu chuÈn SA 8000 vµ hiÖn ®ang x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý m«i tr-êng theo tiªu chuÈn ISOO14000. Th¸ng 10/2003 C«ng ty may Th¨ng Long ®-îc chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp Nhµ n-íc thµnh C«ng ty Cæ phÇn may Th¨ng Long nhµ n-íc n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi 51% theo quyÕt ®Þnh sè : 165/TCL§-BCN ngµy 14/10/2003 cña Bé tr-ëng Bé c«ng nghiÖp vµ Cty ho¹t ®éng ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty theo ®¨ng ký kinh doanh sè 0103003573 ngµy 15/01/2004 cña Së kÕ ho¹ch vµ §Çu t- Thµnh phè Hµ Néi : 3 + S¶n xuÊt, kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu hµng c¸c s¶n phÈm may mÆc, c¸c lo¹i nguyªn liÖu, thiÕt bÞ, phô tïng, phô liÖu, ho¸ chÊt, thuèc nhuém, thiÕt bÞ t¹o mÉu thêi trang vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c cña ngµnh DÖt May; + Kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng c«ng nghÖ thùc phÈm, c«ng nghÖ tiªu dïng, trang thiÕt bÞ v¨n phßng, n«ng, l©m, h¶i s¶n, thñ c«ng mü nghÖ; + Kinh doanh c¸c s¶n phÈm vËt liÖu ®iÖn, ®iÖn tö, cao su, «t«, xe m¸y, mü phÈm, r-îu; Kinh doanh nhµ ®Êt, cho thuª v¨n phßng; + Kinh doanh kho vËn, kho ngo¹i quan; Kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng, vËn t¶i, du lÞch l÷ hµnh trong n-íc. II. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh : 1. C¬ cÊu tæ chøc C«ng ty C«ng ty Cæ phÇn May Th¨ng Long ®-îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp c¸c LuËt kh¸c cã liªn quan vµ §iÒu lÖ C«ng ty ®-îc §¹i héi cæ ®«ng thµnh lËp nhÊt trÝ th«ng qua ngµy 18/12/2003. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty hiÖn t¹i gåm: C¸c phßng ban vµ c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc. C¸c Phßng ban: Gåm V¨n phßng C«ng ty, Phßng KÕ to¸n tµi vô, Phßng Kü thuËt chÊt l-îng; Phßng kÕ ho¹ch vËt t-; Phßng c¬ ®iÖn; Phßng XuÊt nhËp khÈu; Phßng Kinh doanh tæng hîp; C¸c xÝ nghiÖp : Cã 03 xÝ nghiÖp may t¹i trô së chÝnh vµ 01 xÝ nghiÖp may t¹i Nam ®Þnh. C¬ së 1 : Sè 250 Minh khai, ph-êng Minh khai, quËn Hai bµ Tr-ng, Hµ Néi §iÖn tho¹i: (84-4) 8623372- 8623054 ( hiÖn mÆt c«ng ty ®ang cho thuª bªn ph¶i cho trung th-¬ng m¹i thuª thêi gian 3 ®Õn 5 n¨m tõ 15/4/2006 ®Õn 15/4/2011 vµ NH ®Çu t- vµ ph¸t triÓn thuª thêi gian 5 n¨m tõ 12/7/2005 ®Õn 12/7/2010, bªn tr¸i cho Viettel thuª thêi gian 3 n¨m tõ 5/2006 ®Õn 5/2009) 4 C¬ së 2 : X· Thanh Ch©u, thÞ x· Phñ lý – Hµ Nam (Nhµ x-ëng hiÖn cho thuª- Thêi gian cho thuª: 15 n¨m. B¾t ®Çu tõ 23/11/2004 ®Õn 23/11/2019) C¬ së 3 : 189 NguyÔn V¨n Trçi, ph-êng N¨ng tÜnh- Nam ®Þnh §iÖn tho¹i : (84-350) 843597 C¬ së 4 : 226 Lª Lai- Ng« QuyÒn- Hång Bµng- H¶i phßng ( Nhµ x-ëng hiÖn cho thuª-Thêi gian thuª: 10 n¨m. B¾t ®Çu tõ 01/11/2002 ®Õn 30/10/2012) C¬ së 5 : X-ëng may t¹i x· Th¹ch Hoµ - HuyÖn Th¹ch ThÊt - Hµ T©y thuéc tr-êng D¹y nghÒ C«ng ®oµn ViÖt Nam ( Liªn kÕt ®µo t¹o thùc hµnh. Thêi gian cho thuª 3 n¨m tõ 1/7/2006 ®Õn 1/7/2009) HÖ thèng c¸c cöa hµng: Trung t©m th-¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm - Cöa hµng kinh doanh t¹i Sè : 250 Minh khai Hai bµ Tr-ng Hµ Néi. - 39 Ng« QuyÒn – Hoµn kiÕm – Hµ Néi HÖ thèng b¸n ®¹i lý: - C«ng ty Kinh doanh hµng thêi trang ViÖt Nam - 25 Bµ TriÖu - Hµ Néi. - C¸c cöa hµng ®¹i lý t¹i c¸c thµnh phè : Hµ Néi, H¶i phßng... 2. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý C«ng ty §¹i héi ®ång cæ ®«ng: Gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt, lµ c¬ quan cã thÈm quyÒn cao nhÊt cña C«ng ty. §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò ®-îc LuËt ph¸p vµ ®iÒu lÖ C«ng ty quy ®Þnh. §Æc biÖt c¸c cæ ®«ng sÏ th«ng qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña C«ng ty vµ ng©n s¸ch tµi chÝnh cho n¨m tiÕp theo. Héi ®ång qu¶n trÞ: Lµ c¬ quan qu¶n lý C«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng(§H§C§). H§QT cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t Tæng Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ nh÷ng ng-êi qu¶n 5 lý kh¸c. QuyÒn vµ nghÜa vô cña H§QT do LuËt ph¸p vµ ®iÒu lÖ C«ng ty, c¸c quy chÕ néi bé cña C«ng ty vµ NghÞ quyÕt §H§C§ quy ®Þnh. Ban KiÓm so¸t: Lµ c¬ quan trùc thuéc §¹i héi ®ång cæ ®«ng, do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra. Ban KiÓm so¸t cã nhiÖm vô kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p trong ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty. Ban kiÓm so¸t ho¹t ®éng ®éc lËp víi Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban Tæng Gi¸m ®èc. Ban Tæng Gi¸m ®èc: Tæng Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh quyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng hµng ngµy cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®-îc giao. C¸c Phã Tæng Gi¸m ®èc, gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Cty lµ ng-êi gióp viÖc cho Tæng Gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng Gi¸m ®èc vÒ phÇn viÖc ®-îc ph©n c«ng, chñ ®éng gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc ®· ®-îc Tæng Gi¸m ®èc uû quyÒn vµ ph©n c«ng theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc vµ §iÒu lÖ cña C«ng ty, bao gåm : - Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt : cã tr¸ch nhiÖm gióp cho tæng gi¸m ®èc vÒ mÆt kü thuËt s¶n xuÊt, thiÕt kÕ cña c«ng ty. - Phã tæng gi¸m ®èc s¶n xuÊt : cã nhiÖm vô gióp Tæng gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh : cã nhiÖm vô gióp Tæng gi¸m ®èc vÒ mÆt ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn. C¸c phßng ban nghiÖp vô: C¸c phßng, ban nghiÖp vô cã chøc n¨ng tham m-u vµ gióp viÖc cho Ban Tæng Gi¸m ®èc, trùc tiÕp ®iÒu hµnh theo chøc n¨ng chuyªn m«n vµ chØ ®¹o cña Ban Gi¸m ®èc. C«ng ty hiÖn cã 7 phßng nghiÖp vô víi chøc n¨ng ®-îc quy ®Þnh nh- sau: V¨n phßng Cty : cã chøc n¨ng x©y dùng ph-¬ng ¸n kiÖn toµn bé m¸y tæ chøc trong C«ng ty, qu¶n lý nh©n sù, Lao ®éng tiÒn l-¬ng, b¶o vÖ an ninh chÝnh trÞ 6 trËt tù trÞ an toµn trong cty ; §µo t¹o ; y tÕ vµ thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh ®êi sèng qu¶n trÞ Phßng KÕ to¸n tµi vô : cã chøc n¨ng trong viÖc lËp kÕ ho¹ch sö dông vµ qu¶n lý nguån tµi chÝnh cña C«ng ty, ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª vµ chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh cña Nhµ n-íc. Phßng Kü ThuËt ChÊt l-îng : cã chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ, øng dông khoa häc c«ng nghÖ íi, chØ ®¹o gi¸m s¸t c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, tiªu chuÈn kü thuËt, chÊt l-îng s¶n phÈm trong Cty. Phßng C¬ ®iÖn : Cã chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc ph¸t triÓn, qu¶n lý tµi s¶n m¸y mãc thiÕt bÞ cña Cty ; n©ng cÊp hoÆc hoÆc thay thÕ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cã tÝnh kinh tÕ cao, tham gia gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng ®Çu t- vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ cña C«ng ty. Phßng XNK : Lµm c¸c thñ tôc vÒ XuÊt nhËp khÈu, thñ tôc h¶i quan…. Phßng kÕ ho¹ch vËt t- : LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, theo dâi c¸c m· hµng, lµm c¸c thñ tôc xuÊt hµng, vËn chuyÓn hµng ho¸. Qu¶n lý c¸c kho tµng cña C«ng ty. Tham gia gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng ®Çu t- vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ cña C«ng ty vµ c¸c c«ng tr×nh ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n. Phßng Kinh doanh tæng hîp: cã chøc n¨ng trong viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu, ph-¬ng h-íng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. T¹i cÊp xÝ nghiÖp cã Ban gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, gåm cã Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ; gióp viÖc cho gi¸m ®èc xÝ nghiÖp cã c¸c nh©n viªn thèng kª xÝ nghiÖp vµ nh©n viªn thèng kª ph©n x-ëng. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn may Th¨ng Long ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau : 7 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Ban tæng Gi¸m ®èc c¸c phßng ban Xn MAY NAM H¶I (NAM §ÞNH) V¨n phßng C«ng ty C¸c xN T¹i hµ néi XÝ nghiÖp may 1 Phßng KÕ to¸n tµi vô XÝ nghiÖp may 2 Phßng Kü thuËt chÊt l-îng XÝ nghiÖp may 3 Phßng C¬ §iÖn Phßng KÕ ho¹ch VËt t- Phßng XNK Phßng Kinh doanh Tæng hîp 8 3. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, ho¹t ®éng chñ yÕu lµ may mÆc quÇn ¸o c¸c lo¹i. §èi t-îng chñ yÕu lµ v¶i, tõ v¶i ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cuèi cïng ®Òu ph¶i tr¶i qua c¸c giai ®o¹n chung : c¾t, may, lµ, ®ãng gãi. §©y lµ quy tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn kiÓu liªn tôc, phøc t¹p. Cô thÓ nh- sau : C¸c xÝ nghiÖp ®-îc tæ chøc theo mét d©y chuyÒn khÐp kÝn, gåm : 1 tæ c¾t, 4 tæ d©y chuyÒn may, 1 tæ lµ. Nguyªn vËt liÖu (v¶i) sau khi nhËp vÒ sÏ ®-îc tæ chøc c¾t mÉu, sau ®ã chuyÓn cho tæ may (nÕu s¶n phÈm cÇn thªu th× tr-íc khi may ph¶i tr¶i qua giai ®o¹n thªu). Mçi c«ng nh©n nhËn thùc hiÖn mét bé phËn nµo ®ã cÊu thµnh nªn s¶n phÈm hoµn chØnh, chuyÓn sang tæ lµ (nÕu s¶n phÈm cÇn tÈy mµi th× tr-íc khi giao cho tæ lµ sÏ chuyÓn qua ph©n x-ëng tÈy mµi). Phßng kü thuËt cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra l¹i s¶n phÈm (chÊt l-îng, quy c¸ch, kÝch cì) tr-íc khi ®ãng gãi s¶n phÈm. Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm may mÆc lµ rÊt ®a d¹ng, phong phó, nhiÒu chñng lo¹i, kÝch cì yªu cÇu c¾t may tõng s¶n phÈm còng kh¸c nhau nªn kh«ng thÓ tiÕn hµnh cïng mét d©y truyÒn mµ ph¶i tiÕn hµnh ®éc lËp. Th«ng th-êng mét m· hµng sÏ ®-îc mét ph©n x-ëng ®¶m nhËn tõ kh©u ®Çu tiªn lµ nhËp nguyªn vËt liÖu vÒ, c¾t, may, lµ, ®Õn khi hoµn thµnh ®ãng gãi. V× mäi mÆt hµng cã thÓ ®-îc t¹o ra tõ nhiÒu lo¹i v¶i kh¸c nhau hay nhiÒu mÆt hµng ®-îc t¹o ra tõ cïng mét lo¹i v¶i mµ c¬ cÊu chi phÝ cho tõng mÆt hµng lµ kh«ng gièng nhau. Quy tr×nh c«ng nghÖ C«ng ty Cæ phÇn may Th¨ng Long ®-îc thÓ hiÖn trªn s¬ ®å sau : 9 S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long Nguyªn vËt liÖu (V¶i) C¾t Tr¶ v¶i §Æt mÉu §¸nh sè §ång bé May (th©n, cæ, tay,…) Thªu GhÐp thµnh s¶n phÈm Lµ TÈy mµi §ãng gãi VËt liÖu phô Bao b× ®ãng kiÖn NhËp kho thµnh phÈm III. Vèn vµ KÕt qu¶ kinh doanh qua 2 n¨m 2004, 2005 : 1. H×nh thøc së h÷u vèn Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ 23.306.700.000 ®ång, tæng sè vèn §iÒu lÖ ®-îc chia thµnh 233.067 cæ phÇn víi mÖnh gi¸ thèng nhÊt cña mçi cæ phÇn lµ 100.000 ®ång. C¬ cÊu vèn ®iÒu lÖ : - Vèn thuéc së h÷u Nhµ n-íc lµ 118.864 cæ phÇn, t-¬ng øng víi 11.886.400.000 ®ång, chiÕm 51% vèn ®iÒu lÖ. - Vèn thuéc c¸c cæ ®«ng trong vµ ngoµi c«ng ty lµ 114.203 cæ phÇn, t-¬ng øng víi 11.420.300.000 ®ång, chiÕm 49% vèn ®iÒu lÖ. 10 Việc tổ chức b¸n đấu gi¸ cổ phần nhằm thực hiện phương ¸n b¸n phần vốn s¶n phÈm N¨m 2004 N¨m 2005 nước Nhà tại C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long được phª duyệt theo QuyÕt ®Þnh sè 600/Q§-T§DMVN ngµy13 th¸ng 10 n¨m 2006 cña Héi ®ång qu¶n trÞ TËp ®oµn dÖt may ViÖt Nam vÒ viÖc quyÕt ®Þnh gi¸ khëi ®iÓm b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn phÇn vèn nhµ n-íc t¹i C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long.  Số lượng cổ phần b¸n đấu gi¸ : 118.864 cổ phần  Loại cổ phần : Cổ phần phổ th«ng  Mệnh gi¸ : 100.000 đồng/cổ phần  H×nh thøc b¸n : §Êu gi¸ c¹nh tranh  Gi¸ khởi điểm : 200.000 đồng/cổ phần  Sè l-îng cæ phÇn ®¨ng ký mua tèi thiÓu mçi nhµ ®Çu t-: 100 cæ phÇn  Tæng sè l-îng cæ phÇn nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi ®-îc phÐp mua: 69.920 cổ phần  Mçi ng-êi ®Çu t- tham dù ®Êu gi¸ chØ ®-îc phÐp ®Æt mua víi 02 (hai) møc gi¸, tæng khèi l-îng cæ phÇn cña hai møc gi¸ t-¬ng øng víi sè l-îng cæ phÇn ®¨ng ký ®Æt mua.  B-íc gi¸: 100 ®ång (Mét tr¨m ®ång) 2. KÕt qu¶ kinh doanh qua 2 n¨m 2004, 2005 S¶n l-îng s¶n phÈm qua c¸c n¨m: (§¬n vÞ tÝnh: s¶n phÈm) 11 S¶n l-îng Tû träng S¶n l-îng Tû träng ¸o Jacket c¸c lo¹i 495.000 10% 420.000 QuÇn c¸c lo¹i 2.160.000 43,6% 1.893.000 44,1% ¸o s¬ mi c¸c lo¹i 720.000 14,6% 878.000 20,4% QuÇn ¸o dÖt kim 658.000 13,3% 546.000 12,7% QuÇn ¸o kh¸c 917.000 18,5% 556.000 13% Tæng céng 4.950.000 100% 4.293.000 100% 9,8% (Nguån Thaloga) KÕt qu¶ kinh doanh qua c¸c n¨m 2004, 2005 §¬n vÞ tÝnh: VN§ STT ChØ tiªu N¨m 2004 1 Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n 156.489.291.121 133.096.933.849 2 Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 45.681.260.241 56.450.311.085 3 Doanh thu thuÇn 112.610.088.593 96.204.510.194 4 5 6 N¨m 2005 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 1.613.130.315 -1.820.349.086 Lîi nhuËn kh¸c 234.299.291 -969.003.067 Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 1.847.529.606 -2.789.352.153 (Trong ®ã: Dù phßng ph¶i 12 -2.662.116.338 thu khã ®ßi) 7 Lîi nhuËn sau thuÕ 1.847.529.606 -2.789.352.153 øng tr-íc 12% øng tr-íc 6% Tû lÖ lîi nhuËn øng cæ tøc 8 (%) 9 HÖ sè LN/TS 0,012 - 0,02 10 Thu nhËp b×nh qu©n 1.200.000 1.300.000 487.478.096 834.893.231 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép 11 Nhµ n-íc Nguån: -B¸o c¸o kiÓm to¸n 2003,2004 vµ 2005 B¶ng sè liÖu trªn cho ta thÊy, t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cñac«ng ty tõ n¨m 2004 ®Õn 2005 chØ sau 1 n¨m nh-ng kho¶n thu khã ®ßi t¨ng lªn ®¸ng kÓ, lîi nhuËn gi¶m g©y ra lç ®iÒu ®ã cho thÊy viÖc sö dông tµi s¶n khån hiÖu qu¶ ®ång thêi kh¶ n¨ng thu c¸c kho¶n ph¶i thu kÐm. Doanh thu theo ho¹t ®éng cô thÓ nh- sau: §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu 2004 % so doanh víi 2005 % thu doanh thuÇn 2004 Doanh thu xuÊt 76.807.489.9 khÈu 46 Doanh thu néi ®Þa 13,313,816,2 11 Doanh thu gia 14,533,175,3 47 víi thu thuÇn 2005 61.758.015.688 68.2 64.2 11.8 10,761,989,128 11.2 12.9 13,827,498,277 14.4 13 so c«ng Doanh thu kinh 7,955,607,08 doanh kh¸c ( NQ) 9 Tæng céng 7.1 9,857,007,101 112.610.088. 593 96.204.510.194 100% 10.2 100% Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh kiÓm to¸n 2004 vµ 2005 Cô thÓ c¬ cÊu c¸c kho¶n môc chi phÝ chñ yÕu cña C«ng ty trong c¸c n¨m gÇn ®©y ®-îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: N¨m 2004 ST T Kho¶n môc chi Gi¸ phÝ trÞ N¨m 2005 % Doanh (tr.®) thu 1 2 3 Gi¸ vèn hµng b¸n (thuÇn) Chi phÝ b¸n hµng vµ QLDN L·i vay Ng©n hµng 85.70 16.89 8.41 76,10 % 14,99 % 7,24% Gi¸ trÞ % Doanh (tr.®) thu 76.08 79,09% 14.35 14,92% 7.60 7,90% Nguån: B¸o c¸o kiÓm to¸n 2003, 2004, 2005 14 PhÇn II. §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn may th¨ng long I. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty: Bé m¸y kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tr×nh ®é cña c¸n bé kÕ to¸n cña c«ng ty. Toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®-îc thùc hiÖn ë bé phËn kÕ to¸n tµi vô , tõ viÖc thu thËp, kiÓm tra chøng tõ, ghi sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp ®Õn viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. C«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung gióp c¸c nhµ qu¶n lý n¾m b¾t ®-îc toµn bé th«ng tin tõ ®ã cã thÓ kiÓm tra, chØ ®¹o kÞp thêi. Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty gåm cã 7 kÕ to¸n viªn ®-îc ®iÒu hµnh bëi mét ng-êi l·nh ®¹o lµ kÕ to¸n tr-ëng. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: KÕ to¸n tr-ëng (KÕ to¸n tæng hîp KÕ tãan vËt t(kho) KÕ to¸n tµi s¶n C§ KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ &Z KÕ to¸n tiªu thô, c«ng nî KÕ to¸n tiÒn Nh©n viªn thèng kª xÝ nghiÖp 15 KÕ to¸n l-¬ng vµ BHX H Thñ quü * NhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña tõng bé phËn kÕ to¸n: - KÕ to¸n tr-ëng: tæ chøc, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng trong phßng kÕ to¸n, thùc hiÖn c«ng viÖc kÕ to¸n tæng hîp, chÞu tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸co tµi chÝnh vµ cung cÊp cho cÊp l·nh ®¹o vµ c¸c ®¬n vÞ bªn ngoµi theo quy ®Þnh. Tæ chøc thu thËp th«ng tin vµ t- vÊn cho ban qu¶n trÞ doanh nghiÖp c¸c th«ng tin vÒ tµi chÝnh. - KÕ to¸n vËt t-: theo dâi chi tiÕt vµ tæng hîp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho trong kú tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu: vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c«ng cô dôn cô. - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh; theo dâi t×nh h×nh mua, b¸n, thanh lý vµ nh-îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, møc khÊu hao cña TSC§. - KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh: cã nhiÖm vô tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tron kú th«ng qua c¸c b¸o c¸o cña c¸c xÝ nghiÖp göi lªn vµ tõ ®ã tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña tõng thµnh phÈm nhËp kho. - KÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm, c«ng nî: theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm ®Ó h¹ch to¸n doanh thu; ®ång thêi kiªm kÕ to¸n c¸c kho¶n c«ng nî: ph¶i thu, ph¶i tr¶. - KÕ to¸n tiÒn: cã nhiÖm vô lËp c¸c phiÕu thu, phiÕu chi trªn c¬ së ®ã theo dâi c¸c kho¶n thu, chi b»ng tiÒn ph¸t sinh trong ngµy, cã nhiÖm vô giao dÞch víi ng©n hµng thùc hiÖn c¸c kháan vay ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. - KÕ to¸n l-¬ng vµ BHXH: cã nhiÖm vô tÝnh l-¬ng vµ BHXH cho c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. - Thñ quü: ®-îc bè trÝ mét phßng riªng t¸ch biÖt víi phßng kÕ to¸n, cã nhiÖm vô thu, chi tiÒn mÆt hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi hîp lÖ ®Ó nhËp hoÆc 16 xuÊt quü, ghi sæ chu chi tiÒn mÆt cuèi ngµ ®Ó ®èi chiÕu víi sæ quü cña kÕ to¸n tiÒn mÆt. * Phßng kÕ to¸n ®-îc trang bÞ m¸y vi tÝnh cho mçi ng-êi, ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®-îc ®¶m b¶o, c«ng ty ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n EFFECT nh-ng vÉn kÕt hîp víi viÖc thùc hiÖn trªn Excel. II. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông: 1. Niªn ®é kÕ to¸n: Niªn ®é kÕ to¸n ¸p dông b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n¨m. ViÖc h¹ch to¸n ®-îc thùc hiÖn theo quý, c«ng t¸c vµo sæ chi tiÕt ®-îc thùc hiÖn 3-5 ngµy/lÇn. 2. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông: C«ng ty ¸p dông ChÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh s« 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 11/11/1995, ChÕ ®é B¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000 cña Bé Tµi chÝnh vµ c¸c th«ng t- bæ sung söa ®æi chÕ ®é kÕ to¸n kÌm theo ®Õn thêi ®iÓm lËp B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m. 3. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông: HiÖn c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ, kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: 17 Chøng tõ gèc vµ b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ, thÎ chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh 4. C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông: 4.1. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh c¸c kho¶n tiÒn: tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sin b»ng ngo¹i tÖ ®-îc quy ®æi ra VN§ theo tû gi¸ thùc tÕ cña ng©n hµng giao dÞch t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. T¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m, c¸c kho¶n môc cã gèc ngo¹i tÖ ®-îc quy ®æi theo tØ gi¸ b×nh qu©n liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam c«ng bè vµo ngµy kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n. ChªnhlÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong n¨m vµ chªnh lÖch tû gi¸ do ®¸nh gi¸ l¹i sè d- c¸c kho¶n môc cã gèc ngo¹i tÖ cuèi niªn ®é ®-îc kÕt chuyÓn vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh hoÆc chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. 4.2. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ®èi víi hµng tån kho: * Nguyªn t¾c ®¸nh gÝa hµng tån kho: Hµng tån kho ®-îc tÝnh theo gi¸ gèc. Tr-êng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn thÊp h¬n gi¸ gèc th× tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thù hiÖn ®-îc. Gi¸ gèc hµng 18 tån kho bao gåm: chi phÝ mua, chi phÝ chÕ biÕn vµ chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c ph¸t sinh. Gi¸ gèc cña hµng tån kho mua ngoµi gåm gi¸ mua, c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®-îc hoµn l¹i, chi phÝ vËn chuyÓn vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua hµng tån kho. * Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú: Gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú ®-îc x¸c ®Þnh theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn Gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn = (gi¸ ®Çu kú + gi¸ nhËp trong kú)/ (sè l-îng ®Çu kú + sè l-îng nhËp trong kú) * Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: C«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn C«ng ty kh«ng ¸p dông chÝnh s¸ch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. 4.3. Ghi nhËn vµ khÊu hao Tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) * Nguyªn t¾c ghi nhËn TSC§ h÷u h×nh, v« h×nh: TSC§ ®-îc ghi nhËn theo gi¸ gèc vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp mµ c«ng ty bá ra ®Õn thêi ®iÓm ®-a TSC§ vµo sö dông. Trong qu¸ tr×nh sö dông, TSC§ ®-îc ghi nhËn theo nguyªn gi¸, hao mßn kòy kÕ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. * Ph-¬ng ph¸p khÊu hao TSC§: KhÊu hao TSC§ ®-îc thùc hiÖn theo ph-¬ng ph¸p ®-êng th¼ng. Thêi gian khÊu hao theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh s« 206/2003/Q§-BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh ban hµnh vÒ chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao TSC§, cô thÓ: Lo¹i tµi s¶n Thêi gian sö dông (n¨m) Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 5-45 Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i 8-12 ThiÕt bÞ v¨n phßng 5-8 M¸y mãc thiÕt bÞ 6-10 4.4. Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n ph¶i thu th-¬ng m¹i, ph¶i thu kh¸c: 19 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng, tr¶ tr-íc ho ng-êi b¸n, ph¶i thu néi bé vµ c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c ®-îc tr×nh bµy trªn b¸o c¸o tµi chÝnh theo gi¸ trÞ ghi sæ cïng víi dù phßng ®-îc lËp cho c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi. 4.5. Chi phÝ ®i vay Chi phÝ ®i vay ®-îc ghi nhËn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú ph¸t sinh, trõ kho¶n chi phÝ ®i vay liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n hoÆc s¶n xuÊt tµi s¶n dë dang ®ñ ®iÒu kiÖn ®-îc vèn hãa. 4.6. Ghi nhËn c¸c kho¶n ph¶i tr¶ th-¬ng m¹i vµ ph¶i tr¶ kh¸c: C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng-êi b¸n, ph¶i tr¶ néi bé, ph¶i tr¶ kh¸c, kho¶n vay ng¾n h¹n, dµi h¹n, nî dµi h¹n ®-îc tr×nh bµy trªn BCTC thao gi¸ trÞ ghi sæ cña chóng. 4.7. Nguån vèn, Quü: Nguån vèn kinh doanh: Nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty ®-îc ng©n s¸ch nhµ n-íc vµ c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp khi thµnh lËp. C¸c quü ®-îc trÝch lËp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«n ty. 4.8. Nguyªn t¾c ghi nhËn doanh thu: §èi víi doanh thu xuÊt khÈu: doanh thu chØ ®-îc ghi nhËn khi xuÊt hãa ®¬n GTGT vµ hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan chøng thùc hµng ®· th«ng quan. Doanh thu cung cÊp dÞch vô: ®-îc ghi nhËn khi kÕt qu¶ cña giao dÞch ®ã ®-îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy. Tr-êng hîp viÖc cung cÊp dÞch vô liªn quan ®Õn nhiÒu kú th× doanh thu ®-îc ghi nhËn trong kú theo kÕt qu¶ phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh vµo ngµy lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña kú ®ã. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh: doanh thu ph¸t sinh tõ l·i tiÒn göi vµ c¸c kho¶n doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c ®-îc ghi nhËn khi: cã kh¶ n¨ng thu ®-îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch ®ã; doanh thu ®-îc x¸c ®Þnh t-¬ng ®èi ch¾c ch¾n. 4.9. NghÜa vô thuÕ: * ThuÕ GTGT: ThuÕ GTGT ®-îc kª khai vµ h¹ch to¸n theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. Møc thuÕ suÊt ¸p dông víi hµng hãa dÞch vô b¸n ra lµ 0%, 5%,10%. 20
- Xem thêm -