Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty cổ phần may hồ gươm

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Ch¬ng I Sù xuÊt hiÖn ngµnh may Tõ thêi nguyªn thuû, trang phôc xuÊt hiÖn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cuéc sèng loµi ngêi. Qua nh÷ng ph¸t hiÖn cña kh¶o cæ häc cho thÊy thêi ®¹i ®å ®¸ con ngêi ®· biÕt t¹o vµ sö dông trang phôc. Nguyªn nh©n xuÊt hiÖn trang phôc lµ do nhu cÇu cÇn thiÕt b¶o vÖ c¬ thÓ con ngêi tríc nh÷ng t¸c ®éng cã h¹i cña thiªn nhiªn kh¾c nghiÖt nh khÝ hËu, m«i trêng… Trang phôc thêi nguyªn thuû cha cã mét h×nh d¸ng cô thÓ. Nguyªn liÖu chñ yÕu chØ lµ da thó, vá c©y, l¸ c©y… Theo s¸t cïng qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña con ngêi, trang phôc còng ®îc c¶i t¹o, s¸ng chÕ. Tõ nh÷ng vËt liÖu chñ yÕu trong thiªn nhiªn con ngêi ®· biÕt kÕt nèi, ®an bÖn chóng l¹i thµnh nh÷ng tÊm lín quÊn quanh c¬ thÓ. Con ngêi ®· biÕt kÕt sîi, ®an thµnh ¸o vµ guång sîi ra ®êi. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng, con ngêi ®· ph¸t minh ra m¸y dÖt. NghÒ dÖt cµng ph¸t triÓn th× con ngêi cµng biÕt c¸ch s¸ng t¹o ra nhiÒu kiÓu trang phôc l¹, ®Ñp m¾t… §ã chÝnh lµ nh÷ng c¶i biÕn lín vÒ kiÓu d¸ng, mµu s¾c…Nghµnh may b¾t ®Çu xuÊt hiÖn. Tõng thêi kú ph¸t triÓn cña x· héi kh¸c nhau trang phôc còng ph¸t triÓn theo xu híng kh¸c nhau. D©n téc, t«n gi¸o, giíi tÝnh, ®¼ng cÊp x· héi, løa tuæi còng ®· cã nh÷ng chän lùa trang phôc riªng biÖt. V¨n ho¸, kü thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn, sù thay thÕ chÕ ®é cò b»ng chÕ ®é míi còng lµm trang phôc thay ®æi theo. Con nguêi cña chÕ ®é cò chØ ®îc mÆc trang phôc theo quy ®Þnh ®¼ng cÊp th× ngµy nay sù tù do ho¸ vµ ®a d¹ng hãa vÒ trang phôc ®· nãi lªn sù ph¸t triÓn vÒ mÆt tr×nh ®é vµ nhËn thøc tiÕn bé cña con ngêi. Ngµnh may mÆc v× thÕ còng lín m¹nh theo. X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, trang phôc ®· trë thµnh ®èi tîng cña mü thuËt. QuÇn ¸o kh«ng nh÷ng lµ ®Ó b¶o vÖ c¬ thÓ mµ cßn lµm t¨ng vÎ ®Ñp cña con ngêi. §Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®a d¹ng cña con ngêi, ngµnh may mÆc còng thay ®æi ®Ó thÝch nghi theo. Tõ nh÷ng xëng may nhá, th« s¬, c«ng nghiÖp l¹c hËu ngµnh may ®· lín m¹nh thµnh nh÷ng xëng may lín víi hµng ngµn c«ng nh©n, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i…NhiÒu ph ¬ng ph¸p khoa häc ®· ®îc thiÕt lËp mang tÝnh khoa häc cao, tÝnh chuyªn m«n ho¸ ®em l¹i n¨ng suÊt chÊt lîng ngµy mét t¨ng. ë mét sè níc nh: Anh, Ph¸p, Mü, Trung Quèc, NhËt… ngµnh may ®· trë thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp xuÊt khÈu chÝnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. 1 §èi víi ViÖt Nam, ngµnh may mÆc lµ mét ngµnh cßn rÊt non trÎ. Tõ thêi phong kiÕn, ngµnh may mÆc ph¸t triÓn cÇm chõng, trang phôc ®Ñp chñ yÕu phôc vô cho tÇng líp vua, quan, ®Þa chñ, nhµ giµu. V¶i trªn thÞ trêng chñ yÕu lµ lôa vµ satanh ®en sÇn sïi, dÖt b»ng tay. Tr¶i qua c¸c thêi ®iÓm lÞch sö, trang phôc ngêi ViÖt biÕn ®æi lóc nhanh lóc chËm víi nh÷ng nÐt ®éc ®¸o riªng mang ®Ëm phong c¸ch d©n téc. Song nh×n chung sù biÕn ®æi trang phôc ViÖt Nam còng theo dßng ph¸t triÓn trang phôc thÕ giíi. Khi thùc d©n Ph¸p chiÕm ®ãng níc ta, ngµnh may ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn theo sau ngµnh dÖt. M¸y may b¾t ®Çu xuÊt hiÖn nhng sè lîng nhá vµ riªng lÎ, mang tÝnh chÊt c¸ nh©n. Ngêi may ®o lµ chñ yÕu. Tõ n¨m 1945 ®Õn 1954, ngµnh may mÆc b¾t ®Çu ®îc chó ý nhng gÆp nhiÒu khã kh¨n do tÝnh x· héi. Tõ n¨m 1954 ®Õn 1975, MiÒn B¾c ®i lªn x· héi chñ nghÜa, ngµnh may mÆc ®îc ®Çu t ph¸t triÓn thµnh nh÷ng hîp t¸c x· vµ ®· ra ®êi nh÷ng xÝ nghiÖp may. MiÒn Nam ViÖt Nam ngµnh may mÆc ph¸t triÓn m¹nh vµ ¢u hãa nhng vÉn cßn mang tÝnh chÊt c¸ nh©n vµ nh÷ng nhãm ngêi may trang phôc theo xu híng. Sau 1975 ®Õn 1986, do ¶nh hëng cña chiÕn tranh, c¬ chÕ thÞ trêng vµ c¬ chÕ qu¶n lý cò kû céng víi trang thiÕt bÞ nghÌo nµn vµ l¹c hËu nªn thêi kú ®Çu ngµnh c«ng nghiÖp may ViÖt Nam ph¸t triÓn chËm. Tr¶i qua nh÷ng bíc th¨ng trÇm, ngµnh c«ng nghiÖp may ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn c¶ vÓ bÒ réng lÉn chiÒu s©u. Tõ 1986 ®Õn nay, víi nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ngµnh c«ng nghiÖp may ®· tËp trung ®æi míi c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, c¶i t¹o, n©ng cÊp nhµ xëng…nh»m ®a ngµnh c«ng nghiÖp may mÆc ViÖt Nam ph¸t triÓn tiÕn kÞp c¸c níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi còng nh khu vùc. Nh÷ng n¨m cña thËp kû 90, ngµnh may mÆc cña ta ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng chuyÓn híng kÞp thêi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, kh«ng nh÷ng duy tr× ®îc s¶n xuÊt mµ cßn ph¸t triÓn víi nhÞp ®é cao. Kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng ®Òu víi c«ng t¸c ®Çu t ®æi míi thiÕt bÞ ®¸p øng nhu cÇu hµng may s¼n cã chÊt lîng cao, phong phó vÒ kiÓu d¸ng, mÈu mèt ®Ó phôc vô ngêi tiªu dïng trong vµ ngoµi níc. §Õn nay, h¬n 95% thiÕt bÞ cu¶ ngµnh may ®· ®îc ®æi míi. C¸c c¬ së may xuÊt khÈu nh×n chung ®Òu sö dông thiÕt bÞ cña NhËt, §øc… ®· cã mét sè d©y chuyÒn ®ång bé ®Ó may s¬ mi ë c¸c 2 c«ng ty nh: May 10, May Th¨ng Long, May ViÖt TiÕn… D©y chuyÒn may quÇn ©u nh: May Nhµ BÌ, may Hai, May ViÖt Th¾ng… Bíc sang thÕ kû 21, ngµnh dÖt may ViÖt Nam cã nh÷ng chuyÓn m×nh râ rÖt h¬n, nhiÒu c¬ héi lín ®ang ®Õn vµ nhiÒu th¸ch thøc kh«ng nhá. Díi ®©y lµ mét sè th«ng tin ®¸ng chó ý trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2004: XuÊt khÈu hµng dÖt may sang §µi Loan 3 th¸ng ®Çu n¨m t¨ng kh¸: Theo sè liÖu thèng kª chÝnh thøc, kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may sang §µi Loan trong th¸ng 3/2004 íc ®¹t gÇn 17,5 triÖu USD, t¨ng 11,1% so víi cïng kú 2003. Nga: XuÊt khÈu sang thÞ trêng Nga 3 th¸ng ®Çu n¨m t¨ng kh¸, t¨ng 14,24%. XuÊt khÈu ¸o thun vµ ¸o thÓ thao t¨ng m¹nh, trong khi xuÊt khÈu ¸o JackÐt, ¸o kho¸c vµ ¸o s¬ mi l¹i gi¶m. Céng hoµ SÐc: Do s¾p gia nhËp EU vµo ngµy 1/5 nªn xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ta sang Céng hoµ SÐc ®· t¨ng rÊt m¹nh, t¨ng tíi 88,9% so víi cïng kú n¨m 2003, ®¹t trªn 8,7 triÖu USD. Trong ®ã, t¨ng m¹nh lµ c¸c mÆt hµng ¸o thun, quÇn, quÇn ¸o sîi acrylic, ¸o JackÐt … trong khi ®ã, xuÊt khÈu ¸o s¬ mi l¹i gi¶m. Dù b¸o, sau 1/5 xuÊt khÈu hµng dÖt may sang Céng hoµ SÐc vµ 9 níc kh¸c míi gia nhËp EU sÎ gi¶m m¹nh. Australia: XuÊt khÈu hµng dÖt may 3 th¸ng ®Çu n¨m sang Australia gi¶m m¹nh( gi¶m 35,22% ) mÆc dï kinh tÕ níc nµy phôc håi m¹nh vµ ®ång §«la Australia t¨ng gi¸. Ba Lan: XuÊt khÈu hµng dÖt may sang Ba Lan t¨ng kh¸, t¨ng 18,71%. Trong ®ã, xuÊt khÈu quÇn soãc, quÇn löng vµ g¨ng tay t¨ng m¹nh, trong khi xuÊt khÈu ¸o thun vµ ¸o s¬ mi l¹i gi¶m…. Theo ®µ ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may trong níc, ®· cã rÊt nhiÒu C«ng ty may thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh gia c«ng hµng xuÊt khÈu, trong sè ®ã ph¶i kÓ ®Õn C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m. C«ng ty ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn m¹nh mÏ, gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn ngµnh dÖt may ViÖt Nam. 3 Ch¬ng II. C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m A.kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m: Th¸ng 8 n¨m 1993 XÝ nghiÖp S¶n xuÊt vµ dÞch vô May thuéc Liªn hiÖp S¶n xuÊt nhËp khÈu may – Bé C«ng NghiÖp thµnh lËp Xëng May 2 t¹i ®Þa ®iÓm 201- Tr¬ng §Þnh, quËn Hai Bµ Trng, Hµ N«i. Víi 1.020 m2 nhµ xëng trªn diÖn tÝch ®Êt 524 m2, 127 thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ h¬n 200 c«ng nh©n viªn lµm viÖc theo chÕ ®é hai ca. NhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu. §ã chÝnh lµ ®¬n vÞ tiÒn th©n cña C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m. Sau khi Tæng C«ng Ty DÖt - May ViÖt Nam thµnh lËp, ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 1995 Xëng may 2 ®îc Tæng C«ng Ty DÖt - May ViÖt Nam quyÕt ®Þnh trë thµnh XÝ nghiÖp May thêi trang Tr¬ng §Þnh- ®¬n vÞ thµnh viªn cña C«ng ty DÞch Vô Th¬ng M¹i sè 1 trùc thuéc Tæng C«ng Ty DÖt - May ViÖt Nam víi chøc n¨ng s¶n xuÊt hµng may mÆc thêi trang phôc vô xuÊt khÈu vµ tiªu dïng trong níc. Ngµy O2 th¸ng 03 n¨m 1998, Tæng C«ng Ty DÖt - May ViÖt Nam quyÕt ®Þnh chuyÓn XÝ nghiÖp May thêi trang Tr¬ng §Þnh thµnh C«ng Ty May Hå G¬m- C«ng ty thµnh viªn thuéc Tæng C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam. Sau khi ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh 28/CP vµ 44/CP vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ mÆt ph¸p lý cho ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ cña C«ng ty May Hå G¬m, ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 1999 Bé trëng Bé C«ng nghiÖp ®· ký QuyÕt ®Þnh sè 73/1999/Q§_BCN chuyÓn C«ng ty May Hå G¬m thµnh C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2000. §¹i héi cæ ®«ng thµnh lËp ®· ®îc tæ chøc thµnh c«ng vµo ngµy 03 th¸ng 01 n¨m 2000 víi 517 cæ ®«ng tøc 100% sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. §¬n vÞ ®· trë thµnh mét trong nh÷ng C«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ vµ cæ phÇn hãa toµn bé doanh nghiÖp ®Çu tiªn cña Tæng C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam. II. Qu¸ tr×nh x©y dùng, më réng vµ ph¸t triÓn C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m: Th¸ng 8 n¨m 1993 víi 1.020 m2 nhµ xëng trªn diÖn tÝch ®Êt 524 m2, 127 thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ h¬n hai tr¨m c«ng nh©n viªn lµm viÖc theo chÕ ®é 4 2 ca nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu vµ tiªu dïng trong níc. Trong hai n¨m 1996, 1997 doanh thu cña C«ng ty May Hå G¬m tiÕp tôc t¨ng n¨m sau cao h¬n hai lÇn n¨m tríc. §Õn n¨m 1999 C«ng ty ®· c¶i t¹o nhµ xëng tõ 2 tÇng thµnh 2 nhµ 5 tÇng, 1 nhµ ®¬n nguyªn 3 tÇng víi tæng diÖn tÝch sö dông lµ 2.910m 2, cã trang bÞ thang m¸y, cã nhµ ¨n tËp thÓ, v¨n phßng lµm viÖc. N¨m 1998 ®Õn nay C«ng ty May Hå G¬m ®· ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý ISO 9002. N¨m 1999, C«ng ty May Hå G¬m ®· ®¹t danh hiÖu “ §¬n vÞ thi ®ua xuÊt s¾c ” cña Tæng C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam vµ B»ng khen cña Bé C«ng NghiÖp. Thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn t¨ng tèc ngµnh DÖt may ®Õn 2010 ®· ®îc ChÝnh phñ phª duyÖt, §¶ng uû, Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc C«ng ty ®· th«ng qua ch¬ng tr×nh ®Çu t ph¸t triÓn vÒ c¸c tØnh ngoµi Hµ Néi. Ngµy 15 th¸ng 08 n¨m 2001 C«ng ty Cæ phÇn May Hå G¬m tæ chøc kh¸nh thµnh c¬ së May 2 cña m×nh t¹i ThÞ trÊn BÇn Yªn Nh©n, huyÖn Mü Hµo, tØnh Hng Yªn vµ nhËn chøng chØ ISO 9002 cña hai tæ chøc UKAS (V¬ng quèc Anh) vµ RAB (Liªn bang Hoa Kú) ®ång c«ng nhËn. Trªn diÖn tÝch 3 ha do UBND TØnh Hng Yªn cÊp cho thuª nµy ®ang ho¹t ®éng 2 xÝ nghiÖp may vµ 1 xÝ nghiÖp dÖt len, sö dông 1800 lao ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸, më réng thÞ trêng Mü, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu lao ®éng. TiÕp ®Õn C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m ®· lËp dù ¸n ®Çu t vµ ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn x©y dùng t¹i ®Þa bµn x· An Hng, huyÖn An D¬ng, thµnh phè H¶i Phßng c¬ së 3 víi tæng møc ®Çu t trªn 50 tû ®ång x©y dùng 3 xÝ nghiÖp may c«ng suÊt 4,5 triÖu s¶n phÈm trªn mét n¨m, mét xÝ nghiÖp bao b× phô liÖu may vµ mét xÝ nghiÖp giÆt trªn diÖn tÝch 5 ha. Nhµ sè 1(XÝ nghiÖp may 5) ®i vµo ho¹t ®éng ®· thu hót 600 lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng vµ nhµ sè 2 ®îc ®a vµo ho¹t ®éng trong quý IV n¨m 2003. Trong 10 n¨m phÊn ®Êu (tõ 1993- 2003) C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m ®· x©y dùng, më réng vµ ph¸t triÓn víi nh÷ng thµnh qu¶ sau:  XÝ nghiÖp thµnh viªn ®· ho¹t ®éng: 05 xÝ nghiÖp §¬n vÞ trùc thuéc: 04 xÝ nghiÖp §¬n vÞ liªn doanh: 01 xÝ nghiÖp liªn doanh (t¹i Hng Yªn). - Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn: 2.400 (kh«ng kÓ liªn doanh) Trong ®ã: - C¸n bé qu¶n lý nh©n, nh©n viªn nghiÖp vô: 86 ngêi. 5 - C¸n bé trùc tiÕp s¶n xuÊt:  2314 ngêi. Tæng diÖn tÝch nhµ xëng: 23.500 m2.  C«ng ty s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm: ¸o JackÐt, quÇn ©u nam, Jean, quÇn ¸o trÎ em, v¸y, ¸o dµi, quÇn ¸o dÖt kim, mò v¶i, tói ®ùng…  ThÞ trêng: Ch©u ©u, Ch©u ¸, B¾c Phi, Trung Mü, Canada, Mü, Hµn Quèc, Trung Quèc…  C¸c h·ng næi tiÕng ®· ký hîp ®ång cïng C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m: JC Penny, Wandisney, Lee, Taget, SK, C&A, Catimini, Boss, Niche… Tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n h»ng n¨m: Doanh thu t¨ng: 58,32% Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng: 80,43% Nép ng©n s¸ch nhµ níc t¨ng: 20,99%. Cô thÓ: Doanh thu N¨m 1999/1998: 260,51% t¨ng 160,51% N¨m 2000/1999: 102,76% t¨ng 2,76% N¨m 2001/2000: 123,87% t¨ng 23,87% N¨m 2002/2001: 189,48% t¨ng 89,48% N¨m 2003/2002: 200,00% t¨ng 100,00% Nép ng©n s¸ch : N¨m 1999/1998: 125% t¨ng 25% N¨m 2000/1999: 110% t¨ng 10% N¨m 2001/2000: 557% t¨ng 457% N¨m 2002/2001: 307,69% t¨ng 207,69%. HiÖu qu¶ sö dông vèn ng©n s¸ch: - N¨m 1998 mét ®ång vèn NS c«ng ty t¹o ra 2,44 ®ång DT - N¨m 1999 mét ®ång vèn NS c«ng ty t¹o ra 13,10 ®ång DT t¨ng 436,89% - Tõ n¨m 2000 c«ng ty chuyÓn sang ho¹t ®éng lµ C«ng ty cæ phÇn. Lao ®éng vµ tiÒn l¬ng: - N¨m 2001 lao ®éng b×nh qu©n 900 ngêi thu nhËp b×nh qu©n 805.000 ®/ng/ th. - N¨m 2002 lao ®éng toµn c«ng ty lµ: 1270 ngêi t¨ng 122,22%, thu nhËp b×nh qu©n t¨ng 5,00%. - N¨m 2003 c«ng ty dù kiÕn møc thu nhËp b×nh qu©n lªn 900,00 ®/ng/th. 6 Nh÷ng danh hiÖu vµ phÇn thëng C«ng ty ®· ®¹t ®îc: Liªn tôc tõ n¨m 1997 ®Õn nay c¬ së §¶ng C«ng ty ®îc c«ng nhËn lµ Chi bé §¶ng, §¶ng bé trong s¹ch v÷ng m¹nh. - Liªn tôc tõ n¨m 1999 ®Õn nay C«ng ty ®· ®¹t danh hiÖu, nhËn cê “§¬n vÞ thi ®ua xuÊt s¾c” cña Tæng c«ng ty DÖt - May ViÖt Nam. §îc nhËn b»ng khen cña Bé C«ng nghiÖp. - B»ng khen cña Bé Th¬ng m¹i vµ Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi vÒ thµnh tÝch xuÊt khÈu, ®Æc biÖt lµ mét ®¬n vÞ xuÊt khÈu hµng may mÆc ®Çu tiªn vµo Mü tõ n¨m 2000 víi phÇn thëng 140 triÖu ®ång. - Liªn tôc tõ n¨m 1998 ®Õn nay C«ng §oµn c«ng ty ®îc nhËn b»ng khen “C«ng §oµn cã thµnh tÝch xuÊt s¾c” trong phong trµo c«ng nh©n viªn chøc vµ ho¹t ®éng C«ng §oµn cña Ban chÊp hµnh C«ng §oµn Tæng C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam. III. C¬ cÊu vµ chøc n¨ng cña tõng bé phËn trong C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m: C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®éc lËp trùc thuéc Tæng c«ng ty DÖt- May ViÖt Nam vµ ®îc quyÒn quyÕt ®Þnh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp m×nh. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña doanh nghiÖp vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo m« h×nh ph©n cÊp tõ trªn xuèng díi. Theo m« h×nh nµy th× mäi ho¹t ®éng cña toµn c«ng ty ®Òu chÞu sù chØ ®¹o cña Tæng gi¸m ®èc thèng nhÊt th«ng suèt tõ trªn xuèng. 7 1. C¬ cÊu: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty: Héi ®ång qu¶n trÞ KÕ to¸n trëng Tæng gi¸m ®èc Phßng KH- XNK Phßng kü thuËt Phßng KTTV Phßng kinh doanh V¨n phßng Phã tæng gi¸m ®èc XÝ nghiÖp may I C¸c ph©n xëng may lµ, c¾t, hoµn thiÖn, tæ nghiÖp vô XÝ nghiÖp may 2 C¸c ph©n xëng may lµ, c¾t, hoµn thiÖn, tæ nghiÖp vô XÝ nghiÖp may 3 C¸c ph©n xëng may lµ, c¾t, hoµn thiÖn, tæ nghiÖp vô XÝ nghiÖp liªn doanh XÝ nghiÖp mau 5 C¸c ph©n xëng may lµ, c¾t, hoµn thiÖn, tæ nghiÖp vô 2 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn  Héi ®ång qu¶n trÞ: thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty.  Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ( Tæng gi¸m ®èc ): lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chung cho mäi c«ng viÖc cña Héi ®ång qu¶n trÞ, tæ chøc ph©n c«ng nhiÖm vô cho c¸c thµnh viªn ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Héi ®ång qu¶n trÞ.Thay mÆt Héi ®ång qu¶n trÞ ký nhËn vèn( kÓ c¶ nî), ký c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh vµ v¨n b¶n hoÆc th«ng qua c¸c v¨n b¶n thuéc thÈm quyÒn cña Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó thùc hiÖn trong c«ng ty.  Phã tæng gi¸m ®èc: Lµ ngêi hæ trî cho Tæng gi¸m ®èc, cã quyÒn quyÕt ®Þnh c«ng viÖc liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty khi Tæng gi¸m ®èc ®i v¾ng uû quyÒn l¹i. Chiô tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng.  Phßng KÕ ho¹ch_XuÊt nhËp khÈu: X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n. §iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu: c©n ®èi h¹n ng¹ch, thanh quyÕt to¸n hîp ®ång víi kh¸ch hµng, víi H¶i quan vµ c¸c C¬ quan hñ quan kh¸c vÒ nguyªn phô liÖu. ChØ ®¹o viÖc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, chÕ ®é b¶o qu¶n kho hµng, cÊp ph¸t nguyªn phô liÖu, c¸c lo¹i vËt t cho s¶n xuÊt theo quy ®Þnh cña ISO 9002. X¸c ®Þnh chiÕn 8 lîc thÞ trêng vµ nghiªn cøu më réng thÞ trêng hµng n¨m ®Ó tham mu cho Tæng gi¸m ®èc. Lµ ®Çu mèi giao dÞch tiÕp xóc, nhËn vµ cung cÊp th«ng tin cho kh¸ch hµng. Theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång, lËp c¸c thñ tôc khiÕu n¹i khi cã c¸c sù kh«ng phï hîp x¶y ra. LËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng mua hµng trong thÞ trêng néi ®Þa ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng, nguyªn phô liÖu theo ®óng yªu cÇu. X©y dùng, qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n kÕ ho¹ch ®Çu t vµ s¶n xuÊt kinh doanh.  Phßng kinh doanh: th«ng tin vÒ nhu cÇu kh¸ch hµng ®Ó c¶i tiÕn vÒ chÊt lîng, kiÓu d¸ng, mµu s¾c, nguyªn liÖu phï hîp víi thÞ hiÕu vµ ®iÒu kiÖn cña tõng ®èi tîng, kh¸ch hµng. N»m b¾t t×nh h×nh biÕn ®éng thÞ trêng, theo tõng thêi kú. B¸o c¸o vÒ doanh thu hµng th¸ng. N¾m b¾t tèc ®é vµ kh¶ n¨ng tiªu thô cña tõng m· hµng, lîng hµng dù trö vµ tån kho. Th«ng tin vÒ nguyªn phô liÖu, kh¶ n¨ng ®¸p øng cña tõng nhµ thÇu phô theo ®Þnh híng s¶n phÈm.  Phßng kü thuËt: TiÕp thu c¸c yªu cÇu kü thuËt, c«ng nghÖ tõ kh¸ch hµng, chØ ®¹o c«ng t¸c triÓn khai kü thuËt, chuÈn bÞ s¶n xuÊt cho c¸c ph©n xëng theo ®óng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. KiÓm tra chÊt lîng nguyªn phô liÖu, ban hµnh ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, ®Þnh møc nguyªn phô liÖu. ChØ ®¹o c«ng t¸c qu¶n lý thiÕt bÞ, c«ng t¸c c¬ ®iÖn, nghiªn cøu vµ chØ ®¹o ¸p dông c¸c c«ng nghÖ míi, tham mu cho Tæng gi¸m ®èc c¸c ch¬ng tr×nh ®Çu t trªn c¬ së nghiªn cøu kü thuËt tiªn tiÕn vµ c«ng nghÖ míi. Lµm viÖc cïng kh¸ch hµng khi x¶y ra sù kh«ng phï hîp, chØ ®¹o c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc, phßng ngõa, xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp. Cung cÊp hå s¬ kü thuËt cña m· hµng míi cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt chÝnh tríc khi ®a vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t, lµ tµi liÖu ®Ó híng dÉn qu¸ tr×nh kü thuËt thùc hiÖn vµ ®èi chiÕu ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm cña tõng c«ng ®o¹n vµ cña s¶n phÈm cuèi cïng.  Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: Lµ n¬i lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ kiÓm so¸t ng©n quü, thu nhËp, ph©n lo¹i xö lý tæng hîp sè liÖu th«ng tin vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, qu¶n lý, lu tr÷ c¸c tµi liÖu, sè liÖu thèng kª cña c«ng ty. HÖ thèng thu thËp th«ng tin ®îc thùc hiÖn qua m¸y tÝnh, c¸c b¸o c¸o theo mét mÈu thèng nhÊt. C¸c b¸o c¸o ®Þnh kú: hµng ngµy, th¸ng, quý, s¸u th¸ng, n¨m ®îc b¸o c¸o theo tõng ®Òu ®îc cËp nhËt hµng ngµy.  V¨n phßng c«ng ty: giao dÞch víi c¸c c¬ quan cã liªn quan, c¸c c¬ quan cÊp trªn vµ trªn cÊp trªn. TiÕn hµnh viÖc tuyÓn dông, ký hîp ®ång lao 9 ®éng vµ tæ chøc viÖc ®µo t¹o theo kÕ ho¹ch ®îc Tæng gi¸m ®èc duyÖt. X¸c ®Þnh yªu cÇu, tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé, nh©n viªn. Trªn c¬ së ®ã quy ho¹ch ®µo t¹o, sö dông c¸n bé. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó khuyÕn khÝch c¸n bé, nh©n viªn, ®Æc biÖt khi hoµn thµnh nhiÖm vô vÒ chÊt lîng.  Phßng thÞ trêng: Lµ n¬i chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp toµn bé tµi liÖu liªn quan ®Õn sù thay ®æi cña thÞ trêng, nhu cÇu, gi¸ c¶, møc sèng. Phßng thÞ trêng ph¶i trùc tiÕp n¾m b¾t vÊn ®Ò cña nh÷ng kh¸ch hµng träng ®iÓm, cña thÞ trêng trong vµ ngoµi níc, cã v¨n b¶n b¸o c¸o lªn Tæng gi¸m ®èc.  Nhµ xëng: ë bÊt kú mét xëng may nµo cña C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m còng gåm ph©n xëng c¾t, ph©n xëng may, ph©n xëng hoµn thµnh vµ nhµ kho. Chøc n¨ng cña mçi ph©n xëng ®Òu g¾n liÒn víi tõng c«ng ®o¹n hoµn thµnh s¶n phÈm may. b. Vai trß tæ chøc trong C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m I. L·nh ®¹o tæ chøc: 1. L·nh ®¹o c«ng ty cã vai trß quan träng trong viÖc x©y dùng: - ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng: gi÷ v÷ng nh÷ng b¹n hµng truyÒn thèng, ph¸t triÓn quan hÖ kh¸ch hµng s©u réng. - ChÝnh s¸ch ®Çu t: ch¾c ch¾n vµ hiÖu qu¶ cho s¶n xuÊt vµ kinh doanh. - ChÝnh s¸ch chÊt lîng: thiÕt lËp hÖ thèng qu¶n lý vµ c«ng bè ChÝnh s¸ch ChÊt lîng. - X¸c ®Þnh ph¬ng híng vµ môc tiªu ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Xem xÐt ®Þnh kú hÖ thèng chÊt lîng, c¶i tiÕn liªn tôc c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty ®Ó ®·m b¶o cã hiÖu qu¶, ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®· ®Æt ra. Sù chØ ®¹o cña l·nh ®¹o cÊp cao: Tríc nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, l·nh ®¹o C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m nhËn thøc râ: kh¸ch hµng lµ ngêi quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Tõ ®ã x¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn lîc lµ híng tíi tho¶ m·n vµ t¹o lßng tin cho kh¸ch hµng ë møc tèt nhÊt. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn râ rµng th«ng qua ChÝnh s¸ch ChÊt lîng vµ môc tiªu ho¹t ®éng cña C«ng ty. ChÝnh s¸ch chÊt lîng cña C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m lµ: Lu«n lu«n cung cÊp s¶n phÈm dÞch vô ®óng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. C«ng ty ®¶m b¶o: - QuyÒn lîi cña kh¸ch hµng lµ quyÒn lîi cña C«ng ty 10 - Duy tr× vµ n©ng cao hÖ thèng chÊt lîng theo ISO 9002 mét c¸ch cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së cã sù tham gia cu¶ mäi ngêi. - ChÝnh s¸ch chÊt lîng trªn ®îc Tæng gi¸m ®èc C«ng ty chÝnh thøc c«ng bè b»ng viÖc ban hµnh cuèn sæ tay ChÊt lîng cña C«ng ty. Tiªu chuÈn chÊt lîng ISO 9002: C¸c híng chiÕn lîc cña C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m : - §¶m b¶o kh«ng ngõng c¶i tiÕn chÊt lîng. - Gi¶m tèi ®a chi phÝ, lo¹i bá khuyÕt tËt. - Ph©n phèi s¶n phÈm mét c¸ch kÞp thêi víi møc kiÓm so¸t cao. Môc tiªu cña C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m: §¸p øng ë møc cao nhÊt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®ång thêi ®¶m b¶o kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých cña: C«ng ty, nh©n viªn, c¸c bªn cung cÊp vµ x· héi. L·nh ®¹o C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m ®· tiÕn hµnh: Thùc hiÖn c¬ cÊu tæ chøc ñy quyÒn tõng bíc mét c¸ch hîp lý. Tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cña tõng cÊp, tõng ®¬n vÞ ®îc x¸c ®Þnh râ rµng: mèi quan hÖ rµng buéc giöa c¸c bé phËn ®îc quy ®Þnh cô thÓ trong c¸c quy tr×nh híng dÉn cña tõng bíc c«ng viÖc. ViÖc truyÒn ®¹t vµ triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch, ho¹t ®éng ®îc thùc hiÖn mét c¸ch thèng nhÊt vµ cã hiÖu qu¶. Môc tiªu chÊt lîng ®· ®îc C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m x¸c ®Þnh sao cho cã thÓ ®¸nh gi¸ ®ù¬c tÝnh hiÖu qu¶ cña viÖc thùc hiÖn. C¸c môc tiªu chÊt lîng kh«ng ®¹t yªu cÇu ®· ®îc ph©n tÝch nguyªn nh©n vµ ®Ò ra c¸c ho¹t ®éng kh¾c phôc thÝch hîp. Môc tiªu vÒ chÊt lîng th«ng thêng ®îc C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m xem xÐt vµ ®a ra t¹i c¸c kú xem xÐt cña l·nh ®¹o. 11 S¬ ®å bé m¸y ®iÒu hµnh C«ng ty: Th«ng tin vµ d÷ liÖu trung cÊp phßng kinh doanh S¶n phÈm gia c«ng xuÊt khÈu Th«ng tin vµ d÷ liÖu trung cÊp phßng kÕ ho¹ch Th«ng tin d÷ liÖu vÒ KT&CISP phßng kü thuËt - KCS Th«ng tin vµ d÷ liÖu tµi chÝnh phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Th«ng tin d÷ liÖu vÒ nguån lùc v¨n phßng c«ng ty S¶n phÈm FOB HÖ thèng th«ng tin vµ ph©n tÝch S¶n phÈm kinh doanh trong níc C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m ®· biÕt t¹o vµ t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc: - S¶n phÈm ®a d¹ng, ®¶m b¶o chÊt lîng, cã uy tÝn trªn thÞ trêng trong níc vµ thÕ giíi. - C¬ së h¹ tÇng khang trang hiÖn ®¹i. - ThiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. - Nguån nh©n lùc ®îc qu¶n lý vµ ph¸t triÓn. - §¸p øng tèt nhÊt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng. C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m ®· tÝch cùc còng cè vµ t¨ng cêng:  Quan hÖ víi kh¸ch hµng: ViÖc duy tr× vµ t¨ng cêng c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng lµ ho¹t ®éng thêng xuyªn vµ rÊt quan träng ®èi víi mäi c«ng ty. Nh÷ng ®ßi hái cña thÞ trêng vÒ chÊt lîng mÈu m· vµ chòng lo¹i s¶n phÈm lu«n thay ®æi. §Ó n¾m b¾t ®îc nh÷ng th«ng tin nµy, C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m rÊt coi träng viÖc tiÕp xóc vµ liªn l¹c víi kh¸ch hµng díi nhiÒu h×nh thøc: - Héi nghÞ kh¸ch hµng - Héi chî triÓn l·m Nh÷ng cuéc ®èi tho¹i lµm viÖc trùc tiÕp ho¨c giao dÞch qua ®iÖn tho¹i, fax hoÆc th ®iÖn tö. 12 KÕt hîp chÆt chÎ trong hiÖn t¹i, còng cè vµ liªn tôc ph¸t triÓn mèi quan hÖ trong t¬ng lai víi kh¸ch hµng ®îc C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m xem nh mét ph¬ng ch©m trong ho¹t ®éng. C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m ®· chuyÓn ®æi nh÷ng phµn nµn khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng thµnh nh÷ng yªu cÇu cô thÓ cña s¶n phÈm.  Quan hÖ víi nh©n viªn: Tõng ngêi, tõng kh©u trong qu¸ tr×nh ®a s¶n phÈm ®Õn ngêi tiªu dïng lu«n lµ gi¸m s¸t vÒ mÆt chÊt lîng cña s¶n phÈm vµ dÞch vô, ®¶m b¶o sù thèng nhÊt trong qu¸ tr×nh kiÓm so¸t chÊt lîng cña C«ng ty. Mèi quan hÖ gÇn gñi giöa l·nh ®¹o víi nh©n viªn trong C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m lµ yÕu tè quan träng ¶nh hëng lín ®Õn chÊt lîng cña s¶n phÈm vµ dÞch vô. L·nh ®¹o C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m cã thÓ hiÓu râ t©m t nguyÖn väng cña nh©n viªn, gióp ®ì vµ ®¸p øng yªu cÇu chÝnh ®¸ng cña nh©n viªn.  Quan hÖ víi nhµ cung cÊp: Nhµ cung cÊp cã mét tÇm quan träng lín víi sù thµnh c«ng cña mét C«ng ty bÊt kú. C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m ®· lùa chän nhµ cïng cÊp vµ ®Æt mèi quan hÖ kh¨ng khÝt, mËt thiÕt, tin cËy.  ChØ ®¹o vµ híng dÉn cña c¸n bé l·nh ®¹o: C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m muèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh liªn tôc, ®¹t hiÖu qu¶ vµ ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt nhÊt c¸c môc tiªu ®· chó träng ®Õn vai trß chØ ®¹o vµ híng dÉn cu¶ c¸n bé l·nh ®¹o trong c«ng ty nh: - C«ng bè vµ phæ biÕn réng r·i trong toµn C«ng ty ChÝnh s¸ch chÊt lîng, ph¬ng híng chiÕn lîc, môc tiªu vµ kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, dµi h¹n cña C«ng ty. - Ban gi¸m ®èc trùc tiÕp tæ chøc c¸c cuéc häp ®iÒu hµnh vµo ®Çu tuÇn, ®Çu th¸ng, ®Çu quý ®Ó xem xÐt ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn trong C«ng ty vÒ thùc hiÖn kÕ ho¹ch, ph¸t hiÖn kÞp thêi vµ cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp nh÷ng khuyÕt tËt hay nh÷ng ho¹t ®éng cã nguy c¬ chËt híng. XÐt duyÖt vµ ph©n c«ng tæ chøc thùc hiÖn ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, kü thuËt, dù ¸n qu¶n lý, thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn c¸c lo¹i s¶n phÈm míi. Quan t©m viÖc tæ chøc kiÓm tra chÊt lîng ®Çu vµo, kiÓm so¸t c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm th«ng qua xem xÐt c¸c b¸o c¸o vµ ®«n ®èc qu¶n lý chØ ®¹o, thùc hÞªn ®óng c¸c quy tr×nh, híng dÉn ®· ban hµnh. Xem xÐt l¹i c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc: Ban gi¸m ®èc C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn ®¸nh gi¸, xem xÐt tÊt c¶ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty; so s¸nh, ph©n tÝch c¸c chØ tiªu, c¸c kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng sö dông nguån vèn nh©n lùc… nh»m 13 n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ hiÖu qu¶ thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. Xem xÐt m«i trêng c¹nh tranh hiÖn t¹i, nh÷ng thay ®æi hoÆc tiÕn bé vÒ khoa häc kü thuËt, vÒ x· héi cã liªn quan ®Õn môc tiªu ho¹t ®éng cña C«ng ty; ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh, ®Þnh híng ®óng ®¾n. ViÖc xem xÐt ®îc C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m thùc hiÖn th«ng qua cuéc häp s¬ kÕt hµng th¸ng hoÆc c¸c cuéc häp xem xÐt cña l·nh ®¹o ®îc thùc hiÖn 6 th¸ng mét lÇn. ViÖc xem xÐt cña l·nh ®¹o trong C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m lµ ho¹t ®éng quan träng cña C«ng ty nh»m ®¶m b¶o hÖ thèng chÊt lîng ®îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶, phï hîp víi tiªu chuÈn ISO 9002 vµ ®¸p øng ®îc ChÝnh s¸ch ChÊt lîng. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn cña C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m: - ViÖc xem xÐt cña l·nh ®¹o C«ng ty ®ù¬c thùc hiÖn th«ng qua c¸c cuéc häp chÝnh thøc, cã ghi biªn b¶n vµ do Tæng gi¸m ®èc chñ tr×. - C¸c cuéc häp xem xÐt cña l·nh ®¹o ®îc tiÕn hµnh 6 th¸ng mét lÇn - Tuú thuéc vµo mçi lÇn xem xÐt cña L·nh ®¹o, Tæng gi¸m ®èc cã thÓ quyÕt ®Þnh xem xÐt trªn c¸c néi dung kh¸c. - Thµnh phÇn cña cuéc häp nµy bao gåm: + Tæng gi¸m ®èc + §¹i diÖn l·nh ®¹o + Phô tr¸ch c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn ISO 9002. + §¹i diÖn L·nh ®¹o lµm viÖc tríc víi phô tr¸ch c¸c ®¬n vÞ ®Ó chuÈn bÞ néi dung vµ b¸o c¸o cho cuéc häp xem xÐt cña L·nh ®¹o. - Néi dung cuéc häp bao gåm: + Xem xÐt l¹i viÖc thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng, nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc nªu ra trong phiªn häp tríc. + KÕt qu¶ vµ ý kiÕn ®¸nh gi¸ chÊt lîng néi bé vµ bªn ngoµi. + C¸c ho¹t ®éng kh¾c phôc vµ phßng ngõa. + ChÝnh s¸ch chÊt lîng, môc tiªu chÊt lîng. + Xem xÐt nguån gèc, c¬ cÊu tæ chøc. + Xem xÐt s phï hîp cña quy tr×nh. + B¸o c¸o cña ®¹i diÖn l·nh ®¹o. + Th«ng b¸o cho ch¬ng tr×nh cuéc häp tíi. - Trong trêng hîp ®ét xuÊt, theo yªu cÇu cña Tæng gi¸m ®èc hoÆc ®¹i diÖn L·nh ®¹o cã thÓ tiÕn hµnh cuéc häp víi mét sè néi dung nhÊt ®inh. - C¨n cø trªn kÕt qu¶ xem xÐt cña L·nh ®¹o, Tæng gi¸m ®èc sÏ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh, gi¶i ph¸p ®Ó duy tr× c¸c hÖ thèng ChÊt lîng ®Ó ®¶m b¶o sù 14 phï hîp vµ hiÖu qu¶ cña nã. C¸c quyÕt ®Þnh ®îc ®a ra t¹i c¸c kú xem xÐt nh lµ c¸c môc tiªu ChÊt lîng cña C«ng ty. Ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ diÔn ra ë tÊt c¶ c¸c cÊp: - Tõng thµnh viªn trong C«ng ty ®Òu cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qu¶ cña m×nh bëi mçi ngêi trong hä ®Òu nhËn ®îc nhiÖm vô cô thÓ, hiÓu râ c«ng viÖc hä ®ang lµm. + Môc tiªu cÇn ®¹t theo kÕ ho¹ch. + Ph¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn. + Møc ®é, kÕt qu¶ cña c«ng viÖc ®Ó c¸ nh©n tù ®¸nh gi¸. - Mçi c¸n bé ®iÒu hµnh trung gian cã thÓ tݪn hµnh ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn môc tiªu cña tõng bé phËn, ®¸nh gi¸ vai trß cña m×nh trªn c¬ng vÞ ngêi ®iÒu hµnh ®èi víi nh©n viªn cÊp díi vµ lµ ngêi thùc hiÖn ®èi víi L·nh ®¹o cÊp trªn. - §èi víi Ban gi¸m ®èc cã thÓ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qua c¸c chØ tiªu toµn diÖn, chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh, hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, tèc ®é t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty, vÞ trÝ vµ søc m¹nh cña C«ng ty trªn thÞ trêng. Ngoµi ra C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m cßn ¸p dông ph¬ng ph¸p th¨m dß ý kiÕn nh©n viªn, th«ng qua ®ã L·nh ®¹o cã thÓ biÕt cÊp díi nghÜ g× vÒ m×nh, vÒ hÖ thèng, ngêi ®îc ®¸nh gi¸ nh×n ra nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. Tr¸ch nhiÖm céng ®ång vµ nghÜa vô c«ng d©n: 1. Tr¸ch nhiÖm ®èi víi céng ®ång: a) §Ò cao tu©n thñ ph¸p luËt: - C«ng ty ®· ®¨ng ký chÊt lîng c¸c mÆt hµng kinh doanh theo quy ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. - §¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸ vµ chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ b¶n quyÒn nh·n hiÖu hµng ho¸. - ChÊp hµnh ®Çy ®ñ nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp Nhµ níc. - ChÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p lÖnh hµng ho¸ vµ ph¸p lÖnh ®o lêng. - Cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i ®Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn do Nhµ níc giao vµ vèn bæ sung. - X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh h»ng n¨m, ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¹n, tr×nh vµ b¶o vÖ tríc cÊp trªn. b) T¸c ®éng ®èi víi x· héi: 15 Víi næ lùc ®Çu t thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, thùc hiÖn kinh doanh liªn kÕt, më réng s¶n xuÊt, tõ n¨m 2000 trë l¹i ®©y, C«ng ty ®· x©y dùng thªm 3 xÝ nghiÖp may t¹i thÞ trÊn BÇn- Yªn Nh©n, tØnh Hng Yªn, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho trªn 1300 lao ®éng cho ®Þa ph¬ng. Tõ ®Çu n¨m 2002, víi sù chuÈn bÞ cho ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp may 4 ®ang ®îc ®Çu t x©y dùng t¹i côm c«ng nghiÖp An H¶i- H¶i Phßng. C«ng ty ®· liªn tiÕp më c¸c kho¸ ®µo t¹o nghÒ cho con em lao ®éng ®Þa ph¬ng t¹i XÝ nghiÖp may 1va 2. Nh÷ng lao ®éng nµy sÏ ®îc ®a vÒ H¶i Phßng lµm viÖc, gãp phÇn æn ®Þnh cho céng ®ång ®Þa ph¬ng së t¹i, h¹n chÕ vÊn ®Ò di c lao ®éng nh hiÖn nay. MÆc dï ®¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh kh¾c nghiÖt trong c¬ chÕ thÞ trêng, C«ng ty vÉn lu«n ®·m b¶o kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®¹t møc t¨ng trëng b×nh qu©n trªn 50% n¨m. C«ng ty lu«n tËn dông vµ ph¸t huy kh¶ n¨ng sö dông vèn, ®·m b¶o t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, lîi nhuËn trong c¬ chÕ c¹nh tranh cña thÞ trêng. T¨ng cêng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng nh»m dù ®o¸n, x¸c ®Þnh tríc sù quan t©m cña céng ®ång ®èi víi s¶n phÈm cña C«ng ty lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®îc L·nh ®¹o quan t©m, nh»m phôc vô cho chiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®¸p øng nhu cÇu cho mäi tÇng líp ngêi tiªu dïng. c) Quan hÖ víi c¸c bªn liªn quan: Ch÷ ‘tÝn’ lµ mét tµi s¶n v« h×nh, nhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã, C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m lu«n coi träng lîi Ých cña kh¸ch hµng vµ c¸c bªn liªn quan nh lîi Ých cña C«ng ty, gi¶i quyÕt tÊt c¶ nh÷ng khã kh¨n còng nh yªu cÇu cña hä mét c¸ch ®óng møc, t¹o quan hÖ g¾n bã giöa C«ng ty víi kh¸ch hµng vµ c¸c bªn liªn quan. 2. Sù hæ trî ®èi víi c¸c céng ®ång g¾n bã mËt thiÕt ®èi víi C«ng ty : Mèi quan hÖ c«ng d©n trong céng ®ång: C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m lu«n gãp phÇn vµo x©y dùng søc m¹nh kinh tÕ cña x· héi vµ thÓ hiÖn vai trß cña mçi c«ng d©n mÉu mùc. Bªn c¹nh viÖc kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng kinh doanh, ®¶m b¶o cuéc sèng æn ®Þnh vµ ngµy cµng n©ng cao cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m ®· tham gia tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng x· héi: - §èng gãp quü tõ thiÖn: mçi ®¬n vÞ lµ 1 ngµy l¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, sè tiÒn trªn 20.000.000 ®ång. 16 - Ung hé c¸c x· nghÌo §Þnh Ho¸- Th¸i Nguyªn: 2.860.000 ®ång vµ 9 kiÖn hµng h¬n 1000 s¶n phÈm. - Ung hé lò lôt miÒn Trung: 10.000.000 ®ång vµ 10 kiÖn hµng. - Tham gia ñng hé quû ch¨m sãc thiÕu nhi vµ c¸c trêng trÎ em tµn tËt trªn 2.000.000 ®ång. - Trong c«ng t¸c tuyÓn dông u tiªn t¹i ®Þa ph¬ng diÖn chÝnh s¸ch, diÖn c¸c hé nghÌo, trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o cã miÓn gi·m häc phÝ tõng phÇn hoÆc toµn phÇn. - Kh¸m ch÷a bÖnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Tæ chøc c¸c ®ît tham quan, nghØ m¸t, héi thi tay nghÒ, biÓu diÓn v¨n nghÖ, thêi trang… t¹o kh«ng khÝ t ¬i vui vµ tho¶i m¸i ®Ó cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn tèt h¬n cho ngêi lao ®éng. II. Ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc: X©y dùng chiÕn lîc: Qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn lîc: C¸c bíc chÝnh vµ c¸c thµnh viªn chÝnh: ChiÕn lîc lµ kim chØ nam cho mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m ®· tËp trung ®Çu t tho¶ ®¸ng cho vÊn ®Ò nµy. Qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m ®îc thùc hiÖn nh mét hÖ thèng khÐp kÝnh dïng tËp trung vµo c¶i tiÕn liªn tôc ®èi víi c«ng t¸c kÕ ho¹ch cña toµn C«ng ty. C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m kÕt hîp ph¬ng híng hîp t¸c, th«ng tin vµ d÷ liÖu vÒ thÞ trêng vµ kh¸ch hµng, ®¸nh gi¸ néi bé, ®èi chiÕu víi tiªu chuÈn, ph©n tÝch c¹nh tranh trong mäi m«i trêng ®Ó h×nh thµnh c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. C¨n cø vµo sè liÖu b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ vÒ: kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, sù tho¶ m¶n kh¸ch hµng cña C«ng ty vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c marketing- nghiªn cøu thÞ trêng, c¸c th«ng tin d÷ liÖu thu nhËn ®îc qua s¸ch b¸o thÞ trêng, t¹p chÝ chuyªn ngµnh vµ c¸c th«ng tin ®¹i chóng…L·nh ®¹o vµ mét sè c¸n bé chñ chèt ë c¸c bé phËn C«ng ty cæ phÇn May Hå G¬m tiÕn hµnh ph©n tÝch vµ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ho¹t ®éng cña C«ng ty. Trong ®ã l·nh ®¹o C«ng ty gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh, c¸n bé c¸c phßng nghiÖp vô cã tr¸ch nhiÖm tham mu cho L·nh ®¹o C«ng ty trong lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch. 2. YÕu tè ¶nh hëng: 1) 17 §Ó x©y dùng mét chiÕn lîc kinh doanh nh»m thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu ®Ò ra vµ phï hîp vêi m«i trêng c¹nh tranh ®Çy biÕn ®éng. C«ng ty ®· xem xÐt sù ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè sau:  M«i trêng kinh doanh: + Sù biÕn ®æi cña nÒn kinh tÕ, x· héi. + §Þnh híng ph¸t triÓn cña ngµnh. + Sù thay ®æi chÝnh s¸ch vµ quan hÖ quèc tÕ, c¸c hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i. + Sù thay ®æi chÝnh s¸ch vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt + Sù t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng tiÒn tÖ trong khu vùc. + Sù thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c¸c ngµnh cã liªn quan.  M«i trêng c¹nh tranh: Dùa trªn th«ng tin vµ d÷ liÖu vÒ ®æi thñ c¹nh tranh( chÊt lîng s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph¬ng thøc thanh to¸n, kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh…). C«ng ty x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng. §ång thêi qua nghiªn cøu m«i trêng c¹nh tranh C«ng ty biÕt ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña m×nh nh»m tËn dông triÖt ®Ó nh÷ng c¬ héi, ph¸t huy tèi ®a c¸c lîi thÕ c¹nh tranh vµ th©m nhËp vµo nh÷ng ph©n ®o¹n thÞ trêng thÝch hîp.  TiÕn bé khoa häc kü thuËt: ¸p dông ph¬ng tiÖn kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi cho phÐp C«ng ty n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, rót ng¾n chu kú s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, ph¸t huy lîi thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. §©y lµ yªu cÇu vÒ mÆt khoa häc kü thuËt khi x©y dùng chiÕn lîc.  C¸c nguån lùc: ViÖc nghiªn cøu vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè chñ quan ®Ó hiÓu râ nh÷ng ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu trong chÝnh C«ng ty vÒ: + Tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý + Quy tr×nh s¶n xuÊt + Kh¶ n¨ng cung øng + Kh¶ n¨ng tµi chÝnh + Marketing + Nguån nh©n lùc §ã lµ nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m tr¶ lêi c©u hái: C«ng ty cã ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña thÞ trêng, tho¶ m¶n kh¸ch hµng hay kh«ng?  N¨ng lùc cña c¸c nhµ cung øng vµ ®èi t¸c: 18 §îc ph©n tÝch ®¸nh gi¸, chän lùa, c¨n cø vµo kh¶ n¨ng ®¸p øng cña hä ®èi víi thÞ hiÕu kh¸ch hµng, næ lùc cho chiÕn lîc kinh doanh cña C«ng ty. Nghiªn cøu yªu cÇu kh¸ch hµng vµ tho¶ m¶n yªu cÇu kh¸ch hµng lµ träng ®iÓm mµ C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m hÕt søc quan t©m khi x©y dùng chiÕn lîc. C¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ mäi ph¬ng diÖn lu«n ®îc nghiªn cøu vµ t×m ra c¸ch ®¸p øng tèt nhÊt: tõ yªu cÇu vÒ chÊt lîng cho ®Õn nh÷ng yªu cÇu vÒ gi¸ c¶, mÈu m·, ph¬ng thøc phôc vô vµ thêi h¹n giao hµng. Môc tiªu chiÕn lîc: §ã chÝnh lµ chÝnh s¸ch chÊt lîng mµ Tæng gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m ®· c«ng bè: Lu«n lu«n cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô ®óng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. C¨n cø vµo c¸c yÕu tè nh ®· ph©n tÝch ë trªn,C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m ®· ®Ò ra 4 môc tiªu chiÕn lîc nh sau: 3.ChiÕn lîc s¶n phÈm: æn ®Þnh vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, tæ chøc x©y dùng s¶n phÈm may Hå G¬m trë thµnh nh·n hiÖu hµng ho¸ cã uy tÝn trªn thÞ trêng trong níc vµ trªn thÕ giíi. TËp trung n¨ng lùc cho s¶n phÈm mñi nhän lµ quÇn ©u nam-n÷, thêi trang trÎ em cao cÊp, trang phôc thÓ thao. §ång thêi, C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m tiÕp tôc tõng bíc ®a d¹ng hãa s¶n phÈm, s¸ng t¸c nhiÒu mÈu mèt hîp thêi trang ®Ó tËn dông nguyªn phô liÖu tiÕt kiÖm ®îc s¶n xuÊt tiªu thô ra thÞ trêng xuÊt khÈu vµ trong níc. 4.ChiÕn lîc thÞ trêng: Giö v÷ng thÞ trêng quèc tÕ vµ trong níc hiÖn cã, lo¹i dÇn nh÷ng thÞ trêng hiÖu qu¶ thÊp. §ång thêi víi viÖc cñng cè quan hÖ víi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng. C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m ®· ph¸t triÓn thªm quan hÖ víi mäi ®èi tîng kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc, ®Æc biÖt C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m quan t©m ®Õn viÖc x©m nhËp thÞ trêng néi ®Þa. Sau khi HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt- Mü ®îc ký kÕt, C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m nhËn râ c¬ héi xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam vµo thÞ trêng Mü trong vµi n¨m tíi lµ rÊt lín do s¾p ®îc hëng chÕ ®é thuÕ b×nh thêng vµ cha bÞ ¸p ®Æt h¹n ng¹ch. C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m cè g¾ng t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c, c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi níc ®Ó thùc hiÖn liªn doanh, liªn kÕt, tr¸nh nh÷ng rñi ro trong kinh doanh. 19 T¨ng dÇn tû träng s¶n xuÊt theo ph¬ng thøc mua nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm. 5.ChiÕn lîc ®Çu t vµ c«ng nghÖ: Víi xÝ nghiÖp tiÒn th©n lµ XÝ nghiÖp may Thêi trang Tr¬ng §Þnh, sau gÇn 10 n¨m chuyÓn biÕn, ®æi míi vµ ph¸t triÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m hiÖn nay. Víi c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cïng víi xu híng ph¸t triÓn toµn diÖn cña ngµnh may ViÖt Nam. C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m phÊn ®Êu x©y dùng C«ng ty trë thµnh c«ng ty m¹nh ë phÝa B¾c, víi søc t¨ng trëng nhanh, trong ®ã tËp trung h×nh thµnh 2 khu vùc chÝnh lµ s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i. 6.ChiÕn lîc con ngêi: Víi nhËn thøc con ngêi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh mäi th¾ng lîi, C«ng ty ®· tËp hîp ®îc ®éi ngò c¸n bé chñ chèt tõ Tæng gi¸m ®èc, Phã tæng gi¸m ®èc, Trëng c¸c phßng ban nghiÖp vô ®îc ®µo t¹o kü lìng, hÇu hÕt ®Òu tèt nghiÖp §¹i häc tõ níc ngoµi trë vÒ. C¸n bé trùc tiÕp qu¶n lý s¶n xuÊt ®Òu lµ nh÷ng ngêi cã kinh nghiÖm, ®· nhiÒu n¨m c«ng t¸c trong nghÒ, c¸c c¸n bé trÎ ®îc ®µo t¹o chÝnh quy t¹i c¸c trêng Cao ®¼ng, §¹i häc ®îc tuyÓn chän vµo lµm viÖc t¹i c«ng ty ®Òu tèt nghiÖp lo¹i kh¸ trë lªn. C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m cßn tËp trung ®µo t¹o t¹i chç ®éi ngò c¸n bé ®ang c«ng t¸c cã ®ñ n¨ng lùc vµ phÈm chÊt, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña nhiÖm vô míi. TriÓn khai chiÕn lîc: X©y dùng vµ triÓn khai kÕ ho¹ch hµnh ®éng cña C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m. KÕ ho¹ch hµnh ®éng: C¸c kÕ ho¹ch hµnh ®éng cô thÓ ®îc C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m x©y dùng trªn c¬ së c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn, trong ®ã nªu râ môc tiªu, biÖn ph¸p thùc hiÖn ®ång thêi còng x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn cña c¸c phßng ban vµ sù phèi hîp thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn trong hÖ thèng. C¸c kÕ ho¹ch hµnh ®éng cô thÓ ®îc c¸c bé phËn chuyªn m«n theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®· ®îc ph©n c«ng trong C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m x©y dùng trªn c¸c chiÕn lîc ®· ®Ò ra.  C«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng: 20
- Xem thêm -