Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty 20

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

I . Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty 20 – TCHC – BQP : C«ng ty 20 – Tæng Côc HËu CÇn – Bé Quèc Phßng lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ra ®êi sím nhÊt cña ngµnh HËu CÇn qu©n ®éi . 45 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh cña C«ng ty g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ngµnh HËu CÇn nãi riªng vµ C«ng nghiÖp Quèc Phßng cña ®Êt n-íc ta nãi riªng . + QyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty : C«ng ty ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 467/Q§ - QP ngµy 04/08/1993 cña Bé tr-ëng Bé Quèc Phßng vµ theo quyÕt ®Þnh sè 1119/§M –DN ngµy 13/3/1996 cña V¨n phßng ChÝnh phñ . + Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña C«ng ty lµ : - S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm Quèc phßng , chñ yÕu lµ hµng dÖt , may theo kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ dµi h¹n cña TCHC – BQP . - S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng dÖt , may phôc vô cho nhu cÇu tiªu thô trong n-íc vµ tham gia xuÊt khÈu . - XuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm , vËt t- , thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng thuéc nghµnh may vµ dÖt cña C«ng ty . Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty tõ khi thµnh lËp tíi nay cã thÓ kh¸i qu¸t thµnh 5giai ®o¹n sau : Giai ®o¹n tõ n¨m 1957 – 1964 : C«ng ty 20 d-îc thµnh lËp ngµy 18/02/1957 . Ban ®Çu cã tªn lµ “ X­ëng may ®o h¯ng kü “ gäi t¾t lµ X20 NhiÖm vô khi míi thµnh lËp lµ ®o may phôc vô C¸n bé trung cao cÊp trong toµn qu©n , tham gia nghiªn cøu chÕ thö vµ s¶n xuÊt thö nghiÖm c¸c kiÓu qu©n trang , qu©n phôc cho qu©n ®éi . Ban ®Çu X20 chØ cã 36 ng-êi .C¬ së vËt chÊt rÊt nghÌo nµn l¹c hËu ( chØ cã 22 thiÕt bÞ c¸c lo¹i ). M« h×nh s¶n xuÊt : Gåm 3 tæ s¶n xuÊt , mét bé phËn ®o c¾t , mét tæ hµnh chÝnh – hËu cÇn . Th¸ng 12/1962 TCHC – BQP chÝnh thøc ban hµnh nhiÖm vô cho X20 theo quy chÕ xÝ nghiÖp Quèc Phßng . Theo nhiÖm vô míi , ngoµi nhiÖm vô trªn , cßn nghiªn cøu tæ chøc s¶n xuÊt d©y chuyÒn hµng lo¹t vµ tæ chøc m¹ng luíi gia c«ng ngoµi xÝ nghiÖp . Giai ®o¹n tõ n¨m 1965 – 1975 : Trong chiÕn tranh chèng Mü cøu n-íc , cïng víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña qu©n ®éi . Nhu cÇu b¶o ®Èm qu©n trang cho Bé ®éi kh«ng ngõng t¨ng lªn vÒ sè l-îng . §ßi hái chÊt l-îng , kiÕu d¸ng ngµy cµng ®-îc c¶i tiÕn nh»m ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng qu©n ®éi chÝnh quy hiÖn ®¹i . 1 §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ,xÝ nghiÖp ®· nhanh chãng më réng quy m« s¶n xuÊt , tuyÓn thªm lao déng , ®-a tæng qu©n sè lªn h¬n 700 ng-êi .Tæ chøc ®µo t¹o , båi d-ìng n©ng cao taynghÒ cho c«ng nh©n , tæ chøc tiÕp nhËn vµ mua s¾m thªm trang thiÕt bÞ míi kÓ c¶ m¸y háng cña c¸c xÝ nghiÖp kh¸c phôc håi , söa ch÷a ®-a vµo sö dông . ®Õn n¨m 1970 xÝ nghiÖp ®É thµnh lËp c¸cc ban nghiÖp vô vµ c¸c ph©n -ëng thay thÐ cho c¸c tæ nghiÖp vô vµ tæ s¶n xuÊt . Bao gåm : 7 ban nghiÖp vô vµ 4 ph©n x-ëng ( trong ®ã cã 2 ph©n x-ëng may , mét ph©n x-ëng c¾t vµ mét ph©n x-ëng c¬ khÝ ). Giai ®o¹n tõ n¨m 1975 – 1987 : N¨m 1975 , MiÒn nam d-îc hoµn toµn gi¶i phãng , c¶ n-íc ®éc lËp thèng nhÊt .lóc nµy chuyÓn h-íng s¶n xuÊt tõ thêi chiÕn sang thêi b×nh . XÝ nghiÖp ®øng tr-íc haithö th¸ch lín : B¶o ®¶m cho s¶n xuÊttiÕp tôc ph¸t triÓn vµ b¶o ®¶m æn ®Þnh ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn . §Ó hoµn thµnh nhiÖmvô , xÝ nghiÖp ®· tiÕn hµnh mét lo¹t c¸c biªnh ph¸p nh-: Tæ chøc l¹i s¶n xuÊt , kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý t¨ng c-êng qu¶n lý vËt t- , ®Èy m¹nh s¶n xuÊt phô ®Ó tËn dông lao ®éng , phÕ liÖu phÕ phÈm , liªn kÕtkinh tÕ víi c¸c d¬n vÞ b¹n . ChuÈn bÞ tèt cho viÖc ®i s©u vµo h¹ch to¸n kinh tÕ kinh doanh XHCN . N¨m 1985 , qu©n ®éi cã sù thay®æi lín trong viÖc tinhgi¶m biªn chÕ , dÉn tíi khèi l-îng qu©n trang s¶n xuÊt gi¶m nhiÒu . XÝ nghiÖp l©m vµo t×nh tr¹g thiÕu viÖc lµm , khong sö dônghÕt n¨ng lùc s¶n xuÊt , ®íièng c«ng nh©n gÆp nhiÒu khã kh¨n . §-îc sù ®ång ý cña TCHC , sù gióp ®ì cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ vµ Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp gia c«ng hµng xuÊt khÈu maymÆc ViÖt Nam . XÝ nghiÖp ®· lËp luËn chøng kinh tÐ kü thuËt , vay 20 000 USD ®Ó mua s¾m trang thiÕt bÞ chuyªn dïng , ®æi míi d©y chuyÒn c«ng nghÖ , tham gia may gia c«ng hµng xuÊt khÈu . N¨m 1988 XÝ nghÖp ®-îc chÊp nhËn lµ thµnh viªn cña Confectimex vµ tham gia ch-¬ng tr×nh 19/5 vÒ lµm hµng gia c«ng xuÊt khÈu cho b¹n hµng Liªn X« . Giai ®o¹n tõ n¨m 1988 – 1992 : NÒn kinh tÕ n-íc ta chuyÓn tõ kinh tÕ t¹p trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng .XÝnghiÖp ®· m¹nh d¹n chuyÓn h-íng sang s¶n xuÊt hµng gia c«ng xuÊt khÈu cho c¸c n-íc trong khu vùc 2 nh- : Hång K«ng , §µi Loan , Nam TriÒu Tiªn , NhËt B¶n . ViÖc tiÕp cËn thÞ tr-êng míi gÆp nhiÒu khã kh¨n , ®ßihái XÝ nghiÖp ph¶i cã nh÷ng chuyÓn biÕn vÒ c«ng t¸c kü thuËt nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng . §¶ng bé XÝ nghiÖp ®· t×m ra con ®-êng riªng . Dùa vµo ®Æc thï cña XÝ nghiÖp ,c¶u nghµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó nhanh chãng ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc , n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c«ng nh©n , tr×nh ®é qu¶n lý , tËn dông mäi c¬ héi ®Ó ®æi míi trang thiÕt bÞ . T¹o cho XÝ nghiÖp cã ®ñ søc c¹nh tranh trong thêi kú míi . XÝ nghiÖp may 20 ®· thùc sù “ lét x¸c” chueyÓn hs¼n sang ho¹t déng kinh doanh theo ph­¬ng thøc h¹ch to¸n kinh doanh mét c¸ch v÷ng ch¾c .N¨m 1989 XÝ nghiÖp may 20 vinh dù ®-îc Héi dång Nhµ 2 n-íc n-íc CHXHCN ViÖt Nam tuyªn d-¬ng danh hiÖu cao quý : §¬n vÞ anh hïng lao ®éng . Ngµy 12/02/1992 BQP ra quyÕt ®Þnh sè 74b/QP chuyÓn XÝ nghiÖp may 20 thµnh C«ng ty may 20. C«ng ty may 20 ra ®êi lµ b-íc nh¶y vät quan träng trong 35 n¨m x©y dùng vµ tr-áng thµnh cña XÝ nghiÖp may 20 . Tõ ®©y C«ng ty ®· cã ®Çy ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n trªn con d-êng s¶n xuÊt kinh doanh . Giai ®o¹n tõ n¨m 1993 ®Õn nay : N¨m 1993 lµ n¨m c«ng ty chÝnh thøc ho¹t ®éng theo m« h×nh qu¶n lý míi .M« h×nh bao gåm 4 phßng nghiÖp vô ; 1 cöa hµng dÞch vô vµ giíi thiÖu s¶n phÈm ; 1 trung t©m®µo t¹o kü thuËt may bËc cao ; 3 xÝ nghiÖp thµnh viªn lµ : XÝ nghiÖp may 1 ( chuyªn may ®o cho c¸n bé trung cao cÊp ); XÝ nghiÖp may 2 vµ xÝ nghiÖp may 3 chuyªn may hµng xuÊt khÈu. N¨m1995 C«ng ty thµnh lËp thªm XÝ nghiÖp may 4 - chuyªn may hµng lo¹t , ®Þa ®iÓm ®ãng t¹i Xu©n §Ønh - Tõ Liªm - Hµ Néi . Theo h-íng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm , trong n¨m 1995 C«ng ty x©y dùng dù ¸n ®µu t- míi mét d©y chuyÒn m¸y may hµng dÖt kim trÞ gi¸ trªn 2 tû ®ång .§ång thêi thuª c¸c trang thiÕt bÞ dÖt kh¨n , dÖt tÊt ®Ó s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng phôc vô cho qu©n ®éi vµ thÞ tr-êng . Ngµy 02/7/1996 TCHC ký quyÕt ®Þnh sè 112/QDD - H16 chÝnh thøc ch phÐp thµnh lËp 2 XÝ nghiÖp míi lµ XÝ nghiÖp 5 ( chuyªn s¶n xuÊt hµng dÖt kim ) vµ XÝ nghiÖp may 6 . Do yªu cÇu cña nhiÖm vô ®Ó ®a d¹ng ho¸ nghµnh nghÒ C«ng ty ®· ph¸t triÓn thªm nghµnh dÖt v¶i . Ngµy 19/02/1998 , Bé tr-ëng Bé Quèc Phßng ký quyÕt ®Þnh sè 199/Q§ - QP ch phÐp thµnh lËp XÝ nghiÖp dÖt v¶i trùc thuéc C«ng ty may 20 ( ®Þa diÓm cña XÝ nghiÖp ®ãng t¹i thµnh phè Nam §Þnh 0 . Ngµy 17/03/1998 , Bé tr-ëng Bé Quèc Phßng ký quyÕt ®Þnh sè 319/QDD - QP cho phÐp C«ng ty may 20 ®æi tªn thµnh C«ng ty 20 . M« h×nh tæ chøc cña C«ng ty 20 hiÖn nay bao gåm : 6 phßng nghiÖp vô ; 1 trung t©m huÊn luyÖn ; 1 tr-êng MÉu Gi¸o MÇm Non ; 7 XÝ nghiÖp thµnh viªn trùc thuéc C«ng ty , ®ãng qu©n t¹i 9 ®Þa ®iÓm tõ thµnh phè Nam §Þnh vÒ Hµ Néi . Tæng qu©n sè cña C«ng ty lµ h¬n 3 ngh×n ng-êi . Víi chÆng d-êng 45 n¨m X©y dùng vµ tr-ëng thµnh tõ ( X-ëng may ®o hµng kü ) ®Õn C«ng ty 20 lµ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn phï hîp víi tiÕn tr×nh lÞch sö cña ®Êt n-íc , cña qu©n ®éi nãi chung vµ cña Nghµnh HËu CÇn , Côc Qu©n Nhu nãi riªng . §ã lµ mét qua tr×nh ph¸t triÓn thÇn kú , tõ kh«ng ®Õn cã , tõ nhá ®Õn lín , tõ th« s¬ ®Õn hiÖn ®¹i 3 , tõ snr xuÊt thñ c«ng ®Õn b¸n c¬ khÝ toµn bé , tõ qu¶n lý theo chÕ ®é bao cÊp ®Õn h¹ch to¸n tõng phÇn , tiÕn tíi hµ nhËp víi thÞ tr-êng trong n-íc , khu vùc vµ thÕ giíi . 2 . §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty : a . Gi¸m ®èc C«ng ty : Ph¶i cã tr×nh ®é §¹i Häc (KTQD , §HTµi ChÝnh hoÆc Ngo¹i Th-¬ng ). Sö dông thµnh th¹o Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷ . Gi¸m ®ãc C«ng ty do c¬ quan cÊp trªn bæ nhiÖm , lµ ng-êi ®¹i diÖn cã t- c¸ch ph¸p nh©n cao nhÊt t¹i C«ng ty . ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc TCHC - BQP ( lµ cÊp trªn trùc tiÕp ), tr-íc ph¸p luËt vafg cÊp uû vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty . Gi¸m ®èc lµ ng-êi ®iÒu hµnh cao nhÊt trong C«ng ty . §-îc quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty theo ®óng kÕ ho¹ch ®· ®-îc cÊp trªn phª duyÖt vµ nghÞ quyÕt cña §¹i héi CNVC hµng n¨m . b . C¸c phã gi¸m ®èc C«ng ty : C¸c phã gi¸m ®èc C«ng ty ph¶i cã tr×nh ®é tèt nghiÖp §¹i Häc , sö dông thµnh th¹o Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷ . Phã gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng-êi ®-îc Gi¸m ®èc lùa chän ®Ò nghÞ cÊp trªn bæ nhiÖm , gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c lÜnh vùc , phÇn viÖc ®-îc ph©n c«ng . Néi dung ph©n c«ng nhiÖm vô cña Gi¸m ®èc Cong ty ®èi víi tõng phã Gi¸m ®èc sÏ ®-îc th«ng b¸o cho c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty b»ng v¨n b¶n cô thÓ . C¸c phã Gi¸m ®èc C«ng ty cã thÓ ®-îc Gi¸m ®èc uû quyÒn trùc tiÕp lµm ®¹i diÖn cã t- c¸ch ph¸p nh©n cña C«ng ty trong tõng phÇn viÖc vµ thêi gian cô thÓ . Trong c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty hiÖn nay cã 3 phã Gi¸m ®èc : + Phã Gi¸m ®èc kinh doanh : Gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ . trùc tiÕp chØ ®¹o phßng tµi chÝnh KÕ to¸n vµ phßng Kinh doanh - xuÊt nhËp khÈu . + Phã Gi¸m ®èc s¶n xuÊt : Gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh trong c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt vµ toµn bé c«ng t¸c kü thuËt , chÊt l-îng s¶n phÈm cña C«ng ty . Trùc tiÕp chØ ®¹o phßng KÕ ho¹ch - Tæ chøc s¶n xuÊt vµ phßng kü thuËt - chÊt l-îng . + Phã Gi¸m ®èc chÝnh trÞ : Gióp Gi¸m ®ãc ®iÒu hµnh c¸c §¶ng , c«ng t¸c chÝnh trÞ trong toµn ®¬n vÞ . Trùc tiÕp chØ ®¹o phßng chÝnh trÞ vµ phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ . c . Phßng KH - TCSX : Tr-ëng , phã phßng ph¶i cã tr×nh ®é tèt nghiÖp §¹i häc KTQD hoÆc §¹i Häc TM , sö dôngthµnh th¹o Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷ . Lµ c¬ quan tham m-u tæng hîp cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ mäi mÆt trong ®ã chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ c¸c Æt : C«ng t¸c KÕ ho¹ch ho¸ , tæ chøc s¶n xuÊt , lao ®éng tiÒn l-¬ng. 4 ChÞu tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn , qu¶n lý , b¶o qu¶n vµ cung øng ®Çy ®ñ c¸c lo¹i vËt t- cho s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch cña C«ng ty . Thanh quyÕt to¸n vËt t- víi phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vÒ c¸c d¬n hµng s¶n uÊt theo hîp ®ång vµ c¸c ®¬n hµng ®· thùc hiÖn . NhËn b¶o qu¶n thµnh phÈm cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt nhËp tr¶ C«ng ty , tæ chøc tiªu thô hµng ho¸ theo hîp ®ång ®· ký kÕt . Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông , nang cao tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo kÕ ho¹ch , ®¶m b¶o c©n ®èi lùc l-îng lao ®éng theo biªn chÕ . Nghiªn cøu x©y dùng , ®Ò xuÊt c¸c ph-¬ng ¸n tiÒn l-¬ng , tiÒn th-ëng , sö dông lîi nhuËn chung toµn C«ng ty . H-íng dÉn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é ®èi víi ng-êi lao ®éng , t×nh h×nh ph©n phèi tiÒn l-¬ng , tiÒn th-ëng cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo chøc n¨ng ®-îc ph©n c«ng . d . Phßng tµi chÝnh - KÕ to¸n : KÕ to¸n tr-ëng ph¶i tèt nghiÖp §¹i häc KTQD ( khoa kÕ to¸n ) hoÆc §¹i häc TCKT , ph¶i cã chøng chØ KÕ to¸n tr-ëng do bé tµi chÝnh cung cÊp , sö dông Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷ . Cã thêi gian lµm c«ng t¸c rtaif chÝnh ®óng chuyªn nghanhf tõ 5 n¨m trë lªn vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô . Cã n¨ng lùc tæ chøc ®iÒu hµnh tèt c¬ quan tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty . Lµ c¬ quan tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n , sö dông chøc n¨ng Gi¸m ®èc ®Ó kiÓm tra gi¸m s¸t mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong C«ng t y . LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh , c©n ®èi nguån vèn ®Ó ®¶m b¶o mäi nhu cÇu vÒ vèn phôc vô nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh . Thùc hiÖn chÕ ®é ghi chÐp , tÝnh to¸n , ph¶n ¸nh chÝnh x¸c , tñng thùc , kÞp thêi , liªn tôc vµ cã hÖ thèng sè liÖu kÕ to¸n vÒ t×nh h×nh h×nh lu©n chuyÓn , sö dông vèn , tµi s¶n còng nh- kÕt qu¶ ho¹t ®éng , s¶n xuÊt cña C«ng ty . Tæ chøc theo dâi c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Þnh kú tæng hîp b¸o cã chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm . kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh c¶u toµn C«ng ty , chØ ®¹o h-íng dÉn kiÓm tra nhiÖm vô h¹ch to¸n , qu¶n lý tµi chÝnh ë c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn . ® . Phßng kinh doanh -xuÊt nhËp khÈu : Tr-ëng , phã phßng ph¶i cã tr×nh ®é tèt nghiÖp ®¹i häc (Ngo¹i th-¬ng , KTQD ). Sö dông thµnh th¹o Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷ . Lµ c¬ quan tham m-u gióp Gi¸m ®èc C«ng ty x¸c ®Þnh ph-¬ng h-íng , môc tiªu kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô . Nghiªn cøu chiÕn l-îc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trªn c¸c lÜnh vùc nh- :thÞ tr-êng , s¶n phÈm , kh¸ch hµng …t¨ng c-êng c«ng t¸c tiÕp thÞ , kh«ng ngõng më réng ph¹m vi ho¹t ®éng trªn c¸c ®Þa bµn trong n-íc vµ n-íc 5 ngoµi . Trùc tiÕp tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c môc tiªu nhiÖm vô vÒ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu , dÞch vô theo kÕ ho¹ch cña C«ng ty trong tõng thêi kú . Tham m-u cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh . e . phßng chÝnh trÞ : Lµ c¬ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c §¶ng , c«ng t¸c chÝnh trÞ cña C«ng ty .Ho¹t ®éng d-íi sù l·nh ®¹o , chØ huy trùc tiÕp cña §¶ng uû vµ Gi¸m ®èc C«ng ty , sù chØ ®¹o cña côc chÝnh trÞ - TCHC . Tr-ëng phã phßng ph¶i tèt nghiÖp tr-êng syx quan chÝnh trÞ trë lªn ( hoÆc t-¬ng ®-¬ng ) vµ ®-îc ®µo t¹o , båi d-ìng vÒ nghiÖp vô qu¶n lý kinh tÕ . Cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc C«ng ty thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn huÊn , c«ng t¸c tæ chøc x©y dùng §¶ng , c«ng t¸c c¸n bé chÝnh s¸ch vµ c«ng t¸c ®oµn thÓ nh- c«ng ®oµn , phô n÷ , thanh niªn trong ®¬n vÞ …. g . Phßng kü thuËt chÊt l-îng : Tr-ëng , phã phßng ph¶i tèt nghiÖp §¹i häc chuyªn nghµnh DÖt - May ( hoÆc chuyªn viªn cao cÊp vÒ dÖt - may , ph¶i qua kho¸ båi d-ìng nghiÖp vô qu¶n lý kinh tÕ ) sö dông thµnh th¹o Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷ . Lµ c¬ quan tham m-u cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ mÆt c«ng t¸c nghiªn cøu , qu¶n lý khoa häc kü thuËt , c«ng nghÖ s¶n xuÊt , chÊt l-îng s¶n phÈm . phßng cã nhiÖm vô nghiªn cøu mÉu mèt ®Ó chÕ thö s¶n phÈm míi ; qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ ; båi d-ìng vµ ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt trong toµn C«ng ty ; tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn lao ®éng , vÖ sinh m«i tr-êng sinh th¸i vµ mét sè lÝnh vùc ho¹t ®éng kh¸c . h . Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ : Lµ c¬ quan gióp viÖc cho Gi¸m ®èc C«ng ty , thùc hiÖn c¸c chÕ ®é vÒ hµnh chÝnh , v¨n th- b¶o mËt .Th-êng xuyªn b¶o ®¶m trËt tù an toµn cho C«ng ty . §¶m b¶o an toµn trang thiÕt bÞ n¬i lµm viÖc , tæ chøc phôc vô ¨n ca , uèng n-íc , søc khoÎ , nhµ trÎ m¸u gi¸o vµ tiÕp kh¸ch trong ph¹m vi C«ng ty .Qu¶n lý vµ tæ chøc ®¶m b¶o ph-¬ng tiÖn lµm viÖc , xe « t« phôc vô chØ huy vµ c¬ quan C«ng ty , ph-¬ng tiÖn vËn t¶i chung toµn C«ng ty . i . C¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn : VÒ c¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty gåm nhiÒu XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ dÞch vô , mçi xÝ nghiÖp lµ nh÷ng bé phËn thµnh viªn cña C«ng ty , chÞu sù chØ huy trùc tiÕp cña C«ng ty trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc , cã chøc n¨ng trùc tiÕp thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vÒ mÆt hµng dÖt may phôc vô Quèc Phßng vµ tiªu dïng néi ®Þa , xuÊt khÈu theo kÕ ho¹ch cña C«ng ty giao hµng n¨m . Mçi XÝ nghiÖp cã quyÒn chñ ®éng tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi ®-îc ph©n cÊp . 6 Trong mçi XÝ nghiÖp thµnh viªn cã mét Gi¸m ®èc l·nh ®¹o trùc tiÕp , d-íi Gi¸m ®èc lµ phã gi¸m ®èc vµ c¸c ban nghiÖp vô : Ban tæ chøc s¶n xuÊt ,ban tµi chÝnh , ban kü thuËt , c¸c ph©n x-ëng vµ c¸c tæ s¶n xuÊt . TÝnh ®éc lËp cña c¸c XÝ nghiÖp chØ lµ t-¬ng ®èi v× so víi c«ng ty , chóng khong cã t- c¸ch ph¸p nh©n , kh«ng cã quyÒn ký hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c c¬ quan c¸ nh©n kh¸c , kh«ng ®-îc trùc tiÕp huy ®éng vèn . HiÖn nay , mét sè XÝ nghiÖp lín nh- XÝ nghiÖp 1, 2,3,… c¸c Ban nghiÖp vô nhTCSX , kü thuËt ®Òu ®-îc nang cÊp lªn phßng n©ng cao c¶ vÒ quy m« vµ chÊt l-îng gióp viÖc cho c¸c Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp thùc hiÖn tèt h¬n n÷a nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh . S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty Gi¸m ®èc c«ng ty Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phßng tcsx XÝ NghiÖp 1 Phßng Kd_xnk XÝ NghiÖp 2 XÝ NghiÖp 3 Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phßng tckt XÝ NghiÖp 4 Phßng ktcl XÝ NghiÖp 5 XÝ NghiÖp 6 Phã gi¸m ®èc chÝnh trÞ Phßng ChÝnhtrÞ Phßng hcqt XÝ NghiÖp May cao cÊp Tr-êng ®µo T¹o nghÒ may 3 . §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh c¶u C«ng ty: C¨n cø vµo ®Þnh h-íng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cua cÊp trªn giao cho hµng n¨m .C«ng ty x¸c ®Þnh nhiÖmv ô s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc C«ng ty nh- sau: - C¸c xÝ nghiÖp may vµ dÖt cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng dÖt , may (may ®o lÎ vµ may hµng lo¹t ) phôc vô quèc phßng vµ tiªu dïng néi ®Þa còng nh- xuÊt khÈu theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty giao hµng n¨m . 7 - - - C¸c cöa hµng kinh doanh giao dÞch vµ giíi thiÖu s¶n phÈm thuéc xÝ nghiÖp phßng kinh doanh XNK lµ trung t©m giao dÞch , kinh doanh , giíi thiÖu vµ b¸n c¸c lo¹i vËt t- , s¶n phÈm hµng ho¸ , lµm dÞch vô nghµnh may trùc tiÕp cho c¸c kh¸ch hµng . Trung t©m huÊn luyÖn cã nhiÖm vô ®µo t¹o båi d-ìng thî kü thuËt may bËc cao cho c¸c ®¬n vÞ may toµn qu©n theo kÕ ho¹ch cña TCHC - BQP giao cho C«ng ty vµ ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o nghÒ theo kÕ ho¹ch bæ xung lao ®éng hµng n¨m cña C«ng ty . Trêng mÇm non cã nhiÖm vô nu«i d¹y tèt c¸c ch¸u laf con ,em cña CB – CNV trong C«ng ty , theo ch-¬ng tr×nh cña së gi¸o dôc quy ®Þnh . 4 . Giíi thiÖu quy tr×nh C«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty : S¶n phÈm cña C«ng ty 20 bao gåm c¸c s¶n phÈm cña nghµnh may vµ nghµnh dÖt , trong ®ã nghµnh may chiÕm tû träng lín . C¸c s¶n phÈm may cã thÓ kh¸i qu¸t thµnh 2 d¹ng quy tr×nh c«ng nghÖ lµ may ®o lÎ vµ may hµng lo¹t .  May ®o lÎ : + Bé phËn ®o : Theo phiÕu may cña côc Qu©n nhu –TCHC cÊp ph¸t hµng n¨m cho c¸n bé qu©n ®éi , tiÕn hµnh ®o tõng ng-êi , ghi sè ®o vµo phiÐu ( mçi s¶n ph¶m 1 phiÕu ®o ). + Bé phËn c¾t : C¨n cøu vµo phiÕu ®o cña tõng ng-êi ghi trªn phiÕu ®Ó c¾t . + Bé phËn may : - theo chuyªn m«n ho¸ , chia cho tõng ng-êi may hoµn thiÖn . S¶n phÈm may xong ®-îc thïa khuy , ®Ýnh cóc lµ hoµn chØnh , vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ kiÓm tra chÊt l-îng . + Bé phËn ®ång bé : Theo sè phiÕu , ghÐp c¸c s¶n ph¶m thµnh 1 xuÊt cho tõng ng-êi . Sau ®ã nhËp sang ö hµng ®Ó tr¶ cho kh¸ch . s¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ may ®o lÎ V¶i ( N/liÖu chÝnh ) KiÓm tra chÊt l-îng  ®o C¾t may ®ång bé Thµnh phÈm Hoµn chØnh NhËp cöa Hµng May hµng lo¹t : Bao gåm c¸c s¶n ph¶m c¶u hµng Quèc phßng , kinh tÕ vµ hµng xuÊt khÊu . C¸c s¶n phÈm nµy cã ®¹ec ®iÓm lµ s¶n xuÊt theo cì sè quy ®Þnh cña côc Qu©n nhu vµ cña kh¸ch ®Æt hµng . 8 + T¹i phan x-ëng c¾t : - tiÕn hµnh ph©n khæ v¶i , sau ®ã b¸o cho kü thuËt gi¸c mÉu theo tõng cì sè vµ mÉu . - r¶i v¶i theo tõng bµn c¾t , ghim mÉu vµ xoa phÊn . - C¾t ph¸ theo d-êng gi¸c lín su ®ã cøt vßg theo d-êng gi¸c nhá . - §¸nh sè thø tù , bã , buéc , chuyÓn sng ph©n s-ëng vµ ®-a tíi c¸c tæ may . + T¹i c¸c tæ may : - Bãc mµu ,pha söa b¸n thµnh phÈm theo sè thø tù . - R¶i chuyÒn theo quy tr×nh C«ng nghÖ tõng mÆt hµng , m· hµng . - S¶n phÈm may xong ®-îc thïa khuy , ®Ýnh cóc lµ hoµn chØnh , vÖ sinh c«ng nghiÖp , kiÓm tra chÊt l-îng vµ ®ãng gãi theo quy ®Þnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm sau ®ã nhËp kho thµnh phÈm hoÆc xuÊt trùc tiÕp cho b¹n hµng . S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ may hµng lo¹t : V¶i(N/liÖu chÝnh ) Hoµn chØnh Ph©n khæ KiÓm tra chÊtl-îng ®o ®ång bé C¾t Thµnh PhÈm may NhËp kho II . thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kih doanh cña c«ng ty 20: Lµ mét dopanh nbghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÖt – may , l¹i lµ daonh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc TCHC – BQP , C«ng ty 20 cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng vÒ hoq¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cua m×nh : 1.1 . §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm : Tr-íc n¨m 1992 , s¶n phÈm cña C«ng ty lµ c¸c mÆt HµNG Quèc phßng , mµ chñ yÕu lµ qu©n phôc c¸cn bé chiÕn sü c¸c lo¹i . B-íc vµo c¬ chÕ thÞ tr-êng , nhÊt lµ tõ n¨m 1993 trë l¹i ®©y , C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t- trang thiÕt bÞ ®Ó c¶i tiÕn s¶n xuÊt , ®a sn¹g ho¸ s¶n phÈm , võa s¶n xuÊt hµng Quèc phßng , võa s¶n xuÊt hµng dÖt – may phôc vô ng-êi tiªu dïng thÞ tr-êng trong n-íc còng nh- xuÊt khÈu ra n-íc ngoµi . §Õn nay , chñng lo¹i cña C«ng ty 20 kh¸ ®a d¹ng vµ phong phó tõ c¸c loaih qu©n phôc c¸n bé chiÕn sü , qu©n phôc ®¹i lÔ , qu©n phôc cho mét sè nghµnh ®-êng s¾t , thuÕ vô , c«ng an ... ®Õn c¸c lo¹i ¸o Êm : Jacket , ¸o bã , ¸o thÓ thao , ¸o ®ua m« t« xuÊt khÈu ®i c¸c thÞ tr-êng (trong ®ã chñ yÕu lµ thÞ tr-êng Ch©u ¢u ) ®ång phôc häc sinh , c¸c 9 maetþ hµng dÖt kim ( ¸o dÖt kim , kh¨n mÆt , mµn tuyn , bÝt tÊt ...), v¶i sîi phôc vô quèc phßng vµ kinh tÕ .v.v.. S¶n phÈm cña C«ng ty ®· khog ngõng t¨ng lªn vÒ sè l-îng , mµ chÊt l-îng s¶n phÈm còng khong ngõng ®-îc c¶i tiÕn . Tû lÖ sai háng vµ thø h¹ng dÇn dÇn ®-îc gi¶m bít ., Tuy vËy còng kh«ng thÓ nãi chÊt l-îng s¶n phÈm cña C«ng ty ®· olµ hoµn toµn tèt . Do c«ng nghÖ ch-a ® ßng bé nªn chÊt l-îng nguyªn v¹t liÖu ch-a ®¶m b¶o , trinhd ®ä tay nghÒ ch-a ®ång ®Òu ... nªn chÊt l-îng mét sè s¶n phÈm vÉn cßn kÕm so víi hµng nhËp ngo¹i vÒ nhiÒu mÆt . H¬n n÷a kÝch th-íc , mÉu m· s¶n phÈm vÉn conß nghÌo nµn , sè l-îng hµng quèc phßng vÉn lµ chñ yÕu . §ay lµ mét khã kh¨n cña C«ng ty trong viÖc chiª4ms lÜnh thÞ tr-êng . §ßi há C«ng ty ph¶i c¶i tiÕn chñng lo¹i , chÊt l-îng , mÉu m· s¶n phÈm h¬n n÷a . 1.2. §Æc ®iÓm vÒ thÞ tr-êng vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh : ThÞ tr-ßng ®Çu vµo : Nguån ®Çu vµo chÝnh cña C«ng ty tr-íc ®©y lµ Nhµ m¸y ®Ñt 8-3 . §©y lµ b¹n hµng truyÒn thåna vµ kh¸ch hµng chØ ®Þnh cña c«ng ty trong viÖc khai th¸c vËt t- . Nh-ng do c« ng nghÖ s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y cßn nhiÒu h¹n chÕ ¶nh h-ëng nhiÒu ®Õn sè l-îng vµ chÊt l-îng s¶n xuÊt . Do vËy tõ n¨m 1994 trë l¹i ®©y C«ng ty ®-îc quyÒn chñ ®éng khaith¸c vËt t- . HiÖn t¹i ngoµi nhµ m¸y dÖt 8-3 C«ng ty cßn khai th¸c nguån nghuyªn vËt liÖu tõ nhiÒu b¹n hµng kh¸c . Tõ n¨m 1997 C«ng ty thµnh lËp thªm ätt xÝ nghiÖp míi ( xÝ nghiÖp dÖt Nam §Þnh t¹i thµnh phè Nam §Þnh ) chuyªn s¶n xuÊt mÆt hµng dÖt lµm nguån cung cÊp vËt t- cho C«ng ty . Cho tíi nay , nhµ m¸y ®· cung cÊp tíi h¬n 60% nguån nguyªn vËt liÖu chÝnh cña C«ng ty vµ sÏ tiÕn tíi cung cÊp phÇn lín cho C«ng ty . Song song víi xÝnghiÖp dÖt Nam §Þnh , c«ng ty 20 Bé Quãc phßng còng ®¶m nhiÖm mét phÇn nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt hµng quèc phßng . ThÞ tr-êng ®µu vµo cña C«ng ty 20 lµ kh¸ v÷ng ch¾c vµ t-¬ng ®èi æn ®Þnh , s½n sngf ®¸p øng mäi yªu cÇu vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt ®Æt ra . ThÞ tr-êng ®µu ra : * ThÞ tr-ßng trong n-íc : Tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay , nhiÖm vô trung t©m cña C«ng ty lu«n lµ may qu©n phôc cho c¸n bé chiÕn sü tõ Qu©n khu 4 trë ra phÝa B¾c . Hµng n¨m sè l-îng qu©n ophôc cho sè chiÕn sü míi nhËp ngò vµ qu©n hôc c¸n bé theo tiªu chuÈn lµ t¬ng ®èi æn ®Þnh . Do vËy thÞ tr-êng hµng quãc phßng lµ thÞ tr-êng quan träng nhÊt , thÞ tr-êng träng ®iÓm cña C«ng ty 20 . Bªn c¹nh ®ã , hµng quan phôc cho c¸c nghµnh ®-êng s¾t , biªn phßng , thuÕ vô , h¶i quan , c«ng an còng lµ mét thÞ tr-êng kh¸ uan träng ®èi víi c«ng ty . Trong nh÷ng n¨m 10 gÇn ®©y , do c¸c chÝnh s¸ch gi¸ c¶ thÝch hîp cïng víi viÖc n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm nªn thÞ tr-êng mÆt hµng nµy còng khong ngõng ®-îc më réng . Ngoµi ra , C«ng ty cßn cung cÊp mét sè mÆt hµng dÖt – may phôc vô ng-êi tiªu dïng cña ng-êi d©n víi c¸c lo¹i ¸o Êm ( Jacket , ¸o bã .. ) , hµng dÖt kim víi sè l-îng lín . VÝ dô mÆt hµng ¸o Êm n¨m 1994 C«ng ty míi b¾t ®µu s¶n xuÊt 50.000 chiÕc , n¨m 1996 lµ 95.000 chiÕc th× dÕn n¨m 1998 con sè Êy d· lªn tíi 145.000 chiÕc . Tuy nhiªn thÞ phÇn cña C«ng ty ë nh÷ng mÆt hµng nµy cßn rÊt khiªm tèn , ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ biÖ ph¸p thÝch hîp ®Ó ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng nµy . §Ó kh«ng nõgn më réng thÞ tr-êng trong n-opøc , trong nh÷ng n¨m qua , C«ng ty ®· bá kinh phÝ ®Ó t×m nguån hµng tiªu thô trong còng nh- ngoµi qu©n ®éi , tham gia c¸c héi chî triÓn l·m hµng C«ng nghÖp vµ më c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm . * ThÞ tr-êng ngoµi n-íc : B¾t ®µu tõ n¨m 1994 , C«ng ty ®-îc quyÒn xuÊt khÈu trùc tiÕp víi n-íc ngoµi . Tõ ®ã ®Õn nay , tyhÞ tr-êng xuÊt khÊu cña C«ng ty ®· khong ngõng ®-îc më réng víi c¸c hîp ®ßng cho khèi EU ( Ph¸p , §øc , Thuþ Sü.... ) , NhËt b¶n , Hµn Quèc , Hång K«ng . Canada. Sè l-îng b¹n hµng vµ sè l-îng s¶n phÈm xuÊt khÈu ra thÞ tr-êng n-íc ngoµi cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng . N¨m 1995 Sè l-îng ¸o Jacket cña C«ng ty chØ míi cã 159.000 chiÕc th× ®Õn n¨m 1999 con sè Êy ®· t¨ng lªn trªn 290.000 chiÕc . Tõ s¶n phÈm xuÊt khÈu chñ yÕu lµ ¸o Jacket ®Õn nay ®· cã thªm quÇn ¸o thÓ thao , bé ®ång phôc c¸n bé ... hiÖn nay sè b¹n hµng n-íc ngoµi cña C«ng ty ®· t¨ng lªn ®Õn 12 n-íc . N¨m 1999 C«ng ty ®· ký hîp ®ång s¶n xuÊt hµng FOB ( trªn 15000 s¶n phÈm ) tuy míi b-íc ®Çu ®· ®atj ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan ë ra mét h-íng míi trong s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty . Tuy nhiªn c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty chñ yÕu vÉn lµ c¸c mÆt hµng ra c«ng , mäi nguyªn liÖu , kÝchth-íc . kiÓu d¸ng , mµu s¾c ®Òu do n-íc ngoµi quy ®Þnh , s¶n phÈm xuÊt khÈuvÉn ch-a ®-îc d¸n nh·n m¸c cña C«ng ty . Do vËy thÞ tr-êng n-íc ngoµi cña C«ng ty vÉn cßn h¹n chÕ vµ kh¸ bÊp bªnh , phô thuéc nhiÒu vµo ®èit¸c n-íc ngoµi . C¸c ®èi thr c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng cña C«ng ty 20 : Trong nh÷ng n¨m qua , thÞ tr-êng dÖt may c¶ n-íc ®· cã nhiÒu biÕn ®éng , sù c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t h¬n víi sù tham gia cña nhiÒu C«ng ty DÖt – may kh¸c nhau thuéc ®ñ mäi thµnh phÇn kih tÕ . HiÖn nay c¸c ®èi thñ c¹nh tranh chÝnhcña C«ng ty 20lµ c¸c C«ng ty : C«ng ty may 10 , C«ng ty may Th¨ng long , C«ng ty may chiÕn th¾ng .... cïng nhiÒu doanh nghiÖp t- nh©n kh¸c . Trai- qua sù c¹nh tranh khèc liÖt Êy , C«ng ty 20 ®· kh«ng ngõng lín m¹nh vµ t-ëng thµnh cho dï c¸c ®èi thñ chÝnh cña C«ng ty cã nhiÒu b¹n hµng vµ sè l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra hµng n¨m lín h¬n cña C«ng ty . 11 1.3. §Æc ®iÓm vÒ C«ng nhÖ thiÕt bÞ cña C«ng ty 20 : Tõ n¨m 1990 , m¸y mãc thiÕt bÞ c¶u C«ng ty chñ yÕu lµ thiÕt bÞ cò l¹c hËu , cã nh÷ng thiÕt bÞ tõ nh÷ng n¨m 60, 70 . Tõ n¨m 1993 ®Õn nay , ®-îc sô chophÐp cñaTCHC , c«ng ty 20 ®· thanh lý nh÷ng m¸y mãc cò vµ nhËp hoµn toµn mét sè m¸y mcs míi , m¸y chuªn dïng cña NhËt B¶n , §øc ... dÓ s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm míi d¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng . TÝnh dÕn hÕt n¨m 2001 , C«ng ty d· cã nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh- : M¸y may b»ng Zuki , Zuki ®iÖn tö , m¸y hai kim di®éng , m¸y haikim cè ®Þnh , m¸y d¸n chèng thÊm , m¸y lµm da , ,¸y dÖt c¸c lo¹i ... cãnhiÒu lo¹i cãgi¸ trÞ caonh- : M¸y Ðp Mex trªn 450 triªuh ®ång , lµ h¬i 90 triÖu ®ång / bé .... Nh÷ng m¸y mãc cò cña C«ng ty cã ®Æc ®iÓm chung lµ : - Sè l-îng nhiÒu nh-ng nh×n chung ch-a ®ång bé trong mét sè day chuyÒn coong nghÖ . N¨m 1995 vÉn cßn 30chiÕc kh«ng ®-îc sö dông , n¨m 199 cßn 8 chiÕc . ChÊt l-îng m¸y mãc t-¬ng ®èi tèt víi nhiÒu m¸y mãc cña §øc , NhËt , sè m¸y mãc cò ®-ocùc thanh lý hÕt . - Tuynhiªn m¸ymãc thiÕt bÞ cña C«ng ty20 vÉn cßn ch-ca c©n ®èi ®-îc , cã khi thõa cã khithiÕu theotõng mÆt hµng , m· hµng . Do vËy nhiÒukhivÉn ch-a b¶o ®¶m ®-îc cháan xuÊt , ¶nh h-ëng ®Õn n¨ng xuÊt , chÊt l-îng vµ hiÖu qñ s·nuÊt kinh doanh cña C«ng ty . BiÓu 1 : Trang thiÕt bÞ m¸ymãc cña C«ng ty 20 : TT 1 2 3 4 5 6 7 Tªn m¸ymäc thiÕt bÞ §¬n vÞ tÝnh M¸y c¾t c¸c lo¹i , trong ®ã : M¸y c¾t ch¹y ®iÖn M¸y c¾t tay M¸y may c¸c lo¹i , trong ®ã : M¸y may ch¹y ®iÖn m¸y may ®¹p ch©n M¸y chuyªn dïng , trong ®ã : M¸y v¾t sæ M¸y v¾t gÊu M¸y thïa khuy M¸y ®¸nh cóc C¸c lo¹i m¸y kh¸c M¸y dÖt v¶i M¸y dÖt bÝt tÊt M¸y dÖt thoi M¸y hµon tÊt s¶n phÈm C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i 12 Tæng sè 43 22 21 1347 1346 01 170 11 13 48 62 133 116 65 739 92 Sè ®ang sö dông 43 22 21 1347 1346 01 170 11 13 48 62 133 116 65 739 92 1.4 . §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng trong C«ng ty : Khi ch-a cã chÕ ®é hîp ®ång lao®éng , lao ®éng trong C«ngt y dÒu n»m trong biªn chÕ nhµn-íc , viÖc tuyÓn dông lao ®éng ®Òu docÊp trªn quyÕt ®Þnh . Hµng n¨m c¨n cø vµo chØ tiªu vÒ lao déng theoiªn chÕ , C«ng ty tæ chøc tÝp nhËn lao ®éng do TCHC ph©n bæ . ChÝnhv× vËy nguån lao ®éng cßn bÞ h¹n chÕ vÒ tay nghÒ còng nh- tr×nh ®é qu¶n lý . Tõ khi cãchÕ ®é lao ®éng hîp ®ång , TCHC cho phÐp C«ng ty ®-cj quyÒn quyÓn dông lao ®éng vµo lµm viÖc t¹i C«ng ty . §iÒu nµy ®· lµm t¨ng sè l-îng vµ tr×nh ®é lao®éng trong C«ng ty . BiÓu hiÖn cô thÓ th«ng qua b¶ng sè liÖu sau : BiÓu 2 : Thèng kª sè lao ®éng vµ tr×nh ®é : TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ChØ tiªu Tæng sè lao ®éng BQ Lao ®éng gi¸n tiÕp Trong ®ã qu¶n lý Lao ®éng trùc tiÕp Tuæi b×nh qu©n nam N÷ Trong biªn chÕ Trong hîp ®ång Tr×nh ®é ®¹i häc Tr×nh ®é trung cÊp ThunhËp b×nh qu©n §¬n vÞ tÝnh Ng-êi Ng-êi Ng-êi Ng-êi Ng-êi Ng-êi Ng-êi Ng-êi Ng-êi Ng-êi §/ng-êi N¨m 1997 1873 337 131 1405 28 375 1498 377 1496 Ng-êi 118 776355 N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m2000 2596 467 182 1947 26 519 2077 496 2100 70 125 781546 2687 484 188 2015 25 537 2150 497 2190 76 130 828239 2992 538 209 2454 28 599 2393 505 2487 99 130 947137 Qua sè liÖu trªn ta thÊy : N¨m 1997 sovíi n¨m 1998 tæng sè c¸n bé c«nbg nh©n viªn t¨ng 24,62% nh-ng sè l-îng c¸n bé qu¶n lýl¹i gi¶m 4,3% Tr×nh ®é qu¶n lý cña C«ng ty t¨ng lªn mét c¸ch râ rÖt: Tr×nh ®é ®¹i häc n¨m 1999 t¨ng 8,5% sovíi n¨m 1998 , n¨m 2000 t¨ng 6,065 so víi n¨m 1999. Tr×nh ®é trung cÊp n¨m 1999 t¨ng 47,5% so víi n¨m 1998. ThunhËp b×nh qu©n n¨m 1999 t¨ng 5,95 so víi n¨m 1998, n¨m 2000 t¨ng 14,36% so víi n¨m 1999. 13 1.5 §Æc ®iÓm vÒ nguån vèn : Nguån vèn cña C«ng ty ®-îc h×nh thµnh tõ 3 nguån chÝnh : - Nguån vèn do TCHC – BQP cÊp . - Nguån vèn do Ng©n s¸ch nhµ n-íc cÊp . - Nguån vèn tù bæ sung tõ lîi nhuËn cña C«ng ty. Nguån vèn cña C«ng ty ®· t¨ng lªn liªn tôc trong nh÷ng n¨m qua . §iÒu ®ã ®-îc thÓ hiÖn qua biÓu sè liÖu sau : BiÓu 3: Tæng nguån vèn cña C«ng ty 20 trong 4 n¨m gÇn ®©y: ChØ tiªu Vèn cè ®Þnh Vèn l-u ®éng Tæng nguån vèn 1997 3502897115 6390548627 41418445642 1998 43972460202 7390548626 51363008828 1999 56141729066 7390548626 68732277692 2000 5977343389 7390548626 7082398252 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 20 : Lµ mét C«ng ty cã lÞch sö l©u ®êi , C«ng ty 20 ®ang tõng b-íc kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr-êng , tõng b-íc thÝch nghi víi c¬ chÕ míi . §iÒu ®ã cho thÊy gi¸ trÞ cña c¸c thµnh tÝch ®· ®¹t ®-îc trong s¶n xuÊt kinh doanh còng nh- sù c©nf thiÕt ph¶i nhanh chãng kh¾c phôc nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong C«ngty , gióp cho C«ng ty x©y dùng ®-îc chiÕn l-îc kinh doanh ®óng ®¾n ®Ó kh«ng ngõng ph¸t triÓn ®i lªn . Tõ n¨m 1995 tr¬ vÒ ®©y , kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 20 ®¹t ®-îc lµ rÊt kh¶ quan . C«ng ty lkiªn tôc lµm ¨n cã l·i , nép ng©n s¸ch nhµ n-íc t¨ng lªn ®Òu hµng n¨m , ®ång thêi thu nhËp vµ ®êi sèng cña nhan viªn còng t¨ng lªn . 14 BiÓu 4 . kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cua C«ng ty 20 : TT ChØ tiªu ®vÞ tÝnh 1 2 Doanh thu Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi nhuËn Nép ng©n s¸ch Vèn kinh doanh Tæng sè lao ®éng BQ Thu nhËp BQ Tû ®ång Tû ®ång 3 4 5 6 7 N¨m 1997 N®p sl h¸t triÓn 136,6 1 119,2 1 N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m2000 sl sl sl N®pt 169,48 151,7 N®pt N®pt 1,24 1,27 247,85 225,6 1,46 1.49 322,9 290,4 1,3 1,28 Tû ®ång Tû ®ång 8,1 6,7 1 1 8,7 7,5 1,07 1,12 13,2 8,6 1,52 1,15 18,2 11,8 1,37 1,37 Tû ®ång 41,4 1 51,3 1,24 68,7 1,34 70,9 1,03 Ng-êi 1873 1 2596 1,39 2687 1,04 2992 1,11 766255 1 7815 46 1,02 828239 1,06 947137 1,14 ®/ng-êi Qua sè liÖu biÓu trªn ta thÊy : Doanh thu n¨m 1998 t¨ng 24,07% so víi n¨m 1997 Doanh thu n¨m 1999 t¨ng 46% so víi n¨m 1998 Doanh thu n¨m 2000 t¨ng 30,28% so víi n¨m 1999 Lîi nhuËn n¨m 1998 t¨ng 7% so víi n¨m 1997 Lîi nhuËn n¨m 1999t¨ng 52% so víi n¨m 1998 Lîi nhuËn n¨m 2000 t¨ng 37,6% so víi n¨m 1999 Qua sè liÖu ph©n tÝch ta thÊy r»ng ®©y lµ mét th¾ng lîi lín cña C«ng ty , mét thµnh qu¶ quan träng ®Ó C«ng ty kh¼ng ®Þng chç ®øng cña m×nh trªn thÞ tr-êng . Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ C«ng ty ®· t¹o ®-îc thÕ c¹nh tranh thuËn lîi , cïng víi c¸cc -u thÕ cña m×nh trªn thÞ tr-êng b»ng c¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm d¶m b¶o chÊt l-îng , do ®ã mµ uy tÝn cña C«ng ty 20 t¨ng lªn vµ thÞ tr-êng ngµy cµng më réng c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiªï s©u . MÆt k¸c ®ay còng lµ viÖc më réng s¶n xuÊt cña C«ng ty b¾t ®Çu ph¸t huy hiÖu qu¶ víi viÖc ®i vµo s¶n xuÊt æn ®Þnh cña xÝ nghiÖp 5 , xÝ nghÖp 6 ,vµ xÝ nghiÖp míi thµnh lËp : xÝ nghiÖp dÖt Nam §Þnh . III . §¸nh gi¸ chung : Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®-îc : 15 Sau khi tham gia vµo c¬ chÕ thÞ tr-êng , C«ng ty 20 ®É ®¹t ®-îc rÊt nhiÒu thµnh tùu to lín , gãp phÇn n©ng cao h×nh ¶nh cña m×nh nãi riªng vµ cña ngµnh Hau cÇn nãi chung : Doanh th u hµng n¨m cña c«ng ty t¨ng lªn râ rÖt , tèc ®é ph¸t triÓn cao , thu ®-îc lîi nhuËn cao . c«ng viÖc æn ®Þnh vµ do ®ã doanh sè ss¶n phÈm s¶n xuÊt ra còng æn ®Þnh , uy tÝn chÊt l-îng ®-îc thØt-êng chÊp nhËn vµ ®¸nh gi¸ cao . HiÖn nay c«ng ty 20 ®ang ®i ®óg h-íng . gãp phÇn vµo lµm lín m¹nh nghµnh c«ng nghiÖp cña n-íc ta nã riªng vµ nªn kinh tÕ nãi chung Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn kh¾c phôc: - Trong tæ chøc bé m¸y qu¶n lý , s¶n xuÊt ch-a cã bé phËn makerting nghiªn cøu thÞ tr-êng : ®©y lµ vÊn dÒ rÊt quan träng cÇn ®-îc kh¾c phôc ngay ®Ó cã thÓ ®i s©u vµo vµ hiÓu thÞ tr-êng h¬n . - M¸y mäc thiÕt bÞ nhiÒu chç cßn thiÕu nh-ng mµ cã chç l¹i thõa g©y ra sù l·ng phi vµ thiÕu hôt rÊt ®¸ng tiÕc . - ®Æc biÖt trong lÜnh vùc u¶n lý lao ®éng : tay nghÒ cña c«ng nh©n hµng n¨m ®· ®-îc n©ng cao nh-ng mµ sè bËc thî cao cña c«ng ty vÉn cßn th©ps so víi t«ng sè c«ng nh©n hiÖn cã : V× vËy c«ng ty cÇn co biÖn phap ®Ó ®µo t¹o ,båi d-ìng n©ng caotay nghÒ cho c«ng nh©n C¸c ph-¬ng h-íng: Båi d-ìng n©ng bËc : - §èi víi c«ng nh©n may dÖt kim : häc c¶ lý thuyÕt vµ thùc hµnh ngay trªn m¸y , trªn c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt - §èi víi thî c¬ khÝ : Mêi gi¶ng viªn cña tr-êng TH c¬ khÝ gi¶ng d¹y , båi d-ìng vµ tæ ch¸c t¹p trung thi ngy t¹i c«ng ty . - §èi víi c«ng nh©n l¸i xe : Liªn hÖ göi danh s¸ch ®Ò nghÞ côc vËn t¶i gióp båi d-ìng thi s¸t h¹ch . 16
- Xem thêm -