Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về tổng công ty rau quả việt nam

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp lµ ®¸p øng tèt nhu cÇu thÞ tr-êng vµ giµnh lîi nhuËn cao nhÊt. Nãi mét c¸ch kh¸c,c¸c doanh nghiÖp cÇn gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a ®Çu ra vµ ®Çu vµo,gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô muèn thùc hiÖn tèt ®iÒu ®ã, doanh nghiªp ph¶i ho¹ch to¸n chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®· bá ra, trªn c¬ së ®ã t×m ra c¸c gi¶i ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp cho c«ng t¸c tiªu thô tèt h¬n vµ kÞp thêi h¬n, nhiÖm vô ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ®Çu t- s¶n xuÊt nh»m cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng tèt, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng mµ cßn cã nhiÖm vô tæ chøc tiªu thô sè s¶n phÈm ®ã.vµ t×m ra h-íng ®i cho riªng m×nh vµ cã thÓ ®øng v÷ng lµ ®iÒu rÊt quan träng.ThÞ tr-êng më ra cho ta rÊt nhiÒu c¬ héi ®Ó ta cã thÓ tiÕn hµnh lùa chän vµ ho¹t ®éng kinh doanh vµ thu lîi nhuËn,trong ®ã rau qu¶ còng lµ mét trong nh÷ng c¬ héi ®ã mµ ta cã thÓ khai th¸c. Tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam tuy míi thµnh lËp , nh-ng ®· ngµy cµng lín m¹nh vµ trë thµnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp lín m¹nh cña ®Êt n-íc.víi vai trß quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ cña chóng ta .XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn th× viÖc ®-îc vµo thùc tËp trong phßng kÕ to¸n cña tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam lµ mét ®iÒu hÕt søc may m¾n vµ vinh dù ®èi víi em.Qua 2 tuÇn t×m hiÓu vµ xem xÐt t×nh h×nh thùc tÕ ph¸t sinh cña tæng c«ng ty em thÊy nã bao gåm nh÷ng phÇn sau. I-Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty. II-Tæ chøc bé m¸y vµ bé sæ kÕ to¸n cñatæng c«ng ty. III-§¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt. PhÇn néi dung. PhÇn I- kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty. 1.1-Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam. 1.1.1-Qu¸ tr×nh h×nh thµnh. N-íc ta tr¶i qua mét thêi k× bao cÊp kÐo dµi, ®iÒu ®ã ®· k×m h·m tÝnh chñ ®éng vµ s¸ng t¹o cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh.Nhµ n-íc thay mÆt thÞ tr-êng ®Ó ph¶n ¸nh nhu cÇu cña kh¸ch hµng víi c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh b»ng chØ tiªu kÕ ho¹ch, nhµ n-íc hoµn toµn ®Þnh ®o¹t sù tån t¹i cña mét xÝ nghiÖp chø kh«ng phô thuéc vµo hiÖu qu¶ kinh doanh mµ nã ®¹t ®-îc.Trong thêi k× ®æi míi, nÒn kinh tÕ n-íc ta lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc.mäi thµnh phÇn kinh tÕ hoµn toµn b×nh ®¼ng víi nhau trong c¹nh tranh vµ tr-íc ph¸p luËt. ®iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp quèc doanh gi÷ vai trß chñ ®¹o cña m×nh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §øng tr-íc t×nh h×nh ®ã, tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam ®· nhËn thÊy nhu cÇu tiªu dïng rau qu¶ cña ng-êi d©n ®· trë thµnh vÊn ®Ò tÊt yÕu trong ®êi sèng sinh ho¹t hang ngµy qua mét thêi gian t×m hiÓu vµ nghiªn cøu d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Ngµy11/02/1988.Tæng c«ng ty Rau Qu¶ ViÖt Nam ®· ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 63nn-tccb/q® cña Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n.Tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VEGET E XCO cã trô së chÝnh t¹i sè 2 Ph¹m Ngäc Th¹ch- §èng §a –Hµ Néi. 1.1.2-Chøc n¨ng,nhiÖm vô cña tæng c«ng ty. -Chøc n¨ng cña tæng c«ng ty. -Tæng c«ng ty cã quyÒn qu¶n lý, sö dông vèn,®Êt ®ai c¸c nguån lùc kh¸c cña nhµ n-íc giao cho theo quy ®Þnh cña cña ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu,nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi. - Tæng c«ng ty ®ù¬c quúªn uû quúªn cho c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh viÖc h¹ch to¸n ®éc lËp nh©n danh tæng c«ng ty theo ph-¬ng ¸n ®-îc héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt. -Tæng c«ng ty cã quyÒn cho thuª ,thÕ chÊp, nh-îng b¸n tµi s¶n thuéc quúªn qu¶n lý cña tæng c«ng ty ®Ó t¸i ®Çu t-, ®æi míi c«ng nghÖ (trõ nh÷ng tµi s¶n ®i thuª, ®i m-în,gi÷ hé nhËn thÕ chÊp). -Tæng c«ng ty ®-îc chñ ®éng thanh lý nh÷ng tµi s¶n kÐm, mÊt phÈm chÊt,l¹c hËu kÜ thuËt, kh«ng cßn nhu cÇu sñ dông tµi s¶n h- háng kh«ng thÓ phôc håi ®-îc vµ tµi s¶n ®· hÕt thêi gian sñ dông ®-îc. -Tæng c«ng ty ®-îc quyÒn thay ®æi c¬ cÊu vèn, tµi s¶n phôc vô cho viÖc kinh doanh vµ ®iÒu hoµ vèn nhµ n-íc gi÷a doanh nghiÖp thµnh viªn thõa sang, doanh nghiÖp thµnh viªn thiÕu t-¬ng øng víi nhiÖm vô tæng c«ng ty phª duyÖt. NhiÖm vu cña tæng c«ng ty. Ngay tõ khi b¾t ®Çu thµnh lËp tæng c«ng ty cã c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau: Thø nhÊt:Tæng c«ng ty thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh c¸c s¶n phÈm Rau qu¶ vµ liªn doanh víi c¸c tæ chøc n-íc ngoµi vÒ c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, chÕ biÕn c«ng nghÞªp vµ xuÊt khÈu Rau qu¶. Thø hai: Tæng c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm kh«ng ngõng ph¸t triÓn vèn ®-îc giao vµ cã tr¸ch nhiªm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Thø ba:Tæng c«ng ty cã nghÜa vô thùc hiÖn ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª,chÕ ®é kÕ to¸n, kiÓm to¸n. Thùc hiÖn viÖc c«ng bè kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh hµng n¨m theo h-íng dÉn cña bé tµi chÝnh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung ®· c«ng bè. Thø th-: Tæng c«ng ty ph¶i cã tæ chøc,qu¶n lý c«ng t¸c nghiªn cøu vµ øng dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ ®ång thêi ®µo t¹o båi d-ìng c¸n bé vµ c«ng nh©n phôc vô cho viÖc kinh doanh rau qu¶. 1.1.3-T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng c«ng ty. Ra ®êi trong nh÷ng n¨m ®Êt nø¬c khã kh¨n vµ chØ míi bøc ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng ®-îc gÇn 14 n¨m nh-ng tæng c«ng ty ®· kh«ng ngõng lín m¹nh,ph¸t triÓn vµ hiÖn nay tæng c«ng ty ®· cã quan hÖ lµm ¨n víi c¸c tæ chøc kinh tÕ cña h¬n 100 n-íc kh¸c nhau trªn thÕ giíi.víi gÇn 14 n¨m ho¹t ®éng,ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty tr¶i qua c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau vµ ta cã thÓ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña tæng c«ng ty qua c¸c thêi k× kh¸c nhau nh- sau: -Thêi k× 1988-1990: §©y lµ thêi k× cuèi cña c¬ chÕ quan liªu bao cÊp,sù ra ®êi cña tæng c«ng ty trong thêi gian nµy nh»m ®¸p øng nhu cÇu trao ®æi gi÷a chÝnh phñ ViÖt Nam vµ Liªn Bang Nga,vµ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng c«ng ty ®Òu ph¶i h-íng theo quü ®¹o nµy. Thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh nµy ®Òu cã lîi cho c¶ 2 bªn ta vµ Liªn X«.vÒ phÝa Liªn X«, hä ®-îc lîi lµ hµng cña ta ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cho c¶ cïng viÔn ®«ng Liªn X«,cßn vÒ phÝa ta lµ ®-îc cung cÊp c¸c lo¹i vËt t- chñ yÕu phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ cã mét tr-êng tiªu thô lín, æn ®Þnh vµ theo thèng kª kim ngh¹ch xuÊt khÈu Rau qu¶ thu ®-îc tõ thÞ tr-êng nµy chiÕm 97,7% tæng kim ngh¹ch cña tæng c«ng ty.Sù ra ®êi cña tæng c«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho viÖt nam tr-íc khi b-íc vµo mét thêi k× míi. -Thêi k× 1991-1995: Thêi k× nµy c¶ n-íc b-íc vµo mét giai ®o¹n míi ®ã lµ c¬ chÕ thÞ tr-êng,mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña thÞ tr-êng nãi chung vµ cña tæng c«ng ty nãi riªng ®Òu vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng.víi b-íc ®Çu ®Çy khã kh¨n,ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty chØ lµ nghiªn cøu vµ t×m kiÕm, mÆt hµng vµ t×m kiÕm ®èi t¸c víi sù nç l-c cña c¸c c¸n bé trong tæng c«ng ty cïng víi sô gióp ®ç cña nhµ n-íc.Tæng c«ng ty ®· v-ît lªn vµ b¾t ®Çu ®i vµo s¶n xuÊt,chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu rau qu¶.trong thêi gian nµy,ch-¬ng tr×nh hîp t¸c rau qu¶ viÖt x« kh«ng cßn n÷a cïng víi sù ra ®êi cña c¸c doang nghÞªp cïng kinh doanh mÆt hµng nµy lµ mét khã kh¨n hÕt søc to lín ®èi víi tæng c«ng ty.Thªm vµo n÷a lµ sù bì ngì, lóng tóng cña viÖc chuyÓn tõ c¬ chÕ cò sang c¬ chÕ míi buéc tæng c«ng ty ph¶i tù ®i t×m thÞ tr-êng vµ ph-¬ng thøc kinh doanh míi cho phï hîp víi m«i tr-êng kinh doanh míi còng lµ mét khã kh¨n cña tæng c«ng ty trong thêi gian nµy. -Thêi k× hiÖn nay: Trong giai ®o¹n nµy, nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã rÊt nhiÒu biÕn ®éng nhÊt lµ khu vùc §«ng Nam ¸ vµ ViÖt Vam còng kh«ng tr¸nh khái tÇm ¶nh h-ëng nµy.Tuy cã nh÷ng khã kh¨n trªn nh-ng nh÷ng n¨m qua,tæng c«ng ty vÉn liªn tôc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cô thÓ lµ qua c¸c n¨m tæng c«ng ty ®Òu nép ®ñ ng©n s¸ch nhµ n-íc vµ cã l·i trong ho¹t ®éng kinh doanh. Nh×n l¹i ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ta thÊy cã nh÷ng b-íc th¨ng trÇm ph¶n ¸nh ®óng víi thêi cuéc diÔn ra ,tuy gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do c¶ yÕu tè kh¸ch quan cña m«i tr-êng kinh doanh vµ c¶ yÕu tè chñ quan con ng-êi nh-ng nãi chung sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tæng c«ng ty ®· ®¸p øng ®-îc nhu cÇu, ®ßi hái thiÕt yÕu cu¶ nÒn kinh tÕ trong lÜnh vùc thùc phÈm -rau qu¶. 1.2-§Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng c«ng ty. 1.2.1-§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. Qua nghiªn cøu tæng quan vÒ tæng c«ng ty vµ c¸c mÆt ho¹t ®éng chÝnh cña tæng c«ng ty ®Ó xem xÐt, nghiªn cøu t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña tæng c«ng ty.ta cã thÓ ®i s©u xem xÐt, nghiªn cøu vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty ®-îc thÓ hiÖn d-íi c¸c chØ tiªu chñ yÕu sau ®©y. -ChØ tiªu vÒ lao ®éng. -ChØ tiªu vÒ vèn kinh doanh. .* §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng . Nh×n vµo b¶ng ta thÊy, lao ®éng trùc tiÕp lu«n chiÕm tû lÖ cao ®iÒu nµy chøng tá r»ng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty ngµy cµng ®-îc më réng. Lao ®éng n»m trong khèi c«ng nghiÖp chÕ biÕn chiÕm tû träng cao trªn 50% chøng tá quy m« chÕ biÕn cña Tæng c«ng ty rÊt lín. Lao ®éng ch-a qua ®µo t¹o chiÕm tû träng lín so víi lao ®éng tr×nh ®é ®¹i häc, trªn ®¹i häc vµ lao ®éng qua c¸c líp häc nghÒ. Qua ba n¨m nguån lao ®éng cña Tæng c«ng ty t¨ng c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng. BiÓu ®å 1: C¬ cÊu lao ®éng cña Tæng c«ng ty 2002 ChØ tiªu 2003 Sè l-îng CC(%) (ng-êi) Tæng sè lao ®éng 4897 100 -L§ trùc tiÕp 4652 -L§ gi¸n tiÕp Sè l-îng (ng-êi) 4985 2004 CC(%) 100 So s¸nh(%) Sè l-îng (ng-êi) CC(%) 01/00 02/01 BQ 5143 100 101,8 103,2 102,5 95,00 4735 94,98 4891 95,1 101,8 103,3 102,5 245 5,00 5,02 102,0 100,8 101,4 -Ngµnh SXNN 1070 21,85 1070 21,46 1101 21,4 100,0 102,9 101,4 -Ngµnh CNCB 2692 54,97 2580 51,76 2622 51 95,8 98,7 -Ngµnh KDXNK 1135 23,18 1330 26,68 1420 27,6 117,2 106,8 112,0 -§H vµ trªn §H 609 12,44 671 13,46 715 13,9 110,2 106,6 108,4 -C¸c líp häc nghÒ 1151 23,50 1972 39,56 2088 40,6 171,3 105,9 138,6 -Ch-a qua ®µo t¹o 2537 51,81 2321 46,56 2340 45,5 91,5 96,2 I. Ph©n theo TCL§ 250 252 4,9 II. Ph©n theo ngµnh 101,6 III. Theo tr×nh ®é L§ (Nguån: Phßng Tæ chøc c¸n bé) *. T×nh h×nh vèn 100,8 BiÓu ®å 2: T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña Tæng c«ng ty 2002 2003 C¬ ChØ tiªu G.trÞ (tr.®) cÊu (%) 2004 C¬ G.trÞ (tr.®) cÊu (%) So s¸nh C¬ G.trÞ (tr.®) cÊu 01/00 02/01 BQ (%) 573.436 100 733.863 100 802.531 100 128,0 109,4 118,7 219.881 38,3 300.199 40,91 334.059 41,6 136,5 111,3 123,9 -Vèn l-u ®éng 353.555 61,7 433.664 59,09 468.472 58,4 122,7 108,0 115,3 I.Vèn SXKD - Vèn cè ®Þnh II.Nguån vèn 573.436 100 733.863 100 802.531 100 128,0 109,4 118,7 - NS cÊp 361.953 63,1 464.311 68,72 488.180 60,8 128,3 105,1 116,7 - Nguån kh¸c 211.438 36,9 269.552 31,28 314.351 127,5 116,6 122,1 39,2 ( Nguån : phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty) Vèn s¶n xuÊt kinh doanh thÓ hiÖn qua viÖc mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l-u ®éng phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty. §èi víi Tæng c«ng ty ViÖt Nam vèn ®-îc sö dông vµo nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau, trong ®ã cã môc ®Ých s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn, ®Çu t- cho s¶n xuÊt rau qu¶ nh- mua gièng, ®Çu t- thuª lao ®éng, ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu, ®Çu t- x©y dùng c¬ së h¹ tÇng t¹i vïng nguyªn liÖu vµ nhµ m¸y chÕ biÕn, ®Çu t- trang thiÕt bÞ cho nhµ m¸y chÕ biÕn. Nh×n vµo biÓu ta thÊy vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty t¨ng nhanh qua c¸c n¨m víi tèc ®é t¨ng b×nh qu©n lµ 18.7% mét n¨m. Trong ®ã vèn cè ®Þnh cã tèc ®é t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña vèn l-u ®éng. Víi tèc ®é t¨ng vèn cè ®Þnh b×nh qu©n lµ 23,9% mét n¨m. Nh-ng vèn l-u ®éng lu«n chiÕm tû träng lín h¬n trong 3 n¨m gÇn ®©y do nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng nhanh vµ sù t¨ng nhanh cña lÜnh vùc chÕ biÕn xuÊt nhËp khÈu, vµ diÖn tÝch ®Êt trång rau qu¶ t¨ng nhanh, nhÊt lµ rau qu¶ ng¾n ngµy. Bªn c¹nh ®ã ®ßi hái mét l-îng vèn l-u ®éng lín ®Ó ®¸p øng qu¸ tr×nh quy ho¹ch, x©y dùng vïng s¶n xuÊt nguyªn liÖu cho chÕ biÕn vµ viÖc thiÕt lËp c¸c dù ¸n ®Çu t- øng tr-íc cho c¬ së vµ n«ng tr-êng ho¹t ®éng s¶n xuÊt rau qu¶, ®ang cÇn mét l-îng vèn l-u ®éng ngµy cµng cao vÇ nhu cÇu thanh to¸n quèc tÕ cho më réng thÞ tr-êng t¨ng lªn. Trong 3 n¨m gÇn ®©y do nhu cÇu vèn l-u ®éng cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng lªn, mét l-îng vèn l-u ®éng lín cÇn thiÕt ®Ó tham gia vµo ho¹t ®éng bu«n b¸n, trao ®æi víi thÞ tr-êng bªn ngoµi b»ng viÖc më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm. Thªm vµo ®ã lµ viÖc ®Çu t- ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu b»ng viÖc ®Çu t- vµo dù ¸n lín nh- dù ¸n trång døa ë Kú Anh-Hµ TÜnh, §ång Giao-Ninh B×nh vµ B¾c Giang. N¨m 2002 nµy nguån vèn còng chñ yÕu do Nhµ n-íc cÊp víi tû träng so víi tæng nguån vèn lµ 63,1%. Song ®Õn n¨m 2003 th× tû träng vèn cè ®Þnh l¹i cã xu h-íng t¨ng lªn vµ tû träng vèn l-u ®éng cã xu h-íng gi¶m xuèng, vèn l-u ®éng chØ cßn chiÕm 59,09% tæng vèn, cã sù t¨ng gi¶m tû träng nµy lµ do c¸c c¬ së h¹ tÇng ®Çu t- cho vïng s¶n xuÊt nguyªn liÖu ®-îc x©y dùng s¾p hoµn thµnh ®· kÕt xuÊt mét l-îng vèn lín vµo tµi s¶n cè ®Þnh cña Tæng c«ng ty. Nh×n chung, qua 3 n¨m sè vèn t¨ng lªn cña Tæng c«ng ty ®· cho thÊy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty kh¶ quan, viÖc t¨ng sè vèn qua c¸c n¨m víi nguån vay chñ yÕu lµ do Nhµ n-íc cÊp víi tèc ®é t¨ng vèn ng©n s¸ch lµ 18,7% mçi n¨m cho ta thÊy Nhµ n-íc ngµy cµng tin t-ëng vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty ®ang b¶o qu¶n vµ ph¸t triÓn nguån vèn Nhµ n-íc giao cho. Tèc ®é t¨ng sè vèn nµy ®· ®¸p øng ®-îc mét phÇn nhu cÇu vÒ vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty. Nh-ng nhu cÇu vÒ vèn t¨ng cao ®ßi hái ph¶i cã thªm nhiÒu nguån vèn ngoµi vèn ng©n s¸ch Nhµ n-íc. Do vËy Tæng c«ng ty ph¶i huy ®éng thªm nhiÒu nguån vèn ngoµi vèn ng©n s¸ch cÊp b»ng c¸c h×nh thøc nh- liªn doanh, liªn kÕt 1.2.2-§Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh. *. §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh s¶n xuÊt rau qu¶. HiÖn nay. Tæng c«ng ty thùc hiÖn s¶n xuÊt rÊt nhiÒu mÆt hµng rau qu¶ kh¸c nhau. Mçi ®¬n vÞ thùc hiÖn s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng phï hîp. Quy tr×nh s¶n xuÊt cña tõng mÆt hµng còng kh¸c nhau nh-ng tËp hîp l¹i th× s¶n phÈm rau qu¶ chÕ biÕn ®-îc ph©n lµm 5 lo¹i chÝnh: - S¶n phÈm ®ãng hép. - S¶n phÈm sÊy kh« vµ gia vÞ c¸c lo¹i. - S¶n phÈm n-íc qu¶ c« ®Æc. - S¶n phÈm muèi vµ dÇm dÊm. - S¶n phÈm ®«ng l¹nh. - Mçi lo¹i s¶n phÈm trªn cã mét quy tr×nh s¶n xuÊt riªng ®-îc m« t¶ trong s¬ ®å sau: S¬ ®å 1. Ghi chó (I) : S¶n phÈm ®ãng hép (II) : SP sÊy kh« vµ gia vÞ c¸c lo¹i (III): SP n-íc qu¶ c« ®Æc (IV): SP muèi vµ dÇm dÊm (V) : S¶n phÈm ®«ng l¹nh Quy tr×nh chÕ biÕn rau qu¶ Nguyªn liÖu Chän lùa, ph©n lo¹i Xö lý c¬ häc Xö lý nhiÖt Vµo hép C¾t miÕng ChÇn (hÊp) Xö lý ho¸ chÊt Bá vá,t¸ch mói hoÆc th¸i miÕng Röa l¹i Ðp Chän l¹i §-a vµo bÓ muèi Ng©m n-íc l· ChÇn Vít ra Vít ra Lµm nguéi SÊy Bµi khÝghÐp mÝ Thanh trïngLµm nguéi B¶o qu¶n thµnh phÈm (I) C« ®Æc NghiÒn (nÕu cã) H¹ nhiÖt 0 0 ( 70  80 ) Bao gãi Rãt vµo bao b× B¶o qu¶n TP (II) B¶o qu¶n thµnh phÈm (III) Ph¬i hoÆc sÊy kh« Bao gãi Cho vµo hép Rãt n-íc dÇm Bao gãi Thµnh phÈm Lµm s¹ch Ðp- chµ §ãng gãi Läc, ®ång ho¸ Lµm l¹nh ®«ng §ãng gãi B¶o qu¶n l¹nh ®«ng Lµm l¹nh ®«ng RQ tù nhiªn ®«ng l¹nh B¶o qu¶n l¹nh ®«ng 1.2.3-Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ®èi víi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,nã cã t¸c ®éng quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp,ta cã thÓ kh¸i qu¸t tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña tæng c«ng ty Rau qu¶ ViÖt Nam nh- sau: S¬ ®å 2. Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc C¸c phã tæng gi¸m ®èc V¨n phßng Khèi hµnh chÝnh C¸c phßng kinh doanh Ban kiÓm so¸t Khèi s¶n xuÊt 24 ®¬n vÞ thµnh viªn Khèi nghiªn cøu 4 ®¬n vÞ thµnh viªn C¬ cÊu tæ chøc cña tæng c«ng ty Rau qu¶ ViÖt Nam. Ghi chó: Quan hÖ trùc tiÕp vÒ mÆt tµi chÝnh. Quan hÖ gi¸n tiÕp kiÓm tra kiÓm so¸t. C¸c viÖn nghiªn cøu Héi ®ång qu¶n trÞ: Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty,chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña tæng c«ng ty theo nhiÖm vô cña nhµ n-íc giao.héi ®ång qu¶n trÞ cã 5 thµnh viªn ®ã lµ:chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ, phã chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ vµ 3 qu¶n trÞ viªn(1 thµnh viªn kiªm tæng gi¸m ®èc vµ 2 thµnh viªn kiªm nhiÖm lµ chuyªn gia trong lÜnh vøc kinh tÕ, tµi chÝnh, qu¶n trÞ kinh doanh do thñ t-íng chÝnh phñ bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña bé tr-ëng bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n).Tiªu chuÈn ®Ó ®-îc bæ nhiÖm lµm thµnh viªn cña héi ®ång qu¶n trÞ tu©n theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 32 – luËt doanh nghiÖp nhµ n-íc. Tæng gi¸m ®èc: Lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña tæng c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, th-¬ng m¹i dÞch vô vµ thùc hi Ön theo quy chÕ, chÕ ®é mét thñ tr-ëng cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý vµ c¬ cÊu s¶n xuÊt theo nguyªn t¾c tinh gi¶m, gän nhÑ,cã hiÖu qu¶ phï hîp cíi tõng thêi kú. Gióp viÖc cho tæng gi¸m ®èc lµ c¸c phã tæng gi¸m ®èc bao gåm c¸c phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt vµ kinh doanh,phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch lÜnh vùc nghiªn cøu khoa häc.nh÷ng c¸n bé nµy ®-îc sù uû quyÒn cña tæng gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt trong ph¹m vi c«ng viÖc ®-îc giao. Khèi s¶n xuÊt: Bao gåm c¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp lµ thµnh viªn cña tæng c«ng ty cã quyÒn tù chñ kinh doanh vµ tù chñ trong lÜnh vùc tµi chÝnh,tù chiu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ cam kÕt cña m×nh trong ph¹m vi sè vèn cña nhµ n-íc do doanh nghiÖp qu¶n lý,chÞu sù qu¶n lý rµng buéc vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô ®èi víi tæng c«ng ty.c¸c ®¬n vÞ nµy cã kÕ to¸n riªng, h¹ch to¸n ®éc lËp bao gåm 24 ®¬n vÞ trùc thuéc lµ c¸c c«ng ty xuÊt- nhËp khÈu vµ c¸c n«ng tr-êng xÝ nghiÖp vµ 4 liªn doanh. Bé phËn v¨n phßng: Bao gåm c¸c phßng kinh doanh vµ khèi hµnh chÝnh sù nghiÖp.bé phËn nµy cã vai trß chØ ®¹o,qu¶n lý c¸c thµnh viªn vµ trùc tiÕp kinh doanh xuÊt -nhËp khÈu. Khèi nghiªn cøu khoa häc: Phô tr¸ch viÖc nghiªn cøu gièng míi ®Ó t¹o ra c©y cã n¨ng xuÊt cao, chÊt l-îng hiÖu qu¶ tèt. Ban kiÓm so¸t: Lµ bé phËn cã nhiÖm vô thanh tra kiÓm so¸t viÖc tu©n thñ chÕ ®é vÒ qu¶n lý vèn, tµi s¶n vµ gi¸m s¸t viÖc ghi chÐp cña kÕ to¸n. Sù bè trÝ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nh- trªn cña tæng c«ng ty Rau qu¶ ViÖt Nam, cã -u ®iÓm lµ c¸c bé phËn chøc n¨ng ®-îc t¹o lËp cã kh¼ n¨ng vµ kinh nghiÖm chuyªn s©u h¬n, c¸c bé phËn khu vùc ®-îc sö dông mang l¹i lîi Ých ®Ó t¹o ra -u thÕ h¬n.Nh- vËy c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y hîp lý sÏ lµ mét ®iÒu quan träng quyÕt ®Þnh mét doanh nghiÖp hay mét c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay. PhÇn ii-Tæ chøc bé m¸y vµbé sæ kÕ to¸n cña tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam. 2.1-Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. 2.1.1-§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. ViÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ néi dung cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp do bé m¸y kÕ to¸n ®¶m nhiÖm. Do vËy viÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n phï hîp gän nhÑ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó cung cÊp th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c ,®Çy ®ñ vµ h÷u Ých cho c¸c ®èi t-îng sö dông, ®ång thêi n©ng cao nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n. 2.1.2- NhiÖm vô cô thÓ cña phßng vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. S¬ ®å 3: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp Phã phßng kÕ to¸n Khèi qu¶n lý doanh nghiÖp KT khèi n«ng nghiÖp vµ sù nghiÖp KT XNK X©y dùng c¬ b¶n KT Chi PhÝ gi¸ Khèi v¨n phßng KT hµng ho¸ KT tiÒn mÆt thanh to¸n KT Ngo¹i tÖ KT TiÒn göi ng©n hµng KT BHXH kiªm thñ quü  KÕ to¸n tr-ëng : Phô tr¸ch chung c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña tæng c«ng ty ,trùc tiÕp chØ ®¹o tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ,l©p kÕ ho¹ch ,c©n ®èi tµi chÝnh  Phã phßng kÕ to¸n:Phô tr¸ch kÕ to¸n thanh to¸n ,ký thay kÕ to¸n tr-ëng (nÕu ®-îc uû quyÒn)...  KÕ to¸n tæng hîp: Cã nhiÖm vô tæng hîp kÕ to¸n v¨n phßng vµ toµn tæng c«ng ty, lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh,lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n,b¸o c¸o t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh vµ lËp c¸c b¸o c¸o kh¸c theo yªu cÇu c«ng t¸c qu¶n lý cña Tæng C«ng ty.  KÕ to¸n hµng hãa: Theo dâi t×nh h×nh NX hµng ho¸.  KÕ to¸n tiÒn mÆt: Theo dâi viÖc thu chi, chi quü tiÒn mÆt, lËp phiÕu thu chi, b¸o c¸o quü tiÒn mÆt vµ theo dâi c¸c kho¶n t¹m øng.  KÕ to¸n ngo¹i tÖ: Theo dâi, ghi chÐp t×nh h×nh biÕn ®éng cña ngo¹i tÖ ng©n hµng.  KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng: Theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña tµi kho¶n tiÒn göi ng©n hµng, chÞun tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn phÇn thanh to¸n víi ng©n hµng.  KÕ to¸n b¶o hiÓm x· héi kiªm thñ quü.  KÕ to¸n phô tr¸ch khèi n«ng nghiÖp vµ sù nghiÖp.  KÕ to¸n khèi xuÊt nhËp khÈu vµ x©y dùng c¬ b¶n.  KÕ to¸n phô tr¸ch vÒ tæng chi phÝ cña toµn Tæng C«ng ty. 2.2-Tæ chøc bé sæ kÕ to¸n. 2.2.1-Nh÷ng quy ®Þnh chung(h×nh thøc sæ kÕ to¸n). H×nh thøc sæ kÕ to¸n ®-îc sö dông ®Ó ghi chÐp, hÖ thèng ho¸ vµ tæng hîp c¸c sè liÖu tõ c¸c chøng tõ kÕ to¸n theo mét tr×nh tù vµ ph-¬ng ph¸p nhÊt ®Þnh.vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n phï hîp sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc kiÓm tra, qu¶n lý vµ ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng phÇn hµnh kÕ to¸n. Tæng c«ng ty rau qu¶ ¸p dông thèng nhÊt theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc.B¾t ®Çu niªn ®é kÕ to¸n tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12. C«ng ty tæ chøc kÕ to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh t¹i quyÕt ®Þnh sè 1141 TC/Q§-C§KT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh. + Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn vµ kiÓm kª ®Þnh k×. + Ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. + H×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n võa tËp trung, võa ph©n t¸n. + Kú b¸o c¸o kÕ to¸n theo quý. + C«ng ty ¸p dông sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt kÝ chung S¬ ®å 4: S¬ ®å h¹ch to¸n b¸n bu«n trùc tiÕp theo phu¬ng ph¸p kktx. (doang nghiÖp tÝnh VAT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ). tk155,156 tk632 tk511 xuÊt t¹i kho tk111,112 doanh thu thu tiÒn ngay tk157 Göi b¸n khi kh¸ch hang ChÊp nhËn Tk133 Tk3331 Tk131 Thanh to¸n Tk154 thuÕ GTGT thiÕu ®Çu ra ®-¬c khÊu trõ xuÊt tõ n¬i s¶n xuÊt b¸n chÞu 2.2.2-§Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng chøng tõ cña tæng c«ng ty. HÖ thèng chøng tõ ¸p dông trong c«ng ty lµ nh÷ng chøng tõ thuéc lo¹i chøng tõ b¾t buéc theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc nh- lµ: ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, phiÕu xuÊt kho, phiÕu nhËp kho, phiÕu thu chi tiÒn mÆt, giÊy b¸o Cã, giÊy b¸o Nî cña ng©n hµng ,uû nhiÖm chi,sec… 2.2.3-§Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n cña tæng c«ng ty. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n trong c«ng ty ®-îc vËn dông tõ hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt ban hµnh cña bé tµi chÝnh. nh×n chung viÖc sö dông hÖ thèng tµi kho¶n nµy còng gièng nh- c¸c ngµnh kh¸c. tuy nhiªn víi mét sè tµi kho¶n ®-îc sö dông theo ®Æc ®iÓm cña c«ng ty: -TK 111: TiÒn mÆt +TK 1111.1:TiÒn ViÖt Nam +TK 1111.2: TiÒn ng©n phiÕu + TK 111.2 : Ngo¹i tÖ -TK 112 :TiÒn göi ng©n hµng -TK 156 :Hµng ho¸ +TK 1561 :Gi¸ mua hµng ho¸ +TK 1562 :chi phÝ mua hµng -TK 133.1 :thÕu GTGT ®-îc khÊu trõ -TK 331 :ph¶i tr¶ ng-êi b¸n -TK 632 : gi¸ vèn hµng b¸n -TK 141 :t¹m øng -TK211: tµi s¶n cè ®Þnh -TK 338.8 :ph¶i tr¶ ,ph¶i nép kh¸c…. * h¹ch to¸n phÇn hµnh kÕ to¸n. S¬ ®å 5: S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp tiªu thô theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k× TK155,157 (1) TK632 (2) TK911 TK333 (3) (5) TK521,532,531 TK631 TK511 TK111,112 (7) (6) (4) (8) Ghi chó : (1)-KÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng tån cuèi k× vµ hµng giöi b¸n ch-a ®-a ®-îc chÊp nhËn. (2)-KÕt chuyÓn trÞgi¸ hµng tån ®Çu k× vµ hµng giöi b¸n ch-a ®-îc chÊp nhËn. (3)-KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng b¸n trong k× (5)-ThuÕ tiªu thô ph¶i nép (6)-KÕt chuyÓn gi¶m gi¸ , chiÕt khÊu,doanh thu, hµng bÞ tr¶ l¹i. (7)-Doanh thu b¸n hµng. (8)-KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶. 2.2.4-§Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n Sæ kÕ to¸n lµ h×nh thøc biÓu hiÖn cña ph-¬ng ph¸p ®èi øng tµi kho¶n trªn thùc tÕ vËn dông. Sæ kÕ to¸n cã nhiÒu lo¹i do yªu cÇu qu¶n lý, ghi chÐp hÖ thèng ho¸ nghiÖp vôc¸c sè liÖu kÕ to¸n cho c¸c yªu cÇu qu¶n lý kh¸c nhau mçi lo¹i sæ kÕ to¸n kh¸c nhau . Sæ kÕ to¸n lµ ph-¬ng tiÖn vËt chÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n, viÖc lùa chän h×nh thøc nµo ®Ó phï hîp víi qui m« cña doanh nghiÖp, phï hîp víi tr×nh ®é kÕ to¸n ®Ó kh«ng ¶nh h-ëng tíi hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i Tæng C«ng ty lµ h×nh thøc nhËt ký chung vµ ®-îc ¸p dông trªn m¸y vi tÝnh. S¬ ®å qui tr×nh kÕ to¸n m¸y C. tõ gèc Xö lý c¸c nghiªp vô NhËp d÷ liÖu - Vµo nhËt ký chung Vµo sæ c¸i C¸c sæ chi tiÕt BC§KT BCTC In vµ l-u tr÷ Kho¸ sæ chuyÓn sang kú sau Qui tr×nh kÕ to¸n m¸y. -Chøng tõ gèc gåm cã: PhiÕu xuÊt kho, nhËp kho thµnh phÈm, ho¸ ®¬n b¸n hµng (GTGT) -Xö lý c¸c nghiÖp vô c¨n cø vµo chøng tõ ®Ó më c¸c thÎ kho. NhËp d÷ liÖu c¨n cø vµo chøng tõ, nghiÖp vô m¸y th× m¸y sÏ tù ®Þnh kho¶n mµ kÕ to¸n viªn kh«ng cÇn ph¶i tù tÝnh. - In vµ l-u tr÷: Cuèi th¸ng hoÆc cuèi kú sÏ in theo yªu cÇu cña ng-êi sö dông. 2.2.5-§Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh lµ nh÷ng b¸o c¸o tæng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n, vèn vµ c«ng nî còng nh- t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh trong k× cña c«ng ty. Nh÷ng b¸o c¸o nµy do kÕ to¸n so¹n tho¶ theo ®Þnh k× nh»m cung cÊp th«ng tin vÒ kÕt qu¶ vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty gåm 4 biÓu mÉu b¸o c¸o sau: -B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: Lµ b¸o c¸o kÕ to¸n chñ yªu ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh d-íi h×nh th¸i tiÒn tÖ. -KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh trong mét kÝ kÕ to¸n cña c«ng ty vµ t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n-íc vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c. -L-u chuyÓn tiÒn tÖ: lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh viÖc h×nh thµnh vµ sö dông l-îng tiÒn ph¸t sinh theo c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau trong k× cña c«ng ty. -ThuyÕt minh b¸o cao tµi chÝnh lag mét bé phËn hîp thµnh hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty ®-îc l©p ®Ó gi¶i thÝch mét sè vÊn ®Ò vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty trong k× b¸o c¸o.
- Xem thêm -