Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về máy xi măng bỉm sơn

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

I Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: Ngay tõ nh÷ng n¨m cuèi thËp kØ 60, khi mµ cuéc chiÕn tranh chèng Mü cøu n-íc cña chóng ta ®ang ®i vµo giai ®o¹n ¸c liÖt nhÊt, §¶ng vµ nhµ n-íc ®· ®Ò cËp tíi nh÷ng chiÕn l-îc x©y dùng ®Êt n-íc ngay sau khi ®Êt n-íc thèng nhÊt. Còng trong thêi gian nµy, víi sù gióp ®ì to lín cña nh©n d©n Liªn X«, §¶ng vµ nhµ n-íc ta ®· quyÕt ®Þnh x©y dùng mét nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng hiÖn ®¹i, cã c«ng suÊt lín nhÊt n-íc ta t¹i khu vùc BØm S¬n, nh»m ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu xi m¨ng cho c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n-íc ngay sau khi kÕt thóc chiÕn tranh. Tõ ®ã c«ng cuéc kh¶o s¸t, th¨m dß ®Þa chÊt, x¸c ®Þnh nguån nguyªn liÖu vµ tiÕn hµnh c«ng t¸c x©y dùng nhµ m¸y víi sù gióp ®ì to lín vÒ vËt chÊt kü thuËt cña n-íc b¹n Liªn X«. Ngµy 4 th¸ng 3 n¨m 1980, Bé x©y dùng ®· ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n. Khi míi ra ®êi, ho¹t ®éng cña nhµ m¸y gÆp nhiÒu khã kh¨n, nhÊt lµ khã kh¨n vÒ tr×nh ®é cña lùc l-îng lao ®éng nh- b×nh qu©n tay nghÒ bËc thî cña c«ng nh©n trong toµn nhµ m¸y n¨m 1982 lµ 2,2/7; n¨m 1983 ®-îc n©ng lªn lµ 2,9/7. Trong khi ®ã yªu cÇu tay nghÒ bËc thî cña c«ng nh©n nhµ m¸y ph¶i ®¹t lµ 4/7. Th¸ng 2 n¨m 1982, nhµ m¸y chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt, thùc hiÖn chØ tiªu ph¸p lÖnh cña Nhµ n-íc. Trong thêi gian nµy, ho¹t ®éng cña nhµ m¸y n»m trong c¬ chÕ chung cña c¶ n-íc ®ã lµ c¬ chÕ hµnh chÝnh quan liªu bao cÊp, do ®ã gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. ë nhµ m¸y tõ kh©u nhËn s¶n xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô ®-îc thùc hiÖn d-íi chØ tiªu kÕ ho¹ch cña nhµ n-íc quy ®Þnh. V× vËy viÖc h¹ch to¸n tµi chÝnh trong s¶n xuÊt kinh doanh nh- lç, l·i ch-a ®-îc xem xÐt trªn c¬ së khoa häc kinh tÕ vµ ch-a ®-îc coi träng. Trong ®iÒu kiÖn võa s¶n xuÊt, võa cã c¸c ®¬n vÞ thi c«ng x©y dùng l¾p ®Æt ®Ó hoµn chØnh c¸c thiÕt bÞ cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt, th× viÖc cung øng n¨ng l-îng ®iÖn, nguyªn vËt liÖu trong thêi kú nµy còng ch-a æn ®Þnh vµ ®¶m b¶o theo kÕ ho¹ch . 1 Bªn c¹nh nh÷ng khã kh¨n trªn, Nhµ m¸y còng cã nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n nh-: Xi m¨ng BØm S¬n lµ mét trong nh÷ng c«ng tr×nh träng ®iÓm cña Nhµ n-íc nªn lu«n ®-îc sù quan t©m rÊt lín cña §¶ng vµ chÝnh phñ;phÇn ®«ng c¸n bé, c«ng nh©n lµ lùc l-îng trÎ, cã tr¸ch nhiÖm, ®Çy nhiÖt huyÕt, ®-îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ khoa häc kü thuËt, biÕt vËn dông tèt vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; ®ång thêi, nhµ m¸y cã ®-îc tËp thÓ ®oµn kÕt thèng nhÊt cao vµ sù ®iÒu hµnh s¸t, ®óng cña ban l·nh ®¹o nhµ m¸y. Ngoµi ra nhµ m¸y cßn cã sù hîp t¸c, gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia Liªn X«. Do vËy, trong giai ®o¹n ®Çu, Nhµ m¸y ®· v-ît qua ®-îc nh÷ng thö th¸ch, khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®-îc nhµ n-íc giao. N¨m 1982 nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®-îc 1 51438 tÊn xi m¨ng rêi vµ bao. N¨m 1983 ®¹t 292 485 tÊn , t¨ng 93% so víi n¨m 1982 N¨m 1984 nhµ m¸y ®· hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch, kÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ tiªu thô 459 022 tÊn xi m¨ng ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ träng l-îng, ®¹t 101,1 % kÕ ho¹ch, t¨ng 55 % kÕ ho¹ch so víi n¨m 1983 N¨m 1985 nhµ n-íc giao chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô 400 000 tÊn xi m¨ng, kÕt qu¶ n¨m 1985 nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®-îc 426 828 tÊn, ®¹t 103,7 % kÕ ho¹ch. §Æc biÖt nhµ m¸y ®· kh¸nh thµnh toµn bé d©y chuyÒn vµ s¶n xuÊt ®-îc tÊn xi m¨ng thø mét triÖu. Tõ n¨m 1986 ®Õn n¨m 1990, ®©y lµ giai ®o¹n Nhµ m¸y chuyÓn dÇn tõ c¬ chÕ qu¶n lý cò sang c¬ chÕ qu¶n lý h¹ch to¸n kinh doanh x· héi chñ nghÜa, d-íi ¸nh s¸ng cña NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng lÇnthø 6 mµ tinh thÇn c¬ b¶n lµ ®æi míi t- duy, nhÊt lµ t- duy kinh tÕ. §èi víi nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n th× ®©y còng lµ thêi kú ph¶i v-ît qua nh÷ng thö th¸ch khã kh¨n míi nh-: C¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt thiÕu nguyªn liÖu, thiÕu phô tïng thay thÕ, ®iÖn n¨ng cung cÊp ch-a ®¸p øng ®-îc yªu cÇu s¶n xuÊt, ý thøc tæ chøc kû luËt lao ®éng cña c«ng nh©n cßn láng lÎo, tt-áng b¶o thñ tr× trÖ, t©m lý bao cÊp cßn nÆng trong mét sè c¸n bé c«ng 2 nh©n viªn. C«ng t¸c tæ chøc vé m¸y c¸n bé cßn ch-a phï hîp víi c¬ chÕ míi. §Çu n¨m 1987 x¶y ra vô " chÊt l-îng xi m¨ng t¹i phßng thÝ nghiÖm KCS " g©y t- t-ëng hoang mang lo l¾ng ®èi víi mét sè c¸n víi chñ chèt cña nhµ m¸y. ViÖc tiªu thô s¶n phÈm xi m¨ng lu«n bÞ ¸ch t¾c, bÞ ®éng. Nh÷ng khã kh¨n trªn cµn trùc tiÕp ¶nh h-ëng ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh, cã lóc t-ëng nh- kh«ng trô næi. Vµo cuèi n¨m 1989, ®Çu n¨m 1990, do biÕn ®éng chÝnh trÞ ë Liªn X«, c¸c chuyªn gia Liªn X« rót hÕt vÒ n-íc. §êi sèng cña c«ng nh©n hÕt søc khã kh¨n. T×nh h×nh tiªu cøc trong vµ ngoµi t-êng rµo vµnh ®ai cña nhµ m¸y kh«ng gi¶m mµ cßn cã chiÒu h-íng gia t¨ng. ViÖc b¶o vÖ vËt t-, s¶n phÈm xi m¨ng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n phøc t¹p. B-íc ®Çu ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý vµ c«ng t¸c tæ chøc ®· cã nh÷ng t¸c ®éng nhÊt ®Þnh ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ s¶n l-îng s¶n phÈm, b¸n thµnh phÈm vµ chØ tiªu gi¸ thµnh còng nh- tµi chÝnh cña nhµ m¸y ®· t¨ng tiÕn râ rÖt. S¶n xuÊt quý 1 n¨m 1986 thÊp h¬n nhiÒu so víi cïng kú n¨m tr-íc, nh-ng sang quý 2 s¶n l-îng ®· ®¹t 135 % so víi quý 1. §ång thêi quý 3 ®¹t 103,7 % so víi quý 2 vµ quý 4 ®¹t 152 % so víi quý 3. KÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong n¨m 1986 lµ 489 122 tÊn, ®¹t 101,6 % kÕ ho¹ch nhµ n-íc giao, b»ng 113,63 % so víi n¨m 1985. Tuy nhiªn s¶n l-îng nµy chØ míi ®¹t 40 % c«ng suÊt thiÕt kÕ vµ 81 % n¨ng lùc cña d©y chuyÒn. NÕu so víi n¨ng suÊt kÕ ho¹ch th× c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt nh- ®Ëp sÐt míi ®¹t 64,4 % , lß nung ®¹t 98,5 % , nh-ng so víi n¨ng suÊt thiÕt kÕ th× cßn qu¸ thÊp. HoÆc nh- m¸y ®ãng bao ch-a ®¹t ®-íc 50 % c«ng suÊt thiÕt kÕ; c¸c thiÕt bÞ kh¸c còng chØ ®¹t ®-îc 70 % c«ng suÊt thiÕt kÕ. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c mÆt tån ®äng lµ do c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch lµm ch-a tèt. PhÇn ®«ng c¸n bé, c«ng nh©n ch-a thÊy hÕt tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong s¶n xuÊt còng nh- trong tiÕt kiÖm, qu¶n lý vËt t-. ChÊt l-îng söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ cßn cã nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu ®ång bé... §· t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn tiÕn ®é s¶n xuÊ cña nhµ m¸y. Kû luËt vËn 3 hµnh cña c«ng nh©n ch-a cao, c«ng t¸c kiÓm tra, chuÈn bÞ thiÕu chu ®¸o, dÉn ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm cuèi kú ch-a æn ®Þnh vµ thiÕu träng l-îng. Ngoµi c¸c vÊn ®Ò trªn, vÊn ®Õ cèt lâi c¬ b¶n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng s¶n xuÊt chËm ph¸t triÓn, ®«i khi tr× trÖ, n¶y sinh tiªu cùc....lµ do c¬ chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh quan liªu bao cÊp cßn ngù trÞ ë nhµ m¸y, ®ång thêi n¨m 1986 lµ n¨m vËt gi¸ leo thang, c¬ chÕ gi¸, l-¬ng, tiÒn kh«ng æn ®Þnh N¨m 1987 lµ n¨m ®Çu tiªn nhµ m¸y chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng thö nghiÖm c¬ chÕ míi vÒ qu¶n lý kinh tÕ theo " C¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ theo ph-¬ng thøc h¹ch to¸n kinh doanh x· héi chñ nghÜa theo ®óng nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ" n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n n¨m 1987 lµ 289 tÊn/ ng-êi/ n¨m ®· t¨ng so víi 246,79 tÊn cña n¨m 1986 vµ n¨m 1987 nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®-îc 651.279 tÊn xi m¨ng, t¨ng 14,4 % so víi 1986. KÕt qu¶ cña nhµ m¸y n¨m 1987 b-íc ®Çu ®· kh¼ng ®Þnh, chøng minh cho sù ®óng ®¾n cña viÖc h¹ch to¸n theo c¬ chÕ qu¶n lý míi. T×nh h×nh qu¶n lý, s¶n xuÊt xi m¨ng cña nhµ m¸y b-íc sang n¨m 1988 cã nh÷ng thuËn lîi míi hÕt søc c¨n b¶n, ®ã lµ lÇn ®Çu tiªn Nhµ m¸y chÝnh thøc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh 217/H§BT . QuyÕt ®Þnh nµy ®· cho phÐp l·nh ®¹o , c«ng nh©n chñ ®éng quyÕt ®Þnh toµn bé ho¹t ®éng cña nhµ m¸y. Gi¸m ®èc thùc hiÖn quyÒn ®iÒu hµnh nhµ m¸y theo chÕ ®é thñ tr-ëng trong viÖc qu¶n lý, thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ch¨m lo ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn chøc trong toµn bé nhµ m¸y. B×nh qu©n nép ng©n s¸ch lµ 6,17 triÖu ®ång 1 ng-êi/ n¨m. B-íc sang n¨m 1989, kÕ ho¹ch chØ tiªu ph¸p lÖnh ®-îc Bé x©y dùng vµ liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp xi m¨ng ViÖt nam giao cho nhµ m¸y s¶n xuÊt vµ tiªu thô 75 v¹n tÊn xi m¨ng vµ clinker th-¬ng phÈm. Nhµ m¸y ®· thùc hiÖn ®-îc 820684 tÊn , v-ît chØ tiªu kÕ ho¹ch h¬n mét tr¨m ngµn tÊn. Ph¸t huy truyÒn thèng thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt, v-ît lªn nh÷ng khã kh¨n, n¨m 1990 nhµ m¸y tiÕp tôc hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra: s¶n l-îng Clinker ®¹t 998 134 tÊn; s¶n l-îng nghiÒn xi m¨ng 857 699 tÊn, ®· tiªu thô 4 ®-îc 1 042 774 tÊn, doanh thu 213 178 triÖu ®ång, nép ng©n s¸ch nhµ n-íc 62 951 triÖu ®ång, Trong thêi kú 1991- 1992 ban gi¸m ®èc ®· x¸c ®Þnh vµ nhËn thøc ®óng ®¾n sù t¸c ®éng cña c¸c chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý míi, kÕt hîp víi viÖc nghiªn cøu, qu¸n triÖt chñ tr-¬ng ®æi míi qu¶n lý cña §¶ng vµ nhµ n-íc ®-îc tæ chøc thùc hiÖn ë doanh nghiÖp nhµ n-íc; ®Æc biÖt lµ c¸c NghÞ quyÕt trung -¬ng 6, 7...§©y lµ thêi kú chÞu t¸c ®éng khñng ho¶ng chÝnh trÞ ë c¸c n-íc x· héi chñ nghÜa ë §«ng ©u vµ Liªn X« vµo n-íc ta nãi chung, trùc tiÕp t¸c ®éng vµo nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n nãi riªng; chuyªn gia Liªn X« rót hÕt vÒ n-íc, toµn bé vËt t- kü thuËt cho Nhµ m¸y kh«ng ®-îc b¹n cung øng. Tuy nhiªn l·nh ®¹o nhµ m¸y ®· x¸c ®Þnh ®óng môc tiªu, víi gi¶i ph¸p tÝch cùc, víi ý chÝ tù lùc tù c-êng, ®· t×m ra b-íc ®i phï hîp víi lùc l-îng s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. §ång thêi kh¬i dËy trÝ tuÖ cña ng-êi lao ®éng , do ®ã lùc l-îng s¶n xuÊt ®· dÇn ®-îc n©ng cao vÒ tr×nh ®é vµ kÕt qu¶ n¨m 1991, nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®-îc 1 070 734 tÊn, doanh thu ®¹t 480 592 891 000 ®ång, nép ng©n s¸ch nhµ n-íc 139 285 802 907 ®ång. Giai ®o¹n 1993-1995 viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt nam ®· quyÕt ®Þnh s¸t nhËp C«ng ty kinh doanh vËt t- xi m¨ng sè 4 vµo nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n vµ chÝnh thøc ®æi tªn thµnh "C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n" tõ ngµy 1 th¸ng 9 n¨m 1993, ®Æt d-íi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt nam vµ Bé x©y dùng, cã trô së ®Æt t¹i ph-êng Ba §×nh, thÞ x· BØm S¬n, tØnh Thanh Ho¸. §Ó t¨ng c-êng,n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l-îng s¶n phÈm xi m¨ng, ban gi¸m ®èc c«ng ty ®· cã chñ tr-¬ng c¶i t¹o l¹i nhµ m¸y. Ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 1994 tauh quyÕt ®Þnh sè 124/Ttg , chÝnh phñ ®· phª duyÖt chñ tr-¬ng ®Çu tc¶i t¹o, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng ty, chuyÓn ®æi ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt tõ -ít sang kh«, n©ng cao c«ng lß nung Clinker sè 2 tõ 1750 tÊn/ ngµy ®ªm lªn 3500 tÊn/ ngµy ®ªm, N©ng c«ng suÊt cña nhµ m¸y tõ 1,2 triÖu tÊn/ n¨m lªn 1,8 triÖu tÊn/ n¨m. Nh- vËy thiÕt bÞ cho d©y chuyÒn sè 2 lµ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i tiªn tiÕn trªn thÕ giíi hiÖn nay. Trang bÞ ®ång bé hÖ thèng tù ®éng ho¸ phßng 5 ®iÒu khiÓn trung t©m; trang bÞ hÖ thèng läc bôi, bao che l¹i kho tµng, ®¶m b¶o tèt c¸c yÕu tè m«i tr-êng. S¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña c«ng ty ®Òu t¨ng vµ v-ît c«ng suÊt thiÕt kÕ møc t¨ng tr-ëng b×nh qu©n h»ng n¨m lµ 9,8 % , cô thÓ: N¨m 1993, s¶n xuÊt vµ tiªu thô 1 219 679 tÊn , b»ng 116% kÕ ho¹ch N¨m 1994 s¶n xuÊt vµ tiªu thô 1 285 403 tÊn, b»ng 105 % kÕ ho¹ch N¨m 1995 s¶n xuÊt vµ tiªu thô 12 540 143 tÊn, b»ng 100,2 % kÕ ho¹ch Giai ®o¹n 1993-1995, mµ ®Ønh cao lµ n¨m 1995 ®· ®¸nh dÊu b-íc ph¸t triÓn toµn diÖn cña c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n trong chÆng ®-êng 15 n¨m tõ ngµy thµnh lËp. Tr¶i qua khã kh¨n thö th¸ch víi nh÷ng b-íc th¨ng trÇm cña thêi gian, cµng kh¼ng ®Þnh søc m¹nh trong mçi ng-êi thî xi m¨ng cïng tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, d-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé vµ ban gi¸m ®èc c«ng ty, ®· v-ît lªn chÝnh m×nh lµm chñ ®-îc d©y chuyÒn s¶n xuÊt; s¶n l-îng ®· ®¹t vµ v-ît c«ng suÊt thiÕt kÕ, chÊt l-îng s¶m phÈm ®-îc thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc tin dïng. Thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ n-íc ®Çy ®ñ, ®óng quy ®Þnh, lîi nhuËn cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng, ®¶m b¶o viÖc lµm, ®êi sèng ng-êi lao ®éng ®-îc c¶i thiÖn. Giai ®o¹n 1996-1999: N¨m 1996, toµn ngµnh xi m¨ng ViÖt nam nãi chung vµ c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n nãi riªng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh- thêi tiÕt diÔn biÕn kh¾c nghiÖt, thiªn tai m-a b·o nhiÒu vµ lín trªn diÖn réng ë c¶ ba miÒn; hËu qu¶ sau c¬n sèt xi m¨ng cuèi n¨m 1995, chuyÓn giai ®o¹n "nãng" sang "l¹nh", gi¸ xi m¨ng biÕn ®éng, gi¶m liªn tôc, do cã sù c¹nh tranh cña xi m¨ng nhËp ngo¹i vµ s¶n phÈm xi m¨ng cña liªn doanh n-íc ngoµi. Nhu cÇu tiªu thô xi m¨ng trªn thÞ tr-êng rÊt chËm vµ thÊt th-êng, nhÊt lµ 3 quý ®Çu n¨m. S¶n l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ l-u th«ng ®¹t 1 231 426 tÊn, b»ng100,8 % kÕ ho¹ch vµ b»ng 98% so víi n¨m 1995, nép ng©n s¸ch ®¹t 148 536 triÖu ®ång b»ng 102,83 % kÕ ho¹ch vµ b»ng 77 % so víi n¨m 1995. B-íc vµo n¨m 1997, còng lµ n¨m ®Çu tiªn c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 59 CP cña chÝnh phñ vÒ qu¶n lý tµi chÝnh trong doanh 6 nghiÖp nhµ n-íc, thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ®-îc gi¸m s¸t, nguån phóc lîi khen th-ëng c¹n kiÖt. §iÒu ®ã ®· t¸c ®éng ®Õn t- t-ëng vµ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n. Tuy nhiªn víi sù cè g¾ng cña l·nh ®¹o c«ng ty, c¸n bé c«ng nh©n ë c«ng ty ®· kh¾c phôc ®-îc khã kh¨n tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm, nªn ®· thùc hiÖn th¾ng lîi kÕ ho¹ch giao tr-íc thêi h¹n 21 ngµy. D-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé vµ Ban gi¸m ®èc c«ng ty, kÕt qu¶ cña n¨m 1997 ®· ®¹t ®-îc: b¸n thµnh phÈm Clinker ®¹t 966 382 tÊn, b»ng 106 % kÕ ho¹ch. S¶n l-îng s¶m phÈm tiªu thô ®¹t 12 472 17 tÊn, b»ng 108,45 % kÕ ho¹ch vµ b»ng 101,32 % so víi n¨m 1996. C«ng ty ®· thùc hiÖn nép ng©n s¸ch cho nhµ n-íc ®¹t 118 924 triÖu ®ång, ®¹t 100 % kÕ ho¹ch vµ b»ng 80 % so víi n¨m 1996. N¨m 1997 §¶ng uû, l·nh ®¹o c«ng ty ®· tËp trung chØ ®¹o toµn §¶ng bé phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt 3 môc tiªu chÝnh lµ tiÕt kiÖm, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm theo Th«ng t- 06/TT -LB cña liªn bé vµ cñng cè ®æi míi vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ c¸n bé ®Ó t¹o c¬ së, ®iÒu kiÖn ®¸p øng kÞp thêi c¸c yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi kú c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr-êng. §Ó thùc hiÖn 3 môc tiªu trªn, §¶ng uû cïng c«ng ®oµn më ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc n¨m 1997, bµn biÖn ph¸p thùc hiÖn chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh vµ ký kÕt tho¶ -íc lao ®éng tËp thÓ, t¹o khÝ thÕ, tinh thÇn chñ ®éng trong c«ng nh©n viªn chøc. Tæ chøc häc tËp, phæ biÕn c¸c NghÞ ®Þnh 59 CP cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh trong doanh nghiÖp; Th«ng t- 06 vÒ qu¶n lý gi¸ b¸n xi m¨ng; tæ chøc mét sè chuyªn ®Ò qu¶n lý vµ cung øng vËt t- thiÕt bÞ ®Çu vµo vµ sö dông vËt t- trong s¶n xuÊt vµ söa ch÷a; ®ång thêi rµ so¸t l¹i ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, x©y dùng ph-¬ng ¸n vµ biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn chØ tiªu tiÕt kiÖm ngay tõ ®Çu n¨m. Ngoµi ra, t¨ng c-êng thÓ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh, tÝnh to¸n l¹i mét sè gi¸ c¶ nguyªn nhiªn vËt liÖu, rµ so¸t l¹i ®Þnh møc chØ tiªu, biÖn ph¸p sö dông hiÖu qu¶ ®ång vèn nªn ®· gi¶m ®-îc tû lÖ vèn vay. Duy tr× viÖc h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé nªn ®· tiÕt kiÖm ®-îc trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, gi¶m ®-îc c¸c ®Þnh 7 møc tiªu hao vËt chÊt cña mét sè v©t t- chñ yÕu nh- than, th¹ch cao, bi ®¹n, thuèc næ, g¹ch Cr-Mg, vá bao, ®iÖn n¨ng d-íi møc tæng c«ng ty giao. §ång thêi ®· g¶im ®-îc møc dù tr÷ s¶n phÈm c¶ trong s¶n xuÊt vµ l-u th«ng, tÝch cùc b¸n hµng ®Ó thu håi vèn nhanh. Nhê ®ã, n¨m 1997 ®· tiÕt kiÖm ®-îc 7,32 tû ®ång; vßng quay vèn l-u ®éng ®¹t 3,062 vßng/ n¨m gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, b¶o ®¶m s¶n xuÊt liªn tôc, æn ®Þnh kÓ c¶ trong dÞp tÕt vµ c¸c ngµy lÔ lín. B-íc vµo thùc hiÖn môc tiªu kÕ ho¹ch n¨m 1998, tuy cã nhiÒu thuËn lîi c¬ b¶n, song ngoµi nh÷ng khã kh¨n cña nh÷ng n¨m tr-íc ch-a ®-îc kh¾c phôc c«ng ty ®· chÞu ¶nh h-ëng do cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ ë c¸c n-íc trong khu vùc t¸c ®éng vµo n-íc ta. NhiÒu c«ng tr×nh ®Çu t- x©y dùng bÞ c¾t gi¶m hoÆc d·n tiÕn ®é lµm gi¶m nhu cÇu tiªu dïng xi m¨ng. ë thÞ tr-êng miÒn B¾c s¶n l-îng xi m¨ng " cung " lín h¬n " cÇu " rÊt nhiÒu, do cã mét sè nhµ m¸y xi m¨ng míi ra ®êi nh- Chinfon, Luraxi...nªn thÞ phÇn cña c«ng ty bÞ gi¶m ®i. MÆt kh¸c c¸c ®¬n vÞ nµy b¸n xi m¨ng víi gi¸ thÊp, lµm cho tÝnh c¹nh tranh trong kinh doanh mÆt hµng xi m¨ng cµng thªm quyÕt liÖt. Do thÞ phÇn bÞ thu hÑp nªn n¨m 1998, s¶n phÈm tiªu thô cña c«ng ty bÞ gi¶m 59 610 tÊn so víi n¨m 1997. Ngoµi ra, c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty l¹c hËu, tiÕp tôc xuèng cÊp, tiªu hao vËt chÊt nhiÒu, gi¸ mét sè lo¹i vËt t- chñ yÕu t¨ng lµm cho chi phÝ gi¸ thµnh t¨ng, trong ®ã gi¸ b¸n xi m¨ng l¹i lu«n bÞ gi¶m. Tr-íc nh÷ng khã kh¨n trªn vµ ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi ba môc tiªu trªn, c«ng ty ®· cã nhiÒu gi¶i ph¸p s¸t, ®óng nh-: TËp trung ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm, cã c¬ chÕ linh ho¹t t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó phôc vô tèt kh¸ch hµng, g÷ v÷ng uy tÝn chÊt l-îng s¶n phÈm. Ngay tõ ®Çu n¨m l·nh ®¹o c«ng ty ®· ®Ò ra chñ tr-¬ng " th¾t l-ng buéc bông- thùc hµnh tiÕt kiÖm " ®-îc c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty h-ëng øng. S¾p xÕp l¹i tæ chøc lao ®éng ë mét sè bé phËn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm n¨ng l-îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §ång thêi t¨ng c-êng c«ng t¸c b¶o vÖ, chèng thÊt tho¸t tµi 8 s¶n, gi÷ g×n an ninh trËt tù trong ®¬n vÞ. TiÕp tôc ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua, ®¶m b¶o chÕ ®é lao ®éng. KÕt qu¶ lµ trong n¨m 1998, c«ng ty ®· ®¹t s¶n l-îng s¶n xuÊt 1 156 755 tÊn vµ tiªu thô 1 219 527 tÊn. ViÖc c«ng nghÖ thiÕt bÞ cña c«ng ty l¹c hËu nªn vÊn ®Ò ®æi míi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng ty lµ tÊt yÕu, ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 1998, t¹i quyÕt ®Þnh sè 882/CP-KTN chÝnh phñ ®· chÊp thuËn chän h·ng c«ng nghiÖp nÆng Ishika Wafima Harima Heavy Industries Co. Ltd cña NhËt B¶n lµ ®¬n vÞ tróng thÇu gãi thÇu "thiÕt kÕ, cung cÊp vËt t- thiÕt bÞ vµ dÞch vô kü thuËt cho dù ¸n c¶i t¹o, hiÖn ®¹i ho¸ Nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n". §i ®«i víi viÖc triÓn khai dù ¸n trªn lµ c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ ®-îc tÝch cùc triÓn khai cã hiÖu qu¶.. Ngµy 8 th¸ng 1 n¨m 1998, thñ t-íng chÝnh phñ ®· cã quyÕt ®Þnh sè 04/1999/Q§ vÒ viÖc chuyÓn ph©n x-ëng may bao thuéc c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n thµnh c«ng ty cæ phÇn bao b× BØm S¬n, trùc thuéc tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt nam, cã trô së chÝnh t¹i thÞ x· BØm S¬n, tØnh Thanh Ho¸. B-íc vµo n¨m 1999, c«ng ty tiÕp tôc gÆp khã kh¨n vÒ tiªu thô s¶n phÈm, thÞ tr-êng tiÕp tôc bÞ thu hÑp do cã thªm nhµ m¸y xi m¨ng Bót S¬n ra ®êi. Tr-íc nh÷ng khã kh¨n ®ã, cïng víi nh÷n khã kh¨n míi vÒ ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn do t×nh h×nh lò lôt ë miÒn Trung... l·nh ®¹o c«ng ty ®· chØ ®¹o tËn dông c¸c lo¹i ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn nh- toa xe hµng ho¸, t¨ng c-íc vËn chuyÓn « t«... ®Ó tranh thñ thêi c¬ vËn chuyÓn xi m¨ng ®Õn c¸c ®Þa bµn. §ång thêi t¨ng l-îng tån kho ë c¸c chi nh¸nh, ®Ò phßng sù kh«ng æn ®Þnh vÒ cung vµ cÇu. T¨ng thªm khuyÕn m¹i cho khu vùc miÒn trung; ¸p dông c¬ chÕ mua xi m¨ng tr¶ chËm, tÝch cùc triÓn khai ®-a xi m¨ng vÒ n«ng th«n theo chñ tr-¬ng kÝch cÇu n«ng th«n vÒ viÖc kiªn cè ho¸ thuû lîi; thùc hiÖn trao ®æi liªn kÕt mua vËt t- b»ng xi m¨ng... triÖt ®Ó thùc hiÖn tiÕt kiÖm h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó h¹ gi¸ b¸n, ®ñ søc c¹nh tranh trªn c¸c ®i¹ bµn. §i ®«i víi c¸c biÖn ph¸p trªn, l·nh ®¹o c«ng ty ®· t¨ng c-êng c«ng t¸c chØ ®¹o n©ng cao n¨ng suÊt thiÕt bÞ ®Æc biÖt lµ m¸y nghiÒn xi m¨ng, ®¶m b¶o 9 nghiÒn 5000 tÊn xi m¨ng/ ngµy; tiÕp tôc ®-a Clinker b·i vµo nghiÒn vµ xuÊt Clinker cho xi m¨ng Hµ Tiªn 1. Duy tr× hai lß nung ho¹t ®éng æn ®Þnh; kiÓm tra th-êng xuyªn c¸c thiÕt bÞ, vËn hµnh, ®¶m b¶o an toµn cho s¶n xuÊt; ®Èy m¹nh tiÕn ®é söa ch÷a lß vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®Çu t- x©y dùng. N¨m 1999, c«ng ty ®· s¶n xuÊt vµ tiªu thô 1 119 000 tÊn s¶n phÈm, b»ng 107 % kÕ ho¹ch; thùc hiÖn doanh thu 757 945 triÖu ®ång, nép ng©n s¸ch86 317 triÖu. C«ng ty lµ ®¬n vÞ ®-îc Côc thuÕ tØnh Thanh Ho¸ khen th-ëng vÒ viÖc chÊp hµnh nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ theo luËt ®Þnh, lîi nhuËn ®¹t 81 240 triÖu ®ång cao h¬n so víi n¨m 1998 thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn tiÕp tôc ®-îc gi÷ æn ®Þnh ë møc 1 triÖu ®ång/ng-êi / th¸ng. KÕt qu¶ ®ã ®· t¹o thªm niÒm tin t-ëng, sù phÊn khëi cho tËp thªt c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, tõ n¨m 1994 ®Õn 1999, c«ng ty lu«n lµ ®¬n vÞ g-¬ng mÉu, chÊp hµnh tèt c¸c chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña nhµ n-íc. C«ng ty thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa cô víi ®Þa ph-¬ng nh-: quü x©y dùng vïng kinh tÕ míi, giao th«ng n«ng th«n....phong trµo x©y dùng nhµ t×nh nghÜa. §ång thêi víi kh¶ n¨ng cho phÐp cña m×nh, c«ng ty ®· dïng quü phóc lîi hç trî cho c¸c ®Þa ph-¬ng x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng nh- tr-êng häc, ®-êng giao th«ng, c¸c c«ng tr×nh phóc lîi x· héi...; ñng hé nh©n d©n Cuba vµ ®ång bµo lò lôt trªn mét tû ®ång II C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty: Ngay tõ ngµy ®Çu, cïng víi quyÕt ®Þnh thµnh lËp nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n, bé còng ®· ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp bé m¸y l·nh ®¹o cña nhµ m¸y; ban gi¸m ®èc gåm cã Gi¸m ®èc vµ bé phËn gióp viÖc lµ mét phã gi¸m ®èc cïng 4 phßng chøc n¨ng lµ phßng kÕ ho¹ch kü thuËt, phßng tµi vô, phßng tæ chøc vµ v¨n phßng nhµ m¸y. Khi nhµ m¸y ®i vµo s¶n xuÊt th× ®-îc bæ sung thªm bèn phã gi¸m ®èc. Ngoµi ra gióp viÖc cho ban gi¸m ®èc cßn cã 9 phßng ban gåm : Phßng kÕ ho¹ch cung tiÒn Phßng kü thuËt s¶n xuÊt 10 Phßng kü thuËt c¬ ®iÖn Phßng kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm Phßng tæ chøc c¸n bé Phßng lao ®éng tiÒn l-¬ng Phßng kÕ ho¹ch thèng kª tµi chÝnh V¨n phßng nhµ m¸y Tr¹m y tÕ Sau ®ã bé phËn qu¶n lý tõ 9 phßng ban n¨m 1982 ®· t¨ng lªn 16 phßng ban vµo n¨m 1985 nh»m t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý cho s¸t víi t×nh h×nh nhiÖm vô s¶n xuÊt cña nhµ m¸y trong giai ®o¹n míi. §i ®«i víi viÖc chÊn chØnh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý th× viÖc s¾p xÕp c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt còng ®-îc tæ chøc l¹i, tõ 9 ph©n x-ëng n¨m 1982 cña nhµ m¸y, ®Õn cuèi n¨m 1985 ®· t¨ng lªn 12 ph©n x-ëng gåm: 1, Ph©n x-ëng má nguyªn liÖu 2, Ph©n x-ëng t¹o nguyªn liÖu 3, Ph©n x-ëng lß nung 4, Ph©n x-ëng nghiÒn xi m¨ng 5, Ph©n x-ëng ®ãng bao 6, §oµn bèc dì 7, Ph©n x-ëng c¬ khÝ vµ söa ch÷a 8, Ph©n x-ëng « t« vËn t¶i 9, Ph©n x-ëng söa ch÷a xe m¸y 10, Ph©n x-ëng söa ch÷a c«ng tr×nh 11, Ph©n x-ëng cÊp tho¸t n-íc, nÐn khÝ 12, Ph©n x-ëng läc bôi th«ng giã Ngoµi c¸c ph©n x-ëng chÝnh, nhµ m¸y cßn cã hÖ thèng c¸c ph©n x-ëng phô trî, nh»m chÕ t¹o c¸c phô tïng thay thÕ vµ söa ch÷a c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ cña nhµ m¸y nh- ph©n x-ëng kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc, ph©n x-ëng trung, ®¹i tu xe m¸y vµ hÖ thèng bµn c©n «t« 60 tÊn, bµn c©n tÇu ho¶ 300 tÊn 11 Còng trong thêi gian tõ n¨m 19821 ®Õn n¨m 1985, viÖc ch¨m lo ®êi sèng cho hµng ngµn c¸n bé, c«ng nh©n , chuyªn gia cña nhµ m¸y lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch. §Ó lµm tèt nhiÖm vô nµy, n¨m 1983, gi¸m ®èc nhµ m¸y quyÕt ®Þnh thµnh lËp xÝ nghiÖp §êi sèng cã nhiÖm vô cô thÓ nh»m gióp ban gi¸m ®èc ch¨m lo, phôc vô ®êi sèng vËt chÊt còng nh- tinh thÇn cho c¸n bé , c«ng nh©n cña nhµ m¸y. Ngoµi ra, ®Ó b¶o vÖ nhµ m¸y, b¶o vÖ s¶n xuÊt, gi÷ g×n trËt tù an ninh vµ cñng cè quèc phßng trong tinh h×nh míi, lùc l-îng b¶o vÖ qu©n sù cña c«ng ty lu«n ®-îc cñng cè vµ t¨ng c-êng, lµm trßn tr¸ch nhiÖm gi÷ g×n trËt tù an ninh, ng¨n chÆn c¸c hiÖn t-îng tiªu cùc, gi÷ g×n b¶o vÖ vËt t-, s¶n phÈm, b¶o ®¶m æn ®Þnh s¶n xuÊt. C«ng ty lu«n trang bÞ míi cho c«ng t¸c b¶o vÖ. X©y dùng vµ bæ sung c¸c quy chÕ néi bé vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ chèng gian lËn, mãc nèi, ®ång thêi ph¸t gi¸c, ng¨n chÆn cã hiÖu qu¶ nh÷ng hµnh vi tiªu cùc ngoµi x· héi còng nh- trong néi bé c«ng ty. TiÓu ®oµn tù vÖ c«ng ty lu«n ®-îc kiÖn toµn, tæ chøc tèt vÒ sè l-îng, chÊt l-îng lµm nßng cèt trong c«ng t¸c b¶o cÖ s¶n xuÊt ë ®¬n vÞ. MÆt kh¸c ®Õn n¨m 2001, c«ng ty ®· ®-îc cÊp chøng chØ ISO 9002 vÒ qu¶n lý chÊt l-îng, do ®ã c¬ cÊu tæ chøc ®· ®-îc s¾p xÕp l¹i theo s¬ ®å: §øng ®Çu c¸c phßng, x-ëng lµ tr-ëng phßng, vµ qu¶n ®èc ph©n x-ëng. KÓ tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay, c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty còng kh«ng ngõng ®-îc n©ng lªn c¶ vÒ mÆt sè vµ chÊt l-îng. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n (1980 -2000) 1980 Tæng sè 907 1981 1985 1990 1995 1999 2000 1021 2779 2781 3351 3135 3135 81 180 179 237 227 CBCNV Tr×nh ®é 79 ®¹i häc 12 Trung 68 111 209 202 262 268 657 718 1339 1681 1823 1410 275 538 579 762 719 cÊp, cao ®¼ng CNKT Sè lao ®éng n÷ Trong giai ®o¹n 95-99 sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty gi¶m ®ã lµ do tæng c«ng ty ®· ®iÒu ®éng hä vÕ x©y dùng c«ng ty xi m¨ng Bót S¬n, vµ mét sè vµo c«ng t¸c t¹i c«ng ty xi m¨ng Nghi S¬n. III T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: Ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty ®ã lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh xi m¨ng, víi c¸c s¶n phÈm mang nh·n m¸c lµ PC 30 PC40, PC B 30, ngoµi ra cßn cã c¸c s¶n phÈm kh¸c lµ P400, b¸n thµnh phÈm xi m¨ng lµ Climker. Ngoµi ra c«ng ty cßn tiÕn hµnh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tµi chÝnh , ®ã lµ mua cæ phiÕu cña c«ng ty cæ phÇn bao b× xi m¨ng BØm S¬n. Nh- vËy, doanh thu cña c«ng ty ®-îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån; -Tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh -T- ho¹t ®éng tµi chÝnh. -Tõ ho¹t ®éng kh¸c. Chi phÝ cña c«ng ty bao gåm c¸c kho¶n sau: Chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chi phÝ kh¸c Sè liÖu chi tiÕt ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: 13 N¨m S¶n l-îng S¶n l-îng Doanh thu Lîi nhuËn Nép Clinker tiªu thô NSNN 1982 180 613 151 438 1983 287 112 292 485 1984 430 483 459 022 1985 411 022 426 828 1986 464 204 489 122 1987 536 994 561 279 1988 714 053 721 669 1989 783 070 820 684 1990 998 134 1 042 774 213 178 33 080 62 951 1991 919 712 1 012 390 327 432 45 973 63 817 1992 928 598 1 070 734 480 593 54 047 139 286 1993 1 000 013 1 219 679 551 522 67 034 173 728 1994 944 590 1 285 043 632 495 105 702 225 710 1995 952 197 1 254 143 726 444 98 175 190 974 1996 943 040 1 231 426 833 638 46 747 148 537 1997 966 382 1 247 217 907 016 34 772 118 924 1998 1 024 662 1 219 527 958 032 81 116 123 726 1999 926 740 1 119 000 757 945 81240 127 997 T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: IV Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý tµi chÝnh: C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, sè vèn ban ®Çu ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc nhµ n-íc cÊp, nguån vèn nµy hµng n¨m ®-îc bæ sung tõ nguån lîi nhuËn cña c«ng ty. §ång thêi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh ,c«ng ty còng cã thùc hiÖn viÖc r¨ng nguån vèn cña m×nh b»ng c¸c h×nh thøc nh- tham gia tÝn dông ng©n hµng hay tÝn dông th-¬ng m¹i. 14 Lîi nhuËn cña c«ng ty ®-îc trÝch lËp nh- sau: Nép thu sö dông vèn ng©n s¸ch, trÝch lËp c¸c quü theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc. 15 16
- Xem thêm -