Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Më bµi Sau qu¸ tr×nh häc tËp nghiªn cøu ë trêng, sinh viªn ®· ®îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n lµm nÒn t¶ng cho nh÷ng c«ng viÖc sau nµy cña hä. Mçi sinh viªn tuú theo n¨ng lùc së thÝch ®· chän nh÷ng ngµnh häc kh¸c nhau phï hîp víi m×nh. Nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë trêng míi chØ lµ lý thuyÕt vµ ®iÒu quan träng lµ ph¶i biÕt vËn dông nã nh thÕ nµo vµo thùc tiÔn cho hiÖu qu¶. V× vËy, ®Ó “ Häc ®i ®«i víi hµnh” viÖc nghiªn cøu thùc tËp ë c¸c c¬ së ®¬n vÞ ®èi víi mçi sinh viªn hÕt søc quan träng. Nhê ®ã sinh viªn cã thÓ cñng cè, n©ng cao kiÕn thøc ®· häc, vËn dông kiÕn thøc ®ã vµo thùc tÕ g¾n lý luËn víi thùc tÕ. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp sinh viªn còng cã thÓ tËp ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý vµ kinh doanh t¹i c¬ së th«ng qua nh÷ng kiÕn thøc ®· häc. §ßng thêi ®a ra ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ, ph¬ng híng biÖn ph¸p tiÕp tôc ®æi míi ho¹t ®éng kinh doanh. §©y còng lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó sinh viªn rÌnluyÖn t¸c phong, ph¬ng ph¸p c«ng t¸c cña ngêi c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý kinh doanh th¬ng m¹i dÞch vô. Trong thêi gian thùc tËp tæng hîp ë c (TOCONTAP – Hµ Néi) cã thÓ kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty nh sau: I. Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty XNK T¹p phÈm Hµ Néi 1- LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 2- Chøc n¨ng, nhiÖm vôvµ hÖ thèng cña c«ng ty XNK t¹p phÈm 3- Kh¸i qu¸t t×nh h×nh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y II. Tæ chøc m«i trêng kinh doanh cña C«ng ty 1- Néi dung tæ chøc m«i trêng kinh doanh bªn ngoµi vµ thÞ trêng 2- Nghiªn cøu kh¸ch hµng, ngêi tiªu dïng III. §iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña C«ng ty 1- §iÓm m¹nh 2- §iÓm yÕu IV. ChiÕn lîc vµ chÝnh s¸ch kinh doanh cña C«ng ty V. §¸nh gi¸ tæng hîp vµ nhËn xÐt ®Þnh híng ph¸t triÓn thÞ trêng I.Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty XuÊt nhËp khÈu T¹p phÈm Hµ néi. 1- LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty XNK T¹p phÈm Hµ Néi, tªn giao dÞch quèc tÕ lµ TOCONTAP, trô së t¹i 36 Bµ TriÖu Hµ Néi, lµ mét c«ng ty xuÊt nhËp khÈu chuyªn nghiÖp ®îc thµnh lËp ngµy 05-03-1956. C«ng ty lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp lín cña nhµ níc ®îc thµnh lËp sím nhÊt trùc thuéc Bé th¬ng m¹i. Tr¶i qua 46 n¨m ph¸t triÓn, c«ng ty XNK T¹p phÈm Hµ néi th¨ng trÇm cïng víi sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ. Tríc kia trong nÒn kinh tÕ tËp trung, víi quy m« lµ mét tæng c«ng ty, c«ng ty lµ mét doanh nghiÖp chñ ®¹o cña nhµ níc trong ngo¹i th¬ng. Nhng tõng bíc tæ chøc cña c«ng ty cã nhiÒu sù thay ®æi t¸ch dÇn mét sè bé phËn ®Ó thµnh lËp c¸c tæng c«ng ty kh¸c cô thÓ: - N¨m 1964: T¸ch thµnh lËp Artexport - N¨m 1971: T¸ch thµnh lËp Barotex - N¨m 1972: T¸ch c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña c«ng ty ra giao cho bé c«ng nghiÖp nhÑ qu¶n lý - N¨m 1978: T¸ch thµnh lËp Textimex - N¨m 1985: T¸ch thµnh lËp Mecanimex - N¨m 1987: T¸ch thµnh lËp Leaprodoxim - N¨m 1990: T¸ch c«ng ty XNK phÝa nam thµnh c«ng ty trùc thuéc bé th¬ng m¹i §Õn n¨m 1993 ®Ó ®¸p øng ®iÓu kiÖn kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng vô tæ chøc vµ cña Gi¸m ®èc c«ng ty XNK t¹p phÈm, Bé th¬ng m¹i ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ níc sè 333 TM/TCCB ngµy 31-3-1993 Tªn c«ng ty: C«ng ty XuÊt nhËp khÈu T¹p phÈm Tªn giao dÞch: TOCONTAP - Hµ néi Trô së: Sè 36 Bµ TriÖu – Hoµn KiÕm – Hµ néi Fax: 84.4.55917 §iÖn tho¹i: 54191 – 56576 Telex: 4.11258 TOC VT Tµi kho¶n : 00.110.370005 t¹i ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt nam Tæng Gi¸m ®èc: Bïi ThÞ TuÖ Trong nh÷ng n¨m ho¹t ®éng theo c¬ chÕ cò TOCONTAP lµ mét tæng c«ng ty lín, mÆt hµng kinh doanh rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, thÞ trêng ho¹t ®éng réng lín. Tuy nhiªn, cïng víi sù biÕn ®éng chung ë c¸c thÞ trêng xuÊt khÈu ViÖt nam, c«ng ty gÇn nh bÞ mÊt hoµn toµn thÞ trêng quen thuéc cña m×nh lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cã nhiÒu x¸o trén, hiÖu qu¶ kinh doanh suy gi¶m nghiªm träng ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn bÞ ¶nh hëng nÆng nÒ. NÕu vµo thêi kú hoµng kim cuèi nh÷ng n¨m 1980 kim ng¹ch XNK cña c«ng ty lu«n ®¹t møc cao kho¶ng 60 – 80 triÖu USD th× ë nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 90 nµy kim ng¹ch c«ng ty liªn tôc gi¶m. MÆc dï vËy víi sù quan t©m gióp ®ì cña Bé th¬ng m¹i cïng víi nh÷ng nç lùc cña ban l·nh ®¹o, cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, vµi n¨m gÇn ®©y thÞ trêng cña c«ng ty kh«ng ngõng më réng, mÆt hang kinh doanh ®a d¹ng, ph¬ng thøc kinh doanh phong phó lµm cho kim ng¹ch XNK cña c«ng ty ®· dÇn ®i vµo thÕ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nhanh chãng. Cïng víi ®ã lµ thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi t¨ng lªn, nép ng©n s¸ch còng t¨ng lªn. Cô thÓkim ng¹ch xuÊt khÈu chØ ®¹t 3.575.360 USD n¨m 1998 ®· t¨ng tíi 11.760.196 USD n¨m 2001. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi lao ®éng t¨ng tõ 1.117.000 ®ång/ngêi/th¸ng n¨m 1998 lªn 1.550.000 ®ång/ngêi/th¸ng n¨m 2001. Víi kÕt qu¶ nµy ch¾c ch¾n c«ng ty sÏ t×m cho m×nh híng ®i tèt trong t¬ng lai. 2- Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ hÖ thèng cña c«ng ty XNK T¹p phÈm. 2.1 Chøc n¨ng cña c«ng ty. C«ng ty cã c¸c chøc n¨ng sau: - Tæ chøc xuÊt khÈu trùc tiÕp c¸c mÆt hµngnhw thñ c«ng mü nghÖ,hµng n«ng s¶n, h¶i s¶n, l©m s¶n, c¸c s¶n phÈm m©y tre ®an. - Tæ chøc tiªu thô hµng nhËp khÈu gåmhµng ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, dông cô thÓ thao, hµng da. - NhËn xuÊt nhËp khÈu uû th¸c cho c¸c doanh nghiÖp trong níc vµ quèc tÕ - Tæ chøc mua gom hµng tõ c¸c ch©n hµng ngoµi c«ng ty ®Ó phôc vô cho viÖc xuÊt khÈu. .2 C¸c nhiÖm vô cña c«ng ty. - B¶o ®¶m vµ ph¸t triÓn nguån vèn nhµ níc giao - Hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch do nhµ níc ®Æt ra - TiÕn hµnh kinh doanh ®óng ph¸p luËt, ®óng ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ níc, cã nghÜa vô nép ng©n s¸ch cho nhµ níc - Ph¸t huy u thÕ, uy tÝn cña hµng ViÖt nam trªn thÞ trêng quèc tÕ. Më réng cñng cè ph¸t triÓn mèi quan hÖvíi b¹n bÌ quèc tÕ, ®¸p øng tèt nhu cÇu tiªu dïng s¶n xuÊt trong níc vµ quèc tÕ. 2.3 HÖ thèng tæ chøc cña c«ng ty Víi sù thay ®æimang tÝnh sèng cßn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng tycã nhiÒu sù thay ®æi s©u réng. N¨m1992 cã tíi 10 phßng qu¶n lý nay cßn 4 phßng . - Gi¸m ®èc - Phã gi¸m ®èc - C¸c phßng qu¶n lý gåm: + Phßng tæ chøc lao ®éng + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n + Phßng tæng hîp + Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ - C¸c phßng kinh doanh gåm: XNK1, XNK2, XNK3, XNK4, XNK6, XNK7, XNK8, trung t©m mua b¸n chi nh¸nh H¶i Phßng, chi nh¸nh Hå ChÝ Minh, xÝ nghiÖp TOCAN. Tæng gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh C¸c phßng nghiÖp vô XNK Phßng tæng hîp Chi nh¸nh H¶i Phßng, HCM Phßng tæ chøc lao ®éng XÝ nghiÖp TOCAN Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ Trung t©m mua b¸n trong, ngoµi cung cÊp th«ng tin ®iÒu khiÓn cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý S¬ ®å : Tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty XNK T¹p phÈm Hµ Néi  Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ngêi ®øng ®Çu c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ Bé th¬ng m¹i vÒ c¸c ho¹t ®éng, hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn c«ng ty. Gi¸m ®èc qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng ty theo luËt doanh nghiÖp nhµ níc, luËt lao ®éng, tho¶ íc lao ®éng, néi quy lao ®éng, hîp ®ång lao ®éng vµ quy chÕ kho¸n cña c«ng ty.  Phã gi¸m ®èc lµ ngêi trùc tiÕp gióp ®ì gi¸m ®èc trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh trong ph¹m vi giíi h¹n quyÒn lùc cña m×nh.  Phßng tæ chøc qu¶n lý lao ®éng cã nhiÖm vô tæ chøc qu¶n lý lao ®éng trong c«ng ty vµ yªu cÇu ®iÒu ®éng, s¾p xÕp bè trÝ lao ®éng cña gi¸m ®èc trªn c¬ së n¾m v÷ng nh÷ng quy chÕ vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng, bé luËt lao ®éng vµ tho¶ íc lao ®éng, hîp ®ång lao ®éng, lµm quy ho¹ch ®µo t¹o tuyÓn dônglao ®éng theo môc ®Ých kinh doanh, gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i tè tông vµ quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng. B¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé, phßng gian b¶o mËt.  Phßng tæng hîp cã nhiÖm vô tæng hîp vÊn ®Ò ®èi néi, ®èi ngo¹i s¶n xuÊt kinh doanh. Tæ chøc kÞp thêi cho c¸c phßng nghiÖp vô, c¸c phßng cã liªn quan ®Ó triÓn khai khi thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch mÆt hµng kinh doanh XNK. Theo dâi ®«n ®èc vµ kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch, tiÕp nhËn vµ so¸t xÐt c¸c chØ tiªu ®¬n hµng XNK ®Ó phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña nhµ níc. Tæng hîp b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cña c«ng ty vÒ sè lîng, chÊt lîng mua vµ b¸n ra. Chøc n¨ng cña phßng tæng hîp lµ x©y dùng tæng hîp c©n ®èi c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch XNK, tµi vô, lao ®éng, tiÒn l¬ng, vËt t bao b× vËn t¶i ...bao gåm c¶ vÒ sè lîng ,chÊt lîng.  Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n víi chøc n¨ng gi¸m ®èc ®ång tiÒn th«ng qua viÖc kiÓm so¸t vµ qu¶n lý tiÒn vèn vµ tµi s ¶n cña c«ng ty cã nhiÖm vô: + Híng dÉn c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh vÒ nghiÖp vô më sæ s¸ch theo dâi ho¹t ®éng ®¬nvÞ, gióp hä lµm thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú h¹ch to¸n néi bé theo quy ®Þnh cña c«ng ty híng dÉn cña bé tµi chÝnh. + X©y dùng kÕ ho¹ch thu chitµi chÝnh cña c«ng ty, chuÈn bÞ ®Çy ®ñ kÞp thêi cÊc lo¹i vèn kinh doanh XNK cña c«ng ty. Híng dÉn ®«n ®èc kiÓm tra c¸c phßng nghiÖp vô vµ phßng cã liªn quanthwcj hiÖn ®óng c¸c chØ tiªu ®Þnh møc ®· ®îc duyÖt. + Tham gia x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh, tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c mÆt hµng . + Thùc hiÖn thanh to¸n c¸c kho¶n thu chi theo ®óng chØ tiªu ®Þnh møc theo c¸c ®Þnh møc tµi vô c¨n cø vµo c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ chøng tõ hîp lÖ, tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. + §¶m b¶o nguån vèn vay ng©n hµng t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh, gi¶i quyÕt tiÒn hµng ø ®äng, c«ng nî d©y da... + ChÊp hµnh ®Çy ®ñ chÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n tµi vô, tæ chøc qu¶n lý chøng tõ sæ s¸ch. §iÒu hµnh tæ chøc lao ®éng trong phßng .  Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ chøc n¨ng chÝnh lµ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý v¨n th lu tr÷, tµi liÖu, hå s¬ chung, ®iÒu ®éng xe ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ ®· mua s¾m vµ phôc vô cho qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trong toµn c«ng ty cã hiÖu qu¶ tiÕt kiÖm, cÊt gi÷ b¶o qu¶n gi÷ g×nnhwngx tµi liÖu hiÖn cã kh«ng ®Ó h háng mÊt m¸t, xuèng cÊp hoÆc ®Ó ra ch¸y næ. §Ò suÊt mua s¾m ph¬ng tiÖn lµm viÖc vµ c¸c nhu cÇu sinh ho¹t cña c«ng ty, söa ch÷a nhµ cöa, b¶o vÖ an toµn c¬ quan. Duy tr× th¬i gian lµm viÖc gi÷ g×n vÖ sinh ®¶m b¶o m«i trêng s¹ch ®Ñp ®¸p øng yªu cÇu cÊp thiÕt cña l·nh ®¹o vµ c¸c phßng ban. Tæ chøc tèt ®êi sèng b¶o vÖ søc khoÎ cho c¸n bé.  C¸c phßng kinh doanh víi ngêi ®¹i diÖn lµ trëng phßng sau khi nhËn ®îc chØ tiªu giao kho¸n ®îc: + Gi¸m ®èc uû quyÒn kÝ kÕt c¸c hîp ®éng néi, ngo¹i, uû th¸c theo ph¬ng ¸n kinh doanh ®· ®îc gi¸m ®èc duyÖt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ sù uû quyÒn ®ã. §ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n khi vi ph¹m ph¸p luËt do chñ quan g©y ra. + Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¬ng ¸n phßng nhËn kho¸n ph¶i thùc hiÖn ®óng quy tr×nh, thao t¸c nghiÖp vô chuyªn m«n b¶o ®¶m gi¶m chi phÝ. + Chñ ®éng ph¸t hiÖn gi¶i quyÕt nguyªn nh©n g©y ra tæn thÊt nh»m ®¶m b¶ohiÖu qu¶ kinh doanh cao. + §îc vay vèn u ®·i cña c«ng ty theo quy ®Þnh vµ ®îc c«ng ty b¶o l·nh ®Ó vay vèn cña ng©n hµng theo khÕ íc. §îc huy ®éng vèn nhµn rçi cña c¸c c¸ nh©n tËp thÓ hoÆc vay ngoµi ®Ó thùc hiÖn c¸c th¬ng vô kinh doanh vµ chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ viÖc b¶o ®¶m vèn vay sö dông kinh doanh. + §îc chñ ®éng ph©n phèi thu nhËp cho c¸ nh©n tõ l¬ng, thëng cña phßng m×nh theo nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. + Trªn nguyªn t¾c lÊy thu bï chi cã l·i nép c«ng ty, ®îc tù quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ mua , b¸n vµ c¸c kho¶n chi phÝ trong kinh doanh trªn c¬ së chøng tõ tµi chÝnh thu chi hîp lÖ vµ n»m trong l·i gppä cña ®¬n vÞ. + Hµng th¸ng ®îc t¹m øng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt cã tr¸ch nhiÖm nép ®ñ c¸c kho¶n l·i, phÝ qu¶n lý, l·i ng©n hµng hoÆc thuª vèn cho c«ng ty. Ph¶i chÞu khÊu trõ c¸c kho¶n chi phÝ vît, vi ph¹m kû luËt thu nép cña c«ng ty.  Chi nh¸nh H¶i Phßng vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®îc thµnh lËp ®Ó më réng m¹ng líi kinh doanh, t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ thu thËp th«ng tin. Gi¸m ®èc chi nh¸nh vµ c¸n bé, c«ng nh©n viªnthuéc chi nh¸nh ®ång chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý kinh doanh cã hiÖu qu¶ c¸c tµi s¶n cè ®Þnh vµ lu ®éng ®îc c«ng ty giao. §«n ®èc vµ thùc hiÖn kh©u giao nhËn hµng ho¸ XNK cña c«ng ty t¹i c¶ng H¶i Phßng.  XÝ nghiÖp TOCAN lµ xÝ nghiÖp liªn doanh víi Canada ®Ó s¶n xuÊt chæi quÐt s¬n vµ c¸n l¨n têng tõ n¨m 1993. 3- Kh¸i qu¸t t×nh h×nh c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Lµ mét trong nh÷ng c«ng ty cã bÒ dµy lÞch sö l©u n¨m vÒ bu«n b¸n quèc tÕ ë ViÖt nam, TOCONTAP cã thÞ trêng ho¹t ®éng réng lín. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty cã bíc ph¸t triÓn ®ét biÕn doanh thu t¨ng m¹nh, lîi nhuËn còng t¨ng theo lµm thu nhËp cña c¸n bé còng ®îc c¶i thiÖn kh¸ nhiÒu nh n¨m 2001 møc l¬ng lµ 1.550.000 ®ång th× n¨m 2002 møc l¬ng t¨ng lªn 1.820.000 ®ång. Cã thÓ ®iÔn ®¹t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty trong 3 n¨m gÇn ®©y. ChØ tiªu N¨m 2000 KH Doanh 150000 thu (triÖu ®ång) Kim 16300000 ng¹ch XNK (USD) Nép ng©n s¸ch (triÖu ®ång) Lîi 2000 nhuËn (tr®) Thu nhËp BQ (tr®) TH N¨m 2001 185372 KH 170000 N¨m 2002 TH 286380 KH 200000 TH 287389 21077000 20000000 31051660 22000000 24882653 45888 34198 33328 30629 40000 2022 2100 2100 1965 2163 1,55 1,5 1,82 1,675 Víi sù suy sôp chung cña c¸c c«ng ty XNK kh¸c,TOCONTAP còng cã nhiÒu khã kh¨n nhng råi còng qua ®i nhanh chãng. KÕt qu¶ ®¹t ®îc trong 3 n¨m gÇn ®©y còng lµ dÊu hiÖu tèt cho TOCONTAP trong thêi gian tíi vµ ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: Kim ng¹ch XNK (USD) ChØ tiªu Tæng kim ng¹ch XNK Kim ng¹ch XK Kim ng¹ch NK N¨m 2000 21.077.000 4.875.000 15.696.000 N¨m 2001 31.051.660 11.777.870 19273790 N¨m2002 24.882.653 5.853.891 19.028.762 Qua b¶ng trªn ta thÊy n¨m 2001 lµ n¨m ®Çu tiªn thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m (2001-2005). Vµ tæng kim ng¹ch n¨m ®Çu tiªn nµy ®¹t cao nhÊt so víi n¨m tríc ®©y bëi ®©y lµ sù cè g¾ng rÊt lín ®èi víi mÆt hµng t¹p phÈm, xuÊt ®îc h¬n 7triÖu USD ®a kim ng¹ch xuÊt khÈu toµn c«ng ty ®¹t 235% so chØ tiªu. §Ó cã sè kim ng¹ch nµy c«ng ty ®· ®a d¹ng ho¸ kinh doanh vµ h×nh thøc kinh doanh nh ®Êu thÇu quèc tÕ, gia c«ng, t¹m nhËp t¸i xuÊt. Nh÷ng mÆt hµng cã kim ng¹ch lín nh: - V¨n phßng phÈm 7876688 USD = 65% kim ng¹ch XK cña c«ng ty - MÆt hµng chæi quÐt s¬n 2840125 USD = 24% c¶ n¨m - Hµng n«ng s¶n 116341 USD ®¹t 23% so chØ tiªu - Hµng cao su 58 tÊn ®¹t7,5% so chØ tiªu ThÞ trêng cã kim ng¹ch lín nhÊt trong n¨m qua lµ Canada, Iraq, Achentina...mét sè thÞ trêng míi më tuy kim ng¹ch cßn nhá nh Mü, Anh, §øc...C«ng ty cã tæng sè thÞ trêng lµ 20 níc vµ 12 mÆt hµng xuÊt khÈu. Trong n¨m 2002 chØ tiªu toµn c«ng ty ®¹t113% so kÕ ho¹ch nhng so víi n¨m 2001, n¨m 2002 c«ng ty thùc hiÖn 81%( 24,8 tr USD/ 31,1 tr USD). Nguyªn nh©n nay do t×nh h×nh kinh tÕ th¬ng m¹i thÕ giíi ®· cã sù phôc håi nhng chËm, gi¸ c¶ trªn thÞ trêng biÕn ®éng h¬n n¨m 2001, mét sè ®ång tiÒn kh«ng æn ®Þnh nªn søc mua cña nhiÒu thÞ trêng bÞ gi¶m sót ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh XNK cña c«ng ty. II. Tæ chøc m«i trêng kinh doanh cña doanh nghiÖp 1- Néi dung tæ chøc m«i trêng kinh doanh bªn ngoµi vµ thÞ trêng cña doanh nghiÖp Nh ta biÕt TOCONTAP lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc víi h×nh thøc kinh doanh XNK lµ chÝnh. Song trong XNK th× h×nh thøc tù doanh lµ chñ yÕu vµ nhËp khÈu h¬n h¼n xuÊt khÈu, xuÊt khÈu chØ b»ng 31% cña nhËp khÈu vµ cßn bÞ ¶nh hëng cña c¹nh tranh x©m nhËp thÞ trêng rÊt lín. M«i trêng kinh doanh cña c«ng ty lµ m«i trêng kinh doanh quèc tÕ vµ thÞ trêng c«ng ty ®ang ho¹t ®éng lµ thÞ trêng trong níc, thÞ trêng níc ngoµi. C«ng ty cã thÞ trêng ho¹t ®éng t¬ng ®èi réng lín. Sau khi b¹n hµng lín nhÊt lµ Liªn X« cò vµ c¸c níc §«ng ©u sôp ®æ c«ng ty cã nhiÒu cè g¾ng t×m kiÕm thÞ trêng míi vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh. HiÖn nay c«ng ty ®· cã quan hÖ bu«n b¸n víi h¬n 30 níc ë kh¾p c¸c ch©u lôc, trong ®ã chñ yÕu lµ c¸c níc §«ng Nam ¸ vµ §«ng B¾c ¸. Trong t×nh h×nh kinh tÕ hiÖn nay, c«ng t¸c thÞ trêng cùc k× quan träng, c«ng ty lu«n ph¶i t×m kiÕm khai th¸c thÞ trêng míi. Ngoµi nh÷ng thÞ trêng quen thuéc nh NhËt b¶n, Hµn quèc, Singapore...HiÖn nay c«ng ty ®· ®em hµng ho¸ chµo b¸n t¹i thÞ trêng xa nh Achentina, Brazil, Chilª...vµ lµ mét doanh nghiÖp ®Çu tiªn ®· xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ vµo thÞ trêng Mü. TOCONTAP-Mét doanh nghiÖp nhµ níc nªn ®îc sù quan t©m cña bé Th¬ng m¹i , cña c¸c cÊp l·nh ®¹o trùc thuéc qu¶n lý, ch¼ng h¹n n¨m 2002 c«ng ty ®îc Bé th¬ng m¹i xuÊt khÈu 250 triÖu ®ång. §©y lµ mét sù khÝch lÖ thùc sù, lµ ®ßn bÈy thóc ®Èy c«ng t¸c xuÊt khÈu cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n nh chÝnh s¸ch cña nhµ níc vÒ c«ng t¸c nhËp khÈu ®ang gÆp víng m¾c tõ phÝa nhµ níc vÒ quan ®iÓm , ph¬ng híng, chÝnh s¸ch. Quan ®iÓm cña nhµ níc lµ khuyÕn khÝch ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇn ®a hµng ho¸ Viªt nam th©m nhËp c¸c thÞ trêng trªn thÕ giíi, ®ång thêi chØ xuÊt kh¼u nh÷ng mÆt hµng cã tÝnh chÊt thiÕt yÕu ®èi víi nÒn kinh tÕ trong níc. TOCONTAP lµ doanh nghiÖp nhµ níc tõ thêi c¬ chÕ cò ®· kh«ng ph¶i quan t©m ®Õn thÞ trêng trong níc v× xuÊt nhËp khÈu theo nghÞ ®Þnh th , víi hµng nh¹p khÈu ®îc nhµ níc ph©n bæ theo kÕ ho¹ch , giao hµng theo ®Þa chØ tríc. MÆt kh¸c, c«ng ty cßn lµ ®Çu mèi nhËp khÈu ®éc quyÒn hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng, v× vËy ®éi ngò c¸n bé thô ®éng, kh«ng quan t©m ®Õn thÞ trêng trong níc®Ó tiªu thô hµng ho¸ cho nªn khi chuyÓn sang c¬ chÕthÞ trêng c«ng ty kh«ng tr¸nh khái khã kh¨n mµ bÊt cø doanh nghiÖp nhµ níc nµo còng vÊp ph¶i. H¬n n÷a TOCONTAP do chuyªn kinh doanh XNK hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng lµ nh÷ng mÆt hµng bÞ c¹nh tranh gay g¾t, ®¬n vÞ c¹nh tranh lín, hµng ho¸ thêng phong phó , ®a d¹ng chñng lo¹i mÆt hµng. Nh ta biÕt ®èi víi bÊt k× mét doanh nghiÖp, mét c«ng ty kinh doanh nµo bao giê còng ®Æt ra môc tiªu cho doanh nghiÖp m×nh . V× vËy mµ TOCONTAP ®Æt ra môc tiªu cho c«ng ty trong n¨m tíi ph¶i ®¹t vµ vît møc tæng kim ng¹ch XNK thêi hoµng kim cña m×nh. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã c«ng ty ®· x¸c ®Þnh c¸c nhiÖm vô chÝnh cña m×nh lµ: - Më réng thÞ trêng xuÊt khÈu ®Æc biÖt chó träng thÞ trêng SNG vµ c¸c níc §«ng ©u - Më réng mÆt hµng kinh doanh, lÜnh vùc kinh doanh - Tõng bíc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm - §æi míi ph¬ng thøc kinh doanh, ®µo t¹o c¸n bé kinh doanh cã ®ñ tr×nh ®é vµ n¨ng lùc Tuy nhiªn c«ng ty gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n vÒ t×nh h×nh kinh tÕ níc ta vµ thÕ giíi tiÕp tôc khã kh¨n, tû gi¸ hèi ®o¸i cßn nhiÒu thay ®æi. TiÒn mua USD t¹i ng©n hµng ®ang gÆp khã kh¨n, chøng tõ cña c¸c c«ng ty tån ®äng t¹i c¸c ng©n hµng kh¸ lín. V× vËy c«ng ty tiÕp tôc kh¾c phôc khã kh¨n ®Èy m¹nh kim ng¹ch XNK b»ng nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn c¸c chØ tiªu ®Ò ra. 2- VÒ kh¸ch hµng , ngêi tiªu dïng TOCONTAP lµ c«ng ty kinh doanh XNK cho nªn kh¸ch hµng cña c«ng ty chñ yÕu lµ kh¸ch hµng trong níc vµ níc ngoµi. Kh¸ch hµng trong níc lµ c¸c c¬ quan, c¸c xÝ nghÞªp, c¸c hîp t¸c x· c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp ë c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c ®¬n vÞ, c¸c c«ng ty XNK ë c¸c tØnh thµnh, c¸c c«ng ty TNHH, c¸c tæ chøc thu gom hµng ho¸ nhá lÎ...C¸c ®¬n vÞ nµy cã thÓ kÕt hîp bu«n b¸n XNK c¸c hµng ho¸ qua c«ng ty. C«ng ty cã thÓ nhËp uû th¸c c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng, thiÕt bÞ m¸y mãc cho c¸c bÖnh viÖn. Cßn ®èi víi kh¸ch hµng níc ngoµi chñ yÕu lµ c¸c níc §«ng nam ¸, §«ng b¾c ¸ ,Mü, Anh, Ph¸p, Thuþ sü... Vµ sau khi sù biÕn ®éng cña thÞ trêng cò, sù tan r· cña Liªn X« cò ®· ¶nh hëng rÊt lín ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh XNK cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc nã g¾n liÒn víi sù xo¸ bá c¬ chÕ quan liªu bao cÊp ë níc ta, xo¸ bá c¸c nghÞ ®Þnh th, ®¸nh dÊu thêi k× ho¹t ®éng tù chñ cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ViÖt nam, lµm h¹n hÑp c¸c ®Çu mèi XNK lµm t¨ng thªm rñi ro trong kinh doanh mµ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ph¶i g¸nh chÞu vµ ph¶i sau mét thêi gian míi cã thÓ phÇn nµo kh¾c phôc hËu qu¶. §èi víi TOCONTAP, SNG vÉn lµ mét thÞ trêng lín cÇn khai th¸c mét c¸ch triÖt ®Ó do nh÷ng yªu cÇu b¸n còng nh mua ë thÞ trêng nµy cÇn mang tÝnh cÊp b¸ch, tÝnh khan hiÕm thÞ hiÕu ®¬n gi¶n. §Æc biÖt cã sù kiÓm so¸t ®ång tiÒn chÆt chÏ cña nhµ níc ë thÞ trêng ®ã dÊn ®Õnthanh to¸n gÆp khã kh¨n ph¶i chuyÓn qua c¸c ng©n hµng hay chi nh¸nh thø 3. ThÞ trêng míi ®îc më réng hÕt søc míi mÎ viÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ cïng víi viÖc bá lÖnh cÊm vËn gÇn ®©y cña Mü ®· t¹o ®iÒu kiÖn còng nh b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam v¬n réng ra c¸c thÞ trêng míi xa h¬n chñ yÕu c¸c níc t b¶n cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Víi nh÷ng kh¸ch hµng míi nµy th× viÖc t×m hiÓu vÒ hé, lËp quan hÖ ch÷ tÝn víi hä ®ßi hái ph¶i cã thêi gian nhng ph¶i gi¶i quyÕt ®îc tÝnh thêi c¬. C«ng ty XNK t¹p phÈm còng nh c¸c c«ng ty nhµ níc kh¸c ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ngµy cµng ph¶i t×m ®îc b¹n hµng míi. III. §iÓm m¹nh , ®iÓm yÕu cña c«ng ty. 1- §iÓm m¹nh C«ng ty lµ doanh nghiÖp nhµ níc cã bÒ dÇy lÞch sö l©u n¨m vÒ bu«n b¸n quèc tÕ, h¬n n÷a c«ng ty chuyªn s©u vÒ lÜnh vùc XNK cho nªn viÖc giao dÞch kÝ c¸c hîp ®ång néi ngo¹i sÏ thuËn lîi dÔ dµng h¬n. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®·: - Më réng vµ gi÷ v÷ng thÞ trêng xuÊt khÈu ngoµi nh÷ng thÞ trêng quen thuéc nh Acgentina, Canada, nhËt, Ph¸p , §øc...c«ng ty ®· khai th¸c sang thÞ trêng Thæ nhÜ k×, Bungari, Ai cËp vµ mét sè thÞ trêng Nam mÜ. - C«ng ty lu«n ®îc sù quan t©m cña Bé th¬ng m¹i . - N¨m 2002 c«ng ty ®· ®a xÝ nghiÖp m× ¨n liÒn t¹i Lµo vµo ho¹t ®éngchÝnh thøc s¶n phÈm cã chÊt lîng cao vµ ®îc ngêi d©n chÊp nhËn. - C«ng ty tiÕp tôc cñng cè 2 chi nh¸nh t¹i H¶i phßng vµ Hå ChÝ Minh lµm ¨n cã hiÖu qu¶. - C¬ së vËt chÊt nhµ cöa cña c«ng ty®îc khai th¸c triÖt ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho kinh doanh s¶n xuÊt ®îc c¶i thiÖn ®Çy ®ñ. - Toµn c«ng ty sèng trong sù ®oµn kÕt yªu th¬ng nhau, mét kh«ng khÝ cëi më th©n thiÖn nh trong gia ®×nh- §©y lµ mét ®iÒu hÕt søc quÝ gi¸ trong c¬ chÕ thÞ trêng . - C«ng ty cã mét ban l·nh ®¹o hÕt lßng v× c«ng viÖc, cã b¶n lÜng ®øng mòi chÞu sµo trong lóc khã kh¨n gian khæ. Hai ®ång chÝ l·nh ®¹o ®Òu lµ nh÷ng ngêi lµm viÖc hÕt m×nh cho c«ng ty sèng gi¶n dÞ tݪt kiÖm, kh«ng xa hoa l·ng phÝ, nãi ®i ®«i víi lµm - C«ng ty thùc hiÖn tèt qui chÕ d©n chñ c«ng khai. Khèi ®¹i ®oµn kÕt gi÷a §¶ng- ChÝnh quyÒn – C«ng ®oµn rÊt chÆt chÏ lu«n cïng nhau bµn b¹c quyÕt ®Þnh mäi c«ng viÖc . - C¸c phßng ban trong c«ng ty lu«n lÊy c¬ chÕ kho¸n lµ mét thíc ®o®Ó thÓ hiÖn sù ®ãng gãp cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn lu«n yªu quÝ c«ng ty, coi c«ng tylµ nhµ cña m×nh. Th¬ng hiÖu c«ng ty lµ lÏ sèng cña mäi ngêi , ®ã còng lµ yÕu tè tinh thÇn quan träng ®Ó vît qua khã kh¨n 2- §iÓm yÕu. -TOCONTAP lµ mét ®¬n vÞ trung gian, c¬ së s¶n xuÊt Ýt, kh«ng cã mÆt hµng chñ lùc, mÆt hnµg truyÒn thèng lµ hµng t¹p phÈm, thñ c«ng mü nghÖ cã tÝnh c¹nh tranh lín nªn hËu qu¶ kinh doanh kh«ng cao nh thÞ trêng Chi Lª nh÷ng n¨m tríc ®©y nhËp cña TOCONTAP mét khèi lîng hµng ®¸ng kÓ lµ hµng m©y tre ®an vµ gèm sø nhng gÇn ®©y do hµng Trung Quèc th©m nhËp nhiÒu gi¸ c¶ rÎ h¬n h¼n cña ta nªn ®· gi¶m ®Æt hµng mÆc dï c«ng ty cã thay ®æi ph¬ng thøc thanh to¸n b»ng L/C sang D/P cho kh¸ch hµng quen thuéc nhng vÉn kh«ng c¹nh tranh ®îc. - ViÖc chuÈn bÞcho héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®· cã nhiÒu triÓn khai song cßn chËm ®Æc biÖt nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó gi¶m gi¸ thµnh hµng xuÊt khÈu thùc hiÖn cha kiªn quyÕt triÖt ®Ó. - Vßng lu©n chuyÓn vèn cßn chËm, ngoµi nguyªn nh©n kh¸ch quan do søc mua cña thÞ trêng th× mét sè yÕu tè chñ quan cÇn kh¾c phôc ®ã lµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm th¸i ®é kiªn quyÕt vµ biÖn ph¸p thu håi vèn nhanh cña mét sè c¸n bé trùc tiÕp kinh doanh cßn yÕu kÐm g©y nªn ®äng vèn vµ thiÕu vèn . _ HÖ thèng th«ng tin trong vµ ngoµi níc cha ®îc nhanh, chÝnh x¸c v× vËy mµ viÖc ®Þnh gi¸, nhËn ®Þnh c¸c c¬ héi kinh doanh kh«ng kÞp thêi. IV. ChiÕn lîc vµ chÝnh s¸ch kinh doanh cña c«ng ty. HiÖn nay TOCONTAP kinh doanh mét sè mÆt hµng sau: - N«ng s¶n phÈm, s¶n phÈm t¬i sèng vµ h¶i s¶n. - C¸c s¶n phÈm m©y tre , thñ c«ng mü nghÖ. - C¸c s¶n phÈm may mÆc. - C¸c c«ng cô thiÕt bÞ c«ng nghiÖp. - §å ®iÖn tö vµ ®iÖn d©n dông. - C¸c mÆt hµng c«ng nghiÖp nhÑ: giÊy, giÇy dÐp, ®å ch¬i ... - ThiÕt bÞ m¸y mãc vËt t y tÕ. Th¸ng 12 n¨m 2002c«ng ty nhËp khÈu giÊy c¸c lo¹i tõ c¸c níc nh Hµn Quèc, In®«nªxia, Nga, Anh...lµ 560 tÊn trÞ gi¸ 254.906 USD, nhËp vËt t ngµnh ®iÖn120.800 USD, xuÊt sang c¸c níc mÆt hµng quÇn ¸o 86669 USD, m©y tre ®an 79614 USD, gèm sø 50021 USD... TOCONTAP lµ c«ng ty chuyªn vÒ lÜnh vùc XNK c¸c mÆt hµng trªn nhng vÒ nh·n hiÖu s¶n phÈm cña c¸c mÆt hµng lµ do c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Æt tªn vµ TOCONTAP chØ lµ trung gian trong viÖc xuÊt vµ nhËp hµng ho¸. S¶n phÈm hµng ho¸ ®îc xuÊt khÈu ra níc ngoµi sÏ mang th¬ng hiÖu TOCONTAP. VÒ gi¸ c¶ th× trªn thÞ trêng quèc tÕ kh«ng cã gi¸ duy nhÊt hay gi¸ chuÈn ®èi víi nhiÒu mÆt hµng. QuyÕt ®Þnh cña c«ng ty kh«ng chØ ®¬n gi¶n ®Æt gi¸ ë møc thÊp mµ cßn cã quan hÖ víi nhiÒu yÕu tè kh¸c nh chÊt lîng giao hµng, gi¸ thµnh cña nhiÒu hµng ho¸...Do ®ã c«ng ty cÇn ph¼i sö dông c¸c biÖn ph¸p vµ c¸c nguån th«ng tin kh¸c nhau ®Ó n¾m v÷ng vÒ gi¸ c¶ gióp cho viÖc nhËp khÈu thuËn lîi vµ mua ®îc ë møc gi¸ phï hîp. Tuy nhiªn còng cã thÓ tham kh¶o qua ®¹i diÖn th¬ng m¹i cña c¸c níc t¹i ViÖt nam, qua th¬ng vô cña m×nh ë níc m×nh, ë níc ngoµi, c¸c héi chî triÓn l·m hoÆc nh÷ng b¶ng b¸o gi¸ c«ng bè tõng thêi k× chuyªn vÒ lÜnh vùc c«ng ty quan t©m. VÒ m¹ng líi ph©n phèi cña c«ng ty sö dông hiÖn nay lµ víi mÆt hµng nhËp khÈu thêng c«ng ty nhËp khÈu theo ®¬n ®Æt hµng, theo hîp ®ång ®Æt hµng cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc, c¸c ®¬n vÞ v× vËy mµ viÖc ph©n phèi kh«ng mÊy khã kh¨n. Ngîc l¹i kh©u xuÊt khÈu th× c«ng ty thu mua hµng tõ c¸c ch©n hµng sau ®ã còng hîp ®ång víi c¸c níc ®Ó xu¨t khÈu hµng ho¸. MÆt kh¸c c«ng ty kh«ng cã c¬ së ®Ó s¶n xu¨t,gia c«ng chÕ biÕn, kh«ng cã kho, kh«ng cã m¹ng líi cöa hµng tiªu thô. V× ®Æc ®iÓm nµy nªn viÖc kinh doanh cña c«ng ty mang tÝnh thô ®éng, c«ng ty kh«ng thÓ tù m×nh liªn doanh, liªn kÕt víi b¹n hµng níc ngoµi ®Ó gia c«ng l¾p gi¸p ...mµ ph¶i liªn kÕt víi mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt l¾p gi¸p trong níc ®Ó cïng phèi hîp, nhËp d©y truyÒn s¶n xuÊt vµ c«ng nghÖ míi. C«ng ty còng kh«ng cã hÖ thèng kho, do vËy hµng nhËp vÒ ph¶i thuª kho ngoµi, lµm t¨ng chi phÝ nhÊt víi mÆt hµng nhËp vÒ cÇn ®îi thêi c¬ b¸n cã thÓ ph¶i lu kho l©u trong thêi gian dµi. Còng v× kh«ng cã kho kh«ng cã hÖ thèng cöa hµng tiªu thô nªn c¸n bé kinh doanh khi lËp ph¬ng ¸n lu«n ph¶i tÝnh, ghÐp mèi ®Çu ra ®Çu vµo tríc, yªu cÇu kh¸ch mua ®Æt cäc tríc råi míi tiÕn hµnh nhËp hµng, cã nh vËy míi ®¶m b¶o tiªu thô ngay. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay lµ rÊt khã kh¨n, mÆt hµng kh«ng cã cöa hµng còng cã nghÜa lµ kh«ng thÓ b¸n lÎ, kh«ng n¾m b¾t ®îc gi¸ b¸n lÎ, mäi l« hµng nhËp vÒ ®Òu ph¶i b¸n bu«n dÊn tíi l·i suÊt thÊp. VÒ kh©u xóc tiÕn th¬ng m¹i, c«ng ty cã thÓ thu thËp c¸c th«ng tintõ tµi liÖu, t¹p chÝ th¬ng m¹i quèc tÕ, t¹p chÝ gi¸ c¶ tin tøc ngo¹i th¬ng c¸c b¶n do bé th¬ng m¹i ng©n hµng, côc th«ng kª...cung cÊp, th¨m dß th«ng tin tõ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, ngoµi ra mua th«ng tin tõ c¸c tæ chøc t vÊn. T¹i hiÖn trêng c«ng ty cã thÓ cö ngêi sang nghiªn cøu ë c¸c níc hoÆc n¾m b¾t th«ng tin qua nh©n viªn c¸n bé cña h·ng ®ã sang giao dÞch trùc tiÕp víi c«ng ty vµ víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. C«ng ty qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu cña m×nh trªn t¹p chÝ Th¬ng m¹i, H¶i quan vµ C«ng lý. VI. §¸nh gi¸ tæng hîp vµ nhËn xÐt ®Þnh híng ph¸t triÓn Trong nh÷ng n¨m qua c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ t¬ng ®èi tèt, kh«ng chØ ®em l¹i lîi nhuËn mµ cßn ®em l¹i uy tÝn cho c«ng ty, to¹ nÒn t¶ng rÊt quan träng cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu yÕu tè g©y ¶nh hëng ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty nh: Sù ®a d¹ng ho¸ c«ng viÖc chuyªn m«n trong qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ vµ c«ng nghiÖp ho¸ cña ®Êt níc, sù thay ®æi nhanh chãng cña thiÕt bÞ c«ng nghÖ, sù x©m nhËp cña c«ng ty níc ngoµi vµo ViÖt Nam ngµy cµng nhiÒu ®Æc biÖt lµ tõ khi Mü bá lÖnh cÊm vËn ®èi víi ViÖt nam, c¸c chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh, kinh tÕ thÞ trêng cña nhµ níc vÉn ®ang cßn trong giai ®o¹n cha hoµn thiÖn æn ®Þnh nªn còng g©y khã kh¨n ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng cña c«ng ty. MÆt kh¸c ho¹t ®éng Marketing c«ng ty cha ®îc ph¸t triÓn m¹nh dÉn ®Õn viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ ra níc ngoµi cßn thÊp. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th× c«ng ty cÇn tiÕp tôc ®æi míi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng, ho¹t ®éng t×m hiÓu thÞ trêng cÇn ph¸t huy. Muèn thùc hiÖn ®Çy ®ñ lµ mét tæ chøc doanh nghiÖp quèc doanh cã nhiÖm vô lµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm, gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt trong níc vµ giíi thiÖu ®a khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña thÕ giíi vµo níc ta th× c«ng ty: - Ph¶i chó träng më réng c¸c mèi quan hÖ th¬ng m¹i víi c¸ thÞ trêng trong vµ ngoµi níc b»ng c¸ch t×m hiÓu vµ nghiªn cøu Marketing - B¸m s¸t ®Þnh híng cña ngµnh, trªn c¬ së ®ã tranh thñ sù chØ ®¹ocña bé, cña c¸c chuyªn viªn chøc n¨ng theo dâi lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty ®Ó x¸c ®Þnh môc ®Ých kinh doanh cña m×nh ®óng híng - TiÕp tôc tiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng, ®a d¹ng ho¸ thÞ trêng ®Ó cã thÓ t×m ra mÆt hµng chñ lùc, thÞ trêng chÝnh thuËn lîi cho xu©t, nhËp vµ tiªu thô hµng ho¸ trong níc - N©ng cao kh¶ n¨ng tiÕp thÞ ®Ó ®a ra mét sè chiÕn lîc s¶n phÈm, x¸c ®Þnh ®óng c¸c kªnh ph©n phèi, tiªu thô. Tõ ®ã gióp c«ng ty më réng kh¶ n¨ng kinh doanh trªn thÞ trêng. - CÇn ph¶i xóc tiÕn ngay c«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o trong níc vµ níc ngoµi ®Ó hoµ nhËp vµo hÖ thèng th«ng tin qu¶ng c¸o cña c¸c níc nh»m x©y dùng h×nh ¶nh c«ng ty. - Cñng cè vµ më réng thÞ trêng ngoµi níc ®Ó t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu. Bªn c¹nh nh÷ng thÞ trêng ®ang thùc hiÖn nh Canada, Achentina, Anh, Iraq, Singapore, Malaysia...cÇn më c¸c thÞ trêng míi ë ch©u Phi, ûung cËn ®«ng c¸c níc l¸ng giÒng Lµo, Campuchia. CÇn cã biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó hç chî xÝ nghiÖp m× ¨n liÒn ë Lµo ph¸t triÓn s¶n xuÊtvµ xuÊt khÈu cã hiÖu qu¶. XÝ nghiÖp TOCAN cã thªm biÖn ph¸p ®a s¶n phÈm sang thÞ trêng Mü vµ c¸c níc kh¸c . - Chñ ®éng g¾n bã víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong níc ®Ó ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng xuÊt khÈu phï hîp víi nhu cÇu thÞ hiÕu lu«n thay ®æi cña thÕ giíi t¹o ra nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ thµnh rÎ, chÊt lîng cao, t¹o søc c¹nh tranh cho hµng xuÊt khÈu - TiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng nhanh vßng quay vèn 2 th¸ng/1 lÇn. Nghiªn cøu thÞ trêng trªn thÕ giíi sÏ gióp c«ng ty t×m ®îc nh÷ng b¹n hµng míi, më réng thÞ trêng xuÊt, nhËp khÈu, chñ ®éng kÝ kÕt hîp ®ång víi c¸c h·ng trùc tiÕp s¶n xuÊt h¹n chÕ giao dÞch víi c¸c trung gian tõ ®ã gi¶m bít c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt. C«ng t¸c th«ng tinvµ tiÕp cËn thÞ trêng cÇn ph¶i tiÕn hµnh thêng xuyªn liªn tôc, tõ ®ã qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin ph¶i nhanh nh¹y, chÝnh x¸c, kÞp thêi lo¹i bá th«ng tin gi¶. Do ®ã viÖc nghiªn cøu tèt thÞ trêng kh«ng nh÷ng gióp cho viÖc lËp kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty tèt t¹o thêi c¬ thuËn lîi cho kinh doanh gi¶m tèi ®a thiÖt h¹i rñi ro. kÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp tæng hîp mét th¸ng t¹i c«ng ty XuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm- Hµ néi, cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña C« gi¸o vµ toµn thÓ c¸c C« chó, c¸c anh chÞ trong phßng XNK7, b¶n th©n em còng n¾m v÷ng ®îc qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh trong c«ng ty, biÕt ®îc c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty, biÕt lÜnh vùc mµ c«ng ty ho¹t ®éng rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p, chuyÓn biÕn kh«ng ngõng. Tuy nhiªn sù t×m hiÓu còng nh nhËn xÐt cña em còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c Thµy c« ®Ó bµi viÕt ®îc hoµn thiÖn h¬n.
- Xem thêm -