Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty xăng dầu hà sơn bình

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Sau §¹i héi VI cña §¶ng, nÒn kinh tÕ n-íc ta chuyÓn tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cu¶ Nhµ n-íc., cïng víi sù thay ®æi ®ã, ngµnh x¨ng dÇu còng cã sù chuyÓn m×nh râ rÖt, ®ã lµ chuyÓn tõ h×nh thøc cÊp ph¸t theo chØ tiªu h¹n møc sang viÖc tho¶ m·n mäi nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ m¹nh mÏ cña hai tØnh Hoµ B×nh vµ Hµ t©y lµ nh©n tè kÝnh thÝch nhu cÇu cña x· héi vÒ c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu kh«ng ngõng t¨ng lªn. §Ó phôc vô tèt nhÊt c¸c nhu cÇu trªn th× C«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh ra ®ßi lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh, C«ng ty lu«n lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty giao, s¶n l-îng xuÊt b¸n kh«ng ngõng t¨ng lªn, doanh nghiÖp b¶o toµn vµ ph¸t triÓn ®-îc vèn, hoµn thµnh nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc, ®êi sèng vµ thu nhËp cña ng-êi lao ®éng kh«ng ngõng ®-îc n©ng lªn. §iÒu ®ã ®· ®¸nh gi¸ ®-îc phÇn nµo c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh ë doanh nghiÖp ( ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty). Néi dung B¶n b¸o c¸o gåm c¸c phÇn sau : Lêi më ®Çu PhÇn I : Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh PhÇn II : T×nh h×nh tæ chøc tµi chÝnh cña C«ng ty PhÇn III: T×nh h×nh thùc hiÖn h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n chñ yÕu ë C«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh. PhÇn IV: C«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i doanh nghiÖp KÕt luËn PhÇn I : Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty X¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh 1.1 Tæng quan chung vÒ doanh nghiÖp : C«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh ®-îc thµnh lËp ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 1991 theo quyÕt ®Þnh sè 669 cña Bé Th-¬ng m¹i trªn c¬ së hîp nhÊt gi÷a XÝ nghiÖp x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh thuéc C«ng ty x¨ng dÇu khu vùc I vµ kho x¨ng dÇu K133 thuéc C«ng ty x¨ng dÇu B12. §Õn n¨m 1995, C«ng ty ®-îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 335/TMTC cña Bé Th-¬ng M¹i. §Õn n¨m 1998, Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam quyÕt ®Þnh chuyÓn Chi nh¸nh x¨ng dÇu S¬n La thuéc C«ng ty x¨ng d©ï khu vùc I vÒ trùc thuéc C«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh. HiÖn t¹i C«ng ty cã 03 ®¬n vÞ thµnh viªn lµ : Chi nh¸nh x¨ng dÇu S¬n La, Chi nh¸nh x¨ng dÇu Hoµ B×nh, XÝ nghiÖp x¨ng dÇu K133. C«ng ty X¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh lµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc h¹ch to¸n ®éc lËp cã trô së chÝnh ®ãng t¹i thÞ x· Hµ §«ng, tØnh Hµ T©y, trùc thuéc Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam (PETROLIMEX). 1.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n + Chøc n¨ng - nhiÖm vô : C«ng ty X¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh cã chøc n¨ng kinh doanh c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu nh- ( x¨ng dÇu chÝnh, Gas ho¸ láng, dÇu mì nhên) trªn ®Þa bµn ba tØnh Hµ T©y, Hoµ B×nh vµ S¬n la. Ngoµi viÖc kinh doanh c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu, C«ng ty cßn tæ chøc kinh doanh c¸c ho¹t ®éng dÞch vô chuyªn ngµnh nh- : tiÕp nhËn, gi÷ hé, b¶o qu¶n, b¬m rãt,..... C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o tho¶ m·n mäi nhu cÇu tiªu dïng x· héi vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm ho¸ dÇu trªn ®Þa bµn ba tØnh Hµ T©y, Hoµ B×nh, S¬n La. Tr¸ch nhiÖm cña C«ng ty lµ ph¶i ho¹t ®éng kinh doanh theo luËt ph¸p, thùc hiÖn tèt nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc, ®ång thêi kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty, lµm tèt mäi c«ng t¸c x· héi, xËy dùng C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. + QuyÒn h¹n : C«ng ty ®-îc chñ ®éng hoµn toµn trong mäi ho¹t ®éng kinh doanh, x©y dùng, tæ chøc vµ qu¶n lý ®¬n vÞ theo ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam. Lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp , C«ng ty cã ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n ,cã tµi kho¶n vµ con dÊu riªng. 1.3 - C¬ së vËt chÊt kü thuËt. Tr¶i qua qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn, tõ khi míi thµnh lËp víi hÖ thèng c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn, ®Õn nay C«ng ty ®· cã hÖ thèng kho bÓ hiÖn ®¹i víi søc chøa kho¶ng 4 000 m3, ®ñ søc tiÕp nhËn hµng ho¸ b»ng ®-êng èng vµ cÊp cho ¤t« xitec, ngoµi ra C«ng ty cßn cã hÖ thèng cöa hµng b¸n lÎ víi 54 cöa hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu hiÖn ®¹i ph©n bè däc theo c¸c quèc lé 1, 6, 21, 32 vµ c¸c -2- thÞ x·, thÞ trÊn trªn ®Þa bµn ba tØnh Hµ T©y, Hoµ B×nh vµ S¬n La, ®¶m b¶o tho¶ m·n mäi nhu cÇu vÒ hµng ho¸ cña c¸c kh¸ch hµng trªn ®Þa bµn ®-îc ph©n c«ng.. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua liªn tôc ®-îc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn theo yªu cÇu ®ång bé ho¸, hiÖn ®¹i vµ tù ®éng ho¸ lµm cèt lâi kü thuËt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong 9 n¨m qua, C«ng ty ®· ®Çu t- trªn 40 tû ®ång ®Ó x©y dùng míi, c¶i t¹o, söa ch÷a, n©ng cÊp vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt (®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ, m¸y mãc, ph-¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ...) ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. 1.4 - §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh C¸c mÆt hµng mµ C«ng ty tæ chøc kinh doanh lµ nh÷ng mÆt hµng ®Æc thï, dÔ ch¸y næ, ®éc h¹i, hao hôt lín v× vËy ®ßi hái cã hÖ thèng c«ng nghÖ chuyªn dïng, hiÖn ®¹i vµ tuyÖt ®èi an toµn trong qu¸ tr×nh kinh doanh. ViÖc ph¶i nhËp khÈu hoµn toµn c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu ®· g©y nhiÒu khã kh¨n cho ngµnh, ®Æc biÖt trong thêi gian võa qua, gi¸ dÇu trªn thÞ tr-êng thÕ giíi t¨ng cao, lµm cho c¸c ®Çu mèi nhËp khÈu x¨ng dÇu h¹n chÕ nhËp, mäi nhu cÇu ®æ dån vÒ PETROLIMEX v× vËy ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho C«ng ty. MÆt kh¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian võa qua còng gÆp nhiÒu khã kh¨n bëi sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh doanh x¨ng dÇu trong vµ ngoµi ngµnh. Tr-íc t×nh h×nh ®ã C«ng ty ®· ®Ò ra nhiÒu biÖn ph¸p nh»m gi÷ v÷ng thÞ phÇn, cñng cè uy tÝn cña PETROLIMEX trªn ®Þa bµn ®-îc ph©n c«ng. Nguån hµng ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty do Tæng c«ng ty ®¶m nhiÖm, hiÖn t¹i C«ng ty nhËn hµng b»ng ®-êng èng t¹i kho K133 ®èi víi c¸c mÆt hµng X¨ng kh«ng ch× 90, X¨ng kh«ng ch× 92, Diesel 0,5%S, cßn c¸c mÆt hµng DÇu ho¶, FO C«ng ty nhËn t¹i Tæng kho x¨ng dÇu §øc Giang (C«ng ty x¨ng dÇu KV 1). C«ng ty thùc hiÖn viÖc b¸n hµng theo c¸c h×nh thøc nh- : B¸n bu«n, b¸n lÎ, b¸n qua ®¹i lý. Víi môc tiªu cao nhÊt lµ t¨ng s¶n l-îng b¸n, gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn thÞ phÇn ®-îc ph©n c«ng. Trong ngµnh x¨ng dÇu thèng nhÊt mét gi¸ h¹ch to¸n hµng tån kho, gi¸ b¸n bu«n chuÈn ®-îc qui ®Þnh cô thÓ cho tõng C«ng ty. C«ng ty thùc hiÖn b¸n lÎ theo gi¸ qui ®Þnh cña Ban vËt gi¸ chÝnh phñ, gi¸ b¸n b¸n cho c¸c hé tiªu dïng, hÖ thèng ®¹i lý c¨n cø vµo gi¸ b¸n bu«n chuÈn vµ ®Þnh h-íng cña Tæng c«ng ty. C«ng ty thùc hiÖn viÖc b¸n hµng vµ ®-îc h-ëng chiÕt khÊu trªn doanh sè b¸n. V× vËy môc tiªu chÝnh cña ho¹t ®éng kinh doanh lµ ®Èy m¹nh s¶n l-îng hµng ho¸ tiªu thô, t¨ng doanh thu ®Ó t¨ng phÇn chiÕt khÊu ®-îc h-ëng ®«ng thêi ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó gi¶m chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn. 1.5 - C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. -3- XuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña C«ng ty, c¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng thùc tÕ, tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty ®-îc tæ chøc theo s¬ ®å I nh- sau : (Trang bªn) - Gi¸m ®èc C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Nhµ n-íc vµ Tæng c«ng ty vÒ b¶o toµn, ph¸t triÓn vèn vÒ c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn l-îc, s¸ch l-îc, môc tiªu kinh doanh. - C¸c phã gi¸m ®èc C«ng ty ®-îc ph©n c«ng ®iÒu hµnh nh÷ng lÜnh vùc c«ng viÖc cô thÓ, cã tr¸ch nhiÖm tham gia l·nh ®¹o chung, gióp gi¸m ®èc trong nh÷ng lÜnh vùc ®-îc ph©n c«ng - Gi¸m ®èc XN vµ chi nh¸nh chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh theo c¸c qui ®Þnh ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm cña Tæng c«ng ty. - C¸c phßng nghiÖp vô gióp gi¸m ®èc ë c¸c cÊp C«ng ty vµ chi nh¸nh t-¬ng øng theo tõng lÜnh vùc trong ®iÒu hµnh qu¶n lý. - C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt lµ c¸c cöa hµng x¨ng dÇu, bÕn xuÊt, c¸c kho x¨ng, kho Gas 1.6 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tµi chÝnh ë C«ng ty X¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh. C¨n cø vµo m« h×nh ho¹t ®éng kinh doanh, c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty ®-îc thùc hiÖn theo h×nh thøc kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n. M« h×nh bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr-ëng Phã phßng kÕ to¸n Phã phßng kÕ to¸n theo dâi C«ng nî, tiªu thô theo dâi TSC§ & Tæng hîp KT THanh to¸n KT ccdc & §TXDCB KT chi phÝ KT c«ng nî KT tiªu thô thñ quü Phßng KÕ to¸n Phßng KÕ to¸n Phßng KÕ to¸n CN XD S¬n La CN XD hoµ b×nh XN XD K133 Phßng kÕ to¸n C«ng ty gåm cã KÕ to¸n tr-ëng, 02 phã phßng kÕ to¸n vµ 12 kÕ to¸n viªn, hÇu hÕt c¸c nh©n viªn trong phßng ®· tèt nghiÖp ®¹i häc. Mçi nh©n viªn trong phßng ®Òu ®-îc ph©n c«ng mét nhiÖm vô cô thÓ nh-ng víi -4- cïng môc ®Ých lµ theo dâi, kiÓm tra, ghi chÐp, h¹ch to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ t×nh h×nh vµ sù vËn ®éng tµi s¶n trong C«ng ty, thùc hiÖn tèt chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt cña Nhµ n-íc, cña ngµnh - Tr-ëng phßng kÕ to¸n kiªm kÕ to¸n tr-ëng lµ ng-êi gióp Gi¸m ®èc chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n trong toµn C«ng ty, ph©n c«ng, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¸c nh©n viªn trong phßng. - Phã phßng kÕ to¸n theo dâi kÕ to¸n tæng hîp vµ theo dâi TSC§ : Lµ ng-êi gióp cho kÕ to¸n tr-ëng theo dâi chØ ®¹o c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§ vµ tæng hîp quyÕt to¸n toµn C«ng ty. - Phã phßng kÕ to¸n theo dâi c«ng nî vµ doanh thu tiªu thô : Lµ ng-êi gióp cho kÕ to¸n tr-ëng theo dâi t×nh h×nh b¸n hµng vµ c«ng nî trong toµn C«ng ty. - Bé phËn kÕ to¸n mua hµng, b¸n hµng, tiªu thô vµ c«ng nî. - Bé phËn kÕ to¸n thanh to¸n. - Bé phËn kÕ to¸n chi phÝ (chi phÝ nghiÖp vô kinh doanh) vµ kiÓm tra kÕ to¸n. - Bé phËn kÕ to¸n theo dâi ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n, vèn, vËt t-, c¸c quü XÝ nghiÖp vµ c«ng cô lao ®éng. - Thñ quü. * T¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n gåm cã tr-ëng phßng vµ c¸c kÕ to¸n viªn cã nhiÖm vô më sæ s¸ch kÕ to¸n theo chÕ ®é quy ®Þnh, h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ë ®¬n vÞ m×nh vµ ®Þnh kú lËp vµ göi b¸o c¸o quyÕt to¸n theo quy ®Þnh vÒ phßng kÕ to¸n C«ng ty ®Ó tæng hîp chung toµn C«ng ty. * H×nh thøc vµ ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n : Do ®Æc thï cña C«ng ty cã c¸c Chi nh¸nh, XÝ nghiÖp ho¹t ®éng trªn c¸c ®Þa bµn kh¸c nhau, do ®ã ®Ó ®¶m b¶o qu¶n lý tèt c«ng t¸c tµi chÝnh doanh nghiÖp, Phßng kÕ to¸n C«ng ty sö dông ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n theo h×nh thøc võa tËp trung, vöa ph©n t¸n. C¸c Chi nh¸nh, XÝ nghiÖp hµng quý cã tr¸ch nhiÖm göi b¸o c¸o quyÕt to¸n quý vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m vÒ C«ng ty cho phßng kÕ to¸n kiÓm tra vµ Tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n toµn C«ng ty. T¹i v¨n phßng C«ng ty, Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh tæ chøc h¹ch to¸n toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña khèi v¨n phßng vµ hÖ thèng cöa hµng trùc thuéc v¨n phßng C«ng ty vµ thùc hiÖn tæng hîp quyÕt to¸n toµn C«ng ty. Kh«ng ngõng n©ng cao c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý kinh tÕ, nh»m qu¶n lý tèt vµ lµnh m¹nh ho¸ tµi chÝnh doanh nghiÖp ®ã lµ môc tiªu chiÕn l-îc cña C«ng ty nãi chung vµ Phßng kÕ to¸n nãi riªng. + VÒ h×nh thøc kÕ to¸n : C«ng ty sö dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ. Chøng tõ gèc -5- B. kª, b¶ng ph©n bæ nhËt ký chøng tõ Sæ chi tiÕt Sæ c¸i B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi hµng ngµy Ghi ®Þnh kú , cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra 1.7 Mét sè kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh : MÆc dï trong qu¸ tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh, C«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, nh-ng víi sù nç lùc kh«ng mÖt mái cña toµn thÓ CBCNV trong toµn C«ng ty, sù quan t©m chØ ®¹o cña c¸c cÊp l·nh ®¹o nªn C«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ, ®-îc thÓ hiÖn d-íi b¶ng sau : B¶ng 1 : KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ( 2003-2003 ) 2003 ChØ tiªu §VT 2001 2002 2003 Sè l-îng TT % Sè l-îng TT% Sè l-îng TT% Sè l-îng ThÞ tr-ê ng % Doanh sè Tr.® 251.787 119 342.782 136 369.148 108 435.270 118 Lîi nhuËn Tr.® 4.635 44 7.180 155 3.570 50 577 16 Nép ng©n s¸ch Tr.® 36.026 123 29.468 82 47.123 160 4301 9,1 Thu nhËp BQ cña ®/n/ 1.172119 92 1.037.350 89 1.132.682 109 1.214.021 107 448 106 469 105 735 157 724 98 CBCNV Lao ®éng th Ng. -6- PhÇn II: T×nh h×nh tæ chøc tµi chÝnh cña c«ng ty. 1. Ph©n cÊp tµi chÝnh ë doanh nghiÖp. 1.1. Ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh gi÷a c«ng ty víi cÊp trªn. C«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc Tæng C«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam. Hµng n¨m, c¨n cø vµo diÕn biÕn t×nh h×nh thÞ tr-êng, c¸c ®Þnh h-íng cña Nhµ n-íc, viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m tr-íc, Tæng c«ng ty giao kÕ ho¹ch xuÊt b¸n, kÕ ho¹ch tµi chÝnh, ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng cho C«ng ty. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch xuÊt b¸n, chiÕt khÊu Tæng c«ng ty giao , C«ng ty x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh cô thÓ cho toµn C«ng ty vµ tõng ®¬n vÞ. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn ®Þnh kú hµng quý C«ng ty ph¶i b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn cho Tæng c«ng ty, Côc thuÕ ®Þa ph-¬ng, ... hÕt n¨m c«ng ty ph¶i nép b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng trªn. 1.2. Ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh gi÷a C«ng ty víi c¸c XÝ nghiÖp vµ Chi nh¸nh trùc thuéc. Trùc thuéc c«ng ty gåm cã XÝ nghiÖp x¨ng dÇu K133, Chi nh¸nh x¨ng dÇu Hoµ B×nh vµ Chi nh¸nh x¨ng dÇu S¬n La. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc phï hîp víi qui m« s¶n xuÊt kinh doanh vµ tr×nh ®é qu¶n lý, C«ng ty tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo h×nh thøc võa tËp trung võa ph©n t¸n. C¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n kÕ to¸n ®Òu ®-îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty vµ t¹i phßng kÕ to¸n cña c¸c XÝ nghiÖp, Chi nh¸nh trùc thuéc. ViÖc tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n cña C«ng ty trªn c¬ së tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n cña khèi kinh doanh trùc tiÕp vµ cña c¸c XÝ nghiÖp, Chi nh¸nh trùc thuéc. Trùc thuéc C«ng ty, XÝ nghiÖp, Chi nh¸nh lµ hÖ thèng c¸c cöa hµng, ph©n x-ëng, tæ dÞch vô ... lµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ. C¸c ®¬n vÞ nµy cã hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n theo dâi chi tiÕt mang tÝnh chÊt ®¨ng ký chøng tõ ph¸t sinh vµ thèng kª ... theo quy ®Þnh cña C«ng ty , Chi nh¸nh, XÝ nghiÖp trùc tiÕp qu¶n lý. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ë ®©y ®Òu ®-îc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i phßng kÕ to¸n c¸c XÝ nghiÖp, Chi nh¸nh hoÆc t¹i phßng kÕ to¸n C«ng ty trùc tiÕp qu¶n lý. 2. C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh. 2.1. X©y dùng kÕ ho¹ch. C¨n cø vµo h-íng dÉn x©y dùng kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty, C«ng ty yªu cÇu c¸c XÝ nghiÖp, Chi nh¸nh x©y dùng kÕ ho¹ch sau ®ã göi vÒ C«ng ty, C«ng ty c¨n cø t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m tr-íc, ®iÒu kiÖn thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua c¸c phßng nghiÖp vô ®Ó x©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch tr×nh Tæng c«ng ty. -7- KÕ ho¹ch l-u chuyÓn, xuÊt b¸n do phßng kinh doanh x©y dùng dùa trªn c¬ së t×nh h×nh thÞ tr-êng, ®Þnh h-íng cña Tæng c«ng ty vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn cña C«ng ty. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch xuÊt b¸n cña Phßng kinh doanh, Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh trong ®ã bao gåm c¸c chØ tiªu nh- doanh thu, chi phÝ, lîi nhuËn, kÕ ho¹h thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n-íc, ... C¨n cø vµo nguån vèn ®Çu t-, ®Þnh h-íng ph¸t triÓn m¹ng l-íi, Phßng kü thuËt x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n, kÕ ho¹ch s÷a ch÷a TSC§.. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch xuÊt b¸n, kÕ ho¹ch tµi chÝnh phßng tæ chøc x©y dùng kÕ ho¹ch tiÒn l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty. TÊt c¶ c¸c kÕ ho¹ch trªn ®-îc tËp hîp l¹i, tr×nh Gi¸m ®èc C«ng ty ký duyÖt sau ®ã göi Tæng c«ng ty. C¨n cø vµo ®Þnh h-íng chung vµ kÕ ho¹ch do C«ng ty x©y dùng, Tæng c«ng ty ra quyÕt ®Þnh t¹m giao kÕ ho¹ch n¨m cho ®¬n vÞ. 2.2. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Khi cã quyÕt ®Þnh t¹m giao kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty, trªn c¬ së t×nh h×nh thùc tÕ cña c¸c ®¬n vÞ vµ møc ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña kú tr-íc c«ng ty sÏ tiÕn hµnh giao kÕ ho¹ch cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc (xÝ nghiÖp, chi nh¸nh). Mét n¨m Ýt nhÊt 2 lÇn C«ng ty tiÕn hµnh kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ . Sau c¸c quÝ C«ng ty s¬ kÕt, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch (3 th¸ng, 6 th¸ng, 9 th¸ng), trªn c¬ së ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p chØ ®¹o kÞp thêi §Õn cuèi n¨m, C«ng ty tæng kÕt ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, phÇn nµo lµm ®-îc, phÇn nµo ch-a lµm ®-îc, nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m tr-íc, rót kinh nghiÖm cho n¨m sau. 3. T×nh h×nh vèn vµ nguån vèn cña doanh nghiÖp. §Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, th× ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn lµ ph¶i cã vèn, nã quyÕt ®Þnh ®Õn mäi kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc thï cña C«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh lµ vèn dïng cho ho¹t ®éng kinh doanh do Tæng c«ng ty c©n ®èi, mét yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. HiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty ®-îc ®¸nh gi¸ qua b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c n¨m nh- sau: -8- 3.1. C¬ cÊu nguån vèn. TT I 1 2 3 4 II 1 2 3 4 5 6 7 ChØ tiªu N¨m 2002 ST TT (%) Nguån vèn chñ së h÷u Nguån vèn kinh doanh Quü ®Çu t- ph¸t triÓn 29 253 833 26 231 272 Quü khen th-ëng phóc lîi Nguån vèn XDCB Nî ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n Ng-êi mua øng tr-íc ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch Ph¶i tr¶ c¸n bé CNV Ph¶i tr¶ néi bé Vay dµi h¹n Nî kh¸c Céng 2003 ST TT (%) §vt: 1000® Chªnh lÖch ST TT (%) 44 561 532 1 244 139 26 088 187 388 357 252 573 52.86 47.40 0.00 0.08 2.25 47.14 0.70 0.46 26 222 987 24 285 973 948 135 364 056 359 148 28 025 126 998 209 523 896 48.34 44.77 1.75 0.67 0.66 51.66 1.84 0.97 -3030846 -1945299 948135 319495 -884991 1936939 609852 271323 -4.52 -2.63 1.75 0.59 -1.59 4.52 1.14 0.51 4 918 691 8.89 4 301 193 7.93 -617498 -0.96 817 811 22 555 391 170 000 828 025 55 342 020 1.48 40.76 0.31 1.50 100.00 2 531 886 21 103 092 4.67 38.90 0.00 2.98 100.00 1714075 -1452299 -170000 788577 -1093907 3.19 -1.86 -0.31 1.48 0.00 1 616 602 54 248 113 Vèn kinh doanh t¨ng 892.155.108® do : + X©y dùng cöa hµng H÷u NghÞ, kho chøa gas S¬n La vµ mua s¾m thiÕt bÞ v¨n phßng: 876.022.021®. + T¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n XÝ nghiÖp vËn t¶i dÞch vô : 16.153.087® Vèn kinh doanh gi¶m do : bµn giao cho C«ng ty PTS Hµ T©y: 2.837.454.458® Quü t¨ng 2.520.769.672® do : +T¨ng tõ lîi nhuËn n¨m 2002 do Tæng c«ng ty phª duyÖt: 1.746.269.672® + Tæng c«ng ty ®iÒu hoµ quü khen th-ëng phóc lîi: 512.300.000® + Tõ quü l-¬ng cña c«ng ty: 235.000.000® + T¨ng kh¸c: 27.200.000® 3.2. C¬ cÊu tµi s¶n §VT:1000® TT I 1 2 3 4 II 1 2 3 4 ChØ tiªu N¨m 2002 ST TSL§ vµ §TNH 32 513 376 TiÒn 4 908 267 C¸c kho¶n ph¶i thu 10 553 570 Hµng tån kho 16 212 437 TSL§ kh¸c 839 102 TSC§ vµ §TDH 22 828 644 TSC§ 21 458 519 §Çu t- tµi chÝnh dµi h¹n 267 000 Chi phÝ XDCB dë dang 903 126 Ký quü, ký c-îc dµi h¹n 200 000 Céng 55342020 N¨m 2003 TT (%) 58.75 8.87 19.07 29.29 1.52 41.25 38.77 0.48 1.63 0.36 100.00 Tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng 7.921.897.784 ® do: -9- ST 33 627 727 4 163 189 5 816 618 21 390 574 2 257 374 20 620 385 19 408 800 564 285 647 301 54248112 TT (%) 61.99 7.67 10.72 39.43 4.16 38.01 35.78 1.04 1.19 0.00 100.00 Chªnh lÖch ST 1 114 351 -745 078 -4 736 952 5 178 137 1 418 272 -2 208 259 -2 049 719 297 285 -255 825 -200 000 -1093908 TT (%) 3.24 -1.19 -8.35 10.14 2.64 -3.24 -3.00 0.56 -0.44 -0.36 0.00 + Mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ theo kÕ ho¹ch ®-îc Tæng c«ng ty phª duyÖt: 5.177.961.032® + H¹ch to¸n bµn giao XÝ nghiÖp vËn t¶i dÞch vô ®Ó bµn giao cho PTS Hµ T©y lµ: 11.315.199.275® + §¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n XÝ nghiÖp vËn t¶i dÞch vô ®Ó bµn giao cho PTS Hµ T©y: 2.743.936.752® Tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m 15.895.822.661® do: + Thanh lý nh-îng b¸n m¸y mãc thiÕt bÞ cò, l¹c hËu: 1.836.686.634® + H¹ch to¸n xuÊt bµn giao C«ng ty PTS Hµ T©y: 14.059.1336.027® trong ®ã ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n XÝ nghiÖp vËn t¶i dÞch vô xuÊt bµn giao cho PTS Hµ T©y: 2.743.936.752®. 4. Kh¶o s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp. Khi tiÕn hµnh ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña mét ®¬n vÞ ngoµi viÖc ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn vµ c¬ cÊu tµi s¶n, ®Ó cã thÓ xem xÐt kü h¬n ta cßn cÇn ph¶i ®i vµo kh¶o s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®ã. Tõ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ta cã b¶ng sau: TT 1 2 3 4 5 6 7 ChØ tiªu Doanh thu Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn Thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Lîi nhuËn tr-íc thuÕ Lîi nhuËn sau thuÕ C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn HÖ sè doanh thu trªn vèn HÖ sè lîi nhu©n trªn vèn 8 C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ HÖ sè phôc vô chi phÝ KINH DOANH HÖ sè sinh lêi chi phÝ KINH DOANH 9 Thu nhËp b×nh qu©n ng-êi lao ®éng §vt 1000® 1000® 1000® 1000® 1000® 1000® N¨m 2002 §vt: 1000® N¨m 2003 Chªnh lÖch 369 147 550 435 270 085 66 122 535 369 147 550 435 270 085 66 122 535 331 635 077 394 023 584 62 388 507 4 198 691 4 301 193 102 502 3 569 697 577 233 -2 992 464 2 428 542 373 560 -2 054 982 ® ® 13.06 17.23 4.17 0.12 0.02 -0.1 ® ® ®/ng/th¸ng 1.11 1.1 -0.01 0.007 0.0009 -0.0061 1 132 682 1 329 994 197 312 Qua b¶ng trªn ta thÊy t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty lµ: + Doanh thu n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 66 122 535 ngh×n ®ång + Lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2003 so víi n¨m 2002 gi¶m 2 992 464 ngh×n ®ång + Thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 102 502 ngh×n ®ång. T×nh h×nh kinh doanh ®-îc ®¸nh gi¸ qua c¸c chØ tiªu: -10- 4.1. C¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn. HÖ sè doanh thu trªn vèn HÖ sè doanh lîi trªn vèn Doanh thu = Vèn kinh doanh b×nh qu©n Lîi nhuËn sau thuÕ = Vèn kinh doanh b×nh qu©n Qua sè liÖu ë b¶ng trªn ta thÊy hÖ sè doanh thu trªn vèn n¨m 2003 cao h¬n so víi n¨m 2002, tuy nhiªn hÖ sè doanh lîi trªn vèn n¨m 2003 l¹i thÊp h¬n so víi n¨m 2002. Nguyªn nh©n cña t×nh h×nh trªn lµ do : N¨m 2003, Nhµ n-íc ®· 03 lÇn ®iÒu chØnh t¨ng gi¸ b¸n lÎ x¨ng dÇu, mÆt kh¸c s¶n l-îng xuÊt b¸n t¨ng h¬n n¨m 2002 dÉn ®Õn doanh thu t¨ng.MÆt kh¸c do sù ®iÒu chØnh chiÕt khÊu cña Tæng c«ng ty nh»m lµm gi¶m møc lç cña toµn ngµnh dÉn ®Õn lîi nhuËn cña C«ng ty gi¶m. 4.2. C¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ kinh doanh. HÖ sè phôc vô chi phÝ kinh doanh Doanh thu thuÇn = Gi¸ vèn Qua sè liÖu ë b¶ng trªn cho ta thÊy: + B×nh qu©n trong n¨m 2002 mét ®ång chi phÝ kinh doanh t¹o ra ®-îc 1,11® doanh thu. + B×nh qu©n trong n¨m 2003 mét ®ång chi phÝ kinh doanh t¹o ra ®-îc 1,1® doanh thu. Nh- vËy trong n¨m 2003 hÖ sè phôc vô chi phÝ kinh doanh thÊp h¬n n¨m 2002 lµ 0,01® do ®ã trong n¨m 2004 tíi doanh nghiÖp cÇn cã biÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ kinh doanh mét c¸ch hîp lý h¬n. HÖ sè sinh lêi chi phÝ kinh doanh Lîi nhuËn sau thuÕ = Gi¸ vèn B×nh qu©n trong n¨m 2002 mét ®ång chi phÝ kinh doanh t¹o ra ®-îc 0,007® lîi nhuËn sau thuÕ, trong khi ®ã mét ®ång chi phÝ kinh doanh n¨m 2003 t¹o ra ®-îc 0,0009® lîi nhuËn sau thuÕ, nh- vËy so víi n¨m 2002 lîi nhuËn trªn 1® chi phÝ kinh doanh gi¶m ®i do yªu cÇu cña Tæng c«ng ty ®ßi hái C«ng ty chuyÓn toµn bé lîi nhuËn vÒ Tæng c«ng ty ®Ó gi¶m lç toµn ngµnh. 4.3. Thu nhËp b×nh qu©n cña ng-êi lao ®éng. Thu nhËp BQ ng-êi lao ®éng Tæng quü l-¬ng = Sè ng-êi lao ®éng BQ Trong n¨m 2003 thu nhËp b×nh qu©n cña ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp ®· t¨ng 197 312 ®, ®¹t ®-îc ®iÒu nµy lµ do, s¶n l-îng xuÊt b¸n cña C«ng -11- ty t¨ng tr-ëng m¹nh mÏ, mÆt kh¸c nã chøng tá r»ng ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn. 5. C¸c kho¶n trÝch nép nhµ n-íc. C«ng t¸c thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n-íc cña c«ng ty ®-îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: ChØ tiªu §vt: 1000® N¨m 2003 N¨m 2002 Tæng sè Sè ®· nép Sè ph¶i nép Tæng sè Sè ®· nép Sè ph¶i nép 3 290 405 2 922 254 368 151 3 684 650 2 681 298 1 003 352 2. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 962 601 1 012 671 -50 070 153 603 180 000 -26 397 3. Thu trªn vèn 409 571 409 571 200 000 200 000 1 938 1 938 1. ThuÕ VAT 4. ThuÕ nhµ ®Êt 5. TiÒn thuª ®Êt 225 128 225 128 214 601 211 592 3 009 6. C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 30 986 30 986 46 401 3 314 551 6 678 4 918 691 4 600 610 4 301 193 6 589 379 986 642 Tæng céng 318 081 Qua b¶ng trªn ta thÊy C«ng ty thùc hiÖn t-¬ng ®èi tèt nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n-íc. 6. C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t tµi chÝnh doanh nghiÖp. ViÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp, nã cã t¸c dông gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp, kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt, ®¶m b¶o an toµn tµi chÝnh. §èi víi C«ng ty, hµng n¨m c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n cña C«ng ty ®Òu ®-îc Tæng c«ng ty kiÓm to¸n néi bé vµ cã sù x¸c nhËn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc ®èi víi viÖc thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch cña C«ng ty. Trong néi bé C«ng ty, c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t còng ®-îc C«ng ty th-êng xuyªn chó träng, Phßng kÕ to¸n tham m-u cho l·nh ®¹o C«ng ty trong c¸c ch-¬ng tr×nh kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ c¬ së, tõ ®ã rót kinh nghiÖm, uèn n¾n nh÷ng sai sãt ®Ó c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. -12- PhÇn III: T×nh h×nh h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n chñ yÕu æ C«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh 1. Nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty. Tin häc ®· thùc sù lµ mét ph-¬ng tiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®-îc cho qu¶n lý tµi chÝnh mµ ®iÓn h×nh lµ c«ng t¸c kÕ to¸n vµ thèng kª. HiÖn t¹i C«ng ty ®· triÓn khai øng dông ch-¬ng tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh (PBM) phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý trong toµn C«ng ty. HÖ thèng sæ kÕ to¸n ®-îc tæ chøc theo yªu cÇu cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc, cña ngµnh x¨ng dÇu vµ ®Æc thï cña C«ng ty. C«ng ty tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo h×nh thøc võa tËp trung võa ph©n t¸n. C¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n kÕ to¸n ®Òu ®-îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty vµ t¹i phßng kÕ to¸n cña c¸c XÝ nghiÖp, Chi nh¸nh trùc thuéc. ViÖc tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n cña c«ng ty thùc hiÖn tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n cña khèi c«ng ty trùc tiÕp kinh doanh vµ cña c¸c XÝ nghiÖp, Chi nh¸nh trùc thuéc. Trùc thuéc C«ng ty, XÝ nghiÖp, Chi nh¸nh lµ hÖ thèng c¸c cöa hµng, ph©n x-ëng, tæ dÞch vô ... lµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ. 2. HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n. §Ó phôc vô cho c«ng t¸c øng dông tin häc trong c«ng t¸c kÕ to¸n, hiÖn nay C«ng ty sö dông 2 hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n: hÖ thèng chøng tõ ngo¹i lai vµ hÖ thèng chøng tõ tù ph¸t hµnh. HÖ thèng chøng tõ ngo¹i lai: lµ nh÷ng chøng tõ ph¸t sinh bªn ngoµi doanh nghiÖp ®-îc tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh nh-: ho¸ ®¬n nhËp hµng... HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n tù ph¸t hµnh: lµ nh÷ng chøng tõ kÕ to¸n ph¸t sinh bªn trong ®¬n vÞ ®-îc tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh nh-: ho¸ ®¬n xuÊt b¸n, ho¸ ®¬n xuÊt di chuyÓn néi bé, phiÕu thu, phiÕu chi ... Chi tiÕt ®ùoc l-u tr÷ ph©n lo¹i nh- sau: HÖ thèng chøng tõ vÒ tiÒn nh-: phiÕu thu, phiÕu chi, ... HÖ thèng chøng tõ vÒ nguyªn vËt liÖu tån kho: ho¸ ®¬n xuÊt, ho¸ ®¬n nhËp, ... HÖ thèng chøng tõ hµng hãa: ho¸ ®¬n nhËp hµng, ho¸ ®¬n xuÊt hµng... HÖ thèng chøng tõ vÒ c«ng cô lao ®éng, v¨n phßng phÈm: ho¸ ®¬n xuÊt, ... HÖ thèng chøng tõ vÒ tµi s¶n cè ®Þnh: PhiÕu kÕ to¸n h¹ch to¸n khÊu hao, biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh, ... HÖ thèng chøng tõ vÒ c«ng nî: giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng, giÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã,... HÖ thèng phiÕu kÕ to¸n -13- PhiÕu kÕ to¸n lµ mét chøng tõ kÕ to¸n ®-îc lËp ®Ó vµo m¸y vi tÝnh cho mét (hoÆc mét sè) chøng tõ kÕ to¸n gèc ch-a cã ®ñ c¸c th«ng tin, c¸c d÷ kiÖn ®Ó cËp nhËt vµo m¸y vi tÝnh. §Ýnh kÌm víi phiÕu kÕ to¸n lµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n gèc cã liªn quan tíi néi dung h¹ch to¸n cña phiÕu kÕ to¸n nh-: biªn b¶n xö lý vi ph¹m, quyÕt ®Þnh xö lý ph©n phèi, c¸c giÊy tê ph¸p lý liªn quan chøng minh cho viÖc h¹ch to¸n, biªn b¶n kiÓm kª, sæ chi tiÕt khÊu hao TSC§, tê kª tÝnh thuÕ ... C¸c lo¹i phiÕu kÕ to¸n gåm: H¹ch to¸n ph©n bæ khÊu hao; h¹ch to¸n ph©n bæ chi phÝ cuèi kú cho c¸c ®èi t-îng liªn quan nh-: lo¹i h×nh kinh doanh ...; h¹ch to¸n kÕt chuyÓn sæ s¸ch cuèi kú: kÕt chuyÓn kÕt qu¶ kinh doanh, kÕt chuyÓn gi¸ vèn; vµ c¸c phiÕu kÕ to¸n kh¸c nh-: h¹ch to¸n ch÷a sæ theo ph-¬ng ph¸p ghi bæ sung, h¹ch to¸n thuÕ, h¹ch to¸n chªnh lÖch gi¸ hµng tån kho. 3. T×nh h×nh thùc hiÖn h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n. Tõ c¸c ®Æc ®iÎm trªn lµm cho viÖc qu¶n lý , h¹ch to¸n c¸c chi phÝ rÊt phøc t¹p vµ riªng biÖt th-êng lµ kÐo dµi nªn niªn ®é kÕ to¸n tõ ngµy 1/1/ ®Õn ngµy 31/12/ lµ kho¸ sæ quyÕt to¸n n¨m H×nh thøc kÕ to¸n c«ng ty ®ang ¸p dông : ph-¬ng ph¸p nhËt ký chøng tõ Ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n hµng tån kho ¸p dông ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. Ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. Hµng ngµy kÕ to¸n viªn xö lý cËp nhÊt sè liÖu ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo dâi liªn tôc, th-êng xuyªnl trªn sæ chi tiÕt, cuèi th¸ng tËp hîp lËp nhËt ký chøng tõ, b¶ng kª ®ång thêi ®èi chiÕu víi c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n cã liªn quan tr-íc khi b¸o c¸o cho kÕ to¸n tæng hîp. KÕ to¸n tæng hîp kiÓm tra, rµ so¸t l¹i tÊt c¶ c¸c phÇn hµnh ®· b¸o c¸o xö lý c¸c sai sãt tr-íc khi lËp sæ c¸i. Tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i c«ng ty : - Sæ chi tiÕt : Dïng ®Ó theo dâi chi tiÕt c¸c ®èi t-îng kÕ to¸n - B¶ng kª - Sæ nhËt ký chøng tõ: nhiÒu tê rêi gép l¹i më cho mét TK hay mét sè TK - Sæ c¸i : §-îc më cho tõng TK tæng hîp cho c¶ n¨m. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ tæng hîp cña tõng TK ph¶n ¸nh trªn c¸c b¶ng kª vµ nhËt ký chøng tõ ®Ó ghi vµo sæ c¸i. 3.1 KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. Do ®Æc thï cña C«ng ty lµ mét C«ng ty kinh doanh th-¬ng m¹i néi ®Þa thuÇn tuý , ch-a cã ho¹t ®éng xuÊt , nhËp khÈu do vËy vèn b»ng tiÒn cña C«ng ty thuÇn tuý chØ dïng trªn VND kh«ng sö dông ngo¹i tÖ vµ tiÒn chØ gåm tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng. Tµi kho¶n sö dông : KÕ to¸n tµi s¶n b»ng tiÒn sö dông b»ng c¸c tµi kho¶n sau: -14- TK 111 - TiÒn mÆt. Ph¶n ¸nh t×nh h×nh vµ sù biÐn ®éng cña c¸c lo¹i tiÒn mÆt t¹i quü cña doanh nghiÖp. (Chi tiÕt TK11111 : TiÒn mÆt VND) TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng (Chi tiÕt TK11211 : TiÒn göi ng©n hµng VND) Sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông : + Sæ quü , sæ theo dâi tiÒn göi , nhËt ký chøng tõ , vµ b¶ng kª cã liªn quan.... Chøng tõ kÕ to¸n sö dông :PhiÕu thu , phiÕu chi , sÐc, uû nhiÖm chi... Quy tr×nh h¹ch to¸n: - Khi thu tiÒn b¸n hµng vµ c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu kh¸c kÕ to¸n ghi : Nî TK 11111- TiÒn mÆt Cã TK131 - Ph¶i thu kh¸ch hµng Cã TK141 - T¹m øng Cã TK136 - Ph¶i thu néi bé - Khi xuÊt tiÒn mÆt ph¶n ¸nh Nî TK 641 - Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh Nî TK 331- Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n Nî TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n-íc. Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn.... Cã TK 11111- TiÒn mÆt. 3.2 H¹ch to¸n hµng tån kho vµ tiªu thô hµng ho¸. Tµi kho¶n sö dông: TK156, TK151, TK157, TK5111,TK521, TK632 Quy tr×nh h¹ch to¸n: - H¹ch to¸n nhËp xuÊt hµng ho¸ lµ x¨ng d»u chÝnh : KÕ to¸n sö dông TK 15611 - X¨ng dÇu chÝnh tån kho 3.2.1/ NhËp mua néi bé ngµnh: - C¨n cø vµo ho¸ ®¬n xuÊt hµng cña c¸c C«ng ty , C«ng ty tiÕn hµnh dïng chÝnh ho¸ ®¬n cña C«ng ty xuÊt hµng ®Ó cËp nhËt vµo m¸y tÝnh vµ h¹ch to¸n: Nî TK 15611 - Gi¸ h¹ch to¸n * L-îng trªn ho¸ ®¬n Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®Çu vµo Cã TK 336111 - Gi¸ h¹ch to¸n * L-îng trªn ho¸ ®¬n 3.2.2/ Tr-êng hîp xuÊt hµng di chuyÓn gi÷a c¸c kho , c¸c cöa hµng lµ néi bé c«ng ty ®-îc chia lµm hai lo¹i: - NhËp di chuyÓn gi÷a c¸c kho , cöa hµng lµ h¹ch to¸n b¸o sæ tuú theo t×nh h×nh cô thÓ , C«ng ty dïng bé m· kho ®Ó theo dâi hoÆc t¸ch TK 15611xx ®Ó theo dâi riªng tõng kho - NhËp di chuyÓn gi÷a c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n kÕ to¸n trong néi bé c«ng ty : Nî TK 15611 Nî TK 133 ThuÕ GTGT ®Çu vµo Cã TK 3362xx (chi tiÕt theo ®¬n vÞ xuÊt hµng) 3.2.3/ XuÊt b¸n : - C¨n cø vµo ho¸ ®¬n xuÊt kho , kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n : Cã TK 15611 Nî TK 63211 Gi¸ h¹ch to¸n * L-îng trªn ho¸ ®¬n -15- - H¹ch to¸n doanh thu : + XuÊt hµng cho néi bé : Cã TK 51211 Cã TK 33311 Nî TK 3362xx, 336112 Gi¸ b¸n * L-îng theo ®¬n vÞ tÝnh trªn ho¸ ®¬n. + XuÊt b¸n ngoµi ngµnh Cã TK 51111 Cã TK 33311 Nî TK 131 - H¹ch to¸n lÖ phÝ x¨ng dÇu thu hé nhµ n-íc Cã TK 33614 (LÖ phÝ GT chuyÓn tËp trung vÒ Tæng c«ng ty) Nî TK 131 LÖ phÝ x¨ng dÇu* L-îng theo §VT trªn ho¸ ®¬n 3.3 KÕ to¸n chi phÝ kinh doanh Néi dung chi phÝ kinh doanh trong C«ng ty bao gåm toµn bé chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ nh- : - Chi phÝ tiÒn l-¬ng , phô cÊp vµ chi phÝ b¶o hiÓm x· héi , b¶o hiÓm y tÕ - Chi phÝ khÊu hao TSC§ - Chi phÝ söa ch÷a TSC§ - Chi phÝ l·i vay - Chi phÝ b¶o qu¶n - Chi phÝ vËn chuyÓn - Chi phÝ hao hôt.... - Chi phÝ giao dÞch, qu¶ng c¸o... Tµi kho¶n sö dông : - Chi phÝ ngiÖp vô kinh doanh ®-îc tËp hîp trªn c¸c TK 641 Sæ s¸ch kÕ to¸n: KÕ to¸n chi phÝ kinh doanh t¹i C«ng ty khi ph¸t sinh chi phÝ, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ chi tiÕt ( Sæ chi phÝ b¸n hµng, Sæ chi phÝ SX vµ dÞch vô...) theo kho¶n môc chi phÝ sau ®ã ph¶n ¸nh vµo nhËt ký chøng tõ, b¶ng kª... - Khi ph¸t sinh chi phÝ kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 641 Nî TK 133 VAT ®Çu vµo Cã TK 334 - L-¬ng Cã TK 214 - KhÊu hao TSC§ Cã TK 111 - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn mÆt Cã TK 112 - Chi phÝ kh¸c b»ng TGNH Cã TK 331`... - Chi phÝ kh¸c ph¶i tr¶ TÊt c¶ c¸c C«ng ty trùc thuéc Tæng c«ng ty ®Òu thùc hiÖn ¸p dông ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. §Ó thùc hiÖn b¶o mËt c¸c th«ng tin kÕ to¸n qu¶n trÞ vµ thuËn tiÖn trong qu¸ tr×nh cËp nhËt chi phÝ vµ ph©n tÝch, Tæng c«ng ty quy ®Þnh h¹ch to¸n thèng nhÊt toµn ngµnh theo 2 bé m·: m· kho¶n môc chi phÝ vµ m· lo¹i h×nh kinh doanh. -16- §Ó tËp hîp chi phÝ theo yÕu tè trong b¸o c¸o thuÕt minh (BiÓu B09/DN) Bé TC ®· quy ®Þnh, c¸c ®¬n vÞ cÇn t¸ch c¸c kho¶n môc chi phÝ thµnh c¸c yÕu tè chi phÝ. Do yªu cÇu qu¶n trÞ kinh doanh vµ ®Ó thuËn lîi cho qu¸ tr×nh tËp hîp, ph©n tÝch chi phÝ, c«ng ty kh«ng sö dông tµi kho¶n cÊp 2 chi tiÕt theo yÕu tè cña c¸c lo¹i TK627 vµ TK641. 3.4/ KÕ to¸n c«ng nî: - §Ó qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh ®-îc thuËn lîi , mäi kh¸ch hµng cã quan hÖ mua b¸n ®Òu ph¶i cã m· trªn file, tõ ®iÓn trªn danh môc kh¸ch hµng. - C¨n cø vµo ®Þnh møc d- nî Tæng c«ng ty giao cho C«ng ty, C«ng ty x©y dùng ®Þnh møc d- nî cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ khèi kinh doanh trùc tiÕp t¹i v¨n phßng C«ng ty. §Þnh møc d- nî ®-îc x©y dùng trªn hai tiªu thøc lµ møc d- nî b×nh qu©n vµ sè ngµy d- nî. - Cuèi mçi kú quyÕt to¸n (quý, n¨m ) ®Òu ph¶i thùc hiÖn ®èi chiÕu c«ng nî vµ thùc hiÖn lËp biªn b¶n ®èi chiÕu vµ cã ch÷ ký x¸c nhËn nî cña kh¸ch hµng. Quy tr×nh h¹ch to¸n c«ng nî néi bé ngµnh Tµi kho¶n sö dông : Thanh to¸n néi bé ngµnh sö dông TK 3361 TK 33611- Thanh to¸n néi bé ngµnh (TK tæng hîp) TK 33611 chia thµnh 4 TK chi tiÕt : 336111- Ph¶i tr¶ néi bé ngµnh vÒ hµng ho¸ 336112- Ph¶i thu néi bé ngµnh vÒ hµng ho¸ 336113- Tr¶ tiÒn vÒ Tæng c«ng ty 336114- Thanh to¸n néi bé ngµnh vÒ c¸c kho¶n kh«ng ph¶i lµ hµng ho¸ TK 33612-Thanh to¸n bï trõ qua Tæng c«ng ty TK 33613- Thanh to¸n chiÕt khÊu thõa, thiÕu Thanh to¸n néi bé c«ng ty sö dông TK 3362 Néi dung h¹ch to¸n 1/ Mua hµng ho¸, s¶n phÈm, dÞch vô cña c¸c C«ng ty néi bé ngµnh +/ Nî TK liªn quan Cã TK 33611 2/ B¸n hµng ho¸, s¶n phÈm, dÞch vô cho c¸c c«ng ty néi bé ngµnh: Nî TK 336112 (M· kh¸ch: §¬n vÞ mua) Cã TK liªn quan 3/ ChuyÓn tiÒn vÒ Tæng c«ng ty Nî TK336113 Cã TK 111,112 (M· kh¸ch: Tæng c«ng ty) Quy tr×nh h¹ch to¸n c«ng nî néi bé C«ng ty Tµi kho¶n sö dông : Thanh to¸n néi bé c«ng ty sö dông TK 3362 Néi dung h¹ch to¸n 1/ Mua hµng ho¸, s¶n phÈm, dÞch vô cña c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty. +/ Nî TK liªn quan Cã TK 3362 2/ B¸n hµng ho¸, s¶n phÈm, dÞch vô cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty -17- Nî TK 3362 (M· kh¸ch: §¬n vÞ mua) Cã TK liªn quan Quy tr×nh h¹ch to¸n c«ng nî kh¸ch hµng Tµi kho¶n sö dông : Thanh to¸n néi bé c«ng ty sö dông TK 131 Néi dung h¹ch to¸n - H¹ch to¸n doanh thu, thuÕ GTGT ®Çu ra Cã TK 51111 Cã TK 33311 Nî TK 131 - H¹ch to¸n lÖ phÝ x¨ng dÇu thu hé nhµ n-íc Cã TK 33614 (LÖ phÝ giao th«ng chuyÓn tËp trung vÒ Tcty) Nî TK 131 LÖ phÝ x¨ng dÇu* L-îng theo §VT trªn ho¸ ®¬n 3.5/ KÕ to¸n TSC§ Trong qu¸ tr×nh tæ chøc qu¶n lý theo dâi vµ h¹ch to¸n TSC§ kÕ to¸n ph¶i lËp thÎ theo dâi cho tõng tµi s¶n, më sæ theo dâi chi tiÕt cho tõng lo¹i TSC§ vµ ®¬n vÞ qu¶n lý sö dông. Mäi tr-êng hîp t¨ng, gi¶m TSC§ ®Òu ph¶i lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§ , lËp thÎ TSC§ hoÆc bµn giao thÎ TSC§ , lËp biªn b¶n thanh lý TSC§. Trong c¸c tr-êng hîp söa ch÷a lín TSC§ hoµn thµnh lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh. Cuèi mçi niªn ®é kÕ to¸n, KÕ to¸n tr-ëng ph¶i ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc c«ng ty thµnh lËp ban kiÓm kª TSC§ nh¨m x¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng thùc tÐ cña TSC§, Tµi kho¶n sö dông : §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù vËn ®éng cña TSC§ kÕ to¸n sö dông TK 211"TSC§ h÷u h×nh" vµ TK211 cã 7 tµi kho¶n cÊp 2. TK2111- §Êt TK2112- Nhµ cöa vËt kiÕn tróc TK2113- M¸y mãc , thiÕt bÞ TK2114- Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn TK2115- ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý TK2116- C©y l©u n¨m , sóc vËt lµm viÖc vµ cho s¶n phÈm TK2117- TSC§ kh¸c. Quy tr×nh h¹ch to¸n: 1/ Tr-êng hîp t¨ng TSC§: - TSC§ ®-îc mua s¾m trùc tiÕp ®-a vµo sö dông ngay , kÓ c¶ c¸c TSC§ míi vµ ®· sö dông. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc mua s¾m TSC§ kÕ to¸n x¸c ®Þnh NG TSC§ Nî TK 211 - TSC§ Nî TK 1332 - ThuÕ GTGT ®Çu vµo Cã TK 111,112, 141 Cã TK 331 - Mua chÞu ng-êi b¸n - §èi víi TSC§ mua s¾m ph¶i ®Çu t- trang bÞ thªm, hoÆc ph¶i qua l¾p ®Æt ch¹y thö míi sö dông ®-îc Nî TK 211 - TSC§ Cã TK 241 - Mua s¾m TSC§ -18- 2/ Tr-êng hîp gi¶m TSC§ : - Gi¶m do thanh lý, nh-îng b¸n + Trªn c¬ së biªn b¶n giao nhËn TSC§ vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan, kÕ to¸n h¹ch to¸n : Nî TK 214 - PhÇn gi¸ trÞ hao mßn Nî TK 821 - PhÇn gi¸ trÞ cßn l¹i Cã TK 211 - Nguyªn gi¸ TSC§ - Gi¶m TSC§ do ®iÒu ®éng : Nî TK 214 - Gi¸ trÞ hao mßn Nî TK 411 - Gi¸ trÞ cßn l¹i Cã TK 211 - Nguyªn gi¸ 3/ KÕ to¸n hao mßn TSC§ : §Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hao mßn trong qu¸ tr×nh sö dông, trÝch khÊu hao vµ sù biÕn ®éng hao mßn kh¸c cña TSC§, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 214. - §Þnh kú theo chu kú qu¶n lý h¹ch to¸n cña ®¬n vÞ, kÕ to¸n tÝnh vµ trÝch khÊu hao TSC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh : Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng ( Chi tiÕt theo lo¹i h×nh kinh doanh, kho¶n môc CF) Cã TK 214 - Hao mßn TSC§ ( Chi tiÕt theo lo¹i TSC§ VD : Nhµ cöa vËt kiÕn tróc, m¸y mãc thiÕt bÞ ..) - T¨ng hao mßn do nhËn TSC§ nhËn ®iÒu ®éng néi bé C«ng ty vµ Tæng c«ng ty : Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh Cã TK 214 - Hao mßn TSC§ Cã TK 3361 - Ph¶i tr¶ néi bé.. - Gi¶m hao mßn do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ : Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ Nî TK 412 - Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ Cã TK 211 - TSC§ h÷u h×nh 3.6/ KÕ to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh : Tµi kho¶n sö dông : 911 Qui tr×nh h¹ch to¸n : - Cuèi kú h¹ch to¸n kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vÒ tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kÕ to¸n ghi : Nî TK 511 - Doanh thu b¸n hµng Cã TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh - Cuèi kú h¹ch to¸n kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn vÒ tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ : Nî TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n - Cuèi kú h¹ch to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong kú : Nî TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng + NÕu l·i : kÕ to¸n ghi Nî TK 911 - x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh -19- Cã TK 421 - Lîi nhËn ch-a ph©n phèi + NÕu lç : kÕ to¸n ghi Nî TK 421 - Lîi nhËn ch-a ph©n phèi Cã TK 9111 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Tµi kho¶n 911 ®-îc më chi tiÕt cho tõng lo¹i h×nh kinh doanh, chi phÝ vµ doanh thu cña lo¹i h×nh nµo ®-îc kÕt chuyÓn, tËp hîp vµ ph©n bæ chÝnh x¸c cho lo¹i h×nh ®ã. PhÇn IV: C«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i doanh nghiÖp §Ó ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, c¨n cø vµo b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh vµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña C«ng ty ta cã b¶ng sau: TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ChØ tiªu Doanh thu Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn Thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Lîi nhuËn tr-íc thuÕ Lîi nhuËn sau thuÕ Tû suÊt lîi nhuËn Tû suÊt LN/VKD Tû suÊt LN/DT Tû suÊt ®Çu tTû suÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n Tû suÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh Tû suÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi §vt 1000® 1000® 1000® 1000® 1000® 1000® N¨m 2002 369 147 550 369 147 550 331 635 077 4 198 691 3 569 697 2 428 542 N¨m 2003 435 270 085 435 270 085 394 023 584 4 301 193 577 233 373 560 Chªnh lÖch 66 122 535 66 122 535 62 388507 102 502 -2 992 464 -2 054 982 % % % 12.75 0.97 58.75 2.06 0.13 61.99 -10.69 -0.84 3.24 % % 19.15 126.86 7.67 129.52 -11.48 2.66 Qua b¶ng trªn ta thÊy t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty lµ: + Doanh thu n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 66 122 535 ngh×n ®ång + Lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2003 so víi n¨m 2002 gi¶m 29992464 ngh×n ®ång Thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 102 502 ngh×n ®ång. T×nh h×nh kinh doanh ®-îc ®¸nh gi¸ qua c¸c chØ tiªu: 1. Tû sè lîi nhuËn. Tû sè lîi nhuËn ®-îc c«ng ty tiÕn hµnh ph©n tÝch qua 2 chØ tiªu c¬ b¶n lµ: tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh vµ tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu. Tû suÊt lîi nhuËn/VKD Lîi nhuËn sau thuÕ = Vèn kinh doanh b×nh qu©n * 100 Qua sè liÖu ë b¶ng trªn ta thÊy tû suÊt lîi nhuËn/VKD cña c«ng ty n¨m 2003 so víi n¨m 2002 gi¶m m¹nh, ®iÒu nµy lµ do nguyªn nh©n kh¸ch quan, do ®ã trong n¨m tíi, khi ®iÒu kiÖn kinh doanh trë l¹i b×nh th-êng, C«ng ty cÇn cã -20-
- Xem thêm -