Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty vận tải ô tô số 8

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 26 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, kÕ to¸n víi chøc n¨ng cña m×nh cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc ph¶n ¸nh vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh phôc vô trùc tiÕp cho yªu cÇu qu¶n lý kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp nãi riªng vµ yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh nãi chung. §èi víi doanh nghiÖp th× c¸c th«ng tin do kÕ to¸n cung cÊp gióp cho chñ doanh nghiÖp vµ nh÷ng ngêi qu¶n lý n¾m ®îc t×nh h×nh ho¹t ®éng, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ sö dông vèn cña doanh nghiÖp, thÊy râ mÆt m¹nh, vµ mÆt yÕu ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh cÇn thiÕt. §èi víi Nhµ níc, kÕ to¸n lµ c«ng cô quan träng ®Ó tÝnh to¸n x©y dùng vµ kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ng©n s¸ch Nhµ níc, ®Ó ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nh vËy kÕ to¸n kh«ng chØ lµ c«ng viÖc ghi chÐp sè liÖu kÕ to¸n mµ cßn bao gåm nhiÒu h¬n thÕ. Ngêi lµm kÕ to¸n ph¶i cã kh¶ n¨ng thiÕt kÕ hÖ thèng kÕ to¸n, thu thËp xö lý vµ ph©n tÝch sè liÖu cña c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ phøc t¹p diÔn ra thêng xuyªn trong doanh nghiÖp ®Ó cung cÊp vµ sö dông th«ng tin mét c¸ch h÷u Ých phôc vô tèt cho c¸c yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp còng nh cña Nhµ níc vµ nh÷ng ®èi tîng quan t©m kh¸c. ChÝnh v× vËy mµ trong qu¸ tr×nh thùc tËp giai ®o¹n 1 t¹i C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 em ®· t×m hiÓu vµ ®a ra " B¸o c¸o tæng hîp giai ®o¹n I". B¸o c¸o gåm c¸c phÇn: I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty II.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. III. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty. 0 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 hiÖn nay lµ tiÒn th©n cña xÝ nghiÖp vËn t¶i hµng ho¸ sè 18 ®îc thµnh lËp t¹i QuyÕt ®Þnh sè 01/Q§TC ngµy 02/01/1971 cña Bé giao th«ng vËn t¶i trªn c¬ së s¸t nhËp c¸c ®oµn xe vËn t¶i chñ lùc Tæng côc l¬ng thùc - §oµn xe vËn t¶i Bé ytÕ - Bé n«ng nghiÖp - Bé c«ng nghiÖp nhÑ ... §Õn th¸ng 6/1980 Bé giao th«ng vËn t¶i l¹i QuyÕt ®Þnh s¸t nhËp C«ng ty C«ng ty §¹i lý vËn t¶i vÒ xÝ nghiÖp «t« sè 18. Ngµy18/06/1986 Bé giao th«ng vËn t¶i b»ng quyÕt ®Þnh sè 2482/Q§/TCCB-L§ s¸t nhËp xÝ nghiÖp vËn t¶i qu¸ c¶nh C11 thuéc C«ng ty vËn t¶i «t« sè 1 víi xÝ nghiÖp vËn t¶i hµng nÆng thµnh xÝ nghiÖp vËn t¶i «t« sè 8. QuyÕt ®Þnh sè 319/Q§/TCCB-L§ ngµy 4/3/1993 cña Bé giao th«ng vËn t¶i thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ níc: C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 thuéc Côc ®êng bé ViÖt Nam m· sè ngµnh kinh tÕ kü thuËt: 25. Cã trô së chÝnh t¹i: Sè 7 - L¬ng Yªn - Hai Bµ Trng - Hµ Néi T¹i thêi ®iÓm nµy C«ng ty cã sè vèn kinh doanh lµ: 2.433.000.000 ® Trong ®ã: + Vèn cè ®Þnh 2.352.000.000 ® + Vèn lu ®éng 81.000.000 ® Bao gåm c¸c nguån vèn: - Vèn ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp: Bao gåm: + Vèn b»ng tiÒn: 597.000.000 ® 68.000.000 ® + Vèn b»ng hiÖn vËt: 471.000.000 ® + Vèn kh¸c: 58.000.000 ® 1 - Doanh nghiÖp tù bæ sung: 1.836.000.000 ® Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ: + VËn t¶i hµng ho¸ ®êng bé M· sè: 0502 + §¹i lý vËn t¶i hµng ho¸ §Õn ngµy 26/11/1995 C«ng ty ®· xin bæ xung thªm ngµnh nghÒ kinh doanh, ngoµi nh÷ng lÜnh vùc trªn, C«ng ty cßn bæ sung thªm mét sè chøc n¨ng kh¸c ®ã lµ: - DÞch vô tr«ng gi÷ xe vµ phôc vô ¨n nghØ cña l¸i xe. - VËn t¶i hµnh kh¸ch ®êng bé. - Söa ch÷a, c¶i t¹o, ho¸n c¶i ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng bé. - DÞch vô kho b·i, x¨ng dÇu, vËt t, phô tïng ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng bé. C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 lµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, ®îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, ®îc sö dông con dÊu riªng. (tæ chøc doanh nghiÖp theo h×nh thøc quèc doanh). S¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty lµ: - TÊn hµng vËn chuyÓn vµ tÊn hµng lu©n chuyÓn. Nh÷ng n¨m thùc hiÖn chÕ ®é bao cÊp cña Nhµ níc C«ng ty ®Òu hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n lîng vÒ TÊn vµ Tkm, kÕ ho¹ch tµi chÝnh ... NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ gi¶i to¶ ga - c¶ng vµ phôc vô x©y dùng c¬ b¶n khu vùc Hµ Néi. - VËn chuyÓn than cho c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng ®ãng t¹i Hµ Néi. - VËn chuyÓn l¬ng thùc cho Hµ Néi. - VËn chuyÓn hµng qu¸ c¶nh cho Lµo tõ Hµ Néi, H¶i Phßng ®i Viªn Ch¨n. 2 - NhiÖm vô øng cøu cho c¸c tuyÕn vËn chuyÓn kh¸c khi cã t×nh h×nh ®ét xuÊt. Hµng n¨m xÝ nghiÖp ®Òu hoµn thµnh vµ vît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ cã l·i: N¨m 1987 1988 1998 1999 1991 % tÊn vËn chuyÓn 102,2% 103% 101% 106 % 101% % tÊn lu©n chuyÓn 104,7% 101% 100% 102% 103% L·i - 28.103.580 ® + 106.158.793 + 18.390.654 + 11.461.006 + 23.843.317 II. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty N¨m 1990 cã sù s¾p xÕp l¹i l·nh ®¹o C«ng ty - bé m¸y qu¶n lý C«ng ty tõ c¸c phßng ban tham mu ®Õn c¸c ®éi xe vµ xëng. C«ng ty thùc hiÖn tinh gi¶m c¸n bé gi¸n tiÕp, t×m kiÕm viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, ®æi míi c¸ch lµm ¨n, ®æi míi nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý, ¸p dông h×nh thøc kho¸n vËn t¶i, kho¸n b¶o dìng söa ch÷a, kho¸n quü l¬ng ®ång thêi më réng c¸c d¹ng dÞch vô ®Ó thu hót lao ®éng gi¶i quyÕt viÖc lµm thùc hiÖn tiÕt kiÖm trong mäi lÜnh vùc. HiÖn nay C«ng ty cã tæng sè lao ®éng lµ 260 ngêi. Trong ®ã: - Lao ®éng gi¸n tiÕp 26 ngêi - Lao ®éng trùc tiÕp Trong ®ã: + L¸i xe vµ phô xe + Thî söa ch÷a 234 ngêi 80 ngêi 82 ngêi + Lao ®éng dÞch vô: 60 ngêi §Ó thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ huy s¶n xuÊt, kü thuËt, nghiÖp vô tµi chÝnh, chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ lao ®éng C«ng ty x©y dùng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nh sau: * Gi¸m ®èc C«ng ty 3 * Phã gi¸m ®èc C«ng ty - Phßng kinh doanh - Phßng thèng kª tµi chÝnh - Phßng tæ chøc nh©n sù - Phßng kü thuËt vËt t - Phßng hµnh chÝnh ytÕ - Tr¹m vËn t¶i 801 - Ga ra «t« L¬ng Yªn - Ga ra «t« Tø Kú - Trung t©m ®µo t¹o l¸i xe - XÝ nghiÖp XÝ nghiÖp §¹i lý vËn t¶i - XÝ nghiÖp dÞch vô vËn t¶i - XÝ nghiÖp c¬ khÝ söa ch÷a «t« sè 1 4 S¬ ®å kh¸i qu¸t bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 Phßng kinh doanh Phßng thèng kª tµi chÝnh Phßng tæ chøc nh©n sù Phßng kü thuËt vËt t Gi¸m ®èc c«ng ty Phßng Hµnh chÝnh ytÕ Phã gi¸m ®èc c«ng ty Tr¹m vËn t¶i 801 Ga ra «t« L¬ng Yªn Ga ra «t« Tø Kú Trung t©m ®µo t¹o XÝ nghiÖp §¹i lý vËn t¶i XÝ nghiÖp dÞch vô vËn t¶i XN c¬ khÝ SC «t« sè 1 *NhiÖm vô cña cña tõng phßng, xÝ nghiÖp trong C«ng ty 5 C«ng ty ®îc qu¶n lý theo chÕ ®é mét thñ trëng trªn c¬ së thùc hiÖn quyÒn lµm chñ tËp thÓ cña ngêi lao ®éng trong C«ng ty. 1. Gi¸m ®èc C«ng ty: ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¬ quan cÊp trªn vµ c¸c c¬ quan Ph¸p luËt vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý, tæ chøc ®iÒu hµnh chung tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, ®êi sèng viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Phô tr¸ch c«ng t¸c ®èi néi, ®èi ngo¹i. 2. Phã gi¸m ®èc C«ng ty: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c kü thuËt: Tæ chøc, qu¶n lý, gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch vÒ c«ng t¸c kü thuËt ph¸t triÓn vËn t¶i. Phô tr¸ch xÝ nghiÖp c¬ khÝ söa ch÷a «t«. 3. Phßng kinh doanh: TiÒn th©n lµ phßng kÕ ho¹ch cã chøc n¨ng tham mu cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh vËn t¶i hµng th¸ng, quý, n¨m cho c¸c ®éi xe kho¸n, c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. LËp kÕ ho¹ch tiÒn l¬ng, lao ®éng, b¶o hé lao ®éng ... cho toµn C«ng ty. 4. Phßng thèng kª kÕ to¸n: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty. §¶m b¶o c«ng t¸c tµi chÝnh cho C«ng ty, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn, thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch ®èi víi Nhµ níc. 5. Phßng tæ chøc nh©n sù: ChÞu tr¸ch nhiÖm tham mu cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù nh vÊn ®Ò: TiÕp nhËn lao ®éng, ®iÒu ®éng lao ®éng, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn ngêi lao ®éng. 6. Phßng hµnh chÝnh ytÕ: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c phôc vô hµnh chÝnh qu¶n trÞ cña toµn c«ng ty, ngoµi ra phßng cßn cã bé phËn ytÕ c¬ quan (cÊp ph¸t thuèc th«ng thêng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong C«ng ty) , vµ x©y dùng c¬ b¶n ( söa ch÷a nh÷ng c«ng tr×nh nhá cña C«ng ty). 6 7. Phßng kü thuËt vËt t: Phô tr¸ch c«ng t¸c kü thuËt ph¬ng tiÖn vËn t¶i toµn C«ng ty. 8. Trung t©m ®µo t¹o l¸i xe: Cã nhiÖm vô chiªu sinh, tæ chøc thi lÊy b»ng m«t« h¹ng A1,vµ thi lÊy b»ng xe «t«. 9. Ga ra «t« L¬ng Yªn: Cã nhiÖm vô khai th¸c vµ tr«ng gi÷ xe cho kh¸ch hµng t¹i khu vùc L¬ng Yªn - quËn Hai Bµ Trng. 10. Ga ra «t« Tø Kú: Cã nhiÖm vô khai th¸c vµ tr«ng gi÷ xe cho kh¸ch hµng t¹i khu vùc Tø Kú - Thanh Tr× vµ lµm c«ng t¸c b¶o vÖ C«ng ty 11. Tr¹m vËn t¶i 801: Cã nhiÖm vô tæ chøc, qu¶n lý c¸c ®éi xe vËn t¶i theo ph¬ng thøc kho¸n vËn t¶i cña C«ng ty. Hµng th¸ng nép kho¸n doanh thu vÒ C«ng ty theo kÕ ho¹ch. 12. XÝ nghiÖp §¹i lý vËn t¶i: Lµ mét xÝ nghiÖp thµnh viªn thuéc C«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, qu¶n lý ®iÒu hµnh ph¬ng tiÖn vËn t¶i, khai th¸c vËn chuyÓn hµng ho¸, hµng th¸ng quyÕt to¸n, nép kho¸n vÒ C«ng ty. 13. XÝ nghiÖp c¬ khÝ söa ch÷a «t«: Lµ mét xÝ nghiÖp thµnh viªn thuéc C«ng ty cã nhiÖm vô khai th¸c, tæ chøc söa ch÷a nh÷ng ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña C«ng ty còng nh cña c¸c ®¬n vÞ ngoµi. Hµng th¸ng nép kho¸n doanh thu vÒ C«ng ty. 14. XÝ nghiÖp dÞch vô vËn t¶i; Lµ mét xÝ nghiÖp thµnh viªn thuéc C«ng ty cã nhiÖm vô tæ chøc, khai th¸c phôc vô ¨n nghØ cho l¸i xe. Hµng th¸ng nép kho¸n doanh thu vÒ C«ng ty. 2. Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Do ®Æc ®iÓm kinh doanh cña ngµnh kinh doanh vËn t¶i, kh«ng cã s¶n phÈm h÷u h×nh, s¶n phÈm cña ngµnh lµ tÊn hµng vËn chuyÓn vµ tÊn km lu©n chuyÓn. Tõ khi ®Êt níc chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. C¸c lo¹i h×nh vËn t¶i ®a d¹ng vµ phong phó, c¬ chÕ qu¶n lý th«ng tho¸ng h¬n. Do ®ã thÞ trêng vËn t¶i cña ngµnh vËn t¶i nãi chung vµ cña C«ng ty nãi riªng 7 bÞ thu hÑp. §øng tríc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty ®· thùc hiÖn c¬ chÕ ®æi míi trong c«ng t¸c qu¶n lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng ph¸t huy kh¶ n¨ng cña m×nh ®ã lµ ¸p dông h×nh thøc kho¸n doanh thu ®Õn c¸c ®¬n vÞ, ®Õn tõng ngêi lao ®éng. C¸c ®¬n vÞ tù khai th¸c, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh theo kÕ ho¹ch cña C«ng ty, hµng th¸ng nép kho¸n vµ quyÕt to¸n víi C«ng ty theo ®Þnh møc qui ®Þnh chung. C«ng ty giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kho¶n trÝch nép khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, doanh sè, chi phÝ qu¶n lý, tû lÖ lîi nhuËn, tiÒn l¬ng b×nh qu©n c«ng nh©n, mua vËt t, thùc hiÖn cung cÊp c¸c lao vô, dÞch vô gi÷a c¸c ®¬n vÞ. C¸c ®¬n vÞ tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cã sù gi¸m s¸t cña c¸c phßng nghiÖp vô. C¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn ®îc chñ ®éng t×m hîp ®ång, víi sù gióp ®ì vµ ®Þnh híng cña C«ng ty. Phßng thèng kª kÕ to¸n qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu - chi tµi chÝnh toµn C«ng ty. C«ng ty ®Þnh híng kinh doanh, ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, ®Çu t thiÕt bÞ, ký kÕt c¸c hîp ®ång lín, giao kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh. C¸c xÝ nghiÖp ®Òu cã Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, phã gi¸m ®èc vµ c¸c ®éi trëng. Mäi thu chi ë XÝ nghiÖp ®Òu do nh©n viªn kinh tÕ tæng hîp vµ thanh to¸n. G¾n liÒn víi c¸c Tr¹m, xÝ nghiÖp lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng, ®Æc biÖt lµ phßng kÕ to¸n. Víi t c¸ch lµ mét c«ng cô qu¶n lý ho¹t ®éng cña bé m¸y kÕ to¸n, C«ng ty lu«n cè g¾ng b¸m s¸t qu¸ tr×nh kinh doanh, ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸ch phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ ®¹o kinh doanh. 8 III. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 1. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n trëng KÕ to¸n 1 KÕ to¸n 2 Thñ quü * NhiÖm vô cña tõng ngêi trong phßng kÕ to¸n 1. KÕ to¸n trëng: Lµ ngêi thùc hiÖn viÖc tæ chøc, chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª cña ®¬n vÞ, ®ång thêi cßn thùc hiÖn c¶ chøc n¨ng kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. Ngoµi ra, kÕ to¸n trëng cßn ®¶m nhiÖm viÖc tæ chøc vµ chØ ®¹o c«ng t¸c tµi chÝnh. KÕ to¸n trëng chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tríc Thñ trëng ®¬n vÞ vµ tríc kÕ to¸n trëng cÊp trªn vÒ c¸c c«ng t¸c thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña kÕ to¸n trëng. KÕ to¸n trëng cã c¸c tr¸ch nhiÖm cô thÓ: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n thèng kª, tæ chøc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ, lËp ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n thèng kª qui ®Þnh, thùc hiÖn viÖc trÝch näpp thanh to¸n theo ®óng chÕ ®é, thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ kiÓm kª, thùc hiÖn kiÓm tra kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh luËt ph¸p, thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn viÖc ®µo t¹o, båi dìng chuyªn m«n còng nh phæ biÕn vµ híng dÉn c¸c qui ®Þnh míi cho c¸c bé phËn, c¸ nh©n cã liªn quan còng nh trong bé m¸y kÕ to¸n, tiÕn hµnh ph©n tÝch kinh 9 tÕ, tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh mµ träng t©m lµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®ång thêi kh«ng ngõng cñng cè vµ hoµn thiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ trong ®¬n vÞ. KÕ to¸n trëng cã c¸c quyÒn h¹n: Ph©n c«ng, chØ ®¹o trùc tiÕp tÊt c¶ nh©n viªn kÕ to¸n, thèng kª lµm viÖc t¹i ®¬n vÞ, cã quyÒn yªu cÇu c¶ c¸c bé phËn trong ®¬n vÞ cung cÊp nh÷ng tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt cho c«ng viÖc kÕ to¸n vµ kiÓm tra; c¸c lo¹i b¸o c¸o kÕ to¸n - thèng kª còng nh c¸c hîp ®ång ph¶i cã ch÷ ký cña KÕ to¸n trëng míi cã gi¸ trÞ ph¸p lý, kÕ to¸n trëng ®îc quyÒn tõ chèi, kh«ng thùc hiÖn nh÷ng mÖnh lÖnh vi ph¹m luËt ph¸p ®ång thêi ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi nh÷ng hµnh ®éng sai tr¸i cña thµnh viªn trong ®¬n vÞ cho c¸c cÊp cã thÈm quyÒn t¬ng øng. 2. KÕ to¸n 1: Phô tr¸ch m¶ng kÕ to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn göi ng©n hµng, thuÕ, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm ytÕ, kinh phÝ C«ng ®oµn. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc kÕ to¸n trëng vÒ c«ng t¸c ®îc giao. Cã nhiÖm vô tÝnh to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng theo ®óng qui ®Þnh. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ kÞp thêi, chÝnh x¸c ®óng nguyªn t¾c ®èi víi tiÒn göi ng©n hµng, b¶o toµn bÝ mËt tµi kho¶n tiÒn göi ng©n hµng, ghi chÐp ®Çy ®ñ víi ng©n hµng vµ ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt ®Ó ®iÒu chØnh cho kÞp thêi. 3. KÕ to¸n 2: - KÕ to¸n thu chi phô tr¸ch m¶ng kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc kÕ to¸n trëng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc giao, cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - Më sæ kÕ to¸n ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ trung thùc c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ theo ®óng qui ®Þnh. - Gi¸m s¸t vµ kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh, ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c trêng hîp vi ph¹m Ph¸p luËt, chÝnh s¸ch vµ chÕ ®é tµi chÝnh. 10 - Qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh, ®¨ng ký vµ tÝnh khÊu hao c¬ b¶n hµng th¸ng, quý, ph©n bæ theo chÕ ®é hiÖn hµnh. - Tæng hîp, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ph©n phèi lîi nhuËn vµ trÝch lËp quü theo qui ®Þnh. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh, thuÕ vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c theo yªu cÇu qu¶n lý ®óng qui ®Þnh vµ kÞp thêi gian cho c¬ quan cÊp trªn. 4. Thñ quü: Qu¶n lý tiÒn mÆt, theo nghiÖp vô thu chi. Cã nhiÖm vô qu¶n lý, b¶o ®¶m bÝ mËt an toµn tuyÖt ®èi quü tiÒn mÆt, c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ trÞ nh tiÒn, kim khÝ,.... ë mçi XÝ nghiÖp ®Òu cã mét kÕ to¸n riªng chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm trong viÖc thu thËp, xö lý c¸c chøng tõ ban ®Çu ®Õn viÖc thanh to¸n chi tiªu, tæng hîp mäi ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp lËp quyÕt to¸n theo yªu cÇu cña C«ng ty. C¸c nh©n viªn nghiÖp vô nµy chÞu sù híng dÉn vµ ®iÒu hµnh vÒ nghiÖp vô cña phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. Phßng kÕ to¸n lµ nhiÖm vô tæng hîp toµn bé c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, thanh to¸n néi bé kh¸ch hµng, ng©n hµng, lËp b¸o c¸o cho kÕ to¸n trëng, cho c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. 2. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ®îc ¸p dông t¹i C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 * HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty HiÖn nay C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 ®ang ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n chung theo QuyÕt ®Þnh 1141/TC/Q§/C§KT vµ sau ®ã cã nh÷ng thay ®æi bæ sung theo c¸c Th«ng t 10, 44, 64... vµ ¸p dông theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n qui ®Þnh. HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n cña C«ng ty gåm c¸c b¸o c¸o sau: + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n + KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 11 + Lu chuyÓn tiÒn tÖ + ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. * H×nh thøc sæ kÕ to¸n C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ víi ph¬ng ph¸p kÕ to¸n thñ c«ng. C«ng ty cã nh÷ng sæ kÕ to¸n chÝnh nh: NhËt ký chøng tõ (NKCT) sè 1, NKCT sè 2, NKCT sè 3, NKCT sè 4, NKCT sè 5, .... vµ c¸c b¶ng kª nh b¶ng kª sè 3 vµ c¸c lo¹i sæ c¸i nh sæ c¸i tiÒn mÆt vµ c¸c sæ chi tiÕt... S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ t¹i C«ng ty Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng kª NhËt ký CT Sæ c¸i B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra 12 Sæ (thÎ) chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt S¬ ®å cho thÊy: - Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®· ®îc kiÓm tra lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c NhËt ký chøng tõ hoÆc b¶ng kª, sæ chi tiÕt cã liªn quan. - §èi víi c¸c NhËt ký chøng tõ ®îc ghi c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt th× hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n, vµo b¶ng kª, sæ chi tiÕt, cuèi th¸ng ph¶i chuyÓn sè liÖu tæng céng cña b¶ng bª, sæ chi tiÕt vµo NhËt ký chøng tõ. - Cuèi th¸ng kho¸ sæ, céng sè liÖu trªn c¸c NhËt ký chøng tõ, kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c NhËt ký chøng tõ víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, B¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña ¸c NhËt ký chøng tõ ghi trùc tiÕp vµo Sæ C¸i. §èi víi c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn c¸c sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt th× ®îc ghi trùc tiÕp vµo c¸c sæ, thÎ cã liªn quan. Cuèi th¸ng, céng c¸c sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¨n cø vµo sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt lËp c¸c B¶ng tæng hîp chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n ®Ó ®èi chiÕu víi Sæ C¸i. Sè liÖu tæng céng ë sæ c¸i vµ mét sè chØ tiªu chi tiÕt trong NhËt ký chøng tõ, B¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®îc dïng ®Ó lËp B¸o c¸o Tµi chÝnh. 3. Kh¸i qu¸t mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu cña C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 cã rÊt nhiÒu phÇn hµnh kÕ to¸n nh: tiÒn l¬ng, tµi s¶n cè ®Þnh, thanh to¸n víi ngêi b¸n, ph©n phèi lîi nhuËn, ..... c¸c phÇn hµnh ®Òu ®îc h¹ch to¸n theo ®óng ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n quy ®Þnh. 3.1 PhÇn hµnh kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng * Chøc n¨ng cña phÇn hµnh Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp sè liÖu vÒ chi phÝ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. 13 - Híng dÉn, kiÓm tra c«ng t¸c h¹ch to¸n thèng kª ban ®Çu vÒ chi phÝ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ë c¸c ®¬n vÞ phô thuéc. * Tµi kho¶n sö dông: - TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn - TK 338 - Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c - TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - TK 642 - Chi phÝ tiÒn l¬ng nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp..... * Sæ s¸ch chøng tõ sö dông trong phÇn hµnh * Chøng tõ: B¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n l¬ng, phô cÊp, b¶o hiÓm, tiÒn thëng. * Sæ s¸ch: Sæ tæng hîp kÕt qu¶ lao ®éng, b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng, sæ chi tiÕt, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung... 3.2 PhÇn hµnh kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh * Chøc n¨ng cña phÇn hµnh - KÕ to¸n tµi s¶n cè dÞnh cña C«ng ty cã nhiÖm vô ghi chÐp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi sè lîng, gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh trong tõng bé phËn sö dông còng nh trong ph¹m vi toµn c«ng ty. - TÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c gi¸ trÞ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo qui ®Þnh. - Híng dÉn, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong viÖc thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ tµi s¶n cè ®Þnh. - Tham gia ®¸nh gi¸, lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a vµ dù to¸n chi phÝ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh. 14 * Tµi kho¶n sö dông - TK 211 - Tµi s¶n cè ®Þnh - TK 214 - Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh - TK 6274 - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh .... * Chøng tõ vµ sæ s¸ch sö dông: Chøng tõ sö dông: ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh, biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh, Biªn b¶n thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh, biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh, biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh söa ch÷a lín hoµn thµnh. Sæ s¸ch sö dông: Sæ tµi s¶n cè ®Þnh theo ®¬n vÞ sö dông, b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, sæ chi tiÕt, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n: Tµi s¶n cè ®Þnh, hao mßn tµi s¶n cè ®inh. 15 kÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty vËn t¶i «t« sè 8 ®îc nghiªn cøu thùc tÕ ho¹t ®éng t¹i C«ng ty em nhËn thÊy: C«ng ty cã mét bé m¸y qu¶n lý t¬ng ®èi chÆt chÏ, gãp phÇn quan träng trong viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty. V¬i kiÕn thøc vµ thêi gian cã h¹n b¸o c¸o thùc tËp giai ®o¹n I cña em kh«ng tr¸nh khái cßn nhiÒu h¹n chÕ. 16
- Xem thêm -