Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty lắp máy và xây dựng số 10

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp 1.1. Qu¸tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. C«ng ty L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10, tiÕn th©n lµ xÝ nghiÖp liªn hiÖp m¸y sè 10 thuéc liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp L¾p m¸y ®-îc thµnh lËp n¨m 1983 c«ng ty ®· ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 004/BXD TCLD ngµy 12/01/1996 lªn giao dÞch quèc tÕ l¯: “MACHINERY ERECTION AND CONTRCTLOC COMPANY N10” viÕt t¾t RCC. §©y l¯ doanh nghiÖp Nh¯ n-íc trùc thuéc tæng c«ng ty L¾p m¸y ViÖt Nam (LILAMA) hoÆch to¸n ®éc lËp vµ cã ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n. Trô së chÝnh : Sè 989 - ®-êng Gi¶i Phãng – quËn Hoµng Mai – Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04.8649584 – 6849585. Fax: 04.8649581. Víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ tr-ëng thµnh, c«ng ty L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10 ®· ®¹t ®-îc nh÷ng b-íc tiÕn ®¸ng kÓ. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, c«ng ty ®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l-îng, sè l-îng ®éi ngò c«ng nh©n, ph-¬ng tiÖn trang thiÕt bÞ kü thuËt phôc vô thi c«ng. HiÖn nay c«ng ty ®· cã ®éi ngò c¸n bé, kü s-, kü thuËt viªn, c«ng nh©n ®a nghµnh nghÒ víi tr×nh ®é khoa häc tiªn tiÕn, tay nghÒ giái, ®· tõng lµm viÖc víi nhiÒu chuyªn gia cña c¸c n-íc tiÕn tiÕn trªn thÕ giíi, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc chÕ t¹o thiÕt bÞ, gia c«ng kÕt cÊu thÐp l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông trªn mäi miÒn ®Êt n-íc. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty kh«ng ngõng c¶i tiÕn n©ng cÊp, trang bÞ thªm nhiÒu ph-¬ng tiÖn m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng hiÖn ®¹i ®ñ søc phôc vô c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu thi c«ng kü thuËt cao. §Æc biÖt tõ n¨m 1990 trë l¹i ®©y c«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng quy m« ho¹t ®éng. + Th¸ng 4/1990 thµnh lËp xÝ nghiÖp L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10.1 t¹i Thanh Xu©n B¾c_ quËn Thanh Xu©n _ Hµ Néi. + Th¸ng 1/1991 thµnh lËp xÝ nghiÖp L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10.2 t¹i c«ng tr×nh thuû ®iÖn YALY. Gia Lai. + Th¸ng 5/1997, thµnh lËp xÝ nghiÖp L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10.3 t¹i thÞ x· Phñ Lý tØnh Hµ Nam. + Th¸ng 10/1997, c«ng ty ®· tiÕp nhËn nhµ m¸y c¬ khÝ n«ng nghiÖp vµ thuû bé cña Bé n«ng nghiÖp v¯ ph¸t triÓn n«ng th«n ®æi tªn th¯nh: “Nh¯ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp t¹i tØnh H¯ Nam”. (HiÖn nay xÝ nghiÖp L¾p m¸y & x©y dùng sè 10.3 ®· s¸p nhËp víi nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp). Cã thÓ nhËn thÊy r»ng ®©y lµ mét c«ng ty vÒ quy m«, m¹nh vÒ kh¶ n¨ng lµ mét c«ng ty chñ chèt cña tæng c«ng ty L¾p m¸y ViÖt Nam. C¸c c«ng tr×nh c«ng ty ®· vµ ®ang thi c«ng rÊt ®a d¹ng tõ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp thuû ®iÖn, thuû lîi, chÕ t¹o gia c«ng l¾p m¸y & x©y dùng, ®Õn nay c«ng tr×nh d©n dông kh¸c. Gi¸ trÞ x©y dùng chÕ t¹o, gia c«ng L¾p m¸y & x©y dùng l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh lªn tíi hµng chôc tû ®ång nh- : Tr¹m ph©n phèi ®iÖn 220KV cña Nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh, c«ng tr×nh thuû ®iÖn Yaly, Nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt, c«ng tr×nh thuû ®iÖn Na D-¬ng, dù ¸n c¶i t¹o hiÖn ®¹i ho¸ nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n. Trong nh÷ng n¨m qua víi nh÷ng thµnh tÝch mµ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty ®· ®¹t ®-îc cã tÝnh chÊt quan träng ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ quèc d©n trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. C«ng ty ®· liªn tôc nhËn ®-îc 19 huy ch-¬ng vµng cña bé x©y dùng vÒ “C«ng t×nh s°n phÈm chÊt l­îng cao” v¯ nhiÒu huy ch­¬ng bºng khen cña Thñ T-íng ChÝnh Phñ, Bé X©y Dùng. UBND c¸c tØnh còng nh- c¸c cÊp trªn ®Þa bµn c«ng ty ®ang thi c«ng. 1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña doanh nghiÖp. C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng sè 10 lµ mét c«ng ty lín vµ cã uy tÝn trong ngµnh x©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cô thÓ lµ c¸c lÜnh vùc kinh doanh nh- sau.  X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, ®-êng d©y t¶i ®iÖn tr¹m biÕ thÕ.  L¾p r¸p thiÕt bÞ m¸y mãc cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nhµ ë. Néi thÊt.  S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng g¹ch èp l¸, tÊm lîp ®¸ èp l¸t ®Ê ®Ìn. (§¨ng ký kinh doanh sè 104346 ngµy 28/02/1996). Víi ®Æc thï nghµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty lµ chuyªn vÒ x©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nªn s¶n phÈm cña c«ng ty còng mang tÝnh chÊt ®Æc thï kh¸c víi c¸c lo¹i s¶n ph©m kh¸c. S¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty chÝnh lµ c¸c c«ng tr×nh, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh mµ c«ng ty tham gia thi c«ng x©y dùng hay l¾p ®Æt. C¸c s¶n phÈm do c«ng ty lµm ra ®Òu lµ c¸c c«ng tr×nh mang tÝnh träng ®iÓm cña nghµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam nãi riªng vµ cña c¶ nÒn kinh tÕ nãi chung. Nã gãp phÇn quan träng trong c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Cã thÓ kÓ tªn mét sè c«ng tr×nh h¹ng môc mµ c«ng ty ®· tham gia thi c«ng nhsau: C«ng tr×nh NhiÖt ®iÖn Na D-¬ng. C«ng tr×nh thuû ®iÖn YALY. C«ng tr×nh läc dÇu Dung QuÊt. C«ng tr×nh gang thÐp Th¸i Nguyªn. C«ng tr×nh tr¹m ®iÖn 500KV Hµ TÜnh. Bån chÞu ¸p lùc.. 1.3. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ: c«ng nghÖ thi c«ng x©y l¾p cña c«ng ty kÕt hîp gi÷a thñ c«ng vµ c¬ giíi ®-îc kh¸i qu¸t l¹i theo c¸c s¬ ®å sau: S¬ ®å 1: Qu¸ tr×nh tæ chøc chÕ t¹o, l¾p ®Æt Trong quy tr×nh thi c«ng vµ l¾p ®Æt trªn phÇn l¾p ®Æt l¹i cã thÓ chi tiÕt h¬n c¸c c«ng ®o¹n nh- sau: VD l¾p ®Æt nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. - L¾p ®Æt c¬ khÝ:  Toµn bé hÖ thèng kÕt cÊu thÐp vµ thiÕt bÞ cña nhµ m¸y (VD: Lß h¬i, tua bin m¸y ph¸t, hÖ thèng chuyÓn liÖu, w…)  HÖ thèng cÊp vµ xö lý n-íc cho lß.  HÖ thèng läc bôi, èng khãi.  HÖ thèng lµm m¸t. - L¾p ®Æt phÇn ®iÖn:  HÖ thèng c¸p ®iÖn, gi¸ vµ m¸ng.  HÖ thèng chiÕu s¸ng.  M¸y biÕn thÕ.  S©n ph©n phèi.  B¶ng tñ ®iÖn c¸c lo¹i.  HÖ thèng chèng sÐt w. MÆc dï c«ng ty lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc Tæng c«ng ty l¾p m¸y VN nh-ng lµ ®¬n vÞ hoÆch to¸n ®éc lËp do ®Æc thï ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh- quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty nªn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc thiÕt kÕ theo m« h×nh võa tËp trung võa ph©n t¸n nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc vµ 4 ®¬n vÞ cÊp 2: 10 – 1, 10 – 2, 10 – 4. Nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp. T¹i c«ng ty th× theo mét cÊp (TËp trung) ®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh ho¹t ®éng chung cña c«ng tygióp gi¸m ®èc lµ c¸c phã gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng. - Gi¸m ®èc c«ng ty do chñ tÞch héi ®ång tæng c«ng ty bæ nhiÖm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng gi¸m ®èc vµ héi ®ång qu¶n trÞ tæng c«ng ty còng nhtr-íc ph¸p luËt. - C¸c phã gi¸m ®èc lµ ng-êi gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trt-íc gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®-îc ph©n c«ng vµ thùc hiÖn. - C¸c phßng ban chøc n¨ng ®-îc tæ chøc theo yªu cÇu qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc, ®ång thêi trî gióp cho ban l·nh ®¹o c«ng ty chØ ®o¹ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - T¹i c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn cã m« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh t-¬ng tù nh- c¸c phßng ban cña c«ng ty nh-ng sè l-îng c¸n bé nh©n viªn Ýt h¬n. Riªng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®-îc chøc thµnh c¸c tiÓu ban nhá co chøc n¨ng vµ nhiÖm vô gièng c¸c phßng ban thu nhá cña c«ng ty. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n c¸c bé phËn qu¶n lý ®-îc thÓ hiÖn ë mét ®iÓm c¬ b¶n nh- sau: - Phßng kü thuËt: C¨n cø vµo nhiÖm vô ®-îc giao ë tõng c«ng tr×nh, phßng kü thuËt lËp dù ¸n tæ chøc thi c«ng vµ bè trÝ lùc l-îng c¸n bé kü thuËt phï hîp cho c«ng tr×nh. Bãc t¸ch khèi l-îng thi c«ng, lËp tiªn l-îng, lËp tiÕn ®é vµ biÖn ph¸p thi c«ng cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. ThiÕt kÕ c¸c dù ¸n ®Çu t-, kÕt cÊu c¸c chi tiÕt m¸y mãc phô vô s¶n xuÊt vµ thi c«ng cña c«ng ty kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c c«ng tr×nh, lËp hå s¬ nghiÖm thu bµn giao c¸c phÇn viÖc cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, lËp biÓu ®èi chiÕu tiªu hao vËt t- vµ biÓ thu håi vèn. Tæng hîp b¸o c¸o khèi l-îng c«ng viÖc cña tõng h¹ng môc theo tõng th¸ng quý n¨m. - Phßng §Çu t- _ Dù ¸n: Gióp viÖc cho ban gi¸m ®èc c«ng ty vÒ tiÕp thÞ, khai th¸c dù ¸n vµ tr×nh c¸c luËn chøng kinh tÕ kü thuËt, kÕ ho¹ch ®Çu t- vµ hiÖu qu¶ ®Çu t- c¸c dù ¸n cña c«ng ty trong n¨m kÕ ho¹ch. Thu thËp, ph©n tÝch vµ xö lý ph©n tiÕn c¸c th«ng tin nhËn ®-îc c¸c dù ¸n, thiÕt kÕ c¸c khu l¸n tr¹i t¹m ph©n trî. Trùc tiÕp giao dÞch, quan hÖ, ®µm ph¸n víi c¸c chñ dù ¸n vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan ®Ó tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc. Cïng víi c¸c bªn cã liªn quan ®Õn vµ tr×nh c¸c bé ®Þnh møc,®¬n gi¸ dù to¸n c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn. - Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: Ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tÝnh to¸n sè liÖu t×nh h×nh lu©n chuyÓn vËt t-, tµi san tiÒn vèn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. Gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ, thu chi tµi chÝnh thanh to¸n tiÒn vèn, c¸c chÕ ®é tµi chÝnh Nhµ n-íc ban hµnh. Cung cÊp tµi liÖu, tµi liÖu cho ban gi¸m ®èc phôc vô ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt tiÒn c«ng, ph©n tÝch c¸c hîp ®ång kinh tÕ phôc vô cho viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh . - Phßng tæ chøc lao ®éng: Nghiªn cøu lËp ph-¬ng ¸n tæ chøc, ®iÒu chØnh khi thay ®æi tæ chøc biªn chÕ bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ c¸c xi nghiÖp nhµ m¸y. Tham gia viÕt vµ th«ng qua: Ph©n cÊp qu¶n lý, quy m« cña c¸c tæ chøc trong c«ng ty ®Ó tr×nh c¸c cã thÈm quyÒn th«ng qua. Lµm thñ tôc vÒ ph©n h¹ng c«ng ty, c¸c xÝ nghiÖp nhµ m¸y. Lµm quy ho¹ch vµ ®µo t¹o ng-êi c¸n bé, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn biªn chÕ bé m¸y qu¶n lý cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Qu¶n lý hå s¬ cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. - Phßng hµnh chÝnh _ Y tÕ Tæ chøc thùc hiÖn, ph¶n ¸nh vµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho tõng nh©n viªn thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña mçi ng-êi trong mét lÜnh vùc nhiÖm vô ®-îc giao, n¾m b¾t t×nh h×nh ®êi sèng n¬i ¨n chèn ë, nhµ cöa ®Êt ®ai, qu¶n lý con dÊu, v¨n th- l-u tr÷, t×nh h×nh søc khoÎ, mua b¶o hiÓm y tÕ, qu¶n lý vµ sö dông c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng. - Phßng vËt t- thiÕt bÞ: ChÞu tr¸ch nhiÖm trø¬c gi¸m ®èc c«ng ty vÒ giao nhËn vµ quyÕt to¸n vËt t- thiÕt bÞ chÝnh, qu¶n lý mua s¾m vËt liÖu phô, ph-¬ng tiÖn vµ dông cô c«ng cô cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. PhÇn II PhÇn tÝch c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chung cña doanh nghiÖp Qua b¸o c¸o quyÕt to¸n mét sè n¨m gÇn ®©y ta thÊy quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn. Tµi s¶n cè ®Þnh ngµy cµng ®-îc ®Çu tt¨ng thªm cho phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt ngµy cµng t¨ng. Do ®Æc thï vÒ lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nªn thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm dÞch vô cña c«ng ty còng t-¬ng ®èi réng r·i tr¶i kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ n-íc: Tªn C«ng tr×nh Thµnh phè (tØnh) C«ng tr×nh nhiÖt ®iÖn Na D-¬ng L¹ng S¬n C«ng tr×nh chÕ t¹o cét ®iÖn §Z NghÜa Lé Yªn B¸i C«ng tr×nh thuû ®iÖn YaLy C«ng tr×nh läc DÇu Dung QuÊt C«ng tr×nh MDF An khª Gia Lai C«ng tr×nh Gang thÐp Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn C«ng tr×nh tr¹m ®iÖn 500KV Hµ TÜnh Hµ TÜnh C«ng tr×nh §Z H-ng Hµ Th¸i B×nh C«ng tr×nh §ång Hoµ §å S¬n C«ng tr×nh tr¹m 220KV Th¸i B×nh Nam §Þnh C«ng tr×nh l-íi ®iÖn thµnh Phè Vinh Thµnh phè Vinh C«ng tr×nh l-íi ®iÖn thµnh Phè Thanh Ho¸ Thµnh phè Thanh Ho¸ §Ó cã thÓ cã ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ lao ®éng nh- trªn ®ßi hái sù cè g¾ng lç lùc kh«ng ngõng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. D-íi sj- dÉn d¾t cña ban l·nh ®¹o c«ng ty, toµn thÓ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®· kh«ng ngõng häc hái, båi d-ìng kiÕn thøc nghiÖp vô, tay nghÒ ph¸t huy kh¶ n¨ng cña m×nh trong c«ng viÖc, nh»m hoµn thiÖn tèt nhiÖm vô ®-îc giao ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu mang tÝnh chÊt thêi ®¹i cña c«ng viÖc. Nhê cã nh÷ng cè g¾ng nµy mµ c«ng ty ®· v-ît qua c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó giµnh ®-îc c¸c c«ng tr×nh t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho c«ng nh©n, ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®ù¬c th-êng xuyªn, gãp phÇn kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña c«ng ty trªn *thÞ trt-êngquy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn. Tµi s¶n cè ®Þnh ngµy cµng ®-îc ®Çu t- t¨ng thªm cho phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt ngµy cµng t¨ng. Do ®Æc thï vÒ lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trªn *thÞ trt-êngquy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn. Tµi s¶n cè ®Þnh ngµy cµng ®-îc ®Çu t- t¨ng thªm cho phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt ngµy cµng t¨ng. Do ®Æc thï vÒ lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng thÞ ®· t¹o lîi thÕ cho c«ng viÖc. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty hiÖn nay cã thÓ vÝ dô nh-: LiLaMa_1, 69_2,69_3 (Néi bé LiLaMa) LiSemCo H¶i Phßng. Tæng C«ng Ty X©y Dùng S«ng §µ, CoMa, Cienco, LoCoGi 2.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng tiÒn l-¬ng: 2.2.1. C¬ cÊu lao ®éng cña doanh nghiÖp: Do tÝnh chÊt ®Æc thï cña nghµnh nghÒ kinh doanh, ®iÒu kiÖn kinh doanh s¶n xuÊt mang tÝnh c¬ ®éng cao, ®Æc biÖt lµ m«i tr-êng thi c«ng. Do vËy lùc l-îng lao ®éng cña c«ng ty cã sù biÕn ®éng kh¸ lín. Sè lao ®éng b×nh qu©n cña c«ng ty lao ®éng kh«ng æn ®Þnh do tÝnh chÊt nghµnh nghÒ còng cã nh÷ng mÆt tÝch cùc nhÊt ®Þnh ®ã lµ: C«ng ty sÏ tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ nh©n lùc khi thiÕu viÖc lµm. Tuy nhiªn sè lao ®éng hîp ®ång trong c«ng ty lµ kh«ng nhiÒu, viÖc sö dông lao ®éng vµ s¾p xÕp c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty ®Ó ®éi ngò c«ng nh©n th-êng xuyªn cã viÖc lµm æn ®Þnh lµ mét biÓu hiÖn tèt cña c«ng ty trong viÖc bè trÝ bé m¸y qu¶n lý vµ c¬ cÊu tæ chøc lao ®éng. 2.2.2. C¸ch x¸c ®Þnh quü l-¬ng t¹i c«ng ty L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10: Còng nh- c¸c c«ng ty kh¸c c«ng ty L¾p m¸y & X©y dùng sè 10 x¸c ®Þnh quü l-¬ng ph¶i tr¶ theo c¸c quy ®Þnh cña chÝnh phñ vµ c¸c bé nghµnh chñ quan ngoµi ra cßn theo sù chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty L¾p M¸y ViÖt Nam ®ã lµ: - NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 28/03/1997 cña CP vÒ ®æi míi tiÒn l-¬ng thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ N-íc. - Th«ng t- sè 13/LBTBXH_TT ngµy 10/04/1997 - C«ng v¨n sè 634/BXD_TCL§ ngµy 28/08/2000 cña Bé X©y Dùng vÒ duyÖt ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng n¨m 2000 cña Tæng c«ng ty L¾p M¸y ViÖt Nam. Quü l-¬ng cña c«ng ty ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: Vkh = L®b*TL mindn*(H cb +Hpc)+Vvc*12 th¸ng Trong ®ã: L®b: Lao ®éng ®Þnh biªn cña doanh nghiÖp (®-îc tÝnh trªn c¬ së ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp cña s¶n phÈm dÞch vô hoÆc s¶n ph©m dÞch vô quy ®æi) - lmindn: Mc l-¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp lùa chän trong khung quy ®Þnh. - cb: HÖ sè l-¬ng cÊp bËc. - pc: HÖ sè c¸c kho¶n phô cÊp l-¬ng b×nh qu©n ®-îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng. §Ó x¸c ®Þnh lao ®éng ®Þnh biªn cña c«ng ty ®-îc tÝnh nh- sau: L®b: Lyc + Lpv + Lbs + Lql Trong ®ã: Lyc: Lµ lao ®éng ®Þnh biªn trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh Lpv: Lµ ®Þnh biªn lao ®éng phô trî vµ dÞch vô Lbs: Lµ ®Þnh biªn lao ®éng bæ sung Lql: Lµ ®Þnh biªn lao ®éng qu¶n lý Lbs = (Lyc + Lp) * Sè ngµy nghØ theo chÕ ®é quy ®Þnh (365 – 60) C«ng thøc x¸c ®Þnh Tlmin: TLmin®c = Tlmin * (1 + K®c) K®c = K1+ K2 K®c: HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm K1: HÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng K2: HÖ sè ®iÒu chØnh theo nghµnh C¸ch x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng: §Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng cÇn ph¶i tiÕn hµnh c¸c b-íc c«ng viÖc nh- sau: B-íc 1: X¸c ®Þnh §Þnh møc. - §Þnh møc lao ®éng - HÖ sè l-¬ng cÊp bËc b×nh qu©n toµn c«ng ty. - L-¬ng tèi thiÓu ®iÒu chØnh doanh nghiÖp ¸p dông. B-íc 2: X¸c ®Þnh HÖ sè phô cÊp b×nh qu©n trong ®¬n gi¸. - X¸c ®Þnh c¸c kho¶n phô cÊp. - TiÒn l-¬ng b×nh qu©n cã c¶ phô cÊp 01 th¸ng kÕ ho¹ch. - §¬n gi¸ tiÒn l-¬ng tÝnh trªn mét ngµy c«ng kÕ ho¹ch. - HÖ sè phô cÊp b×nh qu©n toµn c«ng ty. B-íc 3: X¸c ®Þnh tæng quü l-¬ng theo ®¬n gi¸ toµn c«ng ty. - Lao ®éng ®Þnh biªn toµn c«ng ty. - §¬n gi¸ tiÒn l-¬ng tÝnh trªn mét ngµy c«ng kÕ ho¹ch toµn c«ngty. - Quü l-¬ng kÕ ho¹ch theo ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng. - §¬n gi¸ tiÒn l-¬ng trªn 1000 ®ång doanh thu. B-íc 4: X¸c ®Þnh quü l-¬ng bæ xung. B-íc 5: X¸c ®Þnh quü l-¬ng bæ xung thªm B-íc 6: X¸c ®Þnh quü l-¬ng lµm thªm giê. B-íc 7: Tæng quü l-¬ng chung, n¨ng xuÊt vµ thu nhËp b×nh qu©n kÕ ho¹ch n¨m. 2.3. Ph©n tÝch c«ng t¸c qu¶nl lý vËt t-, tµi s¶n cè ®Þnh: 2.3.1. VËt t- vµ ph-¬ngph¸p x¸c ®Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu. Do ®Æc thï cña nghµnh nghÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty thuéc lÜnh vùc x©y dùng nªn c¸c lo¹i vËt t- phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty còng mang tÝnh chÊt ®Æc tr-ng cña nghµnh x©y dùng ®ã lµ: sè l-îng vµ khèi l-îng vËt t- lín, chñng lo¹i kÝch cì c¸c lo¹i vËt t- còng rÊt ®a d¹ng. Do vËy c«ng t¸c qu¶n lý, l-u tr÷, cung cÊp vµ b¶o qu¶n vËt t- nh»m phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®-îc liªn tôc ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é thi c«ng lµ mét c«ng viÖc rÊt phøc t¹p. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng viÖc nµy ®ßi hái ph¶i cã mét ph-¬ngph¸p tæ chøc qu¶n lý chÆt chÏ, tr×nh ®é nghiÖp vô cña nh©n viªn ph¶i thuÇn thôc vÒ chuyªn m«n nh»m ®¶m b¶o cung cÊp vËt t- ®ñ vÒ sè l-îng vµ ®óng vÒ chÊt l-îng tho¶ m·n nhu cÇu thi c«ng. C¸c ho¹t ®éng xuÊt, nhËp vµ sö dông vËt t- ph¶i ®-îc thùc hiÖn râ dµng vµ hîp lý nh»m tr¸nh nhÇm lÉn g©y thÊt tho¸t, l·ng phÝ ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¸c lo¹i vËt t-, nguyªn vËt liÖu chÝnh dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty bao gåm: + S¾t, thÐp: ThÐp phi 6, thÐp phi 14… + Xi m¨ng + T«n: T«n 5 ly, t«n 10 ly. + §¸, c¸t, sái. + §¸ mµi, ®¸ c¾t, l-ìi c-a… + Ho¸ chÊt. + C¸c lo¹i vËt t- kh¸c… Do tÝnh ®a d¹ng cña c¸c lo¹i vËt t- nªn t¹i c¸c c«ng tr×nh, vËt t- ®-îc nhËp th¼ng tíi c¸c c«ng tr×nh kh«ng qua l-u kho, sè l-îng vµ chñng lo¹i vËt t®-îc tiÕn hµnh nhËp theo tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh nh»m t¹o sù thuËn lîi cho viÖc b¶o qu¶n vµ l-u tr÷. Trong qu¸ tr×nh sö dông nguyªn vËt lÖu ®Ó thi c«ng, nguyªn vËt liÖu sÏ ®-îc cÊp ph¸t hîp lý ®óng vµ ®ñ tiªu chuÈn kü thuËt theo c¸c quy ®×nh vµ hÖ thèng ®Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu cña nhµ n-íc. (Tiªu chuÈn cña Bé x©y dùng) h·y theo c¸c tiªu chuÈn thùc nghiÖm. VÝ dô ®Þnh møc vÒ oxi, ®¸ mµi… theo tiªu chuÈn cña bé x©y dùng. Tû lÖ trén bª t«ng theo tiªu chuÈn thùc nghiÖm. Sau khi trén thö bª t«ng, mÉu bª t«ng ®-îc mang ®i ph©n tÝch ®¶m b¶o ®-îc c¸c yªu cÇu vÒ ®é dÎo, thêi gian thi c«ng…. MÉu nµy sÏ coi lµ møc sö dông nguyªn liÖu cho c¸c lÇn trén sau. 2.3.2. Tµi s¶n cè ®Þnh. Trong mét doanh nghiÖp TSC§ thÓ hiÖn kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, quy m« vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. §èi víi c«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng sè 10 viÖc qu¶n lý vµ sö dông Tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) lµ mét vÊn ®Ò quan träng trong c«ng ty. ViÖc x¸c ®Þnh râ c¬ cÊu TSC§, chñng lo¹i TSC§, t×nh tr¹ng TSC§ trong doanh nghiÖp sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty lªn kÕ ho¹ch chÝnh x¸c vµ hîp lý trong c«ng viÖc sö dông TSC§, nh»m ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao víi chi phÝ sö dông nhá nhÊt mang l¹i lîi nhuËn cao cho c«ng ty. §èi víi c«ng ty L¾p M¸y & X©y dùng sè 10 c¬ cÊu tµi s¶n ®-îc ph©n theo c¸c nguån sau: + Nguån vèn ng©n s¸ch cÊp. + Nguån tù bæ sung. + Nguån vèn vay ng©n hµng. + C¸c nguån kh¸c. Tµi s¶n cña c«ng ty ®-îc ph©n thµnh c¸c lo¹i tµi s¶n sau: + Nhµ cöa: Nhµ c«ng ty, kho nguyªn vËt liÖu, x-ëng s¶n xuÊt . + M¸y mãc thiÕt bÞ: M¸y hµn, m¸y c¾t, khoan, m¸y trén bª t«ng. + Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i vµ thiÕt bÞ truyÒn dÉn: Xe cÈu, xe n©ng… + ThiÕt bÞ vµ dông cô qu¶n lý: M¸y in, m¸y tÝnh, m¸y Fax.. + TSC§ kh¸c: Gåm c¸c lo¹i tµi s¶n kh«ng n»m trong danh môc TSC§. T×nh tr¹ng sö dông TSC§: HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông ph-¬ngph¸p tÝnh khÊu hao theo ph-¬ngph¸p ®-êng th¼ng, theo quyÕt ®Þnh 166/1999/Q§ - BTC. VÝ dô vÒ khÊu hao TSC§ (phô lôc) PhÇn III Ph©n tÝch ho¹t ®éng Tµi chÝnh kÕ to¸n cña doanh nghiÖp 3.1. ph©n tÝch hÖ thèng kÕ to¸n cña Doanh nghiÖp: 3.1.1. Bé m¸y kÕ to¸n cña doanh nghiÖp: Do ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty gåm nhiÒu xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ thµnh viªn cã trô së giao dÞch ë nhiÒu n¬i trªn ®Þa bµn c¶ n-íc nªn bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc nöa tËp trung nöa ph©n t¸n (s¬ ®å 4). Nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ kÕt cÊu thÐp cã bé phËn kÕ to¸n riªng, thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n sau ®ã sÏ tËp b¸o c¸o kÕ to¸n göi lªn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty. C¸c xÝ nghiÖp kh¸c cã nh©n viªn kÕ to¸n vµ cã bé phËn kÕ to¸n thùc hiÖn ®Þnh kú hµng th¸ng tËp hîp sè liÖu, chøng tõ göi lªn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty cã nhiÖm vô tËp hîp sè liÖu chung do toµn c«ng ty, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú. HiÖn nay phßng tµi chÝnh c«ng ty cã 9 ng-êi. * KÕ to¸n tr-ëng: Phô tr¸ch chung, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ mäi ho¹t ®éng cña phßng; tham m-u víi gi¸m ®èc chØ ®¹o, tæ chøc, thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª cña c«ng ty. * KÕ to¸n vËt t- hµng ho¸… C«ng ty L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10 sö dông ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng xuÊt kho lµ ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh, h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh, h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. NhiÖm vô: + Ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt tån vËt t- hµng ho¸ ë c¸c kho trùc tiÕp do c«ng t¸c qu¶n lý . + KiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ, chÝnh x¸c cña c¸c phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt h-íng dÉn c¸c bé phËn trong c«ng ty thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña nhµ n-íc. + Më thÎ kho, kiÓm tra thÎ kho, chèt thÎ kho cña tõng kho cña c«ng ty thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña nhµ n-íc. + Cã sè liÖu tån kho cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc (hµng th¸ng ë c¸c ®¬n vÞ b¸o sæ hoÆc chuyÓn chøng tõ, tµi liÖu vÒ vËt t- hµng ho¸ cho kÕ to¸n vËt thµng ho¸ cã thÓ kiÓm kª, tõ ®ã cã sè liÖu tån kho cña tõng kho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc). + §èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp vµo cuèi th¸ng c¨n cø sæ kÕ to¸n viÕt tay cña m×nh, cuèi th¸ng ®èi chiÕu víi sè liÖu kÕ to¸n do m¸y vi tÝnh cung cÊp. + Thùc hiÖn viÖc kiÓm kª khi cã quyÕt ®Þnh kiÓm kª. - C¸c chøng tõ liªn quan. + Ho¸ ®¬n GTGT + PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho - HÖ thèng sè + Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 152,153 + Sæ c¸i tµi kho¶n 152,153 + Sæ ®èi chiÕu lu«n chuyÓn  KÕ to¸n tiÒn mÆt, t¹m øng. + Theo dâi sæ chi tiÕt tiÒn mÆt, ®èi chiÕu víi thñ quû tõng phiÕu thu, phiÕu chi, x¸c ®Þnh sè d- cuèi th¸ng. + KiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp lý cña tõng chøng tõ kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña nhµ nø¬c, h-íng dÉn cña Bé tµi chÝnh, biªn b¶n kiÓm kª. + Thanh to¸n c¸c chÕ ®é c«ng t¸c phÝ, tÇu xe, x¨m « t« con. + Theo dâi chi tiÕt sæ t¹m øng, kiÓm tra hoµn øng, ®«n ®èc thu hoµn øng nhanh. + N¾m sè liÖu tån quü cuèi th¸ng c¸c ®¬n vÞ trùc thu«c. + B¸o c¸o víi thñ tr-ëng phßng nh÷ng tr-êng hîp ph¸t hiÖn ra sai sãt, c¸c tr-êng hîp vi ph¹m chÕ ®é. + LËp b¶ng kª tiÒn mÆt cuèi th¸ng.  KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn vay. +Cã kÕ ho¹ch rót tiÒn mÆt, tiÒn vay ®Ó chi tiªu. + Theo dâi tiÒn göi, c¸c tµi kho¶n tiÒn göi, tiÒn vay cña c¸c ng©n hµng trong c«ng ty. + LËp kÕ ho¹ch vay vèn tõng quý, lµm hîp ®ång thanh lý víi tõng ng©n hµng lËp b¶ng ®èi chiÕu sè d- cuèi th¸ng víi tõng ng©n hµng ®èi víi kho¶n tiÒn vay vµ tiÒn göi. + B¸o c¸o sè d- hµng ngµy tiÒn göi vµ tiÒn vay cña c«ng ty víi tr-ëng phßng vµ víi gi¸m ®èc. + B¸o c¸o víi tr-ëng phßng vÒ kÕ ho¹ch tr¶ nî vay cña tõng ng©n hµng. + KiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp lý cña chøng tõ dïng ®Ó chuyÓn tiÒn, kiÓm tra ¹i tªn ®¬n vÞ, sè tµi kho¶n, m· sè thuÕ, tªn ng©n hµng mµ m×nh chuyÓn tiÒn vµo ®ã b¸o c¸o víi tr-ëng phßng nh÷ng tr-êng hîp bÊt hîp lý, sai sãt. + Qu¶n lý c¸c lo¹i SEC, kh«ng ®-îc lµm mÊt SEC, SEC ®-îc b¶o qu¶n nh- tiÒn mÆt, nÕu mÊt ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm.  KÕ to¸n TSC§, nguån vèn. - NhiÖm vô: + Theo dâi nguyªn gi¸, khÊu hao, gi¸ trÞ cßn l¹i chi tiÕt tõng TSC§ trong c«ng ty theo tõng nguån vèn. + Më thÎ theo dâi cho tõng TSC§. + KÕ to¸n nguån vèn kinh doanh (cè ®Þnh, l-u ®éng). + NV ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n dë dang. + KiÓm kª tµi s¶n cè ®Þnh khi cã Q§. - Chøng tõ kÕ to¸n: +Biªn b¶n bµn giao c«ng tr×nh (nhµ lµm viÖc). + Ho¸ ®¬n mua TSC§ + ThÎ thoi dâi TSC§ 3.1.2. C«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty L¾p M¸y & X©y dùng sè 10. HiÖn nay, c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc NhËt Ký Chung (s¬ ®å 5) ®©y lµ h×nh thøc ®ang ®-îc nhiÒu c«ng ty ¸p dông réng r·i v× viÖc ghi chÐp theo h×nh thøc nµy ®¬n gi¶n, kÕt cÊu s¬ ®å dÔ ghi, dÔ ®èi chiÕu vµ kiÓm tra. Víi khèi l-îng c«ng viÖc kÕ to¸n cña c«ng ty lµ rÊt lín th× h×nh th-c nµy lµ hoµn toµn phï hîp. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho mµ doanh nghiÖp ®ang ¸p dông lµ ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn, tÝnh gi¸ trÞ vËt t- hµng ho¸ xuÊt kho ph-¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh. HÖ thèng tµi kho¶n, mµ c«ng ty ®ang ¸p dông lµ hÖ thèng tµi kho¶n chÕ ®é do Bé tµi chÝnh ban hµnh. ChÕ ®é kÕ to¸n mµ c«ng ty ®ang ¸p dông theo quyÕt ®Þnh sè 1846/1998 – Q§ - BTC cña bé tµi chÝnh. C«ng t¸c kÕ to¸n ®-îc tiÕn hµnh vµ thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh ®· ®-îc cµi ®Æt ch-¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n chuyªn dông. Ch-¬ng tr×nh nµy h-íng dÉn vÒ c¸ch më c¸c tµi kho¶ thoe dâi t×nh h×nh SXKD bé phËn h¹ch to¸n qu¶n lý c¸c ®èi t-îng c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶. Ch-¬ng tr×nh ®-îc m· ho¸ c¸c ®èi t-îng kÕ to¸n cô thÓ ë c«ng ty. Hµng ngµy khi cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, c¨n cø vµo chøn tõ gèc hîp lý, hîp lÖ kÕ to¸n nhËp d÷ liÖu vµo m¸y, ch-¬ng tr×nh sÏ tù ®éng thùc hiÖn vµo sæ chi tiÕt vµo sæ nhËt ký chung. Cuèi th¸ng, ch-¬ng tr×nh tù ®éng lËp c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn, ph©n bæ lªn c¸c b¸o c¸o, biÓu tæng hîp (sæ c¸i, b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¶ng c©n ®ãi sè ph¸t sinh.) 3.2. ph©n tÝch chi phÝ vµ gi¸ thµnh. 3.2.1. §èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt : §Ó ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qóa tr×nh s¶n xuÊt ®ång thêi cung cÊp sè liÖu cÇn thiÕt cho bé phËn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt th× viÖc x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ lµ khÊu trõ ®Çu tiªn vµ ®Æc biÖt quan träng. ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty th-êng mang tÝnh ®¬n chiÕc th× ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c«ng tr×nh vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. 3.2.2. ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt : C«ng ty tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp, c¸c chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp trùc tiÕp c«ng tr×nh ®ã. NÕu c¸c chi phÝ kh«ng thÓ tËp hîp trùc tiÕp ®-îc v× nã liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh th× tËp hîp theo tõng nhãm ®èi t-îng. Cuèi kú kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ theo c¸c tiªu thøc hîp lý (th-êng c¨n cø vµo gi¸ trÞ s¶n l-îng tõng c«ng tr×nh). 3.2.3. ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ. - C¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: + Dùa vµo kÕt qu¶ ®Êu thÇu, thèng nhÊt gi¸ gi÷a 2 bªn A vµ B. + LËp dù to¸n trªn c¬ së ®Þnh møc cña Nhµ n-íc cho tõng h¹ng môc. + LËp tæng dù to¸n trªn c¬ së ®Þnh møc nh©n c«ng, ®Þnh møc m¸y thi c«ng ®Þnh møc NVL  Tæng Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch. - X¸c ®Þnh gi¸ thµnh thùc tÕ: T¹i c«ng ty hiÖn nay, c¸ch tÝn gi¸ thµnh lµ toµn bé chi phÝ ph¸t sinh t¹i c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã tõ khi khëi c«ng cho ®Õn khi hoµn thµnh. Gi¸ thµnh thùc Tæng c¸c chi phÝ tÕ c«ng tr×nh, Chi phÝ h¹ng môc c«ng = dì dang tr×nh hoµn ®Çu kú thùc tÕ ph¸p sinh + thµnh trong kú trong kú ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh, h¹ng Chi phÝ - dë dang cuèi kú môc c«ng tr×nh ®ã VÝ dô: C«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p BØm S¬n khëi c«ng ngµy 21/05/2002 vµ hoµn thµnh bµn giao h¹ng môc nµy 31/12/2002. Khi tËp hîp ®-îc toµn bé chi phÝ liªn quan ®ªn tõng c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao th× kÕ to¸n ghi sæ bót to¸n: Nî TK 632: 4.579.869.933 Cã TK 154: 4.579.869.933 3.2.4. Quy tr×nh ho¹ch to¸n mét sè kho¶n môc chi phÝ chñ yÕu. Do ®Æc ®iÓm tæ chøc cña viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong nghµnh x©y dùng rÊt phøc t¹p nªn ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n môc chi phÝ, ®ång thêi x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p mét c¸ch chÝnh x¸c. viÖc nhËn biÕt vµ ph©n tÝch ®-îc ¶nh h-ëng cña tõng lo¹i nh©n tè trong c¬ cÊu gi¸ thµnh lµ ®Æc biÖt quan träng. BÊt kú c«ng tr×nh nµo, tr-íc khi thi c«ng ®Òu ph¶i tËp hîp dù to¸n ®¬n gi¸ chi tiÕt cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ ph©n tÝch theo tõng kho¶n môc chi phÝ. Trªn c¬ së ®ã ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ héi giao kho¸n sÏ xÐt duyÖt vµ ®i ®Õn quyÕt ®Þnh ký kÕt hîp ®ång giao nhËn thÇu. C«ng ty L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10 ®· vµ ®ang thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh trong c¶ n-íc. Tuy nhiªn, ®Ó ph©n tÝch ®-îc cô thÓ viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. Trong giíi h¹n bµi viÕt nµy em chØ ®Ò cËp ®Õn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña dù ¸n “C°i t¹o hiÖn ®¹i ho¸ nh¯ m¸y xi m¨ng BØm S¬n”. Qóa tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10 ®-îc tiÕn hµnh cô thÓ nh- sau. Tr-íc tiªn, sau khi ®Êu thÇu vµ ®-îc chñ ®Çu t- lµ ®¬n vÞ tróng thÇu (tøc bªn B) th× hai bªn lËp hîp ®ång x©y l¾p dùa trªn nh÷ng ®iÒu kiÖn hai bªn tho¶ thuËn. 3.2.4. Ho¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Bao gåm toµn bé gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu cÇn thiÕt trùc tiÕp t¹o ra s¶n ph©m hoµn thµnh, gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm: Gi¸ thµnh nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu phô tïng, dông cô b¶o hé lao ®éng cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh c¸c lo¹i vËt liÖu th-êng ®-îc mua bªn ngoµi vÒ nhËp kho hoÆc xuÊt th¼ng ®Õn tËn c«ng tr×nh. §èi víi nghµnh x©y l¾p nãi chung, c«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng sè 10 nãi riªng, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tû träng lín trong tæng gi¸ thµnh c«ng trinh. Bªn c¹nh ®ã, vËt liÖu sö dông trùc tiÕp ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh bao gåm nhiÒu chñng lo¹i, ®-îc sö dông vµo nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau, nªn viÖc sö dông tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ cã ¶nh h-ëng lín ®Õn quy m« gi¸ thµnh còng nh- kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty. V× vËy viÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu lµ vÊn ®Ò ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c«ng ty. Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña c«ng ty bao gåm c¸c lo¹i s¾t, thÐp, xi m¨ng, phôc vô trùc tiÕp cho viÖc thi c«ng l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh. Do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm x©y l¾p cña c«ng ty ph©n bæ r¶i r¸c nªn ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc thi c«ng vµ h¹n chÕ trong vËn chuyÓn, c«ng ty ®· x©t dùng c¸c kho vËt liÖu ph©n t¸n. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i trong kho vËt liÖu nµo còng cã thÓ cung cÊp ®ñ vÒ sè l-îng vµ chñng lo¹i phôc vô thi c«ng, do vËy ®èi víi nh÷ng lo¹i vËt liÖu kh«ng cã s½n trong kho cña c«ng ty th× sÏ ph¶i mua ngoµi. §Æc biÖt, c«ng ty hÇu hÕt cung cÊp nguyªn vËt liÖu theo h×nh thøc nhËp th¼ng ®Õn tËn c«ng tr×nh. Khi c«ng ty chóng thÇu hoÆc ®-îc tæng c«ng ty giao thÇu mét c«ng tr×nh , c«ng ty sÏ tiÕn hµnh bµn giao khèi l-îng c«ng viÖc cho c¸c xÝ nghiÖp tæ, ®éi thi c«ng. C¨n cø vµo khèi l-îng c«ng viÖc theo thiÕt kÕ, kÕ to¸n ban ®Çu c¸c tæ ®éi ph¶i bèc t¸ch khèi l-îng vËt t-, lËp b¶ng dù trï mua vËt t- tr×nh gi¸m ®èc. Sau khi tr×nh gi¸m ®èc phª duyÖt, ®éi tr-ëng ®éi thi c«ng sÏ lËp tê tr×nh xin mua vËt t- phôc vô thi c«ng. C¸n bé cung øng tr×nh giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng ®Ó mua hµng. Ng-êi mua hµng ph¶i lÊy Ýt nhÊt ba giÊy b¸o gi¸ cña ba nhµ cung cÊp. Nhµ cung cÊp nµo ®¸p øng tèt nhÊt yªu cÇu cña c«ng ty th× sÏ ®-îc lùa chän vµ ng-êi mua hµng tiÕn hµnh mua hµng, tr×nh ho¸ ®¬n GTGT ®Ó tiÕn hµnh thanh to¸n hay t¹m øng. Do c«ng ty tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh theo h×nh thøc kho¸n gän cho c¸c ®¬n vÞ néi bé kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng. §a sè vËt t- mua vµo theo tê tr×nh nªn nhËp xuÊt th¼ng ®Õn c«ng tr×nh ®Ó sö dông trùc tiÕp mµ kh«ng nhËp qua kho. Tuy nhiªn ®èi víi mét sè thiÕt bÞ hoÆc nguyªn vËt liÖu mua vµo víi khèi l-îng lín mµ ch-a sö dông ngay th× vÉn tiÕn hµnh nhËp kho. PhiÕu nhËp kho theo h×nh thøc - XuÊt th¼ng, phiÕu xuÊt th¼ng coi nhlµ võa lµ phiÕu nhËp võa lµ phiÕu xuÊt. Trong tr-êng hîp xuÊt cho c«ng tr×nh sö dông nh÷ng NVL ®· cã s½n trong kho th× thñ kho lËp phiÕu xuÊt kho. VËt t- sö dông thi c«ng cho c«ng tr×nh nµo ®-îc tËp hîp trùc tiÕp cho c«ng tr×nh ®ã theo gi¸ thùc tÕ. Gi¸ thùc tÕ bao gåm: Gi¸ mua, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì nh-ng kh«ng bao gåm thuÕ GTGT ®Çu vµo. B»ng ph-¬ng ph¸p c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng tr×nh theo dâi trùc tiÕp qu¸ tr×nh nhËp xuÊt vËt t- sö dông thùc tÕ cho c«ng tr×nh tiÕn hµnh ghi sæ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c c¸c lo¹i vËt t- ®· nhËp – XuÊt t¹i kho c«ng tr×nh sau khi c¸c chøng tõ gèc ®-îc x¸c minh lµ hîp lý, hîp lÖ sÏ lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n c«ng tr×nh vµo sæ chi tiÕt vËt t- ®Þnh kú hoÆc (7 ®Õn 10 ngµy) kÕ to¸n c«ng tr×nh tËp hîp c¸c chøng tõ gèc vµ c¸c kÕ to¸n cã liªn quan göi lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty ®Ó kÕ to¸n c«ng ty cËp nhËp sè liÖu vµo m¸y tÝnh. Cuèi kú, kÕ to¸n c«ng ty lËp b¶ng kª phiÕu xuÊt vËt t-, b¶ng tæng hîp vËt t- ®-îc dïng ®Ó theo dâi t×nh h×nh sö dông vËt t- cho thi c«ng tõng c«ng tr×nh. B¶ng nµy lËp xong ph¶i ®-îc ®èi chiÕu khíp víi sæ chi tiÕt vËt t-. Gi¸ xuÊt vËt t- ®-îc ¸p dông theo ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh.  TK sö dông: §Ó tËp hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông TK 621 – Chi phÝ NVL trùc tiÕp tµi kho¶n nµo ®-îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh. T¹i c«ng BØm S¬n, TK sö dông lµ : TK 62105. Sau khi kÕ to¸n c«ng ty nhËp d÷ liÖu vµo m¸y tÝnh, ch-¬ng tr×nh tù ®éng thùc hiÖn vµo sæ NhËt ký chung. Sæ nhËt ký chung cña c«ng ty ®-îc thiÕt kÕ ®Æc thï riªng phï hîp víi chÕ ®é Tµi chÝnh quy ®Þnh vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty tõ sæ nhËt ký chung ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ ph¸t sinh mét c¸ch th-êng xuyªn ph¸t sinh chi phÝ. KÕ to¸n tæng hîp ®Æt ®iÒu kiÖn ®Ó läc vµ ®-a ra sæ chi tiÕt NVL trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong kú cña c«ng trinh. Sau khi vµo sæ chi tiÕt chi phÝ NVL trùc tiÕp ph¸t sinh cña c«ng tr×nh, m¸y sÏ tù ®éng lu«n chuyÓn trong hÖ thèng kÕ to¸n m¸y ®Ó kÕt hîp gi÷a c¸c phÇn ®ång thêi chuyÓn vµo sæ c¸i TK 621 tæng hîp c¶ kú cña c«ng ty. 3.3.4.2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp:
- Xem thêm -