Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty kho vận và dịch vụ thương mại

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Lêi më ®Çu ........................................................................................... 3 PhÇn 1 Giíi thiÖu kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty kho vËn vµ dÞch vô th-¬ng m¹i 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty .............................. 5 1.2 LÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh ........................................................ 6 1.3 C«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt ....................................... 7 1.4 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ...................................................... 8 PhÇn II Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 2.1 Ph©n tÝch ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty .................................. 10 2.1.1 §Æc ®iÓm hµng ho¸ dÞch vô cña c«ng ty ..................................... 10 2.1.2 ThÞ tr-êng tiªu thô hµng ho¸, dÞch vô cña c«ng ty ...................... 12 2.1.3 Gi¸ c¶, ph-¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ vµ møc gi¸ hiÖn t¹i cña mét sè mÆt hµng cña c«ng ty ................................................................................................... 13 2.1.4 HÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô cña c«ng ty ... 14 2.1.5 §èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty ................................................... 16 2.1.6 §¸nh gi¸ nhËn xÐt t×nh h×nh tiªu thô vµ c«ng t¸c Marketing cña c«ng ty .................................................................................................................. 17 2.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng, tiÒn l-¬ng ........................................ 17 2.2.1 C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty ....................................................... 17 2.2.2 Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc thêi gian lao ®éng .......................... 19 2.2.3 TuyÓn dông vµ ®µo t¹o lao ®éng ................................................ 20 2.2.4 Tæng quü l-¬ng .......................................................................... 21 2.3 Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ................................... 24 2.4 Ph©n tÝch chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ................................................ 28 2.4.1 Ph©n lo¹i chi phÝ cña c«ng ty ..................................................... 28 2.4.1.1 Chi phÝ B¸n hµng ..................................................................... 29 2.4.1.2 Chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp .................................................. 30 2.4.2 Ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n cña c«ng ty 31 1 2.5 Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty ........................................ 33 2.5.1 C¸c b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh ............................................................. 33 2.5.2 Ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh ....................................................... 41 2.5.3 Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n, nguån vèn cña c«ng ty ......................... 42 2.5.3.1 Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n ............................................................. 42 2.5.3.2 Ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn ...................................................... 44 2.5.4 Mét sè chØ tiªu c¬ b¶n ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh c«ng ty46 PhÇn 3 §¸nh gi¸ chung vµ lùa chän ®Ò tµi tèt nghiÖp 3.1 §¸ng gi¸ vµ nhËn xÐt chung vÒ t×nh h×nh cña c«ng ty ...................... 52 3.1.1 §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh Marketing ........................................ 52 3.1.2 §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh lao ®éng tiÒn l-¬ng ........................ 52 3.1.3 §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh .................... 53 3.1.4 §¸nh gi¸ chung vÒ chi phÝ chung vµ gi¸ vèn hµng b¸n cña c«ng ty 53 3.1.5 §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty ....................... 53 3.2 C¸c thµnh c«ng vµ nh÷ng h¹n chÕ cña c«ng ty ................................ 54 3.2.1 Nh÷ng thµnh c«ng vµ nguyªn nh©n cña thµnh c«ng ....................... 54 3.2.2 Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n tån t¹i cña c«ng ty ......................... 54 3.3 H-íng ®Ò tµi tèt nghiÖp ..................................................................... 55 KÕt luËn ................................................................................................... 56 Tµi liÖu tham kh¶o ................................................................................... 57 2 Më ®Çu Ngµy nay c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng trong mét m«i tr-êng c¹nh tranh quyÕt liÖt víi nh÷ng biÕn ®æi nhanh chãng vÒ khoa häc-c«ng nghÖ. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng th× ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n vËn ®éng, ®æi míi c«ng nghÖ còng nh- ®æi míi ph-¬ng ph¸p qu¶n lý ®Ó phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Çy biÕn ®éng. Trong ®ît thùc tËp tèt nghiÖp nµy ®-îc sù ®ång ý cña ban gi¸m ®èc c«ng ty vµ sù gióp ®ì trùc tiÕp cña C« Cao TuyÕt H»ng tr-ëng phßng kinh doanh I nªn em cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã víi thêi gian thùc tËp nµy sÏ phÇn nµo gióp em cñng cè thªm vèn kiÕn thøc ®· ®-îc häc trong nhµ tr-êng, tõng b-íc lµm quen víi thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh, ®iÒu nµy sÏ trang bÞ cho em mét vèn kiÕn thøc ®Çy ®ñ h¬n (häc ®i ®«i víi hµnh) trong hµnh trang sau khi tèt nghiÖp ra tr-êng. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty vµ trùc tiÕp tham gia mét sè c«ng viÖc t¹i phßng kinh doanh b¶n th©n em ®· t×m hiÓu vµ thu thËp ®-îc mét sè kiÕn thøc trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh, qu¶n lý cña c«ng ty, nh÷ng vÊn ®Ò nµy ®-îc tr×nh bµy cô thÓ trong B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp d-íi ®©y. KÕt cÊu cña b¸o c¸o thùc tËp nµy gåm c¸c phÇn chÝnh sau : - Më ®Çu. - PhÇn 1 Giíi thiÖu kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty kho vËn vµ dÞch vô th-¬ng m¹i - PhÇn 2 Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty - PhÇn 3 §¸nh gi¸ chung vµ lùa chän h-íng ®Ò tµi tèt nghiÖp - KÕt luËn. 3 PHÇN 1 GiíI THIÖU KH¸i QU¸T CHUNG VÒ C¤NG TY KHO VËN vµ dÞch Vô TH¦¥NG M¹I 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty Kho vËn vµ dÞch vô th-¬ng m¹i cã trô së t¹i 473 Minh Khai-Hµ Néi. C«ng ty lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc Bé Th-¬ng M¹i. TiÒn th©n cña c«ng ty trong kh¸ng chiÕn chèng Mü lµ Chi côc vËn t¶i khu bèn. Tõ n¨m 1979-1981 c«ng ty ®-îc gäi lµ Côc kho vËn, ra ®êi theo quyÕt ®Þnh sè 73/NT-Q§1 ban hµnh ngµy 3/11/1979. Sang n¨m 1981 c«ng ty ®æi tªn thµnh C«ng ty Kho vËn néi th-¬ng I theo quyÕt ®Þnh sè 36/NT-Q§1, ban hµnh ngµy 5/5/1981. Sau n¨m 1981,Bé Néi Th-¬ng quyÕt ®Þnh s¸t nhËp hai c«ng ty Kho vËn I vµ II ®Ó thµnh Tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1985 theo quyÕt ®Þnh sè 212/NT-Q§1 ban hµnh ngµy 11/11/1985. §Õn n¨m 1995, c«ng ty ®-îc ®æi tªn thµnh C«ng ty Kho vËn vµ DÞch vô th-¬ng m¹i - thuéc Bé Th-¬ng M¹i, tªn giao dÞch lµ VINATRANCO, theo quyÕt ®Þnh sè Q§109/TM-TCTB ban hµnh ngµy 22/2/1995. C«ng ty Kho vËn vµ dÞch vô th-¬ng m¹i lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t- c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, sö dông con dÊu do nhµ n-íc qui ®Þnh. H×nh thøc vèn chñ së h÷u chñ yÕu phÇn lín lµ vèn kinh doanh cña nhµ n-íc, mét phÇn do qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. C«ng ty ®· b¶o toµn vµ t¨ng c-êng vèn do tiÕt kiÖm trong chi tiªu, sö dông hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ nguån vèn tù cã vµ khai th¸c vèn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. 4 1.2 LÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty cã c¸c chøc n¨ng chñ yÕu sau: kinh doanh kho, kinh doanh vËn t¶i hµng ho¸, ®¹i lý giao nhËn vËn t¶i hµng ho¸, kinh doanh n«ng s¶n vËt t-, nguyªn liÖu m¸y mãc thiÕt bÞ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, s¶n xuÊt gia c«ng giµy xuÊt khÈu, kinh doanh nhËp khÈu vµ b¸n dÇu nhên, kinh doanh b¸n lÎ hµng ho¸. Bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty bao gåm c¸c chi nh¸nh, xÝ nghiÖp, kho, tr¹m, cöa hµng nh- sau : + V¨n phßng c«ng ty thùc hiÖn ®ång thêi hai chøc n¨ng lµ chØ ®¹o qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ kinh doanh trùc tiÕp c¸c ngµnh nghÒ: kinh doanh nhËp khÈu vµ b¸n dÇu nhên, lµm dÞch vô cho thuª kho, uû th¸c xuÊt nhËp khÈu, tiÕp nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ trong vµ ngoµi n-íc. + Chi nh¸nh H¶i Phßng còng cã c¸c ho¹t ®éng kinh doanh t-¬ng tù nh- v¨n phßng c«ng ty. + Chi nh¸nh §«ng Anh cã chøc n¨ng ho¹t ®éng kinh doanh l-¬ng thùc vµ c¸c mÆt hµng kh¸c, dÞch vô cho thuª kho. + XÝ nghiÖp giµy xuÊt khÈu §«ng Anh thùc hiÖn gia c«ng giµy xuÊt khÈu. + XÝ nghiÖp vËn t¶i th-¬ng m¹i Hµ Néi thùc hiÖn dÞch vô vËn t¶i, kinh doanh th-¬ng m¹i vµ cho thuª kho. + Cöa hµng dÞch vô th-¬ng m¹i Hµ Néi lµ ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh b¸n lÎ hµng ho¸, s¨m lèp « t« vµ cho thuª kho. + Chi nh¸nh c«ng ty kho vËn vµ dÞch vô th-¬ng m¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh cã chøc n¨ng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸, kinh doanh th-¬ng m¹i, giao nhËn vËn t¶i quèc tÕ. - HiÖn nay C«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p kinh doanh phï hîp víi ®iÒu kiÖn thÞ tr-êng. C«ng ty lu«n cè g¾ng tËn dông mäi thêi c¬, ®iÒu kiÖn, tÝch cùc 5 t×m c¸c ®èi t¸c lµm ¨n míi, khai th¸c triÖt ®Ó thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. HiÖn nay c«ng ty ®ang ®øng v÷ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n. Trong lÜnh vùc kho, vËn t¶i VINATRANCO hiÖn ®ang qu¶n lý gÇn 50000m2 kho b·i, h¬n 20 xe chuyªn chë container. Lµ thµnh viªn cña HiÖp héi giao nhËn vËn t¶i ViÖt Nam (VIFFAS) trong hÖ thèng giao nhËn vËn t¶i quèc tÕ (FIATA). VINATRANCO hiÖn cã 1500 lao ®éng, 7 ®¬n vÞ thµnh viªn vµ 1 xÝ nghiÖp liªn doanh s¶n xuÊt hµng may mÆc víi n-íc ngoµi. VINATRANCO lu«n s½n sµng ®¸p øng kÞp thêi, hoµn h¶o mäi nhu cÇu kh¸ch hµng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. 1.3 C«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt Ký hîp ®ång víi h·ng dÇu ESSO NhËp dÇu vÒ Marketing Më L/C Ký hîp ®ång víi c¸c n¬i tiªu thô dÇu §Æt hµng víi h·ng dÇu ESSO Ph©n phèi dÇu Ký kÕt hîp ®ång c¬ b¶n víi h·ng dÇu ESSO cña SIN, ý nghÜa cña viÖc ký kÕt nµy lµ h·ng dÇu ESSO c«ng nhËn VINATRANCO lµ nhµ ph©n phèi chÝnh thøc. H·ng dÇu ESSO sÏ cã tr¸ch nhiÖm qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i, cung cÊp c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt. Maketing : nh©n viªn cña c«ng ty VINATRANCO ®Õn c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, c«ng ty cã nhu cÇu vÒ dÇu giíi thiÖu s¶n phÈm vµ hîp t¸c víi c¸c cöa hµng söa ch÷a, thay dÇu, b¸n xe m¸y, b¸n x¨ng ®Ó më ra c¸c ®¹i lý b¸n lÎ dÇu xe m¸y. Sau khi ®· ký xong c¸c hîp ®ång b¸n dÇu t¹m thêi, nh©n viªn bé phËn kinh doanh dÇu ESSO sÏ thèng kª s¬ bé l-îng dÇu cÇn mua. 6 VINATRANCO tiÕn hµnh ®Æt hµng víi h·ng dÇu ESSO cña SIN. Më L/C : ng©n hµng ®øng ra b¶o l·nh vµ h·ng ®Çu ESSO sÏ cho tr¶ chËm tiÒn hµng trong mét kho¶ng thêi gian mµ hai bªn tho¶ thuËn víi nhau theo hîp ®ång. NhËp dÇu vÒ kho vµ ph©n phèi dÇu ®i c¸c n¬i theo hîp ®ång ®· kÝ tõ tr-íc. 1.4 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ph©n thµnh c¸c phßng ban qu¶n lý vµ phßng ban nghiÖp vô kinh doanh. §øng ®Çu c«ng ty lµ Gi¸m ®èc c«ng ty do bé tr-ëng bé Th-¬ng m¹i bæ nhiÖm. Gi¸m ®èc phô tr¸ch chung cßn tr-ëng c¸c phßng ban chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh tõng phßng ban cña m×nh. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc lµ hai phã Gi¸m ®èc do Gi¸m ®èc c«ng ty lùa chän vµ ®Ò nghÞ nªn bé th-¬ng m¹i xem xÐt bæ nhiÖm. Hai phã Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vÒ nh÷ng bé phËn chøc n¨ng cô thÓ nh- : tæ chøc c¸n bé, kÕ to¸n tµi chÝnh, kinh doanh, hµnh chÝnh v¨n phßng. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty gåm cã 5 phßng chøc n¨ng : phßng tæ chøc c¸n bé tiÒn l-¬ng, phßng kÕ to¸n tµi chÝnh, phßng hµnh chÝnh, phßng kinh doanh I, phßng kinh doanh II. Chøc n¨ng c¸c phßng ban vµ bé phËn nghiÖp vô chuyªn m«n : + Tham m-u t- vÊn cho Gi¸m ®èc vÒ qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô vµ kÕt qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý nghiÖp vô chuyªn m«n. + Trùc tiÕp lµm nhiÖm vô chuyªn m«n vµ tæ chøc qu¶n lý nghiÖp vô ®-îc giao. + ChØ ®¹o, h-íng dÉn vµ kiÓm tra nghiÖp vô ®èi víi c¸c ®¬n vÞ c¬ së, tæ chøc phèi hîp c«ng t¸c nghiÖp vô trong néi bé c«ng ty. Quan hÖ víi c¸c c¬ quan chuyªn ngµnh cÊp trªn, c¸c ®èi t-îng ngoµi doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan nhµ 7 n-íc liªn quan. - NhiÖm vô c¸c phßng ban vµ bé phËn nghiÖp vô chuyªn m«n : + LËp dù ¸n kÕ ho¹ch n¨m, quý, th¸ng vÒ c«ng t¸c nghiÖp vô chuyªn m«n, giao tr×nh Gi¸m ®èc hoÆc cÊp trªn phª duyÖt. + TiÕn hµnh thùc thi c«ng t¸c nghiÖp vô chuyªn m«n cô thÓ theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®-îc giao. Tæ chøc theo dâi vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ c¬ së vµ toµn c«ng ty thuéc phÇn viÖc hoÆc bé phËn m×nh qu¶n lý. + Nghiªn cøu vµ thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch, luËt lÖ cña nhµ n-íc, c¸c qui ®Þnh cña cÊp trªn. Tæ chøc vµ båi d-ìng nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng hoÆc bé phËn c¬ së. + Thùc hiÖn ®óng c¸c qui ®Þnh vÒ thñ tôc hµnh chÝnh l-u tµi liÖu nghiÖp vô. Gi÷ bÝ mËt vÒ kinh tÕ kü thuËt. Cung cÊp hå s¬ tµi liÖu nghiÖp vô cho c¸c c¬ quan kh¸c ph¶i ®-îc Gi¸m ®èc c«ng ty cho phÐp. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty lµ c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng, c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng tøc lµ trùc tuyÕn : thñ tr-ëng cÊp d-íi chØ phôc tïng mét thñ tr-ëng cÊp trªn, chøc n¨ng : gióp viÖc cho thñ tr-ëng c¸c cÊp lµ c¸c phßng, ban hoÆc nh©n viªn nghiÖp vô chuyªn m«n. 8 S¬ ®å cÊu tróc tæ chøc qu¶n lý theo chøc n¨ng Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh Kinh doanh 1 Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch tænh hîp Kinh doanh 2 Tæ chøc c¸n bé KÕ to¸n tµi chÝnh Hµnh chÝnh 9 PhÇn II Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 2.1 Ph©n tÝch ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty 2.1.1 §Æc ®iÓm hµng ho¸ dÞch vô cña c«ng ty Sù ra ®êi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng kÐo theo ®ã lµ sù xuÊt hiÖn nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ vµ tõ ®©y diÔn ra sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp, c¸c thµnh phÇn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Tr-íc t×nh h×nh ®ã c«ng ty ®· gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n khi thÞ tr-êng cã sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ víi sù tiÕn bé kh«ng ngõng cña khoa häc kü thuËt, còng nh- chÝnh s¸ch ph¸p luËt th-¬ng m¹i lu«n thay ®æi, ®Æc biÖt lµ sù trung thµnh cña kh¸ch hµng ngµy cµng gi¶m sót. Ngµy nay yªu cÇu lùa chän hµng ho¸, dÞch vô ngµy cµng cao h¬n. Do ®ã ®Ó ®¸p øng ®ßi hái cña kh¸ch hµng vµ thóc ®Èy h¬n n÷a viÖc tiªu thô hµng ho¸, dÞch vô, t¹o lËp mét chç ®øng v÷ng vµng trªn thÞ tr-êng th× ®åi hái c«ng ty ph¶i x©y dùng ®-îc mèi quan hÖ Marketing cho phï hîp trong kinh doanh trªn c¬ së ph¸t huy toµn bé néi lùc cña c«ng ty. §øng tr-íc nh÷ng khã kh¨n nh- vËy c«ng ty ngµy cµng ph¶i ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh cña m×nh. Ban ®Çu doanh nghiÖp chØ kinh doanh c¸c mÆt hµng, dÞch vô lµ b¸n c¸c lo¹i dÇu cña h·ng dÇu ESSO, kinh doanh cho thuª kho, vËn t¶i hµng ho¸. Nay c«ng ty ®· më réng mÆt hµng h¬n nh- lµ cho thuª kho th× nhËn lµm ®¹i lÝ b¸n s¶n phÈm cho hä lu«n. Hay lµ dÞch vô vËn t¶i hµng ho¸ th× më réng thªm c¸c dÞch vô nh- lµ nhËn uû th¸c xuÊt nhËp khÈu, lµm thñ tôc h¶i quan, ®ãng gãi hµng ho¸. MÆt hµng kinh doanh, dÞch vô cña c«ng ty cã ®Æc ®iÓm lµ ph¶i quan hÖ réng, tiÕp xóc nhiÒu víi ng-êi n-íc ngoµi, liªn quan nhiÒu ®Õn xuÊt nhËp khÈu . Yªu cÇu nh©n viªn c«ng ty ph¶i tr×nh ®é tiÕng Anh tèt, sö dông m¸y vi tÝnh thµnh th¹o, n¾m v÷ng nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu. 10 B¶ng kÕt qu¶ kinh doanh mét sè hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra cña c«ng ty §¬n vÞ : 1 000 000 ®ång Hµng ho¸ dÞch vô N¨m 2000 N¨m 2001 Doanh thu Doanh thu - KD dÞch vô 2.055 1.669 -KD vËn t¶i 286 266 6 3 594 1.789 -KD dÇu ESSO 11.720 11.756 Tæng céng 14.661 15.483 -Doanh thu nhËp uû th¸c -Doanh thu vËn t¶i vµ giao nhËn 2.1.2 ThÞ tr-êng tiªu thô hµng ho¸, dÞch vô cña c«ng ty ThÞ tr-êng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô mµ c«ng ty b¸n ra , nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña mçi doanh nghiÖp. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng c«ng ty ngµy cµng chó träng h¬n ®Õn viÖc më réng thÞ tr-êng nh»m n©ng cao thÞ phÇn, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. C«ng ty ho¹t ®éng trong mét thÞ tr-êng réng lín kh«ng thÓ phôc vô vµ ®¸p øng tÊt c¶ c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong thÞ tr-êng. §Ó ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, c«ng ty ®· nhËn d¹ng nh÷ng kh¸ch hµng hÊp dÉn nhÊt mµ c«ng ty cã thÓ ®¸p øng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ cã lîi nhuËn cao nhÊt. C«ng ty ®· ph©n ®o¹n thÞ tr-êng ra nh÷ng ®o¹n thÞ tr-êng môc tiªu vµ tËp trung nç lùc cao nhÊt cho thÞ tr-êng môc tiªu. 11 ThÞ tr-êng träng ®iÓm cña c«ng ty lµ thÞ tr-êng ë khu vùc néi thµnh Hµ Néi, c¸c ®èi t¸c lµm ¨n tõ l©u råi. Ngoµi ra cßn ë mét sè quËn huyÖn ngo¹i thµnh nh- : HuyÖn Gia L©m, §«ng Anh, Tõ Liªm. Trªn c¬ së sè liÖu thu ®-îc c«ng ty ®· tiÕn hµnh ph©n ®o¹n thÞ tr-êng träng ®iÓm thµnh c¸c ®o¹n thÞ tr-êng nhá kh¸c nhau. §Ó tõ ®ã ®-a ra c¸c chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm, gi¸ c¶, khuyÕch tr-¬ng cho phï hîp. §èi víi c¸c kh¸ch hµng giao dÞch th-êng xuyªn th× c«ng ty ®· cã c¸c chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ vµ chiÕt khÊu thÝch hîp nh»m khuyÕn khÝch c¸c b¹n hµng lµm ¨n l©u dµi. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng bè trÝ c¸c lùc l-îng b¸n hµng gåm c¶ ng-êi lÉn ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Ó cã thÓ ®¸p øng cung cÊp cho kh¸ch hµng mäi lóc mäi n¬i. 2.1.3 Gi¸ c¶, ph-¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ vµ møc gi¸ hiÖn t¹i cña mét sè mÆt hµng cña c«ng ty §èi víi c«ng ty Kho vËn vµ dÞch vô th-¬ng m¹i th× chÝnh s¸ch gi¸ c¶ mµ c«ng ty ®ang ¸p dông lµ ®Þnh gi¸ theo chi phÝ bá ra céng víi lîi nhuËn dù kiÕn ®-îc m« t¶ qua c«ng thøc sau : Gi¸ b¸n = Gi¸ mua + Tæng c¸c chi phÝ + Lîi nhuËn dù kiÕn Nh-ng trong kho¶ng thêi gian gÇn ®©y th× kü thuËt ®Þnh gi¸ cña c«ng ty ®-îc ®Þnh gi¸ mét c¸ch linh ho¹t h¬n, c«ng ty ®Þnh gi¸ dùa trªn nhiÒu c¨n cø. C¸c c¾n cø ®Þnh gi¸ gióp c«ng ty tiÕn hµnh ®Þnh gi¸ bao gåm : - §Þnh gi¸ c¨n cø theo t×nh h×nh thÞ tr-êng : Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh lµ mét tÊt yÕu cung vµ cÇu thÞ tr-êng sÏ quyÕt ®Þnh gi¸ c¶ hµng ho¸, dÞch vô. C«ng ty còng tu©n theo quy luËt thÞ tr-êng, c«ng ty qu¶n lÝ vµ kiÓm so¸t gi¸ c¶ dùa trªn nhu cÇu thÞ tr-êng. C«ng ty cã thÓ ®Þnh gi¸ t¨ng khi nhu cÇu trªn thÞ tr-êng t¨ng. VÝ dô nh- dÞp gi¸p tÕt hµng hãa trªn thÞ tr-êng vËn chuyÓn t¨ng c«ng ty cã thÓ n©ng gi¸ dÞch vô mµ c«ng ty cung cÊp. 12 - §Þnh gi¸ cã sù ph©n biÖt : C«ng ty thay ®æi gi¸ c¨n b¶n, ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng lín cã quan hÖ lµm ¨n l©u dµi. C«ng ty gi¶m gi¸ b¸n, chiÕt khÊu phÇn tr¨m, cho tr¶ chËm. Môc tiªu, chÝnh s¸ch cña c«ng ty lµ gi÷ v÷ng thÞ phÇn ®· cã vµ tiÕp tôc më réng t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c lµm ¨n l©u dµi, æn ®Þnh. Gi¸ b¸n thùc tÕ cña mét sè mÆt hµng cña c«ng ty §V : §ång Hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Gi¸ b¸n ESSO 4T POWER 0,7 LÝt 23.000 ESSO 4T POWER 0,8 LÝt 24.000 ESSO 4T POWER 1 LÝt 25.500 ESSO 4T MORTORCYCLE OIL 0,7 LÝt 21.000 ESSO 4T MORTORCYCLE OIL0,8 LÝt 22.000 ESSO 4T MORTORCYCLE OIL 1 LÝt 23.500 ESSO 2T MORTORCYCLE OIL 1 LÝt 23.000 2.1.4 HÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô cña c«ng ty Qua kh¶o s¸t thùc tÕ, qu¸ tr×nh ph©n phèi s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô cña c«ng ty Kho vËn vµ dÞch vô th-¬ng m¹i gåm c¸c yÕu tè sau : - Nhµ cung cÊp ( nhµ cung cÊp dÞch vô, nhµ nhËp khÈu, nhµ s¶n xuÊt ). 13 - Nhµ trung gian ( §¹i lÝ, c¸c cöa hµng b¸n lÎ ). - Kho tµng, bÕn b·i, ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn. - DÞch vô mua b¸n, th«ng tin thÞ tr-êng. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña viÖc ph©n phèi s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô. C«ng ty ®· tiÕn hµnh thµnh lËp thiÕt kÕ c¸c kªnh ph©n phèi. ViÖc x¸c ®Þnh c¸c kªnh ph©n phèi cã ý nghÜa rÊt quan träng. Mét kªnh ph©n phèi hîp lÝ sÏ gióp cho c«ng ty tiÕt kiÖm rÊt nhiÒu chi phÝ gi¸ trÞ kªnh, vËn ®éng hµng ho¸ th«ng suèt vµ liªn tôc, ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña thÞ tr-êng. Cho ®Õn nay c«ng ty ®· sö dông c¸c lo¹i kªnh ph©n phèi ®-îc m« t¶ theo s¬ ®å sau : Kªnh 1 C«ng ty kho vËn vµ dÞch vô th-¬ng m¹i Kªnh2 Kh¸ch hµng Cöa hµng b¸n lÎ C«ng ty ®· sö dông 2 lo¹i kªnh ph©n phèi. Trong 2 lo¹i kªnh ph©n phèi kªnh thø nhÊt lµ kªnh ph©n phèi trùc tiÕp, kªnh ph©n phèi thø 2 lµ kªnh gi¸n tiÕp mµ trung gian lµ c¸c cöa hµng b¸n lÎ. Kªnh ph©n phèi cµng dµi qua nhiÒu kh©u trung gian th× ph¸t sinh chi phÝ cµng lín lµm cho gi¸ b¸n hµng ho¸, dÞch vô cña c«ng ty t¨ng lªn. Nh- vËy chän kªnh ph©n phèi hîp lÝ sÏ lµm gi¶m tèi thiÓu chi phÝ kinh doanh lu«n lµ nhiÖm vô quan träng ®èi víi c¸c c¸n bé, nh©n viªn phßng kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn viÖc lùa chän kªnh ph©n phèi cßn phô thuéc vµo doanh sè hµng ho¸, lîi nhuËn mµ c«ng ty thu l¹i. Marketing - Mix ( Marrketing hçn hîp ) lµ sù phèi hîp hay s¾p xÕp c¸c thµnh phÇn cña Marketing sao cho phï hîp víi hoµn c¶nh thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. NÕu sù s¾p xÕp, phèi hîp nµy tèt th× sù lµm ¨n cña doanh nghiÖp sÏ thµnh ®¹t vµ ph¸t triÓn. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh c«ng ty ®· nhËn thøc ®-îc vÊn ®Ò, b-íc ®Çu c«ng ty ®· cã nh÷ng sù thay ®æi trong tæ chøc c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp, khuyÕch tr-¬ng. C«ng ty ®· lùa chän ba c«ng cô chñ 14 yÕu ®Ó thùc hiÖn giao tiÕp khuyÕch tr-¬ng : qu¶ng c¸o, chµo b¸n trùc tiÕp, xóc tiÕn b¸n hµng. + Qu¶ng c¸o : c«ng ty thùc hiÖn qu¶ng c¸o trªn b¸o chÝ, t¹i c¸c cöa hµng, th«ng qua c¸c céng t¸c viªn, b¹n hµng cña c«ng ty. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ®· thu hót ®-îc sù chó ý cña nhiÒu kh¸ch hµng. V× thÕ doanh thu cña c«ng ty ®· t¨ng lªn. + Chµo b¸n trùc tiÕp : c«ng ty còng ®· thu ®-îc mét sè kÕt qu¶ tèt ®Ñp. C«ng ty ®· thiÕt lËp ®-îc mét hÖ thèng cöa hµng b¸n dÇu ESSO ë kh¾p mäi n¬i trong thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c vïng ven thµnh phè Hµ Néi. + Xóc tiÕn b¸n hµng : c«ng ty ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ vµ chiÕt khÊu. Ngoµi ra c«ng ty cßn khuyÕn m¹i s¶n phÈm, quµ tÆng vµo c¸c ngµy lÔ lín vµ cã c¸c dÞch vô ®i kÌm nh- lµ chë hµng ®Õn tËn n¬i, bè trÝ nh©n viªn kÜ thuËt ®Õn t- vÊn thªm.... MÆc dï nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· chó träng ®Õn vÊn ®Ò Marketing song néi dung vµ h×nh thøc cßn ®¬n ®iÖu nghÌo nµn ch-a phong phó nguyªn nh©n lµ do chi phÝ cho ho¹t ®éng nµy cßn h¹n hÑp, ch-a cã c¸n bé chuyªn s©u trong c«ng t¸c nµy. C«ng viÖc nµy th-êng do c¸n bé phßng kinh doanh ®¶m nhËn. 2.1.5 §èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty ViÖc nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh còng rÊt quan träng, hiÓu râ vµ n¾m v÷ng ®-îc ®èi thñ c¹nh tranh vÒ nh÷ng thÕ m¹nh, mÆt h¹n chÕ lµ rÊt quan träng. Cã vËy doanh nghiÖp míi ®Ò ra ®-îc c¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch phï hîp víi ®iÒu kiÖn thÞ tr-êng, còng nh- ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp nh»m t¨ng thªm kh¶ n¨ng c¹nh tranh, t¨ng thªm thÞ phÇn cña m×nh trªn thÞ tr-êng. §èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty lµ c¸c h·ng dÇu kh¸c nh- lµ Castrol, Sell, PB... §èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty cã lîi thÕ lµ vµo thÞ tr-êng ViÖt Nam tr-íc, 15 cã lîi thÕ vÒ gi¸ c¶ nh-ng Esso l¹i cã lîi thÕ vÒ mÆt chÊt l-îng. H×nh thøc Marketing cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lµ qu¶ng c¸o, thiÕt lËp hÖ thèng cöa hµng chµo b¸n hµng trùc tiÕp, xóc tiÕn b¸n hµng b»ng c¸ch khuyÕn m¹i trong c¸c dÞp lÔ lín. 2.1.6 §¸nh gi¸ nhËn xÐt t×nh h×nh tiªu thô vµ c«ng t¸c Marketing cña c«ng ty Trong qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh nµy c«ng ty ®· sö dông h×nh thøc Marketing kh«ng ph©n biÖt. Do lo¹i h×nh nµy tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ, chi phÝ cho ho¹t ®éng nµy kh«ng tèn kÐm nh-ng hiÖu qu¶ thu ®-îc l¹i kh«ng cao. §èi víi c«ng ty Kho vËn vµ dÞch vô th-¬ng m¹i, em thÊy hÖ thèng marketing ch-a ®-îc chó träng, ch-a ®-îc quan t©m ®óng møc, chi phÝ cho ho¹t ®éng nµy cßn ch-a cao, ch-a cã c¸n bé chuyªn s©u vÒ lÜnh vùc thÞ tr-êng, lÜnh vùc Marketing. Ho¹t ®éng Marketing cßn do phßng kinh doanh ®¶m nhiÖm ch-a cã phßng Marketing riªng biÖt. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh ch-a ®-îc tiÕn hµnh mét c¸ch cã hÖ thèng mµ c«ng ty chØ quan t©m ®Õn viÖc b¸m ch¾c thÞ tr-êng träng ®iÓm ®Ó më réng quy m« kinh doanh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay ®ßi hái c«ng ty ph¶i n¨ng ®éng h¬n n÷a trong c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng, c«ng t¸c Marketing. 2.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng, tiÒn l-¬ng 2.2.1 C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty 16 B¶ng T×nh h×nh t¨ng gi¶m lao ®éng qua mét sè n¨m ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 1542 1548 1537 - Sè lao ®éng t¨ng trong n¨m 12 14 10 - Sè lao ®éng gi¶m trong n¨m 6 25 7 Trong ®ã : + H-u trÝ 3 12 2 + Th«i viÖc 1 4 1 + ChuyÓn c«ng t¸c 2 9 4 1548 1537 1540 Tæng sè lao ®éng - Sè lao ®éng t¹i thêi ®iÓm 31/12 B¶ng ph©n lo¹i c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty ( T¹i thêi ®iÓm 31/12) STT C¬ cÊu lao ®éng N¨m 2000 ST§ 1. % N¨m 2001 ST§ % Chªnh lÖch ST§ % Theo giíi tÝnh - Nam 978 63,2 975 63,4 -3 - N÷ 570 36,8 562 36,6 -8 17 2. Theo tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô - §¹i häc - Trung cÊp - S¬ cÊp - C«ng nh©n 113 7,3 118 7,7 5 62 4 69 4,5 7 21 1,4 21 1,4 0 1341 87,3 1332 86,4 -11 2.2.2 Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc thêi gian lao ®éng Lµ doanh nghiÖp th-¬ng m¹i trùc thuéc Bé th-¬ng m¹i, nªn chÕ ®é lµm viÖc cña c«ng ty còng tu©n theo chÕ ®é qui ®Þnh chung. HiÖn nay c«ng ty ¸p dông chÕ ®é lµm viÖc 40 giê trong mét tuÇn, ca lµm viÖc cña c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng ban lµ 8 giê/ngµy vµ 22 ngµy/ th¸ng. Thêi gian lµm viÖc trong ngµy : - Buæi s¸ng tõ 7h30' ®Õn 11h30' - Buæi chiÒu tõ 13h ®Õn 16h30' Riªng c¸c xÝ nghiÖp, cöa hµng trùc thuéc c«ng ty do trùc tiÕp tham gia vµo s¶n xuÊt, kinh doanh th× phô thuéc vµo nhu cÇu kh¸ch hµng. §Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®-îc chu ®¸o t¹i c¸c xÝ nghiÖp, cöa hµng cßn tæ chøc lµm viÖc ngoµi giê, lµm ca ®ªm. §Ó khuyÕn khÝch c¸n bé, nh©n viªn tham gia tÝch cùc. C«ng ty ®· cã nhiÒu quy chÕ nh- phô cÊp båi d-ìng tho¶ ®¸ng. 18 Tuy nhiªn viÖc sö dông thêi gian lao ®éng cña c«ng ty cßn ch-a ®-îc tèt, thêi gian ®-îc sö dông hiÖu qu¶ ch-a nhiÒu. ViÖc sö dông thêi gian ch-a hiÖu qu¶ cßn x¶y ra nhiÒu nhÊt lµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. HiÖn t-îng bá giê lµm viÖc trong giê hµnh chÝnh ®Ó lµm viÖc riªng cßn nhiÒu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· ®-a ra nhiÒu biÖn ph¸p nh»m gi¶m bít thêi gian lµm viÖc ch-a hiÖu qu¶. N©ng cao thêi gian lµm viÖc hiÖu qu¶, chÊn chØnh hiÖn t-îng bá giê, lµm viÖc riªng trong giê hµnh chÝnh, bè trÝ l¹i lao ®éng hîp lÝ nh»m gi¶m bít thêi gian lao ®éng nhµn rçi, l·ng phÝ thêi gian lµm viÖc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh toµn c«ng ty. 2.2.3 TuyÓn dông vµ ®µo t¹o lao ®éng Ngµy nay chÝnh ng-êi lao ®éng quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i hay ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty bëi hä lµ nh÷ng ng-êi nghiªn cøu, chÕ t¹o, qu¶n lÝ s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô víi chÊt l-îng cao vµ còng chÝnh ng-êi lao ®éng cã vai trß kh¸c lµ lùa chän tiªu dïng c¸c s¶n phÈm dÞch vô. Do vËy viÖc tuyÓn dông vµ ®µo t¹o lao ®éng ®· trë thµnh nhiÖm vô chiÕn l-îc cña c«ng ty. TuyÓn dông lµ qu¸ tr×nh thu hót, lùa chän vµ quyÕt ®Þnh nhËn mét c¸ nh©n nµo ®ã vµo mét vÞ trÝ. §èi víi c«ng ty kinh doanh Kho vËn vµ dÞch vô th-¬ng m¹i trªn c¬ së nh÷ng nhu cÇu cÇn thiÕt vÒ nh©n lùc. C«ng ty tiÕn hµnh tuyÓn dông lao ®éng. ViÖc tuyÓn dông lao ®éng cña c«ng ty lu«n ®ßi hái nh÷ng ng-êi tham gia nh÷ng vÊn ®Ò sau : + Cã tr×nh ®é chuyªn m«n cÇn thiÕt, thÝch hîp víi vÞ trÝ cÇn tuyÓn ®Ó cã thÓ lµm viÖc cã chÊt l-îng cao. + Cã kû luËt ®¹o ®øc tèt vµ biÕt g¾n bã víi c«ng ty. + Cã søc khoÎ vµ cã kh¶ n¨ng lµm viÖc l©u dµi. 19 + Cã ®¹o ®øc, phÈm chÊt c¸ nh©n tèt. Sè lao ®éng mµ c«ng ty tuyÓn dông thªm nh- sau : + N¨m 1999 : 12 ng-êi + N¨m 2000 : 14 ng-êi + N¨m 2001 : 10 ng-êi Khi tuyÓn dông th× c«ng ty trùc tiÕp tuyÓn dông kh«ng th«ng qua mét c¬ së nµo c¶. Khi cã nhu cÇu tuyÓn dông th× c«ng ty ®¨ng b¸o, th«ng qua c¸c c«ng ty giíi thiÖu viÖc lµm, c¸n bé c«ng nh©n viªn giíi thiÖu. Bªn c¹nh c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng chÆt chÏ, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ sù tiÕn bé kh«ng ngõng cña khoa häc kÜ thuËt, còng nh- ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt. C«ng ty th-êng xuyªn ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cho nguån nh©n lùc cña m×nh. C«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé nh©n viªn ®i häc b»ng hai, häc nghiÖp vô. NÕu lµ ng-êi do c«ng ty cö ®i th× ®-îc ®µi thä 100%. Ban gi¸m ®èc c«ng ty cßn ®-îc cö ®i häc c¸c líp lÝ luËn chÝnh trÞ nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng lÝ luËn chÝnh trÞ, kh¶ n¨ng qu¶n lÝ cña m×nh. Chó träng ®Õn ®µo t¹o nh©n lùc cña c«ng ty ®· n©ng cao ®-îc tr×nh ®é cho ng-êi lao ®éng, ®¶m b¶o nguån nh©n lùc cho c«ng ty cã thÓ thÝch øng vµ theo kÞp sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. H¬n thÕ n÷a viÖc n©ng cao kÜ n¨ng nghÒ nghiÖp vµ kÜ n¨ng cña nguån nh©n lùc c«ng ty tõ ®ã lµm cho ng-êi lao ®éng phÊn khëi v× ®-îc ph¸t triÓn, cã ®iÒu kiÖn nhËn thøc tèt c¸c môc tiªu cña c«ng ty ®Ò ra. 2.2.4 Tæng quü l-¬ng Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña bÊt k× doanh nghiÖp nµo ®Òu ph¶i cã mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh. Kho¶n tiÒn nµy cña doanh nghiÖp lµ toµn bé c¸c 20
- Xem thêm -