Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty dược phẩm tw i

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Sau h¬n 10 n¨m ®æi míi, thùc hiÖn xo¸ bá c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp tríc ®©y, kinh tÕ ViÖt Nam ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn theo m« h×nh nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Víi m« h×nh nµy c¸c ®¬n vÞ tæ chøc kinh tÕ thuéc mäi thµnh phÇn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh s¶n xuÊt ®Òu ph¶i tiÕn hµnh tù h¹ch to¸n kinh doanh, ph©n cÊp qu¶n lý, tù chñ vÒ tµi chÝnh, ph©n phèi thu nhËp vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn nguyªn t¾c tu«n thñ ph¸p luËt. HiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh sÏ quyÕt ®Þnh sù tån t¹i, ph¸t triÓn hay tuyÖt väng cña doanh nghiÖp. §Ó nhanh chãng hoµ nËp víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, C«ng ty dîc phÈm TW I ®· ¸p dông mét m« h×nh kinh doanh th¬ng nghiÖp võa xuÊt khÈu trùc tiÕp duy tr× s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng truyÒn thèng. Tr¶i qua nhiÒu khã kh¨n, song c«ng ty lu«n gi÷ v÷ng danh hiÖu lµ l¸ cê ®Çu trong ngµnh dîc cña trung ¬ng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu s©u, chiÒu réng, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é s¶n xuÊt, tr×nh ®é qu¶n lý ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng c«ng nh©n viªn. PhÇn I. §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty dîc phÈm tw i I. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Dîc phÈm TW I. * Tªn C«ng ty: C«ng ty Dîc phÈm TW I. * Tªn giao dÞch quèc tÕ: Central Phamarceu tical (CPCI). 1 Company N 0I * Trô së: km 6 - §êng Gi¶i Phãng – QuËn Thanh Xu©n – Hµ Néi. * Tel: (04) 8643327; 8643312; 8643101. * Fax: 8448641366. * Tµi kho¶n tiÒn ViÖt Nam: 710A 0062 së giao dÞch Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam. * Tµi kho¶n ngo¹i tÖ: 36111000806 Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. * Vèn kinh doanh: 41.202 triÖu ®ång. Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh: 4.362 triÖu ®ång. Vèn lu ®éng: 36.840 triÖu ®ång. Theo nguån vèn: - Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp: 33.851 triÖu ®ång. - Doanh nghiÖp tù bæ xung: 7.351 triÖu ®ång. TiÒn th©n C«ng ty Dîc phÈm TW I lµ mét quèc doanh thuèc Nam – B¾c trung ¬ng víi tªn gäi lµ: Quèc doanh y dîc phÈm - Bé y tÕ vµ tr¹m cÊp I Dîc phÈm trùc thuéc Bé Néi th¬ng. Lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh bu«n b¸n lµ chñ yÕu. C«ng ty cã nhiÖm vô kinh doanh c¸c mÆt hµng: thuèc nam, thuèc B¾c, cao ®¬n hµng b¸n, gièng bÖnh, s¶n xuÊt, xuÊt khÈu..... Trong nh÷ng n¨m 60, C«ng ty cã nhiÖm vô cung cÊp thuèc ch÷a bÖnh cho c¸c bÖnh viÖn Trung ¬ng ë miÒn B¾c µ chi viÖn ®¾c lùc cho chiÕn trêng miÒn Nam. Ngµy 19/4/1971 C«ng ty ®æi tªn thµnh C«ng ty Dîc phÈm TW I. Sau khi miÒn nam hoµn toµn gi¶i phãng, nhiÖm vô cña c«ng ty lµ cung cÊp vµ ph©n phèi thuèc ch÷a bÖnh vµ nguyªn liÖu lµm thuèc cho c¸c bÖnh viÖn trung ¬ng, c¸c xÝ nghiÖp dîc phÈm trung ¬ng, c¸c xÝ nghiÖp tõ c¸c tØnh Thõa Thiªn – HuÕ trë ra vµ cho côc Qu©n Y, côc Y tÕ Bé néi vô. Trong thêi kú bao cÊp, nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty lµ dù tr÷ vµ ph©n phèi thuèc ch÷a bÖnh cho nh©n d©n. N¨m 1988, C«ng ty Dîc phÈm cÊp I ®æi tªn thµnh C«ng ty Dîc phÈm TW I. Cho ®Õn n¨m 1993 c¨n cø vµo quy chÕ thµnh lËp vµ gi¶i thÓ doanh nghiÖp Nhµ níc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 338/H§BT ngµy 7/5/1992 cña Héi ®ång bé trëng. C¨n cø vµo th«ng b¸o sè 108/thiÕt bÞ ngµy 9/4/1993 2 cña v¨n phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc ®ång ý cho phÐp thµnh lËp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc thuéc Bé y tÕ vµ C«ng ty Dîc phÈm TW I vèn trùc thuéc Tæng C«ng ty Dîc ViÖt Nam – Bé y tÕ, quyÕt ®Þnh thµnh lËp sè 408/BYT ngµy 22/4/1993, giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 108263 ngµy 12/5/1993. Trong suèt qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c«ng ty kinh doanh c¸c lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt ®ã lµ thuèc ch÷a bÖnh cho con ngêi. Do vËy, C«ng ty kh«ng thÓ mua c¸i g× cÇn mua còng nh kh«ng thÓ b¸n c¸i g× cÇn b¸n hay nãi c¸ch kh¸c môc ®Ých kinh doanh cña c«ng ty kh«ng hoµn toµn v× môc ®Ých lîi nhuËn. Khi nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× ®ång thêi sù c¹nh tranh, trªn«ng th«n ngµy cµng trë nªn gay g¾t. §Æc biÖt ®èi víi mÆt hµng kinh doanh lµ thuèc ch÷a bÖnh ngµy cµng cã nhiÒu c«ng ty, xÝ nghiÖp, h·ng trong vµ ngoµi níc cïng tham gia víi ®ñ c¸c chñng lo¹i mÆt hµng. MÆc kh¸c, nhu cÇu sö dông c¸c lo¹i thuèc §«ng Nam ®· gi¶m trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. §øng tríc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty ®· m¹nh d¹n ¸p dông m« h×nh kinh doanh míi theo híng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i vµ kinh doanh th¬ng nghiÖp, võa xuÊt khÈu võa tiÕp tôc duy tr× s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng truyÒn thèng, nhng coi ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ phô cßn ho¹t ®éng kinh doanh bu«n b¸n lµ chÝnh. §Õn nay m¹ng líi tiªu thô cña c«ng ty ®· më réng kh¾p c¸c tØnh thµnh phè trªn toµn quèc vµ mét sè níc trªn thÕ giíi. Tuy cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n song c«ng ty lu«n lµ l¸ cê ®Çu trong ngµnh dîc cña Trung ¬ng. MÆc dï møc thu nhËp b×nh qu©n cña C¸n bé c«ng nh©n viªn cha cao nhng còng ®· æn ®Þnh vµ thùc hiÖn nghÜa vô ®Çy ®ñ víi Ng©n s¸ch Nhµ níc. II.chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty. Theo ®iÒu lÖ quy ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp, C«ng ty cã c¸c chøc n¨ng sau: S¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu thuèc ch÷a bÖnh (®«ng dîc, t©n dîc vµ c¸c lo¹i kh¸c), nguyªn liÖu, ho¸ chÊt, mü phÈm, tinh dÇu, h¬ng liÖu, dông cô y tÕ th«ng thêng, bao b× phô liÖu vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm kh¸c theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt. Nghiªn cøu s¶n phÈm míi kÓ c¶ nguyªn liÖu vµ thµnh phÈm. C¸c dÞch vô liªn quan ®Õn ngµnh y tÕ, héi chî, triÓn l·m, th«ng tin, qu¶ng c¸o, trung tuyÕn kho b·i. Lµ mét c«ng ty trùc thuéc Tæng c«ng ty Dîc ViÖt Nam – Bé 3 y tÕ song víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô C«ng ty Dîc phÈm TW I ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: * Lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp ph¶i chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña tæng C«ng ty Dîc VM, nªn hµng n¨m C«ng ty ph¶i x©y dùng vµ b¶o vÖ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó b¸o c¸o lªn Tæng c«ng ty ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých vµ néi dung ho¹t ®éng cña c«ng ty. * C«ng ty cã nhiÖm vô nhËn vèn (kÓ c¶ nî), b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc do tæng c«ng ty, thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña Tæng c«ng ty vÒ ®iÒu chuyÓn nguån vèn vµ c¸c nguån lùc phï hîp víi c¸c nhiÖm vô cña c«ng ty. * §¨ng ký s¶n xuÊt kinh doanh vµ s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô do c«ng ty thùc hiÖn. * §æi míi hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ vµ ph¬ng thøc qu¶n lý sö dông thu nhËp tõ chyÓn nhîng tµi s¶n ®Ó t¸i ®Çu t ®æi míi thiÕt bÞ cña c«ng ty. * Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng, ®¶m b¶o cho ngêi lao ®éng tham gia qu¶n lý c«ng ty, th«ng qua ngêi ®¹i diÖn cña m×nh. III. ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Lµ mét c«ng ty trùc thuéc Tæng c«ng ty dîc ViÖt Nam - Bé y tÕ, C«ng ty Dîc phÈm TW I cã c¸c ®Æt ®iÓm næi bËt sau: * Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, víi tÝnh chÊt lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp nhng c«ng ty vÉn ph¶i chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty Dîc ViÖt Nam, nªn hµng n¨m C«ng ty ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh ®Ó b¸o c¸o Tæng c«ng ty vµ chÞu sù gi¸m s¸t cña Tæng c«ng ty. * C«ng ty qu¶n lý vµ sö dông vèn theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh, viÖc sö dông vèn ph¶i ®óng môc ®Ých trªn nguyªn t¾c tù chñ vÒ tµi chÝnh, kinh doanh cã l·i. * Tu©n thñ c¸c hîp ®ång ®Ó ký kÕt, ®¶m b¶o tuyÖt ®èi ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng vµ b¹n hµng víi hµng ho¸ cña c«ng ty lµ lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt cã liªn quan ®Õn søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng con ngêi. * N¾m b¾t kh¶ n¨ng kinh doanh, nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ trêng ®Ó c¶i tiÕn tæ chøc kinh doanh hîp lý nh»m ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu cña kh¸ch 4 hµng, ®¶m b¶o tèt ch¬ng tr×nh ch¨m sãc søc khoÎ cña nh©n d©n, thu lîi nhuËn tèi ®a, ®¶m b¶o chÊt lîng tèt, ®¸p øng yªu cÇu cña ngµnh dîc. * chÊp hµnh vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é, nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ cho Nhµ níc, ®ång thêi ®¶m b¶o quyÒn lîi hîp ph¸p cho ngêi lao ®éng. IV. lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty Dîc phÈm TW I lµ doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng ë thÞ trêng Dîc phÈm, ®îc phÐp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vµ kinh doanh vÒ hµng ho¸ trong ngµnh Dîc cña xÝ nghiÖp, c¸c h·ng trong vµ ngoµi níc (theo quy ®Þnh cña Bé y tÕ), cung cÊp thuèc, nguyªn liÖu thuèc, hoÆc ho¸ chÊt xÐt nghiÖm, b«ng b¨ng, g¹c y tÕ, dông cô y tÕ vµ mü phÈm cho c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp Dîc vµ bÖnh viÖn Trung ¬ng còng nh ®Þa ph¬ng. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty còng ®a d¹ng ho¸ kinh doanh b»ng c¸c lo¹i h×nh dÞch vô kh¸c nh: NhËp uû th¸c cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c, tróng thÇu trong mét sè ch¬ng tr×nh y tÕ céng ®ång cña bé y tÕ (ch¬ng tr×nh phßng chèng sèt rÐt, ch¬ng tr×nh phßng chèng sèt rÐt, ch¬ng tr×nh d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, ch¬ng tr×nh y tÕ cña quü UNFA, ch¬ng tr×nh phßng chèng AIDS vµ dù tr÷ quèc gia). Ngoµi ra, c«ng ty cßn cã xëng s¶n xuÊt – gia c«ng hµng ho¸ phôc vô cho nhu cÇu vÒ hµng ho¸ trong níc, ®¸p øng mét phÇn nµo ®ã vÒ s¶n phÈm quèc néi. V. s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. S¶n phÈm mµ C«ng ty Dîc phÈm TW Ikd chÝnh lµ c¸c s¶n phÈm cña ngµnh y tÕ. §©y lµ mét lo¹i hµng ho¸ tiªu thô ®Æc biÖt, ®¸p øng nhu cÇu phßng vµ ch÷a bÖnh cña con ngêi, v× thÕ nã lµ mét s¶n phÈm lµnh m¹nh bëi nã lu«n mang l¹i lîi nhuËn cao ngay c¶ khi nÒn kinh tÕ bÞ suy tho¸i. N¨m 1993, doanh sè tiªu thô thuèc trªn thÕ giíi lµ gÇn 2,27 tû vµ hµng n¨m t¨ng kho¶ng 5%. ë níc ta n¨m 1992, theo bé y tÕ th× tû lÖ lîi nhuËn tæng sè vèn cña s¶n phÈm lµ 19%. Song còng do tÝnh chÊt x· héi s©u s¾c mµ ho¹t ®éng kinh doanh cña s¶n phÈm nµy ®Òu chÞu sù qu¶n lý chÆt chÏ cña Nhµ níc. Hai nÐt ®Æc thï nµy còng ¶nh hëng s©u s¾c ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. HiÖn nay, C«ng ty Dîc phÈm TW Ikd kho¶ng h¬n 4.000 mÆt hµng theo danh môc thuèc th«ng thêng, thuèc thiÕt yÕu vµ c¸c thuèc chuyªn khoa, biÖt dîc – thuéc rÊt nhiÒu chñng lo¹i nh thuèc ®éc b¶ng A, B thuèc kh¸ng sinh, 5 vitamin, néi tiÕt, tiªu ho¸, ®îc chia thµnh hai nhãm chÝnh: nguyªn liÖu(chñ yÕu lµ nhËp ngo¹i) chiÕm kho¶ng 40% doanh sè b¸n, cßn l¹i lµ thµnh phÈm dîc ®îc nhËp c¶ ë xÝ nghiÖp trong vµ ngoµi níc víi c¸c xuÊt xø ®¹ng cña c¸c nhµ s¶n xuÊt trong vµ ngoµi níc. C¸c s¶n phÈm nµy lu«n cã mét yªu cÇu rÊt nghiªm ngÆt vÒ chÊt lîng còng nh b¶o qu¶n. ChÝnh v× vËy, c«ng ty cã chi phÝ rÊt lín trong viÖc trang bÞ mét hÖ thèng kho tµng nhµ l¹nh cã tiªu chuÈn cao vµ c¸c loaÞ m¸y mãc thiÕt bÞ kiÓm tra chÊt lîng hiÖn ®¹i. Nh×n chung c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã uy tÝn nhiÒu n¨m vÒ kinh doanh trªn thÞ trêng vµ lµ mét trong nh÷ng u thÕ kinh doanh cña c«ng ty. H¬n n÷a ®©y lµ mét lo¹i mÆt hµng ®Æc biÖt nh¹y c¶m víi sù tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt còng nh sö dông, ®ßi hái c¸c biÖn ph¸p kinh doanh mÒm dÎo vµ linh ho¹t. §Æc ®iÓm s¶n phÈm cña C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh ®Æc ®iÓm sö dông thuèc cña nã. Ngêi tiªu dïng s¶n phÈm nµy lµ nh÷ng bÖnh nh©n nghÜa lµ nh÷ng ngêi m¾c bÖnh, hä chÊp nhËn bÊt kú gi¸ nµo ®a ra tõ phÝa nhµ cung cÊp do mét phÇn lµ th«ng tin cha râ rµng, phÇn kh¸c hä s½n sµng chÞu tèn kÐm ®Ó khái bÖnh. ChiÕn bé phËn lín trong danh môc thuèc lµ nh÷ng thuèc ch÷a bÖnh m·n tÝnh, do ®ã tiªu dïng Ýt mang t×nh thêi vô. VI. M«i trêng kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng ty Dîc phÈm TW I lµ ®¬n vÞ kinh doanh s¶n xuÊt rÊt nhiÒu chñng lo¹i hµng ho¸ vÒ dîc phÈm vµ do ®ã còng cã rÊt nhiÒu b¹n hµng lµ m¹ng líi ph©n phèi ho¹t ®éng réng kh¾p vµ cã hiÖu qu¶. V× vËy, vÊn ®Ò uy tÝn chÊt lîng ®îc ®Æt ra hµng ®Çu, song vÊn ®Ò vÒ lîi nhuËn l¹i kh«ng thÓ thiÕu ®îc. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay thËt v« cïng khã kh¨n, sù c¹nh tranh vÒ s¶n phÈm ®îc diÔn ra m¹nh mÏ ë thÞ trêng dîc phÈm míi mÎ nµy. Trong c¬ chÕ më cöa mµ ®a d¹ng ho¸ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ th× C«ng ty Dîc phÈm TW I kh«ng khái cã nh÷ng khã kh¨n khi c¸c h·ng thuèc níc ngoµi å ¹t th©m nhËp vµo thÞ trêng ViÖt Nam, c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ nhµ thuèc t nh©n mäc lªn nh nÊm. ThÞ trêng c¹nh tranh ë ®©y lµ c¹nh tranh hçn hîp víi sù ra mÆt kh«ng râ rµng cña c¸c h·ng lín, sù ganh ®ua thÞ phÇn ë c¸c h·ng võa vµ nhá. Nh×n chung u thÕ c¹nh tranh kh«ng phô thuéc vÒ mét doanh nghiÖp cô thÓ nµo vµ mçi c«ng ty ph¶i ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh, vÊn ®Ò c¹nh tranh x¶y ra ë nhiÒu lÜnh vùc sau: * ChÊt lîng thuèc:khi so s¸nh víi c¸c s¶n phÈm cña h·ng níc ngoµi. 6 Gi¸ c¶: Do c¸c c«ng ty TNHH ®îc phÐp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp hoÆc uû th¸c, sÏ kh«ng tr¸nh khái hiÖn tîng trèn thuÕ nhËp lËu. V× vËy mµ gi¸ cña hä thÊp * Kinh doanh tiÕp thÞ : Do ®éi ngò kinh doanh vµ tiÕp thÞ cña C«ng ty cßn non trÎ, cha ®îc ph¸t triÓn toµn diÖn. V× vËy, vÊn ®Ò kinh doanh qu¶ng c¸o cßn h¹n chÕ h¬n so víi c¸c h·ng níc ngoµi. * ThÞ phÇn: Trong thêi kú bao cÊp, C«ng ty Dîc phÈm TW I chiÕm vÞ trÝ ®éc t«n trong viÖc ph©n phèi dîc phÈm cho mét ®Þa bµn réng lín th«ng qua c¸c c«ng ty dîc phÈm trung ¬ng II, nhng ngµy nay c¸c c«ng ty nµy còng ®îc tù do kinh doanh. V× vËy, thÞ phÇn cña doanh nghiÖp gi¶m dÇn. Tuy nhiªn, C«ng ty vÉn lµm mét ®¬n vÞ kinh doanh cã uy tÝn vµ chÊt lîng. §©y lµ mét vÊn ®Ò quan träng trong chiÕn lîc kinh doanh cña c«ng ty. Dîc phÈm lµ mét s¶n phÈm mang tÝnh nh©n ®¹o s©u s¾c nªn ho¹t ®éng kinh doanh s¶n phÈm nµy lu«n rµng buéc bëi hÖ thèng quy chÕ nghiªm ngÆt cña Nhµ níc, nhÊt lµ ®èi víi néi dung Nhµ níc nh C«ng ty Dîc phÈm TW I. song c«ng ty lu«n lµ mét ®¬n vÞ ®i ®Çu cña ngµnh trong viÖc thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc. chÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã uy tÝn nhiÒu n¨m trªn thÞ trêng vµ trë thµnh lîi thÕ c¹nh tranh cña c«ng ty. Tuy nhiªn hiÖn nay, do hÖ thèng quy chÕ dîc cha ®îc hoµn thiÖn, viÖc kiÓm tra cßn láng lÎo, kû c¬ng ph¸p luËt trong kinh doanh vµ quy chÕ ngµnh ®îc dîc cha ®îc thùc hiÖn nghiªm tóc nªn x¶y ra nhiÒu c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh ë khèi t nh©n, nh hiÖn tîng thuèc gi¶ thuèc thËt, thuèc kÐm phÈm chÊt vÉn lu hµnh trªn thÞ trêng dÉn ®Õn cïng mét lo¹i hµng song nhiÒu lo¹i gi¸. MÆt kh¸c, do ch¹y theo lîi nhuËn, c¸c doanh nghiÖp cïng lao vµo kinh doanh mét mÆt hµng cã nhiÒu l·i, bá qua mét sè mÆt hµng khiÕn thÞ trêng võa thiÕu võa kh«ng æn ®Þnh. Nh vËy, ¶nh hëng rÊt lín ®Õn c«ng ty. XÐt vÒ gãc ®é cung cÇu: thÞ trêng thuèc lu«n cã hiÖn tîng cung lín h¬n cÇu, trong ®ã hµng ngo¹i chiÕm h¬n 60% thÞ trêng. NghÜa lµ cung vÒ hµng néi chiÕm cha ®Õn 40%. Nhu cÇu nguyªn liÖu vÒ s¶n xuÊt trong níc còng nhá. Do ®ã viÖc thu hót kh¸ch hµng lµ ®iÓm mÊu chèt trong viÖc t¨ng doanh sè vµ lîi nhuËn cho c«ng ty b»ng c¸ch dÞch vô b¸n hµng nh: VËn chuyÓn, b¶o hµnh chÊt lîng. §Ó thÝch øng víi thÞ truêng ®uîc, nguån hµng cña c«ng ty chñ yÕu lµ nguån nhËp chiÕm kho¶ng 70% tõ 15 h·ng cã uy tÝn nh Roche, Sanofi ( ph¸p ). Novatis ( thuþ sÜ ), Gedeon Richer (Hungari ), Rotex ( §øc ), Choongvae ( Hµn Quèc ) . Nguån nhËp trong níc chiÕm 7 kho¶ng 30% tõ 10 xÝ nghiÖp s¶n xuÊt trong níc trong ®ã ®a sè lµ tõ c¸c xÝ nghiÖp Dîc phÈm TWI, II, 24 c¸c h·ng tr«i næi chØ chiÕm 1% chñ yÕu lµ ®¸p øng nhu cÇu ®¬n lÎ cña kh¸ch hµng. Nh×n chung, nguån hµng cña c«ng ty t¬ng ®èi æn ®Þnh vµ ®¶m b¶o chÊt lîng tõ nhiÒu n¨m nay, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ truêng tÊt c¶ c¸c nguån ®Òu ®îc mua theo hîp ®ång quý hoÆc ®¬n hµng cã cíc ( nguån hµng tr«i næi ) 8 VII. kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty dîc phÈm trung ¬ng I 2001 TT 1 2 3 4 5 6 7 T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh trong 2 n¨m 2000 – ChØ tiªu Tæng doanh thu Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n L·i gép Chi phÝ Lîi nhuËn tríc thuÕ Thu thËp b×nh qu©n TSK§/nî ng¾n h¹n 2000 337.746.027 332.540.737 310.895.439 21.645.298 17.312.829 2.065.070 1.378 96.203.943 58.014.997 §¬n vÞ: ngh×n ®ång So s¸nh 2001 Tû lÖ % Møc +/351.743.305 13.997.278 104,14 350.802.925 18.262.188 105,49 328.424.148 17.528.709 105,64 22.378.777 733.479 103,39 19.427.356 2.113.473 112,21 3.057.761 992.691 148,00 1.652 274 119,88 98.997.848 64.054.539 N¨m 2000 so víi n¨m 2001:  Doanh thu t¨ng 5,5%  Lîi tøc thuÇn t¨ng 4,4%  Tû suÊt lîi nhuËn t¨ng 0,01% C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn tû suÊt lîi nhuËn - Doanh thu t¨ng, chi phÝ cè ®Þnh kh«ng t¨ng – Lîi nhuËn t¨ng - Kh«ng cã biÕn ®éng lín vÒ tû gi¸ ngo¹i tÖ - §Ó tr¸nh biÕn ®éng lín vÒ tû gi¸ ngo¹i tÖ, c«ng ty vay ng©n hµng b»ng tiÒn VN§ do vËy chi phÝ l·i vay cao. Víi nh÷ng cè g¾ng trªn, c«ng ty ®· gi¶m ®îc tèi thiÓu c¸c kho¶n chØ phÝ kinh doanh cña c«ng ty tõ 17.312.829 ngh×n ®ång n¨m 2000 lªn 19.427.356 ngh×n ®ång n¨m 2000 lµ do møc l chuyÓn hµng ho¸ n¨m 2000 t¨ng kÐo theo gi¸ vèn t¨ng. V× vËy cã thÓ nãi r»ng c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch chi phÝ kinh doanh cña c«ng ty vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty cã thÓ h¹ thÊp gi¸ b¸n nhng vÉn ®¶m b¶o møc l·i tho¶ ®¸ng. Tõ ®ã c«ng ty cã kh¶ n¨ng ®øng v÷ng trong c¹nh tranh trªn th¬ng trêng. 9 XÐt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty qua dÐo sè liÖu trªn ta thÊy tiÒm n¨ng kinh doanh cña c«ng ty lµ rÊt lín. §Òu nµy ®îc thÓ hiÖn ë chç tû lÖ TSL§ so víi nî ng¾n h¹n cña c«ng ty n¨m 2000 lµ 165% vµ n¨m 2001 lµ 154,55%. Nh vËy cã thÓ thÊy r»ng c«ng ty cã d kh¶ n¨ng thanh to¸n c«ng nî. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, c«ng ty lu«n thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ níc vµ cïng víi viÖc më réng quy m« kinh doanh th× ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn, cô thÓ thu thËp b×nh qu©n n¨m 2000 lµ 1.378 ngh×n ®ång, ®Õn n¨m 2001 t¨ng lªn lµ 1.652 ngh×n ®ång. 10 PhÇn II. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty: Trong lÞch sö ph¸t triÓn cña m×nh, c«ng ty ®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý nh»m n©ng cao c«ng t¸c ®iÒu hµnh ho¹t ®éng. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ®îc chia lµm 8 phßng ban, 1 ph©n xëng vµ 5 cöa hµng. C«ng ty dîc phÈm trung ¬ng cã mét bé m¸y tæ chøc nh sau: Phßng KD XNK Cöa hµng BiÖt dîc Chi nh¸nh Thµnh phè Hå ChÝ Minh Phßng TCHC Cöa hµng Dîc Mü phÈm Phßng KTTV Ban Gi¸m ®èc Cöa hµng gi¸p B¸t Phßng KTKN §¶ng uû c«ng §oµn thanh niªn Cöa hµng N.C Trø Cöa hµng N.L. B»ng Kho vËn Phßng b¶o vÖ Cöa hµng Ngäc Kh¸nh Ph©n xëng 11 Cöa hµng L¸ng H¹ Theo m« h×nh nµy th× toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Òu chÞu sù qu¶n lý thèng nhÊt cña ban gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ngêi qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. * Ban gi¸m ®èc: cã chøc n¨ng nhiÖm vô qu¶n lý, chØ ®¹o chung ho¹t ®éng cña c«ng ty theo tõng ho¹t ®éng th«ng qua hÖ thèng phßng ban, ban gi¸m ®èc gåm: 01 gi¸m ®èc vµ 02 phã gi¸m ®èc. C¸c phßng ban ®îc tæ chøc gän nhÑ, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kinh doanh diÔn ra th«ng suèt. NhiÖm vô chung cña c¸c phßng ban lµ chÊp hµnh vµ kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch Nhµ níc cña c«ng ty vµ c¸c mÖnh lÖnh chØ thÞ cña ban gi¸m ®èc nh÷ng chñ tr¬ng vµ biÖn ph¸p nh»m t¨ng cêng hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý, gi¶i quyÕt khã kh¨n víng m¾c trong c«ng ty theo tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña tõng phßng ban, phôc vô ®¾c lùc cho c¸c cöa hµng kinh doanh. Ngoµi nhiÖm vô chung mçi phßng ban tuú thuéc chøc n¨ng ®¶m nhiÖm cßn thùc hiÖn nhiÒu nhiÖm vô kh¸c nhau. * Phßng hµnh chÝnh – tæ chøc: cã nhiÖm vô bè trÝ, s¾p xÕp lao ®éng trong c«ng ty vÒ sè lîng, tr×nh ®é nhgiÖp vô, tay nghÒ lµm kÕ ho¹ch tiÒn l¬ng, lµm c«ng t¸c chÕ ®é, c«ng t¸c ®µo t¹o cña c«ng ty. * Phßng kinh doanh – xuÊt nhËp khÈu: LËp kÕ ho¹ch vµ theo dâi thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua, b¸n hµng ho¸ theo c¸c hîp ®ång vµ dù trï hµng th¸ng, hµng quý cña c¸c bÖnh viÖn, c¸c c«ng ty dîc, c¸c ®èi tîng theo quy ®Þnh lµm ®¬n hµng, ký kÕt hîp ®ång nhËp khÈu thuèc vµ nguyªn liÖu, khai th¸c c¸c nguån hµng míi. * Phßng kü thuËt kiÓm nghiÖm: Tæ chøc c¸c quy chÕ chuyªn m«n qu¶n lý thèc, theo dâi kiÓm tra chÊt lîng hµng ho¸, kiÓm nghiÖm hµng nhËp hµng xuÊt ®¶m b¶o chÊt lîng thuèc ®óng quy ®Þnh cña bé y tÕ, tæ chøc c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, kü thuËt an toµn lao ®éng. * Phßng kÕ to¸n tµi vô: Tæ chøc qu¶n lý c«ng t¸c tµi chÝnh gi¸ c¶ vµ h¹ch to¸n bao gåm h¹ch to¸n c¸c nhiÖm vô kÕ to¸n nh»m ®ãng gãp phÇn b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn s¶n xuÊt, gi¸m s¸t ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c mäi nghiÖp vô kinh doanh ph¸t sinh trong c«ng ty. ChÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p lÖnh thèng kª, kÕ to¸n vµ tµi chÝnh cña Nhµ níc. * Phßng kho dîc: Chia lµm 3 tæ: 12 + Tæ ®iÒu vËn: Cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu ®éng, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, giao nhËn hµng ho¸ khi cã kÕ ho¹ch vµ hîp ®ång cña phßng kÕ ho¹ch. + Tæ kho: (2 tæ) cã nhiÖm vô qu¶n lý, b¶o qu¶n vµ xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ theo ®óng quy ®Þnh cña c«ng ty. * Phßng b¶o vÖ: Tæ chøc lùc lîng b¶o vÖ ngµy ®Òm, ®¶m b¶o an toµn cho c«ng ty, tæ chøc lùc lîng tù vÖ, phßng ch¸y ch÷a ch¸y. * Chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh: ho¹t ®éng thay mÆt c«ng ty t¹i khu vùc thÞ trêng phÝa nam: ph¸t triÓn thÞ trêng mèi quan hÖ víi c¸c doanh nghiÖp vµ th¬ng nh©n, t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c ®Çu t. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vÒ th«ng tin kinh tÕ, th«ng tin ngµnh vµ Marketing phôc vô cho kinh doanh cña toµn c«ng ty. * C¸c cöa hµng: Cã nhiÖm vô giíi thiÖu vµ b¸n lÎ s¶n phÈm vµ còng cã thÓ tù khai th¸c nguån hµng ®Ó phôc vô nhu cÇu ®a d¹ng ho¸ cña nh©n d©n. * Ph©n xëng s¶n xuÊt: Lµm nhiÖm vô ra lÎ vµ s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng bæ sung cho kinh doanh, t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. HÖn nay c«ng ty cã 277 c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ hÇu hÕt ®Òu lµ ®éi ngò c¸n bé rÊt tinh th«ng nghiÖp vô vµ giµu kinh nghiÖm, trong ®ã: - §¹i häc dîc vµ ®¹i häc kh¸c: 64 ngêi - Chuyªn khoa cÊp I: 11 ngêi - Cao ®¼ng vµ trung cÊp: 57 ngêi - Cao ®¼ng vµ trung cÊp: 57 ngêi - Dîc t¸ c«ng nh©n dîc: 43 ngêi - Thî söa ch÷a vµ l¸i xe: 10 ngêi - Nh©n viªn hµnh chÝnh: 15 ngêi - B¶o vÖ: 18 ngêi PhÇn III/. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty dîc phÈm trung ¬ng I I. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: 13 Víi chñ tr¬ng kh«ng ngõng ®æi míi vµ n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý, c«ng ty dîc phÈm trung ¬ng I ®· lùa chän nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc, kinh nghiÖm ®Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý ngµy cµng cao cña c«ng ty. §Ó phôc vô hîp víi ®iÒu kiÖnm cña mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn tËp trung, c«ng ty ®· tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung. Theo h×nh thøc nµy th× hÇu hÕt c«ng viÖc kÕ to¸n ®îc tËp trung vÒ phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh dùa vµo c¸c chøng tõ ban ®Çu ®Ó tËp hîp, ph©n tÝch vµ xö lý sè liÖu, lËp b¸o c¸o tµi chÞnh theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp (ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC BTC ngµy 13/11/1995) tr×nh b¸o c¸o tµi chÝnh ®· lËp cho gi¸m ®èc duyÖt quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m vµ nép thuÕ theo quy ®Þnh. HiÖn nay phßng kÕ to¸n tµi chÝnh c«ng ty cã 11 ngêi ®îc bè trÝ s¾p xÕp nh sau: 14 KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n thanh to¸n víi ngêi mua KÕ to¸n c¸c cöa hµng KÕ to¸n TSC§ thèng kª KÕ to¸n qu¶n lý, hµng ho¸ KÕ to¸n ng©n hµng, tiÒn mÆt KÕ to¸n thanh to¸n víi ngêi b¸n KÕ to¸n quü Phßng kÕ to¸n c«ng ty chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc + KÕ to¸n trëng: Cã nhiÖm vô tham mu cho gi¸m ®èc, bè chÝ bé m¸y kÕ to¸n, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm vµ c«ng viÖc cho tõng kÕ to¸n viªn, lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn thùc hiÖn tõng chÝnh s¸ch, chÕ ®é kÕ to¸n còng nh chÞu tr¸ch nhiÖm c¸c quan hÖ tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ, ng©n hµng vµ thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. + KÕ ho¹ch tæng hîp: Cã nhiÖm vô lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh + KÕ to¸n quü: ViÕt phÕu thu- chØ c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®· quyÕt ®Þnh ghi sæ nhËt ký tiÒn mÆt, lËp b¸o c¸o quü, ghi nhËt ký chøng tõ sè 1. + KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng vµ tiÒn vay: C¨n cø vµo sæ phô ng©n hµng, hµng ngµy ghi b¸o nî, b¸o cho c¸c tµi kho¶n liªn quan theo dâi sæ sè chi ®Ó ph¸t hµnh sÐc vµ më L/C cuèi th¸ng lªn nhËt ký chøng tõ sè 2, 3, 4. + KÕ to¸n thanh to¸n víi ngêi mua: Theo dâi phÇn mua hµng cho môc ®Ých kinh doanh cña c«ng ty, thanh to¸n tiÒn mua hµng cho ngêi b¸n, kÕ to¸n më sæ chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ vµ lªn nhËt ký chøng tõ sè 5. + KÕ to¸n kho hµng: Theo dâi hµng ho¸ nhËp, xuÊt, bu«n, hµng ngµy lÊy sè nhËp kho ®èi chiÕu víi thñ kho: cuèi th¸ng vµo sæ chi tiÕt hµng ho¸ tån kho vµ lªn b¶ng sè 8. 15 + KÕ to¸n TSC§ thèng kÕ tiÒn l¬ng: theo dâi c«ng cô lao ®éng nhá, nguyªn vËt liÖu theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ më thÎ chi tiÕt cho tõng ®èi tîng, ghi sè chi tiÕt lªn nhËt ký chøng tõ sè 9 ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tÝnh tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cho tõng c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. + KÕ to¸n theo dâi cöa hµng: Theo dâi t×nh h×nh tµi chÝnh, c«ng nî cña cöa hµng, cuèi th¸ng lªn b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh vµ chuyÓn cho kÕ to¸n trëng vµ Gi¸m ®èc. II. T×nh h×nh lu©n chuyÓn chøng tõ 1. Hµng ho¸ nhËp kho. + Hµng mua néi ®Þa: Phßng kÕ to¸n c¨n cø vµo hîp ®ång thuÕ TSGT lµm phiÕu nhËp kho vµ tÝnh thuÕ GTGT ®Çu vµo. Sau ®ã tr¶ hîp ®ång thuÕ GTGT cho kÕ to¸n thanh to¸n víi ngêi b¸n. Kho dîc nhËp vµo thÎ kho vµ tr¶ phiÕu nhËp kho cho kÕ to¸n kho hµng. + Hµng nhËp khÈu: Phßng nhËp khÈu c¨n cø vµo ho¸ ®¬n, tê khai hµng h¸o nhËp khÈu vµ tÝnh thuÕ GTGT hµng nhËp (theo ®óng tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu). Gi¸ nhËp kho c¨n cø vµo tû gi¸ tÝnh thuÕ cña h¶i quan. Phßng xuÊt nhËp khÈu tr¶ l¹i ho¸ ®¬n, tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ký x¸c nhËn nhËp kho, vµo thÎ kho vµ tr¶ l¹i phiÕu dîc sau khi ký x¸c nhËn nhËp kho, vµo thÎ kho vµ tr¶ l¹i phiÕu nhËp kho cho kÕ to¸n kho hµng trong thêi gian quy ®Þnh. + C¸c trêng hîp kh¸c: - Ngêi b¸n kh«ng cã ho¸ ®¬n tµi chÝnh: Ph¶i ghi râ tªn hµng ho¸, sè lîng ®¬n gi¸, thµnh tiÒn, phßng kÕ ho¹ch lµm phiÕu nhËp kho theo gi¸ thÞ trêng (kh«ng cã thuÕ GTGT ®Çu vµo) vµ tr¶ l¹i chøng tõ cho kÕ to¸n thanh to¸n víi kh¸ch hµng. - Mua hµng cha cã ho¸ ®¬n tµi chÝnh: §Ó lu©n chuyÓn chøng tõ nhanh, kÞp thêi phßng kÕ ho¹ch ph¶i cËp nhËt ho¸ ®¬n chøng tõ. Nõu v× mét lý do nµo ®ã cha cã ho¸ ®¬n tµi chÝnh th× ph¶i t¹m nhËp vµ th¸ng sau gi¶i quyÕt t¹m nhËp ®ã. - §íi víi hµng ho¸ cña cöa hµng : (h¹ch to¸n phô thuéc) sö dông phiÕu ®iÒu tra néi bé, phßng kÕ ho¹ch c¨n cø vµo phiÕu ®iÒu tra néi bé ®Ó nhËp kho, sau ®ã tr¶ tiÒn cho phßng kÕ to¸n kho ®îc ký x¸c nhËn phiÕu nhËp kho vµo thÎ kho vµ tr¶ cho kÕ to¸n kho hµng. - §èi víi TSC§: Ph¶i ®îc sù ®ång ý cña ban gi¸m ®èc, tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ nh trªn. 16 2. Hµng ho¸ xuÊt kho: + Mäi trêng hîp xuÊt b¸n, khuyÕn m¹i, tiÕp thÞ, biÕu tÆng ®Òu ph¶i viÕt ho¸ ®¬n tµi chÝnh. + Hµng xuÊt kho cho c¸c cöa hµng sö dông phiÕu ®iÒu chuyÓn néi bé. + Hµng b¸n thu b»ng ngo¹i tÖ: Phßng kÕ ho¹ch, xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c cöa hµng ph¶i ghi theo tû gÝa h¹ch to¸n ®Ó lµm c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh doanh thu vµ thuÕ GTGT ph¶i nép b»ng VN§ (tû gi¸ h¹ch to¸n do phßng kÕ to¸n th«ng b¸o hµng th¸ng) sau ®ã thanh to¸n víi kh¸ch hµng sÏ ®îc c¨n cø vµo tû gi¸ thùc tÕ. + Kho ®îc xuÊt ph¶i lÊy ch÷ ký cña kh¸ch hµng vµ thu ®ñ 2 bªn tr¶ cho kh¸ch hµng. + Ho¸ ®¬n quyÕt to¸n th¸ng nµo ph¶i ®îc quyÕt to¸n th¸ng ®ã, nÕu cha sö dông ®Õn, phßng kÕ ho¹ch ph¶i söa l¹i ngµy, th¸ng vµ th«ng b¸o l¹i cho phßng kÕ to¸n biÕt chËm nhÊt trong thêi gian lµ 5 th¸ng sau. + C¸c phßng kÕ ho¹ch, xuÊt nhËp khÈu, kho dîc ®Òu vÉn ph¶i tr¶ l¹i phiÕu nhËp kho ho¸ ®¬n, phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n kho hµng. 3. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n + C«ng ty ¸o dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn v× vËy c«ng ty ®· vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n (1/11/1995) nh»m ®¸p øng yªu cÇu cÇn ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng trong giai ®o¹n míi. C¨n cø vµo chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp, c«ng ty ®· x©y dùng mét hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. + C«ng ty ¸p dông tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. PhÇn IV/. H×nh thøc kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông: Do c«ng ty thuéc nhãm doanh nghiÖp võa vµ nhá trong lÜnh vùc kinh doanh víi khèi lîng nghiÖp vô ph¸t sinh lín, bªn c¹nh ®ã ®éi ngò kÕ to¸n giµu kinh nghiÖm, cho nªn c«ng ty ®· tiÕn hµnh sö dông nhËt ký chøng tõ trong c«ng t¸c kÕ to¸n. §Æc biÖt c¬ b¶n cña h×nh thøc nhËt ký chøng tõ lµ tËp hîp cã hÖ thèng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo bªn cã nî cña c¸c tµi kho¶n kÕt hîp gi÷a viÖc ghi theo thø tù thêi gian víi viÖc ghi theo hÖ thèng, gi÷a kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. HÖ thèng sæ c«ng ty bao gåm: Sæ qu¶n lý chøng tõ kÕ to¸n: 17 - Sæ ®Çu phiÕu nhËp. - Sæ ®Çu ho¸ ®¬n. - Sæ ®¨ng ký phiÕu kÕ to¸n Sæ kÕ to¸n: - Sæ nhËt ký chung. - Sæ chi tiÕt tµi kho¶n (sæ nhËt ký tµi kho¶n) - Sæ tæng hîp chi tiÕt tµi kho¶n. - Sæ tæng hîp tµi kho¶n - Sæ sè d. - Sæ c¸i Mét sè sæ kh¸c: Sæ nhËt ký thu tiÒn. Sæ nhËt ký chi tiÒn. Sæ nhËt ký mua hµng. Sæ nhËt ký b¸n hµng Sæ quü Sæ tµi s¶n. 18 19 Chøng tõ gèc Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng chi tiÕt sè ph¸t sinh B¶ng tËp hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i B¶ng kª vµ c¸c b¶ng ph©n bæ C¸c nhËt ký chøng tõ Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n kh¸c Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Ghi ®èi chiÕu sè liÖu 20 B¸o c¸o quü hµng ngµy
- Xem thêm -