Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty dược phẩm bbraun

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

i. Giíi ThiÖu kh¸i qu¸t VÒ TËp §oµn B/Braun Vµ C«ng Ty D-îc PhÈm B/Braun Hµ Néi A. TËp §oµn B/Braun: C«ng ty D-îc phÈm b/braun ®-îc thµnh lËp n¨m 1839 t¹i Mensulgen, §øc ®©y lµ mét c«ng ty hµng ®Çu vÒ lÜnh vùc s¶n xuÊt d-îc phÈm víi trªn 160 n¨m kinh nghiÖm trong lÜnh vùc s¶n xuÊt dÞch truyÒn dông cô y tÕ tiªu hao cïng víi thiÕt bÞ m¸y mãc c«ng nghÖ cao b/braun lµ mét c¬ së uy tÝn cho c¸c bÖnh viÖn trªn toµn thÕ giíi,t¹i khu vùc Ch©u ¸ Th¸i B×nh D-¬ng C«ng ty b/braun ®Æt nÒn mãng tõ n¨m 1981 t¹i khu vùc ®¶o Penang, Malaysia t¹i ®©y cã c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt vÒ dÞch tiªm truyÒn tÜnh m¹ch dông cô y tÕ tiªu hao b»ng nhùa c¸c s¶n phÈm dïng trong läc thËn nh©n t¹o vµ thÈm ph©n phóc m¹c cïng víi c¸c lo¹i dông cô phÉu thuËt kh¸c Nh÷ng c«ng 1 ty cña tËp ®oµn B/Braun quèc tÕ víi doanh thu hµng n¨m h¬n 2 tû ®« la Mü lµ mét trong nh÷ng c«ng ty gia ®×nh lín nhÊt trªn thÕ giíi.Víi trô së chÝnh ®Æt t¹i Mensulgen, §øc vµ cã h¬n 150 v¨n phßng ®¹i diÖn vµ c¸c chi nh¸nh kh¸c trªn toµn thÕ giíi, tËp ®oµn B/Braun ho¹t ®éng kinh doanh d-íi 4 ph©n ngµnh: +Thuèc vµ trang thiÕt bÞ dïng trong bÖnh viÖn +M¸y mãc y tÕ c«ng nghÖ cao ( m¸y läc thËn nh©n t¹o ) +Dông cô phÉu thuËt( Aesculap ) +Dông cô cho bÖnh nh©n ngo¹i tró Víi h¬n 30.000 nh©n viªn B/Braun ®· ®ãng vai trß quan träng trong viÖc cung cÊp vµ s¶n xuÊt cho c¸c bÖnh viÖn vµ c¸c bÖnh nh©n trªn toµn thÕ giíi. 1. C«ng Ty D-îc PhÈm B/Braun Hµ Néi: T¹i ViÖt nam C«ng ty b/braun b¾t ®Çu th©m nhËp ®Çu nh÷ng n¨m 1990 v¨n phßng ®¹i diÖn ®Çu tiªn ®-îc thµnh lËp 2 t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh n¨m 1991 vµ tõ ®ã cã c¸c chi nh¸nh t¹i Hµ Néi, §µ N½ng vµ CÇn Th¬. T¹i c¸c c¬ së nµy C«ng ty b/braun quan hÖ víi c¸c nhµ nhËp khÈu t¹i ®Þa ph-¬ng ®Ó cung cÊp c¸c s¶n phÈm cña m×nh ®Õn c¸c bÖnh viÖn mµ chñ yÕu lµ dung dÞch tiªm truyÒn tÜnh m¹ch. NhËn thÊy nhu cÇu vÒ dung dÞch tiªm truyÒn tÜnh m¹ch ngµy cµng t¨ng cao víi sè d©n trªn 70 triÖu ng-êi C«ng ty b/braun ®· quyÕt ®Þnh cã mét nhµ m¸y s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam vµ sau mét thêi gian lùa chän C«ng ty b/braun ®· quyÕt ®Þnh chän ®èi t¸c liªn doanh lµ xÝ nghiÖp D-îc phÈm Hµ néi t¹i 170 §-êng La Thµnh, QuËn §èng §a Hµ néi. N¨m 1996 mäi sù bµn b¹c gi÷a hai bªn ®-îc thèng nhÊt vµ b¾t ®Çu x©y dùng nhµ m¸y, phÝa XÝ nghiÖp D-îc phÈm Hµ néi mµ ®èi t¸c chñ qu¶n lµ Së Y TÕ Hµ néi ®-a ra mÆt b»ng ®Êt ®ai vµ mét sè m¸y mãc trang thiÕt bÞ cßn phÝa C«ng ty b/braun ®Çu t- vÒ m¸y ®ãng chai vµ mét sè m¸y mãc trong viÖc kiÓm nghiÖm n¨m 1997 C«ng ty D-îc phÈm b/braun trùc tiÕp ®i vµo ho¹t 3 ®éng víi mét m¸y ®ãng chai víi c«ng xuÊt lµ trªn 3 triÖu chai mét n¨m . C«ng ty D-îc phÈm B/Braun Hµ néi ®-îc thµnh lËp n¨m 1997 lµ liªn doanh víi tËp ®oµn c«ng nghiÖp d-îc phÈm Sdn.,Bhn.,Malaysia (Trô së chÝnh cña B/Braun t¹i Ch©u ¸ Th¸i B×nh D-¬ng) vµ XÝ nghiÖp D-îc phÈm Hµ néi.C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt thuèc vµ trang thiÕt bÞ dïng trong bÖnh viÖn, c¸c s¶n phÈm lµ: dÞch truyÒn, dung dÞch läc thËn, läc m¸u vµ thÈm ph©n phóc m¹c, dông cô y tÕ b»ng nhùa. DÞch truyÒn lµ s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty. Cuèi n¨m 2000 C«ng ty D-îc phÈm B/Braun Hµ néi cã 156 nh©n c«ng ®· t¨ng tõ 70 nh©n viªn khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt n¨m 1997 vµ tÝnh tíi th¸ng 11 n¨m 2001 sè nh©n c«ng ®· lªn tíi 162 ng-êi, sau ba lÇn më réng s¶n xuÊt. 4 2. Bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh vµ chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c«ng ty D-îc phÈm b/braun Hµ néi: a. Chøc n¨ng cña C«ng ty. 5 Chøc n¨ng cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt thuèc vµ trang thiÕt bÞ dïng trong bÖnh viÖn, c¸c s¶n phÈm lµ: dÞch truyÒn, dung dÞch läc thËn, läc m¸u vµ thÈm ph©n phóc m¹c, dông cô y tÕ b»ng nhùa. dÞch truyÒn, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng trªn toµn quèc. b. §Æc ®iÓm vÒ bé m¸y qu¶n lý. Nh»m t¹o ra sù n¨ng ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh,C«ng ty ®· kh«ng ngõng tæ chøc s¾p xÕp lai bé m¸y qu¶n lý, x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban sao cho phï hîp víi giai ®o¹n míi. Khèi s¶n xuÊt :  Bé phËn kü thuËt: Lµ bé phËn cã chøc n¨ng ®Èm b¶o vÒ mÆt kü thuËt cho tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty, ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm , bao b× ®ãng gãi . §©y còng lµ bé phËn tiÕp nhËn c¸c c«ng nghÖ kü thuËt ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm theo b¶n quyÒn cho phÐp cña TËp ®oµn B/Braun. Thùc hiÖn bè trÝ c¸c d©y truyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm bao gåm: bè trÝ m¸y mãc, thiÕt bÞ , 6 bè trÝ c«ng nh©n vµo c¸c d©y chuyÒn, ®iÒu ®é qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, theo dâi qu¸ tr×nh vËn hµnh cña c¸c d©y truyÒn s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p an toµn kü thuËt ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ , c«ng nh©n. Trong bé phËn nµy cã phßng kiÓm nghiÖm ®¶m b¶o chÊt l-îng cña nguyªn phô liÖu còng nh- thµnh phÈm. §©y cßn lµ bé phËn nghiªn cøu ®Ó ®-a ra c¸c s¶n phÈm míi còng nh- c¶i tiÕn chÊt l-îng s¶n phÈm.  C¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt: Víi h¬n 100 c«ng nh©n tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¸c ph©n x-ëng ®-îc ®Çu t- c¸c d©y truyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt ra c¸c thµnh phÈm ®¹t tiªu chuÈn chÊt l-îng theo yªu cÇu cña TËp ®oµn B/Braun tøc lµ ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ, chÊt l-îng t-¬ng ®-¬ng víi thuèc cña TËp ®oµn B/Braun trªn thÕ giíi. Khèi kÕ ho¹ch vËt t- 7 Cã chøc n¨ng qu¶n trÞ hµnh chÝnh chung cho toµn c«ng ty bao gåm: - Qu¶n lý viÖc giao nhËn , qu¶n lý kho vµ ®éi xe - Mua nguyªn liÖu ®Çu vµo cho c«ng ty. - LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. - Tæng hîp c¸c b¸o c¸o cña c¸c phßng ban cho ban gi¸m ®èc vµ b¸o c¸o lªn cÊp qu¶n lý. Khèi tµi chÝnh kÕ to¸n: Lµ bé phËn cã chøc n¨ng ®iÒu hµnh gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh trong c«ng ty, lËp c¸c quü cho s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n , thèng kª, so s¸nh kÕ to¸n, x¸c ®Þnh lç l·i cho tõng thêi kú kÕ to¸n, tÝnh to¸n chi phÝ ®Çu vµo vµ x¸c ®Þnh gi¸ thµnh phÈm cña c«ng ty. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô vÒ tµi chÝnh ®èi víi nhµ n-íc nh- ®ãng thuÕ, lÖ phÝ vµ thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn liªn quan ®Õn c¸c hîp ®ång cña c«ng ty nh- : tr¶ phÝ huû th¸c nhËp khÈu, thanh to¸n c¸c ho¸ ®¬n nhËp nguyªn liÖu. . . Khèi qu¶n trÞ nh©n sù: 8 Cã trøc n¨ng tuyÓn chän, ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý vµ nguån nh©n lùc cho c«ng ty, ký kÕt hîp ®ång lao ®éngvµ c¸c tho¶ -íc lao ®éng tËp thÓ, s¾p xÕp, sa th¶i lao ®éng.Thanh to¸n tiÒn l-¬ng vµ tiÒn c«ng lao ®éng, thùc hiÖn c¸c chÕ ®ä b¶o hiÓm, nghØ ng¬i, y tÕ. Søc khoÎ ®èi víi ng-êi lao ®éng. Kh«Ý qu¶n trÞ nh©n sù cã vai trß rÊt quan träng v× ho¹t ®éng qu¶n trÞ nh©n sù cã tèt míi ®¶m b¶o ®-îc sù thµnh c«ng cho c«ng ty. Khèi kinh doanh:  Phßng Sales Lµ phßng cã chøc n¨ng tham gia trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng b¸n hµng th«ng qua c¸c kªnh ph©n phèi kh¸c nhau ®Ó ®-a s¶n phÈm ®Õn tay ng-êi tiªu dïng. Ho¹t ®éng cña phßng nµy kiªm lu«n víi ho¹t ®éng Marketing ®Ó ®¶m b¶o ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty. 9 II. c¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty d-îc phÈm b/braun t¹i viÖt nam 1. §Æc ®iÓm ngµnh hµng vµ thÞ tr-êng ViÖt nam ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty D-îc phÈm b/braun Hµ néi 10 S¶n phÈm cña c«ng ty ë ®©y lµ d-îc phÈm - thuèc - ®-îc sö dông trong ®iÒu trÞ vµ b¶o vÖ søc khoÎ con ng-êi. V× vËy, ngoµi c¸c ®Æc ®iÓm nh- hµng ho¸ nãi chung, nã cßn mang c¸c ®Æc ®iÓm chuyªn biÖt cña m×nh. V× lµ thuèc nªn ®©y lµ nh÷ng s¶n phÈm ph¶i ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ ®-îc Bé Y TÕ cÊp phÐp cho l-u hµnh trªn thÞ tr-êng. Ng-êi tiªu dïng cña c¸c s¶n phÈm nµy còng gãi gän trong mét nhãm kh¸ch hµng nhÊt ®Þnh lµ c¸c bªnh nh©n cÇn sö dông thuèc. H¬n n÷a v× ®©y lµ thuèc nªn c¸c chiÕn dÞch qu¶ng c¸o réng r·i cho ng-êi tiªu dïng kh«ng ®-îc phÐp thùc hiÖn trªn c¸c th«ng tin ®¹i chóng nh- tivi, ®µi, b¸o chÝ . . .mµ chØ ®-îc phÐp thùc hiÖn th«ng qua trung gian lµ c¸c nhµ chuyªn m«n, b¸c sü, d-îc sü h-íng dÉn vµ cho sö dông. C¸c s¶n phÈm cña C«ng ty b/braun bao gåm : Nhãm s¶n phÈm thø nhÊt: DÞch truyÒn c¬ b¶n bao gåm nh÷ng thµnh phÈm Glucose c¸c nång ®é sau: + Glucose 5% + Glucose 10% 11 + Glucose 20% + Glucose 30% - C¸c dung dÞch ®iÖn gi¶i nh- : Ringer Lactate, muèi vµ c¸c dung dÞch hçn hîp gi÷a : - R/L + G5% - Nacl 0.9% + G5% - Nacl 0.18% + G4.3% - Nacl 0.18% + G10% Nhãm s¶n phÈm thø 2: Nhãm Dung dÞch ThÈm ph©n Phóc m¹c vµ Dung dÞch Läc thËn Nh©n t¹o ( Hemodialysis – HD ) tõ 4 ®Õn 13 - HD 1A - HD 1B - HD M4 - HD M6 - HD M8 - HDM13 12 Nhãm s¶n phÈm thø 3: Nhãm Dung dÞch ThÈm ph©n Phóc m¹c CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis ) - CAPD GLU 1.5 - CAPD GLU 2.5 - CAPD GLU 4.25 Nhãm s¶n phÈm thø 4: D©y TruyÒn DÞch (IV SET ) C«ng ty D-îc phÈm b/braun Hµ néi lµ nhµ m¸y s¶n xuÊt dÞch truyÒn ®Çu tiªn t¹i ViÖt nam ®¹t tiªu chuÈn thùc hµnh tèt s¶n xuÊt thuèc – GMP ( Good Manufactuing Practice ) – cña asian do Bé Y TÕ ViÖt nam cÊp vµ ®©y còng lµ nhµ m¸y s¶n xuÊt d-îc phÈm ®Çu tiªn t¹i miÒn B¾c ®¹t tiªu chuÈn nµy v× vËy C«ng ty b/braun Hµ néi rÊt tù hµo lµ nhµ m¸y hµng ®Çu s¶n xuÊt dÞch truyÒn cña ViÖt nam . C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc ph©n phèi toµn bé thÞ tr-êng ViÖt nam víi c¸c kªnh ph©n phèi kh¸c nhau vµ ngµy cµng ®-îc më réng ®Õn c¸c ®Þa ph-¬ng, c¸c tØnh thµnh trong c¶ n-íc nh»m ®¶m b¶o cung øng ®-îc s¶n phÈm cña c«ng ty ®Õn tay ng-êi tiªu dïng, ë mçi vïng cã ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt nhau nªn còng cã c¸c 13 kªnh ph©n phèi s¶n phÈm kh¸c nhau. Cã nh÷ng vïng c«ng ty ®· cã mÆt l©u ®êi vµ cã hÖ thèng ph©n phèi ph¸t triÓn nh-ng cã nh÷ng vïng c«ng ty míi b¾t ®Çu th©m nhËp vµo. V× vËy, víi mçi vïng kh¸c nhau còng ¸p dông chÝnh s¸ch kh¸c nhau vÒ ph©n phèi s¶n phÈm, chiÕn l-îc s¶n phÈm vµ chÝnh s¸ch Marketing. ThÞ tr-êng t¹i ViÖt nam: ®-îc chia thµnh 4 vïng Vïng 1: MiÒn Nam ( Trô së t¹i TP Hå ChÝ Minh vµ c¸c vïng l©n cËn ) Vïng 2: MiÒn Trung ( C¸c tØnh miÒn Trung ®¹i diÖn lµ §µ N½ng ) Vïng 3: MiÒn T©y ( C¸c tØnh miÒn T©y Nam Bé trung t©m lµ CÇn Th¬ ) Vïng 4: MiÒn B¾c ( Hµ néi vµ c¸c tØnh phÝa B¾c ) 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty D-îc phÈm b/braun Hµ néi trong thêi gian qua: Trong vµi n¨m gÇn ®©y, do ®Çu t- tho¶ ®¸ng vµ ®óng thêi ®iÓm, c«ng ty D-îc phÈm B/Braun Hµ néi ®· thu ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. Tõ khi c«ng ty ®i vµo ho¹t ®éng s¶n 14 xuÊt, do uy tÝn vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm cao, kh¶ n¨ng cung øng s¶n phÈm æn ®Þnh, ho¹t ®éng tiÕp thÞ ph¸t triÓn trªn toµn quèc... c«ng ty ®· cã b-íc ®ét biÕn vÒ doanh thu. B¶ng Doanh Thu Cña C«ng Ty D-îc PhÈm B/braun Hµ Néi Trong Nh÷ng N¨m GÇn §©y N¨m Doanh thu ( T¨ng tr-ëng ( usd ) %) 96/97 528.510 97/98 1.753.780 197,7 98/99 2.279.134 29,9 99/00 2.507.474 10,0 00/01 2.883.595 14.9 15 16 III. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña c«ng ty b/braun hµ néi 1. MÆt m¹nh: C¸c s¶n phÈm cña C«ng ty D-îc phÈm b/braun Hµ néi ®-îc tiªu thô trªn toµn ®Êt n-íc víi ®éi ngò Marketing rÊt hïng m¹nh tõ c¸c vïng miÒn B¾c, miÒn Trung, miÒn Nam vµ vïng §ång b»ng S«ng Cöu Long. C«ng ty D-îc phÈm b/braun cã mét hÖ thèng nh©n viªn Marketing víi tr×nh ®é cao bao gåm c¸c b¸c sü, d-îc sü ®-îc ®µo t¹o c¬ b¶n vµ ®©y lµ lùc l-îng nh©n viªn hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm rÊt kü vµ cã kh¶ n¨ng thuyÕt phôc kh¸ch hµng tèt trªn kh¾p miÒn ®Êt n-íc. C«ng ty D-îc phÈm 17 b/braun Hµ néi cßn dùa trªn nÒn mãng lùc l-îng Marketing s·n cã cña v¨n phßng ®¹i diÖn C«ng ty b/braun cã tõ ®Çu nh÷ng n¨m 90 ®©y lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ®Ó ®¶m b¶o sù tiªu thô hµng ho¸ cña C«ng ty t¹i ViÖt nam . C«ng ty b/braun ®-a ra mét t«n chØ “ Thµnh c«ng tõ chÊt l-îng s¶n phÈm “ ( to build quality to build success ) vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty D-îc phÈm b/braun ®©y lµ lo¹i s¶n phÈm dÞch truyÒn tiªm tÜnh m¹ch ®Çu tiªn t¹i ViÖt nam ®-îc s¶n xuÊt trªn c«ng nghÖ khÐp kÝn tõ c¸c kh©u: thæi chai, ®ãng chai, hµn kÝn chai dÞch x¶y ra trong cïng mét c«ng ®o¹n vµ ®©y râ rµng lµ mét ®iÓm quan träng tiªn tiÕn cña C«ng ty b/braun v-ît tréi so víi tÊt c¶ s¶n phÈm kh¸c s¶n xuÊt trong n-íc ngoµi ra b»ng c¸c ph-¬ng ph¸p kiÓm nghiÖm ®Æc biÖt tiªn tiÕn vµ läc dung dÞch tr-íc khi ®ãng chai s¶n phÈm cña C«ng ty b/braun ®· ®¹t ®-îc tiªu chuÈn cao nhÊt cña thÕ giíi hiÖn nay ®ã lµ BP 98 tiªu chuÈn cao nhÊt cña D-îc ®iÓn Anh míi Ên hµnh n¨m 1998. 18 2.MÆt yÕu: VÒ gi¸ s¶n phÈm cña C«ng ty b/braun cã gi¸ cao h¬n gi¸ thÞ tr-êng hiÖn hµnh lý do lµ chÊt l-îng cña s¶n phÈm cao h¬n h¼n víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr-êng vµ trªn mét d©y truyÒn c«ng nghÖ khÐp kÝn C«ng ty b/braun ®-a ra thÞ tr-êng nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng rÊt cao vµ kh«ng cã lêi phµn nµn nµo vÒ chÊt l-îng cña s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng . HiÖn t¹i c«ng ty D-îc phÈm b/braun Hµ néi ch-a cã kho trung chuyÓn t¹i miÒn Trung do vËy chi phÝ vËn chuyÓn cao nªn ®ã còng lµ ®iÓm khã kh¨n cho c«ng ty 3. C¬ héi: ThÞ tr-êng ViÖt nam cã d©n sè gÇn 80 triÖu d©n ®©y lµ mét trong nh÷ng c¬ héi cña c«ng ty trong t-¬ng lai. Chñ ch-¬ng cña Bé Y TÕ lµ kh«ng cho phÐp c¸c bÖnh viÖn pha dÞch truyÒn t¹i chç, ®©y còng lµ mét c¬ héi cho c«ng ty ph¸t huy ®iÓm m¹nh cña c«ng ty ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ nhu cÇu cña thÞ tr-êng vÒ dÞch truyÒn. 19 4. Th¸ch thøc: C«ng ty cã sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n-íc nh- XÝ nghiÖp D-îc phÈm 24 cßn gäi t¾t lµ Mecopha, C«ng ty D-îc phÈm B×nh §Þnh gäi t¾t lµ BDpha, XÝ nghiÖp D-îc phÈm Trung -¬ng 2 vµ mét sè nhµ s¶n xuÊt lÎ trong n-íc, ®Æc biÖt C«ng ty D-îc phÈm b/braun Hµ néi cßn ph¶i c¹nh tranh víi hµng nhËp khÈu tõ c¸c n-íc nh- Ên ®é , hµn quèc, philipin ®©y lµ mét vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n cho C«ng ty ë giai ®o¹n ®Çu ®Çu t-, vÒ vÊn ®Ò nµy C«ng ty D-îc phÈm b/braun ®· ®Ò ®¹t lªn Bé Y TÕ nh»m h¹n chÕ nhËp khÈu s¶n phÈm tõ c¸c n-íc nh- Ên ®é, philipin ®ã lµ nh÷ng s¶n phÈm mµ chÊt l-îng kh«ng ®-îc ®¶m b¶o vµ víi gi¸ thµnh rÊt thÊp trªn thùc tÕ trong qu¸ tr×nh sö dông c¸c s¶n phÈm nµy cã g©y ra sèc ë mét sè bÖnh viÖn . 20
- Xem thêm -