Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty cp phát triển phần mềm asia

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Ch-¬ng 1: Tæng quan vÒ c¬ quan thùc tËp I. Th«ng tin chung 1.Tªn c«ng ty - Tªn tiÕng ViÖt: C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn phÇn mÒm ASIA - Tªn tiÕng Anh: ASIA Software Development Joinstock Company - Tªn giao dÞch: ASIA JSC 2. Ngµy thµnh lËp - C«ng ty: 31/7/2001 - Chi nh¸nh t¹i TP Hå ChÝ Minh: 8/2002 - Chi nh¸nh t¹i TP §µ N½ng: 6/2004 Tr­íc n¨m 2003, c«ng ty cã tªn l¯ “C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ v¯ Ph¸t triÓn phÇn mÒm kÕ to¸n ASIA”. Tõ n¨m 2003, c«ng ty ®æi tªn th¯nh “C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn phÇn mÒm ASIA”. 3. Vèn ®¨ng ký vµ h×nh thøc së h÷u - Vèn ®¨ng ký : 1.000.000.000 (1 tû ®ång ViÖt Nam) - H×nh thøc së h÷u: Cæ phÇn 4. Chøc n¨ng ®¨ng ký kinh doanh - S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c phÇn mÒm m¸y tÝnh - Bu«n b¸n hµng t- liÖu tiªu dïng (thiÕt bÞ m¸y tÝnh, tin häc, ®iÖn tö) - DÞch vô th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ - DÞch vô t- vÊn chuyÓn giao c«ng nghÖ C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn phÇn mÒm ASIA ®-îc thµnh lËp bëi c¸c chuyªn gia cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc ph¸t triÓn phÇn mÒm víi ®Þnh h-íng chuyªn nghiÖp trong lÜnh vùc phÇn mÒm vµ cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p phÇn mÒm. LÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu: s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c gi¶i ph¸p phÇn 1 mÒm phôc vô qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ c¸c dù ¸n chÝnh phñ ®iÖn tö. “ChÊt l­îng chuyªn nghiÖp _ DÞch vô ho¯n h°o” l¯ t«n chØ kinh doanh cña ASIA nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu trë thµnh c«ng ty cã uy tÝn trong lÜnh vùc cung cÊp c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm vµ c¸c gi¶i ph¸p phôc vô cho vÊn ®Ò qu¶n trÞ. “V× sù th¯nh c«ng cña kh¸ch h¯ng” l¯ ph­¬ng ch©m h¯nh ®éng cña ASIA h-íng tíi kh¸ch hµng. PhÇn mÒm kÕ to¸n Asia Accounting ®· ®o¹t Huy ch-¬ng vµng t¹i héi chî “S°n phÈm míi – C«ng nghÖ míi n¨m 2002” II. §Þa chØ liªn hÖ V¨n phßng t¹i TP Hµ Néi - §Þa chØ: 6 Vò Ngäc Phan, §èng §a - §iÖn tho¹i: 04776.1663 - Fax: 04776.1823 V¨n phßng t¹i TP Hå ChÝ Minh - §Þa chØ: E46 NguyÔn Oanh, F17, Gß VÊp 2 - §iÖn tho¹i: 08989.2737 - Fax: 08989.1637 V¨n phßng t¹i TP §µ N½ng - §Þa chØ: 51 Lý Th-êng KiÖt, H¶i Ch©u - §iÖn tho¹i: 0511.889106 - Fax: 0511.889106 3 III. S¬ ®å tæ chøc c«ng ty ASIA 1. S¬ ®å tæ chøc c«ng ty Héi ®ång qu¶n trÞ Ban Gi¸m §èc C¸c chi nh¸nh Hµ Néi, §µ N½ng, TP Hå ChÝ Minh P. Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm P. Marketing vµ nghiªn cøu thÞ tr-êng 2. S¬ ®å tæ chøc c¸c chi nh¸nh Gi¸m ®èc chi nh¸nh P.Kinh doanh V¨n phßng vµ kÕ to¸n 4 P. TriÓn khai hîp ®ång P. Hç trî vµ b¶o hµnh IV. Nh©n lùc 5 N¨m Sè l-îng nh©n viªn TP Hµ Néi TP §µ TP HCM Tæng céng N½ng 2001 15 15 2002 20 5 25 2003 25 15 40 2004 26 20 52 6 V. S¶n phÈm, dÞch vô vµ c«ng nghÖ S¶n phÈm - PM KÕ to¸n Asia Accounting 2003.CE trªn VF 8.0 - PM KÕ to¸n Asia Accounting 2003.S trªn SQL Server - PM Qu¶n trÞ nh©n sù Asia Human Resource Management trªn SQL VFP6 6 - PhÇn mÒm qu¶n lý vµ thanh to¸n l-¬ng Asia Payrols Management trªn SQL, VFP6 - PM qu¶n lý thi ®ua khen th-ëng trªn SQL, ASP - Cæng th«ng tin ®iÖn tö ASIA Portal (Oracle, uPortal, Java,..) - PM qu¶n trÞ nguån lùc doanh nghiÖp Asia ERP (viÐt trªn ng«n ng÷ VB.net hç trî Unicode ) DÞch vô - Kh¶o s¸t yªu cÇu vµ t- vÊn x©y dùng hÖ thèng th«ng tin qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ c¸c dù ¸n chÝnh phñ ®iÖn tö. - Söa ®æi vµ ph¸t triÓn ch-¬ng tr×nh theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. - TriÓn khai øng dông, cµi ®Æt, ®µo t¹o sö dông - Hç trî sö dông ®µo t¹o, b¶o hµnh vµ b¶o tr× hÖ thèng th«ng tin - N©ng cÊp vµ më réng sù ph¸t triÓn cña kh¸ch hµng. 7 C«ng nghÖ - Ng«n ng÷ lËp tr×nh: VB.NET, Visual Foxpro, Java, ASP, uPortal - KiÕn tróc lËp tr×nh: Client/Server, File Server, Webbased. - C¬ sá d÷ liÖu: SQL Server, Foxpro, Oracle, Access. VI. Kh¸ch hµng HiÖn nay ASIA cã trªn 500 kh¸ch hµng trªn toµn quèc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc: s¶n xuÊt, th-¬ng m¹i, x©y dùng, dÞch vô, hµnh chÝnh sù nghiÖp víi nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau: nhµ n-íc, t- nh©n, vèn ®Çu t- n-íc ngoµi. - Tæng c«ng ty Thuû tinh vµ Gèm x©y dùng – Viglacera - Tæng c«ng ty ph¸t triÓn c«ng nghÖ míi vµ du lÞch – New Tatco - C«ng ty GiÊy B·i B»ng – Bapaco - C«ng ty Apatit ViÖt Nam 8 - C«ng ty Than miÒn B¾c - C«ng ty x¨ng dÇu qu©n ®éi (MiPECO) – BQP - C«ng ty Newhope ( Trung Quèc) - UBND tØnh VÜnh Phóc. ….. VII. §Þnh h-íng ph¸t triÓn - §Çu t- ph¸t triÓn s¶n phÈm theo h-íng më réng c¸c ph©n hÖ nghiÖp vô ®¸p øng nhu cÇu qu¶n trÞ tæng thÓ doanh nghiÖp – ERP (Asia Enterprise Resource Planning) - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®Ó phï hîp víi nhiÒu nhãm kh¸ch hµng kh¸c nhau: doanh nghiÖp nhá, doanh nghiÖp võa, doanh nghiÖp lín. - T- vÊn thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ th«ng tin theo ®¬n ®Æt hµng nh-: cæng th«ng tin ®iÖn tö, c¸c bµi to¸n cña ®Ò ¸n 112… 9 Ch-¬ng 2: c¸c vÊn ®Ò vÒ chuyªn m«n vµ ®Þnh h-íng ®Ò tµi nghiªn cøu  C¸c vÊn ®Ò t×m hiÓu ®-îc trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Trong thêi gian qua, c«ng ty ®· giíi thiÖu cho sinh viªn thùc tËp c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm ®· xuÊt hiÖn trªn thÞ tr-êng cña m×nh cïng c¸c b-íc lµm viÖc khoa häc ®Ó cho ra ®êi mét ch-¬ng tr×nh hoµn chØnh øng dông ®-îc vµo thùc tÕ.  §¸nh gi¸ cña b¶n th©n vÒ c«ng ty C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn phÇn mÒm ASIA lµ mét m«i tr-êng tèt, phï hîp ®Ó sinh viªn thùc tËp chóng em tËp d-ît, häc tËp thªm kinh nghiÖm thùc tÕ nh»m hoµn thiÖn h¬n kiÕn thøc vµ kü n¨ng lµm viÖc chuyªn nghiÖp. Tuy thêi gian ho¹t ®éng ch-a dµi nh-ng c«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn phÇn mÒm ASIA ®· cã mét vÞ trÝ kh¸ v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng phÇn mÒm ViÖt Nam, t¹o ®-îc uy tÝn cho kh¸ch hµng. Do l-îng kh¸ch hµng kh¸ lín vµ n»m r¶i 10 r¸c trªn ph¹m vi réng nªn dÞch vô b¶o tr× s¶n phÈm cßn g©y chËm trÔ cho kh¸ch hµng.Trong thêi gian tíi, c«ng ty cÇn ®Èy m¹nh sù chuyªn nghiÖp trong tÊt c¶ c¸c dÞch vô cña m×nh h¬n n÷a ®Ó cã thÓ tiÕn xa vµ ph¸t triÓn ra ngoµi ph¹m vi ®Êt n-íc ViÖt Nam.  H-íng chän ®Ò tµi - Tªn ®Ò tµi: “X©y dùng hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý b¸n hµng cho c«ng ty G¹ch èp l¸t H¯ Néi” - Lý do chän ®Ò tµi Lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ho¹t ®éng trong thÞ tr-êng vËt liÖu trang trÝ, c«ng ty G¹ch èp l¸t Hµ Néi ph¶i c¹nh tranh víi kh¸ nhiÒu ®èi thñ trong vµ ngoµi n-íc cïng lÜnh vùc. Cïng víi c¸c kh©u kh¸c, qu¶n lý b¸n hµng chiÕm vÞ trÝ quan träng ®em l¹i thµnh c«ng cho c«ng ty. HiÖn t¹i c«ng ty ®· ¸p dông mét ch-¬ng tr×nh qu¶n lý b¸n hµng do c«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn phÇn mÒm ASIA x©y dùng tõ n¨m 2001. 11 NhËn thÊy ngoµi yÕu tè tÝnh to¸n doanh thu, tån, nhËp, xuÊt c«ng ty cÇn ph¶i d¸nh gi¸ vµ n¾m b¾t ®-îc th«ng tin hµng ho¸ chÝnh x¸c ®Ó cã kÕt qu¶ cao. Do vËy ®-îc sù ®ång ý cña Ban gi¸m ®èc c«ng ty vµ xÐt kh¶ n¨ng b¶n th©n phï hîp, em ®· chän ®Ò tµi trªn vµo b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh 12
- Xem thêm -