Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty cổ phần mêkông

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

I. Vµi nÐt chung vÒ C«ng ty Cæ phÇn Mªk«ng 1/ S¬ l-îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh C«ng ty C«ng ty Cæ phÇn Mªk«ng ®-îc thµnh lËp theo GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè: 0605101803 do Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu tthµnh phè Hµ néi cÊp ngµy 25/3/2004 víi c¸c ®Æc tr-ng sau: - Tªn gäi: C«ng ty cæ phÇn Mªk«ng - Tªn giao dÞch: Mekong Joint Stock Company - Tªn viÕt t¾t: Mekong., JSC - §Þa chØ trô së chÝnh: sè 247 Gi¶ng Vâ, Ph-êng C¸t Linh, QuËn §èng §a, thµnh phè Hµ Néi - M· sè xuÊt nhËp khÈu: 0101489330 - §iÖn tho¹i: 5 12 12 41 Fax: 5 12 12 40 LÜnh vùc kinh doanh : - Bu«n b¸n hµng n«ng s¶n, l©m s¶n (bao gåm c¶ l©m s¶n phô: song m©y), ®å thñ c«ng mü nghÖ, ch¹m kh¶m, trang trÝ néi thÊt, thñy h¶i s¶n, ph©n bãn, m¸y mãc thiÕt bÞ, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i; - Kinh doanh du lÞch l÷ hµnh néi ®Þa, l÷ hµnh quèc tÕ, kh¸ch s¹n nhµ nghØ, nhµ hµng vµ c¸c dÞch vô phôc vô kh¸ch du lÞch; - Kinh doanh bÊt ®éng s¶n, dÞch vô nhµ ®Êt, cho thuª nhµ, kho b·i, v¨n phßng lµm viÖc Môc ®Ých ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn Mªk«ng trong giai ®o¹n ®Çu : tõ 2003 – 2007 lµ: - ThiÕt lËp ®-îc m¹ng l-íi thu mua hµng n«ng l©m s¶n, hµng thñ c«ng mü nghÖ trªn kh¾p n-íc vµ ë n-íc b¹n (Lµo..), tõ ®ã xuÊt sang thÞ tr-êng cã nhu cÇu (Ch©u ¢u…) - ThiÕt lËp vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c m¹ng du lÞch l÷ hµnh néi ®Þa, g©y dùng ®-îc th-¬ng hiÖu cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng du lÞch ®ang ngµy mét tiÒm n¨ng cña ®Êt n-íc, tõ ®ã lµm tiÒn ®Ò cho viÖc h×nh thµnh m¶ng du lÞch quèc tÕ, x©y dùng kh¸ch s¹n, nhµ hµng …giai ®o¹n sau Cho ®Õn nay, C«ng ty cæ phÇn Mªk«ng ®· ®i ®-îc 2/3 chÆng ®-êng cña giai ®o¹n ph¸t triÓn ®Çu tiªn vµ thu ®-îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh. Nhê n¨ng lùc tæ chøc ®iÒu hµnh còng nh- c¸c mèi quan hÖ ngo¹i giao víi c¸c ®èi t¸c trong n-íc vµ quèc tÕ cña Bµ Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ kiªm Tæng gi¸m ®èc C«ng ty – TrÇn ThÞ CÈm; nhê nç lùc phÊm ®Êu cña toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn C«ng ty mµ ngay trong n¨m 2004, môc ®Ých ph¸t triÓn kinh doanh giai ®o¹n 1 cña C«ng ty ®· ®-îc thùc hiÖn vµ ®Õn 2005, môc ®Ých nµy tiÕp tôc ®-îc cñng cè, ph¸t triÓn. §Ó c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng, ngay tõ khi míi thµnh lËp, C«ng ty ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh-: tæ chøc Bé m¸y gän nhÑ, linh ho¹t mµ chÆt chÏ, ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý, marketing linh ho¹t, sö dông c¸c chÝnh s¸ch nh»m thu hót vµ ph¸t triÓn ®-îc ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é, n¨ng næ, nhiÖt t×nh,.. chÝnh v× vËy mµ chØ trong mét thêi gian ng¾n, C«ng ty ®· thµnh c«ng trong viÖc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng n«ng, l©m s¶n, nhiÒu Hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu ®· ®-îc hoµn thµnh víi gi¸ trÞ kinh tÕ lín; th­¬ng hiÖu du lÞch “Mªk«ng Tour” ng¯y mét ®­îc biÕt ®Õn víi uy tÝn dÞch vô, c¸c chuyÕn du lÞch néi ®Þa ®-îc tæ chøc ®Òu ®Æn h¬n. KÕ to¸n tr­ëng Lª B¸ Quý cho biÕt: “hiÖn nay c¸c Tour Du lÞch cña C«ng ty ®-îc tæ chøc nh»m môc ®Ých qu¶ng b¸ th-¬ng hiÖu lµ chÝnh. Trong t×nh h×nh gi¸ x¨ng dÇu hiÖn t¨ng cao, C«ng ty sÏ cè g¾ng trong viÖc qu¶n lý tèt chi phÝ, gi÷ gi¸ thµnh æn ®Þnh cho ®Õn hÕt 2005” 2/Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty 2.1. Chøc n¨ng C«ng ty cæ phÇn Mªk«ng cã chøc n¨ng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh; bu«n b¸n hµng n«ng, l©m s¶n,… vµ c¸c ngµnh nghÒ kh¸c ®· ®¨ng ký, ®-îc Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t- Hµ Néi cho phÐp. ViÖc kinh doanh phï hîp Ph¸p luËt, v× môc tiªu lîi nhuËn, t¹o dùng ®-îc viÖc lµm cho lao ®éng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc. 2.2. NhiÖm vô - C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc kinh doanh dÞch vô theo ®óng ngµnh nghÒ ®¨ng ký, ®¶m b¶o ho¹t ®éng ®óng môc ®Ých thµnh lËp - Tu©n thñ ®óng LuËt Doanh nghiÖp, nép ®óng, nép ®ñ c¸c lo¹i thuÕ theo quy ®Þnh trªn c¬ së kÕt qu¶ kinh doanh th-¬ng m¹i vµ dÞch vô - Tu©n thñ c¸c chÕ ®é quy ®Þnh vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n cña Nhµ n-íc - Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh th-¬ng m¹i dÞch vô t¹o lîi nhuËn, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, ®¶m b¶o thu nhËp, thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é ch¨m lo vÒ ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña ®éi ngò qu¶n lý, nh©n viªn cña C«ng ty - Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt 3/ C¬ cÊu tæ chøc Bé m¸y cña C«ng ty Toµn thÓ C¸n bé, nh©n viªn cña C«ng ty cæ phÇn Mªk«ng gåm cã 21 ng-êi 3.1. C¬ cÊu tæ chøc Bé m¸y qu¶n lý C«ng ty Tæ chøc Bé m¸y qu¶n lý C«ng ty ®-îc x©y dùng theo m« h×nh sau: Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty CPMK Chñ tÞch H§QT kiªm Tæng gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n Phßng kinh doanh Phã tæng gi¸m ®èc Phßng hµnh chÝnh * Héi §ång Qu¶n TrÞ C«ng ty: lµ c¸c s¸ng lËp viªn cña C«ng ty - nh÷ng ng-êi cã quyÒn lùc cao nhÊt ( gåm 3 ng-êi): - Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ: (kiªm Tæng gi¸m ®èc ) - Phã chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ (kiªm Phã Tæng gi¸m ®èc ) - Thµnh viªn gi¸m s¸t (kiªm kÕ to¸n tr-ëng C«ng ty) Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña tõng s¸ng lËp viªn trong Héi ®ång qu¶n trÞ g¾n liÒn víi chøc vô mµ hä kiªm nhiÖm trong tæ chøc bé m¸y C«ng ty * Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ kiªm Tæng gi¸m ®èc C«ng ty: cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - QuyÕt ®Þnh ph-¬ng h-íng, kÕ ho¹ch, dù ¸n s¶n xuÊt - kinh doanh vµ c¸c chñ tr-¬ng lín cña C«ng ty - QuyÕt ®Þnh viÖc hîp t¸c ®Çu t-, liªn doanh kinh tÕ cña C«ng ty - QuyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò vÒ tæ chøc bé m¸y ®iÒu hµnh ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cao. Trùc tiÕp n¾m ch¾c t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty qua Phßng kÕ to¸n - Phª chuÈn quyÕt to¸n cña C«ng ty, ®Ò ra chØ tiªu, nhiÖm vô vµ h-íng gi¶i quyÕt ®Ó kh¾c phôc nh-îc ®iÓm ph¸t huy -u ®iÓm cho c¸c kú tµi chÝnh tiÕp theo - QuyÕt ®Þnh vÒ kÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé, cö c¸n bé cña C«ng ty ®i n-íc ngoµi - Tæ chøc thanh tra vµ xö lý c¸c vi ph¹m ®iÒu lÖ C«ng ty * Phã chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ kiªm Phã Tæng gi¸m ®èc C«ng ty: ®-îc gi¸m ®èc uû quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lý Phßng kinh doanh. Phã Tæng gi¸m ®èc C«ng ty trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng viÖc kinh doanh cña C«ng ty, v¹ch ra ph-¬ng h-íng, nhiÖm vô trong tõng giai ®o¹n, tæ chøc thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng gi¸m ®èc vµ Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ phÇn viÖc ®-îc giao * Phßng kÕ to¸n: cã chøc n¨ng tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ toµn C«ng ty: - Tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty theo ®óng luËt ®Þnh - Tæng hîp kÕt qu¶ kinh doanh, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n thèng kª, ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh ®Ó phôc vô cho viÖc kiÓm tra thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña C«ng ty - Theo dâi t×nh h×nh c«ng nî cña C«ng ty, ph¶n ¶nh vµ ®Ò xuÊt kÕ ho¹ch thu, chi tiÒn mÆt vµ c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh¸c - Thùc hiÖn c«ng t¸c ®èi néi vµ thanh to¸n quèc tÕ - Thùc hiÖn quyÕt to¸n quý, 6 th¸ng, n¨m ®óng tiÕn ®é vµ tham gia cïng víi c¸c phßng nghiÖp vô cña c«ng ty ®Ó h¹ch to¸n lç, l·i cho tõng ho¹t ®éng kinh doanh, gióp cho C«ng ty n¾m ch¾c nguån vèn, biÕt râ sè lêi * Phßng hµnh chÝnh: - Tham m-u cho Tæng gi¸m ®èc C«ng ty vÒ tæ chøc Bé m¸y s¶n xuÊt - kinh doanh vµ bè trÝ nh©n sù phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña C«ng ty, - Qu¶n lý hå s¬, lý lÞch nh©n viªn toµn C«ng ty, x©y dùng kÕ ho¹ch, ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi d-ìng nghiÖp vô cho c¸c bé vµ nh©n viªn toµn C«ng ty * Phßng kinh doanh: Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh cña C«ng ty: - T×m kiÕm ®èi t¸c, kh¸ch hµng, nguån hµng - Ký kÕt Hîp ®ång, thùc hiÖn Hîp ®ång, ®¶m b¶o c«ng viÖc kinh doanh thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch, theo ph-¬ng ¸n ®Æt ra Phßng kinh doanh gåm 2 m¶ng: + M¶ng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: chuyªn thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu + M¶ng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh: chuyªn thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh du lÞch l÷ hµnh néi ®Þa; nghiªn cøu, t×m hiÓu c¸c ®èi t¸c ®Ó tiÕn hµnh khai th¸c du lÞch quèc tÕ. Víi m« h×nh tæ chøc vµ qu¶n lý nh- hiÖn nay, C«ng ty Cæ phÇn MªK«ng ®· ®¶m b¶o ®-îc mèi quan hÖ hîp lý gi÷a c¸c bé phËn, gi¶m thiÓu cÊp qu¶n trÞ trong C«ng ty mµ vÉn duy tr× ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thÝch øng víi m«i tr-êng kinh doanh 3.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kinh doanh C«ng ty Cæ phÇn Mªk«ng Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu Kinh doanh du lÞch l÷ hµnh C¶ hai ho¹t ®éng kinh doanh cïng lµ ho¹t ®éng th-êng xuyªn cña C«ng ty Cæ phÇn MªK«ng Trong ®ã ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh chiÕm nhiÒu nh©n c«ng nhÊt, vèn ®Çu t- kh«ng nhiÒu, t¹o ®-îc doanh thu. Tuy nhiªn, do C«ng ty Cæ phÇn MªK«ng lµ mét C«ng ty cßn rÊt trÎ, ®ang trong qu¸ tr×nh x©y dùng, t¹o dùng uy tÝn vÒ dÞch vô, ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh mÆc dÇu t¹o ®-îc doanh thu nh-ng trong n¨m ®Çu kh«ng t¹o ®-îc ra lîi nhuËn. Nh-ng ®æi l¹i C«ng ty ®· b-íc ®Çu t¹o dùng ®-îc uy tÝn trong giíi kinh doanh du lÞch, thu hót ®-îc nguån nh©n lùc trÎ vµ giái… Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu tuy ®-îc thùc hiÖn víi tÇn suÊt thÊp h¬n ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch nh-ng l¹i lµ ho¹t ®éng chñ yÕu cña ®¬n vÞ, vån ®Çu t- lín vµ ®em l¹i doanh thu còng nh- lîi nhuËn cao nhÊt cho C«ng ty. Hµng ho¸ kinh doanh chñ yÕu lµ song bét s¬ chÕ, ph©n bãn… Ph-¬ng thøc kinh doanh (®èi víi mÆt hµng song bét ) lµ t¹m nhËp t¸i xuÊt H×nh thøc giao dÞch vµ thanh to¸n chñ yÕu th«ng qua trung gian lµ c¸c Ng©n hµng 4/ Mét sè ®Æc ®iÓm cña C«ngty * VÒ lao ®éng: Do ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty th-êng cã nh÷ng giao dÞch quèc tÕ lín, v× vËy lao ®éng trong C«ng ty cã tr×nh ®é cao: - 85% lao ®éng ®¹t tr×nh ®é §¹i häc - 15 % lao ®éng ®¹t tr×nh ®é Cao ®¼ng vµ Trung cÊp §ång thêi do tÝnh chÊt c«ng viÖc th-êng xuyªn ph¶i ®i c«ng t¸c xa nªn lao ®éng nam chiÕm -u thÕ h¬n so víi lao ®éng n÷ (70%) §©y lµ nh÷ng thuËn lîi rÊt lín ®èi víi C«ng ty ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã chÕ ®é ®Ó gi÷ ®-îc lao ®éng giái (thu nhËp b×nh qu©n/ ®Çu ng-êi/th¸ng n¨m 2004 cña C«ng ty lµ (2.250.000VND/ng-êi) * VÒ vèn: Vèn lu©n chuyÓn lµ vÊn ®Ò nh¹y c¶m vµ quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung còng nh- ®èi víi mét doanh nghiÖp kinh doanh th-¬ng m¹i nh- C«ng ty Cæ phÇn MªK«ng. Vèn gióp cho C«ng ty cã ®iÒu kiÖn chñ ®éng trong kinh doanh. C«ng ty cã tæng sè vèn ban ®Çu lµ: 10.000.000.000 VND trong ®ã: - Vèn cè ®Þnh : 3.800.000.000VND - Vèn l-u ®éng : 6.200.000.000 VND Vèn l-u ®éng chiÕm mét sè l-îng lín trong tæng nguån vèn lµ c¬ héi thuËn lîi cho C«ng ty trong qu¸ tr×nh kinh doanh * ThÞ tr-êng: - VÒ m¶ng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: §èi t¸c nhËp khÈu cña C«ng ty chñ yÕu lµ C¸c C«ng ty thuéc n-íc CHND Lµo §èi t¸c xuÊt khÈu : C¸c n-íc Singapor, c¸c n-íc thuéc khèi liªn minh Ch©u ¢u… - VÒ m¶ng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa: §èi t-îng kh¸ch chñ yÕu hiÖn hiÖn nay lµ kh¸ch trong n-íc ®i du lÞch tham quan ( chiÕm 90%), 10 % lµ kh¸ch n-íc ngoµi II. ®Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n C«ng ty Cæ phÇn MªK«ng 1/ Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cã c¸c nhiÖm vô chÝnh sau: - Tham m-u cho Ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty - Theo dâi hµng ho¸, nhËp xuÊt hµng hãa trong C«ng ty - Theo dâi thu chi trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh - Cung cÊp sè liÖu phôc vô ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh - H-íng dÉn, ®«n ®èc c¸c bé phËn trong C«ng ty thu thËp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c chøng tõ h¹ch to¸n - Ph¶n ¸nh ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh kÞp thêi, ®Çy ®ñ theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh th¸ng, quý, n¨m. Thùc hiÖn viÖc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú - X©y dùng, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, gi¸ b¸n - Thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é thu nép víi Ng©n s¸ch Nhµ n-íc - Tæ chøc b¶o qu¶n, l-u tr÷ hå s¬, tµi liÖu kÕ to¸n theo ®óng quy ®Þnh XuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhiÖm vô cña Phßng kÕ to¸n vµ ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ cña C«ng ty: víi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kh«ng nhiÒu, bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung, gän nhÑ, linh ho¹t, kh«ng r-êm rµ, ®¶m b¶o c«ng viÖc thùc hiÖn th«ng suèt vµ tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ H×nh thøc tËp trung t¹o ®iÒu kiÖn cho KÕ to¸n tr-ëng thùc hiÖn l·nh ®¹o thèng nhÊt ®èi víi Phßng kÕ to¸n; thuËn lîi vµ dÔ dµng ®èi víi viÖc chØ ®¹o nghiÖp vô vµ kiÓm tra kÕ to¸n. §ång thêi còng gióp KÕ to¸n tr-ëng triÓn khai kÞp thêi sù chØ ®¹o cña Tæng gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc ®èi víi Phßng kÕ to¸n, phôc vô kÞp thêi ho¹t ®éng kinh doanh, t¹o c¬ héi c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng Bé m¸y kÕ to¸n gåm cã 3 ng-êi: KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n viªn Thñ quü * KÕ to¸n tr-ëng: lµ ng-êi phô tr¸ch chung phßng kÕ to¸n, lµ ng-êi tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ bé m¸y kÕ to¸n phï hîp víi tÝnh chÊt kinh doanh cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm h-íng dÉn chØ ®¹o, kiÓm tra c«ng viÖc kÕ to¸n viªn (kÕ to¸n xuÊt nhËp khÈu, kÕ to¸n du lÞch l÷ hµnh). KÕ to¸n tr-ëng lµ ng-êi tæ chøc ghi chÐp, tÝnh to¸n vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c trung thùc, kÞp thêi, ®Çy ®ñ toµn bé tµi s¶n vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, thùc hiÖn tÝnh to¸n vµ trÝch nép ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c kho¶n thuÕ nép ng©n s¸ch vµ c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc. KÕ to¸n tr-ëng chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Tæng gi¸m ®èc, phã tæng gi¸m ®èc. * KÕ to¸n viªn: Lµ ng-êi theo dâi s¸t sao m¶ng ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ ho¹t ®éng Du lÞch l÷ hµnh cña C«ng ty, trùc tiÕp h-íng dÉn, ®«n ®èc bé phËn kinh doanh (vµ c¸c bé phËn kh¸c nhau cña C«ng ty) thu thËp c¸c chøng tõ chi, thu hîp lÖ phôc vô C«ng t¸c h¹ch to¸n cña C«ng ty. - Trùc tiÕp theo dâi chi tiÕt tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn l-¬ng, tµi s¶n cè ®Þnh, nguyªn nhiªn liÖu, doanh thu, chi phÝ, c«ng nî ph¶i tr¶,c«ng nî ph¶i thu, c¸c kho¶n thuÕ… * Thñ quü: lµ ng-êi chuyªn thu tiÒn, chi tiÒn khi cã c¸c nghiÖp vô liªn quan tíi tiÒn mÆt ph¸t sinh, hµng ngµy ghi sæ quü tiÒn mÆt. 2/ Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i ®¬n vÞ lµ chÕ dé kÕ to¸n theo QuyÕt ®Þnh sè 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp 2.1. H×nh thøc Sæ kÕ to¸n H×nh thøc Sæ kÕ to¸n C«ng ty cæ phÇn MªK«ng ¸p dông lµ h×nh thøc Sæ kÕ to¸n NhËt ký chung. TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong C«ng ty ®Òu ph¶i ®-îc ghi vµo sæ nhËt ký chung theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n cña nghiÖp vô ®ã. Sau ®ã lÊy sè liÖu trªn c¸c sæ nhËt ký chung ®Ó ghi sæ c¸i theo tõng nghiÖp vô ph¸t sinh. ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung, hÖ thèng sæ kÕ to¸n ë C«ng ty gåm c¸c lo¹i: - Sæ nhËt ký chung (C«ng ty kh«ng më nhËt ký ®Æt biÖt). - Sæ c¸i TK. - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt: + Sæ quü tiÒn mÆt + Sæ TiÒn göi ng©n hµng + Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng-êi mua + sæ chi thanh to¸n víi ng-êi b¸n…. - Sæ tæng hîp tµi kho¶n. - C¸c lo¹i b¶ng kª (b¶ng kª chøng tõ, b¶ng kª tµi kho¶n ®èi øng). - C¸c b¶ng ph©n bæ (tiÒn l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi). S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký chung Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu HÖ thèng sæ s¸ch theo mÉu biÓu quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh 2.2. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty cæ phÇn MªK«ng lµ h×nh thøc tËp trung, toµn bé phÇn hµnh kÕ to¸n ®-îc tËp trung t¹i Phßng kÕ to¸n, viÖc thu thËp vµ kiÓm tra chøng tõ, ghi sæ kÕ to¸n, lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c ®Òu ®-îc tiÕn hµnh vµ thùc hiÖn t¹i Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty H×nh thøc tËp trung t¹o ®iÒu kiÖn cho kÕ to¸n tr-ëng thùc hiÖn ®-îc sù l·nh ®¹o thèng nhÊt ®èi víi Phßng kÕ to¸n; thuËn lîi vµ dÔ dµng trong c«ng t¸c kiÓm tra, chØ ®¹o nghiÖp vô ®èi víi Phßng kÕ to¸n; kÞp thêi triÓn khai sù chØ ®¹o cña Tæng gi¸m ®èc C«ng ty ®èi víi Phßng kÕ to¸n, phôc vô kÞp thêi ho¹t ®éng kinh doanh, t¹o c¬ héi c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng 2.3. Tæ chøc kÕ to¸n trong mét sè phÇn hµnh chñ yÕu C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh hµng ngµy ph¶n ¸nh trªn chøng tõ hîp lÖ ®-îc tËp hîp vÒ bé phËn kÕ to¸n. Tõ ®ã, bé phËn kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n: - KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng: tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng ë C«ng ty cæ phÇn Mª K«ng ®-îc chia thµnh 2 lo¹i: - TiÒn ViÖt Nam - TiÒn ngo¹i tÖ (USD) NghiÖp vô PS ®-îc kÕ to¸n ghi chÐp hµng ngµy, cuèi ngµy ®èi chiÕu sè liÖu víi thñ quü. §èi víi kho¶n ngo¹i tÖ, do c¸c nghiÖp vô tiÒn ngo¹i tÖ ph¸t sinh ë C«ng ty cã tÇn suÊt kh«ng lín nh-ng sè l-îng ngo¹i tÖ lín nªn C«ng ty Cæ phÇn MªK«ng sö dông h×nh thøc h¹ch to¸n ngo¹i tÖ b×nh qu©n gia quyÒn nh-ng cã ®Æc tr-ng kh¸c lµ C«ng ty cæ phÇn MªK«ng tÝnh gi¸ b×nh qu©n ngay trong ngµy. VD: Ngo¹i Néi tÖ dung 1/8/05 Tån kho Sè l-îng NhËp XuÊt Thµnh tiÒn §¬n Tån gi¸ 1000 15.800 NhËp XuÊt Tån 15.800 3/8/05 NhËp 5/8/05 XuÊt 3000 15.820 2800 15/8/05 NhËp 47.460 15.815 12.200 15.820 189.840 29/8/05 XuÊt 10.500 15.819 13.260 44.282 18.978 208.818 166.105,2 42.7128 - KÕ to¸n hµng tån kho: + §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh: Do ®Æc tr-ng s¶n phÈm cña ngµnh Du lÞch phÇn lín kh«ng mang h×nh th¸i cô thÓ kh«ng cã dù tr÷ vµ nhËp kho. + §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: Do ®Æc tr-ng nh÷ng hµng hãa kinh doanh cña C«ng ty ®Òu cã gi¸ trÞ vµ sè l-îng lín nªn ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho ¸p dông lµ ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn, ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ xuÊt kho theo ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh, nhËp theo gi¸ nµo th× xuÊt theo gi¸ ®ã. - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: Tµi s¶n cè ®Þnh cña ®¬n vÞ chñ yÕu lµ Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i vµ ®å dïng v¨n phßng Ph-¬ng ph¸p khÊu hao C«ng ty lùa chän lµ ph-¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu tû lÖ: 12%/n¨m ViÖc söa ch÷a, b¶o d-ìng tµi s¶n cè ®Þnh ®-îc C«ng ty tiÒn hµnh theo ®Þnh kú. - KÕ to¸n thanh to¸n: viÖc theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶, t¹m øng…lµ mét phÇn c«ng viÖc rÊt quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n ®Æc biÖt ®èi víi C«ng ty cæ phÇn Mª K«ng víi m¶ng kinh doanh Du lÞch l÷ hµnh th× viÖc t¹m øng x¶y ra th-êng xuyªn. ViÖc theo dâi chÆt chÏ c¸c kho¶n nµy gióp doanh nghiÖp cã kÕ ho¹ch c©n ®èi tµi chÝnh, x¸c ®Þnh ®-îc c¸c ®èi t-îng kh¸ch hµng -u tiªn. Tõ ®ã cã chÝnh s¸ch kinh doanh hîp lý. - KÕ to¸n thuÕ: Ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ¸p dông t¹i ®¬n vÞ theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. Hµng th¸ng, kÕ to¸n thu thËp chøng tõ ®Ó kª khai nép c¬ quan thuÕ, l-u chøng tõ theo dâi, vµo sæ chi tiÕt theo dâi thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng,… ViÖc kª khai thuÕ, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ ®-îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ ®óng theo qui ®Þnh cña c¬ quan thuÕ vµ Bé Tµi ChÝnh 2.4. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ®-îc ¸p dông ë C«ng ty tu©n theo chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC / Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh VÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp C«ng ty cæ phÇn Mª K«ng ¸p dông nh÷ng tµi kho¶n kÕ to¸n cÇn thiÕt phï hîp ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty nh- sau: - TK: 111 : TiÒn mÆt t¹i quü + 1111: TiÒn VN + 1112: Ngo¹i tÖ (USD) - TK112: TiÒn göi ng©n hµng + 1121: TiÒn VN + 1122: Ngo¹i tÖ (USD) - TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - TK 133: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®-îc khÊu trõ - TK 138: Ph¶i thu kh¸c - TK 141: T¹m øng - TK 142: Chi phÝ tr¶ tr-íc - TK 144: CÇm cè, ký c-îc, ký quü ng¾n h¹n - TK 156: Hµng hãa - TK 211 : Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh - TK 214: KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh - TK 242: Chi phÝ tr¶ tr-íc dµi h¹n - TK 311: Vay ng¾n h¹n - TK 331: Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n - TK 333: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép cho Nhµ n-íc - TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn - TK 338: Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c - TK 411: Nguån vèn kinh doanh - TK 421: Lîi nhuËn ch-a ph©n phèi - TK 511: Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô - TK 515: Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh - TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n - TK 635: Chi phÝ tµi chÝnh - TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. - TK 711: Thu nhËp kh¸c - TK 811: Chi phÝ kh¸c - TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh - TK 413: Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 2.5. HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n B¸o c¸o kÕ to¸n lµ nh÷ng b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh cña nguån h×nh thµnh tµi s¶n. T×nh h×nh kinh doanh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc trong kú h¹ch to¸n.
- Xem thêm -