Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty cổ phần may thăng long

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù ®æi míi cña ®Êt níc tõ mét níc víi nÒn kinh tÕ bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nÒn kinh ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh. HiÖn nay, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trong giai ®o¹n héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. ViÖt Nam ®· lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña c¸c tæ chøc nh ASEAN, APTA… vµ ViÖt Nam ®ang xóc tiÕn ®Ó trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO. §æi míi nÒn kinh tÕ trong níc vµ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi mét mÆt nã më ra c¸c c¬ héi kinh doanh ®Çy triÓn väng. Bªn c¹nh ®ã, c¸c doanh nghiÖp còng ph¶i ®èi ®Çu víi rÊt nhiÒu th¸ch thøc buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i chuyÓn m×nh nh nÒn kinh tÕ ph¶i nç lùc hÕt m×nh trong cuéc c¹nh tranh quyÕt liÖt nµy. Do ®ã, viÖc qu¶n lý, l·nh ®¹o khoa häc cã hiÖu qu¶ ®· trë thµnh mét yªu cÇu cÊp thiÕt cña c¸c doanh nghiÖp ®Ó duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh. Cïng víi xu híng ph¸t triÓn chung cña toµn nÒn kinh tÕ. Sù ra ®êi cña c«ng ty May Th¨ng Long ®· ®ãng gãp vµo c«ng cuéc c¶i t¹o kinh tÕ, c¶i t¹o c«ng th¬ng nghiÖp t b¶n t doanh qua viÖc h×nh thµnh nh÷ng tæ s¶n xuÊt cña c¸c Hîp t¸c x· may mÆc theo ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi x· héi chñ nghÜa, n©ng cao ®Þa vÞ lµm chñ cña ngêi c«ng d©n trong xÝ nghiÖp. Ngoµi ra c«ng ty cßn thu hót ®¬c hµng ngh×n lao ®éng, bíc ®Çu lµm quen quan hÖ s¶n xuÊt míi x· héi chñ nghÜa, ®Ò cao vai trß tËp thÓ, mäi ngêi g¾n bã tr¸ch nhiÖm víi c«ng ty. Néi dung c¬ b¶n cña b¸o c¸o thùc tËp gåm nh÷ng phÇn sau: PhÇn1: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn May Th¨ng long. PhÇn 2: Thc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn May Th¨ng Long PhÇn 3: Mét sè nhËn xÐt vµ kÕt luËn. PhÇn1: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh , ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty cæ phÇn May th¨ng Long 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn May Th¨ng Long. 1 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty: Tªn ®Çy ®ñ: Tªn thêng gäi: Tªn giao dÞch tiÕng anh: Tªn viÕt t¾t: Trô së chÝnh: §iÖn tho¹i: E-Mail: C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long C«ng ty may Th¨ng Long Thanglong garment joint stock company Thaloga 250 Minh Khai, quËn Hai Bµ Trng, Hµ Néi (84-4) 8623372 Fax: (84-4) 8623374 C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long, tiÒn th©n lµ c«ng ty may Th¨ng Long thuéc tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam, ®îc thµnh lËp vµo ngµy 08/05/1958 theo quyÕt ®Þnh cña Bé ngo¹i th¬ng. Khi míi thµnh lËp C«ng ty mang tªn C«ng ty may mÆc xuÊt khÈu, thuéc tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm, ®ãng t¹i sè nhµ 15 phè Cao B¸ Qu¸t- Hµ Néi. Ban ®Çu, C«ng ty cã kho¶ng 2000 c«ng nh©n vµ 1700 m¸y may c«ng nghiÖp. MÆc dï trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh mÆt b»ng s¶n xuÊt ph©n t¸n, c«ng nghÖ, tiªu chuÈn kü thuËt cßn thÊp, nhng c«ng ty ®· hoµn thµnh vµ vît møc kÕ ho¹ch do nhµ níc giao. §Õn ngµy 15/12/1958 C«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m víi tæng s¶n lîng lµ 391.129 s¶n phÈm ®¹t 112,8% chØ tiªu. §Õn n¨m 1959 kÕ ho¹ch C«ng ty ®îc giao t¨ng gÊp 3 lÇn n¨m 1958 nhng C«ng ty vÉn hoµn thµnh vµ ®¹t 102% kÕ ho¹ch. Trong nh÷ng n¨m nµy C«ng ty ®· më réng mèi quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng níc ngoµi nh Liªn X«, §øc, M«ng Cæ, TiÖp Kh¾c. Bíc vµo thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt (1961- 1965) C«ng ty ®· cã mét sè thay ®æi lín. Vµo th¸ng 7 n¨m 1961, C«ng ty chuyÓn ®Þa ®iÓm lµm viÖc vÒ 250 phè Minh Khai, thuéc khu phè Hai Bµ Trng nay lµ quËn Hai Bµ Trng, lµ trô së chÝnh cña c«ng ty ngµy nay. §Þa ®iÓm míi cã nhiÒu thuËn lîi, mÆt b»ng réng r·i, tæ chøc s¶n xuÊt æn ®Þnh. C¸c bé phËn ph©n t¸n tríc, nay ®· thèng nhÊt thµnh mét mèi, t¹o thµnh d©y chuyÒn s¶n xuÊt khÐp kÝn kh¸ hoµn chØnh tõ kh©u nguyªn liÖu, c¾t, may, lµ, ®ãng gãi. Ngµy 31/8/1965 theo quyÕt ®Þnh cña Bé ngo¹i th¬ng c«ng ty cã sù thay ®æi lín vÒ mÆt tæ chøc nh: t¸ch bé phËn gia c«ng thµnh ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®éc lËp, víi tªn gäi C«ng ty gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu; cßn C«ng ty may mÆc xuÊt khÈu ®æi thµnh XÝ nghiÖp may mÆc xuÊt khÈu; Ban chñ nhiÖm ®æi thµnh Ban gi¸m ®èc. Vµo nh÷ng n¨m chiÕn tranh chèng Mü, C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh c«ng ty ®· ph¶i 4 lÇn ®æi tªn, 4 lÇn thay ®æi ®Þa ®iÓm, 5 lÇn thay ®æi c¸c c¸n bé chñ chèt nhng C«ng ty vÉn v÷ng bíc tiÕn lªn thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø hai. Trong c¸c n¨m 1976-1980, C«ng ty ®· tËp trung vµo mét sè ho¹t ®éng chÝnh nh: triÓn khai thùc hiÖn lµ ®¬n vÞ thÝ ®iÓm cña toµn ngµnh may, trang bÞ thªm m¸y mãc, nghiªn cøu c¶i tiÕn d©y chuyÒn c«ng nghÖ. N¨m 1979, C«ng ty ®îc Bé quyÕt ®Þnh ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp may Th¨ng Long. Bíc vµo kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø 3 (1980-1985) tríc nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng cao cña sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi 2 vµ ph¸t triÓn. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn híng trong thêi gian nµy, C«ng ty lu«n chñ ®éng t¹o nguån nguyªn liÖu ®Ó gi÷ v÷ng tiÕn ®é s¶n xuÊt, thùc hiÖn liªn kÕt víi nhiÒu c¬ së dÞch vô cña Bé ngo¹i th¬ng ®Ó nhËn thªm nguyªn liÖu. Gi÷ v÷ng nhÞp ®é t¨ng trëng tõng n¨m, n¨m 1981 C«ng ty giao 2.669.771 s¶n phÈm, n¨m 1985 giao 3.382.270 s¶n phÈm sang c¸c níc: Liªn X«, Ph¸p, §øc, Thuþ §iÓn. Ghi nhËn chÆng ®êng phÊn ®Êu 25 n¨m cña C«ng ty, n¨m 1983 Nhµ níc ®· trao tÆng xÝ nghiÖp may Th¨ng Long: Hu©n ch¬ng Lao ®éng h¹ng Nh×. Cuèi n¨m 1986 c¬ chÕ bao cÊp ®îc xo¸ bá vµ thay thÕ b»ng c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, c¸c doanh nghiÖp lóc nµy ph¶i tù t×m b¹n hµng, ®èi t¸c. §Õn n¨m 1990, liªn bang céng hoµ x· héi chñ nghÜa X« ViÕt tan r· vµ c¸c níc x· héi chñ nghÜa ë §«ng ¢u sôp ®æ, thÞ trêng cña C«ng ty thu hÑp dÇn. §øng tríc nh÷ng khã kh¨n nµy, l·nh ®¹o cña C«ng ty may Th¨ng Long ®· quyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, ®Çu t h¬n 20 tû ®ång ®Ó thay thÕ toµn bé hÖ thèng thiÕt bÞ cò cña Céng hoµ d©n chñ §øc (TEXTIMA) tríc ®©y b»ng thiÕt bÞ míi cña Céng hoµ liªn bang §øc (FAAP), NhËt B¶n (JUKI). §ång thêi C«ng ty hÕt søc chó träng ®Õn viÖc t×m kiÕm vµ më réng thÞ trêng xuÊt khÈu. C«ng ty ®· ký nhiÒu hîp ®ång xuÊt khÈu víi c¸c C«ng ty ë Ph¸p, §øc, Thuþ §iÓn, Hµn Quèc, NhËt B¶n. Víi nh÷ng sù thay ®æi hiÖu qu¶ trªn, n¨m 1991 xÝ nghiÖp may Th¨ng Long lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn trong toµn ngµnh may ®îc Nhµ níc cÊp giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. C«ng ty ®îc trùc tiÕp ký hîp ®ång vµ tiÕp cËn víi kh¸ch hµng ®· gióp tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc vµ ®Þa ph¬ng trong thêi kú ®æi míi, th¸ng 6-1992, xÝ nghiÖp ®îc Bé C«ng nghiÖp nhÑ (nay lµ Bé c«ng nghiÖp) cho phÐp ®îc chuyÓn ®æi tæ chøc tõ xÝ nghiÖp thµnh C«ng ty vµ gi÷ nguyªn tªn Th¨ng Long theo quyÕt ®Þnh sè 218 TC/L§- CNN. C«ng ty may Th¨ng Long ra ®êi, ®ång thêi lµ m« h×nh C«ng ty ®Çu tiªn trong c¸c xÝ nghiÖp may mÆc phÝa B¾c ®îc tæ chøc theo c¬ chÕ ®æi míi. N¾m b¾t ®îc xu thÕ ph¸t triÓn cña toµn ngµnh n¨m 1993 C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t h¬n 3 tû ®ång mua 16.000 m2 ®Êt t¹i H¶i Phßng, thu hót gÇn 200 lao ®éng. C«ng ty ®· më thªm nhiÒu thÞ trêng míi vµ trë thµnh b¹n hµng cña nhiÒu C«ng ty níc ngoµi ë thÞ trêng EU, NhËt B¶n, Mü… Ngoµi thÞ tr êng xuÊt khÈu C«ng ty ®· chó träng thÞ trêng néi ®Þa, n¨m 1993, C«ng ty ®· thµnh lËp Trung t©m th¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i 39 Ng« QuyÒn, Hµ Néi víi diÖn tÝch trªn 300 m2. Nhê sù ph¸t triÓn ®ã, C«ng ty lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®Çu tiªn ë phÝa B¾c chuyÓn sang ho¹t ®éng g¾n s¶n xuÊt víi kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶. B¾t ®Çu tõ n¨m 2000, C«ng ty ®· thùc hiÖn theo hÖ thèng qu¶n lý ISO 9001-2000, hÖ thèng qu¶n lý theo tiªu chuÈn SA 8000. N¨m 2003, c«ng ty may Th¨ng Long ®îc cæ phÇn ho¸ theo QuyÕt ®Þnh sè 1496/Q§-TCCB ngµy 26/6/2003 cña Bé C«ng nghiÖp vÒ viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc C«ng ty may Th¨ng Long trùc thuéc tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam. C«ng ty may Th¨ng Long chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn, Nhµ níc n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi 51% vèn ®iÒu lÖ, b¸n mét phÇn vèn cña Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty (49%). Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, khi cã nhu cÇu vµ ®ñ ®iÒu kiÖn, c«ng ty cæ phÇn sÏ ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu hoÆc tr¸i 3 phiÕu ®Ó huy ®éng vèn ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Theo ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸: Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty Vèn ®iÒu lÖ ®îc chia thµnh MÖnh gi¸ thèng nhÊt cña mçi cæ phÇn 23.306.700.000 ®ång 233.067 cæ phÇn 100.000 ®ång Nh vËy, qua 47 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, C«ng ty may Th¨ng Long ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch ®ãng gãp vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña ®Êt níc trong thêi kú chèng Mü còng nh trong thêi kú ®æi míi. Ghi nhËn nh÷ng ®ãng gãp cña C«ng ty, Nhµ níc ®· trao tÆng cho ®¬n vÞ nhiÒu hu©n ch¬ng cao quý. Víi sù cè g¾ng cña toµn thÓ C«ng ty, tõ mét c¬ së s¶n xuÊt nhá, trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty may Th¨ng Long ®· ph¸t triÓn quy m« vµ c«ng suÊt gÊp 2 lÇn so víi trong nh÷ng n¨m 90, trë thµnh mét doanh nghiÖp cã quy m« gåm 9 xÝ nghiÖp thµnh viªn t¹i Hµ Néi, Hµ Nam, Nam §Þnh, Hoµ L¹c víi 98 d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ gÇn 4000 c¸n bé c«ng nh©n viªn, n¨ng lùc s¶n xuÊt ®¹t trªn 12 triÖu s¶n phÈm/n¨m víi nhiÒu chñng lo¹i hµng ho¸ nh: s¬ mi, dÖt kim, Jacket, ®å jeans… 1.2 C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long 1.2.1.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty: 1. Chøc n¨ng cña c«ng ty: Khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi s¶n vµ nguån vèn, lao ®éng ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t×m nhiÒu mÆt hµng, ®ång thêi nghiªn cøu, øng dông khoa häc kü thuËt ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, më réng thÞ trêng. 2. NhiÖm vô cña c«ng ty: X©y dùng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c kÕ ho¹ch xuÊt kinh doanh, ®¸p nhu cÇu may mÆc cña mäi tÇng líp trong x· héi ®ång thåi hoµn thµnh nghÜa vô víi nhµ níc, tæ chøc tèt chøc tèt ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. 1.2.2. Bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp vµ quy tr×nh c«ng nghÓ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty. 1. Bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp: CÊp c«ng ty: + Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý cao nhÊt cña c«ng ty Cæ phÇn may Th¨ng long, ®îc bÇu ®Ó chØ ®¹o qu¶n lý mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. + Héi ®ång cña c«ng ty gåm 07 thµng viªn, 1 chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ, 1 phã chñ tÞch héi ®ång qu¹n trÞ vµ 5 uû viªn do ®¹i hé cæ ®«ng bÇu hoÆc b·i miÔn. + Tæng gi¸m ®èc: lµ ngêi ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ngµy cña c«ng ty. Tæng gi¸m ®èc do héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÓm hoÆc b¶i miÔn. + Tæng gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÓm tríc héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®îc giao. + Gióp viÖc cho tæng gi¸m ®èc cã c¸c phã tæng gi¸m ®èc do héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña tæng gi¸m ®èc. Gåm cã c¸c phã tæng gi¸m ®èc sau: + Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt: Cã nhiÖm vô gióp cho tæng gi¸m ®èc vÒ mÆt kü thuËt s¶n xuÊt vµ thiÕt kÕ cña c«ng ty. 4 + Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt: Cã nhiÖm vô gióp viÖc cho tæng gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt. + Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh: Cã nhiÖm vô gióp viÖc cho tæng gi¸m ®èc biÕt vÒ c¸c mÆt ®êi sèng c«ng nh©n viªn vµ ®iÒu hµnh xÝ nghiÖp dÞch vô ®êi sèng.  C¸c phßng ban gåm: + V¨n phßng c«ng ty: Cã nhiÖm vô qu¶n lý nh©n sù, c¸c mÆt tæ chøc cña c«ng ty, quan hÖ ®èi ngo¹i, gi¶i quyÕn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch víi ngêi lao ®éng. + Phßng kü thuËt chÊt lîng: Cã nhiÖm vô qu¶n lý, ph¸c th¶o, t¹o mÉu c¸c mÆt hµng theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng vµ nhu cÇu cña c«ng ty, ®ång thêi cã nhiÖm vô kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm khi ®a vµo nhËp kho thµnh phÈm. + Phßng kÕ ho¹ch thÞ trêng: Cã nhiÖm vô nghiªn cøu, kh¶o s¸t thÞ trêng vµ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng, quý, n¨m. Tæ chøc qu¶n lý c«ng viÖc xu©t nhËp khÈu hµng h¸o, ®µm ph¸n so¹n th¶o hîp ®ång víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. + Phßng kÕ to¸n tµi vô: Tæ chøc qu¶n lý thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n theo tõng chÝnh s¸ch cña nhµ níc, ®¶m b¶o nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu ph¸t triÓn cña c«ng ty, ph©n tÝnh vµ tæng hîp sè liÖu ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña c«ng ty cã hiÖu qu¶. + Cöa hµng thêi trang: Trng bµy c¸c s¶n phÈm mang tÝnh chÊt giíi thiÖu s¶n phÈm lµ chÝnh. Bªn c¹nh ®ã cßn cã nhiÖm vô cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu cña thÞ trêng, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®Ó x©y dùng c¸c chiÕn lîc t×m kiÕm thÞ trêng. + Trung t©m th¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm: Trng bµy, giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty, ®ång thêi còng la n¬i tiÕp nhËn c¸c ý kiÕn ®ãng gãp ph¶n håi t ngêi tiªu dïng. + Phßng kinh doanh néi ®Þa: Tæ chøc tiªu thô hµng ho¸ néi ®Þa, qu¶n lý hÖ thèng c¸c ®¹i lý b¸n hµng cho c«ng ty vµ tæng hîp sè liÖu theo dái b¸o c¸o t×nh h×nh, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô hµng ho¸ cña c¸c hÖ thèng cöa hµng ®¹i lý.  CÊp xÝ nghiÖp: ë c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn cã ban gi¸m ®èc xÝ nghiÖp bao gåm gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc xÝ nghiÖp. Ngoµi ra cßn cã c¸c tæ trëng s¶n xuÊt, nh©n viªn tiÒn l¬ng, cÊp ph¸t, thèng kª, cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu… Díi c¸c trung t©m vµ cöa hµng cã c¸c cöa hµng trëng, c¸c nh©n viªn… M« h×nh bé m¸y tæ chøc qu¶n lý c«ng ty ®îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å sau: 5 Tæng gi¸m ®èc P. gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt Phßng kü thuËt chÊt l îng Phßng kinh doanh néi ®Þa V¨n phßn g P. tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr êng Phßng chuÈn bÞ s¶n xuÊt Phßng kÕ to¸n tµi vô P. tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh Trung t©m TM vµ GTSP Gi¸m ®èc c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn Nh©n viªn th«ng kª c¸c XN XNI XN II XN III Cöa hµng thêi trang xÝ nghiÖp dÞch vô ®êi sèng Cña hµng trëng Nh©n viªn th«ng kª PX Kho ngo¹i quan Xëng s¶n xu©t nhôa XN may Hµ Nam XN may Nam H¶i PX thªu 6 XN phô trî XN thiÕt kÕ TTK T PX mµi 2. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm: C«ng ®o¹n in thªu V¶i C¾t KiÓm chÊt l îng s¶n ph¶m May NhËp kho thµnh phÈm KiÓm tra thµnh phÈm Hoµn thµnh Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long lµ mét quy tr×nh liªn tôc ®îc thùc hiÖn trªn quy tr×nh c«ng nghÖ hiÖn ®¹i liªn tôc ®ång bé vµ khÐp kÝn tõ kh©u nguyªn liÖu ®a vµo lµ v¶i ®îc ®a ®Õn bé phËn c¾t sau ®ã ®Õn bé phËn may (nÕu s¶n phÈm nµo ph¶i in, thªu th× ph¶i qua c«ng ®o¹n in 7 thªu råi míi ®Õn c«ng ®o¹n may) sau khi may hoµn thµnh s¶n phÈm ®îc ®a tíi bé phËn kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm (KCS) ®Ó kiÓm tra c¸c mÆt hµng bÞ lçi, bÞ sai quy c¸ch, mÉu m· kh«ng ? sau ®ã ®Õn bé phËn kiÓm tra thµnh phÈm, sau khi kiÓm tra thµnh phÈm ®îc ®ªm ®i lµ, ñi vµ hoµn thµnh s¶n phÈm ®îc ®ãng gãi vµ ®a vµo nhËp kho. Mçi c«ng ®o¹n cña quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty ®Òu cã møc ®é quan träng nhÊt ®Þnh song c«ng ®o¹n quan träng nhÊt vÈn lµ c«ng ®o¹n c¾t v× nÕu c¾t sai kÝch thíc quy ®Þnh sÏ kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c chØ tiªu kü thuËt cña kÕ ho¹ch dÈn ®Õn s¶n phÈm sÏ bÞ háng vµ kh«ng thÓ tiªu thô ®îc v× nÕu tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm nh vËy sÏ lµm cho c«ng ty bÞ mÊt uy tÝn víi kh¸ch hµng ®ång thêi sÏ lµm mÊt ®i mét kho¶n lîi nhuËn cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy ®ßi hái c«ng nh©n ë c«ng ®o¹n nµy ph¶i cã tay nghÒ cao chÝnh x¸c. tuy nhiªn khi s¶n phÈm ®îc c¾t may ®óng kÝch thíc, mÉu m·, muèn cho chÊt lîng s¶n phÈm ®îc tèt ®¸p øng nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng th× viÖc lùa chän c¸c lo¹i v¶i ®Ó ®a vµo s¶n xuÊt còng lµ mét c«ng ®o¹n rÊt quan träng. Nh vËy ®Ó s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm c«ng ty ph¶i tr¶i qua hµng lo¹t c¸c c«ng ®o¹n quan träng vµ phøc t¹p 1.2.3.T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n:  C¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng cña tõng bé phËn kÕ to¸n: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung. Bé m¸y kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn trän vÑn ë phßng kÕ to¸n cña c«ng ty, ë c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn vµ c¸c bé phËn trùc thuéc kh«ng tæ chøc kÕ to¸n riªng mµ bè trÝ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n thèng kª.  §øng ®Çu lµ kÕ to¸n trëng, kiªm kÕ to¸n tæng hîp, lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chung toµn c«ng ty, theo dâi qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mäi c«ng viÖc kÕ to¸n. §ång thêi tæ tæng hîp sè liÖu ®Ó ghi vµo sæ tæng hîp toµn c«ng ty, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n.  2 Phã phßng kÕ to¸n, c¸c nh©n viªn thñ quü  KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng ( kÕ to¸n thanh toan ): Sau khi kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña chøng tõ gèc, kÕ to¸n thanh to¸n viÕt phiÕu thu, chi ( ®èi víi tiÒn, viÕt sÐc, uû nhiÖm chi ®èi víi tiÒn göi ng©n hµng), hµng ngµy vµo sæ chi tiªt vµ cuèi th¸ng lËp b¶ng kª tæng hîp, ®èi chiÕu víi sæ cña thñ quû, sæ phô ng©n hµng, lËp kÕ ho¹ch tiÒn mÆt göi lªn cho ng©n hµng cã quan hÖ giao dÞch. qu¶n lý c¸c tµi kho¶n 111, 112 vµ c¸c sæ chi tiÕt cña nã. Cuèi th¸ng lËp nhËt ký chøng tõ sè 1 vµ sè 2, b¶ng kª sè 1 vµ 2 vµ nhÊt ký chøng tõ sè 4  KÕ to¸n vËt t: Cã tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song, cuèi th¸ng tæng hîp sè liÖu, lËp b¶ng kª, theo dái nhËp xuÊt vµ nép b¸o c¸o cho bé ph©n kÕ to¸n tÝnh gi¸ gi¸ nguyªn vËt liÖu. Phô tr¸ch tµi kho¶n 152, tµi kho¶n 153 . khi cã yªu cÇu cña bé phËn kÕ to¸n vµ c¸c bé phËn 8 chøc n¨ng kh¸c tiÕn hµnh kiÓm kª l¹i kho vËt t, ®èi chiÕu víi sæ kÕ to¸n nÕu cã sù thiÕu hôt th× t×m ra nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p xö lý ghi trong b¶n kiÓm kª.  KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ nguån vèn: Qu¶n lý c¸c tµi kho¶n 211, 121, .213, 214, 411, 412, 415, 416, 441. Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã cña c«ng ty, theo dái t×nh h×nh t¨ng hay gi¶m , tÝnh khÊu hao, theo ph¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh, theo dâi c¸c nguån vèn vµ c¸c quû cña c«ng ty, cuèi th¸ng lËp b¶ng ph©n bæ sè 3, nhËt ký chøng tõ sè 9.  KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n BHXH: Qu¶n lý tµi kho¶n 334, 338, 627, 641, 642. Hµng th¸ng c¨n cø vµo s¶n lîng cña xÝ nghiÖp vµ ®¬n gi¸ l¬ng cña xÝ nghiÖp vµ hÕ sè l¬ng gi¸n tiÕp, ®ång thêi nhËn c¸c b¶ng thanh to¸n l¬ng do c¸c nh©n viªn phßng kÕ to¸n göi lªn, tæng hîp sè liÖu, lËp b¶ng tæng hîp thanh to¸n l¬ng cña c«ng ty, lËp b¶ng ph©n bæ sè 1.  KÕ to¸n c«ng nî: Theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ trong c«ng ty vµ gi÷a c«ng ty víi kh¸ch hµng. Phô tr¸ch tµi kho¶n 131, 136, 138, 141, 331, 333. Ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt cho tõng ®èi tîng, cuèi th¸ng lËp nhËt ký chøng tõ sè 5, sè 10 vµ b¶ng tæng hîp sè 11.  KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Theo dâi t×nh h×nh xuÊt nhËp, tån kho thµnh phÈm thµnh phÈm, gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt nhËp, ghi sæ chi tiÕt tµi kho¶n 155, cuèi th¸ng lËp b¶ng kª sè 8 vµ sè 11, ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n cã liªn quan.  Thñ quü: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quü tiÒn mÆt cña c«ng ty, hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c phiÕu chi hîp lÖ ®Ó xuÊt nhËp quü, ghi sæ quü phÇn thu chi. Cuèi ngµy ®èi chiÕu víi sæ quü cña kÕ to¸n tiÒn mÆt. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã c¸c kÕ to¸n viªn ë c¸c xÝ nghiÖp. Cã tr¸ch nhiÖm thu thËp ghi chÐp vµ xö lý c¸c chøng tõ ban ®Çu. Sau ®ã chuyÓn chng tõ vÒ c«ng ty ®Ó kiÓm tra . Trªn c¬ së ®ã phßng tµi chÝnh kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n chung toµn c«ng ty. Tãm l¹i: bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo s¬ ®å sau: 9 KÕ to¸n trëng Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n vËt t KÕ to¸n TSC§ vµ vèn KÕ to¸n tiÒn l ¬ng KÕ to¸n c«ng nî KT tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh Gi¸ thµnh KÕ to¸n tiªu thô Thñ quü  H×nh thøc kÕ to¸n Nh©n viªn thèng kª cña c¸c xÝ nghiÖp vµ ph©n xëng C«ng ty ®¨ng ký sö dông hÇu hÕt c¸c chøng tõ vµ tµi kho¶n trong hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n vµ hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt do ban tæ chøc ph¸t hµnh. HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dôngtõph¬ng Chøng gèc vµph¸p b¶ng kª khai thêng xuyªn trong h¹ch ph©ndâi bæ ph¶n ¸nh mét c¸ch thêng xuyªn, liªn to¸n hµng tån kho, nhê ®ã kÕ to¸n theo tôc, cã hÖ thèng t×nh h×nh nhËp, xuÊt tån kho trªn c¬ së sæ s¸ch kÕ to¸n vµ cã thÓ x¸c ®Þnh vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo . Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng xuÊt kho lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. KÕ to¸n khÊu hao TSC§ theo ph¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh, kÕ to¸n chi phÝ B¶ngvËt kª liÖu vµ TSC§ lµ ph¬ng NhËt ký chøng ThÎ vµ sæ kÕ to¸n nguyªn ph¸p ghitõthÎ song song. chi tiÕt C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ víi hÖ thèng ghi sæ t¬ng ®èi phï hîp víi c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty, néi dung theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh, ®¶m b¶o c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn, liªn tôc. §©y lµ h×nh thøc kÕt hîp gi÷a viÖc ghi chÐp theo thø tù thêi gian vµ viÖc ghi chÐp sæ theo hÖ thèng, gi÷a viÖc ghi chÐp theo thø tù thêi gian víi viÖc tæng hîp sè liÖu b¸o Sæ c¸i B¶ng tæng hîp c¸o cuèi kú, cuèi th¸ng. chi tiÕt H×nh thøc h¸ch to¸n nµy ®îc thÓ hiÖn b»ng s¬ ®å sau: B¸o c¸o tµi chÝnh 10 Chó ý: Ghi hµng ngµy: §èi chiÕu kiÓm tra Ghi cuèi th¸ng, quÝ 11 PhÇn 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn May th¨ng Long 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 2.1. T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Tµi s¶n Sè ®Çu n¨m 57.674.477.909 250.049.377 25.952.339.991 30.276.324.204 1.195.764.337 49.508.246.859 47.114.576.122 2.393.670.737 A_ TSL§ vµ ®Çu t ng¾n h¹n 1. TiÒn 2. C¸c kho¶n ph¶i thu 3.Hµng tån kho 4.TµI s¶n lu ®éng kh¸c B_ TSC§ vµ ®Çu t dµI h¹n 1. TµI s¶n cè ®Þnh 2.C¸c kho¶n ®Çu t tµI chÝnh dµI h¹n 3. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang Tæng céng tµI s¶n 107.182.724.768 Nguån vèn A_ Nî ph¶i tr¶ 89.014.041.892 1. Nî ng¾n h¹n 56.970.374.020 2. Nî dµI h¹n 32.043.667.872 B-Nguån vèn chñ së h÷u 18.168.682.877 1. Nguån vèn, quü 18.385.925.758 2. Nguån kinh phÝ, quü kh¸c -217.242.882 Tæng céng nguån vèn 107.182.724.768 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n) sè cuèi kú 63.341.713.645 952.199.374 24.354.375.006 36.754.739.206 1.280.400.059 56.236.641.729 44.229.082.472 1.000.000.000 11.007.559.257 119.578.355.374 98.423.957.175 70.705.523.712 27.718.433.463 21.154.398.200 21.009.040.493 154.357.707 119.578.355.374 Tõ b¶ng c©n ®èi cho thÊy tæng tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n t¨ng lªn. N¨m 2004 lµ 63,341 tû so víi n¨m 2003 chØ lµ 57,674 tû. Tæng TSL§ t¨ng lªn chñ yÕu lµ do tiÒn dù tr÷ cña C«ng ty t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n cña n¨m 2004 còng t¨ng so víi n¨m 2003 kho¶ng h¬n 6 tû. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña hiÖn tîng nµy lµ møc t¨ng cña chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang (t¨ng gÇn 9 tû) lín h¬n møc gi¶m cña TSC§ (gi¶m kho¶ng 3 tû). C¶ 2 chØ tiªu TSL§ vµ TSC§ ®Òu t¨ng, n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. ChÝnh v× vËy, tæng tµi s¶n cña n¨m 2004 t¨ng h¬n so víi n¨m 2003. Nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty n¨m 2004 so víi n¨m 2003 còng t¨ng lªn h¬n 8 tû. §iÒu nµy cã nguyªn nh©n chñ yÕu lµ nî ng¾n h¹n t¨ng lªn kh¸ lín, n¨m 2003 chØ cã 56,970 tû nhng sang ®Õn n¨m 2004 ®· lµ 70,705 tû. Trong n¨m 2004, C«ng ty ®· thùc hiÖn rÊt nhiÒu hîp ®ång míi, ®iÒu nµy lµm cho nî ng¾n h¹n cña C«ng ty t¨ng lªn kh¸ nhiÒu. 12 Nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty t¨ng lªn ®¸ng kÓ tõ 18,168 tû t¨ng lªn 21,154 tû. Nguån vèn CSH t¨ng do nguån vèn ®îc t¨ng cêng ®Çu t tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. Nh vËy, tæng nguån vèn cña c«ng ty n¨m 2004 t¨ng lªn so víi n¨m tríc. 2.2 Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ c¬ cÊu vÒ tµi s¶n vµ nguån vèn ChØ tiªu §VT N¨m 2003 N¨m 2004 -Tµi s¶n cè ®Þnh /Tæng tµi s¶n % 46 47 -Tµi s¶n lu ®éng /Tæng tµi s¶n % 54 53 -Nî ph¶i tr¶ /Tæng nguån vèn % 83 82 -Nguån vèn CSH/ Tæng nguån vèn % 17 18 1-Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n 2-Bè trÝ c¬ cÊu nguån vèn (Nguån tõ phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n ) Qua ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu ë trªn ta thÊy râ rµng r»ng sù biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu lµ kh«ng ®¸ng kÓ trong 2n¨m 2003 vµ 2004, møc chªnh lÖch chØ giao ®éng trong kho¶ng 1%. §iÒu ®ã cho thÊy c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty lµ kh¸ æn ®Þnh, kh«ng cã nh÷ng biÕn ®éng lín g©y x¸o trén ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tû lÖ tµi s¶n cè ®Þnh trªn tæng tµi s¶n chiÕm 46% n¨m 2003 vµ n¨m 2004 tû lÖ nµy t¨ng thªm 1% tøc lµ 47%. Bªn c¹nh ®ã, tû lÖ tµi s¶n lu ®éng trªn tæng tµi s¶n l¹i chiÕm tû lÖ cao h¬n tµi s¶n cè ®Þnh, n¨m 2003 lµ 54%, n¨m 2004 gi¶m 1% cßn 53%. Tõ 2 chØ tiªu nµy, ta thÊy r»ng tµi s¶n lu ®éng trong suèt 2 n¨m 2003 vµ 2004 lu«n chiÕm tû träng cao h¬n tµi s¶n cè ®Þnh, nguyªn nh©n phÇn nµo do c«ng ty ®· thùc hiÖn nhiÒu hîp ®ång, thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn. VÒ bè trÝ c¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty, tû lÖ nî ph¶i tr¶ trong tæng nguån vèn cña 2 n¨m 2003 vµ 2004 ®Òu ë møc kh¸ cao 83% vµ 82%. Trong khi ®ã, tû lÖ cña nguån vèn chñ së h÷u trªn tæng nguån vèn chØ ë møc kh¸ thÊp, n¨m 2003 lµ 17%, sang ®Õn n¨m 2004 chØ t¨ng lªn ®îc 1% vµ ®øng ë møc 18%. Qua ®ã ta thÊy râ rµng r»ng trong tæng nguån vèn th× nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty chiÕm ®a sè, cßn nguån vèn chØ chiÕm mét phÇn nhá trong tû träng tæng nguån vèn. §iÒu nµy sÏ g©y ra khã kh¨n kh«ng nhá cho c«ng ty nÕu nh c«ng ty gÆp r¾c rèi hay trë ng¹i trong viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n nî. 2.3. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. §VT:®ång ChØ tiªu Tæng doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi nhuËn gép Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 109.456.623.268 116.328.197.522 128.539.949.338 0 0 0 109.456.623.268 116.328.197.522 128.539.949.338 92.294.593.219 97.585.612.128 104.674.964.742 17.162.030.049 18.742.585.394 23.864.984.596 6.094.739.011 5.833.773.469 5.684.162.234 6.741.359.841 7.387.697.072 10.409.245.348 13 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng 4.325.931.197 5.521.114.853 SX-KD Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµI 105.185.041 149.094.491 chÝnh Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 3.324.165.857 4.264.127.941 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµI -3.289.808.816 -4.115.033.450 chÝnh C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c 0 0 Chi phÝ kh¸c 11.498.912 10.623.640 Lîi nhuËn kh¸c -11.498.912 -10.623.640 Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 1.024.623.469 1.395.457.763 ThuÕ TNDN ph¶i nép 327.879.510 446.546.484 Lîi nhuËn sau thuÕ 696.743.959 948.911.279 (Nguån tõ phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n ) 7.771.577.014 5.047.474 6.180.520.687 -6.175.473.213 25.000.000 0 25.000.000 1.621.103.801 518.753.216 1.102.350.585 Qua b¶ng kÕt qu¶ kinh doanh trªn ta thÊy : C¶ 3 n¨m 2003, 2004, 2005 kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®Òu cã l·i, t¹o viÖc lµm æn ®Þnh cho CBCNV. Cô thÓ n¨m 2003 c«ng ty l·i 696,743 triÖu, n¨m 2004 c«ng ty thu ®îc h¬n 948,911 triÖu, sang n¨m 2005 ®¹t ®îc lîi nhuËn sau thuÕ lµ1.102,350 triÖu. Nh vËy, lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty ®¹t ®îc rÊt kh¶ quan, n¨m sau lîi nhuËn cao h¬n n¨m tríc. Mét vÊn ®Ò rÊt kh¶ quan cña c«ng ty n÷a lµ tæng lîi nhuËn cña c«ng ty ®Òu cã sù t¨ng trëng vît bËc. Tæng lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2005 lµ 1.102.350.585 t¨ng h¬n rÊt nhiÒu so víi n¨m 2003 chØ cã 696.743.959. Bªn c¹nh ®ã, chÊt lîng hµng ho¸, dÞch vô cña c«ng ty cung cÊp, b¸n ra thÞ trêng rÊt cao do gi¸ trÞ c¸c kho¶n gi¶m trõ trong c¶ ba n¨m ®Òu b»ng kh«ng. 2.4. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh c¨n b¶n kh¸c C«ng thøc tÝnh kh¶ n¨ng thanh to¸n: Tµi s¶n lu ®éng Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi = Nî ng¾n h¹n Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = TSL§ - Hµng tån kho Nî ng¾n h¹n ChØ tiªu §VT N¨m 2004 N¨m 2005 -Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ / doanh thu % 0,8 0,85 -Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/ Tæng TS % 0,9 0,92 -Tû suÊt lîi nhËn sau thuÕ/Nguån vèn CSH % 5,01 5,21 -Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi LÇn 1,01 0,9 -Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh LÇn 0,48 0,37 Tû suÊt lîi nhuËn Kh¶ n¨ng thanh to¸n 14 (Nguån tõ phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n) Nh×n vµo b¶ng ta thÊy n¨m 2004 cø 1® nî th× cã 0,48 ® ®Ó thanh to¸n ngay, n¨m 2005 cø 1 ® nî th× cã 0,37 ® dÓ thanh to¸n ngay. Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi cña C«ng ty cho biÕt cø 1® nî ng¾n h¹n th× cã 1,01® TSL§ vµ ®Çu t ng¾n h¹n ®Ó tr¶. N¨m 2005 cø 1® nî ng¾n h¹n th× cã 0,9® TSC§ vµ ®Çu t ng¾n h¹n ®Ó ®¶m b¶o viÖc chi tr¶. Ngo¹i trõ kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi cña n¨m 2004 lín h¬n mét tøc lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nµy cña c«ng ty rÊt tèt. Cßn l¹i, tÊt c¶ c¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh vµ hiÖn thêi cña c¸c n¨m cßn l¹i ®Òu nhá h¬n mét. §iÒu nµy gi¶i thÝch t¹i sao kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi vµ thanh to¸n nhanh cña c«ng ty ®Òu kh¸ thÊp. C«ng ty cÇn nhËn thøc râ ®iÒu nµy ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p tiÕn hµnh n©ng cao chÊt lîng cña c¸c chØ tiªu nµy. Nh×n vµo b¶ng trªn ta co nhËn xÐt vÒ tû suÊt lîi nhuËn: Tû suÊt lîi nhuËn t¹o ra doanh thu t¨ng tõ (0,8% n¨m 2004 lªn 0,85% n¨m 2005) cã nghÜa lµ kh¶ n¨ng t¹o ra doanh thu cña C«ng ty t¨ng. ChØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña tµi s¶n còng cã xu híng t¨ng (tõ 0,9% n¨m 2004 lªn 0,92% n¨m 2005). §èi víi vèn CSH kh¶ n¨ng sinh lêi cao nhÊt t¨ng (tõ 5,01% n¨m 2004 lªn 5,21% n¨m 2004). Chøng tá ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. 2.5.T×nh h×nh ngêi lao ®éng Tõ thêi kú ®Çu míi thµnh lËp, vµ thêi kú bao cÊp C«ng ty ®îc u ¸i tuyÓn chän lao ®éng, thî cã tr¸ch nhiÖm tay nghÒ cao, m¸y mãc tèt nhÊt trong kh¶ n¨ng hiÖn cã. Sau nµy líp c«ng nh©n trÎ ®îc tuyÓn vµo C«ng ty, ngoµi tr×nh ®é v¨n ho¸ ®· tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc, tri thøc hiÓu biÕt x· héi phong phó cßn ph¶i tr¶i qua cuéc kiÓm tra tay nghÒ, nÕu cha ®¹t yªu cÇu ®îc tæ chøc ®µo t¹o båi dìng tay nghÒ. Víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn hiÖn nay gÇn 4000 c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®ã phÇn lín lµ lùc lîng lao ®éng n÷ (chiÕm 90%), c«ng ®oµn C«ng ty lu«n quan t©m b¶o ®¶m quyÒn lîi ngêi lao ®éng. Do lùc lîng c«ng nh©n t¨ng nhanh, nhng kh«ng æn ®Þnh, C«ng ®oµn ®· phèi hîp tèt víi ban l·nh ®¹o C«ng ty tronng viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ Níc ®èi víi ngêi lao ®éng. Trong nh÷ng dÞp s¾p xÕp l¹i tæ chøc, d«i d lùc l¬ng lao ®éng, hoÆc v× lý do søc khoÎ kÐm, hoÆc v× lý do tay nghÒ cha ®¹t yªu cÇu, c«ng ®oµn ®Òu cã nh÷ng gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ tho¶ ®¸ng . TiÒn l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ë c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: BHXH, BHYT, KPC§. C«ng ty thùc hiÖn tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm. Do ®Æc thï cña lo¹i h×nh s¶n xuÊt gia c«ng, c«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é kho¶n quü l¬ng theo tØ lÖ % trªn doanh thu. Quü l¬ng cña toµn doanh nghiÖp ®îc ph©n chia cho tõng bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp theo møc kho¸n vµ cho bé phËn s¶n xuÊt gi¸n tiÕp theo hÖ sè l¬ng. §èi víi bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt th× hiÖn nay c«ng ty qui ®Þnh chÕ ®é kho¸n tiÒn l¬ng víi møc kho¸n lµ 42,25% gi¸ trÞ s¶n phÈm hoµn thµnh. Hµng th¸ng, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho thµnh phÈm, c¨n cø vµo tû gi¸ b×nh qu©n trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng gi÷aVN§ vµ USD ( tû gi¸ nµy ®îc doanh 15 nghiÖp c¨n cø vµo tû lÖ % mµ xÝ nghiÖp ®îc hëng 42,25%), nh©n viªn h¹ch to¸n ë c¸c xÝ nghiÖp tÝnh ra quü l¬ng ë tõng xÝ nghiÖp vµ lËp b¶ng l¬ng. Toµn bé tiÒn l¬ng tÝnh trªn doanh thu mµ xÝ nghiÖp nhËn ®îc ph©n chia theo qui chÕ chia l¬ng do bé phËn lao ®éng tiÒn l¬ng cña c«ng ty x©y dùng. Cô thÓ sè ngêi vµ møc l¬ng b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng trong nh÷ng n¨m qua: N¨m 2003:1.000.000 ®/ngêi/th¸ng. Cã 2517 ngêi lao ®éng. N¨m 2004: 1.100.000 ®/ngêi /th¸ng. Cã 3166 ngêi lao ®éng. N¨m 2005: 1.150.000 ®/ngêi/th¸ng. Cã 4000 ngêi lao ®éng. §Ó ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch trªn C«ng ty lu«n cã ý thøc ®Ò cao nh©n tè con ngêi, ®µo t¹o båi dìng kiÕn thøc n¨ng lùc qu¶n lý cho ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o, båi dìng tay nghÒ, kü thuËt cho c«ng nh©n.N¨m 2003 ®· cö 50 c¸n bé nghiÖp vô ®i häc c¸c líp qu¶n lý ng¾n h¹n, më líp ®µo t¹o thùc hµnh cho 40 c«ng nh©n, cö 15 c«ng nh©n tham dù c¸c líp häc t¹i chøc. Hµng n¨m C«ng ty tæ chøc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn th¨m quan nghØ m¸t , kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú. §Æc biÖt ch¨m lo tíi ®êi sèng cña n÷ c«ng nh©n lao ®éng. VÒ “VËn ®«ng n÷ c«ng nh©n trong t×nh h×nh míi “ 70% ®Õn 80% chÞ em ®¹t danh hiÖu “giái viªc níc ®¶m viªc nhµ” .25/48 c¸n bé ®îc ®Ò b¹t vµo c¸c chøc vô tõ qu¶n ®èc ®Õn l·nh ®¹o xÝ nghiÖp, phßng ban lµ n÷. Trong nh÷ng n¨m ®æi míi, C«ng ty lu«n thu hót ®îc ®«ng ®¶o lùc lîng lao ®éng trÎ tõ nhiÒu miÒn quª vµo lµm viÖc. Søc trÎ lµm nªn nguån lùc n¨ng ®éng, ®æi míi m¹nh mÏ cho c«ng ty. 16 PhÇn 3 NhËn XÐt vµ kÕt luËn 3.1.T×nh h×nh chung vÒ m«i trêng kinh doanh cña c«ng ty 3.1.1 M«i trêng kinh tÕ: - Nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc mµ C«ng ty gÆp ph¶i chÝnh lµ khi ®Êt níc bíc vµo thêi kú ®æi míi. C«ng ty gÇn nh mÊt tr¾ng thÞ trêng xuÊt khÈu cña m×nh vµo tay c¸c níc §«ng ¢u. Bªn c¹nh ®ã thÞ trêng Ph¬ng T©y rÊt réng lín cã nhiÒu c¬ héi kinh doanh, nhng C«ng ty cha cã dÞp t×m hiÓu, cä s¸t víi thÞ trêng nµy. Trong khi ®ã c¸c níc trong khu vùc nhanh ch©n h¬n ®· th©m nhËp vµo thÞ trêng. Cïng lóc nhiÒu doanh nghiÖp trong níc còng ®· nhËn thÊy tiÒm n¨ng phong phó trong lÜnh vùc may xuÊt khÈu ®Ó cã chiÕn lîc tiÕp cËn thÞ trêng. Sù c¹nh tranh gay g¾t ®ßi hái mét t duy ®æi míi, sù n¨ng ®éng, kh«n khÐo cña toµn thÓ c¸n bé, c«ng nh©n viªn C«ng ty, tríc hÕt lµ ®éi ngò l·nh ®¹o. - ChÝnh s¸ch ®æi míi kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ níc ®· cho phÐp C«ng ty chñ ®éng t×m tßi, kh¶o s¸t, tiÕn tíi ®¹t quan hÖ hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c Ph¬ng T©y vµ nhiÒu quèc gia ë c¸c ch©u lôc kh¸c. - ChiÕn lîc më réng thÞ trßng, ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng s¶n phÈm phï hîp víi thÞ hiÕu cña tõng khu vùc. HiÖn nay C«ng ty ®· cã quan hÖ víi trªn 40 níc trªn thÕ giíi. Trong ®ã nh÷ng thÞ trêng m¹nh ®Çy tiÒm n¨ng : EU, §«ng ¢u, NhËt B¶n , Mü… - Bªn c¹nh ®ã C«ng ty ®· nhËn thÊy r»ng, nhu cÇu tiÒm n¨ng s¶n xuÊt hµng néi ®Þa lµ rÊt lín, nªn ®· kÞp thêi ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. §a chØ tiªu s¶n xuÊt hµng néi ®Þa thµnh tiªu chÝ phÊn ®Êu thùc hiÖn lín trong c¸c n¨m vµ trªn thùc tÕ, gi¸ trÞ t¨ng trëng cña C«ng ty cã phÇn ®ãng gãp to lín tõ hµng ho¸ néi ®Þa. - §èi víi hµng néi ®Þa, kÕt hîp qu¶ng c¸o th«ng qua c¸c cuéc tr×nh diÔn thêi trang giíi thiÖu s¶n phÈm tíi ®«ng ®¶o kh¸ch hµng vµo dÞp héi chî triÓn l·m, lÔ héi vµ më réng m¹ng líi ®¹i lý ë Hµ Néi, nhiÒu tØnh kh¸c. 3.1.2 M«i trêng lao ®éng Sù tin tëng cña kh¸ch hµng kh«ng chØ dõng l¹i ë n¨ng lùc uy tÝn cña c«ng ty mµ cßn th«ng qua chÝnh s¸ch x· héi cña c«ng ty ®· thùc hiÖn ®èi víi ngêi lao ®éng. M«i trêng lµm viÖc ë tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ, xÝ nghiÖp thµnh viªn trùc thuéc c«ng ty ®Òu ®îc c¶i thiÖn, cã hÖ thèng th«ng giã ®¶m b¶o th«ng tho¸ng, s¹ch sÏ vµ an toµn. Ngêi lao ®éng ®îc cÊp ph¸t ®Çy ®ñ c¸c trang bÞ b¶o hé lao ®éng, ph¬ng tiÖn s¬ cøu ban ®Çu, kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú hµng n¨m. CBCNV ®îc ¨n b÷a c¬m ca c«ng nghiÖp ®¶m b¶o chÊt lîng vµ an toµn vÖ sinh thùc phÈm. C¸c chÕ ®ä chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ®îc thùc hiªn triÖt ®Ó vµ tuyªn truyÒn, phæ biÕn réng r·i trong CBCNV cña C«ng ty. 3.2.NhËn ®Þnh nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n 17 3.2.1.ThuËn lîi - C«ng ty ®· tr¶i qua 47 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh, cã ban l·nh ®¹o dµy dÆn kinh nghiÖm, cã ®éi ngò lao ®éng lµnh nghÒ, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao - C«ng ty thùc hiÖn Cæ phÇn ho¸ chÝnh thøc n¨m 2005 nhng C«ng ty vÉn lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ then chèt cña ngµnh DÖt may ViÖt Nam nªn vÉn cã ®iÒu kiÖn ®îc ®Çu t vµ hç trî vèn vµ c«ng nghÖ cña nhµ níc. - Do truyÒn thèng vÒ chÊt lîng s¶n phÈm s½n cã nªn tªn tuæi cña C«ng ty ®· cã uy tÝn trªn thÞ trêng tõ rÊt l©u. §iÒu nµy lµ rÊt quan träng, nã t¹o ®µ ph¸t triÓn cho C«ng ty trong thêi ®iÓm mµ th¬ng hiÖu ngµy cµng gi÷ vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng. - Mét thuËn lîi kh¸c n÷a lµ cã ®îc mét mÆt b»ng kh¸ réng ®ñ ®Ó thùc hiÖn mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ khÐp kÝn vµ ®ång bé. C«ng ty l¹i n»m trªn ®êng giao th«ng ®Çu mèi quan träng phÝa nam thµnh phè víi d©n c ®«ng ®óc nªn cã ®iÒu kiÖn ®îc tiÕp xóc víi nhiÒu lo¹i kh¸ch hµng,… - C«ng ty ®· thùc hiÖn Cæ phÇn ho¸ nªn cã ®iÒu kiÖn huy ®éng vèn ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt. Tõ ®ã, C«ng ty sÏ cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®æi míi trang thiÕt bÞ, m¸y mãc hiÖn ®¹i, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ ®îc theo dâi theo hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ISO 9002. Do vËy, s¶n phÈm cña C«ng ty liªn tôc ®îc ngêi tiªu dïng b×nh chän lµ hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao. 3.2.2.Khã kh¨n - Do ®Æc thï cña ngµnh may lµ cÇn sù khÐo lÐo, ch¨m chØ nªn lùc lîng lao ®éng cña C«ng ty chñ yÕu lµ lao ®éng n÷. V× vËy, khã kh¨n cña C«ng ty lµ hµng n¨m C«ng ty ph¶i bá ra mét lîng chi phÝ kh«ng nhá cho c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi lao ®éng n÷. - V× míi thùc hiÖn cæ phÇn tõ doanh nghiÖp nhµ níc nªn ch¾c ch¾n trong giai ®o¹n ®Çu nµy, C«ng ty sÏ ph¶i ®¬ng ®Çu víi rÊt nhiÒu khã kh¨n. §Æc biÖt vÒ vèn, c«ng nghÖ vµ t×m kiÕm b¹n hµng míi. - Doanh nghiÖp kinh doanh s¶n phÈm mang tÝnh chÊt thêi vô, s¶n xuÊt kinh doanh nhiÒu mÆt hµng phøc t¹p,.. Do vËy rÊt khã cho qu¶n lý, b¶o qu¶n s¶n phÈm nguyªn vËt liÖu, tèn nhiÒu chi phÝ phô kh¸c. - ViÖc ph©n bæ h¹n ng¹ch, c¶i tiÕn thñ tôc hành chÝnh, cÊp visa, giÊy phÐp cña Nhµ níc vÉn cha thùc sù hîp lý, hiÖu qu¶ . - C¬ së h¹ tÇng, trang thiÕt bÞ cña ngành diÖt cßn l¹c hËu, ch a theo kÞp yªu cÇu ph¸t triÓn cña ngành may. Kh©u s¶n xuÊt nguyªn phÕ liÖu trong n íc cßn yÕu nªn ngành diÖt may vÉn lÖ thuéc v ào nguån nhËp khÈu ( nhËp khÈu chiÕm 90%, v¶i nhËp khÈu kho¶ng 70%). - Ng©n hàng còng kh«ng dÔ dàng cho vay sè vèn m à DN ®ang cÇn bëi t ài s¶n thÕ chÊp cña doanh nghiÖp thêng kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ng©n hàng, vv… 3.2.3. Nguyªn nh©n - §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng nh©n n÷ yªn t©m lµm viÖc, C«ng ty ph¶i t¹o mét sè chÝnh s¸ch vµ chÕ ®é ®èi víi lao ®éng n÷. Nh x©y dùng trêng mÇm non 18 trùc thuéc C«ng ty qu¶n lý … V× vËy hµng n¨m C«ng ty bá ra mét l îng chi phÝ kh¸ lín. - Thay v× Nhµ níc thùc hiÖn cÊp vèn hoµn toµn cho DN nh c¸c n¨m tríc ®©y vµ hµng n¨m DN ph¶i tr¶ thuÕ vèn cho Nhµ níc th× nay Nhµ níc ®Ó vèn l¹i cho DN qu¶n lý. §ång thêi, DN coi Nhµ níc nh mét cæ ®«ng lín cña C«ng ty ®îc phÐp n¾m gi÷ 51% cæ phÇn cña C«ng ty. Cßn l¹i 49% sè cæ phÇn ®îc b¸n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. Nh vËy, tõ n¨m 2005 ngoµi viÖc phô thuéc vµo nguån vèn vay tõ c¸c tæ chøc tÝn dông nh Ng©n hµng hay c¸c C«ng ty tµi chÝnh cña Tæng C«ng ty, DN ph¶i tù huy ®éng vèn míi tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ tõ nguån bªn ngoµi kh¸c…. - ViÖc ®ét ngét c¾t bít chØ tiªu h¹n ng¹ch thëng vµ sù chËm trÔ ban hành quy chÕ chuyÓn nhîng h¹n ng¹ch còng nh chËm ®a nã vào thùc thi khiÕn DN chÞu nhiÒu thiÖt h¹i khi ®èi t¸c níc ngoài bá ®i. Tuy nhiªn, cã mét thùc tÕ tëng nh phi lý ®ã là chÕ ®é h¹n ng¹ch càng níi láng bao nhiªu, DN ngµnh dÖt may cµng khã kh¨n bÊy nhiªu. KÓ tõ ®Çu n¨m nay, chÕ ®é h¹n ng¹ch ®îc b·i bá hoàn toàn víi viÖc s¾p lµ thµnh viªn cña WTO. ViÖt Nam còng ® îc hëng u ®·i này khi xuÊt hàng sang EU. Tuy nhiªn, kim ng¹ch xuÊt khÈu diÖt may vào thÞ trêng này kh«ng nh÷ng kh«ng t¨ng mà cßn ®ang gi¶m m¹nh. Do vËy, C«ng ty ®ang ®øng tríc nhiÒu nguy c¬ vµ th¸ch thøc rÊt lín. - Cïng víi khã kh¨n vµ sù c¹nh tranh ¸c liÖt vÒ gi¸ thµnh, thêi h¹n giao hµng vµ hµng lo¹t lý do kh¸c nh tiÕp cËn thÞ trêng, tr×nh ®é chuyªn m«n, thiÕt kÕ mÉu m·, trang thiÕt bÞ, m¸y mãc l¹c hËu ®ang khiÕn ngµnh diÖt may nãi chung vµ DN nãi riªng trë nªn qu¸ nhá bÐ trªn ®Êu trêng Quèc tÕ, ®Æc biÖt khi so víi c¸c níc Trung Quèc, ¢n §é, vv… 3.2.4. .BiÖn ph¸p kh¾c phôc - DN ph¶i n¾m râ ®îc tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cña tõng ngêi lao ®éng trong DN ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch tæ chøc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i mét c¸ch cã hÖ thèng, ph¸t huy tèi ®a mäi kh¶ n¨ng cña ngêi lao ®éng. - Do trang thiÕt bÞ ®· cò vµ l¹c hËu.V× vËy C«ng ty cÇn ®Çu t thªm trang thiÕt bÞ míi. §Æc biÖt ph¶i chó ý ®Õn viÖc qu¶n lý vµ b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu. - Ph¶i cã chÝnh s¸ch qu¶n lý vèn hîp lý, tiÕt kiÖm .Vµ cÇn t×m kiÕm thªm tõ nhiÒu nguån kh¸c. - Chñ ®éng tiÒm kiÕm thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm, chø kh«ng chØ phô thuéc vµo viÖc ph©n bæ h¹n ng¹ch cña bé Th¬ng m¹i. 19 - §µo t¹o ®éi ngò thiÕt kÕ. §Ó ®a ra nhiÒu s¶n phÈm míi, ®¸p øng thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. 3.2.5. §Þnh híng ph¸t triÓn cña C«ng ty thêi gian tíi KÓ tõ khi tiÕn hµnh thùc hiÖn Cæ phÇn ho¸ chÝnh thøc n¨m 2005, C«ng ty Cæ phÇn May Th¨ng Long ®· thùc hiÖn kinh doanh thµnh c«ng trªn nhiÒu lÜnh vùc. Tuy nhiªn, ®Ó ph¸t triÓn vµ t¨ng trëng bÒn v÷ng th× trong thêi gian tíi, chiÕn lîc cña C«ng ty ®ã lµ tiÕp tôc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, më réng quy m«, tËp trung ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm thÕ m¹nh vµ nghiªn cøu thÞ trêng tiÒm n¨ng. C«ng ty sÏ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý nãi chung, tiÕt kiÖm chi phÝ ®Ó h¹ gi¸ thµnh, thùc hiÖn ®æi míi trang thiÕt bÞ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®· l¹c hËu ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, thùc hiÖn qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ( ISO). §Ó tõ ®ã, C«ng ty tõng bíc chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng trong níc vµ v¬n ra thÞ trêng thÕ giíi. Nh÷ng dÉn chøng cô thÓ vÒ viÖc ®æi míi cña C«ng ty ®· ®îc thùc hiÖn bíc ®Çu trong thêi gian qua ®ã lµ: Tõ khi hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt Mü ®îc ký kÕt n¨m 2001, C«ng ty ®· xuÊt khÈu ®îc trªn 3,4 triÖu s¶n phÈm may mÆc sang thÞ trêng nµy ®¹t h¬n 22,2 tû USD. C«ng ty x¸c ®Þnh ®©y lµ mét trong nh÷ng thÞ trêng tiÒm n¨ng cña m×nh trong thêi gian hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. Ngoµi ra, C«ng ty cßn hîp t¸c kinh doanh víi C«ng ty Onggood( Hång K«ng) ®Çu t míi 200 thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó s¶n xuÊt hµng dÖt kim xuÊt khÈu. C«ng ty cßn ký hîp t¸c kinh doanh xëng giÆt mµi víi C«ng ty Winmark ®Ó thay thÕ hÖ thèng giÆt mµi cò ®· l¹c hËu. Vµ ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü vµo n¨m 2006 lµ 60 triÖu USD, C«ng ty ®· ®¨ng ký x©y dùng vµ thùc hiÖn theo tiªu chuÈn chÊt lîng ISO 14000, vv... Trong thêi gian tíi, C«ng ty dù ®Þnh sÏ liªn kÕt víi c¸c b¹n hµng t¹i thÞ trêng Mü ®Ó ®a th¬ng hiÖu THALOGA tiÕp cËn thÞ trêng nµy. Tõ ®ã, g©y dùng nÒn t¶ng th¬ng hiÖu l©u dµi trªn thÞ trêng Mü còng nh thÞ trêng EU vèn rÊt tiÒm n¨ng ®èi víi DN Víi nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc trong thêi gian võa qua, hy väng nh÷ng môc tiªu vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn cña C«ng ty ë trªn trong thêi gian tíi sÏ ®îc hoµn thµnh mét c¸ch xuÊt s¾c. 20
- Xem thêm -