Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty cổ phần cung ứng tầu biển quảng ni

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PhÇn thø nhÊt: Giíi thiÖu doanh nghiÖp (c¬ së thùc tËp) 1,Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn cung øng tÇu biÓn Qu¶ng Ninh 2,Gi¸m ®èc hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp: Hµ Hång Chi 3,§Þa chØ: Sè 2,®êng H¹ Long,thµnh phè H¹ Long,tØnh Qu¶ng Ninh. 4,Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: Doanh nghiÖp cæ phÇn 5, Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp: Cïng víi ®êng lèi më cöa vµ ®æi míi nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ níc, víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. TØnh Qu¶ng ninh n¬i ®Þa ®Çu §«ng b¾c cña tæ quèc víi diÖn tÝch 5100 km 2 cã nhiÒu tiÒm n¨ng nh du lÞch, th¬ng m¹i, c«ng nghiÖp... ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh lµ ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vÒ mäi mÆt. Trong ®ã chiÕn lîc ph¸t triÓn khu vùc c¶ng Hßn gai - C¸i l©n - CÈm ph¶ - V¹n gia trë thµnh nh÷ng trung t©m c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i du lÞch vµ dÞch vô lµ mét chiÕn lîc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. Khu vùc nµy ®· trë thµnh mét ®Çu mèi giao th«ng ®êng biÓn quan träng vµ ngµnh kinh tÕ c¶ng biÓn trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ cã tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh ®Ó ph¸t triÓn. Ra ®êi tõ nh÷ng n¨m ®Çu thËp niªn 60 ®Õn nay C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh ®· tr¶i qua nhiÒu bíc th¨ng trÇm. Tõ n¨m 1962 ®Õn n¨m 1977 C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh ®îc thµnh lËp víi tªn gäi C«ng ty Cung øng tÇu biÓn vµ du lÞch Qu¶ng ninh trùc thuéc Tæng côc du lÞch ViÖt nam. Tõ n¨m 1978 -> 1987 C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh t¸ch ra khái Tæng Côc du lÞch ViÖt nam vµ trùc thuéc UBND tØnh Qu¶ng ninh víi tªn gäi: “ C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh”. N¨m 1988 UBND tØnh Qu¶ng ninh quyÕt ®Þnh s¸t nhËp C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh vµ C«ng ty Du lÞch H¹ long thµnh lËp C«ng ty Du lÞch vµ Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh trùc thuéc UBND TØnh Qu¶ng ninh. N¨m 1993 C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh t¸ch ra tõ C«ng ty Du lÞch vµ Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh theo quyÕt ®Þnh sè 2840 Q§/UB ngµy 16/12/1992 cña UBND tØnh Qu¶ng ninh thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ níc víi tªn gäi C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh víi nhiÖm vô kinh doanh chÝnh lµ cung øng dÞch vô cho ho¹t ®éng tÇu biÓn t¹i khu vùc Qu¶ng ninh. Ngoµi ra C«ng ty cßn lµm nhiÖm vô kinh doanh kho ngo¹i quan, hµng miÔn thuÕ, hµng chuyÓn khÈu qu¸ c¶nh, t¹m nhËp t¸i xuÊt, xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, kinh doanh du lÞch l÷ hµnh vµ nhµ hµng kh¸ch s¹n. GÇn 40 n¨m qua C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn quan träng, tèc ®é t¨ng trëng kh¸, uy tÝn ®îc n©ng lªn râ rÖt, m¹ng líi th¬ng m¹i dÞch vô trong vµ ngoµi níc kh«ng ngõng ®îc më réng x©y dùng vµ trëng thµnh. N¨m 2004,theo ®êng lèi chØ ®¹o cña nhµ níc,c«ng ty ®· tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ va ®æi tªn thµnh C«ng ty cæ phÇn cung øng tÇu biÓn Qu¶ng Ninh. PhÇn thø hai: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, bé m¸y ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty C«ng ty cæ phÇn cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh lµ mét doanh nghiÖp , h¹ch to¸n ®éc lËp cã ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm, nhiÖm vô kinh doanh, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y nh©n sù cña C«ng ty nh sau: Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn: 235 ngêi. Trong ®ã: 2. Nam: 110 ngêi. 3. N÷ : 125 ngêi. Víi tr×nh ®é ®¹i häc lµ 85 ngêi, cßn l¹i lµ tr×nh ®é trung cÊp vµ c¸c nghiÖp vô kh¸c nh: buång bµn, l¸i xe, l¸i tÇu...VÒ mÆt tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thùc hiÖn theo m« h×nh C«ng ty trùc thuéc C«ng ty lµ c¸c ®¬n vÞ c¬ së, phßng ban trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng: * Ban gi¸m ®èc: - Gi¸m ®èc: ë vÞ trÝ ®µi chØ huy, ®iÒu hanh chung mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty, nhËn xö lý th«ng tin, giao nhiÖm vô cho c¸c phßng ban quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò trong toµn ®¬n vÞ. Phã gi¸m ®èc: Tham mu gióp viÖc cho Gi¸m ®èc ë tõng lÜnh vùc cô thÓ ®îc Gi¸m ®èc giao phã, thêng xuyªn gi¸m s¸t c¸c bé phËn díi quyÒn. §Ó ®¸p øng ®îc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty. HÖ thèng bé m¸y tæ chøc ®îc s¾p xÕp thµnh 07 ®¬n vÞ, phßng ban trùc tiÕp kinh doanh vµ 03 phßng ban chøc n¨ng. C¸c ®¬n vÞ phßng ban trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh: + Kh¸ch s¹n B¹ch ®»ng: Kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng phôc vô kh¸ch trong vµ ngoµi níc ®Õn th¨m quan vµ lµm viÖc t¹i thµnh phè H¹ long. Kinh doanh hµng miÔn thuÕ phôc vô cho thuû thñ thuyÒn viªn cã hé chiÕu hoÆc c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng cña c¸c tÇu níc ngoµi ®Õn c¶ng Hßn gai. + Cung øng tÇu biÓn Hßn gai vµ Cung øng tÇu biÓn Cöa «ng: Kinh doanh dÞch vô cung øng tÇu biÓn; cÊp l¬ng thùc, thùc phÈm, nhiªn liÖu, níc ngät, vÖ sinh m«i trêng vµ c¸c dÞch vô kh¸c cho c¸c tÇu ®Õn c¶ng Hßn gai, c¶ng C¸i L©n, c¶ng Cöa «ng. Ngoµi ra cßn kinh doanh nhµ hµng phôc vô ¨n uèng, kinh doanh hµng miÔn thuÕ t¹i khu vùc c¶ng. + Phßng kho ngo¹i quan: Kinh doanh kho ngo¹i quan lµ h×nh thøc kinh doanh míi ®îc më ra ë níc ta nh»m môc ®Ých cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ë níc ngoµi, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt, nhËp khÈu trùc tiÕp trong níc ®îc phÐp göi lo¹i hµng ho¸ ®îc phÐp cña ChÝnh phñ vµo kho ngo¹i quan, Phßng kho ngo¹i quan cßn lµm nhiÖm vô m«i giíi b¸n hµng cho níc ngoµi thu hoa hång t¸i chÕ, gia cè, thay thÕ bao b×, cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c thuª l¹i kho. + Phßng kinh doanh: Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, uû th¸c, t¹m nhËp t¸i xuÊt c¸c lo¹i hµng ho¸, vËn chuyÓn hµng qu¸ c¶nh. + Phßng ®iÒu hµnh híng dÉn du lÞch vµ chi nh¸nh híng dÉn du lÞch t¹i thÞ x· Mãng c¸i: Tæ chøc khai th¸c vµ trùc tiÕp kinh doanh kh¸ch du lÞch l÷ hµnh theo c¸c hîp ®ång dµi h¹n vµ ng¾n h¹n ®èi víi c¸c tour kh¸ch níc ngoµi ®Õn ViÖt nam vµ c¸c tour kh¸ch trong níc cã nhu cÇu ®i níc ngoµi. C¸c phßng ban chøc n¨ng thùc hiÖn chøc n¨ng, tham mu cho gi¸m ®èc tõng lÜnh vùc trong ho¹t déng s¶n xuÊt kinh doanh: + Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: bao gåm nhiÒu bé phËn tæng hîp nh hµnh chÝnh, tæ chøc, b¶o vÖ....cã nhiÖm vô qu¶n lý con dÊu cña C«ng ty, qu¶n lý toµn bé hå s¬ nh©n sù, bè trÝ s¾p xÕp tuyÓn chän c«ng nh©n viªn, tham mu cho l·nh ®¹o vÒ c«ng t¸c qu¶n lý ®µo t¹o c¸n bé, thi ®ua khen thëng. + Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t: Tham mu ®Ò xuÊt cho l·nh ®¹o C«ng ty vÒ c¸c kÕ ho¹ch ®Þnh híng, chiÕn lîc vµ chiÕn thuËt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh chung cña C«ng ty. X©y dùng vµ giao chØ tiªu kÕ ho¹ch, híng dÉn c¸c ®¬n vÞ vµ phßng ban tõng th¸ng, quý thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®· ®îc C«ng ty giao. Ngoµi ra cßn cã chøc n¨ng nhiÖm vô trong c«ng t¸c ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a c¸c ph¬ng tiÖn tÇu thuyÒn, c¸c c¬ së vËt chÊt trong toµn C«ng ty. + Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh: Cã nhiÖm vô tham mu, cung cÊp mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt gióp l·nh ®¹o c«ng ty cã thÓ ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng, thÝch hîp nhÊt. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh víi c¸c quy ®Þnh vµ chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ ph¸p luËt. Gi¸m ®èc theo dâi, ®«ng ®èc c¸c tæ kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ c¬ së vµ phßng ban thùc hiÖn ®óng theo sù chØ ®¹o chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n trong toµn C«ng ty. Bé m¸y qu¶n lý trong toµn C«ng ty ®îc s¾p xÕp bè trÝ mét c¸ch chÆt chÏ theo s¬ ®å sau: Gi¸m ®èc C«ng ty(Kiªm chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ ) Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh kho ngo¹i quan, tntx Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh Du lÞch l÷ hµnh, kh¸c Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh CUTB Phßng Tæ hµnh chÝnh Cung øng tÇu biÓn Hßn gai Phßng KÕ ho¹ch ®Çu t chøc Cung øng tÇu biÓn Cöa «ng Kh¸ch s¹n B¹ch ®»ng Trung t©m ®iÒu hµnh híng dÉn du lÞch Tr¹m ®¹i diÖn du lÞch Mãng c¸i Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh Phßng Kho ngo¹i quan Phßng kinh doanh * §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: Víi chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kÕ to¸n ®· vµ ®ang lµ c«ng cô thùc sù quan träng cïng víi c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c ngµy cµng ®îc c¶i tiÕn, ®æi míi vµ ph¸t huy t¸c dông ®Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý trong c¬ chÕ thÞ trêng. C«ng ty cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh ®· rÊt chó träng ®Õn tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª trong ph¹m vi toµn C«ng ty. Tham mu cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, híng dÉn chØ ®¹o vµ kiÓm tra c¸c bé phËn phßng ban,®¬n vÞ c¬ së trong C«ng ty thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vµ ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña Nhµ níc. §Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô, ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt tõ Gi¸m ®èc C«ng ty ®Õn Trëng phßng kÕ to¸n vµ c¸c nh©n viªn, ®ång thêi c¨n cø ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ yªu cÇu thùc tÕ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc tæ chøc thùc hiÖn theo h×nh thøc kÕ to¸n kÕt hîp gi÷a tËp trung vµ ph©n t¸n... Víi c¬ cÊu nh sau: - Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: ChÞu sù qu¶n lý chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc C«ng ty. Biªn chÕ cña phßng kÕ to¸n tµi chÝnh gåm 06 ngêi: + KÕ to¸n trëng: Lµ ngêi gióp cho Gi¸m ®èc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ban Gi¸m ®èc, t vÊn c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ tµi chÝnh cho Gi¸m ®èc, cã tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng híng dÉn vµ kiÓm tra nh÷ng c¸n bé nghiÖp vô, nh©n viªn kÕ to¸n. Phô tr¸ch chung xÐt duyÖt kÕ ho¹ch tµi chÝnh chi tiªu vµ c¸c kho¶n chi phÝ. + Phã phßng kÕ to¸n: V× quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é nghiÖp vô mµ ngoµi viÖc gióp kÕ to¸n trëng phô tr¸ch chung, më sæ tæng hîp theo dâi c¸c phÇn kÕ to¸n cßn kiªm kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ doanh thu, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 01 KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ B¶o hiÓm x· héi. 01 KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n c«ng nî. 01 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh. 01 thñ quü. C¸c phßng ban cã quy m« nhá, viÖc h¹ch to¸n, ph¶n ¸nh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh diÔn ra t¹i Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh. - Phßng kinh doanh. - Chi nh¸nh híng dÉn du lÞch t¹i thÞ x· Mãng c¸i. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n b¸o sæ: 1.Cung øng tÇu biÓn Hßn gai. 2.Cung øng tÇu biÓn Cöa «ng. 3.Kh¸ch s¹n B¹ch §»ng. 4. Kho ngo¹i quan. 5. Phßng ®iÒu hµnh híng dÉn du lÞch. T¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n b¸o sæ cã c¸c tæ kÕ to¸n ®îc biªn chÕ tõ 2 ®Õn 4 ngêi lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh diÔn ra ë ®¬n vÞ m×nh, hµng th¸ng lËp b¸o c¸o kÕ to¸n göi vÒ Phßng kÕ to¸n C«ng ty tæng hîp. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®îc minh ho¹ theo s¬ ®å sau: KÕ to¸n trëng Phã phßng KÕ to¸n, kiªm kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, doanh thu , lËp b¸o c¸o tµi chÝnh KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ c¬ së * KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n: thu thËp sè liÖu b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú, nhËn c¸c chøng tõ liªn ®Õn thanh to¸n vµ chuyÓn chøng tõ liªn quan ®Õn bé phËn kh¸c * KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cã nhiÖm vô tËp hîp chøng tõ cã liªn quan ®Õn chi phÝ vµ thùc hiÖn tÝnh gi¸ thµnht¹i c«ng ty. * Thñ quü lµ ngêi lµm nhiÖm vô gi÷ quü kÐt tiÒn mÆt cña c«ng ty theo dâighi chÐp xuÊt, nhËp vµ tån quü tiÒn mÆt. II,Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. N¨m 2001 nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nh sau: Tæng sè vèn: 4.038.032.822 ®ång. Trong ®ã: 2.2.1. Vèn cè ®Þnh: 2.658.627.985 ®. + Vèn ng©n s¸ch: 1.470.208.897 ®. + Vèn tù bæ sung: 1.188.419.088 ®. 2.2.2. Vèn lu ®éng: 1.379.404.837 ®. + Vèn ng©n s¸ch: 1.374.991.351 ®. + Vèn tù bæ xung: 4.413.486 ®. Nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· chñ ®éng trªn c¸c mÆt kinh doanh tÝch cùc ®a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó thu hót më réng thÞ trêng lµm t¨ng lît tÇu biÓn ®Õn c¶ng ®ång thêi C«ng ty cßn ®¶m b¶o ®îc ch÷ tÝn trong ho¹t ®éng kinh doanh. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty am hiÓu, th«ng th¹o nghiÖp vô, lµm viÖc cã hiÖu qu¶ trªn c¸c lÜnh vùc. Tæ chøc §¶ng, §oµn thÓ ho¹t ®éng ®óng chøc n¨ng, t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy ho¹t ®éng cña C«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn. Sè liÖu doanh thu, lîi nhuËn, nép ng©n s¸ch vµ thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty díi ®©y sÏ ph¶n ¸nh râ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty: (Sè liÖu 5 n¨m) ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Thùc hiÖn 1997 Thùc hiÖn 1998 Doanh thu quy VN§ TriÖu ®ång 21.347 31.669 Gi¸ vèn TriÖu ®ång 3.210 Chi phÝ TriÖu ®ång Lîi nhuËn Thùc hiÖn 1999 Thùc hiÖn 2000 Thùc hiÖn 2001 27.979 31.965 33.500 5.325 4.562 6.870 5.689 17.205 24.956 21.159 23.062 26.211 TriÖu ®ång 932 1.388 2.258 2.033 1.600 Nép NSNN TriÖu ®ång 1.074 2.480 3.852 3.591 1.575 Thu nhËp b×nh qu©n CBCNV ®/ngêi/th¸ng 500.000 650.000 700.000 750.000 750.000 Víi kÕt qu¶ kinh doanh trªn ®· nhiÒu n¨m C«ng ty ®îc c«ng nhËn lµ ®¬n vÞ dÉn ®Çu khèi thi ®ua Ngµnh th¬ng m¹i Qu¶ng ninh ®îc UBND tØnh tÆng b»ng khen vµ ®îc Bé Th¬ng M¹i tÆng cê ®¬n vÞ xuÊt s¾c. PhÇn thø ba: Kh¸I qu¸t t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp A_KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tõ n¨m 20022004 Trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y,doanh nhiÖp ho¹t ®éng rÊt cã hiÖu qu¶ .§iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua c¸c sè liÖu thèng kª cña tõng n¨m : I/KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2002 §¬n vÞ:c«ng ty cæ phÇn cung øng tµu biÓn qu¶ng ninh MÉu sè B 02-DN Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Quý IV n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh:§ång ChØ tiªu 1 Tæng doanh thu Trong ®ã:Doanh thu hµng xuÊt khÈu C¸c kho¶n gi¶m trõ(03=05+06+07) + Gi¶m gi¸ hµng b¸n + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i + ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt,thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép 1. Doanh thu thuÇn(10=01-03) 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 3 . Lîi nhuËn gép (20=10-11) 4 . Chi phÝ b¸n hµng 5 . Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 6 . Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh[30=20+(21-22)-(24+25)] 7 . Thu nhËp ho¹y ®éng tµi chÝnh 8. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 9 . Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh (40=31-32) 10 . C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng 11 . Chi phÝ bÊt thêng 12 . Lîi nhuËn bÊt thêng(50=41-420 13 . Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ(60=30+40+50) 14 . ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 15 . Lîi nhuËn sau thuÕ(80=60-70) M· sè 2 01 02 03 05 06 Kú nµy Kú tríc 3 29.977.761.929 4 11.537.992.007 5 67.623.682.228 0 0 0 07 10 11 20 21 22 29.977.761.929 16.388.069.838 13.589.692.091 12.248.034.184 417.536.345 11.537.992.007 3.259.128.301 8.278.863.706 7.312.888.478 279.385.060 67.723.682.228 30.537.971.116 37.185.711.112 32.888.111.819 1.325.347.016 30 31 32 924.121.562 69.390.650 214.102.583 686.590.168 6.183.745 90.000.000 2.972.252.277 85.052.167 558.826.906 40 41 42 50 60 70 80 -144,711933 5.981.754 -83,816255 7.801.825 0 7.801.825 610.575.738 156.384.236 454.191.502 -473,774739 20.955.418 0 20.955.418 2.519.432.956 696.958.901 1.822.474.055 5.981.754 785.391.383 259.065.438 526.325.945 Luü kÕ tõ ®Çu n¨m II/KÕt qua ho¹t ®«ng kinh doanh n¨m 2003 §¬n vÞ:c«ng ty cæ phÇn cung øng tµu biÓn qu¶ng ninh MÉu sè B 02-DN Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000 vµ söa ®æi,bæ sung theo TT sè 89/2002/TT-BTC ngµy 09/11/2002 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Quý IV n¨m 2003 ChØ tiªu 1 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dich vô C¸c kho¶n gi¶m trõ(03=05+06+07) + ChiÕt khÊu th¬ng m¹i + Gi¶m gi¸ hµng b¸n + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i + ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt,thuÕ xuÊt khÈu,thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép 1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô(10=01-03) 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 3 . Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô(20=10-11) 4 . Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 5 . Chi phÝ tµi chÝnh Trong ®ã:l·i vay ph¶i tr¶ 6 . Chi phÝ b¸n hµng 7 . Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 8 . Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh[30=20+(21-22)-(24+25)] 9 . Thu nhËp kh¸c 10 . Chi phÝ kh¸c 11 . Lîi nhuËn kh¸c(40=31-32) 12 . Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ(50=30+40) 13 . ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 14 . Lîi nhuËn sau thuÕ(60=50-51) Kú nµy 3 31.519.721.407 0 Kú tríc 4 12.238.417.511 0 §¬n vÞ tÝnh:§ång Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 5 69.872.084.466 0 10 11 31.519.721.407 13.934.451.119 12.238.417.511 3.854.792.123 69.872.084.466 26.336.301.377 20 21 22 23 24 25 17.585.270.288 83.407.197 130.428.534 8.383.625.388 5.475.525 191.442.572 16.305.999.115 706.987.300 7.758.825.685 274.057.035 43.535.783.069 176.192.569 477.655.351 477.655.351 40.006.266.526 1.561.558.653 30 31 32 40 50 51 60 525.262.536 9.731.475 67.712.000 -57,980525 467.282.011 109.664.160 357.617.851 164.775.621 1.154.188 0 1.154.188 165.929.809 53.097.219 112.832.590 1.666.495.108 272.893.379 189.468.126 83.425.253 1.749.920.361 520.108.113 1.229.812.248 M· sè 2 01 03 04 05 06 07 III/KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2004 §¬n vÞ:c«ng ty cæ phÇn cung øng tµu biÓn qu¶ng ninh MÉu sè B 02-DN Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000 vµ söa ®æi,bæ sung theo TT sè 89/2002/TT-BTC ngµy 09/11/2002 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Quý IV n¨m 2004 ChØ tiªu 1 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dich vô C¸c kho¶n gi¶m trõ(03=05+06+07) + ChiÕt khÊu th¬ng m¹i + Gi¶m gi¸ hµng b¸n + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i + ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt,thuÕ xuÊt khÈu,thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép 1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô(10=01-03) 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 3 . Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô(20=10-11) 4 . Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 5 . Chi phÝ tµi chÝnh Trong ®ã:l·i vay ph¶i tr¶ 6 . Chi phÝ b¸n hµng 7 . Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 8 . Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh[30=20+(21-22)-(24+25)] 9 . Thu nhËp kh¸c 10 . Chi phÝ kh¸c 11 . Lîi nhuËn kh¸c(40=31-32) 12 . Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ(50=30+40) 13 . ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 14 . Lîi nhuËn sau thuÕ(60=50-51) Kú nµy 3 63.236.791.935 0 Kú tríc 4 29.448.793.927 0 §¬n vÞ tÝnh:§ång Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 5 160.907.578.963 0 10 11 63.236.791.935 28.063.787.447 29.448.793.927 13.966.273.630 160.907.578.963 85.853.938.872 20 21 22 23 24 25 35.173.004.488 133.633.142 219.351.944. 195.173.673 31.741.950.863 422.725.855 15.482.520.297 9.187.552 184.622.471 182.622.471 14.352.740.292 470.618.359 75.053.640.091 164.787.678 831.363.271 807.185.000 68.361.260.676 1.640.387.009 30 31 32 40 50 51 60 2922.608.968 17.879.778 94.085.233 -76,205455 2.846.403.513 0 2.846.403.513 483.726.727 200.000.000 196.808.549 3.191.451 486.918.178 4.385.416.813 217.879.778 290.893.782 -73,014004 4.312.402.809 0 4.312.402.809 M· sè 2 01 03 04 05 06 07 486.918.178 B_B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2005.Ph¬ng híng,nhiÖm vô n¨m 2006 PhÇn I:T×nh h×nh ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2005 §¬n vÞ:c«ng ty cæ phÇn cung øng tµu biÓn qu¶ng ninh MÉu sè B 02-DN Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000 vµ söa ®æi,bæ sung theo TT sè 89/2002/TT-BTC ngµy 09/11/2002 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Quý IV n¨m 2005 ChØ tiªu 1 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dich vô C¸c kho¶n gi¶m trõ(03=05+06+07) + ChiÕt khÊu th¬ng m¹i + Gi¶m gi¸ hµng b¸n + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i + ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt,thuÕ xuÊt khÈu,thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép 1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô(10=01-03) 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 3 . Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô(20=10-11) 4 . Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 5 . Chi phÝ tµi chÝnh Trong ®ã:l·i vay ph¶i tr¶ 6 . Chi phÝ b¸n hµng 7 . Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 8 . Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh[30=20+(21-22)-(24+25)] 9 . Thu nhËp kh¸c 10 . Chi phÝ kh¸c 11 . Lîi nhuËn kh¸c(40=31-32) 12 . Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ(50=30+40) 13 . ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 14 . Lîi nhuËn sau thuÕ(60=50-51) Kú nµy 3 41029629569 0 Kú tríc 4 14660648156 0 §¬n vÞ tÝnh:§ång Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 5 152759224034 0 10 11 41029629569 24642892720 14660648156 1254082609 152759224034 86693667359 20 21 22 23 24 25 16386736849 164190285 140000000 140000000 15592104580 380892397 13406565547 20387330 100000000 100000000 12123724563 357984960 66065556675 208100847 768390000 768390000 60275716429 1465283711 30 31 32 40 50 51 60 437930157 1818182 723813 1094369 439024526 0 439024526 845243354 0 0 0 845243354 3764267382 186484849 250301282 -63816433 3700450949 0 3700450949 M· sè 2 01 03 04 05 06 07 845243354 N¨m 2005 lµ n¨m thø 2 c«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn hãa.Trong ®iÒu kiÖn gÆp nhiÒu khã kh¨n kh¸ch quan,®Æc biÖt lµ thÞ trêng kh¸ch du lÞch gi¶m m¹nh do phÝa b¹n Trung Quèc ngõng cÊp phÐp cho c«ng d©n níc hä ®I cu lÞch ViÑt Nam qua cöa khÈu Mãng C¸I;Nhµ níc t¹m dõng ho¹t ®éng gia c«ng cho xe «t« níc ngoµi vµ kinh doanh theo ph¬ng thøc chuyÓn khÈu,t¹m nhËn t¸i xuÊt mét sè mÆt hµng:dÞc cóm gia cÇm diÔn biÕn phøc t¹p;gi¸ c¶ mét sè mÆt hµng t¨ng ®ét biÕn;c¹nh tranh trong ho¹t ®éng kinh tÕ ngµy cµng gay g¾t.Song do ®îc kÕ thõa thµnh qu¶ cña nh÷ng n¨m tríc cïng víi sù nç lùc phÊn ®Êu v¬n lªn cña toµn bé c«ng nh©n viªn,nªn n¨m 2005 mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty ®· thu dîc kÕt qu¶ kh¸,thÓ hiÖn trªn c¸c m¨t c«ng t¸c sau: I/KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005 1)Tæng doanh thu 152,7 tû ®ång,®¹t 234%kÕ ho¹c ®îc giao,trong ®ã ngo¹i tÖ 2.603.652 USD C¸c nghiÖp vô kinh doanh : _Kinh doanh cung øng tµu biÓn 4,008 tû ®ång _Kinh doanh nhµ hµng kh¸ch s¹n 8,30 tû ®ång _Kinh doanh du lÞch l hµnh 6,16 tû ®ång _Kinh doanh kho ngo¹i quan 29,00 tû ®ång _Kinh doanh TNTX,chuyÓn khÈu 4,62 tû ®ång _Kinh doanh dÞch vô gia c«ng hµng xuÊt khÈu 5,48 tû ®ång _Kinh daonh hµng hãa xuÊt khÈu 93,95 tû ®ång _Kinh doanh kh¸c 1,11 tû ®ång 2)Vèn cña nhµ níc vµ cña c«ng ty ®îc b¶o toµn vµ bæ sung thªm. 3)Nép ng©n s¸ch nhµ níc:1.136 triÖu dång (kh«ng bao gåm khÊu trõ thuÕ VAT ®Çu vµo xuÊt khÈu than) ®¹t 153% kÕ ho¹ch ®îc giao. 4)Lîi nhuËn:4,3 tû ®ång. 5)Cæ tøc 22,8% 6)T×m mäi biÖn ph¸p bè trÝ viÖc lµm,®¶m b¶o thu nhËp b×nh qu©n cho CNV ®¹t 1,7 triÖu ®ång/ngêi/th¸ng.Gi¶i quyÕt ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c chÕ ®é cho ngêi lao ®éng nh:B¶o hiÓm x· héi,b¶o hiÓm y tÕ,b¶o hé lao ®éng,¨n gi÷a ca. Sè lao ®éng tuyÓn dông thªm trong n¨m :48 lao ®éng,trong ®ã hîp ®ång dµi h¹n:18 lao ®éng,hîp ®ång ng¾n h¹n 30 lao ®éng. 7)§Çu t cñng cè,më réng c¬ së vËt chÊt phôc vô kinh doanh. §Çu t x©y dung khu x«ng h¬i-Massage kh¸ch s¹n B¹ch §»ng vµ ho¸n c¶i sµ lan 350 tÊn cung ãng nuíc ngät cho tµu biÓn thµnh sµ lan cë hµng kh«,container søc chë 650 tÊn.§· vµ ®nag khÈn tr¬ang xóc tiÕn c«ng t¸c ®Òn bï,gi¶I phãng mÆt b»ng khu ®Êt t¹i thÞ x· Mãng C¸I lµm kho ngo¹i quan vµ xëng gia c«ng hµng xuÊt khÈu; tiÕp tôc triÓn khai c¸c thñ tôc dù ¸n khu ®« thÞ míi t¹i huyÖn Hoµnh Bå. ViÖc ®Çu t nh÷ng h¹ng môc nãi trªn nh»m môc ®Ých n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh trong ho¹t ®éng kh¸ch s¹n vµ më réng ngµnh nghÒ kinh doanh. 8)Mét sè c«ng t¸c kh¸c. - C«ng t¸c qu¶n lý. Rµ so¸t, söa ®æi,bæ sung, hoµn thiÖn c¸c qui chÕ, quy ®Þnh liªn quan tíi c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý sö dông lao ®éng trªn c¬ së b¸m s¸t chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ níc vµ phï hîp víi thùc tÕ doanh nghiÖp, duy tr× thùc hiÖn ®Þnh møc chi phÝ cho tõng lo¹i h×nh kinh doanh, tõng lo¹i hµng hãa kh¸c nhau. Cã biÖn ph¸p kiªn quyÕt ®Ó thu håi c«ng nî vµ ng¨n chÆn c«ng nî míi ph¸t sinh. Qu¶n lý chÆt chÏ tiÒn hµng, hîp ®ång kinh tÕ, hãa ®¬n chøng tõ. §Þnh møc râ rµng c¸c kho¶n chi c«ng t¸c phÝ, cíc ®iÖn tho¹i, giao dÞch tiÕp kh¸ch…®èi víi tõng chøc danh theo tõng lÜnh vùc c«ng t¸c. - C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé. Gi÷a n¨m 2005, C«ng ty cã sù thay ®æi vÒ c¸n bé chñ chèt, H§QT ®· khÈn tr¬ng häp bµn vµ thèng nhÊt kiÖn toµn bé m¸y tæ chùc ®Ó duy tr× c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o c¸c mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. KÞp thêi ®iÒu chØnh, bæ sung c¸n bé, nh©n lùc cho nh÷ng bé phËn cßn yÕu vµ thiÕu nh: Trung t©m ®iÒu hµnh híng dÉn du lÞch, kho ngo¹i quan, kh¸ch s¹n Nam Phong. Lùc lîng lao ®éng ®îc s¾p xÕp, bè trÝ l¹i hîp lý h¬n. Chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng n©ng cao tay nghÒ, ngo¹i ng÷ cho ®éi ngò nh©n viªn phôc vô. KhuyÕn khÝch CBCNV theo häc ®¹i häc tiÕng Trung Quèc, Th¬ng m¹i vµ qu¶n trÞ kinh doanh. Cã chÝnh s¸ch phï hîp thu hót nh©n tµi. Duy tr× ph¬ng ph¸p tuyÓn dông lao ®éng theo quy tr×nh tõ díi c¬ së SXKD lªn. II/ Phong trµo CNVC vµ c«ng t¸c thi ®ua. - XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc: CBCNV lµ lùc lîng tham gia qu¶n lý vµ trùc tiÕp thùc thi nhiÖm vô, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. V× vËy C«ng ty thêng xuyªn quan t©m tíi c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng cho CBCNV, tæ chøc cho CBCNV häc tËp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña §¶ng vµ nhµ níc, ®Æc biÖt qu¸n triÖt s©u luËt lao ®éng, ®iÒu lÖ vµ c¸c quy chÕ, quy ®Þnh cña C«ng ty tíi 100% CBCNV. - T×m mäi biÖn ph¸p ®Ó duy tr× viÖc lµm vµ æn ®Þnh thu nhËp cho CBCNV. Thêng xuyªn quan t©m tíi chÕ ®é trang bÞ b¶o hé lao ®éng, viÖc hiÕu, viÖc hØ…KÞp thêi th¨m nom CBCNV èm ®au vµ cã hoµn c¶nh khã kh¨n. §ßng gãp h¬n 100 triÖu ®ång tham gia c«ng t¸c tõ thiÖn, x· héi. - Ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua thiÕt thùc kÕt hîp víi ho¹t ®éng v¨n hãa v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao, täa ®µm chuyªn ®Ò ®· gãp phÇn lµm cho CBCNV yªn t©m c«ng t¸c, g¾n bã víi doanh nghiÖp, x©y dùng ý thøc quan t©m tíi kÕt qu¶ c«ng t¸c cña ngêi lao ®éng. §éng viªn CBCNV tÝch cùc lao ®éng s¶n xuÊt, triÖt ®Ó tiÕt kiÖm t¹o ra nhiÒu lîi nhuËn ®Ó ®ãng gãp cho Nhµ níc, x©y dùng doanh nghiÖp vµ c¶I thiÖn ®êi sèng CBCNV. KÕt qu¶ phong trµo thi ®ua n¨m 2005. + 6 tËp thÓ ®îc c«ng nhËn lµ tËp thÓ lao ®éng xuÊt s¾c, trong ®ã cã 1 tËp thÓ ®îc b×nh chän lµ xuÊt s¾c tiªu biÓu. + 44 c¸ nh©n ®îc c«ng nhËn ®¹t danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua. + C«ng ty ®îc UBND TØnh tÆng b»ng khen vÒ hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô nép thuÕ; phßng Kho ngo¹i quan ®îc Bé Th¬ng m¹i tÆng b»ng khen vÒ hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô SXKD. III/ §¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng n¨m 2005.
- Xem thêm -