Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 128 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Trường ĐH Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………………………….iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒỒ…………………………………………………..iv PHẦN 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG........................................................................................................................1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng:..........................................................................................................................1 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của VPBank:................................1 1.2.1.Chức năng:...........................................................................................................1 1.2.2. Nhiệm vụ của VPBank:........................................................................................1 1.2.3. Sơ đồ cơ cấu bộ máy Ngân hàng..........................................................................1 1.3. Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh của Ngân hàng.........................................3 1.4. Khái quát về các hoạt động/hoạt động kinh tế và nguồn lực của VPBank.......3 1.4.1.Các hoạt động/hoạt động kinh tế:.........................................................................3 1.4.2.Các nguồn lực.......................................................................................................3 1.5. Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng trong 3 năm 2010, 2011, 2012.....................................................4 PHẦN 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG...........................................................................5 2.1. Tình hình nhân lực, chức năng, nhiệm vụ của khối Quản trị nguồn nhân lực – VPBank......................................................................................................................... 5 2.1.1. Tình hình nhân lực của Ngân hàng:.....................................................................5 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tổ chức quản trị nhân lực..............................6 2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị nhân lực của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng:.........................................................8 2.2.1. Nhân tố bên ngoài:..............................................................................................8 2.2.2. Môi trường bên trong Ngân hàng:.......................................................................9 2.3. Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của VPBank...........................................10 2.3.1. Thực trạng về quan hệ lao động.........................................................................10 2.3.2. Thực trạng về tổ chức và định mức lao động.....................................................10 GVHD: ThS. Trịnh Minh Đức i SVTH: Nguyễn Thị Tuyền – K45U1 Trường ĐH Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp 2.3.3. Thực trạng về hoạch định nhân lực....................................................................11 2.3.4. Thực trạng về phân tích công việc.....................................................................11 2.3.5. Thực trạng về tuyển dụng nhân lực....................................................................12 2.3.6. Thực trạng về đào tạo và phát triển nhân lực....................................................12 2.3.7. Thực trạng về đánh giá nhân lực.......................................................................13 2.3.8. Thực trạng về trả công lao động:.......................................................................14 PHẦN 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP..............................................................................................................15 3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng...................................................................................15 3.1.1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh..........................................................15 3.1.2. Đánh giá tình hình hoạt động quản trị nhân lực tại VPBank.............................16 3.1.3. Những vấn đề đặt ra đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng...........17 3.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng trong thời gian tới..................................................................18 3.2.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh:...............................................................18 3.2.2. Phương hướng Quản trị Nhân lực:....................................................................18 3.3. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp................................................................18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………. PHỤ LỤC…………………………………………………………………………… GVHD: ThS. Trịnh Minh Đức ii SVTH: Nguyễn Thị Tuyền – K45U1 Trường ĐH Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông HĐQT: Hội đồng quản trị QTNNL: Quản trị nguồn nhân lực NNL: Nguồn nhân lực TMCP: Thương mại cổ phần NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần CBNV: Cán bộ nhân viên NHNN: Ngân hàng Nhà nước VPBank: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. GVHD: ThS. Trịnh Minh Đức iii SVTH: Nguyễn Thị Tuyền – K45U1 Trường ĐH Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp DANH MỤC BẢNG BIỂU,SƠ ĐÔ, Bảng 1.1: Cơ cấu CBNV VPBank năm 2010, 2011, 2012..................................................................3 Bảng 1.2: Một số kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank giai đoạn 2010-2012.......................4 Bảng 2.1. Cơ cấu CBNV trong khối Quản trị NNL Hội sở (Đơn vị: Người).....................................5 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo giới tính Khối Quản trị NNL – VPBank Hội sở (Đơn vị : Người).5 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Khối Quản trị Nguồn nhân lực – VPBank................................................7 Sơ đồ 2.2: Quy trình tuyển dụng nhân lực của VPBank.................................................................12 Sơ đồ 2.3: Quy trình đánh giá nhân lực của VPBank......................................................................13 Bảng 3.1. Cơ cấu nguồn vốn huy động trong 3 năm: 2010, 2011, 2012..........................................15 Bảng 3.2: Lợi nhuận trước thuế của một số ngân hàng TMCP năm 2012.....................................16 GVHD: ThS. Trịnh Minh Đức iv SVTH: Nguyễn Thị Tuyền – K45U1 Trường ĐH Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Tên giao dịch: VietNam Commercial Joint Stock Bank for Private Enterprises - Tên viết tắt: VPBank; Tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần các Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam, được thành lập theo Giấy phép hoạt động số 0042/NH-GP của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 12 tháng 08 năm 1993 và giấy phép số 1535/QĐUB do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày 04/09/1993. Ngân hàng chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 10/09/1993 với thời gian hoạt động 99 năm. Địa chỉ Hội sở chính: Tầng 1-7, tòa nhà Thủ Đô, số 72, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Tel: 04.39288869 Fax: 04.39288867 Website: www.vbp.com.vn Email: customercare@vpb.com.vn 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của VPBank 1.2.1. Chức năng Ngân hàng được thành lập nhằm thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm: huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ, các dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác, các dịch vụ ngân hàng khác được NHNN cho phép. 1.2.2. Nhiệm vụ của VPBank Cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ phong phú, đa dạng, đồng bộ, nhiều tiện ích, chi phí có tính cạnh tranh. 1.2.3. Sơ đồ cơ cấu bộ máy Ngân hàng Theo giáo trình Quản trị học - Trường Đại học Thương mại về các loại hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp thì sơ đồ cơ cấu bộ máy VPBank được xây dựng theo cấu trúc khối chức năng (xem sơ đồ 1.1). Sơ đồ 1.1: Cơ cấu bộ máy Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Đại hội đồng cổ đông GVHD: ThS. Trịnh Minh Đức 1 SVTH: Nguyễn Thị Tuyền – K45U1 Trường ĐH Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp Ban kiểm soát Khối kiểm toán nội bộ Hội đồng quản trị Các hội đồng, uỷ ban Văn phòng HĐQT Tổng giám đốc Các uỷ ban, ban Khối quản trị rủi ro Khối tài chính Khối tín dụng, tiêu dùng Khối KHCN &SME Khối Ngân hàng bán buôn Phòng Phát triển mạng lưới Khối nguồn vốnđầu tư Khối Vận hành TT Truyền thông & Quản lý thương hiệu Khối tín dụng Khối Quản trị nguồn nhân lực Trung tâm chiến lược và quản lý dự án Khối Công nghệ thông tin Hội sở Phía Nam Trung tâm Pháp chế & Xử lý nợ (Nguồn: VPBank) Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên: trong đó có 1 chủ tịch HĐQT, 2 phó chủ tịch HĐQT, cùng 2 thành viên HĐQT khác. Ban kiểm soát có 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên chuyên trách. Ban điều hành có 8 thành viên, trong đó có 1 tổng giám đốc và 7 phó tổng giám đốc. VPBank có 14 khối chức năng và 1 hội sở phía Nam. 1.3. Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh của Ngân hàng Lĩnh vực: Tài chính - Ngân hàng; VPBank hoạt động theo ngành nghề quy định của NHNN Việt Nam như: Huy động vốn; Dịch vụ tín dụng; Giao dịch… 1.4. Khái quát về các hoạt động kinh tế và nguồn lực của VPBank 1.4.1. Các hoạt động kinh tế của VPBank Năm 2012, VPBank đã đẩy mạnh hoạt động tăng trưởng nguồn huy động vốn và tăng trưởng tín dụng đạt kết quả cao. GVHD: ThS. Trịnh Minh Đức 2 SVTH: Nguyễn Thị Tuyền – K45U1 Trường ĐH Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp Cũng trong năm 2012, VPBank đã đạt được một số giải thưởng tiêu biểu: Giải thưởng Thương hiệu Mạnh nhất Việt Nam; Giải Ngân hàng có chất lượng dich vụ được hài lòng nhất; Giải tăng trưởng outbound – giải tăng trưởng số lượng điểm giao dịch cao nhất; Giải thưởng điểm kích hoạt giao dịch cao nhất của dịch vụ Wesstern Union; Giải về tỷ lệ điện chuẩn thanh toán quốc tế do Wells Fargo trao tặng. VPBank đã tiến hành triển khai các gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, khách hàng về nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh. 1.4.2. Các nguồn lực 1.4.2.1. Nhân lực: Ngày 10/9/1993, VPBank có 18 người. Tính đến hết 12/2012 VPBank có: 4000 CBNV (tỷ lệ nam chiếm 40%; CBNV nữ chiếm 60%) trong đó có 3400 nhân viên và 600 cán bộ quản lý; hơn 90% CBNV độ tuổi dưới 40, khoảng 82% CBNV có trình độ đại học và trên đại học. Bảng 1.1: Cơ cấu CBNV VPBank năm 2010, 2011, 2012 (Đơn vị: CBNV) Chỉ tiêu Tổng số lao động Giới tính Trình độ 2011 2012 So sánh 2011/2010 2012/2011 CL Tỷ lệ CL Tỷ lệ (%) (%) 628 25,0 618 19 2.700 3.382 4000 Nam 1077 1557 1600 480 14,5 43 10,3 Nữ 1623 1825 2400 202 11,3 575 13,2 30 45 60 15 50 2171 2784 3229 613 28,2 15 13.3 445 16,0 CĐ, TC, PT 499 533 711 34 10,7 178 13,4 Quản lí 480 555 600 75 11,6 45 10,8 2220 2827 3400 607 12,7 573 12,0 Sau ĐH ĐH Cấp quản lý 2010 Nhân viên (Nguồn: VPBank) Số lượng nhân viên năm 2011 tăng 29,63% so với năm 2010; năm 2012, số lượng nhân viên tăng 14,29% so với năm 2011 và tăng 48,15% so với năm 2010. 1.4.2.2. Vốn điều lệ: Năm 1993, vốn điều lệ của VPBank là 20 tỷ đồng. Đến tháng 12 năm 2012, vốn điều lệ của VPBank tăng lên: 5.770 tỷ đồng. 1.4.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ: Tính đến hết 12/2012, VPBank đã có trên 200 điểm giao dịch tại 33 tỉnh, thành trên toàn quốc. VPBank đã đầu tư hơn 10 triệu USD cho công nghệ ngân hàng bao gồm hệ thống Core Banking 24 của Temenos (Thụy Sỹ), hệ thống Way 4 của OpenWay, công nghệ thẻ chip theo chuẩn EMV, hệ thống máy ATM hiện đại đáp ứng tốt nhất các nhu cầu giao dịch thẻ của khách hàng. GVHD: ThS. Trịnh Minh Đức 3 SVTH: Nguyễn Thị Tuyền – K45U1 Trường ĐH Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp 1.5. Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng trong 3 năm 2010, 2011, 2012 Năm 2012, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phải hứng chịu những ảnh hưởng xấu từ cuộc khủng hoàng những năm gần đây, nhưng với việc chủ động nắm bắt và kiểm soát tình hình và bằng sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của ban lãnh đạo, VPBank đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bảng 1.2: Một số kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank giai đoạn 2010-2012 (Đơn vị: Tỷ đồồng) ST T Chỉ tiêu 1 Tổng tài sản 2 3 4 Nguồn vốn huy động Dư nợ cho vay Tỷ lệ nợ xấu (%) 5 Lợi nhuận trước thuế 6 7 8 Lợi nhuận sau thuế Vốn điều lệ Vốn chủ sở hữu Tỷ suất LN ròng/TS bình quân (ROA) Tỷ suất LN ròng/VCSH bình quân(ROE) 9 10 2012 So sánh 2011/2010 2012/2011 Tỷ lệ Tỷ lệ CL CL (%) (%) 2010 2011 59.807 82.818 48.719 25.324 1,20% 663 1064 503,25 4.000 5.204 101.03 8 71.059 29.184 1,82% 23.011 138,5 18.220 122,0 133.591 48.364 2,89% 22.340 3860 0,62% 145,9 115,2 _ 62.532 19180 1,07% 1163 401 160,5 99 109,3 799,69 5.050 5.996 872,25 5.770 6.505 296,44 1.050 792 158,9 126,3 115,2 72,56 720 509 1,15% 1,09% 0,86% -0,06% _ -0,23% _ 22,65% 16,36% 13,41% -6,29% _ -2,95% (Dự kiến) 188,0 165,7 _ 109,1 114,3 108,5 _ (Nguồn: VPBank) GVHD: ThS. Trịnh Minh Đức 4 SVTH: Nguyễn Thị Tuyền – K45U1 Trường ĐH Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN 2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 2.1. Tình hình nhân lực, chức năng, nhiệm vụ của khối Quản trị nguồn nhân lực – VPBank 2.1.1. Tình hình nhân lực của Ngân hàng Số lượng và trình độ học vấn của CBNV trong Khối Quản trị NNL: Bảng 2.1. Cơ cấu CBNV trong khối Quản trị NNL Hội sở (Đơn vị: Người) THEO CẤP QUẢN LÝ SỐ THEO TRÌNH ĐỘ HỌC LƯỢNG VẤN SỐ LƯỢNG Cán bộ quản lý 10 Sau đại học 06 Nhân viên 33 Đại học 31 Cao đẳng, trung cấp 06 Tổng số 43 Tổng số 43 (Nguồn: VPBank) Đội ngũ nhân sự của VPBank là những nhân viên được đào tạo từ các chuyên ngành Tài chính, ngân hàng của các trường đại học uy tín như: Học Viện Ngân Hàng, Học viện Tài Chính, Đại học Ngoại Thương… và các trường cao đẳng trong cả nước. Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo giới tính Khối Quản trị NNL – VPBank Hội sở (Đơn vị : Người) CÁC PHÒNG BAN GIỚI TÍNH Nam TỔNG Nữ Phòng Tuyển dụng 01 13 14 Phòng QHLĐ & Dữ liệu NNL 01 04 05 Phòng Tiền lương & Phúc lợi 0 08 08 Phòng Đào tạo & Phát triển NNL 08 08 16 Tổng số lao động 10 33 43 76,74 100 Tỷ trọng (%) 23,26 (Nguồn: VPBank ) Định biên nhân sự của khối được Tổng Giám đốc quyết định phù hợp với quy mô nhân sự của ngân hàng theo tỷ lệ: 01 cán bộ nhân sự/90 CBNV đến 01 cán bộ nhân sự/110 CBNV nhằm đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong từng thời kỳ. Theo bảng 2.2, tỷ lệ lao động nam trong khối có 10 người chiếm 23,26%; nữ có 33 GVHD: ThS. Trịnh Minh Đức 5 SVTH: Nguyễn Thị Tuyền – K45U1 Trường ĐH Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp người chiếm 76,74%. Do là tính chất công việc trong khối Quản trị Nguồn nhân lực nên số lao động nữ nhiều hơn lao động nam cũng là điều hợp lý. 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tổ chức quản trị nhân lực. Quyết định số 664/2010/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Khối Quản trị Nguồn Nhân lực - VPBank, khối có chức năng và nhiệm vụ sau: Chức năng: Hoạch định chiến lược hoạt động quản trị nguồn nhân lực; Thực hiện quản lý chung về nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, chế độ đối với nhân viên trên toàn hệ thống VPBank; Tổ chức, đào tạo và phát triển NNL; Xây dựng hệ thống chính sách, quy trình, quy chế về các chế độ liên quan đến hoạt động nhân sự; Quản trị hệ thống thông tin nhân sự nhằm đảm bảo thực hiện theo chiến lược chung của VPBank; Thực hiện các chức năng có liên quan khác theo yêu cầu của HĐQT và TGĐ. Nhiệm vụ: Tổ chức, quản lý, điều hành nguồn nhân lực đáp ứng hoạt động kinh doanh và sự phát triển theo định hướng chiến lược của VPBank; Tư vấn cho HĐQT và TGĐ về các chiến lược dài hạn ngắn hạn và các hoạt động thuộc lĩnh vực QTNNL; Đảm bảo các định hướng chiến lược của VPBank được thể hiện rõ trong định hướng chiến lược của khối; Xây dựng và triển khai chương trình hoạt động, dự án, đảm bảo thực hiện thành công chiến lược phát triển NNL của VPBank; Là nhân tố chính trong việc xác định văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc và cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh và tối đa hiệu quả hoạt động NNL của VPBank; Xây dựng, cải tiến các quy chế, quy trình và chính sách quản trị NNL nhằm thu hút, duy trì và phát triển NNL cho ngân hàng; Đảm bảo và đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của HĐQT và TGĐ. 2.1.3. Tổ chức Khối quản trị Nguồn nhân lực – VPBank: Theo Quyết định số 664/2010/QĐ-HĐQT ra ngày 2 tháng 11 năm 2010 về việc Thành lập Khối Quản trị Nguồn Nhân lực trực thuộc Hội sở chính VPBank trên cơ sở tổ chức lại Phòng Nhân sự và Đào tạo, khối Quản trị Nguồn Nhân lực được thành lập gồm 4 phòng và 1 trung tâm (Sơ đồ 2.1). Cơ cấu tổ chức của Khối có thể được thay đổi cho phù hợp với yêu cầu công việc trong từng thời kỳ. Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Khối Quản trị Nguồn nhân lực – VPBank GVHD: ThS. Trịnh Minh Đức 6 SVTH: Nguyễn Thị Tuyền – K45U1 Trường ĐH Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp (Nguồn: VPBank) Phòng Tuyển dụng: Có chức năng quản lý, điều phối hoạt động tuyển dụng nhằm đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực và thu hút đội ngũ ứng viên tiềm năng cho VPBank. Phòng Tuyển dụng được chia là 2 bộ phận: Bộ phận Hoạch định và khai thác nguồn lực và Bộ phận tuyển dụng. Phòng Tiền lương và phúc lợi: Có chức năng xây dựng và triển khai thực hiện chiến sách tiền lương và phúc lợi, nhằm thu hút, duy trì và phát triển đội ngũ nhân lực. Phòng gồm 2 bộ phận: bộ phận phát triển chính sách và bộ phận Triển khai thực hiện. Phòng Quan hệ lao động và dữ liệu nguồn nhân lực: có chức năng quản lý hệ thống thông tin nhân sự, tư vấn, giải quyết chế định chính sách liên quan tới nhân sự cho cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống VPBank. Phòng gồm 2 bộ phận: Bộ phận thông tin và QHLĐ; Bộ phận dữ liệu NNL và hệ thống báo cáo quản trị MIS. Phòng Đào tạo và phát triển NNL: có chức năng hoạch định và triển khai thực hiện chiến lược đào tạo và phát triển NNL, nhằm đáp ứng nhu cầu công việc. Phòng bao gồm 2 bộ phận: bộ phận hoạch định và phát triển NNL; bộ phận đào tạo. Trung tâm Nguồn nhân lực miền Nam: Chỉ thực hiện chức năng về nhiệm vụ tại miền Nam (từ NhaTrang trở vào phía Nam) và tuân thủ các định hướng, chính sách, quy trình của các phòng chức năng trong khối Quản trị Nguồn nhân lực. 2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị nhân lực của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Theo giáo trình Quản trị nhân lực – Đại học Kinh tế quốc dân, các nhân tố môi trường quản trị nhân lực ảnh hưởng tới hoạt động quản trị nhân lực bao gồm các nhân GVHD: ThS. Trịnh Minh Đức 7 SVTH: Nguyễn Thị Tuyền – K45U1 Trường ĐH Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp tố bên ngoài như yếu tố kinh tế, chính trị pháp luật, lực lượng lao động, đối thủ cạnh tranh, khoa học kỹ thuật, khách hàng…và các nhân tố bên trong như mục tiêu chiến lược, bầu không khí tâm lý, nhà quản trị và người lao động…Các nhân tố môi trường đó ảnh hưởng tới hoạt động quản trị nhân lực của VPBank thể hiện: 2.2.1. Nhân tố bên ngoài Yếu tố kinh tế: Năm 2012 là năm khó khăn của nền kinh tế, đặc biệt là ngành ngân hàng, ngành cung cấp nguồn vốn cho nền kinh tế; thị trường bất động sản đóng băng, nợ xấu tăng cao… lợi nhuận của các ngân hàng sụt giảm mạnh. Lợi nhuận của VPBank cũng giảm so với kế hoạch, ngân sách dành cho các hoạt động về quản trị nhân lực ít được quan tâm, bị cắt giảm nhiều. Lương chậm, thưởng ngày lễ giảm đi nhiều so với năm trước, gây ảnh hưởng tới tâm lý làm việc của nhân viên. VPBank cần đảm bảo chính sách tuyển dụng, đãi ngộ, đào tạo hợp lý, động viên CBNV làm việc. Lực lượng lao động trong ngành: Theo kết quả khảo sát về cung - cầu nhân lực ngân hàng - tài chính do Viện Nhân lực ngành ngân hàng tài chính (BTCI) và Hay Group thực hiện, trong năm 2013 sẽ có khoảng 32.000 sinh viên chuyên ngành TC-NH ra trường nhưng chỉ có khoảng 20.000 người được các tổ chức TC-NH tuyển dụng. Như vậy sẽ có khoảng 12.000 sinh viên thất nghiệp hoặc làm trái ngành. Còn trong vòng 4 năm tới, số sinh viên TC-NH không được tuyển sẽ khoảng 13.000 người. Xu hướng theo học ngành này đã giảm đi rất nhiều, VPBank cần đưa ra chính sách nhân sự hợp lý để thu hút đội ngũ nhân lực trẻ, chất lượng, có kế hoạch đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ để tăng lợi thế cạnh tranh trên lĩnh vực tài chính ngân hàng. Đối thủ cạnh tranh: Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ nhiều ngân hàng hiện ngay như Vietinbank, Sacombank…cùng nhiều ngân hàng nước ngoài là mối đe dọa đối với VPBank về chất lượng nguồn lực, chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc... Đòi hỏi VPBank phải có chiến lược tìm kiếm, thu hút, tạo nguồn nhân lực cạnh tranh với đối thủ. Bên cạnh đó, chính sách đãi ngộ, lộ trình thăng tiến cho CBNV cần được quan tâm đặc biệt để giữ chân nhân viên giỏi. Chính trị, pháp luật: VPBank phải cập nhật thông tin, quyết định mới nhất của Quốc hội để nắm bắt kịp thời những thay đổi, sửa đổi, thay mới trên văn bản, quyết định, các chính sách, bộ luật lao động, các quy định của nhà nước về quản lý lao động để giải quyết các vấn đề tiền lương, bảo hiểm, hợp đồng phù hợp với pháp luật. GVHD: ThS. Trịnh Minh Đức 8 SVTH: Nguyễn Thị Tuyền – K45U1 Trường ĐH Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp Ngoài ra còn có một số yếu tố bên ngoài như như khoa học kỹ thuật, khách hàng… cũng ảnh hưởng tới hoạt động quản trị nhân lực của VPBank. 2.2.2. Môi trường bên trong Ngân hàng Sứ mạng, mục tiêu, chiến lược của Ngân hàng: Căn cứ vào sứ mạng, mục tiêu và chiến lược của ngân hàng mà bộ phận tổ quản trị nhân lực xây dựng lên các kế hoạch và chương trình nhân sự đảm bảo phù hợp với mục tiêu, định hướng của ngân hàng. Ví dụ với mục tiêu “Đến năm 2015 VPBank trở thành 1 trong 5 Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam và 1 trong 3 Ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam”, VPBank cần đặt ra nhiệm vụ cho Khối Quản trị nguồn nhân lực như: nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực cả về kỹ năng, nghiệp vụ, phẩm chất và tư tưởng để phục vụ tốt cho chiến lược, mục tiêu của Ngân hàng. Người lao động và nhà quản trị: Hiện nay, VPBank có đội ngũ CBNV lên tới 4000 người, có trình độ từ trung cấp trở lên. Từng vị trí công việc có mô tả và nhu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng và kinh nghiệm khác nhau. Vấn đề đặt ra với khối QTNNL là cần phải xác định được các nhu cầu này một cách rõ ràng, cụ thể nhằm thỏa mãn cao nhất để có thể duy trì đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho ngân hàng. Bên cạnh đó, quan điểm và phong cách làm việc của nhà quản trị có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của khối QTNL của VPBank. Khả năng tài chính: Nhìn chung, VPBank là ngân hàng khả năng tài chính tương đối mạnh. Hàng năm, VPBank đều trích một khoản ngân sách hợp lý dành cho các hoạt động quản trị nhân lực như tìm kiếm, thu hút ứng viên, tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ nhân lực…được đặc biệt chú trọng. Ngoài ra, các nhân tố môi trường bên trong ngân hàng tác động đến hoạt động quản trị nhân lực như bầu không khí trong môi trường làm việc của VPBank tạo cảm giác thoải mái, vui vẻ cho CBNV làm việc đạt năng suất cao… 2.3. Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của VPBank 2.3.1. Thực trạng về quan hệ lao động VPBank có phòng Quan hệ lao động và Dữ liệu NNL, hoạt động độc lập tư vấn và giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách nhân sự cho nhân viên của ngân hàng. Có tổ chức công đoàn - đại diện cho người lao động, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động tại VPBank. Hàng quý, VPBank tổ chức các buổi trao đổi GVHD: ThS. Trịnh Minh Đức 9 SVTH: Nguyễn Thị Tuyền – K45U1 Trường ĐH Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp thông tin giữa người lao động với những người thuộc ban lãnh đạo. Thông thường các hình thức trao đổi thông tin này được thể hiện dưới hình thức là văn bản hóa. Trong năm 2012, Ủy ban nhân sự VPBank đã tổ chức 12 cuộc họp, thông qua 80 nội dung qua các phiên họp định kỳ hàng tháng đối với các vấn đề liên quan đến các chính sách chế độ, đãi ngộ, lương thưởng… Tất cả những người lao động làm việc tại VPBank được ký hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động được kí ở VPBank gồm: HĐ thử việc 2 tháng, HĐ học việc dưới 6 tháng, HĐLĐ xác định thời hạn 1 hoặc 2 năm và HĐLĐ không xác định thời hạn. Bộ phận Thông tin và Quan hệ lao động - phòng Quan hệ lao động định kỳ tổ chức các cuộc điều tra đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên với chính sách đãi ngộ, môi trường làm việc, cơ hội học tập và thăng tiến, trên cơ sở phân tích dữ liệu thu thập, đề xuất các điều chỉnh phù hợp; liên hệ với Công đoàn trong việc xây dựng và thực hiện thỏa ước lao động tập thể và các vấn đề trong tranh chấp lao động. 2.3.2. Thực trạng về tổ chức và định mức lao động Tổ chức lao động: Người lao động được tuyển vào làm việc tại VPBank được các phòng ban tiếp nhận, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể, phù hợp với năng lực chuyên môn của người lao động; được hướng dẫn nội quy lao động VPBank; Được phổ biến quy chế làm việc, thời gian làm việc và các quy định khác liên quan tới quyền lợi, trách nhiệm của CBNV. Thời gian làm việc đối với CBNV của VPBank: Sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00’ đến 17h00’; chiều thứ 7 và cả ngày chủ nhật được nghỉ. Nghỉ giữa trưa từ 12h00 – 13h00: thời gian ngắn, nên CBNV thường nghỉ trưa ngay tại bàn làm việc, VPBank chưa sắp xếp phòng nghỉ trưa cho các CBNV. Mỗi CBNV được trang bị bàn làm việc, máy tính và dụng cụ, thiết bị cần thiết cho công việc. Nhân viên trong một phòng được bố trí bàn làm việc gần nhau, để hỗ trợ và thuận tiện trao đổi, giúp đỡ nhau trong công việc. Hàng năm, CBNV VPBank được may 3 - 4 bộ đồng phục cho hai vụ Xuân - Hè và Thu – Đông. Định mức lao động: VPBank tiến hành định mức lao động cho từng công việc, bộ phận khác nhau. Ví dụ như mỗi CBNV của VPBank được giao chỉ tiêu huy động vốn từ tiền gửi của bản thân hoặc người thân, bạn bè... Định mức huy động vốn tối thiểu theo từng vị trí công tác. Ví dụ như đối với TGĐ, phó tổng giám đốc... nếu huy động mỗi tháng đạt trên 700 triệu đồng là hoàn thành xuất sắc, từ 500-700 triệu đồng là hoàn thành nhiệm vụ, dưới 500 triệu đồng là không hoàn thành nhiệm vụ… chỉ tiêu GVHD: ThS. Trịnh Minh Đức 10 SVTH: Nguyễn Thị Tuyền – K45U1 Trường ĐH Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp huy động vốn trên là cơ sở để thực hiện cơ chế khoán tiền lương hằng tháng cũng như xét thi đua khen thưởng hằng năm, tạo động lực làm việc cho CBNV ở VPBank. 2.3.3. Thực trạng về hoạch định nhân lực Công tác hoạch định nhân lực tại VPBank do Giám đốc tuyển dụng phụ trách xây dựng kế hoạch dựa trên mục tiêu, chiến lược của ngân hàng trong năm, kết hợp với lãnh đạo các khối, bộ phận đưa ra số lượng nhân lực cần thiết để thực hiện mục tiêu của từng bộ phận và của toàn ngân hàng. Tuy nhiên, công tác hoạch định nhân lực của VPBank hiện tại chỉ dự báo được nguồn nhân lực trong ngắn hạn, chưa dự báo được nguồn nhân lực theo định hướng phát triển trong dài hạn của Ngân hàng. Do vậy, khi ngân hàng có sự thiếu hụt nhân lực ở vị trí công việc, thì luôn áp dụng việc điều chuyển cán bộ từ phòng ban, bộ phần này sang phòng ban, bộ phận khác. Điều này chỉ mang tính chất tạm thời, chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên sâu của công việc. Vì vậy, VPBank chưa đảm bảo được nguyên tắc sắp xếp đúng người đúng việc vào đúng thời điểm để đối phó với những thay đổi trên thị trường, đáp ứng mục tiêu kinh doanh. 2.3.4. Thực trạng về phân tích công việc Khối Quản trị nguồn nhân lực của VPBank có bộ phận chuyên trách về phân tích công việc, tham gia xây dựng và quản lý hệ thống mô tả công việc của toàn hệ thống, thiết kế bản tiêu chuẩn công việc phù hợp với từng vị trí. Các vị trí công việc của VPBank đều có bản mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc rõ ràng, chi tiết và được nhóm phân tích công việc thường xuyên cập nhật kiểm tra, xem xét và bổ sung. Kết hợp với bộ phận tuyển dụng trong công tác tuyển dụng nhân lực, nhằm lựa chọn được người phù hợp với công việc yêu cầu. 2.3.5. Thực trạng về tuyển dụng nhân lực Quy trình tuyển dụng nhân lực tại VPBank được cụ thể hóa theo sơ đồ sau: Bước 1: XĐ nhu cầu và lập kế hoạch tuyển dụng Bước 2: Thông báo tuyển dụng và sơ loại hồ sơ Bước 3: Thi viết và chấm bài thi viết Bước 6: Tiếp nhận Bước 5: Phê duyệt Bước 4: Phỏng vấn đồ 2.2: Quykết trình thử việc, đánhSơ giá, quảtuyển tuyển dụng dụng nhân lực của VPBank (Nguồn: VPBank) ký HĐLĐ Nhu cầu tuyển dụng của VPBank được lập kế hoạch hàng năm và sử dụng 2 nguồn tuyển dụng : nguồn tuyển dụng bên ngoài và nguồn tuyển dụng bên trong. Với GVHD: ThS. Trịnh Minh Đức 11 SVTH: Nguyễn Thị Tuyền – K45U1 Trường ĐH Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp nguồn tuyển dụng bên ngoài VPBank đăng tuyển trực tiếp ở một số website: tuyendung.vpb.com.vn, web Hiệp hội các ngân hàng, web Vietnamwwork, ngoài ra còn gọi điện trực tiếp đến các ứng viên tiềm năng mời họ gửi hồ sơ. Với nguồn bên trong: qua sự giới thiệu của bạn bè, nhân viên trong ngân hàng, gửi mail đến các nhân viên về thông tin tuyển dụng… Với quy trình tuyển dụng trên, VPBank tiến hành tuyển dụng công khai, khách quan nên chất lượng nhân viên tương đối được đảm bảo, thu hút và tuyển chọn những ứng viên xuất sắc, phù hợp nhất với từng vị trí. Năm 2010 đã tuyển dụng 700 CBNV, năm 2011 đã tuyển 1300 CBNV, tăng 85,71% so với năm 2010. Năm 2012, VPBank đã tuyển dụng gần 1400 CBNV tăng 7,7% so với năm 2011, các CBNV được tuyển dụng đều có trình độ, năng lực, có kiến thức chuyên sâu nghiệp vụ, trong đó cán bộ quản lý chiếm khoảng 6,7% - là nguồn nhân lực chất lượng cao, mang lại nguồn sinh khí mới cho VPBank. 2.3.6. Thực trạng về đào tạo và phát triển nhân lực Với mục tiêu triển khai các khóa đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho CBNV VPBank theo hướng chuyên sâu, xây dựng đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc, nhiệt tình phục vụ khách hàng và chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, góp phần khẳng định thương hiệu VPBank. Định hướng, đào tạo là một khoản đầu tư, VPBank thường xuyên tổ chức cho nhân viên tham dự các khóa đào tạo trong và ngoài nước. Đối với các CBNV tự đi học các khóa học phù hợp với hoạt động ngân hàng, VPBank cũng có hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí như đi lại, ăn ở… Năm 2010, VPBank tổ chức 119 khóa đào tạo (46 khóa do nội bộ đào tạo và 73 khóa do đối tác bên ngoài đào tạo) cho 3112 lượt học viên; năm 2011 tổ chức 284 khóa học (95 khóa do nội bộ tự đào tạo, 189 khóa mới đối tác bên ngoài đào tạo cho 8287 lượt học viên). Trong năm 2012, VPBank đã tổ chức được 450 khóa học (145 khóa do nội bộ đào tạo, 305 khóa do đối tác bên ngoài đào tạo) cho hơn 11.000 lượt học viên. Nội dung các khóa học chuyên sâu về các kỹ năng nghiệp vụ, được tổ chức cho hầu hết các đối tượng, tập trung tại các địa bàn trọng điểm. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của cổ đông nước ngoài, VPBank có chế độ cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo và thực tập tại nước ngoài. GVHD: ThS. Trịnh Minh Đức 12 SVTH: Nguyễn Thị Tuyền – K45U1 Trường ĐH Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp 2.3.7. Thực trạng về đánh giá nhân lực VPBank có bộ phận chuyên trách tiến hành xây dựng kế hoạch đánh giá hiệu quả làm việc cho CBNV; thực hiện đánh giá CBNV theo chu kỳ: 2 lần/năm, vào cuối tháng 06 và tháng 12 hàng năm. CBNV tự đánh giá CBQL trực CBQL trên một Cán bộ phê tiếp đánh giá cấp đánh giá duyệt Sơ đồ 2.3: Quy trình đánh giá nhân lực của VPBank (Nguồn: VPBank) Đối tượng đánh giá là CBNV đã ký hợp đồng chính thức; Có thời gian làm việc từ đủ 3 tháng trở lên trong kỳ đánh giá. VPBank sử dụng phương pháp cho điểm, thang điểm từ 1-5 và chỉ tiêu xếp loại CBNV đối với từng đơn vị. Xếp loại đánh giá được xác định như sau: Hoàn thành xuất sắc (Có điểm bình quân lớn hơn hoặc bằng 4.5 và nhỏ hơn hoặc bằng 5 điểm); Hoàn thành tốt (Có điểm bình quân lớn hơn hoặc bằng 3.5 và nhỏ hơn 4.5 điểm); Hoàn thành nhiệm vụ (Có điểm bình quân lớn hơn hoặc bằng 3 và nhỏ hơn 3.5 điểm); Cần cố gắng (Có điểm bình quân lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn 3 điểm); Không hoàn thành (Có điểm bình quân lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn 2 điểm). Kết quả đánh giá hàng năm dùng để: Cung cấp thông tin đầu vào cho các quyết định nhân sự: Bố trí lao động; Quyết định lương, thưởng, đãi ngộ; Quyết định về đề bạt, thăng chức/giáng chức, bổ nhiệm/miễn nhiệm; Kế hoạch đào tạo; … Ví dụ như: Tổng kết qua 2 lần đánh giá, CBNV nào được xếp loại hoàn thành xuất sắc sẽ được nhận thưởng 100% và chia lương bổ sung; CBNV xếp loại theo thứ tự hoàn thành tốt, hoàn thành nhiệm vụ, cần cố gắng, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận thưởng với mức 90%, 80%, 70% và 0%. Trong năm 2012, VPBank không có trường hợp nào xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; trên 85% CBNV đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 2.3.8. Thực trạng về trả công lao động Về tiền lương: VPBank đang áp dụng là hình thức trả lương theo thời gian. Tiền lương theo thời gian có thể được tính theo công thức sau: Lương tính theo thời gian = Thời gian làm việc của tháng x Đơn giá tiền lương. Thời gian làm việc 5,5 ngày một tuần (nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật), một tháng làm đủ là 26 ngày, khi đó công thức tính lương cho nhân viên theo thời gian đơn giản là: TLcbcv HSL x Lmin TLdg = x SN tt = x SNtt 26 26 GVHD: ThS. Trịnh Minh Đức 13 SVTH: Nguyễn Thị Tuyền – K45U1 Trường ĐH Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp TLdg (Tiền lương theo thời gian đơn giản); TLcbcv (Tiền lương cấp bậc công việc); SNtt (Số ngày làm việc thực tế của nhân viên); Lmin (Tiền lương tối thiểu theo quy định của nhà nước); HSL (Hệ số lương). Số ngày làm việc thực tế của mỗi nhân viên được căn cứ vào bảng chấm công. Các trường hợp nghỉ có lương và nghỉ không được hưởng lương cũng được quy định rõ ràng. Số tiền lương thực lĩnh: Lthực lĩnh = TLdg + phụ cấp (nếu có) – BHXH Số tiền BHXH bằng 5% so với tiền lương cơ bản, số tiền này được khấu trừ vào lương tối thiểu của mỗi cán bộ công nhân viên cuối mỗi tháng. Về tiền phụ cấp: Ngân hàng có chế độ phụ cấp cho CBNV như tiền ăn trưa 35.000đ/ngày, phụ cấp làm thêm giờ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp độc hại, phụ cấp điện thoại, phụ cấp taxi, phụ cấp ăn uống, phụ cấp đắt đỏ và hưởng lương kinh doanh của Ngân hàng. Kỳ hạn xét bậc lương cho người lao động là 12 tháng. Về phúc lợi: Ngoài những chính sách phúc lợi được hưởng theo Luật lao động. VPBank đã mua bảo hiểm sức khỏe và tai nạn (VPBank Care) cho CBNV Ngân hàng theo các cấp khác nhau, vào những dịp lễ (Tết Nguyên đán, 30/4, 2/9…) và ngày kỷ niệm thành lập Ngân hàng, VPBank còn thưởng định kỳ cho CBNV. PHẦN 3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 3.1.1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh Hoạt động huy động vốn: VPBank là một trong những ngân hàng có tăng trưởng nguồn huy động cao, tổng nguồn vốn huy động (bao gồm cả vốn huy động từ khách hàng; Vốn huy động từ các tổ chức tín dụng và vốn huy động khác) ước tính đến ngày 31/12/2012 đạt 133.591 tỷ đồng, tương ứng tăng 56% so với năm trước. Bảng 3.1. Cơ cấu nguồn vốn huy động trong 3 năm: 2010, 2011, 2012 (Đơn vị: Tỷ đồng) MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Tổng tài sản NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 (Dự kiến) 59.807 82.818 GVHD: ThS. Trịnh Minh Đức 101.038 14 SO SÁNH NĂM 2011/2010 ∆ % 23.011 138,3 SO SÁNH NĂM 2012/2011 ∆ % 18.220 122 SVTH: Nguyễn Thị Tuyền – K45U1 Trường ĐH Thương Mại Huy động vốn Dư nợ tín dụng Tỷ lệ nợ xấu(%) Vốn điều lệ Vốn chủ sở hữu LNTT hợp nhất 48.719 25.324 1,20% 4.000 5.204 663 Báo cáo thực tập tổng hợp 71.059 29.184 1,82% 5.050 5.996 1.064 133.591 48.364 2,89% 5.770 6.505 1.163 22.340 3.860 0,62% 1.050 792 401 145,9 115,2 126,3 115,2 160,5 62.532 188 19.180 165,7 1,07% 720 114,3 509 108,5 99 109,3 (Nguồn: VPBank) Hoạt động tín dụng: Năm 2012, tăng trưởng tín dụng của VPBank khoảng 16%/năm, mặc dù NHNN cho phép tăng trưởng tín dụng là 30%/năm. Kết quả kinh doanh: Năm 2012, vốn điều lệ của VPBank tăng lên 5.770 tỷ đồng, tăng thêm 720 tỷ đồng, tương đương 14,25%, từ lợi nhuận năm 2011 để lại (chia cổ tức 680 tỷ đồng), quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư cổ phần (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông 40 tỷ đồng). Tổng tài sản tăng hơn năm 2011 nhưng chỉ đạt 91,85% kế hoạch đề ra, VPBank đã kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ nợ xấu <3%. Năm 2012 là năm khó khăn chung đối với ngành ngân hàng, lợi nhuận ảm đạm ảnh hưởng đến cả các ngân hàng lớn như Vietcombank, Vietinbank… Mặc dù vậy, VPBank đã đạt một kết quả khả quan trong điều kiện kinh tế khó khăn, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch đạt 89,46%; khá cao so với các ngân hàng khác (Bảng 3.2) Bảng 3.2: Lợi nhuận trước thuế của một số ngân hàng TMCP năm 2012 (Đơn vị: Tỷ đồồng) NGÂN HÀNG VPBANK ĐÔNG Á SACOMBANK ACB VIETCOMBAN K VIETINBANK LNTT ước tính Kế hoạch 2012 Tỷ lệ hoàn thành 1.300 4.500 KH (%) 89,46% 26,67% 1.200 5.706 3.400 5.500 6.550 80% 21,82% 87,11% 8.213 9.000 91,26% 2012 1.163 1.200 2720 (Nguồn: Vnexpress.net) 3.1.2. Đánh giá tình hình hoạt động quản trị nhân lực tại VPBank 3.1.2.1. Về tuyển dụng nhân lực Quy trình tuyển dụng của VPBank: Gồm 6 bước rõ ràng, việc tuyển dụng được thực hiện công bằng, công khai, các thông tin tuyển dụng được thông báo chi tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, website…, đảm bảo tính khách quan trong việc ra đề thi, chấm thi, tạo ấn tượng tốt cho các ứng viên khi tham gia thi tuyển. Bên cạnh đó, GVHD: ThS. Trịnh Minh Đức 15 SVTH: Nguyễn Thị Tuyền – K45U1 Trường ĐH Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp các bước trong quy trình tuyển dụng chưa được nghiên cứu chuyên sâu, việc quản lý dữ liệu và đánh giá hồ sơ thi tuyển chưa thực sự hiệu quả, nên việc tuyển dụng mất nhiều thời gian, tốn chi phí tổ chức tuyển dụng và chi phí trong việc đào tạo lại nhân viên sau tuyển dụng. Khả năng thu hút ứng viên đã được VPBank quan tâm và đã thu hút được đông đảo ứng viên chất lượng cao ứng tuyển đáp ứng yêu cầu của công việc. Tuy nhiên, nguồn ứng viên còn chưa được VPBank khai thác rộng. Tỷ lệ ứng viên phù hợp sau tuyển dụng tại VPBank còn chưa cao, ước tính có khoảng 75% ứng viên sau khi được tuyển dụng đáp ứng tốt yêu cầu công việc. VPBank đã và đang tiếp tục hoàn thiện quy trình tuyển dụng, chính sách nhân lực, nâng cao yếu tố con người là một trong yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của ngân hàng trong hiện tại và tương lai. 3.1.2.2. Hoạch định nhân lực Công tác hoạch định nhân lực của VPBank chưa dự báo được nguồn nhân lực theo chiến lược, mục tiêu dài hạn trong tương lai, chỉ hạn chế trong ngắn hạn. 3.1.2.3. Đào tạo nhân lực VPBank đã cố gắng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tổ chức đào tạo thường xuyên cho nhân viên mới khi được tuyển vào và định kỳ 6 tháng 1 lần cho nhân viên được cử đi học nâng cao. Kết quả đánh giá sau đào tạo: có tới hơn 80% nhân viên sau khi được đi đào tạo đã làm bắt nhịp nhanh chóng với công việc và đạt kết quả làm việc khá tốt. Tuy nhiên, chương trình đào tạo có nội dung chưa chuyên sâu. Quy mô đào tạo còn hạn chế, chủ yếu tập trung ở bộ phận kinh doanh. Một số chương trình đào tạo nhân lực của công ty còn chồng chéo, không xác định rõ tiêu đào tạo gây lãng phí ngân sách. Với sự cạnh tranh gay gắt từ phía các ngân hàng đối thủ, xác định việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo là rất quan trọng, VPBank đã và đang xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn cho CBNV làm việc tại ngân hàng. Đẩy mạnh chất lượng nguồn nhân lực VPBank trong thời gian tới. 3.1.3. Những vấn đề đặt ra đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Dựa vào kết quả kinh doanh 2012 của VPBank, mục tiêu chiến lược đầy tham vọng của VPBank trong giai đoạn 2013 - 2017 là trở thành Top 5 NHTMCP và Top 3 ngân hàng bán lẻ hàng đầu. VPBank cần triển khai các dự án chuyển đổi, các sáng kiến và các giải pháp thúc đẩy kinh doanh, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc tái cấu trúc tổ chức và quản trị nhân sự theo thông lệ tốt nhất trên thế giới. GVHD: ThS. Trịnh Minh Đức 16 SVTH: Nguyễn Thị Tuyền – K45U1
- Xem thêm -