Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản tri doanh nghiệp tại công ty cổ phần sách alpha books

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

LỜI MỞ ĐẦU Trong gần 3 năm qua, với cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến rất phức tạp. Kéo theo đó, ở Việt Nam với nhiều mặt hạn chế, yếu kém vốn có, kinh tế Việt Nam tăng trƣởng chậm lại, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn,....Theo báo cáo của cục thống kê năm 2013, cả nƣớc có 60737 doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động, tăng 12% so với năm trƣớc. Vậy làm thế nào để một doanh nghiệp có thể đứng vững và phát triển trƣớc tình hình này ? Là sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, đƣợc tiếp thu và trang bị kiến thức về kinh tế và các hoạt động quản trị doanh nghiệp. Với mong muốn đƣợc đi sâu vào tìm hiểu công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm hiểu các nhà quản trị trong công ty thực hiện các hoạt động quản trị doanh nghiệp nhƣ thế nào, muốn tìm hiểu họ đang làm gì và làm nhƣ thế nào để công ty phát triển...?, chính vì vậy, đƣợc nhà trƣờng tạo điều kiện,cùng với sự giúp đỡ tận tình của Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt – Giảng viên trƣờng Đại học Thƣơng Mại, cùng với sự giúp đỡ và hƣớng dẫn của các anh chị trong công ty cổ phần sách Alphabooks, trong thời gian thực tập vừa qua em đã có cơ hội đƣợc tìm hiểu những kiến thức thực tế tại doanh nghiệp và hoàn thành bài báo cáo. Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức thực tế và kinh nghiệm còn hạn chế nên bài báo cáo không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp và sự thông cảm của các thầy cô! Nội dung bài báo cáo gồm 3 phần: Phần 1: Khái quát về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phần 2: Phân tích và đánh giá những tồn tại chính cần giải quyết trong các lĩnh vực quản trị chủ yếu của doanh nghiệp. Phần 3: Đề xuất hƣớng đề tài khóa luận. Em xin chân thành cảm ơn Th.S Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt, các thầy cô giáo trong khoa, cảm ơn sự chỉ bảo hƣớng dẫn của các anh chị trong công ty Alphabooks đã giúp em hoàn thành bài báo cáo này. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................i DANH MỤC BẢNG BIỂU ..........................................................................................iv DANH MỤC VIẾT TẮT ..............................................................................................iv PHẦN 1: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA ............................... 1 DOANH NGHIỆP...........................................................................................................1 1.1. Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp: ............................................................... 1 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Sách Alpha Books: 1 1.1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Sách Alpha: ....................................2 1.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty:......................................................... 2 1.1.4. Ngành nghề kinh doanh của công ty: ................................................................ 4 1.2. Tình hình sử dụng lao động của công ty cổ phần sách Alphabook: ...............4 1.3. Quy mô vốn kinh doanh của doanh nghiệp: ......................................................6 1.3.1. Tổng mức và cơ cấu vốn kinh doanh của doanh nghiệp: ..................................6 1.3.2. Tổng mức và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp: ......................6 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: .............................................7 PHẦN 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ NHỮNG TỒN TẠI CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHỦ YẾU......................................8 TẠI DOANH NGHIỆP .................................................................................................8 2.1.Tình hình thực hiện các chức năng quản trị của doanh nghiệp: ........................ 8 2.1.1.Chức năng hoạch định: ........................................................................................ 8 2.1.2.Chức năng tổ chức: ............................................................................................... 8 2.1.3 Chức năng lãnh đạo: ............................................................................................. 9 2.1.4Chức năng kiểm soát: ............................................................................................. 9 2.2. Công tác quản trị chiến lƣợc của doanh nghiệp:............................................10 2.2.1 Hoạt động hoạch định chiến lược: .....................................................................10 2.2.2 Hoạt động thực thi chiến lược: ...........................................................................11 2.2.3 Hoạt động kiểm soát chiến lược: ........................................................................12 2.3 Công tác quản trị tác nghiệp của doanh nghiệp: ...............................................12 2.3.1 Quản trị mua hàng: ............................................................................................. 12 2.3.2 Quản trị bán hàng: ............................................................................................ 13 2.3.3 Quản trị dự trữ hàng hóa:.................................................................................13 2.3.4 Quản trị cung ứng dịch vụ thương mại: ............................................................ 13 2.4 Công tác quản trị nhân lực của doanh nghiệp: ...................................................14 2.4.1 Tuyển dụng nhân lực: ......................................................................................... 14 2.4.2 Đào tạo và phát triển nhân lực: .............................................................................14 2.4.3 Bố trí và sử dụng nhân lực:...................................................................................14 2.4.4 Đãi ngộ nhân lực: .................................................................................................14 2.4.5 Đánh giá nhân sự: .................................................................................................14 2.5 Quản trị dự án, quản trị rủi ro: ...........................................................................15 2.5.1 Quản trị dự án: ....................................................................................................15 2.5.2 Quản trị rủi ro: ....................................................................................................15 PHẦN 3: ĐỀ XUẤT HƢỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN ...........................................16 KẾT LUẬN ..................................................................................................................17 PHỤ LỤC 3: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY PHỤ LUC 2: DANH SÁCH ĐỐI TƢỢNG PHỎNG VẤN PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP DANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Sách Alpha ................................................2 Bảng 1.1: Bảng thống kê nhân viên công ty từ 2011- 2013 ............................................4 Bảng 1.2: Trình độ lao động của nhân viên từ 2011- 2013 .............................................5 Bảng 1.3: Cơ cấu lao động theo độ tuổi từ 2011- 2013 ..................................................5 Bảng 1.4: Tổng mức và cơ cấu vốn kinh doanh của doanh nghiệp.................................6 Bảng 1.5: Tổng mức và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp......................6 Bảng 1.6: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ........................................................... 7 Bảng 2.1: Thống kê phiếu điều tra về thực hiện chức năng quản trị doanh nghiệp ........8 Bảng2.2: Thống kê phiếu điều tra về công tác hoạch định chiến lƣợc ........................ 10 Bảng2.3: Thống kê phiếu điều tra về công tác thực thi chiến lƣợc .............................. 11 Bảng2.4: Thống kê phiếu điều tra về hoạt động kiểm soát chiến lƣợc ........................ 12 Bảng 2.5: Thống kê phiếu điều tra về hoạt động quản trị tác nghiệp của doanh nghiệp ......12 Bảng 2.6: thống kê phiếu điều tra về công tác quản trị nhân lực của doanh nghiệp .....14 Bảng 2.7: thống kê phiếu điều tra về công tác quản trị .................................................15 DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn dịch HĐQT Hội đồng quản trị BGĐ Ban giám đốc NXB Nhà xuất bản PHẦN 1: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp: 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Sách Alpha Books: Tên Công ty : Công ty Cổ phần Sách Alpha Books Tên giao dịch : Alpha Books Joint-Stock Company Tên viết tắt : Alpha Books Trụ sở chính : 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại :(84-4) 3722 6234/36 – (84-4) 3722 7049 Fax : (84-4) 3722 6237 Mã số thuế : 0101602138 Email :info@alphabooks.vn Website :www.alphabooks.vn Có chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Địa chỉ giao dịch : 380/5A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phƣờng 8, Quận 3, TP HCM Slogan : Knowledge is Power Tôn chỉ : Tri thức là sức mạnh Đƣợc thành lập do một nhóm tri thức trẻ thành lập ở Hà Nội: Nguyễn Cảnh Bình, Lê Thanh Huy, Nguyễn Thành Lân, Đặng Tài An Trang, Hồ Thanh Vân, Trịnh Minh Giang. Từ ngày 21/1/2005, Công ty Cổ phần Sách Alpha đƣợc cấp giấy phép thành lập có trụ sở tại 25 B12, Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Thiết lập domain: www.xuatbansach.org. Thông qua việc giới thiệu các tác phẩm có giá trị của thế giới, Alpha Books mong muốn trở thành nhịp cấu nối nguồn tri thức nhân loại với dân tộc Việt Nam. Sau hơn 9 năm hoạt động và phát triển, Alpha Books đã trở thành một trong những thƣơng hiệu hàng đầu trong giới xuất bản và đƣợc nhiều độc giả yêu mến. Với đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, có chuyên môn cao và đam mê sách, Alpha Books đang trên đƣờng hƣớng tới mục tiêu trở thành một trong những công ty xuất bản hàng đầu Việt Nam. Hiện nay, Alpha Books tập trung xây dựng các tủ sách chính gồm: Alpha Biz, Alpha Edu – Giáo dục và Tƣ duy, Alpha Omega - Tinh hoa Nhân loại, Alpha Kid, dòng IMONE sách văn học. 1.1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Sách Alpha:  Mục tiêu: Sách Alpha đặt mục tiêu xuất bản hàng năm khoảng 30 – 50 đầu sách, trong đó 80% là các sách dịch. Sách Alpha tập trung xây dựng ba tủ sách chính: - Quản trị kinh doanh: gồm các sách hƣớng dẫn việc quản lý, kinh doanh, các bài học và kinh nghiệm quản lý của các hãng và tập đoàn nổi tiếng trên thế giới. - Giáo dục tƣ duy: gồm các chuyên ngành xã hội học, luật pháp, tài chính, kinh tế, triết học… - Tủ sách Tinh hoa Nhân loại: dự kiến các sách kinh điển của thế giới sẽ lần lƣợt đƣợc dịch và giới thiệu có hệ thống. Sách Alpha muốn sử dụng công nghệ cao với Internet là xƣơng sống, cũng nhƣ các phần mềm và công cụ hỗ trợ mới nhất cho lĩnh vực dịch thuật và xuất bản.  Nhiệm vụ: - Làm ra những cuốn sách ngày càng hay hơn, hữu ích hơn với độc giả, giúp độc giả trƣởng thành hơn, thành công hơn. - Xây dựng một tổ chức hiệu quả và vững mạnh để đảm bảo thu nhập cho nhân viên cao nhất trong ngành xuất bản. Đảm bảo các phúc lợi xã hội tốt nhất thông qua việc xây dựng và duy trì mô hình Small Giants. - Phát triển kỹ năng làm việc, phát triển văn hóa, tri thức. - Luôn nỗ lực xây dựng môi trƣờng làm việc tự giác, trung thực, tự tin, sáng tạo và chủ động nhằm đạt hiệu quả làm việc cao hơn. 1.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty:  Cơ cấu tổ chức: Sơ đồ Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Sách Alpha HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM KHỐI SẢN XUẤT KHỐI KINH KHỐI VĂN KHỐI HỢP TÁC DOANH PHÒNG PHÁT TRIỂN (Nguồn phòng hành chính nhân sự năm 2013) Do cơ cấu tổ chức 2013 đang trong quá trinhg hoàn thiện, tham khảo cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần sách Alpha phụ lục 3 - Cổ đông hiện tại của Alpha bao gồm: 5 thành viên. Hội đồng quản trị là ngƣời đại diện cho Công ty trƣớc pháp luật, Chủ tịch HĐQT là ngƣời có toàn quyền nhân danh Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty. - Ban Giám đốc: đứng đầu là giám đốc, chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và sử dụng vốn. - Trƣởng phòng/Trƣởng nhóm:thực hiện công việc chuyên môn, lập kế hoạch, điều phối công việc với Ban Giám đốc, đề xuất thƣởng phạt…  Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban: - Phòng Quản lí nhân sự: Hoạch định nhu cầu nhân sự, công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lƣơng, công tác đào tạo cán bộ nhân viên công ty. - Phòng Hành chính: Là nơi thực hiện mọi hoạt động về công tác hành chính. - Phòng Kinh doanh: Có chức năng tham mƣu giúp việc lãnh đạo Công ty về công tác kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu và phát triển thị trƣờng. - Phòng Tài chính - kế toán: có trách nhiệm thực hiện các công tác kế toán, có chức năng tham mƣu giúp việc cho Giám đốc trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện các chế độ chính sách kinh tế tài chính trong Công ty. - Ban biên tập: gồm các công việc chuyên môn (triển khai dịch, biên tập, thiết kế bìa…) và các công việc ngoài chuyên môn (quản lý cộng tác viên, liên hệ NXB, văn hóa Alpha, hỗ trợ công việc cho các bộ phận khác…) - Phòng Hợp tác phát triển: thực hiện các hoạt động kinh doanh ngoài việc kinh doanh sách truyền thống của Alphabooks. - Phòng Nội dung số: Nội dung số là Nội dung + Công nghệ số, ra đời nhằm bắt kịp xu hƣớng chung số hóa toàn cầu nói chung, xu hƣớng xuất bản chuyển dịch từ xuất bản giấy sang điện tử nói riêng. - Phòng Bản quyền: đảm bảo thực hiện mọi hoạt động về bản quyền cho mọi cuốn sách dịch và các sản phẩm có nguồn gốc từ nƣớc ngoài của Alpha. - Trung tâm BizSpace: ngoài bán lẻ, BizSpace còn giới thiệu sản phẩm của Alpha, bán hàng qua mạng…,là nơi tiếp xúc trực tiếp và lấy ý kiến độc giả. - Phòng Truyền thông: là đầu mối lập kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền sách, quảng bá hình ảnh Công ty. 1.1.4. Ngành nghề kinh doanh của công ty: Alphabooks hiện là một thƣơng hiệu hàng đầu trong ngành xuất bản, với các hoạt động nhƣ: - Xuất bản sách - Cung cấp các ấn phẩm theo dự án của các cá nhân và tổ chức từ khâu bản quyền in ấn đến phát hành chuyên nghiệp. - Cung cấp dịch vụ mua và chuyển nhƣợng sách, ấn phẩm xuất bản trong và ngoài nƣớc. - Thiết kế và in ấn thông qua Prima Print. 1.2. Tình hình sử dụng lao động của công ty cổ phần sách Alphabook:  Nguồn nhân lực cuối các năm 2011, 2012 và 2013 nhƣ sau: - Năm 2011: 55 nhân viên - Năm 2012: 72 nhân viên - Năm 2013: 102 nhân viên (Nguồn: phòng hành chính, nhân sự)  Cơ cấu lao động theo giới: Bảng 1.1: Bảng thống kê nhân viên công ty từ 2011- 2013 (Đơn vị: Người) 2011 2012 2013 Số lƣợng % Số lƣợng % Số lƣợng % Nam 20 36.3 24 33.3 30 29.4 Nữ 35 63.7 48 66.7 72 70.6 Tổng 55 100 72 100 102 100 (Nguồn: Phòng hành chính nhân sự) Nhận xét: Qua bảng số liệu trên ta thấy: Số lƣợng lao động của Công ty qua 3 năm đều tăng lên và có sự chênh lệch lớn về giới. Tổng số lao động năm 2012 tăng thêm 17 ngƣời so với năm 2011; năm 2013 tăng thêm 30 ngƣời so với năm 2012 Cho thấy, lao động của Công ty có xu hƣớng tăng nhanh dần. Sự thay đổi và chênh lệch cơ cấu lao động theo giới thể hiện nhƣ sau: Số lao động nữ luôn chiếm đa số, năm 2011 là 35 ngƣời (chiếm 63.7%), năm 2012 là 48 ngƣời (chiếm 66.7%), năm 2013 là 72 ngƣời (chiếm 70.6%). Điều đó cho thấy, số lao động nữ trong Công ty chiếm tỷ trọng lớn .Đặc điểm này là do Công ty kinh doanh sản phẩm đặc thù, lao động nữ là chủ yếu, điều này tạo thuận lợi cho công tác quản lý lao động nữ nói chung. Nhƣng cơ cấu lao động này cũng gây ảnh hƣởng lớn đến quá trình hoạt động của Công ty trong trƣờng hợp đồng loạt các lao đông nữ nghỉ thai sản, sinh con…đòi hỏi Công ty phải có chính sách hợp lý để khắc phục lao động của mình.  Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn Bảng 1.2: Trình độ lao động của nhân viên từ 2011- 2013 (Đơn vị: Người) 2011 2012 Số lƣợng 2013 % Số lƣợng % Số lƣợng % Trên Đại học 3 5.4 5 6.9 8 7.8 Đại học 43 78.1 52 72.2 72 70.6 Cao đẳng 9 16.5 15 20.9 22 21.6 (Nguồn: Phòng hành chính nhân sự) Nhận xét: Alphabooks rất chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo các nhân viên có trình độ và chuyên môn tốt đáp ứng hiệu quả công việc. Qua bảng số liệu thấy: Nhìn chung trình độ lao động của Công ty Cổ phần Sách Alpha là rất cao (năm 2013, trình độ đại học chiếm tới 70.6%).Trong xu thế phát triển, hội nhập, cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc tăng cƣờng lao động có trình độ ngày càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.  Cơ cấu lao động theo độ tuổi: Bảng 1.3: Cơ cấu lao động theo độ tuổi từ 2011- 2013 (Đơn vị: Người) Năm Dƣới 28 Tổng số Từ 28 – 40 Trên 40 nhân viên Số NV Tỷ lệ % Số NV Tỷ lệ % Số NV Tỷ lệ % 2011 55 37 67.3 18 32.7 0 0 2012 72 46 63.8 25 34.7 1 1.5 2013 102 68 66.6 33 32.3 1 1.1 (Nguồn: Phòng hành chính, nhân sự) Nhận xét: Đội ngũ nhân sự trẻ đang đƣợc công ty chú trọng tuyển dụng nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động của công ty. Ngƣời trẻ là những ngƣời có nhiều sáng kiến độc đáo, dễ thấu hiểu, nắm bắt tâm lí, hành vi của ngƣời dùng, chính vì thế họ có những hƣớng phát triển những sản phầm vôcùng đặc sắc và đa dạng cho Alpha. Nhƣ phát triển các dòng sách Alpha Kids, Alpha Edu,....Phát triển dòng sản phẩm thẻ học thông minh (2012), một phƣơng pháp học hiện đại đã đƣợc Việt hóa hoàn toàn mang đậm tính giáo dục, học mà chơi chơi mà học. 1.3. Quy mô vốn kinh doanh của doanh nghiệp: 1.3.1. Tổng mức và cơ cấu vốn kinh doanh của doanh nghiệp: Bảng 1.4: Tổng mức và cơ cấu vốn kinh doanh của doanh nghiệp (Đơn vị: VND) Tỷ trọng (%) Năm 2012 Năm 2013 (năm sau/ năm trƣớc) Vốn cố định 4.876.982.803 5.631.856.090 115 Vốn lƣu động 5.762.865.097 8.980.065.987 158 10.639.847.900 14.611.922.077 137 Tổng nguồn vốn (Nguồn: phòng tài chính, kế toán) 1.3.2. Tổng mức và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp: Bảng 1.5: Tổng mức và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp (Đơn vị: VND) Tỷ trọng(%) Năm 2012 Năm 2013 (năm sau / năm trƣớc) Vốn chủ sở hữu 3.897.675.390 4.499.876.904 115 Nợ phải trả 7.187.482.490 9.343.727.237 130 11.085.157.880 13.843.604.141 136 Tổng nguồn vốn (Nguồn: phòng tài chính, kế toán) Nhận xét: Công ty ngày càng phát triển và mở rộng, quy mô vốn và nguồn vốn của công ty ngày càng tăng, năm 2013 tỉ lệ nguồn vốn tăng lên 137%, tăng 37% so với năm 2012. Sự tăng lên của nguồn vốn là phù hợp với sự phát triển của công ty. Tuy nhiên với sản phẩm đặc thù là Sách, năm 2013 nợ phải trả của công ty cũng tăng lên đáng kể do công nợ chậm thanh toán và không thanh toán. Sự phát triển về quy mô dẫn đến sự phát sinh về chi phí còn nhiều vấn đề chẳng hạn nhƣ chi phí xin giấy phép mua bản quyền xuất bản và nhiều giấy tờ phiền hà khác... “Năm 2014, công ty cần tìm kiếm nguồn huy động vốn hợp lí để dự phòng tài chính cho công ty trong lúc cần thiết, cân đối, kiểm tra, kiểm soát dòng tiền để có phương án sử dụng vốn có hiệu quả nhất”.(Ông Phạm Quốc Chính – kế toán trƣởng công ty Alphabooks chia sẻ). 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Bảng 1.6: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013) (Đơn vị: VND) Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Tỷ Trọng (%) 1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 41.467.745.273 65.530.438.894 158 2.Các khoản giảm trừ doanh thu 19.698.262.377 27.851.023.074 141 21.769.482.896 37.679.415.820 173 11.845.842.414 13.448.843.812 113 9.923.640.482 24.230.572.008 244 6.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3.865.380.648 17.706.960.306 458 7: Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 4.817.515.311 18.549.358.865 385 4.817.515.311 18.549.358.865 385 3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.Giá vốn hàng bán 5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 8.Chi phí thuế TNDN 9.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Nguồn: Phòng tài chính- kế toán) Nhận xét: Từ bảng trên ta có thể thấy quy mô của công ty đang tăng dần, hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao trong năm vừa rồi, và đang tăng trƣởng mạnh, lợi nhuận kinh doanh của năm 2013 gấp 385% so với năm 2012, tăng gần 4 lần. Đây thực sự là một kết quả rất cao. Có thể thấy rằng nguyên nhân là công ty có sự đầu tƣ mạnh trong việc giành quyền xuất bản những đầu sách hấp dẫn, hợp tác và liên kết với những đối tác lớn trong và ngoài khu vực trên thế giới nhƣ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ.... Tính đến tháng 12/ 2013 Alpha có tới 730 đầu sách xuất bản, với rất nhiều đầu sách, bộ sách đình đám, bán rất chạy nhƣ cuốn “Chiến lƣợc đại dƣơng xanh”, “Ngũ luân thƣ”, “Quốc gia khởi nghiệp”...Alpha đã có cải tổ cơ cấu bộ máy công ty, nâng cao chất lƣợng làm việc của nhân viên trong công ty. Sự nỗ lực không ngừng của BGĐ cũng nhƣ toàn thể nhân viên Alpha không ngừng tìm ra và phát triển những sản phẩm mới, bƣớc đầu số hóa các xuất bản phẩm, nắm bắt đƣợc những cơ hội xuất bản những đầu sách hấp dẫn, xây dựng và phát triển những xu hƣớng đọc phục vụ sát với nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của bạn đọc. PHẦN 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ NHỮNG TỒN TẠI CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHỦ YẾU TẠI DOANH NGHIỆP Để đánh giá thực trạng và các tồn tại chính trong các lĩnh vực quản lý chủ yếu của doanh nghiệp, tôi đã sử dụng phƣơng pháp điều tra các cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp kết hợp với phỏng vấn cùng với quan sát thực tế hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó: Phƣơng pháp điều tra đƣợc tiến hành thông qua việc xây dựng hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm đƣợc đánh giá về các lĩnh vực quản lý chủ yếu của doanh nghiệp trên thang điểm 5. Trong đó 5- rất tốt, 4- tốt, 3- bình thƣờng, 2- kém, 1rất kém. Với số phiếu phát ra: 10 ;số phiếu thu về: 10 (Danh sách đối tƣợng điều tra phỏng vấn gắn trong phụ lục 2) 2.1.Tình hình thực hiện các chức năng quản trị của doanh nghiệp: Bảng 2.1: Thống kê phiếu điều tra về thực hiện chức năng quản trị doanh nghiệp Đánh giá Nội dung khảo sát Hoạch định 3.5 Tổ chức 3.7 Lãnh đạo 2.7 Kiểm soát 2.5 1: Rất kém 2: Kém 3: Bình thƣờng 4: Tốt 5: Rất tốt (Nguồn: tác giả) 2.1.1.Chức năng hoạch định: Đƣợc đánh giá khá tốt với thang điểm 3,5. Công tác hoạch định của công ty đƣợc thực hiện bởi BGĐ, có sự đóng góp ý kiến của các trƣởng phòng, trƣởng bộ phận. Thể hiện ƣu điểm trong tầm nhìn thời gian, quy mô và khối lƣợng công việc. Tuy nhiên, công tác hoạch định của công ty vẫn chƣa đƣợc hoàn thiện bởi sự phối hợp hoạt động của ban giám đốc còn chƣa tốt, chƣa hình thành đƣợc đội ngũ BGĐ thực sự mạnh và ăn khớp với nhau. 2.1.2.Chức năng tổ chức: Cuối năm 2013 với sự hình thành dần các khối của công ty đánh dấu bƣớc ngoặt về tổ chức hoạt động, công ty nghiên cứu tổ chức các khối: Sản xuất- Kinh doanhVăn phòng- Hợp tác phát triển. Năm 2013 đã tổ chức thành lập khối Kinh doanh và khối Sản xuất, năm 2014 sẽ nghiên cứu và triển khai thành lập các khối còn lại. Năm 2013 còn đánh dấu sự ra đời của phòng “Nội dung số” hứa hẹn nhiều sự phát triển mới cho công ty. Nhìn chung các phòng ban đƣợc tổ chức phù hợp hơn với chức năng, nhiệm vụ. Đƣợc đánh giá thang điểm 3,7 công ty còn phải nghiên cứu hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức để phù hợp với mục tiêu và yêu cầu mới của công ty, tăng hiệu quả công việc trong năm tới. 2.1.3 Chức năng lãnh đạo: Giám đốc công ty ông Nguyễn Cảnh Bình là ngƣời lãnh đạo cao nhất. Với quyền quyết định cao nhất của công ty, ông đã lãnh đạo công ty khắc phục đƣợc các khó khăn cả bên trong lẫn bên ngoài để đạt đƣợc tăng trƣởng cao về lợi nhuận cũng nhƣ nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên. Các phó giám đốc, trƣởng phòng, trƣởng bộ phận đƣợc Giám đốc phân quyền, là ngƣời lãnh đạo trực tiếp của các phòng ban. Việc phân quyền giúp quản lí chặt chẽ tài chính, đẩy mạnh hoạt động, chặt chẽ trong quản lí nhân sự, bao quát công việc, nâng cao chất lƣợng nhân sự, nâng cao vai trò quản lí trong công ty. Tuy vậy, đƣợc đánh giá mức điểm 2,7 thể hiện ở chính sách phân quyền chƣa đƣợc thực hiện đồng bộ và còn là thách thức với nhiều nhân viên của công ty. Tuy nhiên chính sự phân quyền này sẽ kích thích sự phát triển mạnh trong công ty. Công ty cần tiếp tục nghiên cứu triển khai để thực hiện trao quyền và phát triển cơ chế tự chủ, tự quyết định cho các bộ phận, các khối một cách đồng bộ và hiệu quả. 2.1.4Chức năng kiểm soát: Chức năng kiểm soát của công ty đƣợc đánh giá mức 2,5 chỉ dừng lại ở việc đánh giá các kết quả đã đạt đƣợc thông qua các buổi họp giao ban. Công ty chƣa xây dựng một quy trình kiểm soát quy chuẩn. Vì vậy khi công ty gặp những khó khăn thì việc khắc phục rất tốn thời gian và nguồn lực. Nhận xét: Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện đƣợc vai trò của mình trong việc quản lí và phát triển công ty. Tuy vậy, trong năm 2014 tới, công ty cần đƣa ra đƣợc những kế hoạch về chiến lƣợc phát triển sản phẩm mới, chiến lƣợc phát triển thị trƣờng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức công ty, và hoàn thiện công tác kiểm soát chất lƣợng công việc tại công ty. 2.2. Công tác quản trị chiến lƣợc của doanh nghiệp: 2.2.1 Hoạt động hoạch định chiến lược: Bảng2.2: Thống kê phiếu điều tra về công tác hoạch định chiến lược Đánh giá Nội dung khảo sát Xây dựng tầm nhìn chiến lƣợc và sứ mạng kinh doanh 3.5 Xác lập mục tiêu chiến lƣợc dài hạn 3.5 Phân tích môi trƣờng chiến lƣợc 3.5 Vận dụng công cụ phân tích chiến lƣợc TOWS 3.0 Lựa chọn chiến lƣợc kinh doanh 2.9 1: Rất kém 2: Kém 3:Bình thƣờng 4: Tốt 5: Rất tốt (Nguồn: tác giả) Tại Việt Nam hiện nay ngành xuất bản đang có những cơ hội và thách thức lớn Cơ hội ở chỗ đã có những hiện tƣợng xuất bản mà sách đƣợc tái bản ngay cả khi chƣa phát hành và Alphbooks đã làm đƣợc điều này. Nhƣng thách thức ở chỗ hiện nay số lƣợng đơn vị làm sách ngày càng tăng, số lƣợng sách phát hành ngày càng nhiều, sự cạnh tranh giữa các đơn vị làm sách ngày càng khốc liệt. Không những thế Alphabooks còn phải đƣơng đầu với thách thức hầu nhƣ không thể vƣợt qua nhƣ nạn in sách lậu, ấn bản điện tử lậu, vi phạm bản quyền, các thủ tục phiền hà trong xin giấy phép mua bản quyền và xuất bản.... Hoạt động hoạch định chiến lƣợc của công ty đƣợc đánh giá khá tốt, thể hiện bởi những chiến chiến lƣợc hoạt động của công ty đƣợc định hƣớng và mở rộng và có những bƣớc phát triển khả quan trong những năm vừa qua. Những đƣờng lối đúng đắn của BGĐ đã giúp cho công ty có những bƣớc tăng trƣởng và không ngừng nâng cao thƣơng hiệu và xác định đƣợc chỗ đứng trong ngành xuất bản với chiến lƣợc trọng tâm xuất bản sách chuyên về dòng sách quản trị kinh doanh, tƣ duy, chiến lƣợc. Tuy vậy có những chiến lƣợc kinh doanh khi đƣợc lựa chọn triển khai chƣa có bƣớc phát triển mới và đang còn dậm chân tại chỗ. Nhƣ kế hoạch phát triển tủ sách trong các bộ ban ngành đƣợc lựa chọn thực hiện triển khai nhƣng vẫn chƣa có hiệu qủa. 2.2.2 Hoạt động thực thi chiến lược: Bảng2.3: Thống kê phiếu điều tra về công tác thực thi chiến lược Đánh giá Nội dung khảo sát Quản trị mục tiêu ngắn hạn 3.5 Xây dựng chính sách marketing, nhân lực 3.5 Phân bổ nguồn lực 3.0 Tái cấu trúc tổ chức doanh nghiệp 2.7 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 4.0 Phát triển lãnh đạo chiến lƣợc 3.0 1: Rất kém 2: Kém 3:Bình thƣờng 4: Tốt 5: Rất tốt Công tác thực thi chiến lƣợc tại Alphabook năm vừa qua nhìn chung đƣợc đánh giá khá tốt. Năm 2013 – năm khởi sắc cho việc mở rộng của Alpha, nhiều hoạt động triển khai hƣớng ra bên ngoài, học hỏi hợp tác với nhiều nƣớc Isarel, Thụy Sĩ, Nhật bản...., mở rộng phát triển số hóa các xuất bản phẩm,.phát triển mở rộng thị trƣờng tỉnh, thị trƣờng sinh viên, xây dựng tủ sách doanh nghiệp gia đình.... Với những lợi thế cạnh tranh mà không phải đơn vị xuất bản nào cũng có. Cơ cấu tổ chức công ty đang đƣợc nghiên cứu triển khai hoàn thiện trong năm 2014 nhằm khắc phục những tổn tại về sự chồng chéo trong một số hoạt động của các phòng ban, cũng nhƣ giúp cho nhân viên xác định lại vai trò và nhiệm vụ của các phòng ban. Văn hóa làm việc đƣợc xây dựng và phát triển suốt 9 năm qua, đề cao “tâm lí ngƣời làm chủ” với rất nhiều văn hóa đặc sắc khác đã kích thích sự chủ động trong mọi hoạt động học tập và làm việc của công ty giúp cho công ty có đƣợc những thành quả nhƣ hôm nay. Alphabooks làm đƣợc những cái mà đơn vị xuất bản khác chƣa làm đƣợc, với sự tập trung cho dòng sách quản trị kinh doanh, sách kỹ năng tƣ duy, phát triển trí tuệ cho lứa tuổi học sinh, sinh viên. Alphabooks đã có những xuất bản phẩm vô cùng độc đáo: xuất bản những cuốn sách dịch là tinh hoa của các dân tộc trên thế giới, xây dựng những tủ sách đặc sắc: tủ sách doanh nhân, Alpha Kid: tủ sách giáo dục tƣ duy dành cho thiếu nhi, phát triển ứng dụng game cho thiếu nhi...số hóa các xuất bản phẩm.... Tồn tại: Với sản phẩm đặc thù là các sản phẩm về tri thức, phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên một thị trƣờng nhỏ bé tại Việt Nam, với việc thực thi những chiến lƣợc kinh doanh đã đề ra, Alpha đang đối mặt với không ít khó khăn, với những vấn đề còn tồn tại nhƣ: vấn đề bản quyền còn nhiều khó khăn, thị trƣờng tủ sách các ban, bộ ngành đang còn bỏ ngỏ, dự án tủ sách trƣờng học, tủ sách doanh nghiệp còn chậm phát triển, đặc biệt là tủ sách tiểu học và mầm non. Sự phát triển của công nghệ thông tin và số hóa toàn cầu vẫn còn là thách thức trong sự phát triển sản phẩm mới của công ty. 2.2.3 Hoạt động kiểm soát chiến lược: Bảng2.4: Thống kê phiếu điều tra về hoạt động kiểm soát chiến lược Đánh giá Nội dung khảo sát Phân tích môi trƣờng bên trong và bên ngoài 3.5 Thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá 3.5 Thiết lập những điều chỉnh 2.5 1: Rất kém 2: Kém 3:Bình thƣờng 4: Tốt 5: Rất tốt Công ty đang nghiên cứu và triển khai những hoạt động kiểm soát cho hoạt động kinh doanh của mình thông qua những kinh nghiệm quý báu của các quốc gia và những tập doàn lớn trên thế giới mà Alphabooks đƣợc tiếp cận và viết sách, công ty đang xây dựng và hoàn thiện triển khai thực hiện những bộ quy chuẩn đánh giá chất lƣợng hoạt động kinh doanh, nhằm kiểm soát sát xao quá trình thực hiện chiến lƣợc của công ty. Năm 2014 tới công ty cần phải đẩy mạnh hoàn thiện, thiết lập những điều chỉnh cần thiết để đƣa vào thực hiện 2.3. Công tác quản trị tác nghiệp của doanh nghiệp: Bảng 2.5: Thống kê phiếu điều tra về hoạt động quản trị tác nghiệp của doanh nghiệp Đánh giá Nội dung Hoạt động thu mua 3.9 Hoạt động bán hang 2.7 Hoạt động dự trữ 2.7 Hoạt động quản trị cung ứng dịch vụ thƣơng mại 3.5 1: Rất kém 2: Kém 3: Bình thƣờng 4: Tốt 5: Rất tốt (Nguồn: tác giả) 2.3.1 Quản trị mua hàng: Với thang điểm 3.9 đặc thù là một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ xuất bản, bản quyền, sản xuất sách…Alphabooks thƣờng xuyên trao đổi mua bản quyền sách từ các nhà xuất bản nƣớc ngoài. Phần lớn các đầu sách của Alphabooks là sách ngoại văn cho nên có thể đánh giá quá trình này diễn ra tốt. 2.3.2 Quản trị bán hàng: Đánh giá chƣa tốt với thang điểm 2.7 Với đặc điểm tập trung khách hàng ở hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Alphabooks chú trọng phát triển khách hàng theo khu vực để có thể chăm sóc và phát triển thị trƣờng thuận tiện hơn. Ngoài kênh phát triển truyền thống là hệ thống các nhà sách, Alphabook đang nghiên cứu phát triển các kênh bán hàng mới, tiếp cận thị trƣờng các tỉnh, xây dựng tủ sách ở các ban bộ ngành, doanh nghiệp, tủ sách gia đình, trƣờng học. Tồn tại: Mặc dù đã xây dựng đội ngũ nhân viên kinh doanh chăm sóc khách hàng nhƣng chƣa có quá trình xây dựng và phân bổ một cách có hệ thống dẫn tới khách hàng chƣa đƣợc chăm sóc đúng hẹn gây thất thoát lợi nhuận cho công ty, bỏ sót thị trƣờng. Các kế hoạch phát triển các kênh thị trƣờng mới còn gặp nhiều thách thức và khó khăn. Công ty đã đƣa vào phần mềm cập nhật danh sách khách hàng nhằm phục vụ cho công tác chăm sóc khách hàng đƣợc tốt hơn, song chƣa đƣợc sử dụng hiệu quả, các nhân viên vẫn còn chậm trong triển khai sử dụng phần mềm. 2.3.3 Quản trị dự trữ hàng hóa: Sách và các ấn phẩm của Alphabooks đƣợc dự trữ chủ yếu ở các nhà sách,và công ty phát hành sách.. Đƣợc đánh giá thang điểm 2.7 thể hiện ở việc Alpha vẫn còn bị động trong khâu quản lý dự trữ do phụ thuộc nhiều vào kế hoạch bán hàng, chỉ tiêu doanh số và thái độ khách hàng với sản phẩm. 2.3.4 Quản trị cung ứng dịch vụ thương mại: Đánh giá mức điểm 3,5 thể hiện ở việc với 9 năm qua Alphabooks đã xây dựng đƣợc mạng lƣới khách hàng đa dạng. Với những khách hàng là những tập đoàn lớn nhƣ Sam Sung, các đại sứ quán nhiều nƣớc. Các cá nhân, công ty, doanh nghiệp lựa chọn Alphabooks để sử dụng các dịch vụ đƣợc cung cấp đó là : Phát hành xuất bản sách, thiết kế, in ấn, dịch vụ bản quyền, ấn phẩm dự án. 2.4 Công tác quản trị nhân lực của doanh nghiệp: Bảng 2.6: thống kê phiếu điều tra về công tác quản trị nhân lực của doanh nghiệp Đánh giá Nội dung Tuyển dụng nhân lực 4.0 Đào tạo và phát triển nhân lực 3.6 Bố trí và sử dụng nhân lực 3.5 Đãi ngộ nhân lực 4.2 Đánh giá nhân lực 3.5 1: Rất kém 2: Kém 3: Bình thƣờng 4: Tốt 5: Rất tốt (Nguồn: tác giả) 2.4.1 Tuyển dụng nhân lực: Việc tuyển dụng nhân sự của công ty do phòng nhân sƣ đảm nhiệm và đạt hiệu quả. Công ty đã xây dựng đƣợc một quy trình tuyển dụng khá tốt nhằm đánh giá đƣợc chất lƣợng ứng viên. Hiện nay công ty chủ yếu tuyển thêm nguồn nhân lực là sinh viên mới ra trƣờng đã có thời gian thực tập tại công ty. 2.4.2 Đào tạo và phát triển nhân lực: Đào tạo và phát triển tại công ty đang đƣợc chú trọng rất nhiều, từ thực tập đến thử việc và làm nhận viên chính thức… Quy trình đào tạo của công ty đang đƣợc cải tiến và xem trọng, nhƣng vẫn còn chƣa bắt kịp với những yêu cầu, mục tiêu mới của công ty. 2.4.3 Bố trí và sử dụng nhân lực: Việc bố trí nhân sự cho các bộ phận vẫn chƣa đƣợc tốt mặc dù chất lƣợng đầu vào tăng qua các năm. Tình trạng thừa ngƣời thiếu sức vẫn thƣờng xảy ra tại các phòng ban của công ty. 2.4.4 Đãi ngộ nhân lực: Đãi ngộ nhân lực ở Alpha vẫn rất đƣợc coi trọng. Alpha quan tâm đến nhân viên của mình và có những chế độ đãi ngộ cả về vật chất lẫn tinh thần. Các hoạt động cho các nhân viên của Alpha rất phong phú, khiến cho các nhân viên rất thích thú, nâng cao hiệu quả làm việc. Tuy nhiên, cơ chế lƣơng thƣởng vẫn còn nhiều bất cập trong công ty. 2.4.5 Đánh giá nhân sự: Alpha đang xây dựng những bộ quy chuẩn đánh giá chất lƣợng nhân sự trong cả khâu tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại công ty, hoạt động này đang cần đƣợc hoàn thiện để phục vụ tốt hơn nhu cầu của công ty. Nhận xét: Với đội ngũ nhân viên trẻ, Alphabooks có rất nhiều ƣu thế trong ứng phó với thị trƣờng, nhân viên rất sáng tạo trong công tác thực hiện công việc đƣợc giao. Hiện tại công tác tuyển dụng của công ty diễn ra rất tốt, tìm đƣợc nhân viên phụ hợp với vị trí. Công ty cần hoàn thiện và nâng cao công tác đào tạo nhân sự và xây dựng chế dộ lƣơng thƣởng để ai cũng hài lòng. 2.5 Quản trị dự án, quản trị rủi ro: Bảng 2.7: thống kê phiếu điều tra về công tác quản trị Đánh giá Nội dung Công tác quản trị dự án 3.7 Công tác quản trị rủi ro 2.9 1: Rất kém 2: Kém 3: Bình thƣờng 4: Tốt 5: Rất tốt (Nguồn: tác giả) 2.5.1 Quản trị dự án: Alphabooks có một phòng chuyên trách cho các dự án. Liên tục thực hiện các sự kiện lớn, các dự án sách với các tổ chức phi chính phủ, ngân hàng, cá nhân ,công ty tại nhiều tỉnh thành trên cả nƣớc. Thực hiện các dịch vụ truyền thông trên sách cho các đại sứ quán các nƣớc nhƣ Thụy Sĩ, Israel, cho Sam Sung,...Nhiều dự án đƣợc triển khai có hiệu quả, mang lại thành công cho công ty. Tuy nhiên, vẫn còn những dự án chỉ đang nằm trên giấy và chƣa triển khai đƣợc. 2.5.2 Quản trị rủi ro: Công tác quản trị rủi ro cũng rất quan trọng tuy nhiên công ty cũng chƣa có bộ phận quản lý riêng về vấn đề này mà do ban giám đốc và các phòng ban đƣa ra các kế hoạch quản trị rủi ro cụ thể. Tồn tại: Với đặc thù sách là sản phẩm ít bị hƣ hỏng không giống nhƣ các sản phẩm hàng tiêu dùng thực phẩm, hiện công tác quản trị rủi ro vẫn còn đang bị bỏ ngỏ tại Alphabooks. PHẦN 3: ĐỀ XUẤT HƢỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN Trên cơ sở khảo sát thực tiễn hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần sách Alphabooks. Qua công tác điều tra và tìm hiểu các lĩnh vực quản trị tại công ty và những tổn tại, vƣớng mắc mà công ty đang gặp phải. Tôi xin đƣa ra 3 hƣớng đề tài nhƣ sau: Đề tài 1: Hoàn thiện triển khai chiến lƣợc kinh doanh của công ty Alphabooks Đề tài 2: Chiến lƣợc marketing với việc mở rộng thị trƣờng cho các sản phẩm của công ty Alphabooks, thực trạng và giải pháp. Đề tài 4: Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối các sản phẩm của công ty sách Alphbooks
- Xem thêm -