Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị doanh nghiệm tại công ty cổ phần huyền thoại bia

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu HiÖn nay, nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam ®· cã nh÷ng sù thay ®æi vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ víi nh÷ng n¨m tr-íc ®©y.Tõ mét nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp,®-îc sù l·nh ®¹o cña ®¶ng vµ nhµ n-íc ®· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn, ®Èy m¹nh ph¸t triÓn trªn nhiÒu lÜnh vùc. Cã thÓ nãi kinh tÕ cña ViÖt Nam ®· vµ ®ang b-íc vµo xu thÕ héi nhËp kinh tÕ. §Ó ®i ®Çu cho c¸c môc tiªu ph¸t triÓn ®ã cña doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· thùc hiÖn më réng c¸c quan hÖ, kh«ng ngõng n¾m b¾t vµ c¶i tiÕn khoa häc kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô tèt cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi em lµ mét sinh viªn chuyªn ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh, qua líp ®µo t¹o t¹i tr-êng §¹i Häc Th-¬ng M¹i Hµ Néi. §-îc sù dËy dç vµ chØ b¶o nhiÖt t×nh cña c¸c ThÇy ,C« Gi¸o em ®· tiÕp thu ®-îc nh÷ng kiÕn thøc vÒ chuyªn ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh . §Õn nay em ®· mang nh÷ng kiÕn thøc Êy vµo thùc tËp ë C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia. §-îc thùc tËp ë ®©y lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em ®-îc thùc hµnh vµ vËn dông, còng nh- kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a lý thuyÕt víi thùc tiÔn vÒ chuyªn ngµnh m×nh ®-îc häc. Trong qu¸ tr×nh thu thËp vµ tæng hîp còng nh- ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia. Do tr×nh ®é b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr×nh bµy trän vÑn vµ ®Èy ®ñ. Em rÊt mong ®-îc sù gióp ®ì ,h-íng dÉn cña quý ThÇy, C« Gi¸o còng nh- cña c¸c C«, Chó trong C«ng ty ®Ó Em hoµn thµnh tèt b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. Néi dung bµi b¸o c¸o thùc tËp gåm 3 phÇn -PhÇn I : Th«ng tin chung vÒ doanh nghiÖp -PhÇn II: Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ chñ yÕu t¹i doanh nghiÖp -PhÇn III:§¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c«ng t¸c qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp PhÇn I:Th«ng tin chung vÒ c«ng ty cæ phÇn huyÒn tho¹i bia 1.Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty a.Tªn ,®Þa chØ, qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C¤NG TY Cæ phÇn huyÒn tho¹i bia Trô së chÝnh TÇng 3 Tßa nhµ §¹i ViÖt-Sè 109 NguyÔn Tu©n- Thanh Xu©n-Hµ Néi. §iÖn tho¹i 043.557.1277 Fax 04 3.557.1635 Vèn ®iÒu lÖ 15.800.000.000VN§ Ngµy thµnh lËp 07-09-2000 chÝnh thøc - Email : legendbeer@legendbeer.vn -Website:www.legendbeer.vn + Qu¸ t×nh h×nh thµnh c«ng ty cæ phÇn huyÒn tho¹i bia C«ng ty cæ phÇn huyÒn tho¹i bia tr-íc kia lµ c«ng ty TNHH huyÒn tho¹i bia ®-îc thµnh lËp tõ th¸ng 03 n¨m 2000. Lµ ®¬n vÞ trùc thuéc cña c«ng ty TNHH th-¬ng m¹i §¹i ViÖt. Th¸ng 10 n¨m 2000 c«ng ty TNHH huyÒn tho¹i bia t¸ch riªng ®éc lËp víi c«ng ty TNHH th-¬ng m¹i §¹i ViÖt. Th¸ng 09 n¨m 2000 theo quyÕt ®Þnh sè : 7580/Q§UB cña UBND Thµnh Phè Hµ Néi, c«ng ty TNHH huyÒn tho¹i bia chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty cæ phÇn huyÒn tho¹i bia, cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè : 010211762, cÊp ngµy 07/09/2000. Tªn giao dÞch :Legendbeer Jointstockcompany,Tªn viÕt t¾t :LB,JSC. Tõ khi ®i vµo ho¹t ®éng víi sù nç lùc kh«ng ngõng ®· trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty uy tÝn hµng ®Çu trong lÜnh vùc s¶n xuÊt bia t-¬i trªn ®Þa bµn hµ néi. + Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng ty cæ phÇn huyÒn tho¹i bia Trong thêi gian ®Çu míi thµnh lËp, c«ng ty cæ phÇn huyÒn tho¹i bia cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n , do nguån vèn h¹n chÕ,ch-a thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng.Tr-íc nh÷ng khã kh¨n ®ã ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· kh«ng ngõng t×m ra c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh nh:Tæ chøc lÔ héi bia vµo th¸nh 10 hµng n¨m, tÆng quµ cho kh¸ch hµng vµo c¸c dÞp lÔ tÕt, gi¶m gi¸ cho nh÷ng kh¸ch hµng quen, kh¸ch hµng th-êng xuyªn b»ng c¸ch ph¸t hµng thÎ Vip. Giai ®o¹n 2004 –2008 C«ng ty më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm m×nh kh«ng chØ ë Hµ Néi vµ kh¾p c¶ n-íc. Tõ giai ®o¹n 2010 ®Õn nay C«ng ty vÉn lµ ®¬n vÞ sè 1 vÒ s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®éc quyÒn bia t-¬i ®øc t¹i ViÖt Nam. b. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty cæ phÇn huyÒn tho¹i bia + Chøc n¨ng: S¶n xuÊt vµ kinh doanh bia t-¬i cña ®øc. C«ng ty s¶n xuÊt c¨n cø trªn nhu cÇu tiªu thô cña thÞ tr-êng mµ phßng kÕ ho¹ch kinh doanh ®Ò ra. S¶n xuÊt c¸c lo¹i bia t-¬i ®¹t chÊt l-îng tèt nhÊt ®Ó phôc vô vµ ®¸p øng kÞp thêi ng-êi tiªu dïng trong c¶ n-íc. + NhiÖm vô : - C«ng ty ®Æt vÊn ®Ò Marketing giíi thiÖu s¶n phÈm bia chÊt l-îng,uy tÝn vµ x©y dùng c¸c chÕ ®é khuyÕn m·i víi tõng mÆt hµng trong tõng thêi ®iÓm cÇn thiÕt ®Ó kÝch thÝch tiªu thô c¸c lo¹i bia cña C«ng ty vµ më réng kinh doanh s¶n xuÊt trong n-íc vµ xuÊt khÈu .ThÞ tr-êng quyÕt ®Þnh sù tån vong cña s¶n phÈm ,bëi vËy C«ng ty ®Æt vÊn ®Ò Marketing lªn hµng ®Çu vµ ®ã lµ nhiÖm vô cùc kú quan träng ®èi víi C«ng ty trong thêi kú ®æi míi . - Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kinh doanh cña c«ng ty , tËp trung vµo søc m¹nh nguån vèn huy ®éng tõ c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp cïng c¸c thµnh viªn kh¸c ( th«ng qua h×nh thøc hîp t¸c liªn doanh,…) , thu hót nh©n tµi víi bÒ dÇy kinh nghiÖm vµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o nh»m cung cÊp cho kh¸ch nh÷ng s¶n phÈm bia t-¬i ®¹t chÊt l-îng tèt nhÊt. - Kinh doanh c¸c s¶n phÈm chuÈn vÒ chÊt vµ l-îng theo ®óng ngµnh nghÒ ®· ký kinh doanh. Tu©n thñ tuyÖt ®èi c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång, quy ®Þnh cña ph¸p luËt. c. Tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia - C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia bao gåm cã : 680 c¸n bé vµ nh©n viªn ®-îc chia thµnh c¸c phßng ban kh¸c nhau. Tuy nhiªn c¬ cÊu tæ chøc t-¬ng ®èi gän nhÑ, c¸c phßng ban cô thÓ cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô riªng, song ®Òu cã mèi quan hÖ chÆt chÏ, ®ã lµ cïng thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh chung vµ trî gióp cho gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu ®· x¸c ®Þnh. S¬ ®å bé m¸y qu¶n trÞ Gi¸m §èc C«ng Ty Phã gi¸m ®èc Kinh doanh Phßng kÕ to¸n tµi vô Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phßng kü thuËt Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Phßng Marketing TiÕp thÞ Phßng nhËp khÈu Ban c¬ ®iÖn Ban kiÓm ®Þnh KCS Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Nhà m¸y s¶n xuÊt d. C¸c lÜnh vùc ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia C«ng ty kinh doanh vµ s¶n xuÊt 03 lo¹i Bia t-¬i cña §øc : - Lo¹i 1 bia t-¬i vµng (Lager beer). - Lo¹i 2 bia t-¬i ®en ( Dunkel beer). - Lo¹i 3 bia t-¬i hoa qu¶ ( Weizen beer). 2 . KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia B¶ng tãm t¾t sè liÖu vÒ kÕt qu¶ kinh doanh trong n¨m : 2009 , 2010 vµ 2011 §¬n vÞ tÝnh : VN§ S TT ChØ tiªu N¨ m 2009 N¨ m 2010 18.5 1 Tæng doanh thu 13.340.925 3 Doanh thu thuÇn Doanh thu ho¹t 13.340.925 7.33 m 2011 46. 31.5 67.263.950 18.5 2 N¨ 960.417.17 4 46. 31.5 67.263.950 20.7 960.417.17 4 27. ®éng tµi chÝnh 6.200 69.683 424 708, 4 Chi phÝ tµi chÝnh Chi phÝ qu¶n lý 5 kinh doanh 556,969 ,096,318 1,29 8,965,326 636.112 577 ,129,226 2,26 8,496,896 3,1 82,490,896 20,2 6 7 Thu nhËp kh¸c Chi phÝ kh¸c 09,207 14,6 28,1 30,890,390 73,809,308 40, 386,444,03 7 14.1 8 Lîi nhuËn kh¸c Tæng lîi nhuËn 9 kÕ to¸n tr-íc thuÕ 1 0 nhËp doanh nghiÖp 1 1 Chi phÝ thuÕ thu Lîi nhuËn sau thuÕ 09.104 203. 961.765 1.21 7.755.630 8.72 0.000 39.689.448 6.22 0.000 32.0 00.000 1.5 484 ,936,033 27.0 00.000 40. 000.000 (nguån: phßng kÕ to¸n) N¨m 2009 do ¶nh h-ëng cña khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu ®· phÇn nµo ¶nh h-ëng tíi doanh thu cña C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia víi doanh thu n¨m 2009 là 18.513.340.925VN§ và tíi n¨m 2010 ®· t¨ng lªn 31.567.263.950 VN§ tương ®-¬ng víi møc 58,6% và tíi n¨m 2011 kinh tÕ dÇn ®i vµo æn ®Þnh doanh sè n¨m 2011 ®· ®¹t 46.960.417.174VN§ so víi n¨m 2010 t-¬ng ®-¬ng víi møc 67,2% .VÒ chi phÝ qu¶n lý kinh doanh n¨m 2009 chi phÝ là 1,298,965,326VN§ ®Õn 2,268,496,896VN§ và n¨m 2010 chi phÝ ®· t¨ng lªn b-íc sang n¨m 2011 chi phÝ là 3,182,490,896VN§.C¸c chØ tiªu lîi nhuËn ,lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2010 gi¶m 84% so víi n¨m 2009 do khñng kho¶ng kinh tÕ và biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ trªn thÞ tr-êng sang n¨m2011, nÒn kinh tÕ b¾t ®Çu kh«i phôc, ho¹t ®éng kinh doanh dÇn lÊy l¹i sù c©n b¨ng vµ t¨ng tr-ëng æn ®Þnh . 3. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t m«i tr-êng kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia + M«i tr-êng bªn trong : - Nguån lùc tµi chÝnh : Tµi chÝnh lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu cho bÊt cø ho¹t ®éng nµo cña C«ng ty. - Nguån lùc tinh thÇn : c¸c phßng ban trong C«ng ty lµm viÖc trªn tinh thÇn ®oµn kÕt, hîp t¸c lÉn nhau, cïng nç lùc cè g¾ng v× môc ®Ých chung cña C«ng ty. T¹o m«i tr-êng lµm viÖc cëi më , th©n thiÖn cho nh©n viªn cã thÓ ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o vµ lµm viÖc hiÖu qu¶. Tæ chøc c¸c buæi giao l-u , ®i ch¬i , tham quan hµng n¨m gi÷a cÊp l·nh ®¹o cïng nh©n viªn toµn c«ng ty ®Ó t¨ng thªm sù hiÓu biÕt lÉn nhau vµ n©ng cao tinh thÇn ®oµn kÕt gi÷a l·nh ®¹o víi c¸n bé nh©n viªn. + M«i tr-êng bªn ngoµi : - Khung c¶nh kinh tÕ : chu kú kinh tÕ vµ chu kú kinh doanh ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn qu¶n trÞ nh©n sù. - D©n sè, lùc l-îng lao ®éng : Tû lÖ d©n sè ph¸t triÓn nhanh vµ lín h¬n tû lÖ ph¸t triÓn kinh tÕ , lùc l-îng lao ®éng hµng n¨m cÇn viÖc lµm cao th× c«ng ty cã nhiÒu c¬ héi lùa chän lao ®éng chÊt l-îng. - V¨n hãa- x· héi : Mét nÒn v¨n hãa cã nhiÒu ®¼ng cÊp , nhiÒu nÊc thang gi¸ trÞ kh«ng theo kÞp víi ®µ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i râ rµng nã k×m h·m , kh«ng cung cÊp nh©n tµi cho c«ng ty. - C«ng nghÖ- khoa häc : Ngµy cµng ph¸t triÓn ®ßi hái c«ng ty ph¶i cùc kú nhanh nhÑn trong viÖc n¾m b¾t vµ øng dông nã vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. - §èi thñ c¹nh tranh : Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nhµ qu¶n trÞ kh«ng ph¶i chØ c¹nh tranh vÒ s¶n phÈm mµ cßn c¹nh tranh c¶ vÒ nh©n sù , vèn . M«i tr-êng c¹nh tranh víi c¸c C«ng ty lín trong n-íc vµ ngoµi n-íc cã nh©n lùc vµ vèn ®Çu t- cña n-íc ngoµi nh- : C«ng ty Cæ phÇn Bia §¹i ViÖt ,Bia ViÖt Hµ ,Bia Sµi Gßn ,Bia Hµ Néi,… - Kh¸ch hµng : Lµ môc tiªu cña mäi doanh nghiÖp , Kh¸ch hµng mua s¶n phÈm , dÞch vô cña doanh nghiÖp lµ mét phÇn cña m«i tr-êng bªn ngoµi . §Ó ®¹t ®-îc doanh thu , doanh sè th× C«ng ty cÇn ph¶i s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm phï hîp víi thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. PhÇn II : Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ chñ yÕu t¹i C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia 1. T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ cña c«ng ty 1.1. Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ cña c«ng ty - Ho¹ch ®Þnh : + C«ng ty ho¹ch ®Þnh nh÷ng môc tiªu trong s¶n xuÊt kinh doanh ®Ò ra c¸c chiÕn l-îc kinh doanh cho c¸c phßng ban vµ bé phËn s¶n xuÊt . + C«ng ty ®Ò cao chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh lµ nh»m x©y dùng môc tiªu ph¸t triÓn , t¹o c¬ së tiÒn ®Ò cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®Ò ra c¸c nguyªn t¾c øng phã víi t×nh h×nh vµ sù biÕn ®æi trªn thÞ tr-êng t¹o ®iÒu kiÖn râ rµng cho viÖc kiÓm tra thùc hiÖn. - Tæ chøc : + C«ng ty x¸c lËp m« h×nh , ph©n c«ng vµ giao nhiÖm vô còng nh- bao gåm viÖc ñy nhiÖm cho c¸c cÊp qu¶n trÞ vµ cho c¸c nh©n viªn ®iÒu hµnh ®Ó hä cã thÓ thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. + C«ng ty ®Ò cao viÖc x¸c lËp nh÷ng khu©n mÉu víi mèi quan hÖ t-¬ng t¸c gi÷a c¸c kh©u mµ mçi phßng ban, mçi nh©n viªn trong c«ng ty ®¶m nhiÖm . Bëi vËy bé m¸y tæ chøc kinh doanh cña C«ng ty cÇn ph¶i ®-îc x©y dùng trªn nh÷ng nguyªn t¾c vµ yªu cÇu nhÊt ®Þnh . - L·nh ®¹o : + Bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng nh»m thùc hiÖn ®-îc môc tiªu cña c«ng ty. + C¸c nhµ L·nh §¹o cña C«ng ty ®· t¹o lËp sinh khÝ cho tæ chøc qua viÖc tèi ®a hãa hiÖu suÊt c«ng viÖc. + ChØ thÞ, huÊn luyÖn vµ duy tr× kû luËt trong toµn bé m¸y , g©y ¶nh h-ëng vµ t¹o høng thó víi c¸c nh©n viªn cÊp d-íi , khuyÕn khÝch ®éng viªn ®Ó t¹o ra mét bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc tho¶i m¸i. - KiÓm so¸t : + C«ng ty thiÕt lËp kiÓm tra vµ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña tõng phßng ban, bé phËn s¶n xuÊt vµ c¸ nh©n. + B¸o c¸o lªn Ban L·nh §¹o C«ng ty c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®-îc , tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®iÒu chØnh nÕu kÕt qu¶ kh«ng ®óng víi môc tiªu Ên ®Þnh . + C«ng ty ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ , kiÓm ®Þnh chÝnh s¸ch vµ giao tiÕp nh©n sù , xÐt duyÖt c¸c b¸o c¸o vÒ chi phÝ vµ vÒ c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh. * ¦u ®iÓm :+ C¸c nhµ qu¶n trÞ ®· x©y dùng bé m¸y hµnh chÝnh ®i vµo ho¹t ®éng cña Doanh NghiÖp. + §Æt ra c¸c môc tiªu cô thÓ vµ c¸c chiÕn l-îc hµnh ®éng , gióp cho nh©n viªn ®Þnh h-íng ®-îc h-íng ®i vµo c«ng viÖc cña m×nh . * Tån t¹i : + Bé m¸y hµnh chÝnh ®i tõ ho¹ch ®Þnh ®Õn triÓn khai cßn mÊt nhiÒu thêi gian chØ ®¹o. + C¸c nhµ qu¶n trÞ vÉn ch-a s¸t sao víi nh©n viªn vµ Nh©n viªn vÉn ch-a ®Ò cao tinh thÇn tù gi¸c trong c«ng viÖc , cßn phô thuéc vµo c¸c nhµ qu¶n trÞ. 1.2. VÊn ®Ò thu thËp th«ng tin vµ ra quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ trong c«ng ty - C¸c phßng ban vµ bé phËn s¶n xuÊt lÊy ý kiÕn, thu thËp th«ng tin trong néi bé C«ng ty vÒ kh¸ch hµng vµ ®èi t¸c tõ c¸c phßng ban råi tæng hîp göi lªn cho Gi¸m §èc ra quyÕt ®Þnh trong ph¹m vi cña m×nh. *¦u ®iÓm : + N¾m b¾t t×nh h×nh kÞp thêi do th«ng tin ®-îc cung cÊp tõ c¸c phßng ban t¸c nghiÖp , lµ nh÷ng bé phËn trùc tiÕp thùc hiÖn vµ tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. * Tån t¹i : Ra quyÕt ®Þnh t¹m thêi v× mÊt nhiÒu thêi gian tõ khi ®-a ra quyÕt ®Þnh ®Õn khi c¸c phßng ban triÓn khai vµ thùc hiÖn. 1.3. Kü n¨ng qu¶n trÞ cña nhµ qu¶n trÞ ë c¸c cÊp qu¶n trÞ trong c«ng ty - Nhµ qu¶n c¸c cÊp ®Òu lµ nh÷ng ng-êi am hiÓu vÒ chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm trong qu¶n trÞ . Cã kü n¨ng t- duy vµ ph©n tÝch vÊn ®Ò , tÇm nh×n réng , l¾ng nghe , quan t©m vµ chia sÎ víi nh©n viªn cÊp d-íi. - Qu¶n trÞ thêi gian vµ s¾p xÕp c«ng viÖc, lµm viÖc nhiÖt t×nh vµ cã tr¸ch nhiÖm víi chøc vô vµ quyÒn h¹n cña m×nh. * ¦u ®iÓm : + C«ng ty cã c¸c nhµ qu¶n trÞ giái , ®ñ n¨ng lùc l·nh ®¹o,tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viªc. * Tån t¹i: + C«ng ty ch-a cã c¸c ch-¬ng tr×nh huÊn luyÖn vµ ph¸t triÓn chuyªn m«n cho c¸c nhµ qu¶n trÞ trong khi t×nh h×nh thÞ tr-êng lu«n biÕn ®éng. + C¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i nhanh nhËy vµ n¾m b¾t tèt h¬n n÷a míi cã thÓ gióp C«ng ty cã chç ®øng vµ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. 2. C«ng t¸c qu¶n trÞ chiÕn l-îc cña C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia 2.1. T×nh h×nh m«i tr-êng chiÕn l-îc - Trong m«i tr-êng kinh doanh C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia lu«n ®èi ®Çu c¹nh chanh víi c¸c ®èi thñ m¹nh . Cã kinh nghiÖm l©u n¨m vµ cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh nh- : C«ng ty Bia §¹i ViÖt , Bia ViÖt Hµ , Bia Sµi gßn , Bia Hµ Néi… - §èi thñ nhá : Kh«ng cã lîi thÕ vÒ th-¬ng hiÖu nh-ng l¹i c¹nh chanh m¹nh vÒ gi¸ do gi¶m l-îc tèi ®a chi phÝ ho¹t ®éng. *¦u ®iÓm : + Nguån vèn C«ng ty cßn nhá, søc c¹nh tranh ch-a lín. * Tån t¹i : + C«ng ty vÉn ch-a chó träng cao trong kh©u Marketing. + Ch-a thu hót c¸c nhµ ®Çu t- lín trong vµ ngoµi n-íc. 2.2. Ho¹ch ®Þnh vµ triÓn khai chiÕn l-îc c¹nh chanh vµ chiÕn l-îc ph¸t triÓn thÞ tr-êng - C«ng ty ®· v¹ch ra kÕ ho¹ch kinh doanh : §Ò ra doanh sè : 20. 000.000.000 VN§ , nhãm dù ¸n : 15.000.000.000 VN§ , nhãm th-¬ng m¹i : 5.000.000.000 VN§. C«ng ty ®· ®¹t tû lÖ lîi nhuËn/ doanh sè : 20%. - ChiÕn l-îc : + Bé phËn b¸n hµng Marketing cña C«ng ty nç lùc hÕt m×nh vÒ doanh sè , më réng thi tr-êng t×m kiÕm kh¸ch hµng. + C«ng ty thùc hiÖn ph-¬ng ch©m c¸c dù ¸n trªn c¬ së g©y dùng ban ®Çu , ch¾c ch¾n vµ tin cËy . §¶m b¶o tèi ®a hãa lîi nhuËn khi triÓn khai dù ¸n. + C«ng ty t¨ng c-êng bé phËn ch¨m sãc kh¸ch hµng qua viÖc tÆng quµ vµo c¸c ngµy lÔ , tÕt cho kh¸ch hµng. * ¦u ®iÓm : + C«ng ty cã ho¹ch ®Þnh vÒ doanh sè vµ môc tiªu râ rµng. + C«ng ty còng ®-a ra kÕ ho¹ch thóc ®Èy doanh sè tíi c¸c phßng ban. Gi¸m s¸t c¸c kÕ ho¹ch chiÕn l-îc vµ môc tiªu ®Ò ra. * Tån t¹i : + C«ng ty vÉn ch-a ®Ò cao, ch-a tËp trung m¹nh vµo nghiªn cøu , c¶i tiÕn s¶n phÈm cung øng hiÖu qu¶ nhÊt cho kh¸ch hµng, t¹o lîi thÕ c¹nh tranh. 2.3 Lîi thÕ vµ n¨ng lùc c¹nh chanh - C«ng ty ®-îc sù ñng hé tuyÖt ®èi vÒ chñ ch-¬ng cña Ban L·nh §¹o , t¹o c¬ chÕ cëi më, kÝch thÝch ®-îc kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña tõng thµnh viªn trong C«ng ty. Víi ®éi ngò trÎ , nhiÖt t×nh , tr¸ch nhiÖm vµ cã chuyªn m«n , kinh nghiÖm cao. §Þnh h-íng ph¸t triÓn râ rµng. - C«ng ty cã nÒn t¶ng tèt c¶ vÒ n¨ng lùc tµi chÝnh, quan hÖ kh¸ch hµng vµ tµi nguyªn s½n cã. - ThÞ tr-êng ®ang ë thêi ®iÓm khã kh¨n nh-ng còng ®ång thêi lµ c¬ héi cho C«ng ty cã ®Þnh h-íng râ rµng vµ cã tiÒm lùc m¹nh mÏ. * Tån t¹i : + C«ng ty ®èi mÆt víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh cã kinh nghiÖm l©u n¨m trong nghÒ. + Do hñng ho¶ng kinh tÕ trong n-íc vµ ngoµi n-íc , ®· g©y ¶nh h-¬ng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh va s¶n xuÊt cña C«ng ty. 3. C«ng t¸c qu¶n trÞ t¸c nghiÖp cña C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia 3.1. Qu¶n trÞ mua hµng - C«ng ty ®Ò cao chiÕn l-îc qu¶n trÞ mua hµng vµ ñy quyÒn cho bé phËn mua hµng cña C«ng ty ®¶m nhËn. - Cã nhiÖm vô lÊy nhu cÇu tõ c¸c phßng ban vµ bé phËn s¶n xuÊt råi tæng hîp vµ ®Ò suÊt lªn Ban L·nh §¹o xÐt duyÖt. Cßn cã nhiÖm vô t×m vµ lùa chän ®èi t¸c cung øng. 3.2. Qu¶n tri b¸n hµng - C«ng ty ñy quyÒn cho phßng kinh doanh – phßng marketing ®¶m nhËn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm b¸n vµ giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty s¶n suÊt vµ kinh doanh. - Cßn cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng hiÖn t¹i , ®ång thêi t×m kiÕm , më réng nguån kh¸ch hµng míi cho C«ng ty. 3.3. Qu¶n trÞ dù tr÷ hµng hãa - Dù tr÷ nguån hµng nguyªn liÖu cho viÖc kinh doanh vµ s¶n xuÊt th-êng xuyªn ®-îc C«ng ty chó träng. - C«ng ty lªn kÕ ho¹ch ®óng thêi ®iÓm cho viÖc d÷ tr÷ nguån nguyªn liÖu, lu«n «n ®Þnh s¶n phÈm chÊt l-îng ®Ó phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt. * ¦u ®iÓm : + C¸c nhµ qu¶n trÞ lu«n ®Ò cao c¸c c«ng t¸c qu¶n trÞ mua , b¸n vµ dù tr÷ hµng . + C«ng ty lu«n æn ®Þnh trong viÖc cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm ®¹t chÊt l-îng tèt ra thÞ tr-êng. * Tån t¹i : + C«ng ty cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c ch¨m sãc hµng , cung øng nh÷ng s¶n phÈm chÊt l-¬ng cao tíi kh¸ch hµng. + CÇn chó träng c«ng t¸c b¶o qu¶n nh÷ng ngu«n nguyªn liÖu dù tr÷. 3.4. Qu¶n trÞ cung øng dÞch vô th-¬ng m¹i - C«ng ty ®Ò cao viÖc qu¶n trÞ cung øng nh÷ng mÆt hµng cã chÊt l-îng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng.Do phßng kinh doanh ®¶m nhiÖm vµ triÓn khai. 4.C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc cña C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia 4.1. Ph©n tÝch c«ng viÖc - Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ viÖc x¸c ®Þnh quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm , kü n¨ng theo yªu cÇu cña c«ng viÖc vµ x¸c ®Þnh nªn tuyÓn ng-êi nh- thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc, dùa trªn nhu cÇu cña tõng phßng ban vÒ nhu cÇu nh©n sù.C«ng viÖc trong C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia ®-îc ph©n chia theo tõng nhiÖm vô chøc n¨ng yªu cÇu cô thÓ cña tõng phßng ban , cña mçi d©y chuyÒn , mçi c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh. - Ph©n tÝch c«ng viÖc thùc hiÖn qua n¨m b-íc sau : B-íc 1: M« t¶ c«ng viÖc , b-íc 2 :x¸c ®Þnh c«ng viÖc , b-íc 3 : tiªu chuÈn vÒ nh©n sù , b-íc 4 : ®¸nh gi¸ c«ng viÖc , b-íc 5 : xÕp lo¹i c«ng viÖc. 4.2. Bè trÝ vµ sö dông nh©n lùc - C«ng ty bè trÝ nguån nh©n lùc ®óng ng-êi , ®óng viÖc nh®· ®Ò xuÊt vµ øng tuyÓn. - C«ng ty sö dông nh©n lùc mét c¸ch triÖt ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao , thêi gian lµm viÖc theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc lµm viÖc 8h / 1 ngµy vµ 6 ngµy / 1 tuÇn. 4.3. TuyÓn dông nh©n lùc - C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia ®¨ng th«ng tin tuyÓn dông trªn c¸c trang web t×m viÖc. Nh÷ng c¨n cø ®Ó tuyÓn dông nhlý lÞch râ rµng, c¸c giÊy tê b»ng cÊp vµ chøng chØ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n cña ng-êi xin viÖc ph¶i ®-îc c«ng chøng. + C«ng ty ®-a ra hÖ thèng c©u hái vµ tr¶ lêi ®Ó kiÓm tra n¨ng lùc , kh¶ n¨ng, tr×nh ®é , tay nghÒ, kiÓm tra søc kháe cña ng-êi xin viÖc. Pháng vÊn trùc tiÕp , c«ng viÖc nµy do phßng tæ chøc hµnh chÝnh vµ phßng kü thuËt tiÕn hµnh. + Nguån tuyÓn dông : - Nguån tuyÓn dông tõ trong vµ ngoµi doanh nghiÖp . Néi dung cña tuyÓn dông theo c¸c b-íc sau : ChuÈn bÞ tuyÓn dông , th«ng b¸o tuyÓn dông , thu nhËn nghiªn cøu hå s¬ , tæ chøc pháng vÊn vµ tr¾c nghiÖm s¸t h¹ch , kiÓm tra søc kháe , ®¸nh gi¸ öng cö viªn vµ ra quyÕt ®Þnh. * ¦u ®iÓm : - Gióp doanh nghiÖp thu hót ®-îc nhiÒu chuyªn gia , nh÷ng nh©n viªn giái , qua ®ã tuyÓn chän vµo c¸c chøc danh phï hîp. - C¸c nh©n viªn míi th-êng tá ra n¨ng næ , chøng minh kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m×nh b»ng c«ng viÖc cô thÓ cho nªn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng rÊt tèt. * Tån t¹i : - C¸c ngån tuyÓn dông ®Òu mÊt thêi gian ®Ó nh©n viªn míi lµm quen c«ng viÖc. - Nh©n viªn míi ch-a hiÓu râ ®-îc môc tiªu , lÒ lèi lµm viÖc ®iÒu nµy cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng sai lÖch vµ c¶n trë nhÊt ®Þnh. 4.4. §µo t¹o vµ ph¸t trÓn nh©n lùc + C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia ®Ò ra c«ng viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù lµ hai néi dung c¬ b¶n trong vÊn ®Ò n©ng cao tr×nh ®é tinh th«ng nghÒ nghiÖp cho nh©n sù. + Ph¶i ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù v× trong thêi gian ®¹i khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn nh- vò b·o, c«ng nghÖ kü thuËt lu«n ®æi míi kh«ng ngõng , muèn b¾t kÞp víi thêi ®¹i th× con ng-êi cÇn ph¶i ®-îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vµ kü n¨ng nhÊt ®Þnh vÒ nghÒ nghiÖp , ®ã võa lµ mét nhu cÇu võa lµ mét nhiÖm vô mµ C«ng ty ®· ®Ò ra. + §µo t¹o vµ ph¸t triÓn ë C«ng ty bao gåm c¸c b-íc sau : §µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt, §µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ . 4.5. §¸nh gi¸ nh©n lùc - C«ng ty x¸c ®Þnh môc tiªu cÇn ®¸nh gi¸ vµ ®-a ra c¸c tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ nh©n viªn th«ng qua viÖc so s¸nh. §¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc, phÈm chÊt cña c¸c nh©n viªn, ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thiÖn c«ng viÖc. 4.6. §·i ngé nh©n lùc - §·i ngé vËt chÊt : C«ng ty chi tr¶ tiÒn l-¬ng ®óng kú h¹n nh- ®· ký kÕt hîp ®ång víi ng-êi lao ®éng .Tham gia BHXH, BHYT theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ n-íc. Trang bÞ b¶o hé lao ®éng trong lóc lµm viÖc s¶n suÊt vµ kinh doanh, th-¬ng tÕt , c¸c ngµy lÔ vµ th¸ng l-¬ng thø 13 cho c¸n bé , nh©n viªn lµm viÖc ë C«ng ty trªn 1 n¨m. - §·i ngé tinh thÇn : C«ng ty tæ chøc ®i th¨m quan, nghØ m¸t hµng n¨m cho c¸n bé nh©n viªn. T¹o m«i tr-êng lµm viÖc th©n thiÖn , c¬ héi th¨ng tiÕn tronh c«ng viÖc. * ¦u ®iÓm : C«ng ty cã chÝnh s¸ch ®·i ngé hÊp dÉn ng-êi lao ®éng gióp hä v÷ng vµng , nhiÖt t×nh h¬n vµ cã tr¸ch nhiÖm h¬n trong c«ng viÖc. * Tån t¹i : C¸c nhµ qu¶n trÞ cña C«ng ty cÇn ph¶i ®-a ra nh÷ng chÝnh s¸ch -u ®·i tèt h¬n n÷a ®Ó thu hót nhiÒu nh©n tµi ®Õn víi c«ng ty. 5. C«ng t¸c qu¶n trÞ dù ¸n vµ qu¶n trÞ rñi ro cña C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i 5.1. Qu¶n trÞ dù ¸n - Phßng kinh doanh – kh¸ch hµng t×m vµ tiÕp nhËn c¸c dù ¸n tõ kh¸ch hµng mang l¹i. - §Ò suÊt thùc hiÖn lªn cÊp trªn . L÷u tr÷ th«ng tin vÒ c¸c dù ¸n vµ th«ng tin vÒ kh¸ch hµng ®Ó tiÖn cho viÖc ch¨m sãc kh¸ch hµng ®-îc tèt nhÊt. - Toµn C«ng ty liªn kÕt phèi hîp ®Ó triÓn khai dù ¸n thùc hiÖn tíi kh¸ch hµng. * ¦u ®iÓm : + C«ng ty lªn kÕ ho¹ch chi tiÕt, cÈn thËn cho tõng dù ¸n.§-îc c¸c phßng ban ®¶m nhiÖm râ rµng. * Tån t¹i : + c¸c dù ¸n thùc hiÖn cßn Ýt vµ C«ng ty cÇn ph¶i quan t©m th-êng xuyªn trong c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng. + C«ng ty më réng thi tr-êng vµ t×m ra c¸c s¶n phÈm míi cã chÊt l-îng ®Ó ®¸p øng tèt nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng. 5.2. Qu¶n trÞ rñi ro - C«ng ty ch-a cã bé phËn riªng ®Ó qu¶n trÞ rñi ro cho Doanh NghiÖp cña m×nh. ViÖc qu¶n trÞ rñi ro ch-a ®-îc C«ng ty quan t©m vµ nã ®-¬c thùc hiÖn ë tõng bé phËn qu¶n lý do c¸c tr-ëng phßng theo dâi vµ xö lý b¸o c¸o lªn cÊp trªn. * ¦u ®iÓm : C«ng ty tiÕt kiÖm chi phÝ vµ nh©n lùc. * Tån t¹i : + C«ng ty kh«ng n¾m b¾t vµ phßng ngõa hÕt ®-îc rñi ro v× c«ng t¸c qu¶n trÞ rñi ro kh«ng ph¶i do ng-êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n thùc hiÖn. + C¸c tr-ëng phßng ban lµm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau nªn kh«ng cã nhiÒu thêi gian tËp trung vµo c«ng viÖc chÝnh cña m×nh. PhÇn III: §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c«ng t¸c qu¶n trÞ cña C«ng ty Cæ phÇn huyÒn Tho¹i bia 1. Nh÷ng -u ®iÓm c¬ b¶n - Nhµ qu¶n trÞ ®· v¹ch ra c¸c chiÕn l-îc vµ môc tiªu râ rµng cho tong hµnh ®éng gióp c¸c phßng ban, nh©n viªn biÕt ®-îc môc ®Ých m×nh cÇn h-íng tíi vµ c«ng viÖc thùc hiÖn ®Ó hoµn thµnh vµ ®¹t ®-îc môc tiªu Êy. - C¸n bé nh©n viªn n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh vµ ®oµn kÕt nç lùc v× môc tiªu chung cña C«ng ty. - C¸c phßng ban trong C«ng ty ®-îc liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau vµ cung øng ra thÞ tr-êng nh÷ng s¶n ph¶m chÊt l-îng , uy tÝn ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng tin t-ëng. 2. Nh÷ng tån t¹i chñ yÕu + Những vấn đề cấp thiết đặt ra trªn b×nh diện chung về kinh doanh và quản trÞ cña c«ng ty cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia bao gåm : - Søc c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ch-a cao, hiÖu qu¶ kinh doanh ch-a ®¹t ®-îc nh- kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra,thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cßn h¹n chÕ . - C¸c nhµ qu¶n trÞ ra quyÕt ®Þnh cßn ch-a hiÖu qu¶ tõ kh©u chiÕn l-îc tíi kh©u hµnh ®éng.Gi¸m ®èc n¾m ®iÒu hµnh c«ng ty va xö lý nhiÒu c«ng viÖc. - Qu¶ng c¸o th-¬ng hiÖu ch-a ®-îc nhiÒu ng-êi biÕt ®Õn chØ cã mét sè kh¸ch hµng ®· sö dông biÕt tíi. Thu c«ng nî chËm , ®¸nh gi¸ nh©n lùc cßn kh¸ch quan. 3. H-íng kh¾c phôc c¸c tån t¹i + Nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ ®Æt ra cÇn gi¶i quyÕt trong ph¹m vi c¸c phßng ban qu¶n trÞ doanh nghiÖp th-¬ng m¹i cña C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia :
- Xem thêm -