Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa kinh tế luật tại công ty tnhh mỹ phẩm phạm duy

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Khoa K n t – Luật o ot tập t n p MỤC LỤC P N T P MP U C UN V C N T TN M M U .............................................................................. ........................................................................................................ 1 1.1 L ....................................................................... 1 1.2 C ứ ă g, iệm vụ ủa ô g y ................................................ 2 1.2.1 C ứ năn ủa ôn ty: ............................................................ 2 1.2.2 N ệm vụ ủa ôn ty: ............................................................... 2 1.3 C ứ ủa m y ô g y TN M mP m Duy 4 1.4 C v mP m v m g i ủa ô g y TN M y .................................................................................... 8 P N N C NL CV C N S C QU N L O N P................................................................................................ 9 ............................................................................... 9 2.1.1. Về y 2.1.3 Về ín s n ín s quản lí k n t - tài chính .................................. 9 n n quản lý, GVHD: TS Thân Danh Phúc v t ứ m y. ........................... 11 ăm lo ờ sốn on n v ên ....... 12 SVTH: N uyễn T ị H ền Khoa K n t – Luật o ín s y i i a nl N n n a sản p T TRON g i y a ăm C g V T C ĐỘN S C CỦ N N T TN M P T Ờ mP M V N QUA. ... 17 m C C C N C Đ N ƠN M m ........................................... 18 M CỦ T ủa ô g y TN ăm g ủa ô g y TN CỦ C N m ............................................ 14 O T ĐỘN CỦ C N 3.1 T t .......................................... 13 n ................................................... 13 T ỰC TR N m p n tran : ............................................................ 15 T Ị TR ỜN P tập t n ................................................................. 13 t n nl 3C s vật a nl P n ot CỤ V O T ĐỘN MP y ............. 27 M U N C N O N ........................... ...................................................................................................... 29 T .................................................................. 29 t n n t n nl y C ả. ................................................................... 30 n v n m i a n ập k u ............................... 31 m ................................................... 32 ệ ........................................................................ 33 GVHD: TS Thân Danh Phúc SVTH: N uyễn T ị H ền Khoa K n t – Luật P NV N P NV Đ o N V NĐ Đ TR C N U T GVHD: TS Thân Danh Phúc ot QU tập t n p T ......... 36 LU N ............................................... 37 SVTH: N uyễn T ị H ền Khoa K n t – Luật P N P MP o T U C UN V C N ot T tập t n TN p M M U 1.1 L COSMETICS COMPANY LIMITED. Fax: 04 3.5145313 TNHH GVHD: TS Thân Danh Phúc 1 SVTH: N uyễn T ị H ền Khoa K n t – Luật o ot tập t n p t 2000), thêm 20 . 1.2 C ứ ă g, 1.2.1 C ứ năn iệm vụ ủa ô g y ủa ôn ty: - N ệm vụ ủa ôn ty: 1.2.2 S õ é ấ é V Q e ử ử ấ é e GVHD: TS Thân Danh Phúc 2 SVTH: N uyễn T ị H ền Khoa K n t – Luật o ot tập t n p V e  ấ ấ ử ấ ấ ử ẽ e   ấ  ấ ỏ  ấ Bên GVHD: TS Thân Danh Phúc 3 SVTH: N uyễn T ị H ền Khoa K n t – Luật o ot tập t n p ũ hân viên có chuyên  ự e ự ổ e ứ 1.3 C ủa m y ô g y TN M mP m Duy 2. ổ ấ ự ổ ự 3. g lý,giám sát phòng tài chínhự GVHD: TS Thân Danh Phúc ự 4 SVTH: N uyễn T ị H ền Khoa K n t – Luật 4. Phòng o ot K - tập t n p trình bán ổ ổ e 5.  ỏ x ấ e K x ấ ấ ỳ ấ x ấ ỏ q  ấ 6. Ph ự ữ ự giúp cho q GVHD: TS Thân Danh Phúc 5 SVTH: N uyễn T ị H ền Khoa K n t – Luật o ot tập t n p ấ ữ 7. Phòng kinh doanh:  ữ  ử x ấ ự 8. ự ấ- kinh x ự ổ ự e công ty. GVHD: TS Thân Danh Phúc 6 SVTH: N uyễn T ị H ền Khoa K n t – Luật o ot tập t n p ũ ấ ự GVHD: TS Thân Danh Phúc ự 7 SVTH: N uyễn T ị H ền Khoa K n t – Luật o ot tập t n p ự ự kinh doanh kinh doanh 1.4 C mP v m v m g i ủa ô g y TN M y GVHD: TS Thân Danh Phúc 8 SVTH: N uyễn T ị H ền Khoa K n t – Luật o ot tập t n p D ấ m2 2, xe ; ấ M ấ ex e show ữ . é P N N C NL CV C N S C QU N L O N P 2.1.1. Về ín s quản lí k n t - tài chính GVHD: TS Thân Danh Phúc 9 SVTH: N uyễn T ị H ền Khoa K n t – Luật o x ot tập t n p - ữ V ữ ng xuyên ự ẽ e - ổ é ữ õ e ự ự ấ ấ ử ự V - ổ ự ữ ổ ữ ự Q ổ ử GVHD: TS Thân Danh Phúc 10 ữ SVTH: N uyễn T ị H ền Khoa K n t – Luật o ot ữ é ấ ấ tập t n p ấ ữ ấ doanh. ự - Q x è x Q - ấ ấ e - -K y Q n n n v t ổ ứ m y. x ũ GVHD: TS Thân Danh Phúc 11 SVTH: N uyễn T ị H ền Khoa K n t – Luật o ũ ot tập t n p ự ự ự ũ ổ x 2.1.3 Về ín s quản lý, ự ự ăm lo ờ sốn on n v ên  ấ e .  é e é C ấ ự ấ tháng vào ngày 10 hàng th X ấ GVHD: TS Thân Danh Phúc 12 SVTH: N uyễn T ị H ền Khoa K n t – Luật o ot tập t n p x ấ K ữ ẽ xử ín s y n x Trong ữ s vật t ự ấ ấ é ấ ữ x K ử é 2.2 ử ổ ử 2.2 ự i i nl . a t n GVHD: TS Thân Danh Phúc n n 13 SVTH: N uyễn T ị H ền Khoa K n t – Luật o ot tập t n e ẽ p x ấ -30% so ữ ổ ẽ ữ ổ ẽ ổ ữ 2.2 nl a n a sản p m V e GVHD: TS Thân Danh Phúc 14 x ấ Q SVTH: N uyễn T ị H ền Khoa K n t – Luật o ot tập t n p V V 2.2 3 C nl n tranh :  ữ ổ ấ -5%  ự ự ũ ũ ấ ự ũ ấ  ấ GVHD: TS Thân Danh Phúc 15 SVTH: N uyễn T ị H ền Khoa K n t – Luật ẽ kinh doanh o ot tập t n p ữ ự ấ e K ổ GVHD: TS Thân Danh Phúc 16 SVTH: N uyễn T ị H ền Khoa K n t – Luật P N o T ỰC TR N T Ị TR ỜN CỦ C N t ệu t m t t về ôn ty TNHH p m ot O T ĐỘN T T TRON T Ờ n sản p ƠN m tập t n M p V N QU a or v pasl ủa m uy  Babor " " ử ữ ấ V Á V . ử K , e ữ ấ e PASLÉ x ấ , ữ x GVHD: TS Thân Danh Phúc ấ 17 SVTH: N uyễn T ị H ền
- Xem thêm -