Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa kế toán kiểm toán tại công ty cổ phần cầu 7 thăng long

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................................... ii DANH MỤC VIẾT TẮT .................................................................................................... iii DANH MỤC BẢNG BIỂU ................................................................................................ iii I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 7 THĂNG LONG ............................ 1 1.1. Quá trình thình thành và phát triển của đơn vị..................................................... 1 1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị ........................................................... 3 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của đơn vị ..................................................................... 4 1.4. Khái quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2010 và năm 2011 ........................................................................................................................... 7 II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI ĐƠN VỊ. ................................................................................................................................ 9 2.1. Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị ......................................................................... 9 2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại đơn vị. ..................... 9 2.1.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán. ................................................................... 11 2.2 Tổ chức công tác phân tích kinh tế......................................................................... 13 2.2.1. Bộ phận thực hiện và thời điểm tiến hành công tác phân tích kinh tế ............... 13 2.2.2. Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế tại đơn vị ......................................... 13 2.2.3. Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh dựa trên số liệu của các báo cáo kế toán .......................................................... 14 2.3. Tổ chức công tác tài chính...................................................................................... 14 III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ. ...................................................................................................... 17 3.1. Đánh giá khái quát về công tác kế toán của đơn vị ............................................. 17 3.1.1.Ưu điểm ............................................................................................................... 17 3.1.2. Nhược điểm ........................................................................................................ 17 3.2. Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế của đơn vị ............................. 18 3.2.1. Ưu điểm .............................................................................................................. 18 3.2.2. Nhược điểm ........................................................................................................ 18 3.3 Đánh giá khái quát về công tác tài chình của đơn vị ............................................ 18 3.3.1. Ưu điểm .............................................................................................................. 18 3.3.2. Nhược điểm ........................................................................................................ 18 IV. ĐỊNH HƢỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ......................................... 19 KẾT LUẬN ........................................................................................................................ 20 Sinh viªn: Mai ThÞ Mõng i MSV: 11H150679 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n LỜI MỞ ĐẦU Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ sau nhiều sự kiện kinh tế. Sự thay đổi đầy biến động về tình hình kinh tế xã hội của toàn thế giới cũng có ảnh hƣởng không nhỏ đối với nền kinh tế của Việt Nam. Đặc biệt là sau khi chính thức đƣợc công nhận là thành viên thứ 150 của WTO - tổ chức thƣơng mại thế giới, Việt Nam đang đứng trƣớc những cơ hội vô cùng to lớn để có thể khẳng định mình phát triển tốt hơn nhƣng cũng ẩn chứa rất nhiều khó khăn thử thách không dễ dàng. Đặc biệt trong giai đoạn này thế giới đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế lớn. Các doanh nghiệp muốn phát triển vững chắc cần quan tâm quản lý tới mọi khía cạnh kinh tế tài chính của mình. Là sinh viên khoa Kế toán - Kiểm toán để tốt nghiệp ra trƣờng vận dụng đƣợc tốt những kiến thức đã tích lũy đƣợc trong quá trình học tập ở nhà trƣờng, em quyết định xin thực tập tại Công ty cổ phần Cầu 7 Thăng Long nhằm nâng cao kiến thức khả năng hiểu biết về ngành nghề mà mình đã học. Quá trình thực tập tại Công ty, dƣới sự cho phép của Giám đốc Công ty cùng sự giúp đỡ của trƣởng phòng Tài chinh - Kế toán và các anh (chị) trong phòng đã giúp em hiểu hơn về quá trình phát triển cũng nhƣ tình hình tài chính của Công ty và tích lũy thêm đƣợc nhiều kinh nghiệm thực tế phục vụ cho công việc sau này của bản thân, cùng với sự hỗ trợ của giáo viên hƣớng dẫn Th.s Nguyễn Thành Hƣng đã giúp em hoàn thành bài báo cáo tổng hợp của mình. Tuy nhiên do thời gian thực tập có hạn, kiến thức thực tế và kinh nghiệm chƣa nhiều nên bản báo cáo không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận đƣơc sự góp ý của thầy cô để bản báo cáo hoàn thiện hơn và giúp em hoàn thiện kiến thức. Em xin chân thành cảm ơn. Sinh viªn: Mai ThÞ Mõng ii MSV: 11H150679 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n DANH MỤC VIẾT TẮT QĐ : Quyết định QĐ-BTC : Quyết đinh- Bộ tài chính HĐBT : Hội đồng bộ trƣởng DN : Doanh nghiệp DT : Doanh thu TS : Tài sản KD : Kinh doanh VKD : Vốn kinh doanh CCDV : Cung cấp dịch vụ P.KỸ THUẬT : Phòng kỹ thuật P.KT-KH : Phòng kinh tế kế hoạch P.VT-TB : Phòng vật tƣ thiết bị P.TCKT : Phòng tài chính kế toán P.TCHC : Phòng tổ chức hành chính DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1. Báo cáo kết quả kinh doanh 2011 ........................................................... 7 Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ................... 14 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy lý của Công ty cổ phần Cầu 7 Thăng Long .......... 4 Hình 2.1. Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty...................................................................9 Hình 2.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ ........................... 12 Sinh viªn: Mai ThÞ Mõng iii MSV: 11H150679 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 7 THĂNG LONG 1.1. Quá trình thình thành và phát triển của đơn vị. Tên đầy đủ : CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 7 THĂNG LONG Tên giao dịch quốc tế : Thang Long Bridge No7 Joint Stock Company Trụ sở chính : Số 26, Đƣờng Phạm Văn Đồng, xã Xuân Đỉnh, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại : 04.37.576 127 Fax : 04.37.576 116 Vốn điều lệ : 56.000.000.000 ( Năm mươi sáu tỷ đồng chẵn) Mã số thuế : 010.010.6049 Công ty cổ phần Cầu 7 Thăng Long đƣợc thành lập ngày 16 tháng 10 năm 1954. Tiền thân là Đội cầu Kỳ Cùng đến Đội Cầu 1, Đội cầu Trần Quốc Bình, Công ty Trần Quốc Bình, Công ty cầu 7, Xí nghiệp xây dựng cầu 7 Bộ Giao thông vận tải có quyết định 507 ngày 27/3/1993 thành lập Công ty Cầu 7 Thăng Long theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 108342 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Hà Nội cấp ngày 30/4/1993. Ngày 11/12/ 2011 công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên đầy đủ là: Công ty cổ phần Cầu 7 Thăng Long theo giấy chứng nhận đầu tƣ số: 0100106049; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tƣ Thành phố Hà Nội Với truyền thống hơn 50 năm xây dựng và trƣởng thành Công ty đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong việc khôi phục, làm mới các cây cầu trong chiến tranh, và những năm ngày thống nhất Đất nƣớc đặc biệt là những thành tựu đã đạt đƣợc trong những năm đổi mới, năng lực, uy tín của Công ty cổ phần cầu 7 Thăng Long đang ngày càng đƣợc khẳng định trên thị trƣờng, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của cơ chế thị trƣờng. Thể hiện qua các công trình công nghệ cao mà công ty đã tham gia xây dựng nhƣ: cầu Thăng Long, cầu Việt Trì, cầu Bến Thủy, cầu Gianh, cầu Phù Đổng, cầu Vĩnh Tuy, cầu Bính, cầu Kiền, sân bay Nội Bài, v.v. Từ những thành tích xuất đó công ty đã đƣợc tặng thƣởng nhiều phần thƣởng cao quí của Nhà nƣớc và các của các cấp khen thƣởng nhƣ : Sinh viªn: Mai ThÞ Mõng 1 MSV: 11H150679 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n - Danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới, Ngày 29 tháng 7 năm 1999. - 01 Huân chƣơng lao động hạng Nhất - 05 Huân chƣơng lao động hạng Nhì. - 10 Huân chƣơng lao động hạng Ba. - 01 Huân chƣơng kháng chiến hạng Hai. - 02 huy chƣơng vàng chất lƣợng - Nhiều bằng khen và cờ thi đua các loại của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải. Công ty cổ phần Cầu 7 Thăng Long là doanh nghiệp hạch toán độc lập trực thuộc tổng công ty xây dựng Thăng Long (Bộ Giao Thông Vận Tải) đƣợc thành lập với chức năng chính là xây dựng các công trình giao thông, xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng nhằm nhiệm vụ phát triển vỗn chủ sở hữu của công ty, mở rộng sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho ngƣời lao động, đóng góp ngày càng nhiều cho nguồn ngân sách Nhà nƣớc. Công ty hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực: - Xây dựng công trình giao thông: Cầu, hầm, cống, đƣờng, nhà ga, sân bay, bến cảng các loại. - Xây dựng công trình dân dụng: Nhà ở, nhà làm việc, văn phòng, trụ sở. - Xây dựng các công trình công nghiệp; Nhà, xƣởng sản xuất, kho, bãi trạm biến áp, lắp đặt các cột ăng ten thu phát, các cột điện cao và hạ thế. - Xây dựng công trình thủy lợi: Trạm bơm, cống, máng thoát nƣớc, đập, đê, kè. - Sản xuất vật liệu xây dựng. - Sản xuất và cung ứng bê tông thƣơng phẩm. - Sản xuất và lắp đặt cấu kiện bê tông cố thép. - Sản xuất và lắp dựng kết cấu thép. - Tham gia các hoạt động tổng thầu - Kinh doanh bất động sản. - Kho bãi và lƣu giữ hàng hóa. - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh. Sinh viªn: Mai ThÞ Mõng 2 MSV: 11H150679 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n 1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị Công ty là một doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng nên đặc điểm kinh doanh chủ yếu của công ty là thi công xây dựng các công trình mà công ty trúng thầu hoặc theo hình thức chỉ định thầu. Ví dụ nhƣ xây dựng cầu Thăng Long, sân bay Nội Bài, cầu Gianh, cầu Vĩnh Tuy… Quá trình đấu thầu của Công ty diễn ra theo quy trình sau: Mua hồ sơ dự thầu công trình Lập hồ sơ dự thầu Trúng thầu Nhận bàn giao vị trí thi công Thực hiện thi công Bàn giao công trình Hoàn thiện công trình Trong một số trƣờng hợp Công ty đƣợc chỉ định thầu nhƣ do Tổng công ty Cầu đƣờng Thăng Long giao cho hoăc một số công trình nhỏ do địa phƣơng chỉ định thầu. Nếu đƣợc chỉ định thầu thì quá trinh sản xuất điển ra nhƣ sau: Xem xét dự toán công trình Lập biện pháp thi công Sinh viªn: Mai ThÞ Mõng Thi công công trình Hoàn thành công trình 3 Bàn giao công trình MSV: 11H150679 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của đơn vị Hình 1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy lý của Công ty cổ phần Cầu 7 Thăng Long ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC P.KỸ THUẬT ĐỘI CẦU 701 P.KT-KH ĐỘI CẦU 702 ĐỘI XÂY LẮP 716 P.VT-TB P.TCKT P.TCHC ĐỘI CẦU 734 ĐỘI CẦU 706 ĐỘI CẦU 707 XƢỞNG GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP ĐỘI ĐIỆN MÁY Nguồn: Công ty cổ phần Cầu 7 Thăng Long Trong đó: * Đại hội đồng cổ đông Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty. Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông (hoặc đại diện của cổ đông) có quyền biểu quyết của công ty. Đai hội đồng cổ đông là cơ qua thông qua chính sách liên quan đến hoạt động của công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và giám sát hoạt động công ty. Sinh viªn: Mai ThÞ Mõng 4 MSV: 11H150679 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n * Ban kiểm soát Gồm 03 thành viên,thay mặt cổ đông giám sát, đánh giá kết quả kinh doanh và hoạt động quản trị, điều hành của Công ty một cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông. * Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên là cơ quan quản lý Công ty và có toàn bộ quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyển lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Thành viên Hội đồng quản trị công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi nhiệm. * Ban tổng giám đốc Chịu trách nhiệm Hội đồng quản trị, trƣớc pháp luật về hoạt động hàng ngày của Công ty. Giúp việc cho các Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, chịu trách nhiệm các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật , vật tƣ thiết bị, nội chính. Ban giám đốc gồm 5 thành viên. * Phòng kỹ thuật Là phòng chuyên môn có chức năng làm đầu mối tham mƣu giúp việc cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong công tác quản lý thiết bị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Công ty; phụ trách vấn đề xây dựng, quản lý các quy trình sản xuất, nghiên cứu và ứng dụng các các công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh. * Phòng kinh tế kế hoạch Phòng kinh tế kế hạch có chức năng tham mƣu cho cho HĐQT và Giám đốc Công ty trong công tác lập kế hoạch đầu tƣ, quản lý các dự án đầu tƣ, hoàn tất thủ tục quyết toán đối với các dự án đầu tƣ hoàn thành. * Phòng vật tƣ thiết bị Phòng vật tƣ thiết bị quản lý về lĩnh vực vật tƣ, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất của Công ty và tổ chức tham mƣu cho Giám đốc về công tác quản lý sử dụng vật tƣ, thiết bị. Sinh viªn: Mai ThÞ Mõng 5 MSV: 11H150679 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n * Phòng tài chính kế toán Là phòng phòng chuyên môn có chức năng làm đầu mối tham mƣu giúp việc cho HĐQT và Giám đốc Công ty trong lĩnh vực tài chính, kế toán nhằm quản lý hiệu quả các nguồn vốn của Công ty. Tổ chức công tác hạch toán kế toán, thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ đối với mọi hoạt động kinh tế của Công ty theo đúng quy định về kế toán – tài chính của Nhà nƣớc. * Phòng tổ chức hành chính Là phòng chuyên môn có chức năng làm đầu mối tham mƣu giúp việc cho HĐQT và Giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý, hoạch định các chính sách phát triển nguồn nhân lực, lƣu chữ văn thƣ, tiếp khách, bảo vệ tài sản Công ty. * Các đội cầu Nhiệm vụ chính của các đội cầu là trực tiếp tham gia thi công xây dựng các giói thầu dân dụng, cầu, đƣờng… theo chỉ định của Công ty. * Đội xây lắp 716: Nhiệm vụ chính là sản xuất và lắp đặt cấu kiện bê tông cố thép. * Đội điện máy Là đội chuyên sửa chữa, vận hành và bảo dƣỡng các thiết bị máy móc phục vụ cho qua trình sản xuất của Công ty. * Xƣởng gia công kết cấu thép Có nhiệm vụ thi công phần kết cấu thép cho các công trình xây dựng nhà xƣởng, cầu, dầm chính, phụ thép.. Sinh viªn: Mai ThÞ Mõng 6 MSV: 11H150679 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n 1.4. Khái quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2010 và năm 2011 Bảng 1.1. Báo cáo kết quả kinh doanh 2011 Đơn vị tính: VNĐ Năm 2011 Chỉ tiêu 1.Doanh thu bán hàng và CCDV Năm 2010 301.632.243.539 142.621.323.691 - 1.904.761 3.DT thuần về bán hàng và CCDV 301.632.243.539 142.619.418.930 4.Giá vốn hàng bán 228.461.076.716 131.276.294.359 5.LN gộp về bán hàng và CCDV 13.171.116.823 11.343.124.571 6.Doanh thu hoạt động tài chính 125.712.026 204.992.996 7.Chi phí tài chính 15.444.001.848 14.154.506.914 Trong đó: Lãi vay ngân hàng 15.444.001.848 14.154.506.914 - - 9.300.912.995 6.827.109.857 (11.448.035.994) (9.433.499.234) 11.Thu nhập khác 12.815.742.816 11.639.224.888 12.Chi phí khác 12.772.294.678 6.871.398.615 43.448.138 4.767.826.273 (11.404.587.856) (4.665.672.961) - - (11.404.587.856) (4.665.672.961) 2.Các khoản giảm trừ 8.Chi phí bán hàng 9.Chi phí quản lý DN 10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD 13.Lợi nhuận khác 14.Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 15.Thuế thu nhập DN 16.Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Nguồn: Công ty cổ phần Cầu 7 Thăng Long Sinh viªn: Mai ThÞ Mõng 7 MSV: 11H150679 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n Qua số liệu của hai năm 2010 và năm 2011 ta thấy doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 53% tƣơng ứng 159.012.824.609 đồng cho thấy quy mô của doanh nghiệp đƣợc mở rộng. Nhƣng lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp chỉ tăng 1.827.992.252 đồng tƣơng ứng 14%. Tuy nhiên các khoản chi phí khác tăng lên 3.763.298.072 đồng tƣơng ứng 15,2% làm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lỗ thêm 2.014.536.760 đồng so với năm 2011 lên đến con số 11.448.035.994 đồng. Dẫn đến tổng lợi sau thuế của doanh nghiệp lỗ 11.404.587.856 đồng. Sinh viªn: Mai ThÞ Mõng 8 MSV: 11H150679 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI ĐƠN VỊ. 2.1. Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị 2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại đơn vị. Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý, Công ty cổ phần Cầu 7 Thăng Long đã áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình kế toán tập trung. Tại Công ty, Công ty tổ chức một phòng kế toán duy nhất là phòng Tài chính - Kế toán làm nhiệm vụ hoạch toán chi tiết, tổng hợp, lập báo cáo kế toán, phân tích các hoạt động kinh tế, kiểm tra đôn đốc các hoạt động ở Công ty. Tại các đội thi công công trình đƣợc bố trí kế toán viên thống kê đội, có nhiệm vụ quản lý, theo dõi thời gian lao động, đồng thời thu thập, tổng hợp và phân loại các chứng từ kế toán. Định kì hàng tháng, quý nhân viên kế toán ở các đội gửi toàn bộ chứng từ thu thập, kiểm tra, xử lý về phòng kế toán của Công ty. Hình 2.1. Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty KẾ TOÁN TRƢỞNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP KẾ TOÁN VẬT TƢ, TSCĐ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN KẾ TOÁN THANH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG THỦ QUỸ KẾ TOÁN Ở CÁC ĐỘI SX Sinh viªn: Mai ThÞ Mõng 9 MSV: 11H150679 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n Trong đó: - Kế toán trƣởng: Là ngƣời có trách nhiệm tổ chức, điều hanh toàn bộ công tác hoạch toán trong công. Tham gia đánh giá tình hình quản lý, phân tích hoạt động kinh tế, tài chính, đánh giá việc sử dụng vốn. Tổ chức và quản lý công tác lập báo cáo tài chính, thống kê với cấp trên và nhà nƣớc. Chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc và cơ quan nhà nƣớc về các thôn tin do phòng kế toán cung cấp. - Kế toán tổng hợp: Là ngƣời tổng hợp số liệu kế toán, lập báo cáo, tổng hợp các thông tin kế toán do các phần hành kế toán khác cung cấp - Kế toán vật tƣ, tài sản cố định: Theo dõi tình hình nhập, xuất vật tƣ, tình hình tăng giảm tài sản cố định, tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định - Kế toán thanh toán: Thực hiện chức năng thanh toán khối lƣợng công trình, hạng mục công trình và theo dõi khoản công nợ… - Kế toán vốn bằng tiền: Thực hiện phần liên quan đến các nghiệp vụ ngân hàng, vay vốn tín dụng, lập các kế hoạch vay vốn, lập phiếu thu, phiếu chi… - Kế toán lƣơng và các khoản trích theo lƣơng: Thanh toán số lƣơng phải trả và các khoản trích theo lƣơng trên cơ sở tiền lƣơng cơ bản và tiền lƣơng thực tế theo quy định. - Thủ quỹ: Tiến hành thu chi tại công ty, căn cứ vào chứng từ thu chi đã đƣợc phê duyệt, hàng ngày cân đối các khoản thu chi vào cuối ngày, lập báp cáo quĩ, cuối tháng lập báo cáo tồn quỹ tiền mặt. - Kế toán ở các đội sản xuất: Theo dõi các hoạt động phát sinh ở đội do mình phụ trách thu thập chứng từ gửi lên phòng kế toán của công ty.  Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính. - Năm tài chính của công ty bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm. - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong hoạch toán kế toán: Việt Nam đồng. - Nguyên tắc lập Báo Cáo Tài Chính: nguyên tắc giá gốc. - Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên, xuất kho theo giá thực tế đích danh. Tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ. - Phƣơng pháp khấu hao tài sản cố định: Theo phƣơng pháp đƣơng thẳng. Sinh viªn: Mai ThÞ Mõng 10 MSV: 11H150679 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n 2.1.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán.  Tổ chức hạch toán ban đầu Công ty cổ phần Cầu 7 Thăng Long sử dụng hệ thống chứng từ kế toán do nhà nƣớc ban hành và tuân thủ về biểu mẫu, nội dung cũng nhƣ phƣơng pháp lập bao gồm các chứng từ cơ bản sau : Chứng từ về tiền tệ, chứng từ về lao động tiền lƣơng, chứng từ về mua hàng chứng từ, về bán hàng, chứng từ về tài sản cố định. Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều đƣợc lập chứng từ hợp lý, hợp lệ và hợp pháp. Các chứng từ này là cơ sở để kế toán hạch toán ghi sổ chi tiết, sổ nhật ký chung,...hàng tháng các chứng từ đƣợc đóng lại và lƣu giữ cẩn thận cùng các bảng kê và nhật ký theo tháng. Hệ thống chứng từ kế toán tại công ty gồm: - Hóa đơn GTGT - Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho - Bảng tổng hợp Nhập- Xuất- Tồn - Bảng phân bổ tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng - Bảng tính và phân bổ khấu hao - Bảng tổng hợp chi phí SXC - Sổ chi tiết các TK621, TK622, TK627,TK154 - Chứng từ ghi sổ TK621, TK622, TK627,TK154 - Sổ cái TK621, TK622, TK627,TK154 - Bảng tính giá thành  Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Hệ thống tài khoản và mẫu sổ kế toán sử dụng để ghi chép phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đƣợc mở theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 26/03/2006.  Hình thức sổ kế toán tại Công ty Công ty cổ phần Cầu 7 Thăng Long là đơn vị có quy mô vừa, và để dễ phân công trong công tác kế toán Công ty đã chọn hình thức kế toán áp dụng là hình thức “chứng từ ghi sổ” kết hợp với kế toán trên máy vi tính. Hệ thống sổ kế toán áp dụng: sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, thẻ kho… Sinh viªn: Mai ThÞ Mõng 11 MSV: 11H150679 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n Hình 2.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Chứng từ gốc Sổ quỹ Chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp số liệu chi tiết Sổ cái Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Chú ý: Ghi cuối tháng Ghi hàng ngày Đối chiếu, kiểm tra  Các báo cáo sử dụng trong doanh nghiệp: Bảng cân đối kế toán: là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn vốn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: là một báo cáo tổng hợp tình hình và kết quả trong một kỳ kinh doanh của doanh nghiệp, chi tiết theo hoạt động kinh doanh chính và hoạt động khác, tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nƣớc về thuế và các khoản phải nộp. Bảng lƣu chuyển tiền tệ: là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính, phản ánh việc hình thành và sử dụng lƣợng tiền phát sinh theo các hoạt động khác nhau trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Thuyết minh báo cáo tài chính: là phần trình bày rõ cho một số chỉ tiêu trên bảng báo cáo tài chính. Sinh viªn: Mai ThÞ Mõng 12 MSV: 11H150679 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n 2.2 Tổ chức công tác phân tích kinh tế 2.2.1. Bộ phận thực hiện và thời điểm tiến hành công tác phân tích kinh tế Công tác phân tích kinh tế của Công ty cổ phần Cầu 7 Thăng Long đƣợc thực hiện bởi phòng kế toán và do kế toán trƣởng đảm nhiệm. Cuối mỗi tháng, quý, năm kế toán trƣởng tiến hành phân tích một số chỉ tiêu tài chính của công ty để đƣa ra nhận xét, đánh giá nhằm tƣ vấn và công thông tin cho Tổng giám đốc qua đó có những thay đổi kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. 2.2.2. Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế tại đơn vị Là một doanh nghiệp trong ngành xây dựng có đặc thù là toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với từng gói thầu cụ thể. Do đó để đánh giá đƣợc hiệu quả của từng gói thầu cũng nhƣ đƣa ra đƣợc các tƣ vấn kịp thời cho nhà quả trị bộ phận phân tích cần thực hiện phân tích các nội dung: phân tích hiệu quả kinh tế của từng gói thầu, phân tích tình hình tài chính của của công ty, phân tích chi phí sản xuất kinh doanh. Để tiến hành qua trình phân tích, công ty đã sử dụng các chỉ tiêu phân tích: - Vê khả năng thanh toán : Hệ số thanh toán ngắn hạn, Hệ số thanh toán nhanh - Về cơ cấu vốn : Hệ số Nợ/Tổng TS, Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu - Về năng lực hoạt động : Vòng quay hàng tồn kho, DT thuần/Tổng TS - Về khả năn sinh lời : Hế số LN sau thuế/DT thuần, Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu, Hệ số LN sau thuế/ Tổng TS, Hệ số LN từ hoạt động KD/DT thuần. Sinh viªn: Mai ThÞ Mõng 13 MSV: 11H150679 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n 2.2.3. Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh dựa trên số liệu của các báo cáo kế toán Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Đơn vị: VNĐ Chênh lệch Các chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2010 Số tiền % Tổng vốn KD 225.658.497.916 169.051.390.320 56.607.107.596 0.335 Tổng doanh thu 139.830.141.449 138.265.231.070 1.564.910.379 0.011 Lợi nhuận KD (13.448.263.774) (9.433.499.234) (4.014.764.540) 0.425 0,62 0,82 (0.2) (0.244) (0,06) (0,056) (0.004) (0.07) bình quân Hệ số DT trên VKD Hệ số LN trên VKD Qua hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh 2011 công ty cho biết Công ty một đồng vốn chỉ tạo ra 0,62 đồng doanh thu, giảm 0.2 lần so với năm 2010 chứng tỏ hoạt động sử dụng vốn kinh doanh của Công ty không hiệu quả. Làm Công ty lỗ 13.448.263.774 đồng năm 2011 hệ số lợi nhuận của Công ty là - 0,06 nghĩa là Công ty bỏ ra một đồng thì sẽ bị mất 0,06 đồng. Với năm 2010 con số này là 0,056. Qua đây cho thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoạt động không hiệu quả gây tổn thất kinh tế lớn cho Công ty. 2.3. Tổ chức công tác tài chính 2.3.1. Công tác kế hoạch hóa tài chính Công tác kế hoạch tài chính là việc lên kế hoạch về dự báo doanh thu, chi phí và những luồng tiền ra vào của Công ty. Là một doanh nghiệp xây lắp lên công tác kế hoạch hóa tài chính đƣợc gắn liền với từng công trình hạng mục nhằm giúp Ban giám đốc đƣa ra đƣợc những quyết định tài chính chính xác giúp hoạt động sản xuất kinh doanh đƣợc diễn ra thuận lợi. Sinh viªn: Mai ThÞ Mõng 14 MSV: 11H150679 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n 2.3.2. Công tác huy động vốn Với đặc trƣng là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây lắp nên nhu cầu vốn của Công ty là rất lớn.Từ công tác kế hoạch hóa tài chính giúp cho Công ty đƣa ra đƣợc kế hoạch cụ thể, chi tiết về việc huy động các nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn để sử dụng cho hoạt động kinh doanh của mình. Hiện nay, Công ty đang huy động từ hai nguồn chính là vốn chủ sở hữu gồm vốn ngân sách nhà nƣớc cấp, vốn hình thành do lợi nhuận dữ lại, vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc ( tháng 8/2011) và vốn vay gồm vay ngân hàng thƣơng mại, vay các tổ chức tín dụng trung gian, chiếm dụng vốn của doanh nghiệp khác, vay nội bộ. Cụ thể là vay nợ dài hạn năm 2011 là 104.649.651.512 đồng, nợ dài hạn năm 2010 là 167.580.360 đồng, nợ ngắn hạn năm 2010 đạt 320.017.848.772 đồng, vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 11.804.412.450 đồng, vay nội bộ năm 2011 là 42.504.486.426 đồng, năm 2010 là 72.940.666.074 đồng ( theo bảng cân đối kế toán năm 2011 và 2010 của Công ty cổ phần Cầu 7 Thăng Long). 2.3.3. Công tác quản lý và sử dụng vốn - tài sản Quản lý và sử dụng vốn – tài sản hiệu quả giúp cho nhà quản lý đƣa ra đƣợc những chính sách kinh tế hợp lý. Công ty quản lý vốn - tài sản theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Bộ phận Tài chính Kế toán đã xây đựng kế hoạch tính khấu hao và phƣơng pháp tính khấu để quản lý tài sản cả về mặt hiện vật và giá trị nhằm quản lý hiệu quả vốn cố định, nhƣ Nhà điều hành đội 707 điện tích 177m2 giá trị còn lại ngày 21/10/2011 là 203.373.000 đồng ( bảng đánh giá lại tài sản doanh nghiệp ngày 21/10/2011), cụ thể ngày 31/12/2011 tài sản cố định hữu hình của Công ty là 17.963.001.099 đồng trong đó nguyên giá là 96.156.444.931 đông, hao mòn lũy kế 78.193.443.832 đồng (theo bảng cân đối kế toán của Công ty năm 2011). Sử dụng chỉ tiêu Hiệu quả sử dụng vốn cố định để đánh giá khả năng sinh lời của tài sản. Tính toán và xác định nhu cầu vốn của Công ty để chủ động quản lý và sủ dụng vốn nhằm đem lại hiệu quả hoạt động kinh doanh. Sinh viªn: Mai ThÞ Mõng 15 MSV: 11H150679 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n 2.3.4. Công tác quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận Công tác quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của đơn vị tổ chức một cách hợp lý hiệu quả. Các khoản doanh thu và chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh luôn đƣợc ghi nhận kịp thời và chính xác theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2011 đạt 139.832.046.210 đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 204.992.966 đồng, thu nhập khác 7.432.766.276 đồng ( theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011). Chi phí luôn đƣợc phân bổ trong kỳ kế toán theo thực tế phát sinh không phụ thuộc chi phí đã phát sinh hay chƣa. Công ty đã tiến hành phân phối lợi nhuận theo đúng trình tự phân phối lợi nhuận mà nhà nƣớc quy định, lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2011 là -11.404.587.856 đồng. 2.3.5. Xác định các chỉ tiêu nộp Ngân sách và quản lý công nợ. Công ty sử dụng phƣơng pháp tính thuế và quy trình nộp thuế theo đúng quy định của Nhà nƣớc. Các khoản Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp luôn đƣợc doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Đối với các khoản công nợ phải thu đến hạn tiến hành lập chứng từ thanh toán và tiến hành thu đủ, thu đúng hạn tín dụng quy định. Đối với các khoản nợ quá hạn công ty tiến hành khuyến khích khách hàng trả nợ bằng các chính sách phù hợp. Các khoản nợ đến hạn thanh toán đƣợc Công ty tiến hành thanh toán đúng hạn đầy đủ nhằm tiết kiệm chi phí và đảm bảo uy tín Công ty. Công ty tiến hành quản lý công nợ theo các đối tƣợng, thời gian để làm căn cứ lập kế hoạch quản lý. Kế toán mở sổ theo dõi thƣờng xuyên các khoản công nợ, phân loại theo đối tƣợng khách hàng và thời hạn thanh toán để kiểm soát liên tục, nhƣ khoảng phải thu khách hàng đến 31/12/2011 là 84.501.699.529 đồng, trả trƣớc ngƣời bán 4.023.976.129 đồng (theo sổ cái và bảng cân đối kế toán năm 2011). Luôn duy trì một lƣợng tiền mặt để đáp ứng yêu cầu thanh toán và lựa chọn các hình thức thanh toán phù hợp với từng quan hệ thanh toán nhằm đạt đƣợc hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, tiền mặt ngày 31/12/2010 là 6.048.472.632 đồng, ngày 31/12/2011 là 2.526.653.958 đồng (theo bảng cân đối ngày 31/12/2011) Sinh viªn: Mai ThÞ Mõng 16 MSV: 11H150679 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa KÕ to¸n – KiÓm to¸n III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ. 3.1. Đánh giá khái quát về công tác kế toán của đơn vị 3.1.1.Ưu điểm Lao động phòng Tài chính - Kế toán đƣợc bố chí gọn nhẹ, hợp lý, mọi công việc đƣợc phân công rõ ràng, phù hợp.với quy mô của công ty. Đội ngũ kế toán có năng lực chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong công tác kế toán. Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên và tính khấu hao theo phƣơng pháp đƣờng thẳng đƣợc thống nhất trong các kỳ, niên độ kế toán, hình thức sổ kế toán áp dụng là hình thức Chứng từ ghi sổ phù hợp cho việc áp dụng phần mềm kế toán làm công tác kế toán cung ứng đƣợc thông tin một cách nhanh chóng, tiết kiệm đƣợc nhân lực kế toán. Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo của công ty đƣợc lập theo đúng quy định của Nhà nƣớc. Hệ thống tài khoản sử dụng hợp lý với đặc thù doanh nghiệp. Chứng từ đƣợc luân chuyển hợp lý giữa các phòng. 3.1.2. Nhược điểm Công ty sử dụng phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng dẫn đến khả năng thu hồi vốn chậm, không phản ánh thực tế giá trị còn lại của máy móc thiết bị. Do trong những năm đầu hiệu suất làm việc của máy móc cao hơn nhiều so với nhƣng năm cuối, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn những năm cuối. Tổ chức hình thức kế toán tập trung cũng có thể sẽ dẫn tới những khó khăn trong việc hạch toán theo dõi chi phí, tính giá thành cho từng công trình cụ thể. Công tác luân chuyển chứng từ giữa các đơn vị trực thuộc phòng tài chính kế toán công ty còn chậm trễ. Thông thƣờng các chứng từ phát sinh sẽ đƣợc kế toán đơn vị tập hợp và chỉ đến cuối tháng mới chuyển về phòng tài chính của Công ty để vào sổ Sinh viªn: Mai ThÞ Mõng 17 MSV: 11H150679
- Xem thêm -