Tài liệu Bao cao thuc tap tong hop (huy)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp A) §Æc diÓm c¬ b¶n vÒ c«ng ty xi m¨ng bØm s¬n 1.Tæng quan chøc n¨ng, nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh vµ hÖ thèng tæ chøc kinh doanh, bé m¸y vµ ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh . Xi m¨ng ®îc ph¸t minh c¸ch ®©y h¬n mét thÕ kû. Tõ khi ra ®êi nã ®· lµm thay ®æi h¼n bé mÆt cña nÒn kiÕn tróc hiÖn ®¹i trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi . NhÊt lµ khi bª t«ng cèt thÐp ra ®êi th× viÖc s¶n xuÊt xi m¨ng ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ . Xi m¨ng thùc sù trë thµnh l¬ng thùc cña ngµnh x©y dùng . §Êt níc ta sau khi hoµn toµn thèng nhÊt do tr¶i qua 2 cuéc chiÕn tranh liªn tôc vµ kÐo dµi nªn phÇn lín c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng nh nhµ ë, n¬i lµm viÖc ... cña nh©n d©n bÞ ph¸ huû . V× thÕ nhu cÇu xi m¨ng cho x©y dùng lµ rÊt cÊp thiÕt, trong khi ®ã níc ta míi chØ cã hai nhµ m¸y lµ nhµ m¸y xi m¨ng H¶i phßng ë miÒn B¾c vµ nhµ m¸y xi m¨ng Hµ tiªn ë miÒn Nam nay lµ nhµ m¸y xi m¨ng Hµ tiªn I . Tríc nhu cÇu cÊp thiÕt cho x©y dùng Nhµ níc ta ®· chó träng ®Õn viÖc x©y dùng c¸c nhµ m¸y xi m¨ng .§· cã nhiÒu ®Þa ®iÓm ®îc kh¶o s¸t vµ cã kh¶ n¨ng x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng nh Hoµng mai (NghÖ an), BØm s¬n, Nghi s¬n (Thanh ho¸), Bót s¬n (Nam hµ) ... Song ®iÒu kiÖn kinh tÕ níc ta lóc ®ã kh«ng ®ñ søc ®Ó x©y dùng tÊt c¶ c¸c nhµ m¸y nªn §¶ng vµ chÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh tËp trung søc ®Ó x©y dùng nhµ m¸y xi m¨ng BØm s¬n . Sau mét qu¸ tr×nh th¨m dß kh¶o s¸t kÐo dµi tõ n¨m 1968 ®Õn n¨m 1976 c«ng tr×nh xi m¨ng BØm S¬n ®· b¾t ®Çu thi c«ng . Nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n n»m t¹i thÞ x· BØm S¬n _ mét thÞ x· phÝa b¾c cña tØnh Thanh Ho¸ c¸ch thµnh phè Thanh Ho¸ 30 Km vÒ phÝa b¾c c¸ch Hµ Néi 130 Km vÒ phÝa nam . Tæng diÖn tÝch mÆt b»ng cña nhµ m¸y chiÕn kho¶ng 50 ha n»m trong mét thung lòng ®¸ v«i vµ ®¸ sÐt víi tr÷ lîng lín - ®©y lµ hai nguyªn liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt xi m¨ng. Sau mét thêi gian dµi x©y dùng tõ n¨m 1976 ®Õn n¨m 1980 chÝnh phñ ®· ra quyÕt ®Þnh sè 334/BXD_TCCB ngµy 04/03/1980 thµnh lËp nhµ m¸y xi m¨ng BØm s¬n . L¹i thªm gÇn hai n¨m thi c«ng n÷a, vµo ngµy 22/12/1981 mét d©y chuyÒn cña nhµ m¸y chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng.Còng ph¶i nãi thªm r»ng nhµ m¸y xi m¨ng BØm s¬n do Liªn x« (cò) thiÕt kÕ vµ trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ ®ång bé hiÖn ®¹i (so víi thêi ®iÓm lóc bÊy giê) víi hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ 1,2 triÖu tÊn n¨m. D©y chuyÒn II ®i vµo s¶n xuÊt tõ n¨m 1982 . Víi môc ®Ých ®¶m b¶o cho phï hîp víi sù thay ®æi cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña toµn ®Êt níc. Th¸ng 08/1993 nhµ níc ®· cã quyÕt ®Þnh s¸t nhËp hai ®¬n vÞ lµ Nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n vµ C«ng ty cung øng vËt t vËn t¶i sè 4 thµnh C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n thuéc Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt nam víi tæng sè c«ng nh©n viªn lµ 2864 ngêi, trong ®ã nh©n viªn qu¶n lý lµ 302 ngêi. 1 Tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn 20 n¨m, C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n ®· gãp mét phÇn quan träng trong c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc . C«ng ty kh«ng nh÷ng cung cÊp xi m¨ng cho nhu cÇu x©y dùng d©n dông phæ biÕn cña nh©n d©n mµ cßn phôc vô cho nhiÒu c«ng tr×nh quan träng mang tÝnh chÊt quèc gia nh thñy ®iÖn Hoµ b×nh, CÇu th¸ng long, b¶o tµng Hå ChÝ Minh, ®êng d©y 500 Kv B¾c _ Nam ... Tuy ra ®êi sau c¸c nhµ m¸y kh¸c nh H¶i phßng, Hµ tiªn, kinh nghiÖm s¶n xuÊt cha nhiÒu nhng nhê d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®ång bé vµ hiÖn ®¹i h¬n (vµo thêi ®iÓm ®ã) cïng víi sù nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, nhµ m¸y xi m¨ng BØm s¬n ®· ®a s¶n luîng s¶n xuÊt tõ 151.438 tÊn xi m¨ng n¨m 1982 lªn 819.000 tÊn n¨m 1989 vµ ®Õn n¨m 1994 lµ 1.285.043 tÊn vît c«ng suÊt thiÕt kÕ. N¨m 1995 s¶n lîng s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ 1.254.142 tÊn ; N¨m 1996 lµ1.205.838 tÊn , n¨m 1997 lµ :1247217, n¨m 1998 lµ: 1219535 vµ n¨m 1999 lµ: 1119019 tÊn. Nh÷ng con sè trªn qu¶ lµ thµnh tÝch lín cña c«ng ty, ®ång thêi nã còng thÓ hiÖn sù lao ®éng s¸ng t¹o cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty cïng víi sù quan t©m chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt nam, Bé x©y dùng, Nhµ níc vµ chÝnh phñ . Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 22 n¨m qua, c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i. §Ó ®øng v÷ng ®îc c«ng ty ®· ph¶i tr¶i qua nhiÒu lÇn chÊn chØnh l¹i bé m¸y qu¶n lý, s¾p xÕp l¹i c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®Ó cã mét c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý, phï hîp víi c¬ chÕ kinh tÕ vµ phôc vô tèt nhÊt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ . Do vËy c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n ®· v÷ng vµng tríc nh÷ng thö th¸ch vµ sù thay ®æi cña c¬ chÕ kinh tÕ ®Ó n©ng cao sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu x©y dùng cña ®Êt níc . S¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®îc cÊp giÊy chøng nhËn cña Nhµ níc vµ ®¹t nhiÒu huy ch¬ng trong c¸c cuéc triÓn l·m vÒ vËt liÖu x©y dùng cña ViÖt nam còng nh quèc tÕ, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt nam. HiÖn nay, C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n ®ang ®Çu t c¶i t¹o hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn c«ng nghÖ chuyÓn s¶n xuÊt xi m¨ng tõ ph¬ng ph¸p ít sang ph¬ng ph¸p kh« n©ng s¶n lîng giai ®o¹n I lªn 1,8 triÖu tÊn/n¨m vµ sau khi kÕt thóc giai ®o¹n c¶i t¹o sÏ ®a c«ng suÊt lµ 3,5 triÖu tÊn/n¨m. 2) Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty xi m¨ng bØm s¬n a) Chøc n¨ng: C«ng ty xi m¨ng BØm s¬n víi chøc n¨ng s¶n xuÊt xi m¨ng bao PC30, PC40 chÊt lîng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn cña nhµ níc víi th«ng sè kü thuËt hµm lîng th¹ch cao SO3 n»m trong xi m¨ng ®¹t 1,3% ®Õn 3%. b) NhiÖm vô: _ C«ng ty xi m¨ng cã nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ cung cÊp xi m¨ng cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong níc vµ xuÊt khÈu ra níc ngoµi( HiÖn t¹i ®ang xu¸t khÈu sang níc céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo, t¹i ®Þa bµn nµy tuy viÖc cung øng xi m¨ng gÆp rÊt nhiÒu khã kk¨n song v× viÖc chiÕm lÜnh thÞ trêng l©u dµi vÉn quyÕt t©m ®¸p øng tho¶ m·n nhu cÇu thÞ trêng. 2 _ Ngoµi ra c«ng ty cßn cã 1 nhiÖm vô chÝnh trÞ lµ cung cÊp xi m¨ng cho c¸c ®Þa bµn theo sù ®iÒu hµnh tiªu thô cña Tæng c«ng ty XM ViÖt nam ®Ó tham gia vµo viÖc b×nh æn gi¸ c¶ trªn thÞ trêng. 3 - Qui m«, c¬ cÊu s¶n xuÊt cña cña C«ng ty xi m¨ng BØm s¬n Mét doanh nghiÖp muèn s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× viÖc bè trÝ c¬ cÊu s¶n xuÊt cã tÇm quan träng ®Æc biÖt . Lµ mét doanh nghiÖp cã qui m« lín víi tæng sè tµi s¶n (t¹i thêi ®iÓm 31/12 n¨m 2001) 1.141.300.547.593 ®. C«ng ty xi m¨ng BØm s¬n bè trÝ c¬ cÊu s¶n xuÊt nh sau: a. Tµi s¶n cè ®Þnh: - Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh: 971.943.422.944 ® §· khÊu hao: 895.651.252.989 ® * Gi¸ trÞ cßn l¹i: 105.264.940.888 ® Trong ®ã: + §Êt ®ai: 3.066.041.155 ® + Nhµ cöa vËt kiÕn tróc: 45.301.170.378 ® + M¸y mãc thiÕt bÞ: 26.782.715.492 ® + Ph¬ng tiÖn vËn t¶i: 26.436.314.610 ® + Dông cô qu¶n lý: 3.678.699.253 ® b. §Çu t tµi chÝnh: Tµi s¶n lu ®éng: s¬n 22.495.000.000 ® 817.727.585.851 ® 4. T×nh h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty xi m¨ng BØm Trong mçi doanh nghiÖp th× t×nh h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý hay kh«ng cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã . ë c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n thêi kú ®Çu khi míi ®i vµo ho¹t ®éng c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty bao gåm : 9 phßng ban vµ9 ph©n xëng s¶n xuÊt . Nhng do qui m« lín vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt ngµy cµng nÆng nÒ nªn hiÖn nay c¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®· bao gåm 17 phßng ban vµ 12 ph©n xëng ( bao gåm c¶ c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt phô trî ) vµ 6 chi nh¸nh ®îc ®Æt díi sù chØ ®¹o cña 1 gi¸m ®èc vµ 3 phã gi¸m ®èc . Quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm cña c¸c thµnh viªn trong ban gi¸m ®èc nh sau : _ Gi¸m ®èc c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊtkinh doanh cña c«ng ty, trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c kinh tÕ- kÕ ho¹ch, tµi chÝnh, tæ chøc lao ®éng, v¨n phßng vµ ®Çu t - x©y dùng. _ Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh : Gióp gi¸m ®èc c«ng ty trùc tiÕp chØ ®¹o ®iÒu hµnh c«ng t¸c cung øng vËt t vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty, b¶o ®¶m ®¸p øng yªu cÇu vËt t cho s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. _ Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ s¶n xuÊt: Gióp gi¸m ®èc c«ng ty c«ng t¸c chØ ®¹o, ®iÒu hµnh vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªn tôc, an toµn, ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm, ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng th¸ng, quý, n¨m. 3 _ Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch chung : Gióp gi¸m ®èc c«ng ty qu¶n lý, chØ ®¹o, ®iÒu hµnh c«ng t¸c hµnh chÝnh, b¶o vÖ qu©n sù, c«ng t¸c ®êi sèng, an toµn lao ®éng vµ y tÕ cña c«ng ty . Nh×n vµo s¬ ®å cã thÓ thÊy c«ng ty ®· ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm chÝnh cho 3 phã gi¸m ®èc : Mçi phã gi¸m ®èc phô tr¸ch mét tæ hîp, phßng ban, ph©n xëng cã chøc n¨ng t¬ng tù vµ cã liªn quan ®Õn nhau . §iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ®· cã sù nghiªn cøu chÊn chØnh s¾p xÕp bé m¸y qu¶n lý, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt mét c¸ch hîp lý ®Ó mçi phã gi¸m ®èc phô tr¸ch mét lÜnh vùc riªng võa ®¶m b¶o n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh mét c¸ch cô thÓ, võa tr¸nh ®îc sù chång chÐo trong qu¶n lý . 4.1 C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh a. Khèi s¶n xuÊt chÝnh: Khèi s¶n xuÊt chÝnh gåm cã : Xëng má, xëng « t«, xëng t¹o nguyªn liÖu, xëng lß nung, xëng nghiÒn xi m¨ng, xëng ®ãng bao. c¸c xëng nµy cã nhiÖm vô khai th¸c ®¸ v«i, ®¸ sÐt vµ vËn chuyÓn tõ n¬i khai th¸c vÒ nhµ m¸y. Sau ®ã nghiÒn ®¸ v«i, ®¸ sÐt ®Ó t¹o ra hçn hîp nguyªn liÖu díi d¹ng bïn. TiÕp ®ã chuyÓn sang lß nung ®Ó nung hçn hîp nguyªn liÖu díi d¹ng bïn thµnh Klinker ë díi d¹ng h¹t, tõ klinker chuyÓn sang m¸y nghiÒn cïng víi mét sè phô gia kh¸c ®îc nghiÒn ra thµnh xi m¨ng bét. Tuú theo tõng chñng lo¹i xi m¨ng ngêi ta dïng c¸c chÊt phô gia vµ tû lÖ pha kh¸c nhau. Xi m¨ng ra khái m¸y nghiÒn dïng hÖ thèng nÐn khÝ ®Ó chuyÓn vµo c¸c xi l« chøa sau ®ã chuyÓn sang ®ãng bao lóc ®ã thu ®îc thµnh phÈm lµ xi m¨ng bao PC30, PC40. b) Khèi s¶n xuÊt phô: Bao gåm xëng söa ch÷a thiÕt bÞ, xëng may bao, xëng söa ch÷a c«ng tr×nh, xëng ®iÖn tù ®éng, xëng cÊp tho¸t níc _ nÐn khÝ, xëng c¬ khÝ. C¸c xëng nµy cã nhiÖm vô cung cÊp lao vô phôc vô cho s¶n xuÊt chÝnh nh: Söa ch÷a kÞp thêi c¸c thiÕt bÞ háng hãc, cung cÊp vá bao phôc vô cho ®ãng bao, cung cÊp ®iÖn, níc, nÐn khÝ phôc vô cho s¶n xuÊt. c) Khèi tiªu thô : Gåm cã 6 chi nh¸nh vµ 1 trung t©m tiªu thô _ Trung t©m tiªu thô cã nhiÖm vô ký kÕt hîp ®ång mua b¸n s¶n phÈm trùc tiÕp víi c«ng ty , hîp ®ång vËn t¶i cña c«ng ty víi c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ bªn ngoµi ®Ó vËn chuyÓn xi m¨ng ®Õn c¸c ®Þa bµn tiªu thô, viÕt ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho b¸n xi m¨ng cho tÊt c¶ c¸c ®èi tîng mua xi m¨ng ®Çu nguån, ®iÒu ®é nguån hµng hîp lÝ ®Õn c¸c ®Þa bµn t¹i tõng thêi ®iÓm. _ C¸c chi nh¸nh ( Chi nh¸nh Th¸i B×nh; Chi nh¸nh Nam §Þnh; Chi nh¸nh Ninh B×nh; Chi nh¸nh Thanh Ho¸; Chi nh¸nh NghÖ An vµ chi nh¸nh Hµ TÜnh )cã nhiÖm vô b¸n xi m¨ng trªn ®Þa bµn cña m×nh phô tr¸ch, chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi sè hµng b¸n ra còng nh c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc b¸n hµng vµ theo dâi c¸c ®¹i lý thuéc lÜnh vùc cña chi nh¸nh qu¶n lý. 4 4.2 Quy tr×nh c«ng nghÖ: S¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n lµ xi m¨ng bao PC30 vµ PC40, s¶n phÈm ®ù¬c s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®ång bé do Liªn x« (cò) cung cÊp. §©y lµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt xi m¨ng theo ph¬ng ph¸p ít nghiÒn hë víi ®Æc ®iÓm lµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ chÕ biÕn kiÓu liªn tôc, cã thÓ tãm t¾t c¸c c«ng ®äan cña d©y chuyÒn nµy nh sau: Qui tr×nh c«ng nghÖ nµy cã thÓ biÓu diÔn theo s¬ ®å : Khai th¸c nghiÒn Nung Nguyªn liÖu nguyªn liÖu Klinker NghiÒn xi m¨ng ®ãng bao Thµnh phÈm Nh vËy nh×n vµo qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng cña c«ng ty chóng ta cã thÓ thÊy ®©y kh«ng ph¶i lµ qui tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p. Song ®èi víi c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n do c«ng suÊt thiÕt kÕ lín, qui tr×nh c«ng nghÖ mang tÝnh liªn tôc nªn viÖc ®Çu t cho m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®ßi hái mét lîng “vèn” lín c¶ vÒ tiÒn tÖ vµ con ngêi. 4.3 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý _ Phßng c¬ khÝ: Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ vµ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ khi háng, chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ thay thÕ. _ Phßng c«ng nghÖ: Cã nhiÖm vô theo dâi ®iÒu ®é s¶n xuÊt, phô tr¸ch c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh vµ phô, theo dâi kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm. _ Phßng n¨ng lîng: cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh liªn quan ®Õn viÖc cung cÊp n¨ng lîng cho s¶n xuÊt . _ Phßng qu¶n lý xe m¸y: Cã nhiÖm vô theo dâi toµn bé c¸c lo¹i xe « t«, thiÕt bÞ ®éng lùc. _ Phßng kÕ to¸n - thèng kª - tµi chÝnh : cã nhiÖm vô gi¸m s¸t b»ng ®ång tiÒn ®èi víi tµi s¶n vµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . 5 _ Phßng cung øng vËt t thiÕt bÞ : cã nhiÖm vô cung øng vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt . _ Phßng kÕ ho¹ch : Cã nhiÖm vô lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, tiªu thô cña c«ng ty . Trªn ®©y lµ vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n . Cã thÓ nãi c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh nh vËy lµ phï hîp thÝch øng víi tr×nh ®é qu¶n lý cña c«ng ty vµ tr¸nh ®îc sù chång chÐo trong kh©u qu¶n lý, ®ång thêi cã thÓ n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong toµn c«ng ty mét c¸ch cô thÓ chÝnh x¸c, kÞp thêi . Qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong 20 n¨m C«ng ty xi m¨ng BØm s¬n ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt. §îc ph¶n ¸nh qua vµi n¨m gÇn ®©y, cô thÓ: kÕt qu¶ cña c¸c chØ tiªu chñ yÕu ( N¨m 1999,2000 vµ n¨m 2001 ) Sè ChØ tiªu N¨m 1999 2000 2001 T.T 1 SL s¶n xuÊt §VT TÊn 1.109.677 2 SL tiªu thô TÊn 1.119.019 3 D/ thu tiªu thô 1.000® 757.945.450 4 Lîi nhuËn 1.000® 82.423.520 5 Nép ng©n s¸ch 1.000® 86.317.230 1.387.950 1.291.867 1.391.234 1.264.004 909.373.615 856.045.008 85.920.833 87.161.190 96.444.290 96.500.000 Song ®Ó cã ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®ã c«ng ty ®· ph¶i tËn dông tèi ®a c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®ã lµ : * Nh÷ng thuËn lîi : Thø nhÊt: Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng n»m ngay t¹i khu nguyªn liÖu (®¸ v«i vµ ®¸ sÐt) víi tr÷ lîng lín. ChÝnh v× vËy viÖc vËn chuyÓn nguyªn liÖu lµ mét lîi thÕ ®èi víi c«ng ty , ®iÒu ®ã cho phÐp gi¶m ®îc chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn liÖu dÉn ®Õn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thø hai: Nhµ m¸y xi m¨ng n»m gÇn ®êng quèc lé 1A (c¸ch kho¶ng 3Km) nh vËy vÊn ®Ò giao th«ng ®èi víi c«ng ty trë nªn dÔ dµng h¬n, viÖc vËn 6 chuyÓn s¶n phÈm ®i tiªu thô ë c¸c ®Þa bµn lµ rÊt thuËn lîi. §©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn gióp c«ng ty më réng thÞ truêng tiªu thô. Thø ba: Thêi kú võa qua c«ng ty lµ doanh nghiÖp Nhµ níc duy nhÊt s¶n xuÊt xi m¨ng ë miÒn Trung céng víi s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt t¹o ®îc uy tÝn víi kh¸ch hµng nªn c«ng ty ®· cã ®îc mét thÞ trêng truyÒn thèng. C«ng ty cã mét u thÕ trong viÖc c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. * Nh÷ng khã kh¨n: Thø nhÊt: Do m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña c«ng ty lµ do Liªn x« cung cÊp, tr¶i qua 20 n¨m ho¹t ®éng ®· hao mßn nhiÒu vµ trë nªn l¹c hËu. NhiÒu lo¹i thiÕt bÞ ®· ë t×nh tr¹ng h háng, ®ång thêi møc tiªu hao vËt t, nhiªn liÖu, n¨ng lîng cao cho nªn ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm. §©y chÝnh lµ mét khã kh¨n c¬ b¶n nhÊt ®èi víi c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n trong viÖc s¶n xuÊt vµ c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Thø hai: HiÖn nay cµng ngµy cµng cã nhiÒu nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng ®îc x©y dùng trªn ph¹m vi c¶ níc víi nh÷ng d©y chuyÒn thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Do vËy c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n ph¶i ®èi phã víi mét ¸p lùc c¹nh tranh lín. Trªn ®©y lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khã kh¨n c¬ b¶n cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nh÷ng ®iÒu kiÖn ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Nhng víi sù nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n vÉn thu ®uîc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng. HiÖn nay sè c«ng nh©n cña toµn c«ng ty lµ 2864 ngêi. PhÇn ®a sè c«ng nh©n ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng chuyªn m«n cña Bé x©y dùng vµ Liªn hiÖp xi m¨ng (tríc ®©y). Mét sè kh¸c ®îc cö tõ nhµ m¸y xi m¨ng H¶i phßng ®Ó lµm c¬ së ban ®Çu cho nhµ m¸y khi míi ®i vµo ho¹t ®éng. Nh vËy cã thÓ nãi r»ng lùc lîng lao ®éng cña c«ng ty ®· ®îc ®µo t¹o kh¸ qui cñ, tr×nh ®é tay nghÒ cao cã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña s¶n xuÊt. 2/ t×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh cña doanh nghiÖp a. Nguyªn t¾c tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n: 7 §Ó phï hîp vµ ®¸p øng víi yªu cÇu qu¶n lý míi, viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty ®· tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c: + Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ®óng víi nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n nhµ níc, phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc. + Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n phï hîp víi chÕ ®é, chÝnh s¸ch tû lÖ v¨n b¶n ph¸p quy vÒ kÕ to¸n cña nhµ níc ban hµnh. + Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh ho¹t ®éng qu¶n lý, quy m« vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng vµ yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty. + Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty phï hîp víi tr×nh ®é vµ nghiÖp vô, chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý c¸n bé cña kÕ to¸n. + Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ®¶m b¶o nguyªn t¾c tiÕt kiÖm hiÖu qu¶cao. b. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Do ®Æc ®iÓm C«ng ty xi m¨ng BØm s¬n lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã qui m« lín, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh thµnh nhiÒu bé phËn gÇn cã xa cã nªn C«ng ty ®· chän h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung - ph©n t¸n. C«ng viÖc kÕ to¸n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c bé phËn xa c«ng ty do kÕ to¸n ë c¸c bé phËn ®ã thùc hiÖn, råi ®Þnh kú tæng hîp sè liÖu göi vÒ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty. Cßn ho¹t ®éng c¸c bé phËn t¹i c«ng ty do phßng kÕ to¸n c«ng ty thùc hiÖn cïng víi viÖc tæng hîp sè liÖu chung toµn c«ng ty vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú. s¬ ®å m« h×nh cña phßng kÕ to¸n c«ng ty xi m¨ng bØm s¬n kÕ to¸n trëng Tæ tµi chÝnh Tæ kÕ to¸n vËt t Tæ tæng hîp vµ tÝnh gi¸ thµnh Tæ kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm kÕ to¸n c¸c chi nh¸nh, 8ph©n xëng c¸c chi nh¸nh Tæ kÕ to¸n nhµ ¨n Phßng kÕ to¸n - Tµi chÝnh - thèng kª: cã nhiÖm vô gi¸m s¸t ®ång tiÒn ®èi víi tµi s¶n vµ c¸c ho¹t ®éng s¶n suÊt cña c«ng ty. Phßng KT - TC - TK cã 38 ngêi ®îc chia lµm 5 bé phËn : +> Tæ kÕ to¸n tæng hîp: Gåm 10 ngêi phô tr¸ch viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, theo dâi TSC§, theo dâi viÖc thanh to¸n víi ngêi b¸n, duyÖt gi¸ ®èi víi vËt t ®Çu vµo vµ s¶n phÈm b¸n ra. +> KÕ to¸n vËt t: Gåm 7 ngêi cã nhiÖm vô theo dâi viÖc nhËp xuÊt tån kho nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty vµ viÖc h¹ch to¸n néi bé. +> Tæ tµi chÝnh gåm 11 ngêi (Trong ®ã cã 2 thñ quü vµ mét ngêi qu¶n lý toµn bé m¸y vi tÝnh cña phßng) cã nhiÖm vô theo dâi viÖc thanh to¸n ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, thanh to¸n t¹m øng, c¸c kho¶n ph¶i thu ph¶i tr¶ vµ theo dâi viÖc thanh to¸n ®èi víi Ng©n s¸ch nhµ níc. +> Tæ kÕ to¸n tiªu thô: Gåm 3 ngêi cã nhiÖm vô theo dâi vµ h¹ch to¸n ®èi víi c¸c kh©u tiªu thô s¶n phÈm vµ c¸c chi nh¸nh, ®¹i lý. +> Tæ kÕ to¸n nhµ ¨n: Gåm 7 ngêi cã nhiÖm vô lµm c«ng t¸c thèng kª t¹i c¸c bÕp ¨n cña c«ng ty. Ngoµi ra cßn cã c¸c bé phËn kÕ to¸n n»m ë c¸c chi nh¸nh vµ Trung t©m giao dÞch tiªu thô lµm nhiÖm vô kÕ to¸n b¸n hµng vµ thu chi c¸c kho¶n ®îc gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n trëng ph©n cÊp qu¶n lý. §Ó gióp cho kÕ to¸n trëng chØ ®¹o c«ng viÖc hµng ngµy cña phßng, phßng kÕ to¸n cßn cã 2 phã phßng ( mét thuéc tæ tæng hîp vµ mét thuéc tæ tiªu thô) gióp viÖc cho kÕ to¸n trëng vµ ®iÒu hµnh lóc kÕ to¸n trëng ®i v¾ng. c - Tæ chøc vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n: 9 C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh, c¨n cø vµo kh¶ n¨ng c¬ së vËt chÊt , ph¬ng tiÖn kü thuËt, yªu cÇu th«ng tin kinh tÕ. C«ng ty xi m¨ng ®· lùa chän vµ vËn dông h×nh thøc nhËt ký chung vµo c«ng t¸c kÕ to¸n. §Æc ®iÓm chñ yÕu cña h¹ch to¸n sæ kÕ to¸n nhËt ký chung: C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®îc c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®Ó ghi vµo sæ nhËt ký chung theo thø tù thêi gian vµ néi dung nghiÖp vô kinh tÕ. Ph¶n ¸nh ®óng mèi quan hÖ kh¸ch quan gi÷a c¸c ®èi tîng kÕ to¸n (quan hÖ ®èi øng gi÷a c¸c tµi kho¶n) råi ghi vµo sæ c¸i. HÖ thèng sæ bao gåm: +> Sæ kÕ to¸n tæng hîp: - Sæ nhËt ký chung. - C¸c sæ nhËt ký chuyªn dïng. - Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. +> Sæ nhËt ký chi tiÕt: - Sæ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. - Sæ kÕ to¸n thµnh phÈm.... S¬ ®å ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung. Chøng tõ gèc Sæ quü NhËt ký chuyªn dïng NhËt ký chung Sæ (thÎ)kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Hµng ngµy 10 B¸o c¸o tµi chÝnh Cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra Hµng n¨m c«ng ty tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh: kÕ ho¹ch doanh thu, chi phÝ, lîi nhuËn, vËt t, khÊu hao, thiÕt bÞ... tõ ®ã c©n ®èi nguån vèn ®Ó cã c¬ së bæ sung c¸c nguån vèn mét c¸ch kÞp thêi. Khi kÕ ho¹ch tµi h×nh ®îc c«ng ty lËp ra sÏ ®îc göi cho c¸c c¬ quan qu¶n lý chøc n¨ng, ®îcTæng c«ng ty xi m¨ng rµ so¸t theo c¸c ®Þnh møc qu¶n lý cña Tæng c«ng ty, trªn c¬ së ®ã Tæng c«ng ty sÏ cã quyÕt ®Þnh chÝnh thøc giao kÕ ho¹ch vÒ doanh thu, lîi nhuËn cho c«ng ty. Vèn cña c«ng ty bao gåm vèn chñ së h÷u: vèn kinh doanh (Vèn nhµ níc), chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n, chªnh lÖch tû gi¸, quü ®Çu t ph¸t triÓn, quü dù phßng tµi chÝnh, lîi nhuËn cha ph©n phèi, vµ nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. Ngoµi ra c«ng ty cßn huy ®éng nguån vèn vay: tõ c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n ng©n hµng nh»m bï ®¾p thiÕu hôt vèn lu ®éng, vay dµi h¹n ®Ó ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ, x©y dùng nhµ xëng,.. TËn dông c¸c nguån vèn trong thanh to¸n nh: c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n, ngêi mua tr¶ tiÒn tríc, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép cho Nhµ níc cha ®Õn h¹n ph¶i nép, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c... T×nh h×nh t¨ng gi¶m vèn chñ së h÷u ®îc ph¶n ¸nh nh b¶n sau: ChØ tiªu Tæng céng 348.059.451.208 122.692.819.997 95.567.080.333 375.185.190.872 3. Quü trî cÊp mÊt viÖc lµm 5.070.365.346 2.723.941.718 4.148.476.800 3.645.830.264 2. Quü phóc lîi 6.543.218.850 8.650.000.000 6.259.299.901 8.933.918.949 1. Quü khen thëng 8.163.661.029 9.276.364.000 6.783.171.770 10.656.853.259 IV. Quü kh¸c 19.777..245..225 20.650.305.718 17.190.948.471 23.236.602.472 I. Nguån vèn kinh doanh 259.151.291.234 34.102.840.638 43.108.693.400 250.145.438.472 T.®ã: Ng©n s¸ch c Ê p 180.774.429.724 11 20.002.129.900 160.772.299.824 II. C¸c quü 36.837.321.136 34.004.892.635 35.267.438.462 35.574.775.309 59.064.718.584 2. Nguån vèn kh¸c 25.129.937.578 33.934.781.006 7.163.656.035 1. Ng©n s¸ch cÊp 7.163.656.035 66.228.374.619 III. Nguån vèn §TXDCB 32.293.593.613 33.934.781.006 3. Quü dù phßng tµi chÝnh 10.439.790.191 5447.883.435 1025.982.824 14.861.690.802 62.600.000 150.173.000 Sè ®Çu kú T¨ng trong kú Gi¶m trong kú Sè cuèi kú 2. Quü nghiªn cøu KH 212.773.000 1. Quü ®Çu t ph¸t triÓn 26.184.757.945 28.557.009.200 34.178.855.638 20.562.911.507 Víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: doanh thu ®¹t 856.045.008.373®,kÕ ho¹ch tæng c«ng ty giao lµ 797.272.277.000® lîi nhuËn ®¹t 87.161.190.789 ®, kÕ ho¹ch Tæng c«ng ty xi m¨ng giao lµ 86.000.000.000 ® ®· cho thÊy c«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶ mÆc dï m¸y mãc thiÕt bÞ ®· khÊu hao gÇn hÕt, nhng c«ng ty vÉ hoµn thµnh c¸c chØ tiªu Tæng c«ng ty xi m¨ng giao cho. V× vËy c«ng ty vÉn ®¶m b¶o ®êi sèng cho ngêi lao ®éng, thu nhËp b×nh qu©n 1.753.000®/ ngêi/th¸ng, nép ng©n s¸ch 96,5 tû ®ång. §iÒu nµy cßn ®îc ph¶n ¸nh qua mét sè chØ tiªu cô thÓ nh sau: Tû suÊt LN LN tríc thuÕ 87.161.190.789 = ------------------ = ---------------------- x100 =10,18% 12 TrícthuÕ/DT Doanh thu 856.045.008.374 Lîi nhuËn tríc thuÕ 87.161.190.789 HS = --------------------------- = --------------------- x100 = 9,51% Tæng tµi s¶n BQ 916.521.459.400 Lîi nhuËn sau thuÕ 60.842.449.513 HS = --------------------------- = --------------------- x100 = 6,64% Nguyªn gi¸ BQ 916.521.459.400 Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ 60.842.449.513 Trªn nguån vèn chñ së h÷u = B×nh qu©n Tû suÊt ®Çu t x100 =17,08% 356.220.430.403 TSC§ = ------------------ x100 =55,91% Tæng tµi s¶n Nguån vèn chñ së h÷u Tû suÊt = -----------------x100 =38,87% Tù tµi trî Tæng nguån vèn Hµng quý c«ng ty lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh göi cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc theo ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. Vµo ®Çu cña niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo, c«ng ty ph¶i thuª kiÓm to¸n ®éc lËp kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o sau kiÓm to¸n míi lµ b¸o c¸o cã tÝnh ph¸p . C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Tæng c«ng ty xi m¨ng qu¶n lý nªn hµng n¨m c«ng ty ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ chÕ ®é tµi hcÝnh do Tæng c«ng ty quy ®Þnh nh chÕ ®é nép vÒ tæng c«ng ty c¸c quü tËp trung, quy chÕ vÒ ®Êu thÇu mua s¾m thiÕt bÞ.Hµng n¨m, sÏ cã ®oµn kiÓm tra cña së tµi chÝnh TØnh, Côc tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ Tæng c«ng ty xi m¨ng vµo kiÓm tra phÇn sö dông vµ b¶o tån vèn nhµ níc. 3. T×nh h×nh thùc hiÖn h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n 3.1 KÕ to¸n mua hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng Khi mua c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 13 KÕt luËn Môc tiªu cuèi cïng cña bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu nµy th× c«ng ty kh«ng ngõng ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch, chiÕn lîc l©u dµi, viÖc t×m thÞ trêng cho s¶n phÈm ®Çu ra còng lµ mét viÖc lµm quan träng. Nhng vÊn ®Ò “ s¶n xuÊt nh thÕ nµo ?’ còng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc nan gi¶i. Bëi v× s¶n phÈm cµng ®¶m b¶o chÊt lîng, mÉu m· , bao gãi s¶n phÈm hÊp dÉn th× s¶n phÈm ®ã tiªu thô ®îc nhiÒu trªn thÞ trêng. Ngµnh xi m¨ng ®ang ®øng tríc nguy c¬ t¨ng cao cña cung. Xi m¨ng BØm s¬n bÞ ®Æt trong thÕ c¹nh tranh hÕt søc quyÕt liÖt . Víi sù ra ®êi cña xi m¨ng Bót S¬n, Nghi S¬n, Hoµng Mai vµ tíi ®©y lµ Tam §iÖp, c¸c nhµ m¸y nµy ®Òu ra sau, c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn, møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu thÊp ®· lµm cho gi¸ thµnh gi¶m rÊt nhiÒu, t¹o cho hä cã ®iÒu kiÖn gi¶m gi¸ 14 b¸n t¨ng tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Do v©y, thÞ phÇn cña xi m¨ng BØm s¬n ngµy cµng bÞ thu hÑp, c¸c thÞ trêng truyÒn thèng cña BØm S¬n lµ Nam thanh, b¾c nghÖ, c¸c thÞ trêng vïng ®ång b»ng b¾c bé ®· bÞ thu hÑp dÇn. Vò khÝ c¹nh tranh duy nhÊt cña xi m¨ng BØm S¬n hiÖn nay chÝnh lµ uy tÝn , chÊt lîng ®· ®i vµo tiÒm thøc ngêi tiªu dïng, vµ ®iÒu nµy nÝu ch©n hä chung thuû víi xi m¨ng BØm s¬n. §Ó tiÕp tôc ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn kh«ng cã c¸c nµo kh¸c lµ viÖc c«ng ty ph¶i thay ®æi c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®¸p øng tiªu chuÈn an toµn vÒ m«i trêng, mÆt kh¸c ®Çu t theo chiÒu s©u , hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt, ®¶m b¶o s¶n phÈm s¶n xuÊt ra theo c«ng nghÖ tiªn tiÕn sÏ cã chÊt lîng cao h¬n, gi¸ thµnh thÊp h¬n nh»m n©ng cao tÝnh c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ trêng. Do vËy c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ còng cÇn ph¶i ®îc n©ng cao ®Ó khi ®a d©y chuyÒn míi vµo sö dông mét mÆt c«ng ty vÉn thùc hiÖn trÝch khÊu hao theo ®óng chÕ ®é vµo chi phÝ s¶n xuÊt, mÆt kh¸c ®¶m b¶o cã nguån ®Ó tr¶ nî. Thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n t«i ®îc thÇy, c« gi¸o bé m«n kÕ to¸n cña trêng TH vµ DN C¬ ®iÖn XD n«ng nghiÖp vµ ptnt híng dÉn vµ c¸c anh,c¸c chÞ phßng kÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh c«ng ty gióp ®ì tËn t×nh, qua t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh nãi riªng. Tuy ®· nªu lªn nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n. Song do thêi gian thùc tËp cßn h¹n hÑp cho nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt cha nªu lªn ®îc. KÝnh mong c¸c thÇy, c« gi¸o trong bé m«n kÕ to¸n cña trêng TH vµ DN C¬ ®iÖn XD n«ng nghiÖp vµ ptnt chØ dÉn gióp cho chuyªn ®Ò thùc tËp: “Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh” t¹i c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n cña t«i ®¹t kÕt qu¶ tèt. T«i xin tr©n träng c¶m ¬n! 15 NhËn xÐt cña gi¸o viªn chÊm chuyªn ®Ò 16
- Xem thêm -