Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp công ty kinh doanh nước sạch hà nội

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lời mở đầu Trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ qu¸ tr×nh ®æi míi x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, víi ph¬ng ch©m chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸, thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ víi môc tiªu " Sím ®a níc ta ra khái t×nh tr¹ng níc kÐm ph¸t triÓn, t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i" . Trong nh÷ng n¨m qua §¶ng vµ nhµ níc ta lu«n t«n träng nh÷ng yªu cÇu kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ ®Þnh hãng sù ph¸t triÓn b»ng c¸c chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ luËt ph¸p, t¹o m«i trêng thuËn lîi ®Ó ph¸t huy c¸c nguån lùc cña x· héi cho ®Çu t ph¸t triÓn, ®¶m b¶o c¸c chñ thÓ kinh doanh ho¹t ®éng b×nh ®¶ng, c¹nh tranh lµnh m¹nh, cã trËt tù kû c¬ng....v× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng híng ®i, chiÕn lîc kinh doanh kh¸c nhau nh»m c¹nh tranh ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ trêng. C«ng ty kinh doanh níc s¹ch Hµ néi lµ mét doanh nghiÖp kinh tÕ quèc doanh c¬ së, chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc trùc tiÕp cña Së giao th«ng c«ng chÝnh. C«ng ty ®îc thµnh lËp ngµy4/4/1994. C«ng ty cã trô së t¹i 44 ®êng Yªn Phô- Hµ Néi. C«ng ty cã lÞch sö ph¸t triÓn l©u dµi, vµ tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇm. ChÝnh ®iÒu ®ã lµm cho thµnh tÝch ngµy h«m nay cña c«ng ty thËt ®¸ng tù hµo . Em ®· chän C«ng ty kinh doanh nước sạch Hà nội lµ n¬i nghiªn cøu vµ viÕt b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy. Bè côc cña b¸o c¸o gåm 3 phÇn: PhÇn 1: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty PhÇn 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. PhÇn 3: NhËn xÐt vµ kÕt luËn. Phần I:Quá trình hình thành ,phát triển và cơ cấu tổ chức của Công ty kinh doanh nước sạch Hà nội 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. C«ng ty kinh doanh níc s¹ch Hµ néi lµ mét doanh nghiÖp kinh tÕ quèc doanh c¬ së, cã t c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ®îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng( kÓ c¶ tµi kho¶n ngo¹i tÖ) vµ sö dông con dÊu riªng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc trùc tiÕp cña Së giao th«ng c«ng chÝnh. 1 C«ng ty ®îc thµnh lËp ngµy4/4/1994. C«ng ty cã trô së t¹i 44 ®êng Yªn PhôHµ Néi. C«ng ty cã lÞch sö ph¸t triÓn l©u dµi, vµ tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇm. ChÝnh ®iÒu ®ã lµm cho thµnh tÝch ngµy h«m nay cña c«ng ty thËt ®¸ng tù hµo. - Giai ®o¹n tõ 1894- 1954 §©y lµ thêi kú thùc d©n Ph¸p chiÕm ®ãng níc ta, thêi kú ®ã ngêi Ph¸p khai th¸c níc s«ng Hång ®Ó cung cÊp cho nhu cÇu sö dông chñ yÕu cho bé m¸y cai trÞ cña qu©n ®éi Ph¸p ®ãng t¹i Hµ Néi. §Çu thÕ kû 20 c¸c nhµ ®Þa chÊt thñy v¨n Ph¸p ®· ph¸t hiÖn ra mét má níc ngät cã tr÷ lîng kh¸ lín cã thÓ cung cÊp cho thµnh phè trong hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. C«ng ty Kinh doanh níc s¹ch Hµ néi chuyÓn tõ khai th¸c níc mÆn sang khai th¸c níc ngÇm vµo ®Çu thÕ kû 20 víi c¸c nhµ m¸y níc: Yªn Phô, §ån Thñy, Ngäc Hµ, Ng« Sü Liªn, B¹ch Mai, Gia L©m. TÝnh ®Õn th¸ng 10 n¨m 1954, tæng sè giÕng khai th¸c lµ 17 giÒng víi tæng c«ng suÊt lµ 26.000 m 3/ngµy ®ªm, hÖ thèng truyÒn dÉn vµ ph©n phèi dµi kho¶ng 80 km - Giai ®o¹n 1894- 1954 Th¸ng 10 n¨m1954, Thñ ®« Hµ néi ®îc gi¶i phãng, Së m¸y níc ®îc giao cho ChÝnh phñ ta vµ ®îc ®æi tªn thµnh “ Nhµ m¸y n íc Hµ néi’ víi môc ®Ých khai th¸c s¶n xuÊt níc phôc vô nh©n d©n Thñ ®« vµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. HÖ thèng cÊp níc cña Thµnh phè trªn c¬ së c¸c nhµ m¸y níc cò, c¶i t¹o më réng c¸c nhµ m¸y míi vµ thªm nhµ m¸y níc T¬ng Mai víi c«ng suÊt 18.000m3/ ngµy ®ªm ®Ó phôc vô cho nhu cÇu c«ng nghiÖp vµ cña nh©n d©n. 2 - Giai ®o¹n 1975- 1985 N¨m1975, khi ®Êt níc thèng nhÊt, vµ bíc vµo thêi kú x©y dùng kinh tÕ sau chiÕn tranh. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi, th¸ng 9 n¨m 1978 UBND Thµnh phè Hµ néi ®· quy ®Þnh thµnh lËp c«ng ty cÊp níc Hµ néi thuéc Së c«ng tr×nh ®« thÞ nay lµ Së Giao th«ng c«ng chÝnh Hµ néi. - Giai ®o¹n 1985- Th¸ng 8/1996 Víi xu híng ®« thi hãa, nhu cÇu níc s¹ch cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp còng nh víi nh©n d©n Thµnh phè t¨ng nhanh, vÊn ®Ò nøoc s¹ch trë lªn v« cïng cÊp b¸ch. Trong khi ®ã, m¸y mãc sö dông l©u n¨m ®· xuèng cÊp, l¹c hËu, c«ng t¸c b¶o dìng duy tu cßn yÕu, ®éi ngò nh©n viªn cßn kÐm hiÓu biÕt vÒ khoa häc kü thuËt. §©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò nan gi¶i ®èi víi c«ng ty. Ngµy 11 th¸ng 6 n¨m 1985, ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ Céng hßa PhÇn Lan ®· ký kÕt mét v¨n kiÖn vÒ viÖc chÝnh phñ PhÇn Lan ®ãng gãp kinh phÝ ®Ó c¶i t¹o më réng vµ n©ng cÊp hÖ thèng s¶n xuÊt vµ cung cÊp níc s¹ch víi chÊt lîng cao cho mäi ®èi tîng víi chi phÝ hîp lý nhÊt vµ ®¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng - Giai ®o¹n 1986- ®Õn nay Th¸ng 8 n¨m 1996, sau khi nhµ m¸y níc Gia L©m do ChÝnh phñ NhËt B¶n gióp ta x©y dùng hoµn thµnh víi c«ng suÊt 30.000 m 3/ ngµy ®ªm. Thµnh phè Hµ néi quyÕt ®Þnh t¸ch c«ng ty Kinh doanh níc s¹ch Hµ néi thµnh 2 c«ng ty. C¸c nhµ m¸y, tr¹m b¬m vµ c¸c m¹ng nøoc thuéc ®Þa bµn Gia L©m vµ §«ng Anh thµnh c«ng ty Kinh doanh níc s¹ch sè 2 cã nhiÖm vô cung cÊp nøoc cho ®Þa bµn trªn. Cuèi n¨m 1997 nhµ m¸y níc Yªn Phô më réng víi c«ng suÊt 80.000m 3/ ngµy ®ªm ®îc ®a vµo sö dông, n©ng c«ng suÊt toµn c«ng ty lªn 380.000 m 3/ ngµy ®ªm víi m¹ng líi cÊp níc dµi 600km. Thêi kú nµy c«ng ty hÕt giai ®o¹n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña chÝnh phñ PhÇn Lan, chuyÓn sang h¹ch to¸n ®éc lËp: tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh, xãa dÇn bao cÊp, Nhµ níc kh«ng cÊp vèn ®Çu t n÷a mµ ®Ó l¹i khÊu hao c¬ b¶n TSC§ cho c«ng ty tù t¸i ®Çu t. Muèn c¶i t¹o vµ ph¸t triÓn, c«ng ty ph¶i tù ®Çu t vay vèn vµ lo tr¶ l·i. Giai ®o¹n nµy c«ng ty ®· thc hiÖn vay vèn cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh trong vµ ngoµi nø¬c, cô thÓ lµ: + N¨m1996-1997: c«ng ty vay cña ChÝnh phñ Ph¸p qua dù ¸n SAUR 7,5 triÖu franc víi thêi h¹n 15 n¨m, 5 n¨m ©n h¹n ®Ó x©y dùng 2 nhµ m¸y níc C¸o §Ønh vµ Nam D, mçi nhµ m¸y c«ng suÊt 30.000m3/ ngµy ®ªm vµ hÖ thèng cung cÊp cho 60.000 kh¸ch hµng + N¨m 2000- 2002: c«ng ty vay cña ChÝnh phñ §an M¹ch 5,84 triÖu USD víi thêi h¹n 12 n¨m, ©n h¹n 2 n¨m ®Ó c¶i t¹o hÖ thèng cÊp níc Hµ néi b»ng c«ng nghÒ kh«ng ®µo. Nh vËy, tõ n¨m 2004 ®Õn nay, c«ng ty ®· b¾t ®Çu tr¶ l·i vay cho c¸c dù ¸n vµ cña ChÝnh phñ Ph¸p vµ §an M¹ch hÕt thêi gian ©n h¹n. HiÖn nay, ®Ó phôc vô nhu 3 cÇu sö dông nøoc cña nh©n d©n Thñ ®«, c«ng ty Kinh doanh níc s¹ch Hµ néi cã 10 nhµ m¸y níc víi nhiÒu tr¹m b¬m nhá ho¹t ®éng liªn tôc ngµy ®ªm, cung cÊp níc cho 9 quËn néi thµnh vµ 1/2 huyÖn ngo¹i thµnh Tõ liªm, Thanh tr×. C«ng ty trong 10 n¨m gÇn ®©y ®· v¬n lªn b¨ng chÝnh néi lùc cña m×nh, tÝch cùc ®æi míi, chuyÓn giao c«ng nghÖ nh»m phôc vô tèt nhÊt cho nhu cÇu vÒ níc s¹ch cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. C«ng ty ®· tõng bíc ph¸t triÓn vùot bËc vÒ mäi mÆt trong s¶n xuÊt kinh doanh còng nh phôc vô lîi Ých c«ng céng cña nh©n d©n thñ ®«. TrÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mét sè n¨m gÇn ®©y cña c«ng ty. Sè TT 1 2 3 4 N¨m ChØ Tiªu Thu nhËp B×nh qu©n Doanh thu Nép NS Lîi nhuËn 2003 2004 2005 1.216.245 1.345.649. 1.609.908 181.492.764.112 12.730.964.418 11.185.885.681 198..294.312.818 15.698.256.467 12.166.626.527 330.981.790.008 27.057.569.377 14.939.277.865 B¶ng 1.1 kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty KD níc s¹ch HN Víi nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc, c«ng ty ®îc §¶ng vµ Nhµ níc tÆng thëng nhiÒu hu©n ch¬ng lao ®éng, hu©n ch¬ng chiÕn c«ng h¹ng nhÊt, hai, ba vµ nhiÒu danh hiÖu, b»ng khen cao quý kh¸c. 4 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty: C«ng ty kinh doanh níc s¹ch Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, cã t c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n ®éc lËp, chÞu sù qu¶n lý cña së GT c«ng chÝnh HN. Bé m¸y cña c«ng ty gåm 4 khèi : Khèi v¨n phßng c«ng ty, Khèi nhµ m¸y s¶n xuÊt níc, Khèi xÝ nghiÖp kinh doanh níc s¹ch vµ Khèi xÝ nghiÖp phô trî. * Khèi v¨n phßng c«ng ty - Ban gi¸m ®èc : gåm 1 gi¸m ®èc vµ 3 phã gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc c«ng ty: lµ ngêi ®îc UBND thµnh phè bæ nhiÖm, giao nhiÖm vô qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng ty, lµ ngêi cã thÈm quyÒn cao nhÊt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty theo ®óng ph¸p luËt. Phã gi¸m ®èc c«ng ty: lµ ngêi trî gióp cho gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ nh÷ng c«ng viÖc ®îc giao. Phã gi¸m ®èc kü thuËt: qu¶n lÝ toµn bé c¸c xÝ nghiÖp kinh doanh níc s¹ch phÇn m¹ng èng truyÒn dÉn, ph©n phèi, dÞch vô cÊp níc vµo nhµ vµ c«ng t¸c qu¶n lÝ kÜ thuËt chuyªn ngµnh níc. Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: Phô tr¸ch phÇn s¶n xuÊt níc s¹ch trong toµn bé c«ng ty, ®¶m b¶o lu«n hoµn thµnh c«ng suÊt ®Ò ra. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh: Phô tr¸ch toµn bé khèi phô trî, phôc vô cho c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô cho toµn c«ng ty. 1.3.NhiÖm vô ,chøc n¨ng cña c¸c phßng ban: C¸c phßng nµy cã nhiÖm vô gióp l·nh ®¹o c«ng ty triÓn khai, gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña toµn c«ng ty, ®¶m b¶o cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn æn ®Þnh gåm: Phßng Tæ chøc- §µo t¹o (6 ngêi): Lµ phßng nghiÖp vô c«ng t¸c tæ chøc ®µo t¹o nguån nh©n lùc, x©y dùng kÕ ho¹ch qu¶n lÝ nguån nh©n lùc, kÕ ho¹ch ®µo t¹o míi, ®µo t¹o l¹i c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty. Thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc víi ngêi lao ®éng nh: BHXH, BHYT, chÕ ®é hu trÝ, tuyÓn dông lao ®éng, chÕ ®é tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, c¸c c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c«ng ty… Phßng KÕ ho¹ch- Tæng hîp (15 ngêi): Lµ phßng nghiÖp vô lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng qóy, n¨m vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh níc theo qui ho¹ch chñ ®¹o cña ChÝnh phñ tríc m¾t vµ t¬ng lai. LËp kÕ ho¹ch söa ch÷a b¶o dìng ®Þnh k× thêng xuyªn c¸c thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt vµo c«ng ty, kÕ ho¹ch sö dông c¸c nguån vèn ®Çu t ngµnh níc. Tæng hîp toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô cña c«ng ty ®Ó b¸o c¸o l·nh ®¹o c«ng ty, b¸o c¸o c¸c cÊp, c¸c ngµnh, thµnh phè theo qui ®Þnh. Phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n (20 ngêi): ChÞu tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n kÕ to¸n c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty theo chÕ ®é Nhµ níc hiÖn hµnh. ThiÕt lËp vµ qu¶n lÝ hÖ thèng kÕ to¸n tõ c«ng ty xuèng c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, híng dÉn c¸c ®¬n vÞ c¸c v¨n b¶n nghiÖp vô kÕ to¸n tµi chÝnh thèng kª. X©y dùng kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh hµng n¨m, kÕ ho¹ch sö dông c¸c nguån vèn ®Ó ®Çu t ph¸t triÓn c«ng ty cã hiÖu qu¶ phï 5 hîp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ò ra. Hµng n¨m tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh tõng ®èi t îng vµ h¹ch to¸n lç l·i, lËp b¶ng biÓu b¸o c¸o theo qui ®Þnh Nhµ níc. Phßng kinh doanh (46 ngêi): lµ phßng nghiÖp vô chuyªn qu¶n lÝ kh¸ch hµng sö dông m¸y níc, hµng n¨m x©y dùng kÕ ho¹ch doanh thu tiÒn níc, qu¶n lÝ toµn bé ®ång hè níc cña c«ng ty vµ kh¸ch hµng ®Ó gi¸m s¸t lîng níc cÊp vµ thu ®îc tiÒn chèng th©t thu, thÊt tho¸t tiÒn níc. Phßng kÜ thuËt (25 ngêi): chuyªn qu¶n lÝ kÜ thuËt ngµnh níc, x©y dùng kÕ ho¹ch ¸p dông tiÕn bé KHKT ®Ò tµi s¸ng kiÕn vµ c¶i tiÕn kÜ thuËt chuyªn ngµnh níc vµ c«ng t¸c s¶n xuÊt níc. Phßng thanh tra ph¸p lý (16 ngêi) : thanh tra toµn bé chÕ ®é chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña §¶ng vµ Nhµ níc, c«ng ty ®Õn tõng ®¬n vÞ, thùc hiÖn chøc n¨ng tr¶ lêi ®¬n th cña kh¸ch hµng sö dông níc m¸y th«ng qua th«ng tin ®¹i chóng. Phßng b¶o vÖ (13 ngêi): chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ c¬ së vËt chÊt toµn bé cña c«ng ty, b¶o vÖ an ninh an toµn tuyÖt ®èi trong khu vùc thuéc c«ng ty qu¶n lÝ. Ban qu¶n lÝ dù ¸n 1A (16 ngêi): triÓn khai dù ¸n vay vèn cña Ng©n hµng thÕ giíi. Ban qu¶n lÝ c¸c c«ng tr×nh cÊp níc(17 ngêi): Sö dông c¸c nguån vèn cña nhµ níc giao ®Ó ®Çu t ph¸t triÓn hÖ thèng cÊp níc thµnh phè. Gåm c¸c nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n, phÝ tho¸t níc, khÊu hao c¬ b¶n, vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ vèn söa ch÷a lín c«ng ty vµ cïng kÕ hîp víi phßng kÕ ho¹ch tæng hîp, phßng kÜ thuËt x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t c¸c nguån vèn trªn ®óng môc ®Þch yªu cÇu ®¹t kÕt qu¶ cao. Phßng KiÓm tra chÊt lîng(13 ngêi): kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm níc s¹ch, tæ chøc gi¸m s¸t c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt níc s¹ch thùc hiÖn quy tr×nh quy ph¹m ®¶m b¶o ®óng c«ng nghÖ s¶n xuÊt, chÊt lîng s¶n phÈm tiªu chuÈn ho¸, lÝ, vi, sinh, cña nhµ m¸y níc ban hµnh. Phßng Hµnh chÝnh - Qu¶n trÞ (27 ngêi) : tiÕp nhËn c«ng v¨n giÊy tê chuyÓn tíi c«ng ty vµ c«ng v¨n ®i ®èi víi c¸c c¬ quan bªn ngoµi. Vµo sæ lu tr÷ c¸c giÊy tê c«ng v¨n ph¸t ra ngoµi, qu¶n lÝ vµ ®ãng dÊu trßn ph¸p nh©n cña c«ng ty vµo c¸c c«ng v¨n, giÊy tê, b¶n vÏ kÜ thuËt, thiÕt kÕ dù to¸n c«ng ty. Qu¶n lÝ toµn bé mÉu biÓu b¸o cña c«ng ty cÊp ph¸t cho c¸c ®¬n vÞ sö dông vµ cÊp ph¸t v¨n phßng phÈm. * Khèi nhµ m¸y s¶n xuÊt níc: Gåm 10 nhµ m¸y níc vµ 12 tr¹m b¬m cã nhiÖm vô vËn hµnh, b¶o dìng hÖ thèng xö lý, khö trïng, cung cÊp níc, ®¶m b¶o khai th¸c ®ñ níc tõng nhµ m¸y, chÞu tr¸ch nhiÖm chÊt lîng s¶n phÈm níc s¹ch ®óg tiªu chuÈn cña Nhµ Níc ViÖt Nam. Qu¶n lÝ toµn bé ®Êt ®ai, nhµ xëng, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ duy tr× b¶o dìng thêng xuyªn, x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt níc s¹ch vµ c«ng t¸c b¶o dìng m¸y mãc thiÕt bÞ hµng qóy, n¨m vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn. * Khèi xÝ nghiÖp kinh doanh níc s¹ch: Gåm 5 xÝ nghiÖp cã nhiÖm vô qu¶n lý, vËn hµnh c¸c tr¹m b¬m t¨ng ¸p, qu¶n lý m¹ng ®êng èng cÊp níc ®Ó ph©n phèi níc trªn ®Þa bµn Hµ Néi, qu¶n lý kh¸ch 6 hµng tiªu thô níc, ghi tiÒn níc, thu tiÒn níc vµ tiÒn c«ng nî cña kh¸ch hµng, b¶o dìng söa ch÷a ®êng èng níc. Tæ chøc qu¶n lÝ thiÕt kÕ kÜ thuËt l¾p ®Æt ®Çu m¸y níc tõ hÖ thèng cÊp níc ®Õn kh¸ch hµng sö dông níc; x©y dung vµ triÓn khai kÕ ho¹ch chèng thÊt tho¸t, thÊt thu cña c«ng ty; tæ chøc c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t chuyªn ngµnh níc, xö lÝ nh÷ng kh¸ch hµng vi ph¹m vµo qui chÕ sö dông níc m¸y cña thµnh phè vµ c«ng ty thuéc ®Þa bµn xÝ nghiÖp xö lÝ. * Khèi c¸c xÝ nghiÖp phô trî Gåm 6 xÝ nghiÖp phô trî cã nhiÖm vô phôc vô c«ng t¸c sx níc toµn c«ng ty: - XÝ nghiÖp c¬ ®iÖn vËn t¶i - XÝ nghiÖp x©y l¾p - XÝ nghiÖp vËt t - XÝ nghiÖp t vÊn kh¶o s¸t thiÕt kÕ Gi¸m ®èc c«ng ty - XÝ nghiÖp c¬ giíi - Xëng ®ång hå - Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty Kinh doanh níc s¹ch thÓ hiÖn ë s¬ ®å sau (s¬ ®å 1.2) Phó Giám Đốc Kỹ thuật Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phã gi¸m ®èc phô trî Phòng TC-ĐT Phòng Kế hoạch Phßng T.chÝnh KT Phßng Kinhdoanh Phòng Kỹ thuật Phßng kiÓm tra CL Phßng hµnh chÝnh QT Phßng b¶o vÖ 5 XN KDNS: 1. Hoµn KiÕm 2. §èng §a 3.Ba §×nh 4. Hai Ba Trng 5. CÇu GiÊy Phßng Thanh tra 10 NM níc: 1. Yªn Phô 2. Ng« Sü Liªn 3. L¬ng Yªn 4. Mai DÞch 5. T¬ng Mai 6. Ph¸p V©n 7. Ngäc Hµ 8. H¹ §×nh 9. C¸o §Ønh 10. Nam D ư XN c¬ ®iÖn vËn t¶i Ban Q.lý dù ¸n 1A XÝ nghiÖp x©y l¾p Ban Q.lý dù ¸n 7 XÝ nghiÖp vËt t XN TV- KS thiÕt kÕ Xëng ®ång hå Sơ đồ tổ chức công ty Kinh doanh nước sạch Hà nội ( sơ đồ 1.2) 1.4. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n §Ó qu¶n lÝ hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ, lo¹i h×nh kinh doanh, linh vùc ho¹t ®éng hay h×nh thøc së h÷u ®Ó ph¶i sö dông hµng lo¹t c¸c c«ng cô qu¶n lÝ kh¸c nhau, trong ®ã kÕ to¸n ®îc coi lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu. Bé m¸y kÕ to¸n sÏ cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi t×nh h×nh tµi s¶n vµ sù biÕn ®éng cña tµi s¶n còng nh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy t¹i c«ng ty kinh doanh níc s¹ch Hµ N«i, viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc ®Æc biÖt quan t©m. C«ng ty kinh doanh níc s¹ch Hµ Néi cã c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp ®îc bè trÝ vµ ho¹t ®éng tr¶i réng kh¾p thµnh phè Hµ Néi, c«ng ty l¹i cha ®ñ ph¬ng tiÖn ®o ®Õm ®Ó ph©n chia ranh giíi tõng xÝ nghiÖp, m¹ng líi ®êng èng, c¸c nhµ m¸y cã quan hÖ víi nhau. Do ®ã, c«ng ty cha tæ chøc h¹ch to¸n riªng ®¬n vÞ ®îc. ChÝnh v× vËy, lo¹i h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty lµ h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n, mµ chñ yÕu lµ tæ chøc kÕ to¸n tËp trung ®Æc biÖt ë kh©u s¶n xuÊt vµ tiªu thô níc s¹ch, cßn ë kh©u x©y l¾p th× tæ chøc kÕ to¸n ph©n t¸n. 1.4.1. C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n, nhiÖm vô chøc n¨ng ViÖc x©y dùng m« h×nh bé m¸y kÕ to¸n phô thuéc vµo h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. V× c«ng ty tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chñ yÕu lµ tËp trung nªn sè l îng nh©n viªn kÕ to¸n chñ yÕu n»m ë phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty. Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty gåm cã 20 ngêi, ®îc ph©n c«ng nhÞªm vô chøc n¨ng nh sau: * Ban l·nh ®¹o phßng: gåm trëng phßng vµ 2 phã phßng gióp viÖc cho trëng phßng * C¸c bé phËn kÕ to¸n - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn : (2 ngêi) 8 - 9 Qu¶n lý vèn ®Çu t vµ kÕ to¸n XDCB : (1 ngêi KÕ to¸n c«ng nî : (5 ngêi) KÕ to¸n vËt liÖu: (5 ngêi KÕ to¸n tiÒn l¬ng : (1 ngêi) Qu¶n lý vÒ thèng kª c¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp : (1 ngêi) KÕ to¸n tæng hîp vµ gi¸ thµnh : (1 ngêi) * Bé phËn thñ quü :(2 ngêi) Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty được mô tả như sau: Trưởng phòng (kế toán trưởng) Phó phòng phụ trách TSCĐ-công nợ thanh toán Kế toán vốn bằng tiền (1 người) Quản lý vốn đầu tư và kế toán XDCB (1 người) Quản lý và kế toán tài sản cố định Phã phßng phụ trách kế toán Kế toán vật liệu (4 người) (2 người) KÕ to¸n c«ngnî (4 ngươì) - Công nợ tiền nợ Kê toán tiền lương (1 người) ,sửa chữa.(1) Kê toán thông - Công nợ đặt máy kê các nhà bổ sung.(1) máy ,xn(1 ngươi) - Công nợ với người bán.(1) Thủ quỹ Kế toán tổng hợp Tạmphßng ứng công nợ kÕ to¸n S¬ ®å 1..3: S¬ ®å tæ -chøc tµi chÝnh (2 người) và giá thành bội thu ,các khoản 1.4.2 HÖ thèng sæ vµ tæ chøcphải vËnthu dông hÖ thèng sæ kÕ to¸n t¹ingười) c«ng ty (1 ,phải trả .(1) Tríc n¨m 1997, c«ng ty kinh doanh níc s¹ch Hµ Néi sö dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ, lµ h×nh thøc kÕ to¸n thñ c«ng tiªn tiÕn nhÊt. Tõ n¨m 1997, xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm c«ng ty kinh doanh níc s¹ch Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« lín, ®Þa bµn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tr¶i réng trªn toµn thµnh phè, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh lín nªn c«ng ty ®· ®a hÖ thèng vi tÝnh vµo phôc vô c«ng t¸c kÕ to¸n. Vµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n mµ c«ng ty lùa chän lµ h×nh thøc nhËt ký chung, theo ®ã mçi tµi kho¶n sÏ ®îc më mét nhËt ký riªng. Do viÖc øng dông phÇn mÒm Fast Accounting trong c«ng t¸c kÕ to¸n nªn khèi lîng c«ng viÖc ®· ®îc gi¶m bít nhiÒu. PhÇn lín c¸c sæ vµ b¸o c¸o cã mÉu s½n ®îc ch¬ng tr×nh tù ®éng lËp. Theo h×nh thøc nµy, c«ng ty sö dông c¸c lo¹i sæ s¸ch sau : - Sæ tæng hîp : Sæ nhËt kÝ chung, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n, sæ tæng hîp tµi kho¶n (sæ tæng hîp ch÷ T) cña mét tµi kho¶n (lªn cho c¸c tµi kho¶n cÊp 1,2,3...), c¸c b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh... 10 - Sæ chi tiÕt : ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh, thÎ kho, sæ chi tiÕt c«ng nî, sæ chi tiÕt tiÒn mÆt, sæ chi tiÕt tiÒn göi ng©n hµng, sæ chi tiÕt chi phÝ cho tõng tµi kho¶n. Chøng tõ gèc Nhật ký chung Sổ cái Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh k× Quan hÖ ®èi chiÕu S¬ ®å 1. 4: Quy tr×nh ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký chung 11 Theo h×nh thøc nµy th× tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh ®Òu ®îc ghi vµo sæ NhËt ký chung theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô ®ã. Sau ®ã lÊy sè liÖu tõ NhËt ký chung ghi vµo sæ c¸i theo tõng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Tuy nhiªn tÊt c¶ c¸c ®Þnh kho¶n vµ t¹o lËp c¸c sæ s¸ch ®Òu ® îc thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh. 12 PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng, s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh C«ng ty kinh doanh níc s¹ch Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp kinh tÕ quèc doanh c¬ së cã t c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ®îc më tµi kho¶n cña Ng©n hµng (kÓ c¶ tµi kho¶n ngo¹i tÖ) vµ sö dông con dÊu riªng theo qui ®Þnh cña Nhµ níc. Theo quyÕt ®Þnh sè 564/Q§UB ngµy 4/4/1999 cña UBND thµnh phè Hµ Néi, c«ng ty kinh doanh níc s¹ch Hµ Néi cã nh÷ng nhiÖm vô: S¶n xuÊt, kinh doanh níc s¹ch phôc vô c¸c ®èi tîng sö dông theo quyÕt ®Þnh cña UBND thµnh phè; s¶n xuÊt, söa ch÷a ®êng èng, ®ång hå ®o níc vµ c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ thiÕt bÞ chuyªn dïng ®¸p øng nhu cÇu cña ngµnh níc; thiÕt kÕ, thi c«ng, söa ch÷a l¾p ®Æt c¸c tr¹m níc nhá vµ ®êng èng cÊp níc quy m« võa theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. §ång thêi cã c«ng ty ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, lùc lîng thanh tra chuyªn ngµnh b¶o vÖ nguån níc ngÇm, hÖ thèng c«ng tr×nh cÊp níc; qu¶n lý c¸c nguån vèn vay, vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, vèn liªn doanh, liªn kÕt, nh»m ®Çu t ph¸t triÓn ngµnh níc, qu¶n lý nguån vèn ng©n s¸ch ®îc UBND thµnh phè vµ së Giao th«ng c«ng chÝnh uû nhiÖm. §Õn 07/10/1997, UBND thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 3857/ Q§UB bæ sung thªm c¸c nhiÖm vô sau cho c«ng ty kinh doanh níc s¹ch Hµ Néi: Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t vÊn x©y dùng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá thuéc hÖ thèng cÊp níc; khai th¸c, kinh doanh vËt t thiÕt bÞ chuyªn ngµnh cÊp níc, nhËp khÈu vËt t thiÕt bÞ cÊp níc, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi níc ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao. 2.2. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ xö lÝ níc s¹ch C«ng ty kinh doanh níc s¹ch Hµ Néi cã ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kh¸c so víi mét sè lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c. Thµnh phÇm ë ®©y lµ níc s¹ch, do ®ã ph¶i cã mét quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn tõ khai th¸c ®Õn cung cÊp cho ngêi tiªu dïng cuèi cïng. Nh vËþ, ®Ó cã thµnh phÈm lµ níc s¹ch, cung cÊp cho sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt, níc tù nhiªn ®îc c«ng ty khai th¸c qua mét quy tr×nh c«ng nghÖ liªn tôc tõ kh©u nµy ®Õn kh©u kh¸c kh«ng cã sù ng¾t qu·ng. Cã thÓ kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt qua s¬ ®å sau: ( S¬ ®å 2.1.) 13 Khu xö lý Tr¹m b¬m Dµn khö s¾t bÓ l¾ng Tr¹m b¬m giÕng DîtII BÓ s¸t trïng BÓ läc ® BÓ chøa CÊp nícsx Tr¹m b¬m t¨ng ¸p bbbbbbbbbb G®fbfgfgf gbbbbbbb bBÓ läc S¬ ®å 2.1: S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt níc s¹ch CÊp níc nhµ cao tÇng Tõ c¸c giÕng khoan n»m r¶i r¸c trong lßng ®Êt cã ®é s©u tõ 60 ®Õn 80 mÐt so víi mÆt ®Êt, níc ®îc hót lªn tõ c¸c m¹ch níc ngÇm, theo ®êng èng truyÒn dÉn níc th« vÒ nhµ m¸y. T¹i nhµ m¸y, níc ®íc ®Èy lªn dµn ma vµ hÖ thèng lµm s¹ch ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh khö s¾t vµ mangan. Qu¸ tr×nh nµy ®îc biÓu diÔn theo 2 ph¬ng tr×nh ho¸ häc sau : Khö s¾t II ( Fe++ ) thµnh s¾t III ( Fe+++ ) : 4 FeO + O2 = 2 Fe2 O3 Khö mangan ( Mn ++) thµnh mangan III ( Mn +++) : 4 MnO+ O2 =2 Mn2 O3 Sau ®ã, níc ®îc dÉn vµo bÓ l¾ng ®Ó lo¹i c¸c chÊt cÆn to nhê qu¸ tr×nh h×nh thµnh kÕt tña, råi ®îc tiÕp tôc dÉn sang bÓ läc ®Ó lo¹i bá nèt c¸c cÆn nhá. Khi níc ®· ®¹t ®Õn ®é trong tiªu chuÈn, ngêi ta lµm s¹ch níc (khö trïng b»ng clo hoÆc zaven ) nång ®é 0,7 gam/m3 ®Ó diÖt trõ c¸c lo¹i vi khuÈn vµ thùc vËt. Cuèi cïng, níc s¹ch ®îc tÝch l¹i ë bÓ chøa. Tr¹m b¬m ®ît 2 cã nhiÖm vô b¬m níc s¹ch tõ bÓ chøa vµo m¹ng líi cung cÊp cña thµnh phè phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t, s¶n xuÊt, kinh doanh, phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ lµm ®Ñp thñ ®«. Qua qui tr×nh c«ng nghÖ cho thÊy tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi diÔn ra mét c¸ch liªn tôc. XÐt ®Õn ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ thùc tÕ ë ViÖt Nam th× ®©y lµ mét quy tr×nh xö lý níc c«ng nghÖ cßn ®¬n gi¶n vµ dÔ thùc hiÖn, cã thÓ phï hîp víi hÇu hÕt c¸c nguån níc ë ViÖt Nam. Tuy nhiªn, quy tr×nh nµy chØ thÝch hîp cho nh÷ng nguån níc cã chÊt lîng níc trung b×nh (hµm lîng s¾t vµ mangan thÊp kh«ng bÞ « nhiÔm bëi chÊt h÷u c¬). §èi víi nh÷ng nhµ m¸y níc th« bÞ chÊt h÷u c¬ tõ chÊt tiÕt cña con ngêi vµ líp than bïn « nhiÔm nh nhµ m¸y níc Ph¸p V©n, H¹ §×nh, T¬ng Mai ë Hµ Néi, th× víi c«ng tr×nh c«ng nghÖ nµy, chÊt lîng níc ®· qua xö lý kh«ng thÓ ®¸p øng víi yªu cÇu vÖ sinh tiªu chuÈn, v× kh«ng khö ®îc Am«ni¾c, Nitrat, Nitrit. 14 §Ó n©ng cao chÊt lîng níc s¹ch còng nh c«ng suÊt khai th¸c cña c¸c nhµ m¸y níc, Hµ Néi kh«ng chØ cÇn cã khèi lîng vèn ®Çu t mµ cßn cÇn t¨ng cêng hîp t¸c quèc tÕ trong viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ tiªn tiÕn cho c¸c nhµ m¸y níc, chó träng ®Çu t theo chiÒu s©u. 2.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Kinh doanh níc s¹ch Hµ Néi 2.3.1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh lµ tµi liÖu ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng hîp vµ toµn diÖn vÒ t×nh h×nh tµi s¶n, nguån h×nh thµnh nªn tµi s¶n, c«ng nî, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét niªn ®é kÕ to¸n.Nh÷ng th«ng tin b¸o c¸o tµi chÝnh nh»m phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý cña l·nh ®¹o C«ng ty,sau ®ã lµ nh÷ng bªn cã liªn quan, nh÷ng ngêi cã quyÒn lîi trùc tiÕp còng nh gi¸n tiÕp vÝ dô nh: thuÕ, c¸c nhµ ®Çu t, nhµ tÝn dông... CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN Năm 2005-2006 ĐVT:VNĐ Số chênh lệch TÀI SẢN Năm 2005 Năm 2006 Tỷ lệ(%) Mức tăng(giảm) 1.TiÒn 352,791,184,992 I – Tsl®$§Çu t ng¾n h¹n 2.C¸c kho¶n ph¶i thu 229,500,854,266 247,609,164,869 7.89 18,108,310,603 93,752,593,925 172,057,355,907 83.52 78,304,761,982 -Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 8,201,226,489 4,114,872,297 (49,83) (4,086354,192) 47,935,596,303 76,816,814,907 28,881,218,604 60.25 -ph¶i thu kh¸c 15 3.Hµng tån kho 29,474,220,224 37,108,983,980 25.90 7,634,763,756 63,516,577 8,401,106,105 13126.64 8,337,589,528 4.Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c II-Tsc® &®Çu t DH 779,714,848,320 1,039,613,806,425 33.33 259,898,958,105 1.Tµi s¶n cè ®Þnh 772,689,032,519 1,032,665,687,506 33.65 259,976,654,987 -TSC§ h÷u h×nh 757,470,507,632 987,595,161,596 30.38 230,124,653,964 396,816,007 172,947,519 (56.42) (223,868,488) 14,821,708,880 44,897,578,391 202.92 30,075,869,511 6,013,140,093 5,935,443,211 -TSC§ v« h×nh 2.Chi phÝ XDCB dë dang 3.Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c CỘNG TÀI SẢN (1.29) (77,696,882) 32.87372,284,383,974 1,132,506,033,312 1,504,790,417,286 Số chênh lệch NGUỒN VỐN Năm 2005 Năm 2006 Tỷ lệ(%) Mức tăng(giảm) I - NỢ PHẢI TRẢ 1.Nî ng¾n h¹n 52.29 350,583,223,225 670,417,950,87 1,021,001,173,712 199,765,861,329 357,720,219,665 55.84 -ph¶i tr¶ ngêi b¸n 557,486,080,994 148,072,893,577 2.Nî dµi h¹n 312,697,730,822 463,515,092,718 48.23 150,817,361,896 II-Vèn chñ së h÷u 462,088,082,825 483,789,243,574 4.70 21,701,160,749 1.Vèn chñ së h÷u 451,031 696,540 473,103,110,216 4.89 22,071,413,676 2.Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c CỘNG NGUỒN VỐN 11,056,386,285 25,074,003,796 (83.07) 10,686,133,358 (3.35) 1,132,506,033,31 1,504,790,417,286 (122,998,889,781) (370,252,927) 32.87 372,284,383,974 2 312 Díi ®©y lµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty: 1. VÒ tµi s¶n: N¨m 2006 tæng tµi s¶n cña C«ng ty ®· t¨ng thªm 32.87% (t¬ng øng víi 372.284.383.974 VND).Trong ®ã : - TSL§ & ®Çut ng¾n h¹n n¨m 2006 t¨ng 31,85% so víi n¨m 2005 (cô thÓ lµ t¨ng 112.385.425.869VN§) .Nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn ®Õn sù gia t¨ng nµy lµ do kho¶n môc “Ph¶i thu kh¸c ” cô thÓ lµ n¨m 2006 t¨ng 60.25% so víi n¨m 2006 t¬ng ®¬ng víi 28.881.218.604VN§, nhng trong ®ã kho¶n môc “ph¶i thu kh¸ch hµng ”gi¶m 49,83% ,(t¬ng ®¬ng víi 4.086.354.192VN§). 16 - TSC§ vµ ®Çu t dµi h¹n n¨m 2006 t¨ng 33,33% so víi n¨m 2005 t¬ng ®¬ng víi 259.898.958.105VN§, nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn ®Õn sù gia t¨ng nµy lµ do sù gia t¨ng cña kho¶n môc “chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang ” cô thÓ lµ n¨m 2006 t¨ng 202.92% t¬ng ®¬ng víi 30.075.869.511VN§.Đã lµ do c«ng ty hiÖn nay ®ang thùc hiÖn nh÷ng dù ¸n c¶i t¹o hÖ thèng cÊp níc và c¶i t¹o nh÷ng ®êng èng rß rØ , vì vµ h háng. 2. VÒ nguån vèn: Theo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n , nhËn thÊy : - Trong n¨m 2006 , kho¶n nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty chiÕm tû träng lín trong nguån vèn cô thÓ lµ t¨ng 52.29% so víi n¨m 2005(t¬ng ®¬ng víi 350,583,223,225 VN§ ).Cho thÊy c«ng ty ®ang cã nh÷ng chÝnh s¸ch tµi chÝnh thÝch hîp ®Ó gia t¨ng kho¶n môc nî ph¶i tr¶ . - Vèn chñ së h÷u trong n¨m 2006 nh×n chung kh«ng t¨ng ®¸ng kÓ so víi n¨m 2005 cô thÓ lµ t¨ng 4.7% t¬ng ®¬ng víi 21.701.160749 VN§. 17 * Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n vÒ tµi s¶n : Tû suÊt TSC§ = N¨m 2005 = Tæng gi¸ trÞ TSC§ Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n 779.714.848.320 1.113.506.033.312 =70,02% 1.039.613.806.425 N¨m 2006 = =69.08% 1.504.790.417.286 Tû suÊt nµy cho biÕt trong n¨m 2005 c«ng ty ®· ®Çu t 70.02% vµo tµi s¶n cè ®Þnh vµ 69.08% vµo n¨m 2006( tøc gi¶m 0.94%).Trong hai n¨m 2005 vµ 2006 c«ng ty ®Òu chó träng vµo viÖc ®Çu t TSC§. Tæng gi¸ trÞ TSL§ Tû suÊt TSC§ = Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n N¨m 2005 = 352.791.184.992 =31.68% N¨m 2006 = 465.176.610.861 =30.91% 1.113.506.033.312 1.504.790.417.286 Tû suÊt nµy cho biÕt trong tæng t¶i s¶n cña c«ng ty th× TSL§ n¨m 2005 lµ 31,68% vµ n¨m 2006 lµ 30.91%.Tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm tû träng lín h¬n TSL§. Nguån vèn chñ së h÷u Tû suÊt tµi trî = N¨m 2005 = N¨m 2006 = Tæng nguån vèn 462.088.082.825 1.132.506.033.312 = 40,8% 483.789.243.574 = 32,14% 1.504.790.417.286 Qua ®©y, cho thÊy tû suÊt tµi trî n¨m 2006 gi¶m 8.66% so víi n¨m 2005. Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi = 18 TSL§ Tæng nî ng¾n h¹n N¨m 2005 = 352.791.184.992 357.720.219.665 = 0.986 N¨m 2006 = 465.176.610.861 557.486.080.994 = 0.834 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = TSL§ - gi¸ trÞ lu kho Tæng nî ng¾n h¹n N¨m 2005 = 352.791.184.992-357.720.219.665 357.720.219.665 =0.977 N¨m 2006 = 465.176.610.861-37.108.983.980 557.486.080.994 =0.767 Qua hai chØ tiªu trªn , ta thÊy c«ng ty cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cha cao. Tæng lîi nhuËn sau thuÕ HiÖu suÊt sinh lêi cña tµi s¶n = N¨m 2005 = N¨m 2006 = 14.787.908.199 1.132.506.033.312 15.062.449.796 1.504.790.417.286 Tæng tµi s¶n = 0.013 = 0.010 Qua chØ tiªu tû suÊt sinh lêi ,ta thÊy tµi s¶n kh«ng sö dông hiÖu qu¶ ë n¨m 2006. 2.3.2. B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh §¬n vÞ tÝnh :VN§ ChØ tiªu Møc chªnh N¨m 2005 N¨m 2006 lÖch tuyÖt ®èi 1..Doanh thu thuÇn 330,981,790,088 376,081,761,264 45,099,971,176 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 195,504,230,190 212,377,476,869 16,873,246,679 3.. Lîi nhuËn gép 135,477,559,898 163,704,284,395 28,226,724,497 4. .Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 5. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 6. Chi phÝ b¸n hµng 12,968,763,514 14,188,456,791 1,219,693,277 7,724,926,584 33,550,139,936 25,825,213,352 102,259,924,575 107,603,287,084 85,862,172,210 7. Chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp 16,720,327,379 15,039,725,086 (1,680,602,293) 8. Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD (=3+(4-5)-6-7)) 9.Thu tõ H§KD 21,741,144,874 21,699,589,080 (41,555,794) (1,214,883,486) (779,519,919) 435,363,567 19 -Thu nhËp kh¸c -Chi phÝ kh¸c 10.Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 11.Chi phÝ thuÕ TNDN 350,959,061 439,411,827 88,452,766 1,565,842,547 1,218,931,746 (346,910,801) 20,526,261,388 20,920,069,161 393,807,773 5,738,353,189 5,857,619,365 119,266,176 12.Lîi nhuËn sau thuÕ 14,787,908,199 15,062,449,796 274,541,597 Qua b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty cã thÓ ®a ra mét sè nhËn xÐt sau: a. Trong hai n¨m 2005 vµ 2006 C«ng ty kinh doanh ®Òu cã l·i.Tæng doanh thu n¨m 2006 cao h¬n n¨m 2005 lµ 45.099.971.176VN§.§iÒu nµy chÝnh tá C«ng ty ®ang cã nh÷ng chÝnh s¸ch kinh doanh thÝch hîp. b. N¨m 2006 c«ng ty ®· thùc hiÖn tèt viÖc kiÓm so¸t chi phÝ tµi chÝnh (dùa trªn tû suÊt gi¸ vèn hµng b¸n trªn doanh thu thuÇn )nhê ®ã mµ tæng lîi nhuËn kÕ to¸n t¨ng lªn 393.807.773VN§ so víi n¨m 2005. c. Do ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nªn trong hai n¨m qua C«ng ty lu«n thùc hiÖn tèt nghÜa vô nép thuÕ Nhµ níc .Sè thuÕ ph¶i n¨m 2006 t¨ng 119.266.176VN§ so víi n¨m 2005. d. Do tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cã hiÖu qu¶ nªn tæng lîi nhuËn sau thuÕ cña C«ng ty t¨ng 274.541.579VN§ so víi n¨m 2005. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh tõ b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty: Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu = Lîi nhuËn sau thuÕ Doanh thu thuÇn N¨m 2005 = 14.787.908.199 330.981.790.088 = 4,46% N¨m 2006 = 15.062.449.796 376.081.761.264 = 4.00% ChØ sè nµy cho biÕt mét ®ång doanh thu t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn , n¨m 2006 gi¶m so víi n¨m 2005 nhng kh«ng ®¸ng kÓ cô thÓ lµ gi¶m 0.46%,nguyªn nh©n lµ do n¨m 2006 c¸c chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ chi phÝ b¸n hµng ®Òu t¨ng h¬n so víi n¨m 2005 .C«ng ty cÇn quan t©m tíi c¸c biÖn ph¸p h¹ thÊp chi phÝ . 20
- Xem thêm -