Tài liệu Báo cáo thực tập tại trạm y tế xã hợp thành

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

báo cáo thực tập tại trạm y tế xã Hợp Thành
CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Lêi nãi ®Çu Tr¹m y tÕ x·, phêng lµ mét tæ chøc y tÕ c¬ së trong hÖ thèng m¹ng líi ch¨m sãc søc kháe quèc gia. §ã lµ n¬i thùc hiÖn ch¨m sãc søc kháe ban ®Çu cho nh©n d©n, díi sù l·nh ®¹o cña ñy ban nh©n d©n x·, tr¹m y tÕ lµ n¬i cung øng ®¸p øng nhu cÇu thuèc cho nh©n d©n. Tr¹m y tÕ x· Hîp Thµnh còng lµ mét tæ chøc y tÕ c¬ së thuéc m« h×nh qu¶n lý thuèc ë x·, phêng. Tr¹m ®îc x©y dùng ngay trung t©m x·, n»m trªn con ®êng giao th«ng liªn huyÖn, lµ n¬i tËp trung ®«ng d©n c, con ®êng nµy nèi liÒn c¸c th«n trong x· vµ c¸c x· kh¸c. Hîp Thµnh lµ mét x· nhá vÉn cßn nghÌo nhng vÊn ®Ò søc kháe lu«n ®îc quan t©m hµng ®Çu, bëi cã søc kháe th× sÏ cã tÊt c¶ mµ do chÝnh søc lùc con ngêi mµ cã ®îc. C«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe cho céng ®ång lu«n ®îc x· ®Ò cao vµ chó träng, quan t©m hµng ®Çu. Víi ®éi ngò c¸n bé trÎ, nhiÖt t×nh, lu«n ®¹t søc kháe cña ngêi d©n lªn trªn. Trong tr¸i tim c¸n bé y tÕ x· lu«n ghi nhí “thÇy thuèc nh mÑ hiÒn”. §Ó phôc vô nhiÖt t×nh hÕt m×nh cho nh©n d©n, nhê cã sù quan t©m ch¨m sãc cña c¸n bé y tÕ x·, sù híng dÉn nhiÖt t×nh, sù gióp ®ì cña hä ngêi d©n hiÓu vµ ch¨m sãc søc kháe cña m×nh tèt h¬n. C«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe cña nh©n d©n lu«n ®¶m b¶o, ph¸t hiÖn vµ ch÷a trÞ kÞp thêi, nªn ®· ®Èy lïi kh«ng ®Ó bÖnh dÞch kÞp thêi l©y lan vµ ph¸t triÓn, chÝnh v× thÕ x· lu«n nhËn ®îc sù quan t©m vµ khen ngîi cña cÊp trªn. Trong n¨m 2007 tíi tr¹m phÊn ®Êu ph¸t triÓn nhiÒu h¬n n÷a c¸c mÆt cña tr¹m ®¹t tiªu chuÈn cao. Ngµy nay, khi ®Êt níc ngµy cµng ph¸t triÓn, ngµnh y tÕ ®îc §¶ng vµ Nhµ níc, tæ chøc y tÕ thÕ giíi WTO quan t©m tõ trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng. C«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe cho ngêi d©n ngµy cµng ®îc n©ng cao. Sù tËn t×nh quan t©m, ch¨m sãc ngêi d©n cña c¸n bé y tÕ x· lu«n lµm cho ngêi bÖnh tin tëng vµ quý mÕn, tr¹m y tÕ x· cßn phèi hîp víi c¸n bé y tÕ huyÖn, tæ chøc xuèng tËn th«n xãm th¨m hái, kh¸m bÖnh cho nh©n d©n. Nhê vËy mµ c«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe lu«n thu ®îc kÕt qu¶ cao, t¹o ®îc niÒm tin tëng cña nh©n d©n ®èi víi c¸n bé y tÕ x·. Tæ chøc cña tr¹m y tÕ x· 1 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Tr¹m y tÕ x· Hîp Thµnh gåm cã c¸c c¸n bé sau: 1. tr¹m trëng: phô tr¸ch c«ng viÖc chung, tham gia c¸c ho¹t ®éng trong x· vµ bÖnh viªn huyÖn, tiÕp nhËn c¸c th«ng tin, nhiÖm vô ®îc giao tõ tuyÕn trªn ®Õn tr¹m, kiÓm tra t×nh h×nh bÖnh tËt, lµm sæ s¸ch, b¸o c¸o. 2. b¸c sÜ: b¸c sÜ lµ ngêi phô tr¸ch c«ng t¸c chÝnh cña tr¹m chÞu tr¸ch nhiÖm kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n d©n. 3. hai y t¸: mét ngêi lµ n÷ hé sinh chuyªn ch¨m sãc søc kháe cho phô n÷ cã thai vµ sinh s¶n. Mét ngêi lµm kÜ thuËt phô tr¸ch tiªm, ch¨m sãc søc kháe cho bÖnh nh©n. 4. mét dîc t¸: phô tr¸ch c«ng t¸c gi÷ thuèc, cÊp ph¸t thuèc theo ®¬n vµ b¸n thuèc nÕu ®îc ngêi d©n yªu cÇu.Ghi chÐp sæ s¸ch thuèc nhËp vÒ vµ sè thuèc xuÊt ra, cuèi th¸ng lµm b¸o c¸o c¸c thuèc xuÊt ra vµ thuèc tån kho, céng tiÒn thuèc quyÕt to¸n göi lªn trªn. ñy ban nh©n d©n x· lu«n chó träng ch¨m sãc søc kháe cho nh©n d©n ®Çu t x©y dùng tr¹m khang trang, réng lín, s¹ch sÏ ®Ó c«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe cho ngêi d©n tèt h¬n. Tr¹m y tÕ x· cã hai d·y nhµ m¸i b»ng, mét nhµ gi÷a, hai d·y nhµ ®èi diÖn nhau: mét phßng kh¸m bÖnh, phßng hé sinh, phßng trùc, phßng b¸n thuèc vµ hai phßng cho bÖnh nh©n nghØ ng¬i sau khi kh¸m bÖnh vµ ®iÒu trÞ t¹i tr¹m. Trong phßng kh¸m bÖnh cã mét giêng bÖnh, tñ ®ùng nhiÖt kÕ, xilanh, b«ng b¨ng, g¹c, èng nghe kh¸m bÖnh, ®o huyÕt ¸p, sæ s¸ch, bµn kª ®¬n, giÊy tê lu ®ì ®Î, bµn c©n søc kháe, dông cô c¾t tÇng sinh m«n, tñ cÊp cøu, phßng b¸n thuèc... Cã tñ ®Ó thuèc thiÕt yÕu, tñ thuèc cÊp ph¸t, c¸c tñ ®ùng thuèc ®Òu lµ tñ kÝnh cã khãa cÈn thËn, riªng víi thuèc nh thuèc ®éc, thuèc híng thÇn tñ thuèc ®îc ®Ó riªng ghi râ vµ cã khãa ®ãng ch¾c ch¾n, cã c¸c gi¸ kÖ ®Ó hÌ ®Ó xÕp c¸c dông cô y tÕ ®îc xÕp ®óng tr×nh tù, ng¨n n¾p, dÔ thÊy, dÔ lÊy, dÔ t×m. Thuèc ®îc xÕp riªng theo nhãm: thuèc kh¸ng sinh, thuèc dïng ngoµi, thuèc m¾t… thuèc cã h¹n dïng dµi ®îc xÕp ë trong, cßn thuèc cã h¹n dïng ng¾n ®îc xÕp ë ngoµi, c¸c thuèc khi ®îc nhËp vÒ sÏ ®îc ph©n lo¹i tïy tõng lo¹i thuèc nh thuèc n¬c, chai lä thñy tinh, d¹ng dung dÞch sÏ ®îc ®Æt ë díi, thuèc d¹ng vØ, bét ®Æt ë trªn. Thuèc nhËp vÒ sau ®Æt vµo trong, thuèc nhËp vÒ tríc ®Æt ra ngoµi. Tñ thuèc cÊp ph¸t cã 2 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 thuèc cña ch¬ng tr×nh, cã tñ l¹nh nhá ®Æt vµo hai phßng bÖnh cã bèn giêng qu¹t trÇn vµ tñ ®ùng thuèc cÊp. Ngoµi ra tr¹m cã c«ng tr×nh vÖ sinh s¹ch sÏ vµ ®Çy ®ñ thiÕt bÞ. Tr¹m y tÕ x· Hîp Thµnh cßn cã mét vên thuèc nam bao gåm rÊt nhiÒu c©y thuèc thuéc c¸c nhãm nh: c¶m cóm, d¹ dµy, cÇm m¸u, trÞ bÖnh phô n÷… Vên thuèc nam thêng xuyªn ®îc tu bæ vµ trång míi nhiÒu lo¹i c©y kh¸c nhau. Tuy nhiªn v× ng©n s¸ch cßn h¹n hÑp nªn cha cã n¬i chÕ biÕn vµ quÇy thuèc y häc cæ truyÒn, x· ®ang kÕt hîp víi tr¹m xin cÊp trªn ®Ó tr¹m cã thªm c¬ së ®«ng y. Xung quanh khu nhµ tr¹m y tÕ cßn cã c¸c c©y xanh t¹o ®îc kh«ng khÝ trong l¹nh m¸t mÎ, c¸c nh©n viªn y tÕ ë tr¹m lu«n cã th¸i ®é tËn t×nh ch¨m sãc v× vËy mµ nh©n d©n ®Õn kh¸m bÖnh rÊt an toµn vµ tin tëng. Trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i tr¹m y tÕ x· Hîp Thµnh, víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña trëng tr¹m y tÕ x· vµ c¸c c¸n bé y, dîc em ®· t×m hiÓu ®îc: danh môc thuèc thiÕt yÕu cã trong tr¹m, biÕt ®îc nhu cÇu cung øng thuèc t¹i ®Þa ph¬ng, c¬ cÊu bÖnh tËt. §îc tham gia c¸c c«ng t¸c chuyªn m«n nh lµ: cÊp ph¸t, b¸n thuèc díi sù híng dÉn cña c¸n bé dîc. Tham gia tu bæ vên thuèc nam cña tr¹m… 3 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 §©y lµ danh môc thuèc thiÕt yÕu cã trong tr¹m STT Tªn Thuèc §êng dïng-Hµm lîng D¹ng bµo chÕ 1 2 I. Thuèc g©y tª-mª 1.Thuèc g©y tª t¹i chç Lidocain Hydroclorid Tiªm: dung dÞch 1%, 2% Procain Hydroclorid èng:1ml, 2ml, 5ml, 20 ml Tiªm: dung dÞch 1%, 3%, 5% èng 1ml, 2ml 3 2. Thuèc tiÒn mª Diazepam-dïng cho cÊp cøu II. Thuèc h¹ sèt-Gi¶m ®au- Tiªm: 5mg/ml èng 2ml Chèng viªm-§iÒu trÞ Gut-X¬ng khíp 1. Thuèc h¹ sèt, gi¶m ®au, 4 chèng viªm Diclofenac Uèng: viªn 25 mg, 50mg, 75mg, 100mg 5 Axit Acetylsalicyclic Uèng: viªn 100mg, 500mg 6 Paracetamol Uèng: viªn 100mg, 500mg Thuèc ®Æt: viªn ®¹m 80mg, 7 300mg Uèng: viªn 10 mg, 20mg Piroxicam 2. Thuèc ®iÒu trÞ Gut 8 Allopurinol Uèng: viªn 100mg, 300mg 9 III. Thuèc chèng dÞ øng Alimemazin Uèng: viªn 5mg 10 Clorpheniramin Uèng: viªn 4mg 4 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 11 Promethazin Uèng: viªn nÐn 10mg, 5mg IV. Thuèc gi¶i ®éc 12 Atropin Sulfat Tiªm: èng 0,25mg/ml 13 Than ho¹t Uèng: bét, viªn V.Thuèc chèng ®éng kinh 14 15 Diazepam Tiªm: 5mg/ml èng 2ml Phenobasbital Uèng: Viªn 5mg Uèng: 10mg, 100mg VI. Thuèc trÞ kÝ sinh trïngChèng nhiÔm khuÈn 1.Thuèc trÞ kÝ sinh trïng 16 Albendazol Uèng:Viªn 200mg, 400mg 17 Niclosamid Uèng: Viªn 50mg 2. Thuèc chèng nhiÔm khuÈn 18 Amoxicilin Uèng: Viªn 250mg, 500mg 19 Phenomethylpencilin Uèng: Viªn 200.000 UI; lä 20 Cefalexin 400.000UI, 1.000.000UI Uèng: Viªn 125mg, 500mg 21 Cloxacilin Uèng: Viªn 250mg, 500mg 22 Gentamycin Tiªm: èng 40mg, 80mg/2ml 23 Cloramphenicol Uèng: Viªn 250mg 24 Trythromycin Uèng: Viªn 250mg, 500mg 25 Ciprofloxacin Uèng: Viªn 250mg, 500mg 5 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 26 Doxycyclin Uèng:Viªn 100mg 3. Thuèc chèng nÊm 27 Clotrimazol Thuèc ®Æt viªn 50mg, 100mg 28 Ketoconazol Uèng: Viªn 200mg VII. Thuèc chèng thiÕu m¸u 29 S¾t sulfat Uèng: Viªn 60mg s¾t VIII. Thuèc ngoµi da 30 Cån ASA Dïng ngoµi: lä 15ml 31 Cån BSI Dïng ngoµi: lä 15ml 32 Ketoconazol Dïng ngoµi: dung dÞch 33 Dethylphtalat Dïng ngoµi: dung dÞch 10% IX. Thuèc tÈy trïng-Khö trïng 34 Cån 70º Dïng ngoµi: lä 60ml 35 Cån Iod Dïng ngoµi: dung dÞch 2,5%; Níc Oxygiµ lä 15ml Dïng ngoµi: dung dÞch 3%; 36 lä 15ml, 6ml X. Thuèc lîi tiÓu 37 Furosemid Uèng: Viªn 20mg, 40mg XI. Thuèc ®êng tiªu hãa 38 Cimetidin Uèng: Viªn 200mg, 400mg 39 Maalox Uèng: hçn dÞch cha 350 mg 6 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 40 Omeprazol Uèng: Viªn 20mg XII. Thuèc chèng co th¾t 41 Alverin Uèng: Viªn 40mg, 60mg 42 Papaverin Uèng: Viªn 40mg 43 Atropin Sulfat Uèng: Viªn 0,25mg XIII. Thuèc tiªu ch¶y 44 Oresol Uèng gãi bét 27,9g 45 Berberin Sulfat Uèng: Viªn 10mg XIV. Thuèc ho, hen phÕ qu¶n 46 Terpin Codein Uèng: Viªn 0,01g; 0,15g 47 Theophylin Tiªm: 5ml=208mg Uèng: Viªn 100mg, 125mg 48 XV. Thuèc tr¸nh thai Ethinglestradiol vµ Uèng: Viªn 0,03mg vµ 49 Levonosgestrel Levonosgestrel 0,15mg Uèng: Viªn 0,05mg vµ 0,1mg XVI. Sinh phÈm miÔn dÞch 50 51 HuyÕt thanh kh¸ng d¹i Tiªm: èng 1.000UI, HuyÕt thanh kh¸ng uèn v¸n 2.000UI/ml Tiªm: èng 1.500UI, 10.000UI/ml XVII. Thuèc dïng cho m¨t52 tai-mòi-häng Cloramphenicol Nhá m¾t: dung dÞch 0,4% Lä 10ml 7 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 53 54 55 56 Neomycin Nhá m¨t: dung dÞch 0,5% Tetracyclin Lä 5 ml Tra m¾t: mì 1% Naphazolin Tuýp 5g, 10g Nhá mòi: dung dÞch 0,05% Sulfarin Lä 10ml Nhá mòi: dung dÞch XVIII. Thuèc chèng rèi lo¹n 57 t©m thÇn HaLoporidol Uèng: Viªn 1mg, 5mg XIX.Thuèc t¸c dông trªn ®58 êng h« hÊp Sabutamol Sulfat Uèng: Viªn 2mg, 4mg 59 Acetylcystrin Uèng: Viªn 100mg, 200mg 60 Alimemazin Uèng: sir« 2,5mg/5ml XX. Thuèc tiªm truyÒn 61 Dung dÞch Glucose Tiªm: èng 20ml, dung dÞch 5% vµ 30% XXI. Vitamin vµ chÊt v« c¬ 62 Vitamin A Viªn bäc ®êng 5.000UI 63 Vitamin B1 Uèng: Viªn 10mg, 50mg, Vitamin C 100mg Uèng: Viªn 50mg, 100mg, 65 Vitamin PP 500mg Uèng: Viªn 30mg 66 Vitamin B1+B6+PP Uèng: Viªn 125mg 64 8 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 X· Hîp Thµnh lµ vïng quª lÊy viÖc lµm ruéng lµm chñ lùc nªn nhu cÇu vÒ thuèc ch÷a bÖnh cña nh©n d©n lµ rÊt lín vµ phô thuéc theo mïa. Mïa hÌ thêi tiÕt nãng Èm vµ do chÕ ®é sinh ho¹t céng ®ång t¹i n«ng th«n cha ®îc ®¶m b¶o nªn thêng xuyªn xuÊt hiÖn bÖnh truyÒn nhiÔm, t¶, lþ, th¬ng hµn… lµm ¶nh hëng rÊt lín tíi ®êi sèng sinh ho¹t cña ngêi d©n, vÒ mïa nµy nhu cÇu vÒ thuèc lµ t¬ng ®èi lín. VÒ mïa xu©n, mïa ®«ng khÝ hËu l¹nh, thêi tiÕt hanh kh« nªn c¸c bÖnh vÒ ®êng h« hÊp thêng ph¸t triÓn vÒ mïa thu do ®Æc ®iÓm vïng quª hay nu«i chã, mÌo nªn xuÊt hiÖn dÞch nh: d¹i, sèt rÐt… Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu trªn v× nhu cÇu cung øng cña ngêi d©n lµ t¬ng ®èi nhiÒu nªn tr¹m y tÕ x· cßn cã c¸c hiÖu thuèc t nh©n cña b¸c sÜ cã chuyªn m«n kÜ thuËt nh: bªn chuyªn khoa tai, mòi, häng. Thuèc ë tr¹m y tÕ vµ c¸c hiÖu thuèc x·, phêng ®îc lÊy tõ c¸c c«ng ty dîc phÈm: Hµ T©y, Dîc phÈm TWI, Dîc phÈm Nam Hµ, C«ng ty dîc vËt t Thanh Hãa vµ mét sè c«ng ty kh¸c…Thuèc ch ¬ng tr×nh th× ®îc nhµ níc viÖn trî. Tïy theo nhu cÇu mµ sÏ cã nguån thuèc cung øng kh¸c nhau. V× vËy, mµ nguån thuèc trong tr¹m ph¶i lu«n lu«n ®Çy ®ñ c¸c chñng lo¹i thuèc, gi¸ c¶ hîp lý, ®Ó cung øng cho ngêi d©n khi cÇn thiÕt. V× c¬ cÊu bÖnh tËt phô thuéc theo mïa nªn cßn rÊt nhiÒu phøc t¹p v× thª tr¹m y tÕ x· ph¶i ho¹t ®éng liªn tôc trong ngµy ®Ó phôc vô tèt cho nh©n d©n. LËp B¶ng Dù Trï Thuèc Cho Mét N¨m T¹i Tr¹m Y TÕ B¶ng dù trï thuèc STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tªn thuèc-nång ®éhµm lîng Amoxycyclin 500mg Tetracyclin 250mg Lincomycin 500mg Alaxan Erythromycin 0.25g Erythromycin 500mg Doxycillin 100mg Cloramphenicol 250mg §¬n vÞ Viªn Viªn Viªn Viªn Viªn Viªn Viªn èng Sè lîng 500 Viªn 400 Viªn 500 Viªn 300 Viªn 450 Viªn 300 Viªn 500 Viªn 100 èng 9 Ghi chó N¬i s¶n xu©t Hµ T©y Hµ T©y TWI Liªn doanh Néi Néi Néi TWI CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Cephalexin 500mg Biseptol 0,48g Cimetidin 200mg Salbutamol 4mg Vitamin B1 100mg Vitamin C 500mg Cavinton 10mg Papaverin 20mg Digoxin 250 mg Cefotaxim 1g Piracetam 400mg Paradol 500mg Ketoconzol 200mg Furosemid S¾t II oxalat Philatop 10ml Cao Ých mÉu Aspirin PH8 0,5g Clopheniramin 4mg Terpin codein Efferalgan ASA ORESOL Cån 70º Níc Oxygiµ 2,5% Tetracyclin Mì 1% Alimemazin 2,5mg/5ml Vitamin B1,B6,B12 §¹i trµng hoµn PH Bæ phÕ viªn ngËm Menbendazol Fugacar DÇu Trêng S¬n DÇu phËt linh Rifampicin Cimetidin Omeprazol Prednisolon Levonorgestrel 0,03mg Acetylcysterin 200mg Dung dÞch Glucose 5% Viªn Viªn Viªn Viªn Viªn Viªn èng èng Viªn Lä Viªn Viªn Viªn vØ Lä Hép Chai Viªn vØ Viªn Viªn Lä Gãi Lä Lä Tuyp Chai 500 Viªn 200 Viªn 300 Viªn 200 Viªn 1000 Viªn 500 Viªn 150 èng 100 èng 200 Viªn 150 lä 600 Viªn 500 Viªn 300 Viªn 200 vØ 350 lä 100 hép 150 chai 200 Viªn 200 vØ 500 Viªn 200 Viªn 150 lä 1500 gãi 50 lä 100 lä 150 Tuyp 100 chai TWI Hµ T©y Hµ T©y TWI Hµ T©y TWI Hungari Néi Hungari Hµ T©y Hµ T©y Hµ T©y Néi Ên §é TWI Phó Thä Hµ T©y Hµ T©y Cöu Long TWI Ph¸p Phó Thä Hµ T©y Hµ T©y Hµ T©y Hµ T©y Hµ T©y VØ Hép Hép Hép Hép Lä Lä Viªn Viªn Hép VØ Viªn Viªn èng 100 vØ 100 hép 80 hép 100 hép 100 hép 200 lä 150 lä 400 Viªn 500 Viªn 100 hép 100 VØ 100 Viªn 150 Viªn 100 èng Hµ T©y B¶o Long Nam Hµ TWI Th¸i Lan Néi TWII Phó Thä Hµ T©y TWI TWI Hµ T©y Hµ T©y TWI 10 ` CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Trong thêi gian thùc tËp t¹i tr¹m y tÕ em ®îc c¸c c« chó ë tr¹m híng dÉn cho c¸ch cÊp ph¸t thuèc cña ch¬ng tr×nh y tÕ quèc gia vµ ®îc b¸n thuèc. Em ®· biÕt c¸ch híng dÉn cho bÖnh nh©n sö dông thuèc thÕ nµo cho hîp lý vµ an toµn. Hµng ngµy ®îc nghiªn cøu, häc tËp thªm vÒ chñng lo¹i thuèc, vµ ®îc thùc hµnh ghi chÐp sæ s¸ch b¸o c¸o vÒ thuèc vµ y cô theo quy ®Þnh. Cø cuèi tuÇn em cïng c¸c c« chó trong tr¹m tham gia tæng vÖ sinh ë tr¹m. Lµm c«ng t¸c tuyªn truyÒn híng dÉn mäi ngêi c¸ch ¨n uèng hîp lý, vÖ sinh s¹ch sÏ ®Ó phßng tr¸nh c¸c bÖnh dÞch th«ng thêng. Trong thêi gian thùc tËp em vµ c¸c c« chó ®· ch¨m sãc, trång míi vµ tu bæ vên thuèc nam cña tr¹m, t×m vµ nhËn ra thªm nhiªu c©y thuèc ®Ó khi ch÷a bÖnh cã thÕ kÕt hîp gi÷a thuèc t©y y vµ thuèc ®«ng y, nh vËy sÏ mau chãng khái bÖnh vµ híng dÉn cho bÖnh nh©n khi ®Õn tr¹m biÕt c«ng dông vµ c¸ch sö dông thuèc nam cho hîp lý vµ ®¹t kÕt qu¶ nh mong ®îi, tõ ®ã vên thuèc tham sÏ ®îc nh©n lªn vµ nh©n d©n sÏ cµng tin tëng vµo ®éi ngò y b¸c sÜ ë tram. Danh Môc C©y Thuèc Nam Cã Trong Tr¹m STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tªn c©y thuèc B¹c hµ Cá s÷a l¸ nhá Cóc tÇn C©y d©u t»m C©y gõng Hóng chanh H¬ng nhu Kinh giíi B¹ch ®ång n÷ Cam th¶o ®Êt Cá mÇn trÇu Cá tranh Nhä nåi Cñ trãc STT 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tªn c©y thuèc Ých mÉu Tr¾c b¸ch L¸ lèt Nh©n trÇn KÐ ®Çu ngùa Ng¶i cøu Rau m¸ X· TÝa t« M· ®Ò M¬ tam thÓ Cá xíc Rau sam Thiªn m«n ChØ trong 6 tuÇn ng¾n ngñi thùc tËp t¹i tr¹m y tÕ x· Hîp Thµnh nhng em ®· thu lîm ®îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc bæ Ých, hµnh trang em mang vÒ trêng kh«ng 11 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 chØ lµ nh÷ng kiÕn thøc, kinh nghiÖm hay vµ bæ Ých mµ em cßn thÊy ®îc t×nh c¶m mµ c« chó ë ®©y ®· dµnh cho nh©n d©n qua c«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe cho bÖnh nh©n ®óng nh c©u nãi: “ThÇy thuèc nh mÑ hiÒn”. ThÊy ®ù¬c nh÷ng t×nh c¶m thiªng liªng vµ cao quý nh vËy em tù c¶m thÊy r»ng ®Ó lµm ®îc mét dîc t¸ tèt m×nh ph¶i noi g¬ng c¸c c« chó, häc hái thªm nhiÒu h¬n n÷a ®Ó cñng cè bæ sung thªm nh÷ng kiÕn thøc thiÕu hôt. Trong thêi gian thùc tËp t¹i ®©y mÆc dï chØ lµ mét häc viªn thùc tËp nhng c¸c c¸n bé y tÕ ë ®©y ®· d¹y dç vµ híng dÉn em rÊt tËn t×nh, t×nh c¶m cña c« chó giµnh cho em kh«ng ®¬n thuÇn lµ t×nh c¶m cña gi¸o viªn ®èi víi mét häc viªn thùc tËp mµ cßn ®èi sö rÊt tèt nh ngêi th©n. §îc häc tËp thùc hµnh nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë trêng vµ cßn bæ sung n©ng cao kiÕn thøc cha biÕt, ®îc c« chó giµnh cho t×nh c¶m yªu th¬ng em r©t vui vµ c¶m ®éng. Thêi gian thùc tËp ®· hÕt, nãi lêi chia tay mäi ngêi t¹i ®©y em c¶m thÊy rÊt buån. Nhng sù cæ ®éng cña c«, chó ®· gióp em v÷ng tin vµo nguån kiÕn thøc ®· häc ®îc ®Ó chuÈn bÞ cho k× thi tèt nghiÖp s¾p tíi. Em sÏ lµ mét dîc t¸ tèt trong t¬ng lai, ®em hÕt lßng phôc vô cho nh©n d©n. Em ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu ®Ó thùc hiÖn ®iÒu m×nh ®· nãi vµ cßn lam ®îc nhiÒu h¬n n÷a. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c«, c¸c chó lµ c¸n bé y tÕ t¹i tr¹m y tÕ x· Hîp Thµnh ®· híng dÉn, gióp ®ì em trong suèt thêi gian thùc tËp t¹i ®©y. Em sÏ kh«ng quªn ®îc tÊm lßng mµ c¸c c¸n bé y tÕ ®· giµnh cho nh©n d©n vµ dµnh cho em. Sù lµm viÖc tËn t×nh vµ gióp ®ì mäi ngêi cña c¸c c¸n bé y tÕ lu«n ®em l¹i tiÕn th¬m vµ mËt ngät cho ®êi, xøng ®¸ng víi c©u:“l¬ng y nh tõ mÉu”. Chóc cho sù ®i lªn cña tr¹m y tÕ x· Hîp Thµnh ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch kh«ng chØ vÒ mÆt chøc danh mµ bªn c¹nh ®ã n©ng cao vÒ chuyªn m«n h¬n n÷a ®Ó søc kháe cña mäi ngêi d©n ®îc ch¨m sãc mét c¸ch tèt nhÊt, hiÖu qña nhÊt. Kh«ng nh÷ng riªng em vÒ n¬i em ®· thùc tËp, bªn c¹nh ®ã em c¸m ¬n trêng Trung häc kÜ thuËt dîc Phó Thä ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp chóng em rÊt nhiÒu trong häc tËp vµ thùc hµnh. 12
- Xem thêm -