Tài liệu Báo cáo thực tập tại ngân hàng tmcp hàng hải việt nam – chi nhánh quảng ninh

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Thùc hiÖn chñ tr¬ng ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ níc, nÒn kinh tÕ níc ta ®· chuyÓn sang vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Víi c¬ chÕ nµy ®· t¹o ra cho c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam cã quyÒn tù chñ kinh doanh,ph¸t huy ®îc tÝnh s¸ng t¹o cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn c¬ chÕ nµy còng ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp rÊt nhiÒu th¸ch thøc míi trong viÖc ®èi ®Çu víi c¹nh tranh vµ buéc c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¶i kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao trong tÊt c¶ c¸c chØ tiªu cña m×nh. C«ng ty Cæ phÇn may Th¨ng Long lµ c«ng ty ®îc thµnh lËp tõ trong nh÷ng n¨m míi gi¶i phãng miÒn B¾c (1958) víi bÒ dµy ho¹t ®éng l©u n¨m cña m×nh, c«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh kh¶ng ®Þnh chç ®øng cña m×nh trªn thÞ trêng, trë thµnh mét trong nh÷ng con chim ®Çu ®µn cña ngµnh c«ng nghiÖp may ViÖt Nam. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty kh«ng ph¶i kh«ng gÆp nh÷ng khã kh¨n. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty cïng víi sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy GS.TS. Ph¹m Ngäc KiÓm ®· gióp em lùa chän ®Ò tµi: "Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Cæ phÇn may Th¨ng Long giai ®o¹n 2000 - 2005" lµm chuyªn ®Ò thùc tËp. B»ng nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®ù¬c trang bÞ trong qu¸ tr×nh häc tËp em ®· cè g¾ng hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy mét c¸ch tèt nhÊt. Tuy nhiªn do sù giíi h¹n trong kiÕn thøc, ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai lÇm vµ h¹n chÕ. V× vËy em mong nhËn ®îc sù nhËn xÐt vµ chØ b¶o cña c¸c thÇy c«. Ngoµi lêi më ®Çu, ®Ò tµi cßn bao gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long Ch¬ng II: Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long Ch¬ng I Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng long - Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long - Tªn giao dÞch quèc tÕ: Thang Long Garment Company (Thaloga) - Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn - C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn: Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ngµnh, nghÒ kinh doanh: may mÆc, gia c«ng may mÆc -Trô së chÝnh: 250 Minh Khai - QuËn Hai Bµ Trng - Hµ Néi. - Sè ®iÖn tho¹i: 84.4.8-623372 - Fax: 84.4.268340 - Trung t©m giao dÞch vµ giíi thiÖu s¶n phÈm: 39 Ng« QuyÒn Hµ Néi - Chi nh¸nh Th¨ng Long t¹i H¶i Phßng: 174 Lª Lai - Ng« QuyÒn - Hµ Néi. - Tel: 84.31.48263 1. §iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh ra ®êi: Sau khi hoµn thµnh c¬ b¶n c«ng viÖc kh«i phôc kinh tÕ, hµn g¾n vÕt th¬ng chiÕn tranh, nh©n d©n miÒn B¾c vµ thñ ®« Hµ Néi bíc vµo thêi kú thùc hiÖn kÕ ho¹ch ba n¨m c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa, bíc ®Çu ph¸t triÓn kinh tÕ v¨n ho¸. NghÞ quyÕt bé chÝnh trÞ ngµy 12/9/1959 kh¼ng ®Þnh: "X©y dùng Hµ Néi thµnh mét thµnh phè c«ng nghiÖp vµ mét trung t©m kinh tÕ”. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt Bé chÝnh trÞ vµ chñ tr¬ng cña thµnh uû Hµ Néi; c¸c cÊp, c¸c ngµnh Thµnh phè ®· kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c Bé, ngµnh Trung ¬ng ®Ó x©y dùng m¹ng líi c«ng nghiÖp quèc doanh. Trung ¬ng ®Çu t x©y dùng mét sè nhµ m¸y: C¬ khÝ Hµ Néi, DÖt kim §«ng Xu©n, Cao su Sao Vµng… N»m trong ®iÒu kiÖn vµ bèi c¶nh lÞch sö ®ã, Bé Ngo¹i th¬ng (nay lµ Bé Th¬ng m¹i) chñ tr¬ng thµnh lËp mét c¬ së may mÆc xuÊt khÈu t¹i Hµ Néi. Ngµy 15/4/1958, Bé giao cho Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm thµnh lËp mét nhãm nghiªn cøu víi nhiÖm vô lµ liªn l¹c c¸c Ban thñ c«ng nghiÖp, c¸c khu phè, huyÖn ngo¹i thµnh, n¾m t×nh h×nh sè lîng thî may, sè lîng m¸y may t nh©n ®Ó tiÕn tíi thµnh lËp c¸c tæ s¶n xuÊt; tæ chøc tham quan, nghiªn cøu, kinh nghiÖm ë xÝ nghiÖp may cña b¹n; sö dông mét sè m¸y may hiÖn cã t¹i Tæng C«ng ty, tiÕn hµnh may thö mét sè hµng mÉu ¸o s¬ mi, Pijama, tr×nh bµy triÓn l·m t¹i khu héi chî YÕt Kiªu nh»m môc ®Ých võa giíi thiÖu hµng, võa tham kh¶o ý kiÕn kh¸ch hµng. Sau gÇn mét th¸ng chuÈn bÞ, ngµy 08/05/1958 Bé Ngo¹i th¬ng ®· chÝnh thøc ra QuyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty may mÆc xuÊt khÈu, thuéc Tæng c«ng ty xuÊt khÈu t¹p phÈm.V¨n phßng c«ng ty ®ãng t¹i sè nhµ 15 phè Cao B¸ Qu¸t Hµ Néi. Tæng sè c¸n bé, c«ng nh©n ngµy ®Çu cña c«ng ty lµ 28 ngêi. §©y lµ sù kiÖn ®¸nh dÊu ra ®êi cña mét c«ng ty may mÆc xuÊt khÈu ®Çu tiªn cña ViÖt Nam. Hµng cña c«ng ty xuÊt sang c¸c níc §«ng ¢u trong phe chñ nghÜa x· héi lóc bÊy giê, b¸o hiÖu mét triÓn väng vµ t¬ng lai t¬i s¸ng cña ngµnh may mÆc xuÊt khÈu ViÖt Nam. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c«ng ty: Tr¶i qua nh÷ng khã kh¨n gian khæ C«ng ty may Th¨ng Long ngµy cµng ph¸t triÓn vµ trëng thµnh. Nh×n chung toµn bé qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty tr¶i qua c¸c giai ®o¹n cô thÓ, tiªu biÓu sau: * Giai ®o¹n 1958 - 1965: Sau khi ®îc ký QuyÕt ®Þnh thµnh lËp, Ban chñ nhiÖm c«ng ty ®· sím x¸c ®Þnh c¸c nhiÖm vô träng t©m vµ æn ®Þnh bé m¸y tæ chøc, ph©n c«ng c¸n bé thµnh c¸c phßng chuyªn m«n (tæ chøc, hµnh chÝnh, kÕ ho¹ch ®Çu t, tµi vô, kü thuËt, gia c«ng, bã c¾t, thu ho¸, lµ, ®ãng gãi, ®ãng hßm). Sè lîng thî may cã ®îc lµ 2000 ngêi vµ kho¶ng 1700 m¸y. Cuèi n¨m 1958, ®Çu n¨m 1959, phong trµo thi ®ua s¶n xuÊt: "NhiÒu nhanh, tèt, rÎ", c¶i tiÕn kü thuËt, t¨ng n¨ng suÊt, h¹ gi¸ thµnh ®îc triÓn khai ë nhiÒu xÝ nghiÖp, nhµ m¸y. Díi sù l·nh ®¹o cña chi bé §¶ng, c«ng ty tiÕn hµnh thi ®ua. Ngµy 15/12/1958, c«ng ty hoµ thµnh xuÊt s¾c kÕ ho¹ch n¨m. N¨m 1959: kÕ ho¹ch c«ng ty ®îc giao t¨ng gÊp 3 lÇn, thªm 4 s¶n phÈm míi: Pijama; ¸o ma, ¸o m¨ng t« nam, m¨ng t« n÷. §éi ngò c«ng nh©n chÝnh thøc cña c«ng ty t¨ng nhanh ®Õn con sè 2.361 ngêi; c¸c c¬ së gia c«ng lªn ®Õn 3.524 ngêi. Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty ®îc x©y dùng hoµn chØnh mét bíc. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt n¨m 1959 hoµn thµnh xuÊt s¾c, ®¹t 102% so víi kÕ ho¹ch, trang bÞ thªm ®îc 400 m¸y ch©n ®¹p vµ mét sè c«ng cô kh¸c ®Ó chuyÓn híng tõ gia c«ng sang tù tæ chøc s¶n xuÊt ®¶m nhiÖm 50% kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, vµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn nghiªn cøu d©y chuyÒn c«ng nghÖ hîp lý ho¸ n©ng cao n¨ng suÊt. N¨m 1960: C«ng ty tæ chøc triÓn l·m, giíi thiÖu c¸c ph¬ng thøc tæ chøc s¶n xuÊt ban ®Çu; c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt khÐp kÝn, ®Æc biÖt lµ kh©u c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao s¶n xuÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm. N¨m 1961: B¾t ®Çu thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt Mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña c«ng ty tõ n¨m 1958 - 1965 KÕ ho¹ch Thùc hiÖn TH/KH Gi¸ trÞ TSL N¨m (s¶n phÈm) (s¶n phÈm) (%) (®ång) 1958 346700 391120 112,81 840822 1959 1139500 1164322 102,18 1156340 1960 1308900 1520419 116,16 3331968 1961 2664500 2763086 103,70 5526172 1962 3620000 3747920 103,53 70493840 1963 3800000 3990754 105,02 7981778 1964 460000 4080500 102,01 8033778 1965 3632000 3754581 103,40 7509162 * Giai ®o¹n tõ 1965 - 1975: 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tõ n¨m 1966 ®Õn n¨m 1968, do Mü më réng chiÕn tranh ra miÒn B¾c, C«ng ty bÞ ®¸nh ph¸, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ph©n t¸n, sè giê ngõng viÖc nhiÒu h¬n sè giê lµm viÖc. Tuy nhiªn, c«ng nh©n viªn cña c«ng ty vÉn cè g¾ng thêng xuyªn b¸m m¸y, b¸m xëng, khi cã ®iÖn, hoÆc ngay khi døt tiÕng bom ®¹n l¹i b¾t tay ngay vµo s¶n xuÊt. Tuy khi ®¹t chØ tiªu kÕ ho¹ch, nhng 2 n¨m s¶n xuÊt 1967 - 1968 minh chøng cho truyÒn thèng ®Êu tranh c¸ch m¹ng, ngêi s¸ng phÈm chÊt ngêi c«ng nh©n may. N¨m 1969 - 1972: Thùc hiÖn ph¬ng ch©m g¾n s¶n xuÊt víi tiªu thô, ®i ®«i víi kinh doanh cã l·i, n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm. N¨m 1973 - 1975: T×nh h×nh s¶n xuÊt cã rÊt nhiÒu tiÕn bé, tæng s¶n lîng t¨ng, hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch; n¨m 1973 ®¹t 100,77%; n¨m 1974 ®¹t 102,28%; n¨m 1975 ®¹t 102,27%. ChÊt lîng s¶n phÈm ngµy mét tèt h¬n. Toµn bé l« hµng xuÊt n¨m 1975 qua kiÓm tra cña kh¸ch hµng ®¹t 98,3%. * Giai ®o¹n 1976 - 1988: Sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt tõ n¨m 1976 - 1980 N¨m 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 KÕ ho¹ch (s¶n phÈm) 5.248.000 5.526.000 6.802.000 6.800.000 4.752.000 5.650.380 5.876.900 6.020.000 6.999.755 7.483.000 8.000.500 Thùc hiÖn (s¶n phÈm) 5.476.928 5..767.260 6.826069 9.690.000 4.890.000 5.730.000 5.876.900 6.580.325 7.353.364 7.483.000 8.638.176 TH/KH (%) 144,36 104,37 100,36 102,79 102,90 101,409 100,00 109,31 105,05 100 107,97 N¨m 1976 - 1980: XÝ nghiÖp trang bÞ thªm 84 m¸y may b»ng vµ 36 m¸y 2 kim 5 chØ. Nghiªn cøu chÕ t¹o 500 chi tiÕt g¸ l¾p l·m c÷ g¸ cho hµng s¬mi, ®¹i tu m¸y ph¸t ®iÖn 100 kw. Nghiªn cøu c¶i tiÕn d©y chuyÒn ¸o s¬ mi, nghiªn cøu 17 mÆt hµng míi, ®îc ®a vµo s¶n xuÊt 10 lo¹i. - N¨m 1979: xÝ nghiÖp ®îc Bé quyÕt ®Þnh ®æi tªn míi: xÝ nghiÖp may Th¨ng Long. - N¨m 1982 - 1986: §Çu t chiÒu s©u, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt gia c«ng hµng xuÊt khÈu. - 12/1986: §¹i héi §¶ng lÇn thø VI ®Ò ra ba môc tiªu kinh tÕ: l¬ng thùc, thùc phÈm, hµng tiªu dïng vµ hµng xuÊt khÈu. C«ng ty may Th¨ng Long gÆp nhiÒu khã kh¨n nh: biÕn ®éng gi¸ c¶, thiÕu thèn nguyªn liÖu… kh¾c phôc khã 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh¨n trªn, xÝ nghiÖp chñ ®éng s¸ng t¹o nguån nguyªn liÖu qua con ®êng liªn kÕt víi UNIMEX, nhµ m¸y dÖt 8-3 vµ nhiÒu ®¬n vÞ kh¸c. Khi thiÕu nguyªn liÖu lµm hµng xuÊt khÈu, xÝ nghiÖp nhanh chãng chuyÓn sang lµm hµng néi ®Þa. N¨m 1987, tæng s¶n phÈm giao nép ®¹t 108,87%, hµng xuÊt khÈu ®¹t 101,77%. ChÆng ®êng 30 n¨m ®i qua lµ chÆng ®êng ®Çy khã kh¨n thö th¸ch: hai lÇn ®èi chäi víi cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc Mü, 4 lÇn thay ®æi ®Þa ®iÓm, 5 lÇn thay ®æi c¬ quan chñ qu¶n, 9 lÇn thay ®æi l·nh ®¹o chñ chèt. Nguyªn vËt liÖu, s¶n xuÊt lu«n trong t×nh tr¹ng thiÕu thèn, nhng xÝ nghiÖp vÉn v÷ng bíc tiÕn lªn. * Giai ®o¹n 1988 - 2003: Theo ®Þnh híng chiÕn lîc cña xÝ nghiÖp, ngay tõ n¨m 1990 xÝ nghiÖp ®· chó träng t×m kiÕm vµ më réng thÞ trêng míi. Th¸ng 6/1992: xÝ nghiÖp ®æi tªn thµnh "C«ng ty may Th¨ng Long" Trong 2 n¨m 1993 - 1994: C«ng ty chó träng më réng s¶n xuÊt, më réng kinh doanh, ®Çu t chiÒu s©u, t¨ng cêng kinh doanh liªn kÕt víi c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi níc. N¨m 1995, C«ng ty ®· më thªm ®îc nhiÒu thÞ trêng míi vµ quan hÖ hîp t¸c víi nhiÒu C«ng ty níc ngoµi. N¨m 1995 so víi 1994 gi¸ trÞ tæng s¶n lîng t¨ng 12%; doanh thu t¨ng 18% , nép ng©n s¸ch t¨ng 25,2% thu nhËp b×nh qu©n t¨ng 14,4%. - N¨m 1996, c«ng ty ®Çu t 6 tû ®ång ®Ó c¶i t¹o nhµ xëng, mua s¾m thiÕt bÞ míi, thµnh lËp xÝ nghiÖp may Nam H¶i t¹i thµnh phè Nam §Þnh. Sau khi Mü tuyªn bè bá cÊm vËn víi ViÖt Nam, c«ng ty lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn cña ngµnh may mÆc ViÖt Nam ®· xuÊt khÈu ®îc 20.000 ¸o s¬mi bß sang thÞ trêng Mü. - N¨m 2001, c«ng ty tiÕp tôc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y may Hµ Nam. - N¨m 2001, c«ng ty cã nhiÒu s¶n phÈm, mÆt hµng míi th©m nhËp thÞ trêng. LÇn ®Çu tiªn c«ng ty xuÊt sang thÞ trêng Mü gÇn 20.000 s¶n phÈm vets n÷ ®îc kh¸ch hµng a chuéng. - §Õn nay, m¹ng líi tiªu thô hµng néi ®Þa cña c«ng ty lªn tíi 80 ®¹i lý. N¨m 2004, C«ng ty ®· tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ theo QuyÕt ®Þnh sè 1469/Q§-TCCB ngµy 26/6/2003 cña Bé c«ng nghiÖp vÒ viÖc cæ phÇn ho¸ c«ng ty may Th¨ng Long trùc thuéc tæng C«ng ty dÖt may ViÖt Nam.Nh vËy, C«ng ty may Th¨ng Long chÝnh thøc ho¹t ®éng theo h×nh thøc C«ng ty cæ phÇn kÓ tõ ngµy 1/1/2004. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nh vËy, chÆng ®êng dµi 47 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty may Th¨ng Long cã thÓ nãi lµ mét chÆng ®êng ®Çy gian khã thö th¸ch vµ phÊn ®Êu v¬n lªn hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô. Vinh dù lµ mét ®¬n vÞ ®Çu tiªn lµm mÆt hµng may xuÊt khÈu ®· hun ®óc lßng tù hµo, nghÞ lùc vµ ý chÝ phi thêng cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty may Th¨ng Long; xøng ®¸ng víi niÒm tin yªu tin tëng mµ §¶ng vµ Nhµ níc giao phã. Thµnh tÝch ®ã ®îc ghi nhËn qua nh÷ng tÊm hu©n, huy ch¬ng cao quý. 1 Hu©n ch¬ng ®éc lËp h¹ng Nh× (n¨m 2002) 1 Hu©n ch¬ng ®éc lËp h¹ng Ba (n¨m 1997) 1 Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng NhÊt (n¨m 1988) 1 Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng Nh× (n¨m 1983) 1 Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng Ba (n¨m 1978, 1986, 2000, 2002) 1 Hu©n ch¬ng chiÕn c«ng h¹ng NhÊt (n¨m 2000) 1 Hu©n ch¬ng chiÕn c«ng h¹ng Nh× (n¨m 1992) 1 Hu©n ch¬ng chiÕn c«ng h¹ng Ba (n¨m 1996) Ngoµi nh÷ng phÇn thëng cao quý trªn c«ng ty cßn nhËn ®îc nhiÒu b»ng khen vµ giÊy khen cña: Bé C«ng nghiÖp; UBND thµnh phè Hµ Néi, Tæng C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam; UBND QuËn Hai Bµ Trng. - Trªn 45 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ®· cã ®îc nhiÒu kinh nghiÖm vµ nh÷ng bµi häc thiÕt thùc trong qu¶n lý kinh doanh. Víi niÒm tù hµo lµ c«ng ty may mÆc xuÊt khÈu ®Çu tiªn cña ®Êt níc víi bÒ dµy 47 n¨m, cïng víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn giµu n¨ng lùc, t©m huyÕt víi c«ng ty vµ víi ®µ ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m qua, ch¾c ch¾n c«ng ty sÏ gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh c«ng vµ cã vÞ thÕ lín trong th¬ng trêng trong níc còng nh quèc tÕ. 3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty 3.1.NhiÖm vô: C«ng ty cã nhiÖm vô chÝnh sau: -X©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh, tÝn dông,gi¸ c¶ vµ ®Çu t ph¸t triÓn nh»m n©ng cao s¶n lîng vµ chÊt lîng hµng xuÊt khÈu. -Nghiªn cøu luËt ph¸p quèc tÕ, c¸c th«ng lÖ kinh doanh cÇn n¾m v÷ng nhu cÇu thÞ hiÕu, gi¸ c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm may mÆc, t liÖu s¶n xuÊt, t liÖu tiªu dïng, phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh may mÆc thêi trang. -Nghiªn cøu c¸c ®èi tîng c¹nh tranh ®Ó ®a ra c¸c ph¬ng ¸n xuÊt nhËp khÈu gi÷ v÷ng c¸c thÞ trêng cã lîi nhÊt. -Thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch c¸n bé, chÕ ®é qu¶n lÝ tµi s¶n, tµi chÝnh,lao ®éng, tiÒn l¬ng,qu¶n lÝ vµ thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng, kh«ng ngõng ®µo t¹o båi dìng n©ng cao nghiÖp vô, tr×nh ®é v¨n hãa tay nghÒ cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.2 Chøc n¨ng: C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long cã nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n sau: - TiÕn hµnh viÖc s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm may mÆc phôc vô tiªu dïng trong vµ ngoµi níc -TiÕn hµnh kinh doanh xuÊt khÈu trùc tiÕp, gia c«ng s¶n phÈm may mÆc cã chÊt lîng cao. - §¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh, c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - B¶o vÖ doanh nghiÖp, m«i trêng, gi÷ g×n an toµn x· héi. Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, chÝnh s¸ch Nhµ níc. 3.3 QuyÒn h¹n: C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét tæ chøc kinh tÕ cã t c¸ch ph¸p nh©n nªn cã nh÷ng quyÒn h¹n sau: - Qu¶n lÝ vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi s¶n, vèn, lao ®éng hiÖn cã, kh«ng ngõng t¨ng thªm gi¸ trÞ tµi s¶n vµ lµm ®Çy ®ñ nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ níc. - TiÕn hµnh ho¹t ®éng liªn doanh liªn kÕt kh¸c nhau phï hîp víi luËt c«ng ty vµ luËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, x· héi tríc tæng c«ng ty. - TiÕp xóc ®µm ph¸n vµ kÝ kÕt hîp ®ång víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi níc, ®îc cö ngêi ®i tham quan, kh¶o s¸t, tham gia héi chî, triÓn l·m ë níc ngoµi vµ ®îc mêi c¸c chuyªn gia, cè vÊn níc ngoµi vµo tham gia trong lÜnh vùc s¶n xuÊt cña c«ng ty. - §îc huy ®éng vèn trong vµ ngoµi níc ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty khi ®· ®îc phÐp cña cÊp trªn.V× ®· tiÕn hµnh cæ phÇn hãa tõ n¨m 2004 cho nªn c«ng ty cã quyÒn huy ®éng vèn cæ phÇn t nh©n vµ tËp thÓ ®ãng gãp vµo c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cu¶ c«ng ty. - C«ng ty cã quyÒn ®îc phÐp lùa chän ng©n hµng thuËn lîi cho viÖc giao dÞch cu¶ m×nh, ®îc quyÒn më c¸c chi nh¸nh, c¬ quan ®¹i diÖn,hÖ thèng cöa hµng ph©n phèi s¶n phÈm, c¸c ®¹i lÝ trong ph¹m vi toµn quèc còng nh quèc tÕ. - Tham gia c¸c héi chî, triÓn l·m, qu¶ng c¸o c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. - X©y dùng, söa ®æi, bæ sung, hoµn thiÖn c¸c quy chÕ, chÝnh s¸ch trong lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng may mÆc thêi trang. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.4 Ph¹m vi ho¹t ®éng: - MÆt hµng s¶n xuÊt chñ yÕu cña c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long lµ c¸c s¶n phÈm may nh: quÇn ¸o bß, ¸o jacket ,¸o dÖt kim c¸c läai, ¸o s¬mi… C«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®îc mÆt hµng chñ lùc ë tõng thÞ trêng kh¸c nhau. C«ng ty ®· x©y dùng ®îc cho m×nh hÖ thèng s¶n xuÊt nhµ xëng… chñ yÕu n»m ë Hµ Néi vµ mét vµi tØnh phÝa B¾c. Ngoµi ra c«ng ty còng ®· x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng c¸c cöa hµng ph©n phèi vµ giíi thiÖu s¶n phÈm trªn c¶ ba miÒn B¾c, Trung, Nam ®Ó ngµy mét ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty. - Ngoµi viÖc tiªu thô s¶n phÈm ë thÞ trõ¬ng trong níc, c«ng ty cßn tiÕn hµnh c¸c häat ®éng xuÊt khÈu cña m×nh ra c¸c thÞ trêng níc ngoµi nh:Mü, EU, Canada,NhËt... - C«ng ty còng tiÕn hµnh häat ®éng nhËp khÈu c¸c lo¹i m¸y mãc, trang thiÕt bÞ , nguyªn v©t liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. - C«ng ty tiÕn hµnh c¸c quan hÖ giao dÞch trùc tiÕp hoÆc qua trung gian víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc ®Ó kÝ kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, chuyÓn giao c«ng nghÖ, liªn doanh liªn kÕt, ®Çu t ph¸t triÓn. Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, c«ng ty lu«n cè g¾ng phÊn ®Êu ®Ó cã thÓ liªn tôc më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh kh«ng chØ víi thÞ trõ¬ng néi ®Þa mµ cßn c¶ trªn c¸c thÞ trõ¬ng quèc tÕ. S¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra b©y giê kh«ng chØ phôc vô cho mét lo¹i ®èi tîng nµo ®ã mµ phôc vô chung cho mäi tÇng líp x· héi, phï hîp víi thu nhËp cña nh÷ng thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 2 Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long I. C¸c ®Æc ®iÓm cña C«ng ty cã Liªn quan ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh 1. §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Tuy ®· ®îc cæ phÇn hãa n¨m 2004 nhng C«ng ty may Th¨ng Long vÉn thuéc Tæng C«ng ty may ViÖt Nam. V× vËy, bé m¸y tæ chøc qu¶n lý vÉn ®îc gi÷ theo ph¬ng thøc cò ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å 1 (trang bªn). Qua s¬ ®å cho ta thÊy c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ®îc tiÕn hµnh theo ph¬ng ph¸p qu¶n lý trùc tuyÕn víi sù chØ ®¹o tõ trªn xuèng, bao gåm c¸c phßng ban tham mu víi ban gi¸m ®èc theo tõng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh gióp ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cã lîi cho c«ng ty. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty ®îc tæ chøc gän nhÑ, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cao, cung cÊp kÞp thêi mäi th«ng tin kinh doanh nãi chung vµ cña c«ng ty may Th¨ng Long nãi riªng. Sù cång kÒnh, chång chÐo hay ®¬n gi¶n hãa qu¸ møc bé m¸y tæ chøc qu¶n lý ®Òu kh«ng Ýt nhiÒu mang ®Õn nh÷ng ¶nh hëng tiªu cùc tíi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña b¶n th©n c«ng ty. V× vËy, trong toµn bé qu¸ tr×nh dµi h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña m×nh, C«ng ty may Th¨ng Long lu«n cè g¾ng hoµn thiÖn tèt bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña m×nh nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tèi u. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å 1: Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Chñ tÞch Héi §ång Qu¶n TrÞ Tæng Gi¸m ®èc Phã tæng Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt Phßng kü thuËt Phßng kinh doanh néi ®Þa Phã Tæng Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt V¨n phßng Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr êng Phßng chuÈn bÞ s¶n xuÊt Phßng KÕ to¸n tµi vô Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp thµnh viªn Nh©n viªn thèng kª c¸c xÝ nghiÖp PX I PX II PX III PX s¶n xuÊt nhùa Phã tæng Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh Trung t©m TM >SP Cöa hµng thêi trang XN dÞch vô ®êi sèng Cöa hµng trëng Nh©n viªn thèng kª c¸c xÝ nghiÖp XN may XN may Hµ Nam Nam H¶i PX thªu 10 XN phô trî XN ThiÕt kÕ TT PX Mµi 2. §Æc ®iÓm vÒ ®éi ngò lao ®éng KÓ tõ khi thµnh lËp, tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty lµ 28 ngêi, ®Õn nay sè lîng lao ®éng cña c«ng ty t¨ng lªn ®¸ng kÓ. B¶ng1: T×nh h×nh biÕn ®éng chung lao ®éng cña c«ng ty giai ®o¹n 2000-2005 Tæng sè Lîng t¨ng tuyÖt Tèc ®é ph¸t triÓn Tèc ®é t¨ng (%) ChØ tiªu ®èi (ngêi) (%) L§ (ng- Liªn §Þnh Liªn §Þnh Liªn N¨m §Þnh gèc êi) hoµn gèc hoµn gèc hoµn 2000 2166 -100,00 100,00 2001 2300 134 134 106,19 106,19 6,19 6,19 2002 2717 217 351 109,43 116,20 9,43 16,20 2003 3166 649 1000 125,78 146,17 25,78 46,17 2004 2787 -379 621 88,03 128,67 -11,97 28,67 2005 3217 108 1051 103,47 147,52 3,47 48,52 Theo sè liÖu tõ b¶ng tªn ta thÊy trong thêi kú 2000-2005, tæng sè lao ®éng cña c«ng ty t¨ng liªn tôc tuy nhiªn tèc ®é t¨ng kh«ng æn ®Þnh. NÕu nh tõ n¨m 2000-2003, lîng lao ®éng lu«n t¨ng ®Òu tõ 6,19% cña n¨m 2001/2000; 9,43% cña n¨m 2002/2001; ®Æc biÖt lµ 25,78% cña n¨m 2003/2002. §iÒu nµy chØ ra r»ng c«ng ty ®ang më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt thu hót ®îc mét lîng lao ®éng. §©y lµ mét tÝn hiÖu ®¸ng mõng bëi nã kh«ng chØ ®¬n thuÇn mang biÓu hiÖn cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tèt mµ nã cßn lµ yÕu tè tÝch cùc vÒ mÆt x· héi lµ gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng lo¹t lao ®éng. Tuy nhiªn, n¨m 2004 sè lîng c«ng nh©n l¹i cã hiÖn tîng gi¶m sót, lîng lao ®éng gi¶m 11,97% t¬ng øng víi 379 lao ®éng. Cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau ®Ó x¶y ra hiÖn tîng nµy nhng mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh ®ã chÝnh lµ viÖc n¨m 2004, c«ng ty tiÕn hµnh cæ phÇn hãa doanh nghiÖp. Qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, bè trÝ, s¾p xÕp l¹i lao ®éng, gi¶m bít sè lao ®éng kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu s¶n xuÊt, kh«ng cã nhu cÇu sö dông nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Sè lao ®éng rêi khái doanh nghiÖp do c¸c nguyªn nh©n chÝnh lµ vÒ hu sím vµ tù nguyÖn chuyÓn sang m«i trêng míi, kh«ng cã ngêi lao ®éng nµo bÞ sa th¶i hoÆc buéc ph¶i nghØ viÖc. ViÖc kh«ng ngõng gia t¨ng vÒ sè lîng lao ®éng lµ mét chØ tiªu tèt thÓ hiÖn t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn.Sè lîng lao ®éng t¨ng lªn ®ång nghÜa víi viÖc quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty ngµy cµng ®îc më réng tuy nhiªn nã cha ph¶n ¸nh hÕt ®îc ®Æc ®iÓm cña ®éi ngò lao ®éng ¶nh hëng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, mµ cßn ph¶i xem xÐt vÒ mÆt chÊt lîng cña ngêi lao ®éng. B¶ng 2: T×nh h×nh chÊt lîng lao ®éng cña c«ng ty giai ®o¹n 2000-2005 §¬n vÞ: ngêi Lao C«ng Tr×nh ®é Tæng sè Cao Trung N¨m ®éng nh©n §¹i häc L§ kh¸c lao ®éng ®¼ng cÊp gi¸n tiÕp trùc tiÕp 2000 2.166 600 1.566 50 68 158 1890 2001 2.300 573 1.727 70 69 132 2029 2002 2.517 550 1.967 77 68 105 22 2003 3.166 519 2.647 105 77 103 2.881 2004 2.787 410 2.377 110 83 90 245 2005 3.217 380 2.837 153 94 97 286 So víi n¨m 2000, sè lîng lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc t¨ng lªn gÇn 3 lÇn vµ cao ®¼ng t¨ng lªn xÊp xØ 1,3 lÇn. Lîng lao ®éng gi¸n tiÕp gi¶m 1,578 lÇn tõ 600 lao ®éng n¨m 2000 xuèng cßn 380 lao ®éng n¨m 2005. §èi víi mçi doanh nghiÖp nãi chung, viÖc gi¶m dÇn lîng lao ®éng mµ vÉn ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh tèt lµ mét ®iÒu cÇn thiÕt. §iÒu nµy nh»m gióp bé m¸y qu¶n lý kh«ng qu¸ rêm rµ, h¹n chÕ ®îc c¸c chi phÝ qu¶n lý l·ng phÝ. Còng trong giai ®o¹n nµy, lùc lîng c«ng nh©n trùc tiÕp t¨ng lªn kho¶ng 2 lÇn, cho thÊy c«ng ty ngµy cµng më réng ®îc s¶n xuÊt, thu hót ®îc mét lîng lao ®éng ®«ng ®¶o. Khi míi thµnh lËp ®éi ngò lao ®éng trùc tiÕp cña c«ng ty hÇu nh cha cã kinh nghiÖm ®Ó cã thÓ tiÕp cËn víi c«ng nghÖ cao. §Õn nay ®éi ngò lao ®éng nµy ®· ®îc ®µo t¹o qua c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp d¹y nghÒ, mét sè c«ng nh©n ®øng ®Çu d©y chuyÒn ®· ®îc göi ®i ®µo t¹o ë níc ngoµi. Hä cã thÓ söa ch÷a háng hãc m¸y mãc mµ kh«ng cÇn thuª chuyªn gia níc ngoµi. §éi ngò c«ng nh©n may, thªu, lµ… cã kinh nghiÖm vµ cã tay nghÒ ®· ® îc thùc nghiÖm qua c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian qua. §éi ngò lao ®éng gi¸n tiÕp cña c«ng ty ®îc ®µo t¹o phÇn ®«ng t¹i c¸c trêng ®¹i häc vµ cao ®¼ng nh: Kinh tÕ quèc d©n, Ngo¹i th¬ng, Tµi chÝnh KÕ to¸n, Cao ®¼ng c«ng nghiÖp… NhiÒu ngêi ®· qua ®µo t¹o chuyªn ngµnh. §éi ngò lao ®éng gi¸n tiÕp nµy ®· ®¸p øng ®ñ c¸c kü n¨ng cÇn thiÕt vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, am hiÓu thÞ trêng thêi trang trong níc còng nh quèc tÕ. §éi ngò l·nh ®¹o cña c«ng ty lµ nh÷ng c¸n bé dµy d¹n kinh nghiÖm, cã ngêi ®· g¾n bã víi c«ng ty hµng chôc n¨m, ®ång thêi c«ng ty cßn sö dông c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc lµm lùc lîng kÕ cËn trong t¬ng lai gÇn. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Æc ®iÓm, tÝnh chÊt cña c«ng viÖc ®ßi hái sù khÐo lÐo, tinh tÕ, cÇn cï… v× vËy tû lÖ lao ®éng n÷ trong c«ng ty chiÕm phÇn lín. Cã thÓ nãi lao ®éng lµ yÕu tè c¬ b¶n, lµ cèt lâi cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c s¶n phÈm ®îc t¹o ra cã ¶nh hëng rÊt lín cña lao ®éng. Lao ®éng kh«ng chØ ®¬n thuÇn t¹o ra sè lîng s¶n phÈm mµ nã cßn cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng cña s¶n phÈm ®ã. Qua b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty kh«ng chØ chó träng ®Õn viÖc më réng quy m« vÒ lao ®éng mµ cßn chó ý n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, s¾p xÕp c¬ cÊu lao ®éng hîp lý. §©y lµ c¸c yÕu tè quan träng ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty. §Ó cã ®îc nh÷ng thµnh qu¶ nµy, c«ng ty d· ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p tháa ®¸ng ®Ó ph¸t huy m¹nh mÏ nh÷ng tiÒm n¨ng cña ngêi lao ®éng. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®ã ®Ó ®îc thÓ hiÖn qua viÖc tr¶ l¬ng cho ®· ngêi lao ®éng. B¶ng 3: Thu nhËp b×nh qu©n cña lao ®éng giai ®o¹n 2000-2005 §¬n vÞ: ®ång/th¸ng N¨m 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ChØ tiªu Thu nhËp 1.000.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 b×nh qu©n Trong c¸c n¨m qua, thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng cã sù t¨ng lªn, nh×n chung ë kho¶ng møc 1.300.000 ®ång. NÕu so s¸nh víi møc l¬ng b×nh qu©n cña mét sè c«ng ty kh¸c cïng ngµnh th× møc l¬ng nµy lµ t¬ng ®èi tèt, cã kh¶ n¨ng t¹o thu hót víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, gióp hä yªn t©m g¾n bã l©u dµi víi c«ng ty, mang l¹i nh÷ng ¶nh hëng tèt ®Õn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh vµ t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty. §èi víi vÊn ®Ò tr¶ l¬ng, c«ng ty cè g¾ng x©y dùng mét thang l¬ng hîp lý, c«ng b»ng phï hîp víi tr×nh ®é tay nghÒ cña tõng c«ng nh©n kÕt hîp víi l¬ng thëng ®Ó khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng chuyªn t©m vµo c«ng viÖc nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn tiÕn hµnh mua b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ… cho ng êi lao ®éng. Nh÷ng viÖc lµm trªn ®· gióp ngêi lao ®éng nhiÖt t×nh h¬n víi c«ng viÖc, kh«ng ngõng c¶i thiÖn n¨ng suÊt lao ®éng. Ngoµi ®éi ngò c«ng nh©n th× viÖc sö dông c¸n bé chuyªn viªn ®óng víi chøc n¨ng, chuyªn m«n, tr×nh ®é qu¶n lý ®· gióp n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. 3. §Æc ®iÓm s¶n phÈm cña c«ng ty 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Do ®Æc thï cña lÜnh vùc c«ng nghiÖp thêi trang, phôc vô cho nhu cÇu ph¸t triÓn ngµy cµng cao cña x· héi. Con ngêi lu«n cã nhu cÇu ¨n mÆc ®Ñp h¬n (tÊt nhiªn c¸i ®Ñp cßn phô thuéc vµo yÕu tè v¨n hãa cña tõng d©n téc, tõng løa tuæi, tõng giai ®o¹n thay ®æi ph¸t triÓn x· héi …) nh ng nh×n chung ®Òu híng tíi sù hµi hßa gi÷a gi¶n dÞ víi trang träng, tao nh· mµ lÞch sù, s¶n phÈm ®Ñp nhng gi¸ trÞ sö dông ph¶i cao… C«ng ty may Th¨ng Long hiÖn nay s¶n xuÊt h¬n 20 mÆt hµng xuÊt khÈu, nh×n chung lµ c¸c s¶n phÈm th«ng thêng, phæ biÕn nh: ¸o Jacket, ¸o s¬ mi, quÇn ©u, quÇn bß, ¸o dÖt kim vµ c¸c lo¹i quÇn ¸o kh¸c … rÊt thÝch hîp víi ®¹i ®a sè thÞ trêng xuÊt khÈu còng nh thÞ trêng trong níc. Tuy nhiªn, do yªu cÇu vÒ tÝnh thêi trang ë mét sè lo¹i mÆt hµng cha ®¹t ®îc nªn viÖc x©m nhËp vµo thÞ trêng cña mét sè níc khã tÝnh lµ vÊn ®Ò cÇn ®îc kh¾c phôc trong thêi gian tíi. Nh÷ng mÆt hµng lu«n tiªu thô ®îc víi khèi lîng lín lµ: ¸o dÖt kim, ¸o s¬ mi vµ quÇn ©u cÇn ®îc cã nh÷ng ph¬ng híng ph¸t triÓn s¶n xuÊt tèt ®Ó ph¸t huy thªm nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®îc. 4. §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm C«ng ty may Th¨ng Long s¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc theo c«ng nghÖ khÐp kÝn víi c¸c lo¹i m¸y mãc chuyªn dông. Mçi mét c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Òu cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng cña s¶n phÈm. C«ng ty ®· tiÕn hµnh chuyªn m«n hãa ë tõng c«ng ®o¹n. Ngµy nay, cã rÊt nhiÒu s¶n phÈm may mÆc kh¸c nhau th©m nhËp vµo thÞ trêng thêi trang. C¸c c«ng ®o¹n chi tiÕt ®Ó chÕ biÕn tõng lo¹i s¶n phÈm tuy cã kh¸c nhau nhng ®Òu ph¶i tu©n thñ theo c¸c giai ®o¹n sau: S¬ ®å 2: Qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Nguyªn vËt liÖu C¾t tr¶i v¶i  ®Æt mÉu  d¾t s¬ ®å  c¾t May: may bé phËn phô  ghÐp thµnh phÈm Lµ Thªu GiÆt, mµi, tÈy §ãng gãi NhËp kho + C«ng ®o¹n c¾t: Nguyªn liÖu ®îc ®a lªn xëng. Sau khi tr¶i v¶i, c«ng nh©n tiÕn hµnh gi¸t s¬ ®å sao cho tiÕt kiÖm ®îc nguyªn liÖu nhng ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÈm. Tïy theo thiÕt kÕ mµ sau khi c¾t xong, s¶n phÈm c¾t cã thÓ ®îc ®em ®i thªu hay kh«ng. + C«ng ®o¹n may: C¸c s¶n phÈm c¾t ë bé phËn phô trî ®îc ®a lªn tæ may ®Ó ghÐp c¸c s¶n phÈm c¾t thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh. Sau ®ã c¸c s¶n phÈm nµy ®îc ®a tíi c¸c ph©n xëng mµi, giÆt, tÈy tr¾ng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt vµ chÊt lîng. + C«ng ®o¹n lµ: C¸c thµnh phÈm ®· ®îc lµm s¹ch, lµm tr¾ng ®îc ®a xuèng bé phËn lµ ®Ó chuÈn bÞ ®ãng gãi. + C«ng ®o¹n gãi: Tæ hoµn thiÖn thùc hiÖn nèt giai ®o¹n cuèi lµ ®ãng gãi thµnh phÈm. + C«ng ®o¹n nhËp kho: Bé phËn b¶o qu¶n tiÕp nhËn nh÷ng s¶n phÈm hoµn thiÖn ®· ®îc ®ãng gãi, lu tr÷ vµ xuÊt kho tiªu thô trªn thÞ trêng. Nh×n chung; ë tõng giai ®o¹n c«ng ty ®Òu sö dông c«ng nghÖ míi cã thÓ s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng ®ßi hái yªu cÇu kü thuËt cao; hao phÝ nguyªn vËt liÖu thÊp. V× vËy, cã thÓ gi¶m gi¸ thµnh t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho s¶n phÈm cña c«ng ty. 5. §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu vµ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty may Th¨ng Long Nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè ®Çu vµo quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nã lµ yÕu tè cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm vµ chiÕm mét tû lÖ lín trong gi¸ thµnh. Tuy nhiªn, ®èi víi c«ng ty may, nhiÒu ®¬n ®Æt hµng chØ ®¬n thuÇn lµ gia c«ng th× c«ng ty kh«ng ph¶i bá vèn ra ®Ó mua nguyªn vËt liÖu, ®iÒu nµy sÏ ®îc kh¸ch hµng lo cung øng, toµn bé vËt liÖu. §èi víi c¸c hîp ®ång kh«ng ®i kÌm vËt liÖu th× c«ng ty sÏ t×m kiÕm ë thÞ trêng trong níc còng nh níc ngoµi, võa ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng ®ång thêi phï hîp gi¸ thµnh. Th«ng thêng, c«ng ty tËn dông tèi ®a mua nguyªn vËt liÖu ®îc s¶n xuÊt trong níc nh c¸c s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty: DÖt 19/5; C«ng ty dÖt kim Hµ Néi… Nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty æn ®Þnh s¶n xuÊt, më réng quy m«, ®¶m b¶o t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng; hîp thÞ hiÕu, gi¶m cíc phÝ vËn chuyÓn. Nh÷ng yÕu tè trªn ®· t¹o thuËn lîi cho c«ng ty t¨ng doanh thu, gi¶m gi¸ thµnh vµ t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng. §ã còng lµ nh÷ng yÕu tè lµm t¨ng lîi nhuËn vµ t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm: hiÖn nay c«ng ty ®· cã m¹ng líi tiªu thô kh¸ tèt trong níc. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c«ng ty nhËn thÊy r»ng, nhu cÇu 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiÒm n¨ng s¶n xuÊt hµng néi ®Þa lµ rÊt lín, nªn ®· kÞp thêi ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt; ®a chØ tiªu s¶n xuÊt hµng néi ®Þa thµnh tiªu chÝ phÊn ®Êu thùc hiÖn lín trong c¸c n¨m vµ trªn thùc tÕ, gi¸ trÞ t¨ng trëng cña c«ng ty cã phÇn ®ãng gãp to lín tõ hµng hãa néi ®Þa. C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®· b¾t ®Çu quen thuéc víi phÇn lín ngêi tiªu dïng ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ trªn thÞ trêng miÒn B¾c. §èi víi thÞ trêng níc ngoµi: chÝnh s¸ch ®æi míi kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ níc ®· cho phÐp c«ng ty cã ®iÒu kiÖn chñ ®éng t×m tßi, kh¶o s¸t, tiÕn tíi ®¹t quan hÖ hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c ph¬ng T©y vµ nhiÒu quèc gia ë ch©u lôc kh¸c. ChiÕn lîc më réng thÞ trêng, ®a d¹ng hãa mÆt hµng s¶n phÈm phï hîp quan hÖ víi thÞ hiÕu cña tõng khu vùc, tõng quèc gia lµm t¨ng s¶n phÈm xuÊt khÈu. HiÖn nay c«ng ty ®· cã quan hÖ víi trªn 40 níc trªn thÕ giíi, trong ®ã cã nh÷ng thÞ trêng m¹nh, ®Çy tiÒm n¨ng nh: EU, §«ng ¢u, NhËt B¶n, Mü… S¶n phÈm cña c«ng ty ®· t¹o ®îc uy tÝn víi c¸c nhµ nhËp khÈu. Gi¸ xuÊt khÈu s¶n phÈm cña c«ng ty nh×n chung t¬ng ®èi rÎ. Cïng víi sù t¨ng trëng kinh tÕ, møc sèng cña nh©n d©n còng ®îc n©ng cao, nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm may mÆc cïng ngµy cµng ®îc më réng. NhiÒu mÉu m·, kiÓu d¸ng, mÇu s¾c s¶n phÈm mµ kh¸ch hµng níc ngoµi a thÝch mµ c«ng ty cha ®¸p øng ®îc. Qua mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty nãi trªn cã thÓ thÊy. Nhu cÇu cña thÞ trêng ®èi víi c¸c mÆt hµng s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng ®îc më réng kh«ng chØ thÞ trêng néi ®Þa mµ cßn ë c¶ níc ngoµi. Cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc ch¾c ch¾n nhu cÇu nµy cßn ®îc më réng h¬n n÷a. §iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc t¹o cho c«ng ty mét thÞ trêng v« cïng réng lín, lµm t¨ng doanh thu còng nh lîi nhuËn. Tuy nhiªn, nhiÒu mÆt hµng s¶n phÈm cña c«ng ty cha ®¸p øng ®îc vÒ mÉu m·, thiÕt kÕ ®èi víi c¸c thÞ trêng khã tÝnh. §ã lµ nguyªn nh©n g©y ra nh÷ng hîp ®ång bÞ hñy bá ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn ph¶i c¹nh tranh s¶n xuÊt víi c¸c c«ng ty kh¸c cïng ngµnh kh«ng chØ trong níc mµ c¶ c¸c ®èi thñ níc ngoµi cã truyÒn thèng may mÆc. §iÒu nµy ®Æt ra cho c«ng ty nh÷ng thö th¸ch lín lao trong viÖc c¹nh tranh, giµnh giËt tõng thÞ trêng. D©y lµ mét khã kh¨n ®Ó duy tr× kÕt qu¶ s¶n xuÊt tèt vµ kh«ng ngõng ph¶i t¨ng trëng trong t¬ng lai. 6. §Æc ®iÓm vÒ nguån vèn cña c«ng ty Vèn lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo trong nÒn kinh tÕ cã thÓ tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Mçi doanh nghiÖp cÇn 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ph¶i n¾m gi÷ mét lîng vèn cè ®Þnh ®îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé tµi s¶n h÷u h×nh vµ v« h×nh ®Çu t vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Nguån vèn kinh doanh lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp dùa vµo ®ã ®Ó ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh. Còng qua ®ã, cã thÓ phÇn nµo ®¸nh gi¸ ®îc quy m« cña tõng doanh nghiÖp. Vèn lµ mét trong nh÷ng tiÒm n¨ng quan träng ®Ó doanh nghiÖp sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc hiÖn cã vµ t¬ng lai. Víi nh÷ng ý nghÜa trªn vèn chÝnh lµ ®iÒu kiÖn quan träng cho sù ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp, c«ng ty chØ së h÷u mét lîng vèn nhá, nhng qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, b»ng nç lùc phÊn ®Êu cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn, quy m« cña c«ng ty ®· ®îc më réng vµ ®Õn nay c«ng ty ®· huy ®éng ®îc mét nguån vèn lín phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh vµ trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty cã nguån vèn lín trong ngµnh may mÆc thêi trang. B¶ng 4: C¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty trong giai ®o¹n 2000-2005 N¨m ChØ tiªu Tæng nguån vèn (Tr.®) Tèc ®é ph¸t triÓn (%) Vèn cè ®Þnh (Tr.®) Tû träng (%) Tèc ®é ph¸t triÓn (%) Vèn lu ®éng (Tr.®) Tû träng (%) Tèc ®é ph¸t triÓn (%) Trong ®ã: Vèn vay dµi h¹n (Tr.®) Tû träng (%) Tèc ®é ph¸t triÓn (%) Vèn vay ng¾n h¹n (Tr.®) Tû träng (%) Tèc ®é ph¸t triÓn (%) Vèn chñ së h÷u (Tr.®) Tû träng (%) Tèc ®é ph¸t triÓn (%) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 53.301 60.732 113,94 38.563 63,50 112,39 21.913 36,5 115,40 73.807 121,53 47.101 63,82 122,14 26.706 36,18 121,87 90.966 123,25 57.674 63,40 122,45 33.292 36,6 124,66 86.688 95,30 54.632 63,02 94,73 32.056 36,98 96,29 100.019 115,38 63.054 63,04 115,42 36.965 36,96 115,31 13.456 22,16 118,87 41.144 67,75 113,84 6.132 10,09 105,0 17.676 23,95 131,36 49.278 66,77 119,77 6.853 9,28 111,76 22.538 24,78 127,51 60.790 66,83 123,34 7.638 8,39 111,45 20.463 23,61 90,79 59.01 68,07 97,07 7.214 8,32 94,45 24.185 24,18 118,19 67.795 67,78 114,89 8.039 8,04 111,44 34.313 64,38 18.988 35,62 11.320 21,24 36.141 67,81 5.840 10,95 Qua c¸c sè liÖu vÒ t×nh h×nh nguån vèn cña c«ng ty cho thÊy: tæng nguån vèn cña c«ng ty t¬ng ®èi lín. XÐt vÒ c¬ cÊu cã thÓ thÊy: ®©y lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nªn phÇn vèn cè ®Þnh chiÕm mét tû träng lín trong tæng nguån vèn kinh doanh (>60%). V× vËy khi da ra c¸c chÝnh s¸ch nh: ®Çu t mua s¾m trang thiÕt bÞ m¸y mãc, ®Çu t dµi h¹n, gãp vèn liªn doanh, liªn kÕt… lµ vÊn ®Ò v« cïng quan träng, ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn bé c«ng ty. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bªn c¹nh ®ã, c¬ cÊu vèn vay (vay ng¾n h¹n vµ dµi h¹n) chiÕm tû träng cao trong tæng nguån vèn. PhÇn vèn vay nµy, c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh trÝch lîi nhuËn hµng n¨m ra ®Ó tiÕn hµnh tr¶ tiÒn l·i. V× vËy, viÖc cÇn thiÕt lµ lµm sao gi¶m tû träng cña nguån vèn vay l¹i lµ tèt nhÊt. §iÒu nµy thÓ hiÖn sù tù chñ vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty cßn cha m¹nh. ViÖc ph¶i tr¶ mét kho¶n l·i vay lín sÏ g©y rÊt nhiÒu khã kh¨n trong c«ng ty, ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §èi ngîc l¹i víi phÇn vèn vay ®ã lµ nguån vèn chñ së h÷u. Nguån vèn nµy chiÕm mét tû träng cßn t¬ng ®èi thÊp (<10%). Trong giai ®o¹n võa qua (2000-2002), c«ng ty ®· lµm t¨ng thªm nguån vèn nµy nhng tèc ®é t¨ng cña nã cßn thÊp h¬n tèc ®é t¨ng cña nguån vèn vay v× vËy lµm cho tû träng ®ãng gãp cña nguån vèn nµy trong tæng nguån vèn liªn tôc gi¶m tõ 10,95% n¨m 2000 xuèng cßn 8,04% n¨m 2004. V× vËy, trong nh÷ng n¨m tíi c«ng ty cÇn cã nhiÒu c¸ch c¶i tiÕn trong ho¹t ®éng cña m×nh nh»m ®Èy m¹nh tû träng ®ãng gãp cña phÇn vèn nµy lªn. §Õn khi ®ã c«ng ty míi thùc sù lµm chñ ®îc mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña m×nh, kh«ng phô thuéc vµo c¸c yÕu tè bªn ngoµi. §iÒu nµy sÏ gióp cho c«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ lín h¬n; doanh thu vµ lîi nhuËn cao. II. Ph©n tÝch mét s« chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty may Th¨ng Long giai ®o¹n 2000 - 2005: 1. T×nh h×nh chung vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong giai ®o¹n 2000 – 2005 C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long lµ mét trong nh÷ng c«ng ty hµng ®Çu ViÖt Nam trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp may.Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· ®¹t ®îc rÊt nhiÒu thµnh tùu lín.§Ó cã ®îc mét c¸i nh×n kh¸i qu¸t h¬n vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua, chóng ta sÏ ®i vµo xem xÐt mét sè chØ tiªu chñ yÕu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. B¶ng 5: Mét sè chØ tiªu chñ yÕu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty giai ®o¹n 2000 – 2005 ChØ tiªu 1.GTTSL(gi¸ C§ 1994) 2. Doanh thu 3. Chi phÝ s¶n xuÊt 4. Nép ng©n s¸ch §¬n vÞ tÝnh Tr. ® Tr. ® Tr. ® Tr. ® 2000 2001 2002 2003 2004 2005 47.560 112.170 103.680 3.370 55.683 130.378 121.324 3.470 71.530 160.239 147.019 3.118 90.743 203.085 185.328 2.308 86.095 198.750 180.061 2.313 95.000 236.575 210.695 2.883 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5. Lîi nhuËn(sau thuÕ) 6. Kim ng¹ch XK Tr. ® 5.120 1000 USD 4.539 5.584 7.730 10.102 9.155 15.449 13.500 16.376 6.700 23.000 8.040 Theo sè liÖu tõ b¶ng trªn cho ta thÊy trong thêi kú 2000 - 2005, mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña c«ng ty lu«n cã chiÒu híng t¨ng lªn do thùc hiÖn tèt c¸c c«ng t¸c trªn thÞ trêng: ®Çu t nhiÒu trang thiÕt bÞ m¸y mãc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt; kh©u kiÓm tra kü thuËt ®îc tiÕn hµnh chÆt chÏ nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm; thùc hiÖn qu¶ng c¸o ®Ó ®a th¬ng hiÖu cña c«ng ty ®Õn tõng kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc; ®a d¹ng hãa c¸c s¶n phÈm, mÉu m·, chÊt lîng ®¶m b¶o, giao hµng ®óng thêi h¹n… C«ng ty ®· ký ® îc nhiÒu hîp ®ång dµi h¹n víi c¸c ®èi t¸c níc ngoµi. NhiÒu kh¸ch hµng tin tëng vµo uy tÝn cña c«ng ty ®· cho phÐp c«ng ty nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ nguyªn vËt liÖu theo h×nh thøc tr¶ gãp. Tuy nhiªn, vµo thêi ®iÓm n¨m 2004, cã thÓ nhËn thÊy hÇu nh c¸c chØ tiªu chñ yÕu cña c«ng ty cã sù suy gi¶m m¹nh nh: gi¸ trÞ tæng s¶n lîng gi¶m tõ 90.743 triÖu ®ång n¨m 2003 xuèng cßn 86.095 triÖu ®ång vµo n¨m 2004; doanh thu còng gi¶m tõ 203.085 triÖu ®ång xuèng cßn 198.750 triÖu ®ång;chi phÝ s¶n xuÊt gi¶m tõ 185.328 triÖu ®ång xuèng cßn 180.061 triÖu ®ångguyªn nh©n lµ do vµo n¨m 2004, thùc hiÖn NghÞ quyÕt ban chÊp hµnh Trung ¬ng lÇn thø 9 §¶ng khãa IX, c«ng ty ®· tiÕn hµnh cæ phÇn hãa, t¹o ra lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®a së h÷u, cã c¬ chÕ qu¶n lý kinh doanh n¨ng ®éng, hiÖu qu¶ thÝch nghi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Víi ph¬ng thøc nµy, doanh nghiÖp ®· bè trÝ, s¾p xÕp l¹i lao ®éng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. C«ng ty ®· tiÕn hµnh ngõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp may Hµ Nam do ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶. Lîng lao ®éng ë ®©y ®îc kiÓm tra l¹i tay nghÒ, nh÷ng lao ®éng kh«ng ®¸p øng ®îc ®Çy ®ñ yªu cÇu kü thuËt sÏ tù nguyÖn chuyÓn sang m«i trêng míi; cßn mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh ë ®©y ®îc c«ng ty chuyÓn sang h×nh thøc cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c thuª l¹i. Ngoµi nguyªn nh©n kÓ trªn cßn ph¶i nãi ®Õn nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan, nh÷ng t¸c ®éng tõ bªn ngoµi ®èi víi viÖc s¶n xuÊt cña c«ng ty. Thêi ®iÓm n¨m 2004, thÞ trêng may mÆc ViÖt Nam nãi chung bÞ ¶nh hëng rÊt lín tõ viÖc quy ®Þnh h¹n ng¹ch xuÊt khÈu cña c¸c thÞ trêng ch©u ¢u, Mü… ¸p ®Æt ngµy mét xiÕt chÆt ®èi víi ngµnh may mÆc cña níc ta. Ph¶i thõa nhËn r»ng, chóng ta cµng ngµy cµng ph¶i c¹nh tranh khèc liÖt h¬n víi c¸c thÞ trêng may mÆc l©u ®êi mµ cã phÇn nµo vît tréi h¬n h¼n chóng ta vÒ mäi mÆt nh: Trung Quèc, Ên §é,Th¸i Lan, Hång K«ng…Bªn c¹nh ®ã ®Êt níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh gia nhËp AFTA, WTO… ph¶i tiÕn hµnh gi¶m; xãa bá hµng rµo thuÕ quan rÊt nhiÒu mÆt hµng trong ®ã cã hµng may mÆc. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Víi nh÷ng nguyªn nh©n nªu trªn cã thÓ rót ra r»ng viÖc gi¶m sót c¸c chØ tiªu chñ yÕu cña c«ng ty may Th¨ng Long trong n¨m 2004 lµ mét ®iÒu tÊt yÕu, nã kh«ng ®a ®Õn kÕt luËn t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty bÞ suy gi¶m. §©y chØ cã thÓ ®îc coi lµ mét cuéc c¶i tæ l¹i bé m¸y c«ng ty ®Ó sau khi cæ phÇn hãa, ®iÒu chØnh l¹i nh©n sù; lao ®éng sÏ gióp c«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶ h¬n, ®em l¹i lîi nhuËn lín. §iÒu nµy ®· chøng minh qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµo n¨m kÕ tiÕp. N¨m 2005, gi¸ trÞ tæng s¶n lîng ®¹t 95.000 triÖu ®ång víi doanh thu lµ 236.575 triÖu ®ång t¨ng 12% so víi n¨m 2004. §Ó ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu nh vËy lµ sù phÊn ®Êu cña c«ng ty trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. Nh vËy, nh×n chung trong 6 n¨m (2000-2005) t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty may Th¨ng Long ph¸t triÓn t¬ng ®èi thuËn lîi.Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµy ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nh thÕ nµo ®îc thÓ hiÖn qua rÊt nhiÒu c¸c chØ tiªu nhng do giíi h¹n cña ®Ò tµi còng nh møc ®é tiªu biÓu cña tõng chØ tiªu mµ chuyªn ®Ò nµy xin ®i s©u vµo ph©n tÝch 2 chØ tiªu c¬ b¶n ®ã lµ: doanh thu vµ lîi nhuËn. 2.T×nh h×nh chung vÒ doanh thu cña c«ng ty giai ®oan 2000-2005: Doanh thu lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung còng nh víi c«ng ty may Th¨ng Long nãi riªng.Doanh thu kh«ng chØ ®¬n thuÇn chØ ra kÕt qu¶ häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiªp qua tõng n¨m mµ cßn gióp ta ®¸nh gi¸ ®îc quy m« s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®ã lµ lín hay nhá.Trong qóa tr×nh häat ®éng cña m×nh, mäi biÖn ph¸p cña doanh nghiÖp ®Ò ra ®Òu nh»m môc ®Ých c¶i thiÖn doanh thu cña m×nh n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tríc, doanh thu cµng lín cµng thÓ hiÖn ®îc hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. B¶ng 6:T×nh h×nh chung vÒ doanh thu giai ®o¹n 2000-2005: Tæng sè Lîng t¨ng tuyÖt Tèc ®é ph¸t triÓn Tèc ®é t¨ng (%) ChØ tiªu ®èi (tr.®) (%) doanh Liªn §Þnh Liªn §Þnh Liªn N¨m §Þnh gèc thu (tr.®) hoµn gèc hoµn gèc hoµn 2000 112.170 100,00 100,00 2001 130.378 18.208 18.208 116,23 116,23 16,23 16,23 2002 160.239 29.861 48.069 122,90 142,85 22,9 42,85 2003 203.085 42.846 90.915 126,74 181,05 26,74 81,05 2004 198.750 -4.335 8.658 97,87 177,18 -2,13 77,18 2005 236.575 37.825 124.405 119,03 210,90 19,03 110,9 B¶ng sè liÖu trªn cho ta thÊy t×nh h×nh doanh thu nãi chung cña c«ng ty trong giai ®o¹n 2000-2005 ph¸t triÓn t¬ng ®èi tèt, trõ n¨m 2004 ra th× c¸c 20
- Xem thêm -