Tài liệu Báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại quốc tế – chi nhánh thanh xuân

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tổng hợp MỤC LỤC TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ ............................................... 3 1.1 Lịch sử hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức của ngân hàng: ........................................................ 3 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển: ................. 3 1.1.2 Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh: .................... 6 1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng: .......... 7 1.2 Khái quát tình hình hoạt động của Chi nhánh Thanh Xuân: ......................................................... 14 1.2.1 Tình hình huy động vốn của Chi nhánh:.... 16 1.2.2 Tình hình huy động vốn từ dân cƣ và các tổ chức kinh tế: ....................................................... 19 1.2.3 Tỷ trọng huy động vốn theo kỳ hạn: .......... 20 1.2.4 Tỷ trọng tăng trƣởng tổng dƣ nợ: .............. 22 1.2.5 Hiệu quả hoạt động của kinh doanh của chi nhánh: ................................................................. 23 SV: Lê Thị Thanh Hòa 1 Lớp: Ngân hàng (BN) - K17 Báo cáo thực tập tổng hợp SV: Lê Thị Thanh Hòa 2 Lớp: Ngân hàng (BN) - K17 Báo cáo thực tập tổng hợp TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ 1.1 Lịch sử hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức của ngân hàng: 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển: s VIB đƣợc thành lập dƣới hình thức một công ty cổ phần nên có: - Tƣ cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. - Tên đầy đủ là Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc tế Việt Nam. Ngân hàng đƣợc khai trƣơng hoạt động vào ngày 18/09/1996 với số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng Việt Nam và thời gian hoạt động là 99 năm. Sau hơn mƣời năm hoạt động cho đến 25/12/2007 thì vốn điều lệ của ngân hàng đã tăng lên 2000 tỷ đồng và tổng tài sản đã đạt trên 35000 tỷ đồng. SV: Lê Thị Thanh Hòa 3 Lớp: Ngân hàng (BN) - K17 Báo cáo thực tập tổng hợp Cổ đông sáng lập của VIB bao gồm các cá nhân, doanh nhân thành đạt tại Việt Nam và trên trƣờng quốc tế cùng với hai hệ thống ngân hàng lớn là Ngân hàng ngoại thƣơng Việt Nam (VCB) và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank). Chi nhánh Thanh Xuân đƣợc thành lập vào tháng 7/2005 có trụ sở tại 183 Trƣờng Chinh. Chi nhánh Thanh Xuân có phòng giao dịch trực thuộc là PGD Chợ Mơ. Phòng giao dịch Chợ Mơ đƣợc mở theo quyết định mở số 420/2008/QĐ- HĐQT ngày 19/2/2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng thƣơng mại quốc tế và chính thức đi vào hoạt động ngày 16/04/2008. Quyết định mở PGD nằm trong chiến lƣợc mở rộng mạng lƣới hoạt động của ngân hàng, hoạt động trên địa bàn tiềm năng của ngân hàng với trụ sở đặt tại số 496 Bạch Mai-quận Hai Bà Trƣng – Hà Nội.Với đặc điểm địa bàn tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, các cá nhân buôn bán…nên luôn có nhu cầu vốn cho SV: Lê Thị Thanh Hòa 4 Lớp: Ngân hàng (BN) - K17 Báo cáo thực tập tổng hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tuy nhiên cùng tại khu vực này cũng có khá nhiều ngân hàng cùng hoạt động nhƣ Sacombank, Agribank, ngân hàng Phƣơng Nam, ngân hàng Đại Dƣơng do đó có sự cạnh tranh rất gay gắt, thị phần bị san sẻ nhiều tuy nhiên chi nhánh luôn tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng phục vụ, cung cấp đa dạng các dịch vụ nhằm giữ các khách hàng trung thành đồng thời thu hút, lôi kéo các khách hàng tiềm năng đến với chi nhánh. Tuy tuổi đời còn non trẻ nhƣng VIB Thanh Xuân luôn vƣơn lên để khẳng định chính mình.Cơ sở vật chất của chi nhánh đƣợc trang bị hiện đại, đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ nhƣng rất tận tụy với nghề với số lƣợng 25 ngƣời có trình độ đại học và trên đại học. Bên cạnh đó PGD đƣợc tách ra từ chi nhánh Thanh Xuân (PGD nằm trên địa điểm cũ của chi nhánh Thanh Xuân) nên PGD vẫn giữ chân đƣợc những khách hàng cũ đồng thời thu hút đƣợc thêm nhiều khách hàng mới. Định hƣớng phát triển của chi SV: Lê Thị Thanh Hòa 5 Lớp: Ngân hàng (BN) - K17 Báo cáo thực tập tổng hợp nhánh là tập trung vào khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân những hộ buôn bán nhỏ lẻ tại địa bàn hoạt động, do xác định đƣợc rõ đối tƣợng mà mình phục vụ nên Chi nhánh cũng nhƣ PGD luôn đƣa ra những phƣơng châm phục vụ cho phù hợp. 1.1.2 Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh: Chi nhánh Thanh Xuân có PGD trực thuộc là PGD Chợ Mơ, sơ đồ cơ cấu tổ chức nhƣ sau: SV: Lê Thị Thanh Hòa 6 Lớp: Ngân hàng (BN) - K17 Báo cáo thực tập tổng hợp Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Thanh Xuân Giám đốc chi nhánh Phòng Kinh doanh Phòng Dịch vụ khách hàng Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Giao dịch tín dụng Phòng Giao dịch chợ Mơ 1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng: Chi nhánh có 25 nhân viên, đứng đầu là Giám đốc chi nhánh- Nguyễn Anh Thơ là ngƣời có thẩm quyền cao nhất ra các quyết định về điều hành kinh doanh của chi nhánh, phòng giao dịch đứng đầu là trƣởng phòng - Thái Thị Quỳnh Trang.Chi nhánh SV: Lê Thị Thanh Hòa 7 Lớp: Ngân hàng (BN) - K17 Báo cáo thực tập tổng hợp Thanh Xuân gồm hai phòng chính là phòng kinh doanh và phòng dịch vụ khách hàng. 1.1.3.1. Phòng kinh doanh: Gồm bộ phận: tín dụng cá nhân, tín dụng doanh nghiệp và Giao dịch tín dụng. * Tín dụng cá nhân có các trách nhiệm chính nhƣ sau:  Chuyên môn hóa theo sản phẩm: tín dụng cá nhân phải có hiểu biết sâu rộng về nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng cá nhân khác nhau để có cơ sở quản lý rủi ro thuộc phạm vi danh mục sản phẩm mà họ phụ trách đƣợc tốt hơn cũng nhƣ không bỏ qua các cơ hội thúc đẩy doanh số bán hàng.  Phát triển kênh phân phối: - Phát triển mối quan hệ với các đối tác phân phối hàng hóa dịch vụ tiêu dùng (bảo hiểm, chứng khoán, các siêu thị…) để tránh tình trạng các khách hàng này bị các đối thủ cạnh tranh lôi kéo. SV: Lê Thị Thanh Hòa 8 Lớp: Ngân hàng (BN) - K17 Báo cáo thực tập tổng hợp - Thƣờng xuyên đến thăm đối tác có tiềm năng để kịp thời nắm bắt đƣợc nhu cầu hợp tác của họ và xúc tiến liên kết với ngân hàng.  Phát triển cơ sở khách hàng tiềm năng: - Tổ chức thu nhập, mua hoặc hợp tác chia sẻ danh sách khách hàng tiềm năng để phân đoạn chào bán phù hợp với từng sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân. - Tổ chức bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng cá nhân trong các khách hàng doanh nghiệp và định chế của ngân hàng.  Lập kế hoạch khai thác khách hàng: - Kế hoạch khai thác khách hàng theo từng khu vực, địa bàn chi nhánh đƣợc phân công trên cơ sở chỉ tiêu định hƣớng của Trƣởng phòng. - Kế hoạch khai thác khách hàng chi tiết cụ thể đến số khách hàng và doanh số ƣớc cho từng sản phẩm.  Đề xuất: SV: Lê Thị Thanh Hòa 9 Lớp: Ngân hàng (BN) - K17 Báo cáo thực tập tổng hợp - Áp dụng cách KHCN nhìn nhận giá trị của các sản phẩm/ dịch vụ mà ngân hàng cung cấp (bộ phận Marketing có trách nhiệm tìm hiểu và cung cấp nhận thức của KHCN cho các chuyên viên bán hàng). - Kiến nghị về giá cho từng loại sản phẩm dịch vụ sau khi đã cân nhắc giữa rủi ro và lợi nhuận. - Đảm bảo khi gặp gỡ khách hàng, đối tác, các chuyên viên bán hàng làm việc theo đúng tiêu chuẩn đề cao tính chuyên nghiệp của ngân hàng.  Hướng dẫn hồ sơ và thẩm định khách hàng: - Thực hiện hƣớng dẫn khách hàng hồ sơ vay vốn và tiến hành thẩm định khách hàng theo quy định và hƣớng dẫn của VIB theo các thức chuyên nghiệp, khách quan, trung thực và đảm bảo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.  Kiểm tra sử dụng vốn vay của khách hàng.  Ghi nhật ký công việc hàng ngày.  Phát triển cá nhân  Tuân thủ: SV: Lê Thị Thanh Hòa 10 Lớp: Ngân hàng (BN) - K17 Báo cáo thực tập tổng hợp - Luôn đảm bảo các hoạt động kinh doanh hoàn toàn tuân thủ các quy định của luật, NHNN và các cơ quan pháp luật khác. - Luôn đảm bảo các hoạt động kinh doanh hoàn toàn tuân thủ các quy tắc hành vi ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của ngân hàng. Chỉ tiêu công việc đƣợc giao: Về tài chính:  Doanh thu  Tăng trƣởng dƣ nợ  Ngân sách dành cho chi phí bán hàng. Về phi tài chính;  Số lƣợng khách hàng mới ( đối với cho vay tiêu dung)  Chất lƣợng tín dụng  Tuân thủ  Bán chéo. SV: Lê Thị Thanh Hòa 11 Lớp: Ngân hàng (BN) - K17 Báo cáo thực tập tổng hợp * Tín dụng doanh nghiệp: các trách nhiệm chính cũng tƣơng tự nhƣ tín dụng cá nhân tuy nhiên đối tƣợng khách hàng của họ là các doanh nghiệp. * Giao dịch tín dụng có các trách nhiệm chính nhƣ sau:  Kiểm tra điều kiện vay vốn của khách hàng trên báo cáo thẩm định của tín dụng.  Thông báo cho khách hàng khoản vay đã đƣợc chấp nhận, từ chối.  Đảm bảo về điều kiện cũng nhƣ các thủ tục để hoàn tất hợp đồng vay.  Hoàn thiện hợp đồng đảm bảo tiền vay  Lƣu trữ hồ sơ đảm bảo tiền vay  Định giá tài sản  Giám sát ngày đáo hạn của hợp đồng bảo hiểm, bảo lãnh và các giấy tờ khác.  Giám sát việc xuất trình đúng hạn các tài liệu của ngƣời vay theo cam kết  Tính điểm mức độ tín nhiệm của khách hàng. SV: Lê Thị Thanh Hòa 12 Lớp: Ngân hàng (BN) - K17 Báo cáo thực tập tổng hợp  Theo dõi, xây dựng cơ sở dữ liệu về khách hàng vay.  Xử lý khoản vay  Giám sát và báo cáo kịp thời các khoản vay đã đƣợc phê duyệt nhƣng chƣa rút vốn.  Giám sát các điều kiện, điều khoản vay trong hợp đồng vay.  Lƣu giữ hồ sơ tín dụng, báo cáo thống kê và đầu mối văn thƣ của khối.  Ghi nhật ký công việc hàng ngày  Cải thiện quy trình  Tuân thủ tuyệt đối các quy định chính sách của nhà nƣớc và VIB  Vấn đề khác: do trƣởng phòng giao. Chỉ tiêu công việc đƣợc giao: - Thời gian xử lý công việc - Mức độ chính xác trong lập hồ sơ hợp đồng - Giám sát khoản vay SV: Lê Thị Thanh Hòa 13 Lớp: Ngân hàng (BN) - K17 Báo cáo thực tập tổng hợp - Mức độ hài lòng của khách hàng sau khi phê duyệt. 1.1.3.2 Phòng dịch vụ khách hàng: Phòng dịch vụ khách hàng gồm 10 ngƣời, hoạt động chính của phòng dịch vụ khách hàng là:  Nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng.  Thực hiện các dịch vụ chuyển tiền trong và ngoài nƣớc  Các hoạt động liên quan đến thẻ ATM  Kiều hối  Các hoạt động khác 1.2 Khái quát tình hình hoạt động của Chi nhánh Thanh Xuân: Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động nhƣ hiện nay, năm 2007 là năm chứng kiến nhiều biến động của nền tài chính tiền tệ thế giới. Suy thoái của thị trƣờng bất động sản kéo theo khủng hoảng tín dụng tại Mỹ nhanh chóng lan ra nhiều nƣớc trong khu vực, những rối loạn chao đảo trên thị trƣờng SV: Lê Thị Thanh Hòa 14 Lớp: Ngân hàng (BN) - K17 Báo cáo thực tập tổng hợp chứng khoán làm cho giá vàng và giá dầu thô tăng và biến động liên tục. Tuy bối cảnh tình hình kinh tế xã hội trong nƣớc và quốc tế có nhiều biến động phức tạp nhƣng nhìn chung kinh tế Việt Nam vẫn tăng trƣởng và có những bƣớc chuyển biến tích cực. Tăng trƣởng của Việt Nam vẫn đứng thứ 3 Châu Á, thu nhập quốc dân tính bình quân đầu ngƣời đạt 835 trên đà đi lên, quy mô hóa thị trƣờng chứng khoán tập trung đạt trên 43% so với GDP. Năm 2007 cũng đánh dấu một năm nữa khối ngân hàng thƣơng mại cổ phần tăng trƣởng ngoạn mục, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trở nên gay gắt hơn. Nhiều ngân hàng đã xây dựng đƣợc hệ thống mạng lƣới chi nhánh, công nghệ, dịch vụ có nhiều tiến bộ nên kết quả hoạt động kinh doanh của khối ngân hàng đã có bƣớc tăng trƣởng mạnh so với các năm trƣớc Với phƣơng châm hoạt động kinh doanh là”Luôn gia tăng giá trị cho bạn”, hệ thống ngân hàng quốc tế nói chung và Chi nhánh Thanh Xuân SV: Lê Thị Thanh Hòa 15 Lớp: Ngân hàng (BN) - K17 Báo cáo thực tập tổng hợp nói riêng đã xây dựng, hoạt động dựa trên chất lƣợng dịch vụ tiêu chuẩn cao nhất, hoạt động an toàn và bền vững để không ngừng mang lại lợi ích gia tăng cho khách hàng, đối tác, cán bộ nhân viên trong hệ thống. Chi nhánh đã không ngừng tăng cƣờng đầu tƣ công nghệ cũng nhƣ đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, làm hài lòng khách hàng ở mức cao nhất. 1.2.1 Tình hình huy động vốn của Chi nhánh: Trong vài năm gần đây tuy điều kiện huy động vốn có nhiều yếu tố không thuận lợi nhƣ tỷ lệ lạm phát ở mức cao hơn 12% gây nhiều tâm lý không muốn gửi tiền vào ngân hàng của dân cƣ cộng với năm qua ngân hàng nhà nƣớc quyết định tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc của hệ thống ngân hàng thƣơng mại từ 5% lên 10% do đó kéo theo chi phí huy động vốn của ngân hàng tăng lên. Bên cạnh đó thị trƣờng bất động sản, thị trƣờng chứng khoán, thị trƣờng vàng ngày càng phát triển thu hút một lƣợng vốn đáng kể đổ vào SV: Lê Thị Thanh Hòa 16 Lớp: Ngân hàng (BN) - K17 Báo cáo thực tập tổng hợp làm giảm lƣợng tiền huy động của các ngân hàng xuống. Nhiều ngân hàng khát VNĐ do đó phải đi vay trong hệ thống liên ngân hàng với lãi suất rất cao, có những dịp cao điểm nhƣ Tết nguyên đán thì lãi suất cho vay liên ngân hàng đã có lúc vƣợt qua con số 30%/năm, tuy vậy những ngân hàng thiếu nguồn bắt buộc phải đi vay để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên với nhiều hình thức huy động vốn đa dạng nên hoạt động huy động vốn của Chi nhánh vẫn tăng trƣởng ở mức độ ổn định. SV: Lê Thị Thanh Hòa 17 Lớp: Ngân hàng (BN) - K17 Báo cáo thực tập tổng hợp Biểu đồ 1: Tăng trƣởng vốn lƣu động Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2005-2007 của Chi nhánh) Nguồn huy động vốn của Chi nhánh năm 2007 đạt 294.376 tỷ đồng tăng 30.1% so với năm 2006 và tăng 70% so với năm 2005, đây là một sự tăng trƣởng đáng kể. Trong đó nguồn mà ngân hàng huy động đƣợc từ các tổ chức kinh tế năm 2007 đạt 45.663 tỷ đồng tăng 133.5% so với năm 2006 và tăng 215% so với năm 2005, điều này cho thấy khả năng huy động vốn của ngân hàng ngày càng đƣợc mở rộng cùng với SV: Lê Thị Thanh Hòa 18 Lớp: Ngân hàng (BN) - K17 Báo cáo thực tập tổng hợp xu hƣớng phát triển của xã hội ngân hàng đã tập trung hƣớng huy động của mình tới các doanh nghiệp ngày càng gần hơn. 1.2.2 Tình hình huy động vốn từ dân cƣ và các tổ chức kinh tế: Qua biểu đồ dƣới ta thấy nguồn vốn huy động từ cá nhân vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn mà ngân hàng huy động đƣợc.Trong năm 2007 ngân hàng huy động từ tiền gửi của cá nhân là 240.225 tỷ đồng tăng 55% so với năm 2006 và tăng 72% so với năm 2005. Số liệu cho thấy lƣợng vốn ngân hàng huy động đƣợc vẫn tăng trƣởng ổn định. Tỷ trọng huy động từ cá nhân vẫn lớn song nguồn huy động từ các tổ chức kinh tế đã đƣợc cải thiện và ngày càng đƣợc chú trọng, Biểu đồ 1: Tăng huy động vốn từ dân cƣ và các tổ chức kinh tế Đơn vị: Tỷ đồng SV: Lê Thị Thanh Hòa 19 Lớp: Ngân hàng (BN) - K17 Báo cáo thực tập tổng hợp (Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2005-2007 của Chi nhánh) 1.2.3 Tỷ trọng huy động vốn theo kỳ hạn: Bên cạnh huy động vốn theo đối tƣợng huy động thì ngân hàng còn chia lƣợng vốn huy động theo thời hạn huy động thành tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn. Bảng 1: Tỷ trọng huy động vốn theo kỳ hạn ĐVT: Tỷ đồng Năm Hình 2005 2006 2007 Huy Tỷ Huy Tỷ Huy Tỷ động trọng động trọng động trọng SV: Lê Thị Thanh Hòa 20 Lớp: Ngân hàng (BN) - K17
- Xem thêm -