Tài liệu Báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam (vietcombank) bản 3

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 135 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tổng hợp LỜI MỞ ĐẦU Thành lập ngày 01/04/1963, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được Nhà nước xếp hạng là một trong 23 doanh nghiệp đặc biệt. Ngân hàng Ngoại thương luôn giữ vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, với uy tín trong các lĩnh vực ngân hàng bán buôn, kinh doanh vốn, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động ngân hàng. Sau 45 năm hoạt động, Vietcombank đã phát triển thành một ngân hàng đa năng. Bên cạnh vị thế vững chắc trong lĩnh vực ngân hàng bán buôn với nhiều khách hàng truyền thống là các tổng công ty và doanh nghiệp lớn, Ngân hàng Ngoại thương đã xây dựng thành công nền tảng phân phối rộng và đa dạng, tạo đà cho việc mở rộng hoạt động ngân hàng bán lẻ và phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại và chất lượng cao. Ngân hàng còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác như chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư, bảo hiểm nhân thọ,kinh doanh bất động sản, phát triển cơ sở hạ tầng v.v.. thông qua các công ty con và công ty liên doanh. Trong những tuần đầu được thực tập và học hỏi tại ngân hàng, em đã có cơ hội tìm hiểu về lịch sử cũng như quá trình phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam. Em xin chân thành cảm ơn Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường đã tận tình hướng dẫn giúp em hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp này. Trong quá trình thực hiện em còn có nhiều sai sót, kính mong cô giáo và các bạn giúp đỡ để bản báo cáo của em được hoàn thiện hơn nữa. Báo cáo thực tập tổng hợp CHƢƠNG I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) 1. 1 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP ngoại thƣơng Việt Nam (Vietcombank) 1.1.1 Lịch sử hình thành của ngân hàng TMCP Vietcombank Ngày 01 tháng 04 năm 1963, NHNT chính thức đƣợc thành lập theo Quyết định số 115/CP do Hội đồng Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 10 năm 1962 trên cơ sở tách ra từ Cục quản lý Ngoại hối trực thuộc Ngân hàng Trung ƣơng (nay là NHNN). Dƣới đây là các thông tin cơ bản về ngân hàng TMCP Vietcombank: * Tên công ty: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam * Tên Tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam * Tên giao dịch: Vietcombank (VCB) * Trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Website: www.vietcombank.com.vn * Ngày tháng năm thành lập: Ngày 30 tháng 10 năm 1962 * Số quyết định, cơ quan ra quyết định thành lập: NHNT đƣợc thành lập theo Quyết định số 115/CP do Hội đồng Chính phủ ban hành trên cơ sở tách ra từ Cục quản lý Ngoại hối trực thuộc Ngân hàng Trung ƣơng (nay là NHNN). * Mạng lưới Vietcombank: Tính đến thời điểm 31/8/2008, NHNT đã phát triển Báo cáo thực tập tổng hợp lớn mạnh theo mô hình ngân hàng đa năng với 59 Chi nhánh, 1 Sở Giao dịch, 87 Phòng Giao dịch và 4 Công ty con trực thuộc trên toàn quốc; 2 Văn phòng đại diện và 1 Công ty con tại nƣớc ngoài, với đội ngũ cán bộ hơn 9000 ngƣời. Ngoài ra, NHNT còn tham gia góp vốn, liên doanh liên kết với các đơn vị trong và ngoài nƣớc trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau nhƣ kinh doanh bảo hiểm, bất động sản, quỹ đầu tƣ... * Chức năng, nhiệm vụ của NHNT: NHNT hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại bao gồm cho vay tài trợ xuất nhập khẩu và các dịch vụ kinh tế đối ngoại khác (vận tải, bảo hiểm...), thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, quản lý vốn ngoại tệ gửi tại các ngân hàng nƣớc ngoài, làm đại lý cho Chính phủ trong các quan hệ thanh toán, vay nợ, viện trợ với các nƣớc xã hội chủ nghĩa (cũ)... Ngoài ra, NHNT còn tham mƣu cho Ban lãnh đạo NHNN về các chính sách quản lý ngoại tệ, vàng bạc, quản lý quỹ ngoại tệ của Nhà nƣớc và về quan hệ với Ngân hàng Trung ƣơng các nƣớc, các Tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế. * Xếp hạng: Ngày 11 tháng 02 năm 2007, Standard & Poor's Ratings Services đã công bố xếp hạng Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam (Vietcombank) ở mức BB/B, triển vọng ổn định và năng lực nội tại ở mức D. Xếp hạng tín nhiệm của Vietcombank tƣơng đƣơng với mức xếp hạng tín nhiệm của quốc gia. Đây cũng là mức xếp hạng cao nhất của S&P đối với một định chế tài chính Việt Nam. 1.1.2 Quá trình phát triển của ngân hàng TMCP Vietcombank Quá trình phát triển của NHNT đƣợc chia làm các giai đoạn chủ yếu nhƣ sau: * Giai đoạn 1963-1975: Trong giai đoạn này, NHNT đã hoàn thành nhiệm vụ đối nội và đối ngoại đƣợc Nhà nƣớc giao phó: thực hiện chức năng ngân hàng đối ngoại độc quyền, tiếp nhận viện trợ nƣớc ngoài phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế ở miền Bắc và phục vụ công cuộc giải phóng miền Nam. Báo cáo thực tập tổng hợp * Giai đoạn 1975-1990: Sau ngày giải phóng miền Nam, NHNT đã tham gia tiếp quản các ngân hàng cũ, hoàn tất các thủ tục pháp lý, thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao với vai trò hội viên của Việt Nam tại IMF, WB, ADB, xác định quyền sở hữu về tài sản quốc gia đối với các tài sản là hàng hóa đặc biệt, ngoại tệ hiện đang ở bên ngoài. Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế đất nƣớc trƣớc việc bị Mỹ cấm vận, viện trợ của các nƣớc xã hội chủ nghĩa giảm sút, cán cân thƣơng mại mất cân đối nghiêm trọng, cán cân thanh toán quốc tế luôn bội chi, NHNT đã thực hiện chủ trƣơng mở rộng đầu tƣ cho xuất khẩu, kiến nghị Nhà nƣớc ban hành các cơ chế khuyến khích xuất khẩu, mở rộng dịch vụ thu ngoại tệ thông qua cơ chế thƣởng ngoại tệ, cơ chế cấp quyền sử dụng ngoại tệ góp phần tạo nguồn cung ngoại tệ cho nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất,phân bón, thuốc trừ sâu và lƣơng thực. * Giai đoạn 1990-1996: Ngày 14 tháng 11 năm 1990, Hội đồng Bộ trƣởng ban hành Chỉ thị số 403/CT chuyển NHNT theo Nghị định 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trƣởng thành NHTM Quốc doanh, lấy tên là Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam gọi tắt là Ngân hàng Ngoại thƣơng. Cùng với việc Hội ñồng Nhà nƣớc ban hành Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nƣớc và Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính ngày 23 tháng 05 năm 1990, NHNT đƣợc chính thức chuyển từ một ngân hàng chuyên doanh, độc quyền trong hoạt động kinh tế đối ngoại sang một NHTM Quốc doanh hoạt động đa năng và tự do cạnh tranh với các loại hình ngân hàng thƣơng mại và các tổ chức tài chính khác. Năm 1995, NHNT đã tham gia vào hệ thống thanh toán SWIFT và trở thành đầu mối thanh toán quốc tế quan trọng của cả nƣớc. * Giai đoạn 1996-1999: Báo cáo thực tập tổng hợp Giai đoạn này NHNT tiếp tục đầu tƣ, phát triển mở rộng các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng nhƣ hoàn thành hệ thống ngân hàng trực tuyến, hệ thống ngân hàng lõi - Core Banking(Vietcombank Vision 2010),trở thành thành viên của tổ chức thanh toán thẻquốc tế Visa Card, Master Card... Cũng trong giai đoạn này, NHNT cũng đã tham gia đầu tƣ vào một loạt các dự án lớn trong các lĩnh vực trọng yếu của đất nƣớc nhƣ đƣờng ống Nam Côn Sơn, đạm Phú Mỹ, đuôi hơi Phú Mỹ, Thuỷ điện Yaly… * Giai đoạn từ 1999 cho đến nay: Với bề dày kinh nghiệm hoạt động ngân hàng đối ngoại và sau nhiều bƣớc đi quá độ, NHNT đã từng bƣớc tiếp cận, nhanh chóng thích nghi với nền kinh tế thị trƣờng, giữ vững vai trò chủ lực trong hệ thống NHTM Việt Nam và là NHTM hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tài trợ thƣơng mại, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động ngân hàng. Bên cạnh đó, NHNT tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo trên thị trƣờng tiền tệ góp phần thực hiện tốt chính sách tiền tệ quốc gia. Thƣơng hiệu Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam đƣợc cộng đồng trong nƣớc và quốc tế biết đến nhƣ một biểu trƣng của hệ thống NHTM Việt Nam. Đặc biệt, giai đoạn này đánh dấu một bƣớc chuyển mình của Vietcombank từ Ngân hàng ngoại thƣơng Việt Nam trở thành Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam. Sau một thời gian dài tập trung chuẩn bị theo kế hoạch từ năm 2005, ngày 26/12/2007, ngân hàng ngoại thƣơng Việt Nam đã chính thức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, với 97,5 triệu cổ phần đƣợc đấu giá. Giá trúng thầu bình quân cổ phiếu của nhà băng này là 107.860 đồng. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng tài chính trong nƣớc và quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trƣờng chứng khoán Việt Nam nói riêng trải qua rất nhiều biến động trong Báo cáo thực tập tổng hợp năm qua nhƣ lạm phát tăng cao, sự phát triển chậm lại của nền kinh tế.. Ngày 2/6/2008, Vietcombank đã chính thức chuyển đổi thành NHTMCP với vốn điều lệ hơn 12 nghìn tỷ đồng sau khi nhận giấy phép kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Tp. Hà Nội. Đây là cuộc chuyển đổi mang dấu ấn lịch sử sau 45 năm tồn tại và phát triển của Vietcombank. 1.1.3 Các mốc lịch sử và thành tựu được ghi nhận Ngày 30 tháng 10 năm 1962, NHNT đƣợc thành lập theo Quyết định số 115/CP do Hội đồng Chính phủ ban hành trên cơ sở tách ra từ Cục quản lý Ngoại hối trực thuộc Ngân hàng Trung ƣơng (nay là NHNN). - Ngày 01 tháng 04 năm 1963, chính thức khai trƣơng hoạt động NHNT nhƣ là một ngân hàng đối ngoại độc quyền. - Năm 1978, NHNT thành lập Công ty Tài chính ở Hồng Kông – Vinafico Hong Kong. - Ngày 14 tháng 11 năm 1990, NHNT chính thức chuyển từ một ngân hàng chuyên doanh, độc quyền trong hoạt động kinh tế đối ngoại sang một NHTM NN hoạt động đa năng theo Quyết định số 403-CT ngày 14 tháng 11 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trƣởng. - Năm 1993, NHNT đƣợc Nhà nƣớc trao tặng Huân chƣơng Lao động hạng Hai. - Năm 1993, NHNT thành lập ngân hàng liên doanh với đối tác Hàn Quốc (First Vina Bank) nay là ShinhanVina Bank. - Năm 1994, NHNT thành lập Công ty Thuê mua và Đầu tƣ trực thuộc NHNT nay là Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản. - Năm 1995, NHNT đƣợc tạp chí Asia Money – tạp chí tiền tệ uy tín ở Châu Á bình chọn là Ngân hàng hạng nhất tại Việt Nam năm 1995. Báo cáo thực tập tổng hợp - Ngày 21 tháng 09 năm 1996, Thống đốc NHNN ra Quyết định số 286/QĐNH5 về việc thành lập lại NHNT trên cơ sở Quyết định số 68/QĐ-NH5 ngày 27 tháng 3 năm 1993 của Thống đốc NHNN. Theo đó, NHNT đƣợc hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90, 91 quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 1994 của Thủ tƣớng Chính phủ với tên giao dịch quốc tế: Bank for Foreign Trade of Viet Nam, tên viết tắt là Vietcombank. - Năm 1996, NHNT thành lập Văn phòng đại diện tại Paris – Cộng hòa Pháp, tại Moscow – Cộng hòa liên bang Nga. - Năm 1996, NHNT khai trƣơng Công ty liên doanh Vietcombank Tower 198 với đối tác Singapore. - Năm 1997, NHNT thành lập Văn phòng đại diện tại Singapore. - Năm 1997, NHNT đăng ký nhãn hiệu kinh doanh độc quyền tại Cục sở hữu Công Nghiệp, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trƣờng. - Năm 1998, NHNT thành lập Công ty cho thuê tài chính NHNT – VCB Leasing. - Năm 2002, NHNT thành lập Công ty TNHH Chứng khoán NHNT – VCBS. - Năm 2003, NHNT đƣợc Nhà nƣớc trao tặng Huân chƣơng Độc lập hạng Ba. - Năm 2003, NHNT đƣợc tạp chí EUROMONEY bình chọn là ngân hàng tốt nhất năm 2003 tại Việt Nam. - Năm 2003, sản phẩm thẻ Connect 24 của NHNT là sản phẩm ngân hàng duy nhất đƣợc trao giải thƣởng "Sao vàng Đất Việt". - Năm 2004: NHNT đƣợc tạp chí The Banker bình chọn là "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" năm thứ 5 liên tiếp. - Năm 2005: NHNT đƣợc trao giải thƣởng Sao Khuê 2005 – do Hiệp hội doanh Báo cáo thực tập tổng hợp nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA) tổ chức dƣới sự bảo trợ của Ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin và Bộ Bƣu chính Viễn thông. NHNT là đơn vị ngân hàng duy nhất đƣợc nhận giải thƣởng này. - Năm 2005: NHNT chi nhánh Đồng Nai vinh dự là chi nhánh đầu tiên của hệ thống NHNT đƣợc Chủ tịch nƣớc phong tặng danh hiệu cao quý "Anh hùng lao động" vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới từ năm 19952004, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. - Năm 2005, NHNT góp vốn thành lập Công ty liên doanh quản lý Quỹ đầu tƣ Chứng khoán – VCBF. - Năm 2006: Tổng Giám đốc NHNT nhận giải thƣởng "Nhà lãnh đạo ngân hàng châu Á tiêu biểu". - Năm 2006: NHNT vinh dự là 1 trong 4 đơn vị đƣợc trao danh hiệu "Điển hình sáng tạo" trong Hội nghị quốc gia về thúc đẩy sáng tạo cho Việt Nam. - Năm 2006: Tổng Giám đốc NHNT đƣợc bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Châu Á. - Năm 2007, NHNT đƣợc trao tặng giải thƣởng Thƣơng hiệu mạnh Việt Nam 2006 do Thời báo Kinh tế và Cục xúc tiến Bộ Thƣơng mại tổ chức. Đặc biệt thƣơng hiệu Vietcombank lọt vào Top Ten (mƣời thƣơng hiệu mạnh nhất) trong số 98 thƣơng hiệu đạt giải. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Vietcombank đƣợc trao tặng giải thƣởng này. - Năm 2007, NHNT đƣợc bầu chọn là "Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối cho doanh nghiệp tốt nhất năm 2007" do tạp chí Asia Money bình chọn. - Mới đây, Vietcombank đƣợc tạp chí Asiamoney trao giải thƣởng “Ngân hàng nội địa tốt nhất tại Việt Nam năm 2008”, Vietcombank cũng đƣợc nhận giải thƣởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán thƣơng mại tốt nhất Việt Nam năm 2008” Báo cáo thực tập tổng hợp theo bình chọn của độc giả tạp chí Trade Finance (thuộc tập đoàn Euromoney Institutional Investor Group) thông qua cuộc khảo sát hàng năm “Giải thƣởng toàn cầu cho Ngân hàng tốt nhất” của tạp chí này. 1.2 Mô hình tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản trị Vietcombank 1.2.1 Cơ cấu tổ chức sản xuất NHNT đã xây dựng đƣợc một hệ thống quy trình nghiệp vụ, bộ máy tổ chức theo tƣ vấn của chuyên gia nƣớc ngoài. Theo đó, bộ máy tổ chức đƣợc xây dựng theo mô hình ngành dọc, nhiệm vụ, chức năng của các phòng ban đƣợc quy định rõ ràng, hợp lý không chồng chéo (xem hình 1.1) Trong cơ cấu tổ chức của ngân hàng Vietcombank, chức năng của một số phòng ban nhƣ sau: 1.2.1.1Phòng bảo lãnh Phòng bảo lãnh trực thuộc sở giao dịch thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh và tái bảo lãnh, thẩm định các phƣơng án kinh doanh của khách hàng bảo lãnh. Thẩm định và định giá tài sản cầm cố, thế chấp và phong toả tài sản khi cần. Ngoài ra, phòng bảo lãnh cũng thực hiện một số nghiệp vụ khác. 1.2.1.2 Phòng đầu tư dự án Phòng đầu tƣ dự án thuộc khối tín dụng, có chức năng cấp tín dụng trung và dài hạn cho khách hàng, thực hiện cho vay hợp vốn bằng VND và ngoại tệ. Thẩm định dự án, theo dõi thu nợ và xây dựng tín dụng đối với khách hàng. Thực hiện thẩm định tình hình tài chính và phi tài chính của khách hàng trƣớc khi cung cấp tín dụng. 1.2.1.3 Phòng kế toán giao dịch Thực hiện chức năng mở và quản lý tài khoản tiền gửi, tiền vay của khách hàng là tổ chức. Thực hiện nghiệp vụ thanh toán uỷ nhiêm chi, Telex chuyển tiền điện tử, Báo cáo thực tập tổng hợp sec chuyển khoản, sec bảo chi,… Thực hiện thu chi tiền mặt, sec lĩnh tiền mặt bằng VND từ tài khoản tiền gửi của khách hàng. Và thực hiện thu lãi tiền gửi và trả lãi tiền vay. 1.2.1.4 Phòng hối đoái Phòng hối đoái chủ yếu phục vụ khách hàng cá nhân, quản lý hồ sơ, thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tiền gửi, tiền vay của khách hàng cá nhân. Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến kiều hối, ngoại tệ, chuyển tiền đi nƣớc ngoài,… 1.2.1.5 Phòng thanh toán nhập khẩu Phòng thanh toán nhập khẩu thực hiên thanh toán quốc tế hàng mậu dịch và đối ngoại liên quan đến hàng nhập khẩu. Theo dõi các tài khoản liên quan đến nghiệp vụ này. 1.2.1.6 Phòng thanh toán xuất khẩu Tƣơng tự nhƣ phòng thanh toán nhập khẩu nhƣng phục vụ hàng hoá xuất khẩu. 1.2.1.7 Phòng thanh toán thẻ Đây là phòng có tốc độ phát triển nhanh nhất tại Ngân hàng Ngoại thƣơng trong mấy năm gần đây. Phòng thanh toán thẻ thuộc phòng giao dịch của Vietcombank. Thực hiện thanh toán thẻ quốc tế và thẻ của Ngân hàng Ngoại thƣơng. Phòng thanh toán thẻ gồm các bộ phận: - Phát hành thẻ quốc tế; - Thẻ ATM; - Thanh toán thẻ tín dụng quốc tế; - Và bộ phận khách hàng. Báo cáo thực tập tổng hợp Hội sở chính Phòng quan hệ khách hàng Phòng quan hệ Ngân hàng đại lý Phòng Quản lý Đề án Công nghệ Trung tâm tin học Trung tâm thanh toán Phòng Kế toán quốc tế Phòng Quản lý Vốn Liên doanh Cổ phần Phòng Đầu tƣ Dự án HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT Phòng Kế toán tài chính Phòng Tổng hợp thanh toán Phòng tổ chức Cán bộ và đào tạo Văn phòng Phòng Quản lý Thẻ Phòng Quản lý Ngân quỹ Phòng thông tin tuyên truyền Phòng Pháp chế Phòng Vốn BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ALCO Phòng Kiểm tra Nội bộ Trung Ƣơng Phòng kinh doanh ngoại tệ Phòng Kế toán Vốn Hội đồng tín dụng các ĐCTC Phòng Quản lý Xây dựng cơ bản Phòng Quản trị Phòng Quản lý tín dụng Phòng Công nợ Hội đồng Tín dụng Trung Ƣơng Phòng Tổng hợp và Phân tích Kinh tế Các bộ phận hỗ trợ khác Phòng thông tin tín dụng MẠNG LƢỚI THANH TOÁN Sở giao dịch ty Các chi nhánh Các công MẠNG LƢỚI NƢỚC NGOÀI Văn phòng đại diện Paris-Moscow-Singapore Công ty tài chính Việt Nam tại Hồng Kông Hình 1.1 Mô hình tổ chức Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Vietcombank Báo cáo thực tập tổng hợp 1.2.1.8 Phòng tín dụng ngắn hạn Phòng tín dụng ngắn hạn triển khai các nghiệp vụ cho vay tín dụng đối với khách hàng là tổ chức có tƣ cách pháp nhân. Và thực hiện các nghiệp vụ có liên quan đến cho vay ngắn hạn các tổ chức. 1.2.1.9 Phòng tín dụng trả góp và tiêu dùng Phòng này thực hiện cho vay trả góp và cho vay tiêu dùng đối với khách hàng là thể nhân. 1.2.1.10 Phòng vay nợ viện trợ Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán viện trợ các món vay ODA; quản lý nguồn vốn vay và trả nợ nƣớc ngoài bằng vốn ODA. Trên đây là chức năng của một số phòng chính thuộc Ngân hàng Ngoại thƣơng Viêt Nam. Ngoài ra, Ngân hàng Ngoại thƣơng còn có một số phòng khác nhƣ phòng quan hệ đại lý khách hàng, phòng quan hệ ngân hàng đại lý, Phòng quản lý vốn liên doanh cổ phần,…Tên của các phòng đó đã nói lên chức năng chính của các phòng đó trong hệ thống Ngân hàng Ngoại thƣơng. 1.2.2 Cơ cấu bộ máy quản trị NHNT Việt Nam Bộ máy quản trị NHNT bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Ban điều hành và bộ máy giúp việc. Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành ngân hàng là các văn bản pháp luật của Nhà nƣớc và điều lệ đƣợc Hội đồng quản trị NHNT ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 11 năm 2001, có hiệu lực thi hành kể từ khi đƣợc Thống đốc NHNN chuẩn y ngày 26 tháng 11 năm 2001 tại Quyết định số 1476/2001/Qð-NHNN. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp quản trị nhƣ sau: * Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của NHNT. Hội đồng quản trị Báo cáo thực tập tổng hợp quản lý NHNT theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, các quy định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của NHTM và các quy định khác có liên quan của pháp luật. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm. Các thành viên của Hội đồng quản trị có thể đƣợc bổ nhiệm lại. Hội đồng quản trị có 07 thành viên, trong đó có Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, 01 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trƣởng Ban kiểm soát. * Ban kiểm soát Ban kiểm soát NHNT thực thi chức năng kiểm soát/kiểm toán nội bộ theo quy ñịnh hiện hành và ðiều lệ NHNT. Ban kiểm soát có 06 thành viên, trong ñó có 01 Trƣởng Ban, 03 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm (một thành viên do Bộ trƣởng Bộ Tài chính giới thiệu, một thành viên do Thống ñốc NHNN giới thiệu). Số lƣợng thành viên Ban kiểm soát do Hội ñồng quản trị quyết ñịnh. * Tổng Giám đốc, Ban điều hành và bộ máy giúp việc Tổng Giám đốc NHNT là đại diện theo pháp luật của NHNT, là ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng quản trị, trƣớc pháp luật về việc điều hành hoạt động hàng ngày theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định. Giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó tổng Giám đốc, Kế toán trƣởng và bộ máy các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ. 1.3 Những đặc điểm về kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của Vietcombank 1.3.1 Danh mục sản phẩm Các sản phẩm dịch vụ do Vietcombank cung cấp đều rất tiện ích, hiện đại cho khách hàng. Là ngân hàng thƣơng mại hàng đầu tại Việt Nam, Vietcombank là ngân hàng luôn đi tiên phong với những bƣớc đột phá về sản phẩm và dịch vụ. Trong xu hƣớng phát triển tất yếu của các ngân hàng hiện đại, Vietcombank luôn Báo cáo thực tập tổng hợp chú trọng phát triển các sản phẩm mới dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, không ngừng cung cấp cho thị trƣờng và công chúng những tiện ích mới, đa chức năng và thuận lợi trong quá trình sử dụng. Hiện nay, NHTMCP Vietcombank cung cấp 2 mảng dịch vụ, bao gồm nhóm các dịch vụ dành cho khách hàng là cá nhân và nhóm các dịch vụ dành cho khách hàng là doanh nghiệp. Nhóm các dịch vụ dành cho cá nhân bao gồm: Dịch vụ tài khoản, dịch vụ nhận & chuyển tiền, dịch vụ kinh doanh thẻ, dịch vụ tiết kiệm & đầu tƣ, dịch vụ cho vay cá nhân, ngân hàng điện tử. Biểu danh mục các sản phẩm dịch vụ của NHNT đƣợc thể hiện chi tiết trên bàng 1.1: Bảng 1.1 Danh mục các sản phẩm dịch vụ của Vietcombank STT 1 Khách hàng cá nhân Dịch vụ tài khoản Khách hàng doanh nghiệp Dịch vụ tài khoản 2 Dịch vụ kinh doanh thẻ Dịch vụ thanh toán 3 Dịch vụ tiết kiệm & đầu tƣ Dịch vụ bảo lãnh 4 Dịch vụ nhận & chuyển tiền Dịch vụ cho vay 5 Dịch vụ cho vay cá nhân Bao thanh toán 6 Ngân hàng Điện tử Kinh doanh ngoại tệ 7 Doanh nghiệp phát hành trái phiếu 8 Ngân hàng Điện tử 9 Các sản phẩm liên kết (Nguồn: www.vietcombank.com.vn) Nhóm các dịch vụ dành cho doanh nghiệp bao gồm: dịch vụ tài khoản, dịch vụ thanh toán, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ cho vay, bao thanh toán, kinh doanh ngoại tệ, doanh nghiệp phát hành trái phiếu, ngân hàng điện tử, các sản phẩm liên kết nhƣ thẻ thanh toán (liên kết giữa Vietcombank và một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhƣ hàng không, viễn thông), dịch vụ cho vay trả góp khi mua sản phẩm của một Báo cáo thực tập tổng hợp số doanh nghiệp, dịch vụ thanh toán gạch nợ tự động tiền mua bán hàng hoá và dịch vụ của các doanh nghiệp…. Trong đó các dịch vụ chủ yếu Ngân hàng Ngoại thƣơng cung cấp đó là: dịch vụ tiết kiệm, dịch vụ tài khoản, dịch vụ kỳ phiếu, mua bán ngoại tệ, dịch vụ thẻ, dịch vụ thanh toán quốc tế, dịch vụ thuê mua tài chính, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ cho vay, dịch vụ nhờ thu trơn. 1.3.1.1 Dịch vụ tiết kiệm Là hình thức gửi tiền cho các cá nhân với thủ tục đơn giản, thuận tiện, nhanh, lãi suất hấp dẫn với các kỳ hạn phong phú. Dịch vụ này không thu phí khi khách hàng gửi và rút tiền. Và khách hàng đƣợc bảo đảm bí mật đối với việc gửi tiền này và đƣợc Ngân hàng mua bảo hiểm tiền gửi, đảm bảo khi có vấn đề xảy ra đối với Ngân hàng thì khách hàng vẫn có thể nhận đƣợc số tiền của mình. Loại tiền khi gửi và khi rút là giống nhau và nếu khách hàng có nhu cầu đổi từ ngoại tệ sang VND hay chuyển đổi ngoại tệ sẽ đƣợc áp dụng tỷ giá mua bán chuyển khoản. Và sổ tiết kiệm có thể dùng để cầm cố, thế chấp, chiết khấu hoặc bán lại cho Ngân hàng khi ngƣời gửi cần tiền. Đến hạn tất toán tài khoản nếu khách hàng không đến nhận Ngân hàng sẽ tự động nhập lãi vào gốc và tính lãi cho kỳ hạn tiếp theo của khách hàng. 1.3.1.2 Dịch vụ tài khoản Hiện nay, Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam đƣợc coi là Trung tâm thanh toán ngoại tệ liên ngân hàng của trên 100 ngân hàng trong nƣớc và các chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài tại Việt Nam. Với uy tín lâu năm cùng với công nghệ hiện đại và đội ngũ cán bộ lành nghề, nhiệt tình Ngân hàng Ngoại thƣơng có thể đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng đảm bảo nhanh chóng, chính xác, an toàn, với chi phí thấp nhất. Mở tài khoản tại Ngân hàng Ngoại thƣơng khách hàng còn đƣợc hƣởng những ƣu đãi nhƣ: đƣợc đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu về vốn, đƣợc hƣởng ƣu đãi Báo cáo thực tập tổng hợp về lãi suất khi gửi cũng nhƣ khi vay giúp khách hàng kinh doanh có hiệu quả hơn. Thủ tục mở tài khoản ở Vietcombank rất đơn giản khi khách hàng mở tài khoản. Lãi suất ƣu đãi, hấp dẫn. Điều động vốn giữa các chi nhánh của Ngân hàng Ngoại thƣơng ở cùng hay khác địa phƣơng có thể dễ dàng và miễn phí. Mọi tổ chức, cá nhân đều có thể mở tài khoản tại Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam với các loại tài khoản, loại tiền (VND hoặc ngoại tệ) khác nhau và các kỳ hạn phong phú. Tài khoản của khách hàng hoàn toàn đƣợc bảo đảm bí mật, an toàn. Khách hàng có thể dùng tài khoản của mình để sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng nhƣ Sec, Uỷ nhiệm chi, Uỷ nhiêm thu,… Thanh toán chuyển khoản đƣợc thực hiện trên hệ thống máy hiện đại nhanh và độ chính xác cao. 1.3.1.3 Dịch vụ kỳ phiếu Tuỳ theo nhu cầu vốn ngắn hạn từng thời kỳ Ngân hàng Ngoại thƣơng phát hành kỳ phiếu. Đây là một trong những công cụ huy động vốn của Ngân hàng Ngoại thƣơng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của Ngân hàng Ngoại thƣơng. Đây cũng là hình thức đầu tƣ an toàn với lãi suất cao dành cho khách hàng của Ngân hàng. Kỳ phiếu đích danh có thể đƣợc chuyển nhƣợng dƣới hình thức: mua, bán, cho, tặng, thừa kế. Và có thể chuyển từ kỳ phiếu vô danh thành kỳ phiếu đích danh. Cũng có thể dùng kỳ phiếu làm vật cầm cố, thế chấp, chiết khấu tại Ngân hàng Ngoại thƣơng hay tại các tổ chức tín dụng khác. Và khách hàng cũng đƣợc đảm bảo an toàn, bí mật khi mua kỳ phiếu của Vietcombank. 1.3.1.4 Dịch vụ mua bán ngoại tệ Đây là lĩnh vực mạnh nhất của Ngân hàng Ngoại thƣơng với 2 trung tâm giao dịch lớn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đƣợc trang bị hệ thống máy tính hiện đại cập nhất thông tin trong nƣớc và thế giới về tình hình kinh tế, đặc biệt là về tình hình tỷ giá; giao dịch nối mạng toàn cầu của các hãng tin lớn nhƣ Reuters, Bridge Telerate,… Đội ngũ cán bộ kinh doanh lành nghề đƣợc đào tạo chuyên sâu. Báo cáo thực tập tổng hợp Ngân hàng Ngoại thƣơng hiện có hàng trăm đối tác nƣớc ngoài là các ngân hàng, các tổ chức tài chính hàng đầu trên thế giới ở khắp các thị trƣờng Tokyo, Singapore, Frankfurt, London, Newyork… với doanh số giao dịch lên đến hàng chục tỷ USD một năm. Ngoài ra Ngân hàng còn có thể tƣ vấn miễn phí về quản lý tài sản, phòng ngừa rủi ro, các hình thức kinh doanh phù hợp có lợi cho khách hàng. Giá cả mua bán ngoại tệ luôn phù hợp và đảm bảo cạnh tranh, số lƣợng ngoại tệ luôn đƣợc đáp ứng phục vụ khách hàng và thủ tục mua bán ngoại tệ diễn ra nhanh chóng, đơn giản, chính xác và an toàn. Địa bàn giao dịch đƣợc đặt rộng khắp tại các trung tâm trong cả nƣớc. Chính vì vậy trong những năm qua Vietcombank luôn là địa chỉ đáng tin cậy cho khách hàng khi cần mua, bán ngoại tệ. 1.3.1.5 Dịch vụ nhờ thu trơn Đối tƣợng nhờ thu là Sec đích danh do ngân hàng nƣớc ngoài phát hành trả cho ngƣời hƣởng có tên trên sec; hoặc tiền mặt ngoại tệ không đủ tiêu chuẩn lƣu hành (rách, bẩn). Khi đến Ngân hàng Ngoại thƣơng nhờ thu khách hàng cần phải có đơn xin nhờ thu theo mẫu do Ngân hàng cung cấp và giấy chứng minh thƣ hoặc hộ chiếu. Sau 24 giờ sau khi nhận đƣợc báo có của ngân hàng nƣớc ngoài khách hàng sẽ nhận đƣợc tiền tại chi nhánh Ngân hàng Ngoại thƣơng nơi phục vụ khách hàng. 1.3.1.6 Dịch vụ thẻ Là ngân hàng đầu tiên triển khai dịch vụ thẻ, hiện nay Vietcombank vẫn giữ vững vị trí hàng đầu về thị phần thanh toán và cũng là đơn vị duy nhất chấp nhận thanh toán cả 5 loại thẻ ngân hàng thông dụng nhất trên thế giới là Visa, MasterCard, JCB, American Express, Dines Club. Không chỉ là ngân hàng đại lý thanh toán lớn nhất cho các tổ chức thẻ quốc tế ở Việt Nam, Vietcombank còn trực tiếp phát hành thẻ tín dụng quốc tế: Vietcombank MasterCard,Vietcombank Visa và Vietcombank Express. Trong đó, Vietcombank là ngân hàng độc quyền phát hành thẻ American Express- một trong sản phẩm thẻ có uy tín và dịch vụ tốt nhất Báo cáo thực tập tổng hợp trên thế giới tại thị trƣờng Việt Nam. Ngoài thẻ tín dụng quốc tế, tháng 4 năm 2002 Vietcombank lần đầu tiên cho ra đời thẻ ghi nợ nội địa Connect 24. Thẻ này đƣợc thực hiện giao dịch trên các máy ATM của Vietcombank trên toàn quốc. Với các sản phẩm thẻ đa dạng, hƣớng tới phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng, Vietcombank không ngừng tăng cƣờng chất lƣợng dịch vụ thẻ và các điểm chấp nhận thẻ trên toàn quốc và vƣơn ra nƣớc ngoài. Hiện nay, phòng thẻ của Vietcombank đƣợc đánh giá là phòng có tốc độ phát triển nhanh nhất tại Vietcombank. Mới đây nhất phòng thẻ đang nghiên cứu để cho ra đời một loại thẻ mới là thẻ MTV, mục tiêu là nhằm vào giới trẻ với tính năng hiện đại, năng động, đầy màu sắc, phù hợp với giới trẻ ngày nay - đây cũng là những khách hàng có tỷ lệ dùng thẻ tín dụng nhiều nhất. 1.3.1.7 Dịch vụ thanh toán quốc tế Luôn là một hoạt động mạnh nhất của Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam tại Việt Nam. Ngân hàng Ngoại thƣơng là Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đầu tiên đã tham gia hệ thống thanh toán SWIFT (Hệ thống viện thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu) nhằm tăng cƣờng khả năng hỗ trợ và nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng trong việc thanh toán.Trong nhiều năm qua Ngân hang ngoại thƣơng luôn đƣợc đánh giá là Ngân hàng có quy mô sử dụng mạng SWIFT lớn nhất, 5 năm liền (từ năm 1996 đến 2000) đƣợc công nhận là ngân hàng có chất lƣợng thanh toán SWIFT tốt nhất. Thực hiện thanh toán qua Ngân hàng ngoại thƣơng khách hàng sẽ tiết kiệm đƣợc thời gian, đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí tối đa trong những giao dịch. 1.3.1.8 Dịch vụ chiết khấu chứng từ Để tạo thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu về vốn tạm thời khi những chứng từ Báo cáo thực tập tổng hợp có giá chƣa đến hạn thanh toán hoặc cho những khách hàng xuất khẩu đang chờ Ngân hàng nƣớc ngoài trả tiền khi đã xuất trình chứng từ thanh toán xuất khẩu hàng hoá qua Ngân hàng Ngoại thƣơng, Ngân hàng có thể áp dụng nghiệp vụ chiết khấu. Căn cứ vào tính khả thi hoặc tính linh hoạt của chứng từ, Ngân hàng Ngoại thƣơng sẽ đƣa ra tỉ lệ và lãi xuất chiết khấu hấp dẫn nhất với khách hàng. Có 2 loại chiết khấu chủ yếu: - Chiết khấu chứng từ có giá: Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam mua đứt những chứng từ nhƣ: kỳ phiếu, sổ tiết kiệm do Ngân hàng Ngoại thƣơng phát hành. - Chiết khấu chứng từ thanh toán hàng xuất: có 2 hình thức chủ yếu sau: + Chiết khấu miễn truy đòi: Ngân hàng Ngoại thƣơng mua đứt toàn bộ chứng từ + Chiết khấu truy đòi: Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam thực hiên chiết khấu đƣợc quyền đòi lại tiền khách hàng nếu Ngân hàng nƣớc ngoài từ chối thanh toán. 1.3.1.9 Dịch vụ thuê mua tài chính: Nhằm hộ trỡ các khách hàng có nhu cầu đầu tƣ trung, dài hạn để đổi mới trang thiết bị, phát triển sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam cung cấp dịch vụ thuê mua tài chính qua đó khách hàng có thể sử dụng tài sản thuê và thanh toán dần tiền thuê trong suốt thời hạn đã đƣợc thoả thuận và không đƣợc huỷ bỏ hợp đồng thuê trƣớc hạn. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê đƣợc chuyền quyền sở hữu, mua lại hoặc tiếp tục thuê tài sản đó theo các điều kiện đã đƣợc thoả thuận trong hợp đồng thuê. - Đối tƣợng: Thiết bị công trình và khai khoáng, phƣơng tiện giao thông vận tải và thuỷ lợi, các dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế, thiết bị nâng hạ Báo cáo thực tập tổng hợp thuỷ lực, cơ khí chính xác, thiết bị viễn thông, văn phòng, thiết bị chuyên ngành và các loài động sản khác. - Điều kiện: Về pháp lý của doanh nghiệp: Phải có tƣ cách pháp nhân: có giấy phép thành lập,có tài khoản và con dấu riêng, hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Về tài chính: Có phƣơng án thuê tài chính khả thi, có hiệu quả kinh tế, đảm bảo khả năng ttả nợ thuê. Tỉ lệ trả trƣớc của bên đi thuê từ 20% tổng giá trị thiết bị trở lên. 1.3.1.10 Dịch vụ bảo lãnh Bằng những kinh nghiệm cùng với uy tín lâu năm trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam trong những năm qua đã trở thành bạn hàng đáng tin cậy nhất của tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế, với các nghiệp vụ bảo lãnh rất phong phú, thủ tục đơn giản, phí hấp dẫn cùng với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao. - Các loại bảo lãnh: Bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh vay vốn trong nƣớc, bảo lãnh vay vốn nƣớc ngoài, bảo lãnh thanh toán và thƣ tín dụng dự phòng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, bảo lãnh hoàn thanh toán, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh bảo dƣỡng, bảo lãnh khoản tiền giữ lại, các loại bảo lãnh khác. - Các hình thức bảo lãnh: Phát hành bảo lãnh bằng thƣ /điện phát hành bảo lãnh đối ứng và phát hành bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh đối ứng của tổ chức tín dụng khác. Thông báo bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh, ký xác nhận bảo lãnh trên các hối phiếu, lệnh phiếu. Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
- Xem thêm -